Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 26 din 14 iulie 2005

privind managementul institutiilor publice de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din 19 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) In vederea asigurarii eficientei activitatii institutiilor publice de cultura si a continuitatii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, dupa caz, denumiti in continuare conducatorii institutiilor publice de cultura, din cadrul institutiilor publice de cultura, se face in urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management.
    (2) Contractul de management prevazut la alin. (1) este asimilat contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si se incheie cu institutia publica de cultura.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) se face in toate cazurile in mod independent de ocuparea unei functii de executie in cadrul institutiei publice de cultura in cauza.
    (4) Salarizarea conducatorilor institutiilor publice de cultura se face conform legii.
    Art. 2
    (1) Concursurile prevazute la art. 1 alin. (1) in vederea angajarii conducatorilor institutiilor publice de cultura se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea carora functioneaza institutiile publice de cultura, in termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea functiei de conducere.
    (2) Organizarea concursurilor prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare in mijloacele de informare in masa si prin afisare la sediul si pe pagina de Internet a acestuia.
    (3) Concursurile prevazute la alin. (1) se desfasoara in termen de minimum 30 de zile si maximum 60 de zile de la aducerea la cunostinta publica a organizarii acestora.
    (4) La concursuri pot participa si cetateni ai statelor membre din Uniunea Europeana.
    (5) In vederea participarii la concursurile prevazute la alin. (1), candidatii pot solicita institutiei publice de cultura pentru care sunt organizate concursurile orice informatii pe care acestia le considera necesare elaborarii proiectelor de management prevazute la art. 1 alin. (1).
    Art. 3
    (1) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de minimum 3 ani si de maximum 5 ani.
    (2) Proiectele de management vor cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) diversificarea ofertei culturale a institutiei publice de cultura;
    b) cunoasterea si satisfacerea nevoilor culturale ale comunitatilor in care isi desfasoara activitatea institutia publica de cultura;
    c) promovarea concurentei in domeniul ofertei culturale;
    d) promovarea excelentei, experimentului si a inovatiei;
    e) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
    f) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura.
    Art. 4
    (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) sunt specialisti in management cultural sau in domeniile in care isi desfasoara activitatea institutiile publice de cultura pentru care se organizeaza concursul si care nu se afla in raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.
    Art. 5
    (1) In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzand, pe langa documentele si inscrisurile prevazute de lege, si proiectul de management prevazut la art. 3.
    (2) Dosarele se depun cel mai tarziu cu 7 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.
    (3) Rezultatele concursului se aduc la cunostinta publica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data desfasurarii concursului.
    (4) Contestatiile se depun in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatelor concursului si se solutioneaza in termen de maximum doua zile de la data limita pentru depunerea contestatiilor de catre ordonatorul principal de credite.
    (5) Dupa ramanerea definitiva a rezultatelor concursului, numele castigatorului este facut public, de indata, prin grija ordonatorului principal de credite.
    (6) Castigatorul concursului este anuntat in scris despre aceasta si este obligat sa se prezinte la institutia publica de cultura, in vederea incheierii contractului de management, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea comunicarii.
    Art. 6
    (1) Evaluarea performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura si ale modului de indeplinire a proiectului de management se face astfel:
    a) dupa 90 de zile calendaristice, considerata perioada de proba, de la data incheierii contractului de management;
    b) dupa un an calendaristic de la data incheierii contractului de management;
    c) dupa 2 si, respectiv, 3 si 4 ani calendaristici de la data incheierii contractului de management;
    d) cu 6 luni calendaristice inainte de implinirea duratei proiectului de management.
    (2) In cazul in care rezultatele evaluarilor prevazute la alin. (1) lit. a) - c) sunt necorespunzatoare, contractul de management inceteaza de drept, iar conducatorul institutiei publice de cultura asigura conducerea interimara pana la ocuparea prin concurs a acestei functii.
    (3) In toate situatiile este interzisa asigurarea conducerii interimare a institutiei publice de cultura pentru o perioada mai mare de 60 de zile lucratoare.
    (4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, dupa caz, are dreptul sa efectueze doar angajamentele financiare necesare achitarii drepturilor salariale ale angajatilor institutiei publice de cultura, precum si efectuarea actelor de gestiune curenta, fara a putea angaja noi cheltuieli.
    (5) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este necorespunzator, contractul de management inceteaza prin ajungerea la termen, fara posibilitate de prelungire.
    (6) Persoana al carei contract de management a incetat in urma evaluarii necorespunzatoare nu mai are dreptul sa se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei functii de conducere pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data incetarii contractului de management.
    (7) In cazul in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) este corespunzator, conducatorul institutiei publice de cultura poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioada egala cu a acestuia.
    (8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    (9) In cazul in care conducatorul institutiei publice de cultura nu doreste prelungirea proiectului de management, este obligat sa anunte de indata, in scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.
    Art. 7
    (1) In situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea functiei ce urmeaza sa devina vacanta, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Castigatorul concursului organizat in conditiile alin. (1) incheie un contract de management cu timp partial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioada de maximum 6 luni.
    (3) Contractul de management prevazut la alin. (2) se transforma in contract de management cu timp complet dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2).
    (4) In perioada prevazuta la alin. (3) viitorul conducator al institutiei publice de cultura poate sa isi adapteze proiectul de management pe baza caruia a castigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite.
    (5) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (3), proiectul de management al noului conducator al institutiei publice de cultura ramane definitiv, iar evaluarea conducatorului se va face pe baza acestui proiect de management ramas definitiv.
    (6) In perioada prevazuta la alin. (3) contractul de management al conducatorului institutiei publice de cultura care a fost evaluat necorespunzator in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transforma in contract cu timp partial de maximum 4 ore pe zi.
    Art. 8
    Evaluarea prevazuta la art. 6 alin. (1) se face in functie de proiectul de management al conducatorului institutiei publice de cultura, tinandu-se seama de criteriile de evaluare a performantelor manageriale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, si in toate cazurile numai in functie de nivelul mijloacelor financiare aprobate institutiei publice de cultura.
    Art. 9
    Conducerea institutiilor publice de cultura poate fi asigurata si de persoane juridice in temeiul unor contracte de management, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Modelul contractului de management pentru institutiile publice de cultura se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica conducatorilor institutiilor publice de cultura al caror contract de munca pentru functia de conducere a fost incheiat cu maximum 24 de luni inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) In termen de 6 luni calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza institutia publica de cultura pe care o conduc un proiect de management in vederea incheierii contractului de management prevazut de prezenta ordonanta.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si celorlalti conducatori ai institutiilor publice de cultura, altii decat cei prevazuti la alin. (1).
    (5) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura doresc incheierea unui contract de management inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (3) si (4), acestia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management.
    (6) In cazul in care conducatorii institutiilor publice de cultura prevazuti la alin. (2) si (4) nu respecta prevederile alin. (3), acestia sunt demisi de drept din functia de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de indata concurs pentru ocuparea functiei de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 11
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Virgil-Stefan Nitulescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              CRITERII
de evaluare a performantelor manageriale ale conducatorilor institutiilor publice de cultura

    1. Punerea in valoare si gestiunea ofertei de bunuri si servicii culturale ale institutiei publice de cultura
    2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea actiunilor culturale, racordarea la standardele si directiile de evolutie ale culturii europene si mondiale din domeniile de activitate ale institutiei publice de cultura
    3. Promovarea imaginii si vizibilitatea institutiei publice de cultura
    4. Colaborarea si parteneriatele cu alti operatori culturali din tara si din strainatate
    5. Adecvarea ofertei culturale la solicitarile si nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, cresterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea si diversitatea serviciilor oferite
    6. Identificarea unor surse alternative de finantare, participarea la programe nationale, europene si internationale
    7. Eficienta, eficacitatea si economia in managementul mijloacelor financiare si resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultura
    8. Participarea la programe de perfectionare profesionala in domeniul managementului
    9. Viziunea strategica pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltarii institutiei publice de cultura.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 26/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 26 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu