Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 26 din 14 iulie 2005

privind managementul institutiilor publice de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din 19 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) In vederea asigurarii eficientei activitatii institutiilor publice de cultura si a continuitatii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, dupa caz, denumiti in continuare conducatorii institutiilor publice de cultura, din cadrul institutiilor publice de cultura, se face in urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management.
    (2) Contractul de management prevazut la alin. (1) este asimilat contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si se incheie cu institutia publica de cultura.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) se face in toate cazurile in mod independent de ocuparea unei functii de executie in cadrul institutiei publice de cultura in cauza.
    (4) Salarizarea conducatorilor institutiilor publice de cultura se face conform legii.
    Art. 2
    (1) Concursurile prevazute la art. 1 alin. (1) in vederea angajarii conducatorilor institutiilor publice de cultura se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea carora functioneaza institutiile publice de cultura, in termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea functiei de conducere.
    (2) Organizarea concursurilor prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare in mijloacele de informare in masa si prin afisare la sediul si pe pagina de Internet a acestuia.
    (3) Concursurile prevazute la alin. (1) se desfasoara in termen de minimum 30 de zile si maximum 60 de zile de la aducerea la cunostinta publica a organizarii acestora.
    (4) La concursuri pot participa si cetateni ai statelor membre din Uniunea Europeana.
    (5) In vederea participarii la concursurile prevazute la alin. (1), candidatii pot solicita institutiei publice de cultura pentru care sunt organizate concursurile orice informatii pe care acestia le considera necesare elaborarii proiectelor de management prevazute la art. 1 alin. (1).
    Art. 3
    (1) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de minimum 3 ani si de maximum 5 ani.
    (2) Proiectele de management vor cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) diversificarea ofertei culturale a institutiei publice de cultura;
    b) cunoasterea si satisfacerea nevoilor culturale ale comunitatilor in care isi desfasoara activitatea institutia publica de cultura;
    c) promovarea concurentei in domeniul ofertei culturale;
    d) promovarea excelentei, experimentului si a inovatiei;
    e) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
    f) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura.
    Art. 4
    (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) sunt specialisti in management cultural sau in domeniile in care isi desfasoara activitatea institutiile publice de cultura pentru care se organizeaza concursul si care nu se afla in raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.
    Art. 5
    (1) In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzand, pe langa documentele si inscrisurile prevazute de lege, si proiectul de management prevazut la art. 3.
    (2) Dosarele se depun cel mai tarziu cu 7 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.
    (3) Rezultatele concursului se aduc la cunostinta publica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data desfasurarii concursului.
    (4) Contestatiile se depun in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatelor concursului si se solutioneaza in termen de maximum doua zile de la data limita pentru depunerea contestatiilor de catre ordonatorul principal de credite.
    (5) Dupa ramanerea definitiva a rezultatelor concursului, numele castigatorului este facut public, de indata, prin grija ordonatorului principal de credite.
    (6) Castigatorul concursului este anuntat in scris despre aceasta si este obligat sa se prezinte la institutia publica de cultura, in vederea incheierii contractului de management, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea comunicarii.
    Art. 6
    (1) Evaluarea performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura si ale modului de indeplinire a proiectului de management se face astfel:
    a) dupa 90 de zile calendaristice, considerata perioada de proba, de la data incheierii contractului de management;
    b) dupa un an calendaristic de la data incheierii contractului de management;
    c) dupa 2 si, respectiv, 3 si 4 ani calendaristici de la data incheierii contractului de management;
    d) cu 6 luni calendaristice inainte de implinirea duratei proiectului de management.
    (2) In cazul in care rezultatele evaluarilor prevazute la alin. (1) lit. a) - c) sunt necorespunzatoare, contractul de management inceteaza de drept, iar conducatorul institutiei publice de cultura asigura conducerea interimara pana la ocuparea prin concurs a acestei functii.
    (3) In toate situatiile este interzisa asigurarea conducerii interimare a institutiei publice de cultura pentru o perioada mai mare de 60 de zile lucratoare.
    (4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, dupa caz, are dreptul sa efectueze doar angajamentele financiare necesare achitarii drepturilor salariale ale angajatilor institutiei publice de cultura, precum si efectuarea actelor de gestiune curenta, fara a putea angaja noi cheltuieli.
    (5) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este necorespunzator, contractul de management inceteaza prin ajungerea la termen, fara posibilitate de prelungire.
    (6) Persoana al carei contract de management a incetat in urma evaluarii necorespunzatoare nu mai are dreptul sa se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei functii de conducere pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data incetarii contractului de management.
    (7) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este corespunzator, conducatorul institutiei publice de cultura poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioada egala cu a acestuia.
    (8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    (9) In cazul in care conducatorul institutiei publice de cultura nu doreste prelungirea proiectului de management, este obligat sa anunte de indata, in scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.
    Art. 7
    (1) In situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea functiei ce urmeaza sa devina vacanta, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Castigatorul concursului organizat in conditiile alin. (1) incheie un contract de management cu timp partial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioada de maximum 6 luni.
    (3) Contractul de management prevazut la alin. (2) se transforma in contract de management cu timp complet dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2).
    (4) In perioada prevazuta la alin. (3) viitorul conducator al institutiei publice de cultura poate sa isi adapteze proiectul de management pe baza caruia a castigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite.
    (5) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (3), proiectul de management al noului conducator al institutiei publice de cultura ramane definitiv, iar evaluarea conducatorului se va face pe baza acestui proiect de management ramas definitiv.
    (6) In perioada prevazuta la alin. (3) contractul de management al conducatorului institutiei publice de cultura care a fost evaluat necorespunzator in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transforma in contract cu timp partial de maximum 4 ore pe zi.
    Art. 8
    Evaluarea prevazuta la art. 6 alin. (1) se face in functie de proiectul de management al conducatorului institutiei publice de cultura, tinandu-se seama de criteriile de evaluare a performantelor manageriale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, si in toate cazurile numai in functie de nivelul mijloacelor financiare aprobate institutiei publice de cultura.
    Art. 9
    Conducerea institutiilor publice de cultura poate fi asigurata si de persoane juridice in temeiul unor contracte de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Modelul contractului de management pentru institutiile publice de cultura se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica conducatorilor institutiilor publice de cultura al caror contract de munca pentru functia de conducere a fost incheiat cu maximum 24 de luni inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) In termen de 6 luni calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza institutia publica de cultura pe care o conduc un proiect de management in vederea incheierii contractului de management prevazut de prezenta ordonanta.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si celorlalti conducatori ai institutiilor publice de cultura, altii decat cei prevazuti la alin. (1).
    (5) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura doresc incheierea unui contract de management inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (3) si (4), acestia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management.
    (6) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) si (4) nu respecta prevederile alin. (3), acestia sunt demisi de drept din functia de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de indata concurs pentru ocuparea functiei de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 11
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Virgil-Stefan Nitulescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              CRITERII
de evaluare a performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura

    1. Punerea in valoare si gestiunea ofertei de bunuri si servicii culturale ale institutiei publice de cultura
    2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea actiunilor culturale, racordarea la standardele si directiile de evolutie ale culturii europene si mondiale din domeniile de activitate ale institutiei publice de cultura
    3. Promovarea imaginii si vizibilitatea institutiei publice de cultura
    4. Colaborarea si parteneriatele cu alti operatori culturali din tara si din strainatate
    5. Adecvarea ofertei culturale la solicitarile si nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, cresterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea si diversitatea serviciilor oferite
    6. Identificarea unor surse alternative de finantare, participarea la programe nationale, europene si internationale
    7. Eficienta, eficacitatea si economia in managementul mijloacelor financiare si resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura
    8. Participarea la programe de perfectionare profesionala in domeniul managementului
    9. Viziunea strategica pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltarii institutiei publice de cultura.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 26/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 26 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu