Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.11 din 06.04.2016

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 14 aprilie 2016SmartCity1

Având în vedere corelaţia semnificativă între creşterea PIB-ului, a volumului exporturilor şi importurilor şi creşterea nivelului investiţiilor străine,având în vedere faptul că investiţiile aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului exterior şi a investiţiilor străine ale României se efectuează prin instituţii diferite, motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară, care să permită fructificarea potenţialului economic al României,întrucât criza economică şi financiară a dus la o scădere a nivelului de investiţii în cadrul Uniunii Europene cu 15% faţă de perioada de vârf din 2007, faptul că lipsa susţinerii mediului investiţional a încetinit redresarea economică şi sunt necesare acţiuni imediate pentru crearea unui mediu favorabil investiţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea acestora,luând în considerare factorii determinanţi ai investiţiilor străine, necesitatea definirii imediate şi implementării strategiilor sectoriale de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, având în vedere rolul acestuia de reglementator în ceea ce priveşte politicile economice, necesitarea sprijinirii proiectelor viabile ca urmare a unei analize costuri-beneficii realizate după standardele Uniunii,având în vedere urgenţa creării de pârghii pentru atragerea de investiţii pentru consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini conduce la imposibilitatea îndeplinirii Programului de guvernare acceptat de Parlament,având în vedere că sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele sarcini ale politicii economice a României şi că neidentificarea soluţiilor optime pentru crearea unui climat favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante,luând în considerare imperativul creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget prin parteneriat public-privat şi atragerii de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România,ţinând cont de posibilităţile de finanţare ale fondului european pentru investiţii strategice înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1.017 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiţii strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi Portalul european de proiecte de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - Fondul european pentru investiţii strategice,ţinând cont de prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) 2015/1.017 din 25 iunie 2015 cu privire la platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi de utilizare a parteneriatului public-privat, se impun identificarea, pregătirea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii avantajoase pentru România. Acest lucru se poate face prin utilizarea de către România a mecanismelor specifice Regulamentului (UE) 2015/1.017, respectiv acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenţei tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare şi utilizarea parteneriatelor public-privat, precum şi acordarea de consiliere, după caz, privind aspectele relevante legate de dreptul Uniunii Europene, ţinând cont de specificităţile şi de nevoile României,luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi având în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri,se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a investiţiilor. Totodată se impune o analiză structurală a investiţiilor străine şi a parteneriatelor public-privat, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de Ministerul Finanţelor Publice, având în vedere atribuţiile în domeniile de mediu de afaceri, politică industrială şi comerţ exterior aflate în aria de competenţă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ţinând cont de atribuţiile în domeniile de prioritizare a investiţiilor semnificative ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,reţinându-se astfel că neluarea măsurilor propuse nu asigură nici punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi nici îndeplinirea principalului rol al Guvernului, care este acela de a realiza anumite obiective de politică internă şi externă a ţării, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public,întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul promovării investiţiilor străine poate conduce la neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate solicitate pe piaţa internă şi externă,întrucât absenţa creării unui pol de competenţă şi a unei coordonări susţinute şi eficiente în domeniul parteneriatului public-privat poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte neutilizarea Fondului european pentru investiţii strategice, înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1017,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: Articolul 1Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează prin divizare totală, prin preluarea activităţilor privind investiţiile străine de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a activităţilor privind parteneriatul public-privat de către Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). Articolul 2(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de promovare a investiţiilor străine, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Ministerul Finanţelor Publice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de parteneriat public-privat, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri preia personalul, posturile şi bugetul aferent activităţii legate de promovarea investiţiilor de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat în condiţiile legii.(4) Ministerul Finanţelor Publice preia posturile vacante şi bugetul aferent activităţii de parteneriat public-privat în condiţiile legii. Articolul 3(1) Activele şi pasivele Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, precum şi posturile şi personalul prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) sunt preluate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi, respectiv, de Ministerul Finanţelor Publice pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza protocoalelor de predare-preluare încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) ministerele care preiau activitatea preiau şi arhiva deţinută de Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.(3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Protocoalele de predare-preluare cuprind şi creditele bugetare rămase de utilizat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Investiţii Străine si Parteneriat Public-Privat pe anul 2016.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1), modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerului Finanţelor Publice.(5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice să detalieze modificările prevăzute la alin. (4) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.(6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 4 (1) Încadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi fără diminuarea drepturilor salariale dobândite.(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, salariile de bază pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul de salarizare de bază aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 1 mai 2016.Articolul 5(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului. (2) La data intrării în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1), se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a)Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Finanţelor Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea de parteneriat public-privat; b)Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea de investiţii străine; c)secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul finanţelor publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul parteneriatului public-privat; d)secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea investiţiilor străine.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 11/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 11 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 11/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu