E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 284 2010 abrogă OUG 1 2010
Legea 284 2010 abrogă Legea 330 2009
Legea 284 2010 modifica OUG 189 2008
Legea 284 2010 modifica OUG 92 2008
Legea 284 2010 modifica Hotărârea 611 2008
Legea 284 2010 modifica Ordonanţa 10 2008
Legea 284 2010 modifica Hotărârea 525 2007
Legea 284 2010 modifica Ordonanţa 6 2007
Legea 284 2010 modifica Ordonanţa 8 2007
Legea 284 2010 modifica Ordonanţa 64 2006
Legea 284 2010 modifica Legea 96 2006
Legea 284 2010 modifica OUG 34 2006
Legea 284 2010 modifica OUG 27 2006
Legea 284 2010 modifica Legea 7 2006
Legea 284 2010 completeaza Legea 7 2006
Legea 284 2010 modifica OUG 74 2005
Legea 284 2010 modifica OUG 49 2005
Legea 284 2010 modifica Legea 495 2004
Legea 284 2010 modifica Legea 293 2004
Legea 284 2010 abrogă OUG 17 2004
Legea 284 2010 modifica Legea 356 2003
Legea 284 2010 completeaza Legea 161 2003
Legea 284 2010 modifica Legea 161 2003
Legea 284 2010 modifica OUG 14 2003
Legea 284 2010 modifica Ordonanţa 38 2003
Legea 284 2010 modifica Legea 672 2002
Legea 284 2010 modifica OUG 291 2000
Legea 284 2010 modifica Legea 188 1999
Legea 284 2010 modifica OUG 119 1999
Legea 284 2010 modifica OUG 52 1999
Legea 284 2010 modifica Legea 128 1997
A fost modificat de:
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 5 2018
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 35 2017
Legea 284 2010 abrogat de Legea 153 2017
Legea 284 2010 modificat de Legea 129 2017
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 9 2017
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 30 2017
Legea 284 2010 modificat de Legea 50 2017
Legea 284 2010 prorogat prin OUG 9 2017
Legea 284 2010 prorogat prin OUG 99 2016
Legea 284 2010 a se vedea Hotărârea 877 2016
Legea 284 2010 modificat si completat de OUG 80 2016
Legea 284 2010 completat de Legea 193 2016
Legea 284 2010 modificat de OUG 43 2016
Legea 284 2010 modificat si completat de OUG 40 2016
Legea 284 2010 completat de OUG 20 2016
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 32 2016
Legea 284 2010 modificat de OUG 57 2015
Legea 284 2010 a se vedea OUG 47 2015
Legea 284 2010 a se vedea Decizia 32 2015
Legea 284 2010 modificat de Ordonanţa 30 2015
Legea 284 2010 a se vedea Legea 223 2015
Legea 284 2010 a se vedea Ordonanţa 15 2015
Legea 284 2010 completat de Legea 171 2015
Legea 284 2010 modificat de Legea 71 2015
Legea 284 2010 completat de Legea 64 2015
Legea 284 2010 admite exceptie Decizia 685 2012
Legea 284 2010 modificat de Legea 121 2011
Legea 284 2010 promulgat de Decretul 1279 2010
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.284 din 28.12.2010

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 28 decembrie 2010SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. Articolul 2(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:a)personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b)personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c)personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; d)persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special. Articolul 3Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: a)caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; b)supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii; c)echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; d)sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale. Articolul 4În sectorul bugetar, raportul între coeficientul de ierarhizare minim şi coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15. Capitolul IIReglementări comune Articolul 5Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele: a)armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii; b)stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial; c)realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferenţierea făcându-se în funcţie de următoarele criterii:cunoştinţe şi experienţă;complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;judecata şi impactul deciziilor;influenţă, coordonare şi supervizare;contacte şi comunicare;condiţii de muncă;incompatibilităţi şi regimuri speciale; d)transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale; e)diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local. Articolul 6(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite.(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii. (4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. Articolul 7(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.(2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe funcţii a personalului în anul 2011 se stabileşte prin legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Articolul 8Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice. Capitolul III Secţiunea 1Elementele sistemului de salarizare Articolul 9(1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute, precum şi cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi în bani şi în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.(3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.(4) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege. Articolul 10(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.(2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:

Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1 1,00 56 3,89
2 1,03 57 3,99
3 1,05 58 4,09
4 1,08 59 4,19
5 1,10 60 4,29
6 1,13 61 4,40
7 1,16 62 4,51
8 1,19 63 4,62
9 1,22 64 4,74
10 1,25 65 4,86
11 1,28 66 4,98
12 1,31 67 5,10
13 1,35 68 5,23
14 1,38 69 5,36
15 1,41 70 5,50
16 1,45 71 5,63
17 1,49 72 5,77
18 1,52 73 5,92
19 1,56 74 6,07
20 1,60 75 6,22
21 1,64 76 6,37
22 1,68 77 6,53
23 1,72 78 6,70
24 1,77 79 6,86
25 1,81 80 7,03
26 1,86 81 7,21
27 1,90 82 7,39
28 1,95 83 7,58
29 2,00 84 7,76
30 2,05 85 7,96
31 2,10 86 8,16
32 2,15 87 8,36
33 2,20 88 8,57
34 2,26 89 8,78
35 2,32 90 9,00
36 2,37 91 9,23
37 2,43 92 9,46
38 2,49 93 9,70
39 2,56 94 9,94
40 2,62 95 10,19
41 2,69 96 10,44
42 2,75 97 10,70
43 2,82 98 10,97
44 2,89 99 11,25
45 2,96 100 11,53
46 3,04 101 11,81
47 3,11 102 12,11
48 3,19 103 12,41
49 3,27 104 12,75
50 3,35 105 13,10
51 3,44 106 13,45
52 3,52 107 13,90
53 3,61 108 14,15
54 3,70 109 14,63
55 3,79 110 15,00

(3) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referinţă este de 600 lei.(5) Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare. Articolul 11(1) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzuţi în anexele nr. I-VIII.(2) Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.(3) Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii; gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2;gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3;gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4.
(4) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).(5) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.(6) Funcţiile de demnitate publică alese şi numite şi cele asimilate funcţiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare.
Articolul 12Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.
Secţiunea a 2-aSalariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare Articolul 13(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se diferenţiază pe funcţii în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).(2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade şi, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.(3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 11. Articolul 14Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 15,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat. Articolul 15(1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conţin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă.(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabileşte de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.(3) Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii în condiţiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite. Articolul 16(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii, îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor speciale aplicabile. Secţiunea a 3-aSporuri Articolul 17Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Articolul 18(1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcţii. Articolul 19Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Articolul 20(1) Sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de auditor conţine şi sporul pentru complexitatea muncii.(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de manager public conţine şi sporul de manager public.(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). (6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileşte procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).(8) În anul 2011 prevederile alin. (6) şi (7) nu se aplică. Articolul 21Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Articolul 22(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.(2) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate. Secţiunea a 4-aPremii Articolul 23(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcţiei de bază/a două salarii lunare ale funcţiei de bază pe an, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. Secţiunea a 5-aAlte drepturi Articolul 24(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1). Articolul 25(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(3) În perioada prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective. Articolul 26(1) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.(2) În situaţia în care promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.(3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. (4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ şi „nesatisfăcător“. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi pot stabili şi alte criterii de evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate.(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale şi care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice.(8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7). Articolul 27În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S). Articolul 28(1) Autorităţile, instituţiile publice şi unităţile bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţionarii publici. Articolul 29Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. Articolul 30(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare.(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris. Articolul 31(1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 32Nivelul coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii din România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare. Articolul 33(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.(2) La funcţiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deţinut.(3) La funcţiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare se stabileşte de ordonatorul principal de credite în funcţie de responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare fişei postului. Articolul 34(1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).(2) Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.(4) Numărul de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, astfel:a)5 persoane pentru un proiect; b)8 persoane pentru două proiecte; c)10 persoane pentru 3 proiecte; d)12 persoane pentru 4 proiecte; e)30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 şi 10 proiecte; f)40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 şi 19 proiecte; g)maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte. (5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanţare.(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol.(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici şi nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.(11) Conducătorul instituţiei are obligaţia de a se asigura de respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei pe care o conduce. Articolul 35La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui României, fondul preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei. Articolul 36Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare. Articolul 37(1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.(2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.(3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor la încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 39La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) alin. (1) al art. 50 şi alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; b)alin. (7) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c)art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare; d)alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare; e)art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare; f)alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; g)alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; h)alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare; i)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004; j)alin. (1) şi (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; k)alin. (3) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare; l)alin. (3) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare; m)alin. (2) al art. 262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; n)alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare; o) art. 241 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare; p)alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare; q)art. 10 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare; r)art. 23 şi 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare; s)alin. (1) al art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi completările ulterioare; t)alin. (3) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare; u)alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009; v) art. 302 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare; w)Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare; x)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010; y)orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 94, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care: a)este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare; b)este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; c)exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 2. La articolul 94 , după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 96(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 63În carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant. 2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă. 3. Articolul 67 se abrogă. 4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă. 5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. Articolul 42La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Calitatea de funcţionar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia funcţiilor şi activităţilor didactice din învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică, precum şi cu excepţia funcţiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar, potrivit fişei postului. 2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)în cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public; 3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea funcţionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat întrunul de nivel imediat superior, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2). 4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:(2) Funcţionarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcţie publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).(3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcţionarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei pe care o ocupă temporar. 5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcţionarul public parlamentar primeşte indemnizaţia de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază şi a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă. Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)dezvoltarea carierei - evoluţia ansamblului situaţiilor juridice şi efectelor produse, prin mobilitate şi promovare într-o funcţie publică superioară, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public şi până în momentul încetării acestui raport; 2. La articolul 127, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 3. Articolul 153 se abrogă. 4. La anexa nr. 6 „Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici“, primul rând din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins: Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat ........ Funcţia publică .......... Data ultimei promovări ............ Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului. Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează: Articolul II(1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se majorează, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în domeniul gestionării asistenţei financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 34 şi 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 47Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din 14 decembrie 2010. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE p. PREŞEDINTELE SENATULUI, Petru Filip ANEXA Nr. I FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE“ Capitolul I A. Salarizarea funcţionarilor publici a)Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat *)
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Prefect S 90 9,00 94 9,94
2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46
3. Subprefect/şef departament S 87 8,36 91 9,23
4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00
5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti S - - 85 7,96 91 9,23 - -
2. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti S - - 83 7,58 87 8,36 - -
3. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.000 locuitori S - - 81 7,21 85 7,96 - -
4. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale
- municipiu categoria I S - - - - 76 6,37 80 7,03
- municipiu categoria II S - - - - 75 6,22 79 6,86
- oraş categoria I S - - - - 74 6,07 78 6,70
- oraş categoria II S - - - - 72 5,77 76 6,37
- oraş categoria III S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (cu peste 7.000 locuitori) S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (între 3000-7000 locuitori) S - - - - 68 5,23 72 5,77
- comună (până la 3000 locuitori) S - - - - 66 4,98 70 5,50
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
5. Director general1), inspector şef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
6. Arhitect-şef 2) S - - 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
7. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
8 Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
9. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef, inspector-şef adjunct, şef sector, comisar-şef adjunct, comisar-şef secţie divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
10. Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş, arhitect şef la nivel de oraş S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
11. Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

1) Funcţia publică locală se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi. 2) Funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor. NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. c)Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

NOTE: 1. Pentru funcţia de consilier juridic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, precum şi cei implicaţi în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare. 2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. d)Funcţii publice specifice de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 70 5,50 - -
2. Expert parlamentar S 67 5,10 - -
3. Consultant parlamentar S 54 3,70 - -
4. Şef cabinet S 50 3,35 - -
5. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 - -
6. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 - -
7. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 - -
8. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 - -
9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social,
grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -
13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 - -
grad profesional principal S 47 3,11 - -
grad profesional asistent S 42 2,75 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -
14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 - -
grad profesional principal S 45 2,96 - -
grad profesional asistent S 40 2,62 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -

NOTE: 1. În Compartimentul inspecţie şi pază ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite. 2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilităţi. 3. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite. 4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. e)Funcţii publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
grad profesional principal S 80 7,03
grad profesional asistent S 77 6,53

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului. **) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ. ***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici Articolul 1(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens. Articolul 2Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar. Articolul 3Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu. Articolul 4(1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi. Articolul 5(1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă. Articolul 6(1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel. Articolul 7(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:a)indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii; b)alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.
Capitolul IIA. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora 1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii**) Administraţia publică locală Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 86 8,16 90 9,00 - - - -
2. Secretar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 - - - -
3. Şef departament S 85 7,96 89 8,78 - - - -
4. Director general, inspector de stat şef, inspector general S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
5. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
6. Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
7. Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
8. Şef serviciu, şef secţie, preşedinte federaţie S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii**) Administraţia publică locală Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
9. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu, secretar general federaţie S 76 6,37 80 7,03 68 5,23 72 5,77 64 4,74 66 4,98

NOTE: 1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru administraţia publică centrală de specialitate se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale. 2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii**) Administraţia publică locală Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I A S 67 5,10 53 3,61 45 2,96
gradul I S 52 3,52 43 2,82 36 2,37
gradul II S 46 3,04 33 2,20 31 2,10
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Consilier juridic gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 42 2,75 37 2,43 32 2,15
gradul I SSD 32 2,15 26 1,86 20 1,60
gradul II SSD 20 1,60 17 1,49 14 1,38
debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
5. Referent IA M 31 2,10 21 1,64 19 1,56
I M 22 1,68 17 1,49 15 1,41
II M 18 1,52 13 1,35 11 1,28
debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
6. Agent agricol I M - - 20 1,60
II M;G - - 13 1,35
debutant M;G - - 8 1,19

NOTE: 1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor, iar pentru funcţiile de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor. 2. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la administraţia publică locală se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor. 3. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului. 4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz. 5. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite. 6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. Funcţii specifice unor ministere 1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general cu rang de ministru consilier S 89 8,78 91 9,23
2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 88 8,57 90 9,00
3. Director cu rang de secretar economic I S 88 8,57 90 9,00
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 84 7,76 86 8,16
5. Şef serviciu cu rang de secretar economic II S 80 7,03 82 7,39
6. Şef birou cu rang de secretar economic II S 75 6,22 77 6,53

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Ministru consilier S 80 7,03
2. Consilier economic S 79 6,86
3. Secretar economic I S 76 6,37
II S 68 5,23
III S 65 4,86
4. Ataşat economic S 63 4,62
5. Referent transmitere I M 42 2,75
II M 38 2,49
III M 34 2,26
debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 42 2,75
gradul II SSD 32 2,15
gradul III SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 3. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 1. Funcţii specifice Arhivelor Naţionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 61 4,40
gradul I S 46 3,04
gradul II S 40 2,62
debutant S 24 1,77
2. Arhivist gradul IA SSD 42 2,75
gradul I SSD 32 2,15
gradul II SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Arhivar IA M 31 2,10
I M 22 1,68
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 97 10,70 101 11,81
2. Director general adjunct S 94 9,94 99 11,25
3. Director oficiu S 92 9,46 97 10,70
4. Director S 92 9,46 97 10,70
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
5. Şef serviciu S 82 7,39 93 9,70
6. Şef birou S 80 7,03 90 9,00

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Consilier al directorului general S 80 7,03
2 Registrator de carte funciară gr. IA S 80 7,03
3 Registrator de carte funciară gr. I S 76 6,37
4 Registrator de carte funciară gr. II S 72 5,77
5 Asistent registrator principal gr. IA S 68 5,23
6 Asistent registrator principal gr. I S 61 4,40
7 Asistent registrator principal gr. II S 57 3,99
8 Asistent registrator principal debutant S 33 2,20
9 Specialist GIS/IT IA S 80 7,03
10 Specialist GIS/IT I S 76 6,37
11 Specialist GIS/IT II S 72 5,77
12 Specialist GIS/IT debutant S 40 2,62
13 Consilier cadastru gr. IA S 80 7,03
14 Consilier cadastru gr. I S 76 6,37
15 Consilier cadastru gr. II S 72 5,77
16 Consilier cadastru debutant S 40 2,62
17 Subinginer cadastru gr. IA SSD 58 4,09
18 Subinginer cadastru gr. I SSD 54 3,70
19 Subinginer cadastru gr. II SSD 50 3,35
20 Subinginer cadastru debutant SSD 30 2,05
21 Asistent registrator tr. IA M 44 2,89
22 Asistent registrator tr. I M 40 2,62
23 Asistent registrator tr. II M 36 2,37
24 Asistent registrator debutant M 26 1,86
25 Tehnician cadastru tr. IA M 44 2,89
26 Tehnician cadastru tr. I M 40 2,62
27 Tehnician cadastru tr. II M 36 2,37
28 Tehnician cadastru debutant M 26 1,86

NOTĂ: Pentru funcţiile de execuţie la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 4. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 61 4,40
2. Asistent-şef SSD 56 3,89
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 53 3,61
4. Asistent-şef M 51 3,44

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 63 4,62

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Pentru funcţia de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare. 6. FUNCŢII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ŞI DIN UNITĂŢILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Casier trezorier I M 31 2,10
Casier trezorier II M;G 18 1,52
Casier trezorier; debutant M;G 8 1,19
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani I M;G 18 1,52
debutant M;G 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate. **) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului şi al serviciilor Parlamentului Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice1

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Administraţia publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director de cabinet S 79 6,86
2. Şef birou senatorial, şef cabinet S 48 3,19
3. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 46 3,04
4. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 44 2,89
5. Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 39 2,56
6. Consilier S 68 5,23
7. Expert S 65 4,86
8. Consultant S 48 3,19
9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 25 1,81

1 Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. C. Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 76 6,37 79 6,86
2. Director general adjunct S 74 6,07 78 6,70
3. Director S 74 6,07 78 6,70
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer- şef, redactor-şef, inspector-şef S 73 5,92 77 6,53
5. Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru S 70 5,50 75 6,22
6. Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie S 67 5,10 72 5,77
7. Preşedinte club S 58 4,09 61 4,40
8. Vicepreşedinte club, şef complex sportiv, şef bază sportivă/secţie sportivă S 54 3,70 57 3,99

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I S 53 3,61
gradul II S 43 2,82
2. Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
3. Inginer, economist; specialist I A S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
4. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
5. Consilier juridic gradul IA S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
debutant S 33 2,20
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2. Instructor I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTE: 1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă. 2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. IV. Proiectare Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cartograf I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Tehnician proiectant I M 22 1,68
II*) M 18 1,52
III*) M 14 1,38
debutant*) M 8 1,19

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. V. Unităţi de informatică Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Informatician, conductor tehnic; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Analist (programator) ajutor IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19
4. Operator, controlor date; I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. VI. Administraţia publică locală a)Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Salvator montan gradul I 42 2,75
gradul II 34 2,26
gradul III 27 1,90

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. b)Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliilor localeSalarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă M 50 3,35
2. Şef compartiment pentru prevenire M 48 3,19
3. Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor M 46 3,04
4. Specialist pentru prevenire 42 2,75
5. Servant pompier 27 1,90
6. Şef grupă intervenţie 40 2,62
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
7. Şef echipă specializată 40 2,62
8. Mecanic utilaj 27 1,90
9. Conducător autospecială 27 1,90

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. D. Alte funcţii comune din sectorul bugetar Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Şef formaţie muncitori 25 1,81 30 2,05

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 15 1,41
I M; G 12 1,31
debutant M; G 8 1,19
2. Secretar M; G 12 1,31
3. Secretar debutant M; G 8 1,19
4. Administrator I M 15 1,41
II M 12 1,31
5. Şef depozit I M 15 1,41
II M 12 1,31
6. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar M; G 13 1,35
7. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant M; G 8 1,19
8. Şef formaţie pază/pompieri 15 1,41
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 12 1,31
10. Maistru I 17 1,49
II 14 1,38
11. Şofer I 15 1,41
II 12 1,31
12. Muncitor calificat I 15 1,41
II 12 1,31
III 10 1,25
IV 8 1,19
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
13. Muncitor necalificat I 5 1,10
II - fără sporuri 1 1,00

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. NOTE: 1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc. 2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive. E. Unităţi sportive I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
gradul III 31 2,10
gradul IV 29 2,00
2. Instructor sportiv gradul I 31 2,10
gradul II 29 2,00
debutant 12 1,31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Instructor sportiv, referent; I 29 2,00
II 23 1,72
III 19 1,56
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1. Expert sportiv gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
2. Referent sportiv gradul III 33 2,20
gradul IV 31 2,10
debutant 12 1,31
3. Antrenor categoria I 43 2,82
categoria II 38 2,49
categoria III 33 2,20
categoria IV 31 2,10
categoria V 29 2,00
debutant 12 1,31

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. F. Unităţi de navigaţie I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate 1. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I
Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Şef grup scafandri M; G 57 3,99

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. 2. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Comandant instructor S 71 5,63
2. Şef mecanic instructor S 62 4,51
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3. Comandant S 69 5,36
4. Şef mecanic S 67 5,10
5. Pilot maritim I S 63 4,62
6. Pilot maritim II S 63 4,62
7. Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant S 60 4,29
8. Ofiţer mecanic secund, şef electrician S 59 4,19
9. Ofiţer maritim punte S, M 46 3,04
10. Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician maritim S 56 3,89
11. Ofiţer punte aspirant M 24 1,77
12. Ofiţer maritim mecanic, electrician aspirant M 24 1,77
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
13. Căpitan maritim-portuar, ofiţer punte maritim-portuar SSD, M 39 2,56
14. Şef mecanic maritim-portuar, ofiţer mecanic maritim-portuar, ofiţer electrician maritim-portuar SSD, M 44 2,89
15. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant M 18 1,52
16. Ofiţer punte aspirant M 18 1,52
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
17. Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B M 49 3,27
18. Şef mecanic fluvial M 49 3,27
19. Timonier fluvial M, G 44 2,89
20. Mecanic M 44 2,89
21. Marinar stagiar G 18 1,52
22. Mecanic stagiar G 17 1,49
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
23. Şef echipaj M;G 42 2,75
24. Conducător şalupă, timonier maritim M, G 39 2,56
25. Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M;G 19 1,56
26. Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M;G 27 1,90
27. Scafandru autonom M;G 45 2,96
28. Scafandru greu M;G 41 2,69
29. Scafandru debutant M;G 16 1,45

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. II. Alte drepturi Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare. G. Aviaţia sportivă Aeroclubul României I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general Aeroclubul României S 82 7,39
2. Director general adjunct Aeroclubul României S 81 7,21
1) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1. Comandant detaşament de zbor 80 7,03
2. Comandant aeroclub teritorial 80 7,03
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 74 6,07
4. Şef zbor aeroclub teritorial 70 5,50
2) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
1. Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 74 6,07
2. Şef sector tehnic 70 5,50
3) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1. Director zbor 77 6,53
2. Director tehnic 77 6,53
3. Şef serviciu informare zbor-navigaţie, şef serviciu certificare personal aeronautic, şef serviciu aeronave ultrauşoare 74 6,07

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Pilot recepţie şi control, paraşutist recepţie şi control, inginer recepţie şi control 59 4,19
2. Pilot instructor, paraşutist instructor 44 2,89
3. Pilot comandant, mecanic navigant instructor 37 2,43
4. Copilot, mecanic navigant 35 2,32
5. Pilot în pregătire, paraşutist în pregătire 24 1,77

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. NOTE: 1. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor de sol. 2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
6. Inginer de aviaţie S + Licenţă
clasa I 59 4,19
clasa a II-a 52 3,52
clasa a III-a 45 2,96
clasa a IV-a 42 2,75
debutant 24 1,77
7. Tehnician de aviaţie M + Licenţă
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
8. M + Licenţă Mecanic de aviaţie sau Şcoală profesională + Licenţă
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
9. Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la Şcoală zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, profesională + deltaplanism) Licenţă
clasa I 40 2,62
clasa a II-a 34 2,26
clasa a III-a 31 2,10
clasa a IV-a 27 1,90
debutant 16 1,45
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
10. Maistru de aviaţie Şcoală maiştri + Licenţă
clasa I 49 3,27
clasa a II-a 45 2,96
clasa a III-a 22 1,68

3. Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
11. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 52 3,52
gradul II 46 3,04
gradul III 39 2,56
gradul IV 35 2,32
debutant 24 1,77
12. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare
treapta I 43 2,82
treapta II 35 2,32
debutant 16 1,45
13. Dispecer operaţiuni zbor M + Curs de calificare + Licenţă
treapta I 42 2,75
treapta II 35 2,32
treapta III 30 2,05
debutant 16 1,45

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. II. Sporuri şi alte drepturi Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Nr. crt. Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă Indemnizaţia - limită maximă
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian 73 lei/oră/zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 57 lei/start sau tur de pistă
3. Salturi cu paraşuta 141 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare

1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel: o oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal; o oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie. 2. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs. H. Agricultură Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului Salarii de bază pentru funcţii de specialitate 1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer*), chimist/biolog; expert S 47 3,11
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 42 2,75
Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 35 2,32
Inginer*), chimist/biolog; debutant S 24 1,77
2. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician**), IA M 32 2,15
Tehnician**), I M 20 1,60
Tehnician**), II M 12 1,31
Tehnician**), debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. NOTĂ: Pentru lucrările agricole, horticole şi zootehnice, prezidiul ASAS stabileşte tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale Salarii de bază pentru funcţii de specialitate 1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer cadastru gradul IA S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
debutant S 24 1,77
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
2. Subinginer cadastru gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician cadastru IA M 32 2,15
I M 20 1,60
II M 12 1,31
debutant M 8 1,19
4. Operator cadastru I M;G 19 1,56
II M;G 17 1,49
debutant M;G 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. J. Protecţia mediului AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII“ Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de specialitate, expert, inginer; expert*) S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
gradul III S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Subinginer I SSD 35 2,32
II SSD 29 2,00
III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician, observator condiţii mediu; I A**) M 32 2,15
I**) M 20 1,60
II**) M 12 1,31
debutant**) M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. K. Administraţia publică sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar S 70 5,50
2. Medic veterinar gradul II S 60 4,29
3. Medic veterinar gradul III S 53 3,61
4. Medic veterinar debutant S 27 1,90
5. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/expert S 63 4,62
6. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 57 3,99
7. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 53 3,61
8. Inginer*), medic, chimist/biolog debutant S 24 1,77
9. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 42 2,75
10. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 32 2,15
11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 20 1,60
12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant SSD 12 1,31
13. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 39 2,56
14. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent I M 28 1,95
15. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent II M 20 1,60
16. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant M 8 1,19
17. Şoferi I - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini 23 1,72
18. Şoferi II - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini 18 1,52
19. Agent veterinar, îngrijitor animale de experienţa I M;G 12 1,31
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
20. Agent veterinar debutant M;G 8 1,19
21. Îngrijitor animale de experienţa II M;G 7 1,16

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. II. Sporuri şi alte drepturi Personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi: a)Sporuri:1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de la 25% până la 35%; 2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor - de la 25% până la 75%; 3. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor ori de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%. 4. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 5. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 6. Sporurile prevăzute la pct. 3 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, şi în anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. b)Alte drepturi: 1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate 2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate 3. (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.(3) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.4. Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplică şi personalului sanitar-veterinar. 5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi de drepturile specifice domeniului de activitate, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit prezentei anexe. 6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar. 7. Personalul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau au atribuţii în controlul oficial, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii. L. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică Articolul 1(1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens. Articolul 2(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:a)pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b)pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; c)personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens. Articolul 3Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în cap. II lit. C-K din prezenta anexă, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii. Articolul 4(1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.(2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării. Capitolul III Autorităţi publice A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director S 98 10,97 101 11,81
2. Director adjunct S 97 10,70 100 11,53
3. Şef serviciu/Şef oficiu regional de audit S 96 10,44 99 11,25
4. Şef birou S 95 10,19 98 10,97

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, superior Vechimea minimă în specialitate 12 ani S I 86 8,16
II 85 7,96
III 84 7,76
2. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, principal consilier al preşedintelui Curţii de Conturi a României Vechimea minimă în specialitate 8 ani S I 83 7,58
II 82 7,39
III 81 7,21
3. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern Vechimea minimă în specialitate 5 ani S I 80 7,03
II 79 6,86
III 78 6,70

NOTĂ: 1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de Audit. 2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată. 3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi Secţiunea 1Salarii de bază Articolul 1Salarizarea membrilor Curţii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilaţi auditorilor publici externi şi a specialiştilor în informatică asimilaţi auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curţii de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege. Articolul 2Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern, cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit. Articolul 3Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern. Articolul 4(1) Promovarea personalului de specialitate în funcţii şi grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în anexă.(2) Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. Articolul 5(1) Auditorii publici externi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia lunară de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.(2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi. Articolul 6– Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale. Secţiunea a 2-aSporuri şi alte drepturi Articolul 7– (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de până la 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.(3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfăşoară activităţi de control/audit la sediul altor entităţi, beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă în cadrul instituţiilor respective acest drept este recunoscut şi acordat. Articolul 8(1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de control şi audit, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii. Articolul 9Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii. Articolul 10Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate. B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 102 12,11
2. Director S 101 11,81
3. Director adjunct S 100 11,53
4. Şef serviciu S 99 11,25
5. Inspector de concurenţă superior S 96 10,44
6. Inspector de concurenţă principal S 94 9,94
7. Inspector de concurenţă asistent S 89 8,78
8. Inspector de concurenţă debutant S 65 4,86

NOTE: 1. Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă. 2. Personalul Consiliului Concurenţei, care prin natura muncii desfăşurate are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii. 3. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. C. Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi a)Indemnizaţii

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Preşedinte S 103 12,41
2. Vicepreşedinte S 100 11,53

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 99 11,25
2. Director general S 97 10,70
3. Director general adjunct S 95 10,19
4. Director S 95 10,19
5. Director adjunct S 93 9,70
6. Şef serviciu S 91 9,23
7. Şef birou S 89 8,78

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. c)Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de integritate, grad profesional superior S 75 6,22
grad profesional principal S 70 5,50
grad profesional asistent S 57 3,99
grad profesional debutant S 27 1,90

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. D. Salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime în specialitate
1. Preşedinte S 108 14,15 10 ani în funcţii economice sau juridice
2. Membru al plenului S 106 13,45 10 ani în funcţii economice sau juridice
3. Consilier/Director general S 98 10,97 8 ani în funcţii economice sau juridice
4. Director S 97 10,70 8 ani în funcţii economice sau juridice
5. Şef serviciu S 96 10,44 8 ani în funcţii economice sau juridice
6. Şef compartiment S 95 10,19 8 ani în funcţii economice sau juridice
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime în specialitate
7. Analist financiar gradul I S 93 9,70 8 ani în funcţii economice sau juridice
gradul II S 91 9,23 6 ani în funcţii economice sau juridice
gradul III S 89 8,78 4 ani în funcţii economice sau juridice
gradul IV S 65 4,86 2 ani în funcţii economice sau juridice
8. Asistent analist treapta I M 57 3,99 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
treapta II M 51 3,44 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTE: 1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic. 2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. 3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii. E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a)Indemnizaţii pentru funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general (asimilat funcţiei de secretar de stat) S 103 12,41

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Salarii de bază pentru funcţii de conducere specifice:

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienţi de ierarhizare Clasa Coeficienţi de ierarhizare
1. Şef departament S 88 8,57 89 8,78
2. Director general adjunct S 86 8,16 87 8,36
3. Director, Şef sector audit S 85 7,96 86 8,16
4. Director adjunct S 84 7,76 85 7,96
5. Şef serviciu S 83 7,58 84 7,76

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. c)Salarii de bază pentru funcţii de execuţie specifice:

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier de securitate a informaţiilor S 73 5,92
2. Referent de securitate a informaţiilor PL 46 3,04
3. Referent de securitate a informaţiilor M 40 2,62

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. NOTE: 1. Persoanele care ocupă funcţiile de consilier şi referent se consideră reîncadrate pe funcţiile de consilier de securitate a informaţiilor şi, respectiv, referent de securitate a informaţiilor. 2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, stabilit de conducerea instituţiei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, conform prevederilor legale. Capitolul IVFuncţii de demnitate publică A. Funcţii de demnitate publică alese Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României

Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
Preşedinţia României
1. Preşedintele României 110 15,00
Parlamentul României
2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 109 14,63
3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 108 14,15
4. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 107 13,90
5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 106 13,45
6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 106 13,45
7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 105 13,10
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 104 12,75
9. Senatori, deputaţi 103 12,41

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. B. Funcţii de demnitate publică numite Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
Guvernul României
1. Prim-ministru 109 14,63
2. Viceprim-ministru 108 14,15
3. Ministru de stat 107 13,90
4. Ministru 106 13,45
5. Ministru delegat 106 13,45
6. Secretar de stat membru al Guvernului 105 13,10
7. Secretar de stat 103 12,41
8. Subsecretar de stat 100 11,53
Curtea Constituţională
9. Preşedinte 109 14,63
10. Judecător 108 14,15
Consiliul Legislativ
11. Preşedinte consiliu 106 13,45
12. Preşedinte de secţie 103 12,41
Avocatul Poporului
13. Avocatul Poporului 106 13,45
14. Adjunct al Avocatului Poporului 103 12,41
Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
Curtea de Conturi
15. Preşedinte 109 14,63
16. Vicepreşedinte 108 14,15
17. Preşedinte Autoritatea de audit 108 14,15
18. Vicepreşedinte Autoritatea de audit 107 13,90
19. Consilier conturi 106 13,45
Secretariatul General al Guvernului
20. Secretar general al Guvernului 106 13,45
21. Secretar general adjunct al Guvernului 103 12,41
22. Consilier de stat 103 12,41
Administraţia Prezidenţială
23. Consilier prezidenţial 106 13,45
24. Consilier de stat 103 12,41
Parlamentul României
25. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 106 13,45
26. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 103 12,41
Consiliul Concurenţei
27. Preşedinte 108 14,15
28. Vicepreşedinte 107 13,90
29. Consilier de concurenţă 106 13,45
Consiliul Naţional al Audiovizualului
30. Preşedinte 106 13,45
31. Membri 103 12,41
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
32. Preşedinte 108 14,15
33. Vicepreşedinte 105 13,10
34. Secretar al Consiliului 105 13,10
35. Membri 103 12,41

NOTE: 1. a) Preşedintele Curţii Constituţionale este egal în grad cu preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar judecătorii Curţii Constituţionale, cu vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, beneficiind de indemnizaţie egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum şi de celelalte drepturi. b)Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcţie de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, şi de celelalte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. C. Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României

Nr. crt. Funcţia Clasa Coeficient de ierarhizare
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1. Primar general al Capitalei 106 13,45
2. Viceprimar al Capitalei 92 9,46
3. Preşedinte al consiliului judeţean 98 10,97
4. Vicepreşedinte al consiliului judeţean 90 9,00
5. Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) 94 9,94
6. Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (până la 150.000 locuitori) 91 9,23
7. Primar de municipiu (categoria I) 89 8,78
8. Primar de municipiu (categoria II) 88 8,57
9. Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) 89 8,78
10. Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) 86 8,16
11. Viceprimar de municipiu (categoria I) 81 7,21
12. Viceprimar de municipiu (categoria II) 80 7,03
13. Primar de oraş (categoria I) 88 8,57
14. Primar de oraş (categoria II) 86 8,16
15. Primar de oraş (categoria III) 84 7,76
16. Viceprimar de oraş (categoria I) 79 6,86
17. Viceprimar de oraş (categoria II) 77 6,53
18. Viceprimar de oraş (categoria III) 75 6,22
19. Primar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 80 7,03
20. Primar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 78 6,70
21. Primar de comună (până la 3.000 locuitori) 76 6,37
22. Viceprimar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 75 6,22
23. Viceprimar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 73 5,92
24. Viceprimar de comună (până la 3.000 locuitori) 71 5,63

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. D. Funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcţia Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
1. Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu etc.) 94 9,94 98 10,97
2. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct etc.) 88 8,57 92 9,46

*) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. ANEXA Nr. IIFAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT“ Capitolul IA. Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ 1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Rector*) S 92 9,46 94 9,94
2. Prorector*) S 90 9,00 92 9,46
3. Secretar ştiinţific al senatului universitar*) S 89 8,78 91 9,23
4. Decan*) S 87 8,36 89 8,78
5. Prodecan*) S 86 8,16 88 8,57
6. Director de departament S 86 8,16 88 8,57
7. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii*) S 86 8,16 88 8,57
8. Şef de catedră*) S 86 8,16 88 8,57

*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice. 2. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector şcolar general*) S 78 6,70 80 7,03
2. Inspector şcolar general adjunct*) S 74 6,07 76 6,37
3. Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) S 70 5,50 72 5,77
4. Director unitate de învăţământ*) S 70 5,50 72 5,77
5. Director adjunct unitate de învăţământ*) S 68 5,23 70 5,50
6. Director casa corpului didactic*) S 68 5,23 70 5,50

*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice. 3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Învăţământ superior
1. Director general administrativ al universităţii*)1 S 80 7,03 82 7,39
2. Director, contabil-şef (administrator financiar/ patrimoniu)*) S 76 6,37 78 6,70
3. Secretar-şef universitate*) S 72 5,77 74 6,07
4. Administrator-şef al facultăţii*) S 68 5,23 70 5,50
5. Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 66 4,98 68 5,23
6. Secretar-şef facultate*) S 66 4,98 68 5,23
7. Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 62 4,51 64 4,74
Învăţământ preuniversitar
1. Contabil-şef (administrator financiar)*) S 60 4,29 62 4,51
2. Secretar-şef unitate de învăţământ*) S 58 4,09 60 4,29
3. Contabil-şef (administrator financiar)*) M 50 3,35 52 3,52
4. Secretar-şef unitate de învăţământ*) M 48 3,19 50 3,35

*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie. 1 Se utilizează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este mai mic de 10.000, precum şi pentru salarizarea funcţiei de director, contabil-şef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000. NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. 4. Salarii de bază învăţământ universitar

Nr. crt. Funcţia*) Vechimea în învăţământ Clasa şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor universitar peste 40 ani 86 8,16
35-40 ani 85 7,96
30-35 ani 83 7,58
25-30 ani 81 7,21
20-25 ani 79 6,86
15-20 ani 76 6,37 77 6,53
10-15 ani 71 5,63 73 5,92 74 6,07 75 6,22
2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 74 6,07
35-40 ani 72 5,77
30-35 ani 70 5,50
25-30 ani 68 5,23
20-25 ani 66 4,98
15-20 ani 63 4,62 64 4,74
10-15 ani 60 4,29 61 4,40 62 4,51
6-10 ani 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 61 4,40
30-35 ani 59 4,19
25-30 ani 58 4,09
20-25 ani 57 3,99
15-20 ani 55 3,79 56 3,89
10-15 ani 52 3,52 53 3,61 54 3,70
6-10 ani 48 3,19 50 3,35 51 3,44 52 3,52
3-6 ani 41 2,69 44 2,89 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
4. Asistent universitar 35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 57 3,99
25-30 ani 56 3,89
20-25 ani 55 3,79
15-20 ani 53 3,61 54 3,70
10-15 ani 50 3,35 51 3,44 52 3,52
6-10 ani 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
3-6 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
până la 3 ani 37 2,43 40 2,62 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
5. Preparator universitar 6-10 ani**) 43 2,82 45 2,96 46 3,04 47 3,11
3-6 ani**) 36 2,37 39 2,56 41 2,69 43 2,82 44 2,89 45 2,96
până la 3 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. **) Pentru preparatorii din domeniul medical. NOTĂ: Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Vechimea în învăţământ Clasa şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 69 5,36
35-40 ani 67 5,10
30-35 ani 65 4,86
25-30 ani 63 4,62
22-25 ani 61 4,40
18-22 ani 58 4,09 59 4,19
14-18 ani 55 3,79 56 3,89 57 3,99
10-14 ani 53 3,61 54 3,70 55 3,79
6-10 ani 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
2-6 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 62 4,51
35-40 ani 60 4,29
30-35 ani 58 4,09
25-30 ani 56 3,89
22-25 ani 54 3,70
18-22 ani 51 3,44 52 3,52
14-18 ani 48 3,19 49 3,27 50 3,35
10-14 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
6-10 ani 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
2-6 ani 35 2,32 38 2,49 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 58 4,09
35-40 ani 57 3,99
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
2-6 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 31 2,10 34 2,26 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Vechimea în învăţământ Clasa şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
9. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Vechimea în învăţământ Clasa şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
11. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
12. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
13. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
14. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 53 3,61
35-40 ani 51 3,44
30-35 ani 49 3,27
25-30 ani 47 3,11
22-25 ani 45 2,96
18-22 ani 42 2,75 43 2,82
14-18 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
10-14 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
6-10 ani 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
2-6 ani 26 1,86 29 2,00 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
15. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Vechimea în învăţământ Clasa şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
16. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 22 1,68 25 1,81 27 1,90 29 2,00 30 2,05 31 2,10
17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani 55 3,79
35-40 ani 53 3,61
30-35 ani 51 3,44
25-30 ani 49 3,27
22-25 ani 47 3,11
18-22 ani 44 2,89 45 2,96
14-18 ani 41 2,69 42 2,75 43 2,82
10-14 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
6-10 ani 35 2,32 37 2,43 38 2,49 39 2,56
18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani 50 3,35
35-40 ani 48 3,19
30-35 ani 46 3,04
25-30 ani 44 2,89
22-25 ani 42 2,75
18-22 ani 39 2,56 40 2,62
14-18 ani 36 2,37 37 2,43 38 2,49
10-14 ani 34 2,26 35 2,32 36 2,37
6-10 ani 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
2-6 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15
20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 21 1,64 24 1,77 26 1,86 28 1,95 29 2,00 30 2,05
21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 35 2,32
35-40 ani 34 2,26
30-35 ani 33 2,20
25-30 ani 32 2,15
22-25 ani 31 2,10
18-22 ani 29 2,00 30 2,05
14-18 ani 27 1,90 28 1,95 29 2,00
10-14 ani 26 1,86 27 1,90 28 1,95
6-10 ani 23 1,72 25 1,81 26 1,86 27 1,90
2-6 ani 16 1,45 19 1,56 21 1,64 23 1,72 24 1,77 25 1,81
până la 2 ani 15 1,41 18 1,52 20 1,60 22 1,68 23 1,72 24 1,77

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. NOTĂ: Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie
1 Administrator financiar grad I*) S 47 3,11
grad II*) S 38 2,49
grad III*) S 35 2,32
debutant*) S 24 1,77
2 Informatician gradul IA S 47 3,11
gradul I S 46 3,04
gradul II S 44 2,89
gradul III S 34 2,26
debutant S 24 1,77
3 Secretar I**) S 46 3,04
II**) S 44 2,89
III**) S 34 2,26
debutant**) S 24 1,77
4 Pedagog şcolar, laborant IA S 42 2,75
I S 38 2,49
II S 31 2,10
debutant S 24 1,77
5 Instructor-animator, corepetitor gradul I S 33 2,20
gradul II S 27 1,90
debutant S 24 1,77
6 Administrator patrimoniu grad I***) S 45 2,96
grad II***) S 36 2,37
grad III***) S 32 2,15
debutant***) S 24 1,77
7 Administrator financiar grad I*) SSD 38 2,49
grad II*) SSD 34 2,26
grad III*) SSD 29 2,00
debutant*) SSD 12 1,31
8 Informatician gradul I SSD 39 2,56
gradul II SSD 34 2,26
gradul III SSD 29 2,00
debutant SSD 12 1,31
9 Secretar I**) SSD 40 2,62
II**) SSD 36 2,37
III**) SSD 29 2,00
debutant**) SSD 12 1,31
10 Pedagog şcolar, laborant I SSD 36 2,37
II SSD 32 2,15
III SSD 26 1,86
debutant SSD 12 1,31
11 Instructor-animator, corepetitor gradul I SSD 29 2,00
gradul II SSD 24 1,77
debutant SSD 12 1,31
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 37 2,43
grad II***) SSD 32 2,15
grad III***) SSD 27 1,90
debutant***) SSD 12 1,31
13 Administrator financiar treapta I*) M 32 2,15
treapta II*) M 30 2,05
treapta III*) M 22 1,68
debutant*) M 8 1,19
14 Informatician IA PL/M 33 2,20
I PL/M 30 2,05
II PL/M 25 1,81
III PL/M 19 1,56
debutant PL/M 10 1,25
15 Secretar IA**) M 33 2,20
I**) M 30 2,05
II**) M 25 1,81
III**) M 19 1,56
debutant**) M 8 1,19
16 Pedagog şcolar IA M 24 1,77
I M 20 1,60
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19
17 Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA M 24 1,77
I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
18 Corepetitor I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
19 Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 30 2,05
treapta II***) M 28 1,95
treapta III***) M 22 1,68
debutant***) M 8 1,19
20 Laborant I PL/M 26 1,86
II PL/M 22 1,68
debutant PL/M 10 1,25
21 Instructor, model I M 18 1,52
II M 17 1,49
debutant M 8 1,19
22 Mediator şcolar I M/G 16 1,45
II M/G 14 1,38
debutant M/G 8 1,19
23 Supraveghetor noapte I G 14 1,38
II G 12 1,31

*) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. ***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IB. Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ Articolul 1Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional/profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesional/profesională imediat superior/superioară funcţiei pe care era încadrată persoana. Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi. Articolul 3Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4Personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special beneficiază de o creştere cu 6 clase de salarizare succesive celei deţinute. Articolul 5Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 10 clase de salarizare succesive celei deţinute. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Articolul 6Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână. Articolul 7Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte o indemnizaţie pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, reprezentând o creştere salarială, după cum urmează: pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 2 clase de salarizare succesive celei deţinute; pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 3 clase de salarizare succesive celei deţinute; pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute. Articolul 8Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele beneficiază de o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9(1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 12 clase de salarizare succesive celei deţinute, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii. Articolul 10(1) Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.(2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000, funcţia de director general administrativ al universităţii va fi salarizată la nivelul funcţiei de decan. Articolul 11Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 12Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat. Articolul 13Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul prevăzut la art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Articolul 15Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare se vor utiliza coeficienţii de salarizare din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Articolul 16Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.
Capitolul IIUnităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare Salarii de bază a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 87 8,36 88 8,57
2. Director general adjunct institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 86 8,16 87 8,36
3. Director institut de cercetare) (ordonator terţiar de credite) S 86 8,16 87 8,36
4. Director adjunct institut de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 85 7,96 86 8,16
5. Director centru de cercetare; director staţiune de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
6. Secretar ştiinţific institut de cercetare, secretar ştiinţific secţie ASAS (ordonator terţiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
7. Director adjunct centru de cercetare; director adjunct staţiune de cercetare (ordonator terţiar de credite) S 83 7,58 84 7,76
8. Secretar ştiinţific centru de cercetare; secretar ştiinţific staţiune de cercetare (ordonator terţiar de staţie) S 82 7,39 83 7,58
9. Şef laborator cercetare S 81 7,21 82 7,39

*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite. NOTE: 1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. 2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. 3. Pentru funcţiile de conducere din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Cercetător ştiinţific I S 72 5,77
2. Cercetător ştiinţific II S 59 4,19
3. Cercetător ştiinţific III S 53 3,61
4. Cercetător ştiinţific S 47 3,11
5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 39 2,56
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 31 2,10
7. Asistent I M 24 1,77
8. Asistent II M 12 1,31
9. Asistent stagiar M 9 1,22

NOTE: 1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. 2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 3. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică fundamentală din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare. Capitolul IIICulte A. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unităţile bugetare Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Preot
gradul I S 34 2,26
gradul II S 30 2,05
definitiv S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Preot
gradul I M 18 1,52
definitiv M 16 1,45
debutant M 8 1,19

NOTE: 1. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. 2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. B. Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 109 14,63
2. Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică 11 107 13,90
3. Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte) 16 106 13,45
4. Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 105 13,10
5. Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 103 12,41

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
1. Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 22 şi 25 ani
3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 719 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 10 şi 14 ani
4. Stareţ, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 2 şi 6 ani

D. Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15237
1. Cu studii superioare: 10957 Profesor cu studii superioare
gradul I 3018 gradul didactic I
gradul II 3238 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant
2. Cu studii medii: 4280 Învăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 783 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant

E. Reglementări specifice personalului clerical, care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii Articolul 1(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. Secţiunea 1Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical Articolul 2(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:a)personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial; b)personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor; c)personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.(3) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.(6) Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3).(7) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (2), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor. Secţiunea a 2-aAlte drepturi ale personalului clerical Articolul 3Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute. Articolul 4De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezenta anexă, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Articolul 5(1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat. Articolul 6Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. Articolul 7(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, şi altor organe abilitate de lege.(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. Secţiunea a 3-aSprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute Articolul 8(1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.(2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea. Articolul 9(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:a)de la bugetele locale:18.951 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul valorii de referinţă; sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate; b)de la bugetul de stat:300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul valorii de referinţă; 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate; sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate. (2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte. (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale. ANEXA Nr. IIIFAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE“ Capitolul IUnităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială 1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivel studii Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanţă
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager S 88 8,57 90 9,00 87 8,36 88 8,57
2. Manager general S 88 8,57 90 9,00
3. Director medical S 87 8,36 89 8,78 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
4. Director de cercetare-dezvoltare S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
5. Director financiar-contabil S 80 7,03 84 7,76 76 6,37 79 6,86
6. Director economic S 78 6,70 81 7,21
7. Director tehnic S 77 6,53 79 6,86
8. Director de îngrijiri S, SSD, PL 75 6,22 77 6,53 74 6,07 76 6,37
9. Alţi directori S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
10. Asistent-şef PL 73 5,92 75 6,22
Nr. crt. Funcţia Nivel studii Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină judeţene
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16 84 7,76 85 7,96 84 7,76 85 7,96
2. Director adjunct ştiinţific S 85 7,96 86 8,16
3. Director adjunct financiar-contabilitate S 75 6,22 79 6,86 >
4. Director resurse umane S 73 5,92 77 6,53
5. Contabil-şef S 73 5,92 75 6,22 70 5,50 72 5,77 68 5,23 70 5,50
Nr. crt. Alte funcţii de conducere Nivel studii Grad I Grad II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general*) S 88 8,57 90 9,00
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 87 8,36 89 8,78
3. Director adjunct*) S 85 7,96 87 8,36
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 77 6,53 80 7,03
5. Contabil-şef*) S 73 5,92 79 6,86
6. Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare S 85 7,96 86 8,16
Nr. crt. Alte funcţii de conducere Nivel studii Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
7. Şef serviciu S 70 5,50 76 6,37
8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu S 69 5,36 73 5,92
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare S 85 7,96 86 8,16
10. Asistent medical-şef pe unitate S, SSD, PL 70 5,50 73 5,92
11. Şef formaţie muncitori 41 2,69 46 3,04

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi. NOTE: 1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut. 2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut. 3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut. 4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut. 5. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază avut, după cum urmează:

Nr. crt. Funcţia Număr clase acordate suplimentar
1. Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 5
2. Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă 4
3. Farmacist şef serviciu 3
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef 4
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 2
6. Spălătoreasă cu gestiune 1
7. Şef echipă 1
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcţia de sănătate publică 5

I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a)Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic primar S 72 5,77 99 11,25 75 6,22 63 4,62
2. Medic specialist S 62 4,51 90 9,00 65 4,86 58 4,09
3. Medic rezident anii VI-VII S 57 3,99
4. Medic rezident anii IV-V S 56 3,89 84 7,76 59 4,19
5. Medic rezident anul III S 55 3,79 83 7,58 58 4,09
6. Medic rezident anul II S 54 3,70 82 7,39 57 3,99
7. Medic rezident anul I S 52 3,52 80 7,03 56 3,89
8. Medic S 53 3,61 81 7,21 56 3,89 53 3,61
9. Medic stagiar S 31 2,10 59 4,19 33 2,20 31 2,10
10. Farmacist primar*1) S 57 3,99 85 7,96 62 4,51 55 3,79
11. Farmacist specialist S 55 3,79 83 7,58 57 3,99 54 3,70
12. Farmacist S 52 3,52 80 7,03 56 3,89 52 3,52
13. Farmacist rezident anul III S 54 3,70
14. Farmacist rezident anul II S 52 3,52
15. Farmacist rezident anul I S 50 3,35
16. Farmacist stagiar S 31 2,10 59 4,19 31 2,10
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 54 3,70 53 3,61
18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 51 3,44 50 3,35
19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 49 3,27 48 3,19
20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 24 1,77 24 1,77
21. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal S 51 3,44 79 6,86 56 3,89 48 3,19
22. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă S 46 3,04 74 6,07 50 3,35 44 2,89
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
23. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofizio-kinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutant S 24 1,77 52 3,52 25 1,81 24 1,77
24. Dentist principal SSD 45 2,96 50 3,35 42 2,75
25. Dentist SSD 44 2,89 49 3,27 41 2,69
26. Dentist debutant SSD 14 1,38 22 1,68 14 1,38
27. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 48 3,19 76 6,37 55 3,79 46 3,04
28. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokineto-terapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet SSD 44 2,89 72 5,77 50 3,35 42 2,75
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar
29. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 14 1,38 42 2,75 26 1,86 14 1,38
30. Asistent medical principal*2) PL 46 3,04 74 6,07 52 3,52 43 2,82
31. Asistent medical*2) PL 44 2,89 72 5,77 49 3,27 41 2,69
32. Asistent medical debutant*2) PL 12 1,31 40 2,62 25 1,81 12 1,31
33. Asistent medical principal*2) M 44 2,89 72 5,77 50 3,35 41 2,69
34. Asistent medical*2) M 42 2,75 70 5,50 47 3,11 39 2,56
35. Asistent medical debutant*2) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
36. Tehnician dentar principal*3) M 44 2,89 49 3,27 41 2,69
37. Tehnician dentar*3) M 42 2,75 46 3,04 39 2,56
38. Tehnician dentar debutant*3) M 10 1,25 23 1,72 10 1,25
39. Soră medicală principală*4) M 41 2,69 69 5,36 43 2,82 40 2,62
40. Soră medicală*4) M 39 2,56 67 5,10 42 2,75 38 2,49
41. Soră medicală debutant*4) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
42. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal M 41 2,69 43 2,82 40 2,62
43. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă M 39 2,56 42 2,75 38 2,49
44. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant M 10 1,25 20 1,60 10 1,25

b)Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
45. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 54 3,70 82 7,39 53 3,61
46. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 51 3,44 79 6,86 50 3,35
47. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 48 3,19 76 6,37 48 3,19
48. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 24 1,77 52 3,52 24 1,77
49. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 51 3,44 53 3,61 51 3,44
50. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 45 2,96 51 3,44 45 2,96
51. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
52. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 47 3,11 48 3,19 44 2,89
53. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 45 2,96 46 3,04 42 2,75
54. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 14 1,38 18 1,52 14 1,38
55. Psiholog principal S 56 3,89 52 3,52
56. Psiholog specialist S 51 3,44 47 3,11
57. Psiholog practicant S 44 2,89 44 2,89
58. Psiholog stagiar S 27 1,90 27 1,90

c)Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice Anatomie patologică şi medicină legală Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
59. Infirmieră, agent DDD M;G 14 1,38 16 1,45 14 1,38
60. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 10 1,25 15 1,41 10 1,25
61. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 12 1,31 40 2,62 15 1,41 12 1,31
62. Ambulanţier*6) M 43 2,82
63. Şofer autosanitară I*7) M 34 2,26
64. Şofer autosanitară II*7) M 18 1,52 30 2,05 18 1,52
65. Şofer autosanitară III*7) M;G 16 1,45 16 1,45

*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă. *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă. *6) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar cu o vechime de minimum 5 ani şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier, potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri, în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti - Ilfov, şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului. *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. NOTE: 1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică. 2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 şi lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55. 3. Nivelul de studii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare 1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică
1. Director S 72 5,77 74 6,07
2. Contabil-şef S 70 5,50 72 5,77
b) Unităţi de asistenţă socială/centre fără personalitate juridică
3. Şef centru S 70 5,50 72 5,77
4. Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 66 4,98 71 5,63

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Asistent social principal S 51 3,44
Asistent social specialist S 44 2,89
Asistent social practicant S 42 2,75
Asistent social debutant S 24 1,77
2. Psiholog principal S 52 3,52
Psiholog specialist S 47 3,11
Psiholog practicant S 44 2,89
Psiholog stagiar S 27 1,90
3. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; principal S 51 3,44
4. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog S 45 2,96
5. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; debutant S 24 1,77
6. Fiziokinetoterapeut principal S 53 3,61
7. Fiziokinetoterapeut specialist S 50 3,35
8. Fiziokinetoterapeut S 48 3,19
9. Fiziokinetoterapeut debutant S 24 1,77
10. Educator principal S 48 3,19
11. Educator S 38 2,49
12. Educator debutant S 24 1,77
13. Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă; principal S 48 3,19
14. Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă S 44 2,89
15. Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă; debutant S 24 1,77
16. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) SSD 37 2,43
17. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 25 1,81
18. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 12 1,31
19. Educator, educator puericultor, asistent medical; principal PL 43 2,82
20. Educator, educator puericultor, asistent medical PL 41 2,69
21. Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant PL 12 1,31
22. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical; principal M 34 2,26
23. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical M 24 1,77
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
24. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical; debutant M 8 1,19
25. Profesor CFM, interpret în limbaj mimicogestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 34 2,26
26. Instructor de educaţie, instructor CFM; principal M 24 1,77
27. Instructor de educaţie, instructor CFM M 20 1,60
28. Instructor de educaţie, instructor CFM; debutant M 8 1,19
29. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 35 2,32
30. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 23 1,72
31. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 10 1,25
32. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 34 2,26
33. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 24 1,77
34. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 8 1,19
35. Soră medicală, masor; principal M 34 2,26
36. Soră medicală, masor M 24 1,77
37. Soră medicală, masor; debutant M 8 1,19
38. Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal, asistent personal profesionist M, G 14 1,38
39. Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 34 2,26
40. Agent informare privind cariera M, PL 34 2,26

3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Infirmieră G 14 1,38
2. Infirmieră debutantă G 8 1,19
3. Supraveghetor de noapte G 14 1,38
4. Supraveghetor de noapte debutant G 8 1,19
5. Îngrijitoare, spălătoreasă G 12 1,31

*1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimicogestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IIReglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale Articolul 1În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele 3 ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 16 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture. Articolul 2(1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. Articolul 3(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.(6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu. Articolul 4Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă. Articolul 5În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii. Articolul 6(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Articolul 7(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale salarizat potrivit prezentei anexe, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:a)pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază; b)pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU - SMURD, UPU şi CPU, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 45-85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli; c)pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; d)pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e)pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; f)pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază; g)pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază; h)pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. (2) Localităţile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.(5) Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condiţiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.(6) Pentru unităţi sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru cele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, pentru anumite categorii de personal depăşirea procentului de 30% reprezentând suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor acordate individual, pe ordonator principal de credite, din suma salariilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare prevăzut la art. 22 din lege se poate aproba prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ordonatorul principal de credite pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, iar pentru unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Articolul 8Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Articolul 9Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă. Articolul 10(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute pentru unităţi clinice.(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă. Articolul 11(1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.(2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Articolul 12Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 13Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice. Articolul 14Personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă. Articolul 15(1) În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:a)pentru condiţii deosebit de periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b)pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; c)pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază; d)pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e)pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. ANEXA Nr. IVFamilia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură“ UNITĂŢI DE CULTURĂ Capitolul ISalarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, din instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Naţional de Cameră „Madrigal“, din centrele de cultură, precum şi din instituţiile de spectacole şi concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din alte instituţii de spectacole ori concerte a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Instituţii de spectacole şi concerte *) Alte instituţii de spectacole sau concerte
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager (director general/director)**) S 86 8,16 88 8,57 74 6,07 76 6,37
2. Director general adjunct S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
3. Director S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef S 80 7,03 84 7,76 71 5,63 74 6,07
5. Şef secţie S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
6. Şef serviciu S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
7. Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 77 6,53 81 7,21 67 5,10 71 5,63
8. Şef formaţie muncitori 53 3,61 58 4,09 50 3,35 52 3,52

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Instituţii de spectacole şi concerte *) Alte instituţii de spectacole sau concerte
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Artist liric operă/operetă, corist operă, prim-balerin, artist instrumentist, artist circ, actor (teatru, mânuitor păpuşi-marionete), maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), şef partidă, concertmaestru, scenograf, coregraf - gradul IA S 75 6,22 61 4,40
- gradul I S 70 5,50 60 4,29
- gradul II S 60 4,29 57 4,09
- debutant S 24 1,77 24 1,77
2. Dirijor cor, artist liric (operetă, teatru muzical), corist, balerin, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), pictor, consultant artistic - gradul IA S 66 4,98 59 4,19
- gradul I S 58 4,09 53 3,61
- gradul II S 55 3,79 47 3,11
- debutant S 24 1,77 24 1,77
3. Şef orchestră, sufleor (operă, operetă, teatru), secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician - gradul I S 64 4,74 57 3,99
- gradul II S 57 3,99 47 3,11
- gradul III S 48 3,19 41 2,69
- debutant S 24 1,77 24 1,77
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Instituţii de spectacole şi concerte *) Alte instituţii de spectacole sau concerte
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
4. Dansator, machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), producător-delegat, secretar platou, asistent regie/scenografie - gradul I S 63 4,62 55 3,79
- gradul II S 57 3,99 49 3,27
- gradul III S 48 3,19 44 2,89
- debutant S 24 1,77 24 1,77
5. Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), concertmaestru, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor păpuşi, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, coregraf, regizor tehnic - I 51 3,44 47 3,11
- II 45 2,96 43 2,82
- III 43 2,82 37 2,43
- debutant 8 1,19 8 1,19
6. Maestru lumini-sunet, şef orchestră, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat)
- I 43 2,82 38 2,49
- II 38 2,49 33 2,20
- III 32 2,15 26 1,86
- debutant 8 1,19 8 1,19
7. Machior, peruchier, butafor, recuziter, operator imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet, regizor scenă, iluminist scenă > >
- I 42 2,75 38 2,49
- II 36 2,37 32 2,15
- III 32 2,15 25 1,81
- debutant 8 1,19 8 1,19
8. Supraveghetor sală, controlor bilete M;G 23 1,72 20 1,60
9. Garderobier, plasator sală M;G 19 1,56 13 1,35
10. Manipulant decor - treapta I M;G 19 1,56 13 1,35
- treapta II M;G 17 1,49 11 1,28
11. Muncitori din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte - I 40 2,62 38 2,49
- II 35 2,32 32 2,15
- III 32 2,15 22 1,68

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, din instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Naţional de Cameră „Madrigal“, din centrele de cultură naţionale, precum şi din instituţiile de spectacole şi concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. **) Se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege. Capitolul IISalarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Biblioteci naţionale*) Alte biblioteci
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager (director general/director)**) S 86 8,16 88 8,57 74 6,07 76 6,37
2. Director general adjunct S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
3. Director S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef S 80 7,03 84 7,76 71 5,63 74 6,07
5. Şef secţie S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
6. Şef serviciu S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
7. Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 77 6,53 81 7,21 67 5,10 71 5,63
8. Şef formaţie muncitori 53 3,61 58 4,09 50 3,35 52 3,52

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Biblioteci naţionale*) Alte biblioteci
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist -gradul IA S 66 4,98 58 4,09
- gradul I S 59 4,19 53 3,61
- gradul II S 53 3,61 48 3,19
- debutant S 24 1,77 24 1,77
2. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator - gradul I SSD 53 3,61 49 3,27
- gradul II SSD 46 3,04 45 2,96
- gradul III SSD 41 2,69 41 2,69
- debutant SSD 12 1,31 12 1,31
3. Bibliotecar - treapta I PL 42 2,75 40 2,62
- treapta II PL 36 2,37 34 2,26
- treapta III PL 32 2,15 27 1,90
- debutant PL 10 1,25 10 1,25
4. Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator - treapta IA M 42 2,75 39 2,56
- treapta I M 37 2,43 30 2,05
- treapta II M 32 2,15 22 1,68
- debutant M 8 1,19 8 1,19
5. Supraveghetor sală M;G 23 1,72 20 1,60
6. Mânuitor carte, garderobier M;G 19 1,56 13 1,35

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Biblioteci naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi Biblioteca Academiei Române. **) Se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege. Capitolul IIISalarii de bază din sistemul muzeelor publice din România a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Muzee de importanţă naţională, stabilite potrivit legii Alte muzee
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager (director general/director)*) S 86 8,16 88 8,57 74 6,07 76 6,37
2. Director general adjunct S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
3. Director S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef S 80 7,03 84 7,76 71 5,63 74 6,07
5. Şef secţie S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
6. Şef serviciu S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
7. Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 77 6,53 81 7,21 67 5,10 71 5,63
8. Şef formaţie muncitori 53 3,61 58 4,09 50 3,35 52 3,52

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Muzee naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii Alte muzee
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, arhivist - gradul IA S 66 4,98 58 4,09
- gradul I S 59 4,19 53 3,61
- gradul II S 53 3,61 48 3,19
- debutant S 24 1,77 24 1,77
2. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; principal; topograf, documentarist, grafician S 64 4,74 54 3,70
3. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 57 3,99 48 3,19
4. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 49 3,27 42 2,75
5. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant S 24 1,77 24 1,77
6. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf - gradul I SSD 53 3,61 49 3,27
- gradul II SSD 46 3,04 45 2,96
- gradul III SSD 41 2,69 41 2,69
- debutant SSD 12 1,31 12 1,31
7. Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician - treapta IA M 42 2,75 39 2,56
- treapta I M 37 2,43 30 2,05
- treapta II M 32 2,15 22 1,68
- debutant M 8 1,19 8 1,19
8. Supraveghetor muzeu, controlor bilete M;G 23 1,72 20 1,60
9. Garderobier M;G 19 1,56 13 1,35

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. *) Se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege. Capitolul IVSalarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi alte instituţii publice de cultură a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienţi de ierarhizare Clasa Coeficienţi de ierarhizare
1. Redactor-şef 63 4,62 66 4,98
2. Redactor-şef adjunct 62 4,51 65 4,86

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate - gradul IA S 55 3,79
- gradul I S 46 3,04
- gradul II S 41 2,69
- debutant S 24 1,77
2. Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector - gradul I S 51 3,44
- gradul II S 45 2,96
- gradul III S 41 2,69
- debutant S 24 1,77
3. Redactor, secretar de redacţie - gradul I SSD 41 2,69
- gradul II SSD 33 2,20
- gradul III SSD 23 1,72
- debutant SSD 12 1,31
4. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor - treapta IA M 40 2,62
- treapta I M 35 2,32
- treapta II M 27 1,90
- debutant M 8 1,19
5. Laborant foto, retuşor foto, fotograf - treapta IA M;G 39 2,56
- treapta I M;G 30 2,05
- treapta II M;G 20 1,60
- debutant M;G 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul VSalarii de bază din case de cultură şi cămine culturale din România a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienţi de ierarhizare Clasa Coeficienţi de ierarhizare
1 Manager (director) S 57 3,99 62 4,51
2 Director adjunct, contabil-şef S 56 3,89 58 4,09
3 Şef serviciu S 55 3,79 57 3,99
4 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 53 3,61 55 3,79
5 Şef formaţie muncitori 33 2,20 37 2,43

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură
Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Referent gradul I A S 51 3,44
Referent gradul I S 44 2,89
Referent debutant S 24 1,77
2 Referent gradul I SSD 39 2,56
Referent gradul II SSD 31 2,10
Referent debutant SSD 12 1,31
3 Referent treapta I PL 31 2,10
Referent treapta II PL 28 1,95
Referent debutant PL 10 1,25
4 Referent treapta IA M 26 1,86
Referent treapta I M 22 1,68
Referent debutant M 8 1,19

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul VIReglementări specifice personalului din cultură A. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a)pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b)pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens. B. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi patrimoniului naţional, funcţii de specialitate, fără a avea studiile necesare postului. C. Pentru funcţiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III şi V se încheie contracte de management în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare. D. Categoriile de personal ale căror funcţii deţinute la data de 31 decembrie 2009 nu s-au regăsit în anexa nr. II/4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, fiind reîncadrate pe alte funcţii decât cele deţinute şi care se regăsesc în prezenta anexă, vor fi reîncadrate pe funcţiile avute la data de 31 decembrie 2009. ANEXA Nr. VFAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „DIPLOMAŢIE“ MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Capitolul I Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienţi de ierarhizare Clasa Coeficienţi de ierarhizare
1. Secretar general cu rang de ambasador S 104 12,75 105 13,10
2. Secretar general adjunct cu rang de ministru plenipotenţiar S 103 12,41 104 12,75
3. Director general cu rang de ministru consilier S 102 12,11 103 12,41
4. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier diplomatic S 101 11,81 102 12,11
5. Director cu rang de secretar I S 99 11,25 101 11,81
6. Director adjunct cu rang de secretar II S 91 9,23 94 9,94
7. Şef serviciu cu rang de secretar III S 88 8,57 90 9,00
8. Şef birou cu rang de ataşat S 86 8,16 87 8,36

NOTĂ: Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim. Capitolul IISalariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe a)Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Ambasador S 96 10,44
2. Ministru plenipotenţiar S 95 10,19
3. Ministru consilier S 94 9,94
4. Consilier diplomatic, consul general S 93 9,70
5. Secretar I, consul S 89 8,78
6. Secretar II, viceconsul S 81 7,21
7. Secretar III S 78 6,70
8. Ataşat, agent consular S 76 6,37

NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. b)Salarii de bază pentru funcţiile specifice de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier relaţii, interpret relaţii I, consilier cabinet I S 89 8,78
2. Consilier relaţii, interpret relaţii II, consilier cabinet II S 79 6,86
3. Consilier relaţii, interpret relaţii III, consilier cabinet III S 74 6,07
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
4. Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I, referent cabinet S 72 5,77
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I SSD 70 5,50
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I, referent cabinet PL 57 3,99
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I M 56 3,89
5. Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II S 70 5,50
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II SSD 69 5,36
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II PL 56 3,89
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II M 55 3,79
6. Cancelarist relaţii I S 63 4,62
Cancelarist relaţii I PL 62 4,51
Cancelarist relaţii I M 61 4,40
7. Cancelarist relaţii II S 62 4,51
Cancelarist relaţii II PL 61 4,40
Cancelarist relaţii II M 59 4,19
8. Curier relaţii I M 56 3,89
9. Curier relaţii II*) M 49 3,27

*) Se utilizează şi pentru salarizarea personalului încadrat pe funcţie care nu îndeplineşte condiţii de studii, pe o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. NOTĂ: La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IIIReglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate Secţiunea 1Salarii de bază Articolul 1Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare. Articolul 2Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II. Articolul 3Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I. Articolul 4(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea.(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă.(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 2-aSporuri, premii şi alte drepturi Articolul 5Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. IV şi VI, care cuprind salariul de bază pentru personalul diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice. Secţiunea a 3-aAngajarea şi avansarea în funcţii de execuţie specifice Articolul 6Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului Diplomatic. Capitolul IVSalarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 1. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimiţătoare, are dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la: a)salariul lunar în valută; b)o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii, altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat; c)o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe ţări; d)o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator; e)o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate; f)o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate; g)o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale şi universitare în străinătate, în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele; h)o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc, insecuritate şi de conflict armat; i)o indemnizaţie de reprezentare; j)premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune; k)o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară; l)o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani; m)o indemnizaţie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară; n)o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută, pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.(2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu o durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.A. Salarii 2. - (1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea. (2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă.
(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.3. - (1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel: a)din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00; b)până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv. (2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepţia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauză de forţă majoră.(3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0,50 şi se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.(4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizaţie de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare şi procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.(5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:a)în cuantum integral, la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni; b)în cuantum de 50%, la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni; c)nu se acordă în cazul misiunilor cu durata mai mică de 6 luni.În cazul prelungirii misiunii, personalul primeşte diferenţa până la acoperirea indemnizaţiei prevăzute la lit. a). (6) Indemnizaţiile acordate potrivit alin. (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (5) din motive imputabile salariaţilor în cauză.B. Indemnizaţii lunare în valută 4. - Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la pct. 2, şi de: a)o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:5% pentru personalul încadrat pe funcţia de ministru-consilier sau ministru plenipotenţiar; 10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic;
15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.Pentru personalul diplomatic şi consular care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizaţia se acordă de la data numirii în această funcţie, pe toată perioada cât o îndeplineşte. Personalul diplomatic şi consular care, în lipsa şefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii, dacă depăşeşte o perioadă de o lună. Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară; b)o indemnizaţie lunară pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care sunt încadraţi; c)o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat.Indemnizaţia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanţele diplomatice unde şeful misiunii este acreditat în funcţia de ambasador; d)o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soţului/soţiei, precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a), b), g) şi h), acolo unde este cazul; e)o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută pentru ţara respectivă, precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a), b), g) şi h), acolo unde este cazul, pentru fiecare copil minor aflat în întreţinere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani.Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical; f)o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani, care urmează studii preuniversitare sau universitare în ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales, precum şi în situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare. Această indemnizaţie se acordă cu condiţia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, şi nu poate depăşi 500 euro lunar; g)o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate.Zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin ordin al ministrului afacerilor externe; h)o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută, pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a indemnizaţiei, precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 5. - (1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor cap. V al prezentei anexe, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului. (2) Pe perioada cât soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi prestează activităţi în condiţiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pentru soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi.(3) În situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă, cu aprobarea conducerii unităţii trimiţătoare, acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat.C. Indemnizaţii lunare în lei 6. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă şi de următoarele indemnizaţii în lei, în ţară, astfel: a)o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri sau indemnizaţii de orice natură, inclusiv din pensie; b)o indemnizaţie lunară la nivelul alocaţiei de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical; c)o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului. (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă de la data depunerii declaraţiei scrise, dată pe propria răspundere.D. Alte drepturi Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor 7. - (1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentanţelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuţii. (2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor, atât personalul care predă, cât şi personalul care primeşte beneficiază, pentru el şi pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută şi în lei, după caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege.(3) În cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă, persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizaţia în valută pentru soţie/soţ, precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi.(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. (1), unităţile trimiţătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuţiilor, fără a depăşi:a)10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic; b)30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune; c)7 zile calendaristice, pentru restul personalului.E. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post În interesul serviciului în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină 8. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de: a)salariul brut în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară; b)indemnizaţiile în valută pentru soţia/soţul şi copiii rămaşi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi. (2) Şeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în ţară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, de salariul în valută la misiune şi de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b).9. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină, pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute în prezenta lege, şi de: a)cazare, transport şi 30% din diurnă, pentru deplasări în ţara de reşedinţă; b)cazare, transport şi 50% din diurnă, pentru deplasări în altă ţară străină. (2) Cazarea şi diurna se acordă în condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în ţările respective, calculate în funcţie de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcţiei de încadrare.(3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:a)la categoria a II-a - şefii de misiune; b)la categoria I - restul personalului.10. - În situaţia în care, din motive de ordin protocolar, şeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soţia/soţul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii. F. Alte reglementări specifice 11. - Personalul din instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiuni permanente sau temporare, potrivit legii, în străinătate beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă la cap. IV şi V. 12. - În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. Capitolul VNomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

Nr. crt. Funcţia de încadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECI S 6,00
2. Ambasador de carieră S 5,70
3. Consul general-şef al unui consulat general, ministru plenipotenţiar Funcţii de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naţionale şi funcţii în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior; şef secţiune apărare S 5,60
4. Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă S 5,50
5. Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, ataşat apărare clasa I, ataşat de afaceri interne clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa I, şef birou presă clasa I, director centru de informare, director adjunct institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel S 4,40
6. Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, ataşat apărare clasa a II-a, ataşat de afaceri interne clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa a II-a, şef birou presă clasa a II-a, reprezentant militar Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcţii de personal civil contractual a Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii superioare S 4,20
7. Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, ataşat apărare adjunct clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, consul clasa I, ataşat principal comunicaţii clasa I Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior S 3,80
Nr. crt. Funcţia de încadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
8. Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, ataşat apărare adjunct clasa a II-a, ataşat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, consul clasa a II-a, ataşat principal comunicaţii clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan S 3,70
9. Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, şef birou turism clasa I, ataşat comunicaţii I clasa I S 3,50
10. Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, corespondent de presă clasa I, economist clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a, ataşat comunicaţii I clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent S 3,40
11. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, şef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa I; documentarist în secţiunea apărare S 3,30
12. Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relaţii clasa a II-a, referent principal relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa a II-a S 3,10
13. Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, referent principal protecţie clasa I S 2,90
14. Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecţie clasa a II-a S 2,80
15. Şef birou administrativ, referent principal de specialitate Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal. Funcţii de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţională prevăzute cu studii medii M 2,70
16. Contabil principal, referent transmitere, funcţionar consular principal Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a III-a M 2,60
17. Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcţionar consular M 2,50
18. Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecţie I M 2,50
19. Intendent I, referent de specialitate II, referent protecţie II M 2,30
20. Funcţionar administrativ I, secretar-dactilograf, stenodactilograf, referent relaţii, intendent II M G 2,20 1,80
21. Dactilograf, telexist, şofer I, muncitor calificat I M G 2,10 1,70
22. Funcţionar administrativ II M G 2,00 1,60
23. Şofer II, muncitor calificat II Funcţii de soldaţi şi gradaţi voluntari în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU G 1,60
24. Portar G 1,40
25. Îngrijitor G 1,30

NOTE: 1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau întro funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a. Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea aceloraşi condiţii de vechime. 2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. 3. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Capitolul VISporuri, premii şi alte drepturi Articolul 1(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, pentru cifrul de stat.(2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, eliberată în condiţiile legii. Articolul 2(1) Pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens. Articolul 3Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă sau numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii. Articolul 4Persoanele numite în funcţii de conducere în Centrala Ministerului Afacerilor Externe îşi păstrează salariul de încadrare şi celelalte drepturi corespunzătoare funcţiilor de execuţie pe care le deţin, dacă acestea sunt mai favorabile. Articolul 5Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe, personalul din Institutul Diplomatic Român, precum şi personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri beneficiază de toate drepturile băneşti şi obligaţiile prevăzute pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României. ANEXA Nr. VIFAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „JUSTIŢIE“ Capitolul ICoeficienţii de ierarhizare pentru judecători, procurori, magistraţi-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

Nr. crt. Funcţia Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Judecător cu grad de judecătorie, procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie, judecător militar la tribunalul militar şi procuror militar la parchetul de pe lângă tribunalul militar Peste 20 ani 104 12,75
15-20 ani 102 12,11 103 12,41
10-15 ani 100 11,53 101 11,81 102 12,11
5-10 ani 97 10,70 99 11,25 100 11,53 101 11,81
3-5 ani 94 9,94 96 10,44 98 10,97 99 11,25 100 11,53
Baza 0-3 ani 90 9,00 93 9,70 95 10,19 97 10,70 98 10,97 99 11,25
2. Judecător stagiar, procuror stagiar Baza 0-3 ani 80 7,03 83 7,58 85 7,96 87 8,36 88 8,57 89 8,78
3. Auditor de justiţie Baza 0-3 ani 71 5,63

NOTĂ: 1. Prin vechime în funcţie, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţia de judecător, procuror, personal asimilat acestora sau magistrat-asistent. 2. Promovarea judecătorilor, procurorilor, a personalului asimilat acestora şi a magistraţilor-asistenţi se face doar prin examen sau concurs, în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Pentru funcţiile cu un singur nivel de salarizare, clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime la nivel maxim, precum şi vechimea în funcţie la nivel maxim. 4. Pentru celelalte funcţii din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IICoeficienţii de ierarhizare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef S 70 5,50
2. Grefier-şef serviciu, grefier-şef cabinet S 68 5,23
3. Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef M 65 4,86
4. Grefier-şef serviciu, grefier-şef cabinet M 63 4,62
5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul I S Peste 20 ani 61 4,40 64 4,74 66 4,98 68 5,23 69 5,36 70 5,50
S 15-20 ani 59 4,19 62 4,51 64 4,74 66 4,98 67 5,10 68 5,23
S 10-15 ani 57 3,99 60 4,29 62 4,51 64 4,74 65 4,86 66 4,98
S 5-10 ani 55 3,79 58 4,09 60 4,29 62 4,51 63 4,62 64 4,74
S Baza 0-5 ani 53 3,61 56 3,89 58 4,09 60 4,29 61 4,40 62 4,51
6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul II S Peste 20 ani 59 4,19 62 4,51 64 4,74 66 4,98 67 5,10 68 5,23
S 15-20 ani 57 3,99 60 4,29 62 4,51 64 4,74 65 4,86 66 4,98
S 10-15 ani 55 3,79 58 4,09 60 4,29 62 4,51 63 4,62 64 4,74
S 5-10 ani 53 3,61 56 3,89 58 4,09 60 4,29 61 4,40 62 4,51
S Baza 0-5 ani 51 3,44 54 3,70 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist debutant S Baza 0-5 ani 28 1,95 31 2,10 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist treapta I M Peste 20 ani 56 3,89 59 4,19 61 4,40 63 4,62 64 4,74 65 4,86
M 15-20 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
M 10-15 ani 52 3,52 55 3,79 57 3,99 59 4,19 60 4,29 61 4,40
M 5-10 ani 50 3,35 53 3,61 55 3,79 57 3,99 58 4,09 59 4,19
M Baza 0-5 ani 48 3,19 51 3,44 53 3,61 55 3,79 56 3,89 57 3,99
9. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist treapta a II-a M Peste 20 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
M 15-20 ani 52 3,52 55 3,79 57 3,99 59 4,19 60 4,29 61 4,40
M 10-15 ani 50 3,35 53 3,61 55 3,79 57 3,99 58 4,09 59 4,19
M 5-10 ani 48 3,19 51 3,44 53 3,61 55 3,79 56 3,89 57 3,99
M Baza 0-5 ani 46 3,04 49 3,27 51 3,44 53 3,61 54 3,70 55 3,79
10. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist debutant M Baza 0-5 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
11. Grefier-arhivar şef M 55 3,79 > > > > > > > > >
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
12. Grefier-arhivar, grefier-registrator treapta I M Peste 20 ani 46 3,04 49 3,27 51 3,44 53 3,61 54 3,70 55 3,79
M 15-20 ani 44 2,89 47 3,11 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
M 10-15 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
M 5-10 ani 40 2,62 43 2,82 45 2,96 47 3,11 48 3,19 49 3,27
M Baza 0-5 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
13. Grefier-arhivar, grefier-registrator treapta II M Peste 20 ani 41 2,69 44 2,89 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
M 15-20 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
M 10-15 ani 37 2,43 40 2,62 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
M 5-10 ani 35 2,32 38 2,49 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
M Baza 0-5 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
14. Grefier-arhivar, grefier-registrator, debutant M Baza 0-5 ani 20 1,60 23 1,72 25 1,81 27 1,90 28 1,95 29 2,00

NOTĂ: 1. Prin vechime în funcţie, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. 2. Pentru funcţiile cu un singur nivel de salarizare, clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime la nivel maxim, precum şi vechimea în funcţie la nivel maxim. 3. Pentru celelalte funcţii din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IIICoeficienţii de ierarhizare pentru personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Agent procedural, şofer M Peste 20 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
M 15-20 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
M 10-15 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
M 5-10 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15
M Baza 0-5 ani 21 1,64 24 1,77 26 1,86 28 1,95 29 2,00 30 2,05
2. Aprod M Peste 20 ani 28 1,95 31 2,10 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
M 15-20 ani 26 1,86 29 2,00 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
M 10-15 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
M 5-10 ani 22 1,68 25 1,81 27 1,90 29 2,00 30 2,05 31 2,10
M Baza 0-5 ani 20 1,60 23 1,72 25 1,81 27 1,90 28 1,95 29 2,00

NOTĂ: 1. Prin vechime în funcţie, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii de personal conex în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. 2. Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul IV Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor gradul I S Peste 20 ani 59 4,19 62 4,51 64 4,74 66 4,98 67 5,10 68 5,23
S 15-20 ani 57 3,99 60 4,29 62 4,51 64 4,74 65 4,86 66 4,98
S 10-15 ani 55 3,79 58 4,09 60 4,29 62 4,51 63 4,62 64 4,74
S 5-10 ani 53 3,61 56 3,89 58 4,09 60 4,29 61 4,40 62 4,51
S Baza 0-5 ani 51 3,44 54 3,70 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
2. Profesor gradul II S Peste 20 ani 55 3,79 58 4,09 60 4,29 62 4,51 63 4,62 64 4,74
S 15-20 ani 53 3,61 56 3,89 58 4,09 60 4,29 61 4,40 62 4,51
S 10-15 ani 51 3,44 54 3,70 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
S 5-10 ani 49 3,27 52 3,52 54 3,70 56 3,89 57 3,99 58 4,09
S Baza 0-5 ani 47 3,11 50 3,35 52 3,52 54 3,70 55 3,79 56 3,89
3. Expert gradul I S Peste 20 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
S 15-20 ani 40 2,62 43 2,82 45 2,96 47 3,11 48 3,19 49 3,27
S 10-15 ani 38 2,49 41 2,69 43 2,82 45 2,96 46 3,04 47 3,11
S 5-10 ani 36 2,37 39 2,56 41 2,69 43 2,82 44 2,89 45 2,96
S Baza 0-5 ani 34 2,26 37 2,43 39 2,56 41 2,69 42 2,75 43 2,82
4. Secretar gradul I S Peste 20 ani 31 2,10 34 2,26 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
S 15-20 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
S 10-15 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
S 5-10 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
S Baza 0-5 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15

NOTĂ: 1. În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar. 2. Pentru celelalte funcţii din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul VCoeficienţii de ierarhizare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertiză criminalistică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice S 93 9,70
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice S 92 9,46
3. Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice, şef sector S 91 9,23
4. Expert criminalist gradul I (10 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 80 7,03 83 7,58 85 7,96 87 8,36 88 8,57 89 8,78
S 15-20 ani 78 6,70 81 7,21 83 7,58 85 7,96 86 8,16 87 8,36
S 10-15 ani 76 6,37 79 6,86 81 7,21 83 7,58 84 7,76 85 7,96
S 5-10 ani 74 6,07 77 6,53 79 6,86 81 7,21 82 7,39 83 7,58
S Baza 0-5 ani 72 5,77 75 6,22 77 6,53 79 6,86 80 7,03 81 7,21
5. Expert criminalist gradul II (7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 77 6,53 80 7,03 82 7,39 84 7,76 85 7,96 86 8,16
S 15-20 ani 75 6,22 78 6,70 80 7,03 82 7,39 83 7,58 84 7,76
S 10-15 ani 73 5,92 76 6,37 78 6,70 80 7,03 81 7,21 82 7,39
S 5-10 ani 71 5,63 74 6,07 76 6,37 78 6,70 79 6,86 80 7,03
S Baza 0-5 ani 69 5,36 72 5,77 74 6,07 76 6,37 77 6,53 78 6,70
6. Expert criminalist gradul III (4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 72 5,77 75 6,22 77 6,53 79 6,86 80 7,03 81 7,21
S 15-20 ani 70 5,50 73 5,92 75 6,22 77 6,53 78 6,70 79 6,86
S 10-15 ani 68 5,23 71 5,63 73 5,92 75 6,22 76 6,37 77 6,53
S 5-10 ani 66 4,98 69 5,36 71 5,63 73 5,92 74 6,07 75 6,22
S Baza 0-5 ani 64 4,74 67 5,10 69 5,36 71 5,63 72 5,77 73 5,92
7. Expert criminalist gradul IV (1 an vechime în specialitate) S Peste 20 ani 69 5,36 72 5,77 74 6,07 76 6,37 77 6,53 78 6,70
S 15-20 ani 67 5,10 70 5,50 72 5,77 74 6,07 75 6,22 76 6,37
S 10-15 ani 65 4,86 68 5,23 70 5,50 72 5,77 73 5,92 74 6,07
S 5-10 ani 63 4,62 66 4,98 68 5,23 70 5,50 71 5,63 72 5,77
S Baza 0-5 ani 61 4,40 64 4,74 66 4,98 68 5,23 69 5,36 70 5,50
8. Asistent criminalist S Baza 0-5 ani 44 2,89 47 3,11 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
9. Tehnician criminalist (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) M Peste 20 ani 58 4,09 61 4,40 63 4,62 65 4,86 66 4,98 67 5,10
M 15-20 ani 56 3,89 59 4,19 61 4,40 63 4,62 64 4,74 65 4,86
M 10-15 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
M 5-10 ani 52 3,52 55 3,79 57 3,99 59 4,19 60 4,29 61 4,40
M Baza 0-5 ani 50 3,35 53 3,61 55 3,79 57 3,99 58 4,09 59 4,19
10. Tehnician criminalist debutant M Baza 0-5 ani 48 3,19 51 3,44 53 3,61 55 3,79 56 3,89 57 3,99
11. Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) M Peste 20 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
M 15-20 ani 52 3,52 55 3,79 57 3,99 59 4,19 60 4,29 61 4,40
M 10-15 ani 50 3,35 53 3,61 55 3,79 57 3,99 58 4,09 59 4,19
M 5-10 ani 48 3,19 51 3,44 53 3,61 55 3,79 56 3,89 57 3,99
M Baza 0-5 ani 46 3,04 49 3,27 51 3,44 53 3,61 54 3,70 55 3,79
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
12. Secretar – dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M Baza 0-5 ani 28 1,95 31 2,10 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43

NOTĂ: 1. Pentru pct. 4-10, prin vechime în funcţie în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii de specialitate criminalistică şi în funcţii auxiliare de specialitate criminalistică. 2. Pentru funcţiile cu un singur nivel de salarizare, clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime la nivel maxim. 3. Pentru celelalte funcţii din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Capitolul VICoeficienţi de ierarhizare pentru personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul de studii ONRC
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general ONRC S 96 10,44 100 11,53
2. Director general adjunct ONRC 94 9,94 98 10,97
3. Director 84 7,76 98 10,97
4. Director adjunct 80 7,03 96 10,44
5. Şef serviciu 74 6,07 92 9,46
6. Şef birou 70 5,50 84 7,76

b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul de studii Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Registrator comercial IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 79 6,86 82 7,39 84 7,76 86 8,16 87 8,36 88 8,57
S 15-20 ani 77 6,53 80 7,03 82 7,39 84 7,76 85 7,96 86 8,16
S 10-15 ani 75 6,22 78 6,70 80 7,03 82 7,39 83 7,58 84 7,76
S 5-10 ani 73 5,92 76 6,37 78 6,70 80 7,03 81 7,21 82 7,39
2. Registrator comercial I (între 6 şi 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 75 6,22 78 6,70 80 7,03 82 7,39 83 7,58 84 7,76
S 15-20 ani 73 5,92 76 6,37 78 6,70 80 7,03 81 7,21 82 7,39
S 10-15 ani 71 5,63 74 6,07 76 6,37 78 6,70 79 6,86 80 7,03
S 5-10 ani 69 5,36 72 5,77 74 6,07 76 6,37 77 6,53 78 6,70
Nr. crt. Funcţia Nivelul de studii Vechimea în funcţie Clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare
Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Registrator comercial II (între 5 şi 6 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 71 5,63 74 6,07 76 6,37 78 6,70 79 6,86 80 7,03
S 15-20 ani 69 5,36 72 5,77 74 6,07 76 6,37 77 6,53 78 6,70
S 10-15 ani 67 5,10 70 5,50 72 5,77 74 6,07 75 6,22 76 6,37
S 5-10 ani 65 4,86 68 5,23 70 5,50 72 5,77 73 5,92 74 6,07
4. Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru Consilier juridic specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 67 5,10 70 5,50 72 5,77 74 6,07 75 6,22 76 6,37
S 15-20 ani 63 4,62 66 4,98 68 5,23 70 5,50 71 5,63 72 5,77
S 10-15 ani 59 4,19 62 4,51 64 4,74 66 4,98 67 5,10 68 5,23
S 5-10 ani 56 3,89 59 4,19 61 4,40 63 4,62 64 4,74 65 4,86
S baza 0-5 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
5. Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru Consilier juridic specialist I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 60 4,29 63 4,62 65 4,86 67 5,10 69 5,36 70 5,50
S 15-20 ani 57 3,99 60 4,29 62 4,51 64 4,74 65 4,86 66 4,98
S 10-15 ani 54 3,70 57 3,99 59 4,19 61 4,40 62 4,51 63 4,62
S 5-10 ani 51 3,44 54 3,70 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
S baza 0-5 ani 47 3,11 50 3,35 52 3,52 54 3,70 55 3,79 56 3,89
6. Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru Consilier juridic specialist II (între 1 şi 4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 53 3,61 56 3,89 58 4,09 60 4,29 61 4,40 62 4,51
S 15-20 ani 50 3,35 53 3,61 55 3,79 57 3,99 58 4,09 59 4,19
S 10-15 ani 47 3,11 50 3,35 52 3,52 54 3,70 55 3,79 56 3,89
S 5-10 ani 44 2,89 47 3,11 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
S baza 0-5 ani 40 2,62 43 2,82 45 2,96 47 3,11 48 3,19 49 3,27
7. Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru Consilier juridic specialist Debutant (între 0 şi 1 an vechime în specialitate) S baza 0-5 ani 32 2,15 35 2,32 37 2,43 39 2,56 40 2,62 41 2,69
8. Referent specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 63 4,62 66 4,98 68 5,23 70 5,50 71 5,63 72 5,77
S 15-20 ani 60