E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.20 din 08.06.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 09 iunie 2016SmartCity1

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Emitent GUVERNUL ROMÂNIEI

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare, având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale,luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 3 se introduc şase noi articole , articolele 31 - 36 , cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor. (4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative. (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.
(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor
art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 32 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.(3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei. (6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.(7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă. Articolul 33 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere.(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c)indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b); d)la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016. (5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ; d)la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016. (6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016. (8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).(10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora. Articolul 34 (1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.(2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii:a)începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 33 şi salariul aferent lunii iulie 2016; b)începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 35 În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 36 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepţia personalului încadrat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz.(3) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) şi (2), se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor. 2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă. 3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară. 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121 , cu următorul cuprins: Articolul 121 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2 , al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul II(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă.(4) Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul IIIÎncepând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aplică şi personalului de probaţiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.Articolul IVDupă alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins: (3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz. Articolul VDupă articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71 , cu următorul cuprins: Articolul 71 (1) Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei/autorităţii publice, dată de la care devine document opozabil. (3) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei.(4) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituţiei/autorităţii publice, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei altei autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii.(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituţia/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceasta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.(6) În cazul încetării activităţii instituţiei/autorităţii publice, registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituţiei/autorităţii publice. (7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul VILa data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Vlad Vasiliu, secretar de stat Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă Ministrul tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" Capitolul IUnităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială 1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanţă
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1. Manager S 6500 6791 6400 6500
2. Manager general S 6400 6500
3. Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4. Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500
5. Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500
6. Director economic S 5450 5500
7. Director tehnic S 4095 4212
8. Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212
9. Alţi directori S 5500 5600 5450 5500
10. Asistent-şef S, SSD, PL 4095 4212
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină judeţene
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1. Director general 5500 5737
2. Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3. Director adjunct ştiinţific S 5128 5274
4. Director adjunct financiar contabilitate S 3459 4212
5. Director resurse umane S 3459 4212
6. Contabil-şef S 3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr. crt. Alte funcţii de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1. Director general*) S 5500 5737
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3. Director adjunct*) S 5128 5274
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5. Contabil-şef*) S 3459 4212

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

Nr. crt. Alte funcţii de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
6. Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare S 5500 5550
7. Şef serviciu S 3459 4212
8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu S 2955 3459
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), şef secţie, şef laborator şi altele similare S 5500 5550
10. Asistent medical-şef pe unitate S, SSD, PL 3850 3950
11. Şef formaţie muncitori 1500 1900

NOTE: 1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut. 2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut. 3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut. 4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut. I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt. Funcţia Creştere salariu de bază %
1. Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 12,5
2. Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă 10
3. Farmacist şef serviciu 7,5
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef 10
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
6. Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7. Şef echipă 2,5
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcţia de sănătate publică 12,5
9. Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean 10
10. Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean 10
11. Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/ substaţie serviciul de ambulanţă judeţean 10
12. Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale din serviciile de ambulanţă judeţene) 10

I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a)Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unităţi clinice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
2. Medic primar dentist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
3. Medic specialist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
4. Medic specialist dentist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
5. Medic rezident anul VI-VII S 2965 3187 3347 3514 3602 3692
6. Medic rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
7. Medic dentist rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
8. Medic rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
9. Medic dentist rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
10. Medic rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
11. Medic dentist rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
12. Medic rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
13. Medic dentist rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
14. Medic S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
15. Medic dentist S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
16. Farmacist primar*1) S 2957 3179 3338 3505 3592 3682
17. Farmacist specialist S 2426 2608 2738 2875 2947 3021
18. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
19. Farmacist rezident anul III S 2172 2335 2452 2574 2639 2705
20. Farmacist rezident anul II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
21. Farmacist rezident anul I S 1900 2043 2145 2252 2308 2366
22. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2816 3027 3179 3337 3421 3506
23. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2307 2480 2604 2734 2803 2873
24. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
25. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1640 1763 1851 1944 1992 2042
26. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
27. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă S 2132 2292 2406 2527 2590 2655
28. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant S 1623 1745 1832 1924 1972 2021
29. Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30. Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31. Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2275 2446 2568 2696 2764 2833
33. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1993 2142 2250 2362 2421 2482
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
34. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
35. Asistent medical principal*2) PL 2176 2339 2456 2579 2643 2710
36. Asistent medical*2) PL 1960 2107 2212 2323 2381 2441
37. Asistent medical debutant*2) PL 1550 1666 1750 1837 1883 1930
38. Asistent medical principal*2) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
39. Asistent medical*2) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
40. Asistent medical debutant*2) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
41. Tehnician dentar principal*3) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
42. Tehnician dentar*3) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
43. Tehnician dentar debutant*3) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
44. Soră medicală principală*4) M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
45. Soră medicală *4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
46. Soră medicală debutant *4) M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
47. Autopsier principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
48. Autopsier M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
49. Autopsier debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
50. Statistician medical, registrator medical; principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
51. Statistician medical, registrator medical M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
52. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888

a.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2. Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3. Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4. Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5. Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
6. Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7. Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8. Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9. Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; principal S 5395 5800 6090 6394 6554 6718
11. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat S 4139 4449 4672 4905 5028 5154
12. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
13. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal SSD 4288 4610 4840 5082 5209 5339
14. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal SSD 3861 4151 4358 4576 4690 4808
15. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal SSD 2305 2478 2602 2732 2800 2870
16. Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17. Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18. Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19. Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20. Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21. Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22. Soră medicală principală*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23. Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24. Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25. Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26. Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27. Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
29. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
30. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590

a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
2. Medic dentist primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
3. Medic specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
4. Medic dentist specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
5. Medic rezident anul IV-V S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
6. Medic rezident anul III S 2495 2682 2816 2957 3031 3107
7. Medic rezident anul II S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
8. Medic rezident anul I S 2014 2165 2273 2387 2447 2508
9. Medic S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
10. Medic dentist S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
11. Farmacist primar*1) S 2960 3182 3341 3508 3596 3686
12. Farmacist specialist S 2427 2609 2739 2876 2948 3022
13. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2820 3032 3183 3342 3426 3511
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2310 2483 2607 2738 2806 2876
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2000 2150 2258 2370 2430 2490
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
18. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal S 2765 2972 3121 3277 3359 3443
19. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
20. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutant S 1630 1752 1840 1932 1980 2030
21. Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
22. Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
23. Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
24. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2310 2483 2607 2738 2806 2876
25. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1995 2145 2252 2364 2424 2484
26. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
27. Asistent medical principal*2) PL 2180 2344 2461 2584 2648 2715
28. Asistent medical*2) PL 1965 2112 2218 2329 2387 2447
29. Asistent medical debutant*2) PL 1560 1677 1761 1849 1895 1942
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
30. Asistent medical principal*2) M 2149 2310 2426 2547 2611 2676
31. Asistent medical*2) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
32. Asistent medical debutant*2) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
33. Tehnician dentar principal*3) M 1915 2059 2162 2270 2326 2385
34. Tehnician dentar*3) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
35. Tehnician dentar debutant*3) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
36. Soră medicală principală*4) M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
37. Soră medicală*4) M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
38. Soră medicală debutant*4) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
39. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
40. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
41. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant M 1520 1634 1716 1801 1847 1893

a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
2. Medic dentist primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
3. Medic specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
4. Medic dentist specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
5. Medic S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
6. Medic dentist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
7. Farmacist primar*1) S 2351 2527 2654 2786 2856 2927
8. Farmacist specialist S 2158 2320 2436 2558 2622 2687
9. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2205 2370 2489 2613 2679 2746
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1813 1949 2046 2149 2202 2258
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1625 1747 1834 1926 1974 2023
14. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal S 1843 1981 2080 2184 2239 2295
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
15. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă S 1699 1826 1918 2014 2064 2116
16. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant S 1603 1723 1809 1900 1947 1996
17. Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
18. Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
19. Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
20. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 1774 1907 2002 2103 2155 2209
21. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
22. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
23. Asistent medical principal*2) PL 1738 1868 1962 2060 2111 2164
24. Asistent medical*2) PL 1574 1692 1777 1865 1912 1960
25. Asistent medical debutant*2) PL 1540 1656 1738 1825 1871 1918
26. Asistent medical principal*2) M 1637 1760 1848 1940 1989 2038
27. Asistent medical*2) M 1535 1650 1733 1819 1865 1911
28. Asistent medical debutant*2) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
29. Tehnician dentar principal*3) M 1631 1753 1841 1933 1981 2031
30. Tehnician dentar*3) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
31. Tehnician dentar debutant*3) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
32. Soră medicală principală*4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
33. Soră medicală*4) M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
34. Soră medicală debutant*4) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
35. Autopsier principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
36. Autopsier M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
37. Autopsier debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
38. Statistician medical, registrator medical; principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
39. Statistician medical, registrator medical M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
40. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

b)Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unităţi clinice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
11. Psiholog principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
12. Psiholog specialist S 2661 2861 3004 3154 3233 3313
13. Psiholog practicant S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
14. Psiholog stagiar S 1635 1758 1846 1938 1986 2036

b.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 5528 5943 6240 6552 6716 6883
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 3528 3793 3982 4181 4286 4393
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
5. Psiholog principal S 5374 5777 6066 6369 6528 6692
6. Psiholog specialist S 5197 5587 5866 6159 6313 6471
7. Psiholog practicant S 4116 4425 4646 4878 5000 5125
8. Psiholog stagiar S 2305 2478 2602 2732 2800 2870

b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
2. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2131 2291 2405 2526 2589 2653
3. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1724 1853 1946 2043 2094 2147
4. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2186 2350 2467 2591 2656 2722
5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1752 1883 1978 2076 2128 2182
6. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977

b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2286 2457 2580 2709 2777 2846
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1670 1795 1885 1979 2029 2079
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 1978 2126 2233 2344 2403 2463
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 1688 1815 1905 2001 2051 2102
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1590 1709 1795 1884 1932 1980
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
11. Psiholog principal S 2096 2253 2366 2484 2546 2610
12. Psiholog specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
13. Psiholog practicant S 1761 1893 1988 2087 2139 2193
14. Psiholog stagiar S 1627 1749 1836 1928 1977 2026

c)Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unităţi clinice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi clinice
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
4. Şofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
5. Şofer autosanitară III*7) M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706

c.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584

c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor b.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1470 1580 1659 1742 1786 1830
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
4. Ambulanţier*6) M 1761 1893 1988 2087 2139 2193
5. Şofer autosanitară I*7) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
6. Şofer autosanitară II*7) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1350 1451 1524 1600 1640 1681
4. Şofer autosanitară II*7) M 1375 1478 1552 1630 1670 1712
5. Şofer autosanitară III*7) M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700

NOTE: 1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică. 2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe : UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1. 3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ. *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă. *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului. *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015) FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT" Capitolul I Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ 1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1. Rector*) S 7662 8819
2. Prorector*) S 7044 8105
3. Decan*) S 6474 7662
4. Prodecan*) S 6120 7450
5. Director de departament S 6120 7450
6. Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10000 studenţi*) S 6474 7662
7. Director general administrativ al universităţii cu un nr mai mic de 10000 studenţi*) S 5951 6848
8. Director general adjunct administrativ al universităţii**) S 5782 6471

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice. **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat. 2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1. Inspector şcolar general*) S 5727 5999
2. Inspector şcolar general adjunct*) S 5363 5616
3. Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
4. Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) S 4989 5151
5. Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) S 4616 4838
6. Inspector şcolar*) S 4808 5030

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice. **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
Învăţământ superior
1. Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel puţin 10000 studenţi*) S 5782 6471
2. Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*) S 5466 6118
3. Secretar-şef universitate cu cel puţin 10000 studenţi*) S 5782 6471
4. Secretar-şef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*) S 5024 5466
5. Secretar-şef facultate*) S 3723 4058
6. Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3887 4423
7. Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3417 3566
Învăţământ preuniversitar**)
1. Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3818 4009
2. Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim S 3222 3384
3. Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2656 2793
4. Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim M 2409 2531

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie. **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 4. Salarii de bază învăţământ universitar

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salariul de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Profesor universitar S peste 40 ani 6935
S 35-40 ani 6453
S 30-35 ani 5999
S 25-30 ani 5575
S 20-25 ani 5255
S 15-20 ani 4783 4903
S 10-15 ani 4305 4413 4523
S 6-10 ani 2991 3141 3298 3380 3465
2. Conferenţiar universitar S peste 40 ani 4475
S 35-40 ani 4394
S 30-35 ani 4141
S 25-30 ani 4014
S 20-25 ani 3806
S 15-20 ani 3520 3608
S 10-15 ani 3140 3219 3299
S 6-10 ani 2599 2729 2797 2867
S 3-6 ani 2460 2583 2712 2780 2849
3. Şef lucrări (lector universitar) S 35-40 ani 3313
S 30-35 ani 3177
S 25-30 ani 2988
S 20-25 ani 2928
S 15-20 ani 2784 2854
S 10-15 ani 2661 2728 2796
S 6-10 ani 2525 2651 2718 2785
S 3-6 ani 2386 2505 2631 2696 2764
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salariul de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
4. Asistent universitar S 35-40 ani 2762
S 30-35 ani 2743
S 25-30 ani 2724
S 20-25 ani 2705
S 15-20 ani 2620 2686
S 10-15 ani 2537 2600 2665
S 6-10 ani 2398 2518 2581 2645
S 3-6 ani 2265 2378 2497 2560 2624
S până la 3 ani 2095 2252 2365 2483 2545 2609

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar. *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
0 1 2 3 4 5
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3608
S 35-40 ani 3436
S 30-35 ani 3267
S 25-30 ani 3188
S 22-25 ani 3052
S 18-22 ani 2896 2968
S 14-18 ani 2651 2717 2785
S 10-14 ani 2536 2599 2664
S 6-10 ani 2231 2343 2401 2461
S 1- 6 ani 1896 2038 2140 2247 2303 2361
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2938
S 35-40 ani 2822
S 30-35 ani 2700
S 25-30 ani 2612
S 22-25 ani 2486
S 18-22 ani 2358 2417
S 14-18 ani 2212 2267 2324
S 10-14 ani 2202 2257 2313
S 6-10 ani 2076 2180 2234 2290
S 1-6 ani 1828 1965 2063 2167 2221 2276
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2793
S 35-40 ani 2677
S 30-35 ani 2560
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
0 1 2 3 4 5
S 25-30 ani 2437
S 22-25 ani 2367
S 18-22 ani 2227 2283
S 14-18 ani 2082 2134 2187
S 10-14 ani 2061 2113 2165
S 6-10 ani 1944 2041 2092 2145
S 1-6 ani 1707 1835 1927 2023 2074 2126
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1700 1828 1919 2015 2065 2117
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2984
SSD 35-40 ani 2831
SSD 30-35 ani 2700
SSD 25-30 ani 2591
SSD 22-25 ani 2444
SSD 18-22 ani 2323 2381
SSD 14-18 ani 2174 2228 2284
SSD 10-14 ani 2108 2161 2215
SSD 6-10 ani 1899 1994 2044 2095
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2755
SSD 35-40 ani 2645
SSD 30-35 ani 2524
SSD 25-30 ani 2405
SSD 22-25 ani 2294
SSD 18-22 ani 2156 2210
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1884 1978 2028 2078
SSD 1-6 ani 1656 1780 1869 1963 2012 2062
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2493
SSD 35-40 ani 2353
SSD 30-35 ani 2323
SSD 25-30 ani 2175
SSD 22-25 ani 2153
SSD 18-22 ani 2081 2133
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1869 1962 2012 2062
SSD 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1616 1737 1824 1915 1963 2012
9. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2944
S 35-40 ani 2796
S 30-35 ani 2659
S 25-30 ani 2553
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
0 1 2 3 4 5
S 22-25 ani 2405
S 18-22 ani 2287 2344
S 14-18 ani 2137 2190 2245
S 10-14 ani 2046 2097 2150
S 6-10 ani 1863 1956 2005 2055
10. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2617
S 35-40 ani 2510
S 30-35 ani 2389
S 25-30 ani 2283
S 22-25 ani 2173
S 18-22 ani 2086 2138
S 14-18 ani 1970 2019 2070
S 10-14 ani 1959 2008 2058
S 6-10 ani 1856 1949 1998 2047
S 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
11. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2444
S 35-40 ani 2321
S 30-35 ani 2203
S 25-30 ani 2119
S 22-25 ani 2081
S 18-22 ani 1984 2034
S 14-18 ani 1909 1957 2006
S 10-14 ani 1883 1930 1978
S 6-10 ani 1783 1872 1919 1967
S 1-6 ani 1566 1683 1768 1856 1902 1950
12. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1545 1661 1744 1831 1877 1924
13. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2871
SSD 35-40 ani 2720
SSD 30-35 ani 2614
SSD 25-30 ani 2478
SSD 22-25 ani 2342
SSD 18-22 ani 2211 2266
SSD 14-18 ani 2048 2099 2152
SSD 10-14 ani 1993 2043 2094
SSD 6-10 ani 1749 1836 1882 1929
14. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2525
SSD 35-40 ani 2422
SSD 30-35 ani 2283
SSD 25-30 ani 2192
SSD 22-25 ani 2081
SSD 18-22 ani 1996 2046
SSD 14-18 ani 1855 1901 1949
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
0 1 2 3 4 5
SSD 10-14 ani 1843 1889 1936
SSD 6-10 ani 1744 1831 1877 1924
SSD 1-6 ani 1535 1650 1733 1819 1865 1911
15. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2384
SSD 35-40 ani 2343
SSD 30-35 ani 2151
SSD 25-30 ani 2058
SSD 22-25 ani 2035
SSD 18-22 ani 1938 1986
SSD 14-18 ani 1843 1889 1936
SSD 10-14 ani 1833 1879 1926
SSD 6-10 ani 1734 1821 1866 1913
SSD 1-6 ani 1525 1639 1721 1807 1853 1899
16. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1515 1629 1710 1796 1840 1886
17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 2889
M 35-40 ani 2774
M 30-35 ani 2649
M 25-30 ani 2507
M 22-25 ani 2376
M 18-22 ani 2119 2172
M 14-18 ani 1988 2038 2089
M 10-14 ani 1909 1957 2006
M 6-10 ani 1808 1898 1946 1995
18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2437
M 35-40 ani 2307
M 30-35 ani 2202
M 25-30 ani 2114
M 22-25 ani 2035
M 18-22 ani 1970 2019
M 14-18 ani 1909 1957 2006
M 10-14 ani 1899 1946 1995
M 6-10 ani 1798 1888 1935 1983
M 1-6 ani 1568 1686 1770 1858 1905 1952
19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2288
M 35-40 ani 2185
M 30-35 ani 2066
M 25-30 ani 1990
M 22-25 ani 1962
M 18-22 ani 1900 1948
M 14-18 ani 1823 1869 1915
M 10-14 ani 1813 1858 1905
M 6-10 ani 1717 1803 1848 1894
M 1-6 ani 1515 1629 1710 1796 1840 1886
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
0 1 2 3 4 5
20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1495 1607 1687 1772 1816 1862
21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 1980
M 35-40 ani 1959
M 30-35 ani 1939
M 25-30 ani 1920
M 22-25 ani 1910
M 18-22 ani 1853 1899
M 14-18 ani 1798 1843 1889
M 10-14 ani 1778 1822 1868
M 6-10 ani 1677 1761 1805 1850
M 1-6 ani 1475 1586 1665 1748 1792 1837
M până la 1 an 1465 1575 1654 1736 1780 1824

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
1. Administrator financiar grad I*) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II*) S 1919 2063 2166 2274 2331 2390
grad III*) S 1818 1954 2052 2155 2209 2264
debutant*) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
2. Informatician gradul IA S 2324 2498 2623 2754 2823 2894
gradul I S 2161 2323 2439 2561 2625 2691
gradul II S 2060 2215 2325 2441 2503 2565
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
3. Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) S 2255 2424 2545 2673 2739 2808
II**) S 2151 2312 2428 2549 2613 2678
III**) S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
debutant**) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
4. Pedagog şcolar, laborant; IA S 1999 2149 2256 2369 2428 2489
I S 1802 1937 2034 2136 2189 2244
II S 1638 1761 1849 1941 1990 2040
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
5. Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I S 1609 1730 1816 1907 1955 2004
gradul II S 1560 1677 1761 1849 1895 1942
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
6. Administrator patrimoniu grad I***) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II***) S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
grad III***) S 1689 1816 1906 2002 2052 2103
debutant***) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
7. Administrator financiar grad I*) SSD 1768 1901 1996 2095 2148 2201
grad II*) SSD 1651 1775 1864 1957 2006 2056
grad III*) SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant*) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
8. Informatician gradul I SSD 1828 1965 2063 2167 2221 2276
gradul II SSD 1667 1792 1882 1976 2025 2076
gradul III SSD 1505 1618 1699 1784 1828 1874
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
9. Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) SSD 1889 2031 2132 2239 2295 2352
II**) SSD 1687 1814 1904 1999 2049 2101
III**) SSD 1533 1648 1730 1817 1862 1909
debutant**) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
10. Pedagog şcolar, laborant I SSD 1717 1846 1938 2035 2086 2138
II SSD 1616 1737 1824 1915 1963 2012
III SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
11. Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
gradul II SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
12. Administrator patrimoniu grad I***) SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
grad II***) SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
grad III***) SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant***) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
13. Administrator financiar treapta I*) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II*) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III*) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant*) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
14. Informatician IA PL/M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I PL/M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
15. Secretar IA**) M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I**) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II**) M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III**) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant**) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
16. Pedagog şcolar IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
17. Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
18. Corepetitor I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
19. Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II***) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III***) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant***) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
20. Laborant I PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
21. Instructor, model I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
22. Mediator şcolar I M/G 1394 1499 1573 1652 1693 1736
II M/G 1384 1488 1562 1640 1681 1723
debutant M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
23. Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
debutant M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
24. Supraveghetor noapte I G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
II G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
25. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2101 2259 2372 2490 2552 2616
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2021 2173 2281 2395 2455 2517
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
26. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1825 1962 2060 2163 2217 2272
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1638 1761 1849 1941 1990 2040
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
27. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
28. Mânuitor carte M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
29. Analist, programator, inginer sistem; IA S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
Analist, programator, inginer sistem; I S 2294 2466 2589 2719 2787 2856
Analist, programator, inginer sistem; II S 2057 2211 2322 2438 2499 2561
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
30. Analist (programator) ajutor; IA M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
Analist (programator) ajutor; I M 1467 1577 1656 1739 1782 1827
Analist (programator) ajutor; II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Analist (programator) ajutor; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
31. Operator, controlor date; I M 1491 1603 1683 1767 1811 1857
Operator, controlor date; II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Operator, controlor date; III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Operator, controlor date; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
32. Inginer gradul IA S 2005 2155 2263 2376 2436 2497
Inginer gradul I S 1882 2023 2124 2231 2286 2343
Inginer gradul II S 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Inginer gradul debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
33. Subinginer gradul I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Subinginer gradul II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Subinginer gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Subinginer debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2079 2235 2347 2464 2526 2589
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1734 1864 1957 2055 2106 2159
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
35. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1953 2099 2204 2315 2373 2432
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1711 1839 1931 2028 2079 2131
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
36. Psiholog, sociolog principal S 2144 2305 2420 2541 2605 2670
Psiholog, sociolog S 1910 2053 2156 2264 2320 2378
Psiholog, sociolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
37. Cercetător ştiinţific principal I S 1906 2049 2151 2259 2315 2373
Cercetător ştiinţific principal II S 1751 1882 1976 2075 2127 2180
Cercetător ştiinţific principal III S 1647 1771 1859 1952 2001 2051
Cercetător ştiinţific S 1444 1552 1630 1711 1754 1798
38. Asistent de cercetare ştiinţifică S 1550 1666 1750 1837 1883 1930
Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
39. Asistent I M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Asistent II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent stagiar M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
40. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2639 2837 2979 3128 3206 3286
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2415 2596 2726 2862 2934 3007
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
41. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2360 2537 2664 2797 2867 2939
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2233 2400 2520 2647 2713 2781
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1970 2118 2224 2335 2393 2453
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
42. Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2457 2641 2773 2912 2985 3059
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1742 1873 1966 2065 2116 2169
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
43. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I - 1389 1493 1568 1646 1687 1730
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II - 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
44. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1795 1930 2026 2127 2181 2235
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
45. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I - 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II - 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
46. Regizor scenă (culise) I M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Regizor scenă (culise) II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Regizor scenă (culise) III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Regizor scenă (culise) debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
47. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1840 1978 2077 2181 2235 2291
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1780 1914 2009 2110 2162 2216
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
48. Redactor I SSD 1739 1869 1963 2061 2113 2165
Redactor II SSD 1560 1677 1761 1849 1895 1942
Redactor III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
49. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
50. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1864 2004 2104 2209 2264 2321
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1693 1820 1911 2007 2057 2108
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
51. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
52. Conservator, restaurator, custode sala I M 1492 1604 1684 1768 1813 1858
Conservator, restaurator, custode sala II M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Conservator, restaurator, custode sala III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
53. Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1658 1782 1871 1965 2014 2065
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1545 1661 1744 1831 1877 1924
Asistent social debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
54. Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1454 1563 1641 1723 1766 1811
Asistent social gradul II - (asistent social ) SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Asistent social debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
55. Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1403 1508 1584 1663 1704 1747
Asistent social gradul II - (asistent social ) PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent social debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
56. Antrenor maestru (categoria I) - 2192 2356 2474 2598 2663 2729
Antrenor senior (categoria a II-a) - 1843 1981 2080 2184 2239 2295
Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) - 1744 1875 1969 2067 2119 2172
Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant) - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
57. Medic veterinar I S 2297 2469 2593 2722 2790 2860
Medic veterinar II S 1952 2098 2203 2313 2371 2431
Medic veterinar III S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
Medic veterinar debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
58. Tehnician IA***) M 1478 1589 1668 1752 1795 1840
59. Căpitan M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
60. Şef mecanic M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
61. Ofiţer de punte M 1371 1474 1548 1625 1666 1707
62. Şef timonier - 1371 1474 1548 1625 1666 1707


*) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 20/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 20 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu