Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 26 din 14 iulie 2005

privind managementul institutiilor publice de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din 19 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) In vederea asigurarii eficientei activitatii institutiilor publice de cultura si a continuitatii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, dupa caz, denumiti in continuare conducatorii institutiilor publice de cultura, din cadrul institutiilor publice de cultura, se face in urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management.
    (2) Contractul de management prevazut la alin. (1) este asimilat contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si se incheie cu institutia publica de cultura.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) se face in toate cazurile in mod independent de ocuparea unei functii de executie in cadrul institutiei publice de cultura in cauza.
    (4) Salarizarea conducatorilor institutiilor publice de cultura se face conform legii.
    Art. 2
    (1) Concursurile prevazute la art. 1 alin. (1) in vederea angajarii conducatorilor institutiilor publice de cultura se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea carora functioneaza institutiile publice de cultura, in termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea functiei de conducere.
    (2) Organizarea concursurilor prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare in mijloacele de informare in masa si prin afisare la sediul si pe pagina de Internet a acestuia.
    (3) Concursurile prevazute la alin. (1) se desfasoara in termen de minimum 30 de zile si maximum 60 de zile de la aducerea la cunostinta publica a organizarii acestora.
    (4) La concursuri pot participa si cetateni ai statelor membre din Uniunea Europeana.
    (5) In vederea participarii la concursurile prevazute la alin. (1), candidatii pot solicita institutiei publice de cultura pentru care sunt organizate concursurile orice informatii pe care acestia le considera necesare elaborarii proiectelor de management prevazute la art. 1 alin. (1).
    Art. 3
    (1) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de minimum 3 ani si de maximum 5 ani.
    (2) Proiectele de management vor cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) diversificarea ofertei culturale a institutiei publice de cultura;
    b) cunoasterea si satisfacerea nevoilor culturale ale comunitatilor in care isi desfasoara activitatea institutia publica de cultura;
    c) promovarea concurentei in domeniul ofertei culturale;
    d) promovarea excelentei, experimentului si a inovatiei;
    e) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
    f) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura.
    Art. 4
    (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) sunt specialisti in management cultural sau in domeniile in care isi desfasoara activitatea institutiile publice de cultura pentru care se organizeaza concursul si care nu se afla in raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.
    Art. 5
    (1) In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzand, pe langa documentele si inscrisurile prevazute de lege, si proiectul de management prevazut la art. 3.
    (2) Dosarele se depun cel mai tarziu cu 7 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.
    (3) Rezultatele concursului se aduc la cunostinta publica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data desfasurarii concursului.
    (4) Contestatiile se depun in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatelor concursului si se solutioneaza in termen de maximum doua zile de la data limita pentru depunerea contestatiilor de catre ordonatorul principal de credite.
    (5) Dupa ramanerea definitiva a rezultatelor concursului, numele castigatorului este facut public, de indata, prin grija ordonatorului principal de credite.
    (6) Castigatorul concursului este anuntat in scris despre aceasta si este obligat sa se prezinte la institutia publica de cultura, in vederea incheierii contractului de management, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea comunicarii.
    Art. 6
    (1) Evaluarea performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura si ale modului de indeplinire a proiectului de management se face astfel:
    a) dupa 90 de zile calendaristice, considerata perioada de proba, de la data incheierii contractului de management;
    b) dupa un an calendaristic de la data incheierii contractului de management;
    c) dupa 2 si, respectiv, 3 si 4 ani calendaristici de la data incheierii contractului de management;
    d) cu 6 luni calendaristice inainte de implinirea duratei proiectului de management.
    (2) In cazul in care rezultatele evaluarilor prevazute la alin. (1) lit. a) - c) sunt necorespunzatoare, contractul de management inceteaza de drept, iar conducatorul institutiei publice de cultura asigura conducerea interimara pana la ocuparea prin concurs a acestei functii.
    (3) In toate situatiile este interzisa asigurarea conducerii interimare a institutiei publice de cultura pentru o perioada mai mare de 60 de zile lucratoare.
    (4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, dupa caz, are dreptul sa efectueze doar angajamentele financiare necesare achitarii drepturilor salariale ale angajatilor institutiei publice de cultura, precum si efectuarea actelor de gestiune curenta, fara a putea angaja noi cheltuieli.
    (5) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este necorespunzator, contractul de management inceteaza prin ajungerea la termen, fara posibilitate de prelungire.
    (6) Persoana al carei contract de management a incetat in urma evaluarii necorespunzatoare nu mai are dreptul sa se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei functii de conducere pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data incetarii contractului de management.
    (7) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este corespunzator, conducatorul institutiei publice de cultura poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioada egala cu a acestuia.
    (8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    (9) In cazul in care conducatorul institutiei publice de cultura nu doreste prelungirea proiectului de management, este obligat sa anunte de indata, in scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.
    Art. 7
    (1) In situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea functiei ce urmeaza sa devina vacanta, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Castigatorul concursului organizat in conditiile alin. (1) incheie un contract de management cu timp partial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioada de maximum 6 luni.
    (3) Contractul de management prevazut la alin. (2) se transforma in contract de management cu timp complet dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2).
    (4) In perioada prevazuta la alin. (3) viitorul conducator al institutiei publice de cultura poate sa isi adapteze proiectul de management pe baza caruia a castigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite.
    (5) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (3), proiectul de management al noului conducator al institutiei publice de cultura ramane definitiv, iar evaluarea conducatorului se va face pe baza acestui proiect de management ramas definitiv.
    (6) In perioada prevazuta la alin. (3) contractul de management al conducatorului institutiei publice de cultura care a fost evaluat necorespunzator in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transforma in contract cu timp partial de maximum 4 ore pe zi.
    Art. 8
    Evaluarea prevazuta la art. 6 alin. (1) se face in functie de proiectul de management al conducatorului institutiei publice de cultura, tinandu-se seama de criteriile de evaluare a performantelor manageriale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, si in toate cazurile numai in functie de nivelul mijloacelor financiare aprobate institutiei publice de cultura.
    Art. 9
    Conducerea institutiilor publice de cultura poate fi asigurata si de persoane juridice in temeiul unor contracte de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Modelul contractului de management pentru institutiile publice de cultura se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica conducatorilor institutiilor publice de cultura al caror contract de munca pentru functia de conducere a fost incheiat cu maximum 24 de luni inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) In termen de 6 luni calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza institutia publica de cultura pe care o conduc un proiect de management in vederea incheierii contractului de management prevazut de prezenta ordonanta.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si celorlalti conducatori ai institutiilor publice de cultura, altii decat cei prevazuti la alin. (1).
    (5) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura doresc incheierea unui contract de management inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (3) si (4), acestia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management.
    (6) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) si (4) nu respecta prevederile alin. (3), acestia sunt demisi de drept din functia de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de indata concurs pentru ocuparea functiei de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 11
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Virgil-Stefan Nitulescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              CRITERII
de evaluare a performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura

    1. Punerea in valoare si gestiunea ofertei de bunuri si servicii culturale ale institutiei publice de cultura
    2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea actiunilor culturale, racordarea la standardele si directiile de evolutie ale culturii europene si mondiale din domeniile de activitate ale institutiei publice de cultura
    3. Promovarea imaginii si vizibilitatea institutiei publice de cultura
    4. Colaborarea si parteneriatele cu alti operatori culturali din tara si din strainatate
    5. Adecvarea ofertei culturale la solicitarile si nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, cresterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea si diversitatea serviciilor oferite
    6. Identificarea unor surse alternative de finantare, participarea la programe nationale, europene si internationale
    7. Eficienta, eficacitatea si economia in managementul mijloacelor financiare si resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura
    8. Participarea la programe de perfectionare profesionala in domeniul managementului
    9. Viziunea strategica pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltarii institutiei publice de cultura.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 26/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 26 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu