Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.43 din 31.08.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 31 august 2016SmartCity1

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele Legii-cadru,ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,ţinând cont de faptul că, în prezent, unele din diferenţele de salarizare pentru aceeaşi funcţie au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016,având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare: art. 31 alin. (1), referitoare la definirea sintagmei „fiecare funcţie", precum şi la drepturile salariale luate în considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, art. 32 alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activităţii prestate în linia de gardă, în funcţie de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1, precum şi art. 36 privind asimilarea funcţiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ţinând seama că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea unor litigii şi care produc doar efecte relative neputând fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare; în lipsa unui temei legal expres, hotărârile judecătoreşti nu pot fi aplicate în mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte în proces, dându-se astfel eficienţă autorităţii de lucru judecat şi obligativităţii hotărârilor judecătoreşti,de asemenea, având în vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionare a unor litigii şi care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare,luând în considerare necesitarea de a reglementa situaţia tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara programului de la norma de bază în regim de urgenţă pentru a înlătura starea de neîncredere a medicilor cu privire la salariul de bază în funcţie de care se determină tariful orar pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază, fapt care se află în legătură directă cu semnarea contractelor de muncă cu timp parţial pentru gărzi prin care, în fapt, se asigură continuitatea asistenţei medicale,având în vedere că începând cu data de 1 august 2016 se abrogă Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din întregul sistem de învăţământ,constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor atât pentru personalul din reţeaua din învăţământ, cât şi pentru personalul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.Datorită apariţiei unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţie în prima etapă, se impune de urgenţă modificarea şi completarea textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, în sensul că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să fie abilitat să elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ. Ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face în sistemul bugetar în perioada 5-15 septembrie 2016,având în vedere faptul că în aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regăsesc toate funcţiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeaşi funcţie, dar cu gradaţii diferite,în vederea asigurării plăţii salariilor personalului din aparatul propriu al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că „salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", text care determină interpretări diferite privind aplicarea,ţinând cont că există riscul real al generării de inechităţi între funcţionarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiaşi instituţii prin diminuarea salariilor unor categorii importante de funcţii, inclusiv de conducere,în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 2. La articolul 31, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate , alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins: (11) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (12) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. (13) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate. (14) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul pentru care îşi desfăşoară activitatea. 3. La articolul 31, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară. 4. La articolul 32, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins: (61) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, tariful orar se determină în funcţie de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcţiei de execuţie. Influenţele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă. (62) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/ compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente pentru arşi beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă. 5. La articolul 33 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel: 6. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c). 7. La articolul 34 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 8. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35 În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor cuprinde şi anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 9. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.(2) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor. 10. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 121 Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanţă de urgenţă. 11. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 1, poziţiile 5 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 5. Director de departament*) ........ ................ ................ ................ ................ .............. 8. Director general adjunct administrativ al universităţii 12. Se elimină textul prevăzut la **) din subsolul tabelului. 13. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu „**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins: NOTĂ: Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 14. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu „**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins: NOTĂ: Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 15. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 3, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. Şef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator şef de facultate 16. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 4, nota din subsol se modifică după cum urmează: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar. 17. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul II Articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, se abrogă. Articolul III Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abrogă. Articolul IVÎn anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul II articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)După sintagma «paleative» se adaugă sintagma «secţii/compartimente pentru arşi, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică Articolul VÎn cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma „se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se înţelege aplicarea aceluiaşi procent de creştere salarială pentru toate funcţiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene şi manager public. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015) PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR 1. Salarii de bază pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor a)Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 6499 7149
2 Secretar general adjunct/comisar general S 6305 6936

b)Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general S 6305 6936
2 Director general adjunct S 6102 6712
3 Director S 6102 6712
4 Director adjunct S 5695 6264
5 Şef serviciu S 5288 5816
6 Şef birou S 5085 5593

NOTĂ: Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) şi b). c)Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Auditor, grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3209 3450 3623 3804 3899 3996
grad profesional asistent S 2102 2260 2373 2492 2554 2618
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3208 3449 3621 3802 3897 3994
grad profesional asistent S 2078 2234 2346 2463 2525 2588
grad profesional debutant S 1270 1365 1433 1505 1543 1582
3 Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 2158 2320 2436 2558 2622 2688
grad profesional principal SSD 1492 1604 1684 1768 1812 1857
grad profesional asistent SSD 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional debutant SSD 1260 1355 1423 1494 1531 1569
4 Referent; grad profesional superior M 1447 1556 1634 1716 1759 1803
grad profesional principal M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional asistent M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
grad profesional debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

d)Funcţii publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Manager public, grad profesional superior S 4001 4301 4516 4742 4861 4983
grad profesional principal S 3614 3885 4079 4283 4390 4500
grad profesional asistent S 3123 3357 3525 3701 3794 3889

2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor 1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 5158 5674
2 Secretar general adjunct S 4643 5107
3 Director general S 3964 4360
4 Director general adjunct S 3837 4221
5 Director S 3837 4221
6 Director adjunct S 3581 3939
7 Şef serviciu S 3325 3657
8 Şef birou S 3197 3517

NOTĂ: Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a). b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Auditor gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
3 Consilier juridic gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
gradul I SSD 1645 1768 1857 1950 1998 2048
gradul II SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant SSD 1260 1355 1422 1493 1531 1569
5 Referent, inspector, referent casier; IA M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
I M 1270 1365 1434 1505 1543 1581
II M 1265 1360 1428 1499 1537 1575
debutant M 1260 1355 1422 1493 1531 1569

2. Funcţii specifice unor ministere 2.1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general cu rang diplomatic S 6310 6941
2 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 6105 6716
3 Director cu rang diplomatic S 6105 6716
4 Director adjunct cu rang diplomatic S 5699 6269
5 Şef serviciu cu rang diplomatic S 5292 5821
6 Şef birou cu rang diplomatic S 5087 5596

NOTĂ: Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a). b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Ministru consilier S 3709 3987 4186 4395 4505 4618
2 Consilier economic S 2027 2179 2288 2402 2462 2524
3 Secretar economic I S 1838 1976 2075 2179 2233 2289
Secretar economic II S 1645 1768 1856 1949 1998 2048
Secretar economic III S 1475 1586 1665 1748 1792 1837
4 Ataşat economic S 1405 1510 1586 1665 1707 1750
5 Referent transmitere I M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Referent transmitere II M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
Referent transmitere III M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
Referent transmitere debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

2.2. Ministerul Sănătăţii

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 2311 2484 2608 2738 2806 2876
2. Asistent-şef SSD 1940 2086 2190 2300 2358 2417
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
4. Asistent-şef M 1560 1677 1761 1849 1895 1942

2.3. Consilieri pentru afaceri europene

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Consilier pentru afaceri europene S 3594 3864 4057 4260 4366 4475

2.4. Funcţii specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1. Casier trezorier I M 1310 1408 1479 1553 1591 1631
Casier trezorier II M; G 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Casier trezorier debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 1265 1360 1428 1499 1537 1575
Agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569

3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelor Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Director de cabinet S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
2 Şef cabinet S 2052 2206 2316 2432 2493 2555
3 Stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
4 Stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 1692 1819 1910 2006 2056 2107
5 Stenodactilograf, şef cabinet, referent M 1495 1607 1687 1771 1815 1860
6 Consilier S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
7 Expert S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
8 Consultant S 2260 2430 2552 2680 2747 2816
9 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 1488 1600 1680 1764 1808 1853

4. Funcţii comune din aparatul propriu al ministerelor Salarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Şef formaţie muncitori 1447 1664

NOTĂ: Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
2 Secretar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
3 Secretar debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
4 Administrator I M 1290 1387 1456 1529 1567 1606
Administrator II M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
5 Şef depozit I M 1285 1381 1450 1523 1561 1600
Şef depozit II M 1275 1371 1439 1511 1549 1588
6 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
7 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
8 Şef formaţie pază/pompieri 1275 1371 1439 1511 1549 1588
9 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1285 1381 1450 1523 1561 1600
10 Maistru I 1300 1398 1467 1541 1579 1619
Maistru II 1290 1387 1456 1529 1567 1606
11 Şofer I 1488 1600 1680 1764 1808 1853
Şofer II 1435 1543 1620 1701 1743 1787
12 Muncitor calificat I 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Muncitor calificat II 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Muncitor calificat III 1270 1365 1434 1505 1543 1581
Muncitor calificat IV 1260 1355 1422 1493 1531 1569
13 Muncitor necalificat I 1255 1349 1417 1487 1525 1563
Muncitor necalificat II - fără sporuri 1250 1344 1411 1481 1519SmartCity5

COMENTARII la OUG 43/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu