E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 189 din 25 noiembrie 2008

privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 817 din 5 decembrie 2008Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/200, a generat numeroase contestaţii şi litigii,

în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistenţa unor definiţii care să clarifice specificul noţiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referinţă, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - şi contractul de management, „asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia îşi desfăşoară activitatea conducătorul instituţiei - contractul de management; neclaritatea dispoziţiilor cu privire la părţile raportului contractual; dispoziţiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispoziţiilor legale, la procedura de concurs şi cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,

având în vedere faptul că lipsa unităţii de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, care pot merge până la desfiinţarea acestora,

în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial,

menţinerea situaţiei existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, ameninţă cu înmulţirea situaţiilor litigioase şi cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală şi lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanţele de judecată de instrumentele necesare pentru soluţionarea respectivelor litigii.

Consecinţa gravă la nivelul instituţiilor de cultură este blocarea activităţii, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentinţa instanţei de judecată, care obligă la repunerea în situaţia anterioară procesului.

Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menţinerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.

Pe de altă parte, inexistenţa unor sancţiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecţie a noului manager împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, denumite în continuare instituţii.

Art. 2. -In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţie - instituţia de spectacole sau concerte, muzeul, colecţia publică, biblioteca sau aşezământul cultural de drept public;

b) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea căruia funcţionează instituţia;

c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorităţii în vederea satisfacerii, prin intermediul instituţiei, a nevoilor culturale ale comunităţii, pentru o perioadă determinată de timp;

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluţii concrete prin care managementul va atinge obiectivele şi va îndeplini sarcinile;

f) contract de management- contractul dintre autoritate şi manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredinţează managementul instituţiei, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituţiei şi prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunităţii;

h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar;

i) program minimal- parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management.

Art. 3. - Managementul instituţiilor poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate de exerciţiu deplină;

c) întruneşte condiţiile de studii, de pregătire culturală şi managerială, precum şi alte condiţii cerute de autoritate;

d) nu deţine funcţia de director general/director la o altă instituţie.

Art. 4. - (1) In vederea asigurării managementului instituţiilor, autoritatea organizează concurs de proiecte de management.

(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituţiei - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager.

CAPITOLUL II

Concursul de proiecte de management

SECŢIUNEA 1

Organizarea concursului

Art. 5. - (1) Pregătirea concursului de proiecte de management constă în:

a) întocmirea caietului de sarcini;

b) desemnarea membrilor comisiei de concurs şi ai celei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.

Art. 6. - Regulamentul de organizare a concursului şi modelul caietului de sarcini, cu luarea în considerare a specificului fiecărei instituţii, se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Caietul de sarcini se întocmeşte de autoritate şi se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management.

(3) In cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.

Art. 8. - Autoritatea are obligaţia de a stabili termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor, precum şi pe cele pentru desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

Art. 9. - Condiţiile de participare la concurs, caietul de sarcini, bibliografia, regulamentul de organizare a concursului, precum şi datele de desfăşurare a etapelor acestuia sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate prin mijloace de informare în masă şi prin afişarea la sediul său şi al instituţiei în cauză.

Art. 10. - (1) In vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectul de management, pe suport hârtie şi în format electronic, şi dosarul cuprinzând documentele solicitate în anunţul public.

(2) Secretariatul comisiei de concurs are obligaţia de a verifica conformitatea administrativă a documentelor depuse de candidaţi.

SECŢIUNEA a 2-a

Caietul de sarcini şi proiectul de management

Art. 11. - (1) Caietul de sarcini se întocmeşte de autoritate în conformitate cu obiectivele acesteia şi misiunea instituţiei, cu luarea în considerare a evoluţiilor economice şi socioculturale ale mediului în care instituţia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a evoluţiei specifice a acesteia.

(2) Caietul de sarcini cuprinde, fără a se limita la acestea, prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:

a) perioada de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani;

b) date despre activitatea instituţiei;

c) sarcini şi obiective pentru management;

d) structura obligatorie a proiectului de management.

Art. 12. - (1) Prin caietul de sarcini, autoritatea solicită candidaţilor:

a) o analiză socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

b) o analiză a activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c) o analiză a organizării/sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz;

d) o analiză a situaţiei economico-financiare a instituţiei;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului;

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

(2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management.

Art. 13. - Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini, în considerarea legislaţiei indicate în bibliografie.

Art. 14. - Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, iar instituţia pentru care se organizează concursul este obligată să le furnizeze în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 15. - (1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referinţă pentru evaluarea managementului.

(2) Documentul de referinţă se aduce la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.

SECŢIUNEA a 3-a

Desfăşurarea concursului

Art. 16. - (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituţie.

(2) Comisia de concurs este alcătuită din:

a) reprezentanţi ai autorităţii;

b) experţi-evaluatori pe domenii, în funcţie de tipul instituţiei pentru care se organizează concursul de proiecte de management.

(3) Numărul de reprezentanţi ai autorităţii nu poate depăşi o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.

(4) Experţii-evaluatori nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea sau cu instituţia pentru care se organizează concursul.

(5) Membrii comisiei de concurs sunt numiţi prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(6) Componenţa nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea concursului.

Art. 17. - (1) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorităţii.

(2) Secretariatul comisiei are rolul de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi conform dispoziţiilor art. 10, de a asigura buna desfăşurare a concursului, precum şi de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidaţii în cauză.

(4) Proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise sunt înaintate membrilor comisiei în vederea analizării.

Art. 18. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 5 alin. (2);

c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare a concursului;

d) poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), şi, după caz, privind conţinutul acestuia;

e) alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare a concursului.

SECŢIUNEA a 4-a

Rezultatul concursului şi soluţionarea contestaţiilor

Art. 19. - (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară în etapele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(2) Nota obţinută în etapa prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, note mai mari de 7 (şapte).

(4) Rezultatul fiecărui candidat este media aritmetică dintre notele obţinute pentru fiecare etapă.

(5) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie mai mare de 7 (şapte).

(6) In cazul în care mai mulţi candidaţi obţin rezultate egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota mai mare la proiectul de management.

(7) In cazul în care niciun candidat nu a obţinut o notă de 7 (şapte), se reia procedura de concurs, în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9.

(8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape.

Art. 20. - (1) Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

(2) Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.

(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

(4) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii.

(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(6) Actul administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) In vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor, constituite din reprezentanţi ai acesteia.

(2) In comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs.

Art. 22. - In termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câştigătorul acestuia şi autoritatea au obligaţia de a negocia, pe baza proiectului de management şi a recomandărilor comisiei de concurs, clauzele contractului de management.

CAPITOLUL III

Contractul de management

Art. 23. - (1) Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management, şi nu poate depăşi finele ultimului exerciţiu bugetar din aceasta.

(2) Durata contractului de management se stabileşte întotdeauna începând din luna ianuarie a anului imediat următor celui în care s-a organizat concursul de proiecte de management, dată la care începe executarea acestuia.

(3) In cazul în care încetarea contractului de management înainte de ajungerea la termen face imposibilă aplicarea dispoziţiilor alin. (2), durata noului contract de management se stabileşte cel târziu de la începutul semestrului al II-lea, dată la care începe executarea acestuia.

Art. 24. - (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare şi tehnice prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în urma negocierii prevăzute la art. 22.

(2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:

a) părţile contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) remuneraţia managerului;

e) drepturile şi obligaţiile managerului;

f) drepturile şi obligaţiile autorităţii;

g) limitele de competenţă;

h) programul minimal, precum şi obiectivele şi criteriile de performanţă;

i) evaluarea managementului;

j) clauze speciale;

k) răspunderea contractuală;

l) clauza penală, forţa majoră;

m) modificarea contractului;

n) încetarea contractului;

o) soluţionarea litigiilor;

p) dispoziţii finale.

(3) Modelul contractului de management este elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. - (1) Autoritatea poate modifica unilateral, din motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local, după caz, clauzele contractuale prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. e)-h).

(2) Modificarea prevăzută la alin. (1) se poate face numai cu notificarea prealabilă a managerului, comunicată cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări.

(3) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager în cadrul evaluărilor periodice ale managementului.

(4) Părţile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programelor în raport cu valorile propuse în documentul de referinţă şi obligaţia de a negocia anual programul minimal.

Art. 26. - (1) Managerul îşi execută obligaţiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale.

(2) In activitatea sa managerul este asistat de organe colegiale, după cum urmează:

a) un consiliu administrativ;

b) un consiliu consultativ de specialitate, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei.

(3) In executarea contractului de management, managerul poate fi asistat de o echipă managerială formată din specialişti şi/sau experţi.

Art. 27. - (1) Managerul are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;

b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

c) selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;

e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

f) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte măsuri legale ce se impun;

g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

h) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management.

(2) Managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei sau prevăzute de lege.

(3) In exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii şi, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depăşească durata contractului de management.

Art. 28. - (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, plătită de către autoritate conform contractului de management, din sume prevăzute în bugetul acesteia, în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului bugetar.

(2) Remuneraţia managerului se stabileşte la nivelul salariului de bază maxim care se plăteşte în instituţie şi poate fi majorată cu până la 55%.

(3) Remuneraţia lunară a managerului se poate diminua sau majora în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite prin contractul de management.

Art. 29. - (1) Remuneraţia managerului este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie.

(2) Remuneraţia managerului, obţinută în temeiul contractului de management, este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate.

Art. 30. - Managerul care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi are sediul poate beneficia de locuinţă de serviciu sau, după caz, poate primi din bugetul autorităţii o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câştigul salarial mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea şi poate beneficia lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii, conform clauzelor contractului de management.

Art. 31. - Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management atrag diminuarea remuneraţiei managerului, în conformitate cu clauzele convenite la încheierea acestuia sau prin acte adiţionale.

Art. 32. - (1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri:

a) rezultatul oricărei evaluări a managementului este nesatisfăcător;

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3;

d) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurării de către autoritate, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 25 alin. (1), a condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate;

e) prin acordul părţilor;

f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

(2) In cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.

Art. 33. - (1) In situaţiile de încetare a contractului de management, autoritatea este obligată să asigure conducerea interimară a instituţiei.

(2) Pe durata interimatului, raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei desemnate să asigure interimatul se suspendă.

(3) Remuneraţia managerului interimar se stabileşte conform prevederilor art. 28 alin. (2).

(4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, conform prevederilor art. 23 alin. (2).

(5) In toate situaţiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a unei instituţii de către managerul al cărui contract de management a încetat.

(6) Pe durata interimatului, managerul are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.

(7) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

Art. 34. - (1) Contractul de management va fi încheiat în formă scrisă, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite al autorităţii şi câştigătorul concursului de proiecte de management cu care autoritatea a negociat clauzele conform dispoziţiilor art. 22.

Art. 35. - (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de management, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul autorităţii.

CAPITOLUL IV

Evaluarea managementului

Art. 36. - (1) Evaluarea managementului reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

(2) In toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se va face în considerarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse şi, după caz, va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul minimal.

Art. 37. - (1) Evaluările sunt efectuate periodic, conform clauzelor din contractul de management.

(2) La stabilirea perioadelor de evaluare, părţile au obligaţia de a respecta următoarele reguli:

a) prima evaluare are loc în cel mult un an de la data încheierii contractului de management;

b) în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puţin 120 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.

Art. 38. - (1 )în vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare, pentru fiecare categorie de instituţie.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită conform dispoziţiilor art. 16 alin. (2)-(5).

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(4) Regulamentul de evaluare se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - (1) Managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluările prevăzute în contractul de management se realizează pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) pentru care se depune un raport final.

(3) In cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate, şi are obligaţia de a propune pentru următoarea perioadă de raportare proiecte în cadrul programelor instituţiei.

Art. 40. - (1) Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate înaintat, inclusiv prin deplasarea membrilor comisiei, în tot sau în parte, la sediul instituţiei;

b) susţinerea raportului de activitate de către manager, în cadrul unui interviu;

(2) Analiza şi notarea rapoartelor de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în modelul raportului de evaluare elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor.

Art. 41. - (1) In cazul în care nota finală se situează sub 7 (şapte), rezultatul evaluării este nesatisfăcător.

(2) Nota finală a evaluării se aduce la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

Art. 42. - (1) Managerii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la sediul autorităţii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21.

(3) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.

(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii.

Art. 43. - Actul administrativ prevăzut la art. 42 alin. (4) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 44. - (1) In cazul în care rezultatul final al evaluării prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) este situat peste nota 9 (nouă), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini întocmit de autoritate potrivit dispoziţiilor art. 7 şi 11.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de autoritate, cu respectarea dispoziţiilor art. 8.

(3) Proiectul de management este analizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de o comisie constituită conform prevederilor art. 16.

Art. 45. - Autoritatea are obligaţia de a organiza concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă:

a) rezultatul evaluării finale a managerului este sub nota 9 (nouă);

b) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44 alin. (2);

c) rezultatul final al analizei proiectului de management depus conform dispoziţiilor art. 44 alin. (1) este sub nota 7 (şapte);

d) în termenul de negociere stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 46. - (1) Experţii-evaluatori sunt persoane fizice, atestate ca atare de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(2) Atestarea persoanelor fizice conform dispoziţiilor alin. (1) se face la propunerea Comisiei de specialitate care se organizează şi funcţionează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.

(3) Din comisia de specialitate fac parte specialişti în management cultural, reprezentanţi ai uniunilor/asociaţiilor profesionale din domeniu, personalităţi ale vieţii culturale, precum şi reprezentanţi ai Ministerul Culturii şi Cultelor, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(4) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei de specialitate, membrii acesteia beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul directorului Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, plătită din bugetul acestei instituţii.

Art. 47. - Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei prevăzute la art. 46, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 48. - Pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern prevăzute la art. 47, din comisiile de concurs/evaluare vor face parte, alături de reprezentanţii autorităţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi (4):

a) specialişti în management cultural - persoane fizice cu studii universitare/postuniversitare şi cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniu;

b) specialişti în domeniul de activitate al instituţiei pentru care se organizează concursul - persoane fizice cu studii universitare de lungă durată în domeniul de activitate specific instituţiei, cu expertiză în managementul instituţiilor de cultură, sau reprezentanţi ai uniunilor/asociaţiilor profesionale din domeniu.

Art. 49. - Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management, regulamentul de evaluare a managementului, modelul caietului de sarcini şi modelul raportului de evaluare, precum şi modelul contractului de management se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 50. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de management încheiate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, încetează de drept.

(2) In termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea are obligaţia de a încheia cu managerul un nou contract de management, guvernat de dispoziţiile art. 24.

(3) Durata noului contract de management nu poate depăşi durata pentru care a fost elaborat sau, după caz, aprobat proiectul de management care a stat la baza încheierii contractului de management iniţial.

(4) In cazul directorilor generali/directorilor instituţiilor care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au încheiat contracte de management cu autoritatea, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, raporturile de muncă pentru funcţia de conducere încetează de drept.

Art. 51. - (1) In cazul în care câştigătorul concursului de proiecte de management deţine o funcţie de execuţie în instituţie, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1)îşi produce efectele de la data încheierii contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 52. - (1) Membrii comisiilor de concurs, de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor prevăzute de prezenta lege beneficiază de o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora, plătită din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil.

(2) Indemnizaţia membrilor comisiilor se stabileşte în cuantum de până la 20% din remuneraţia managerului, prevăzută la art. 28 alin. (2).

Art. 53. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică bibliotecilor universitare şi/sau şcolare şi instituţiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi aplicate şi instituţiilor publice de cultură, altele decât cele prevăzute la art. 1.

Art. 54. - Remuneraţia managerilor din instituţiile de spectacole sau concerte se stabileşte conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nefiind aplicabile prevederile lit. C „Funcţii administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007.

Art. 55. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către autoritate a obligaţiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) şi (3);

b) nerespectarea de către instituţie a obligaţiei prevăzute la art. 14.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 56. - Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii şi cultelor,

Demeter Andras Istvan,

secretar de stat

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 189/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 189 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu