E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.68 din 26.06.2013

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 29 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 269/2009, cu modificările ulterioare, a generat numeroase contestaţii şi litigii, în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial, generate, în parte, de interpretarea şi de aplicarea neunitară a legii, precum şi de existenţa unor lacune sau inadvertenţe legislative, în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală, a controverselor apărute în aplicarea ordonanţei de urgenţă sus-menţionate, după modificarea acesteia prin legea de aprobare, care generează blocaje şi litigii cu privire la: neclaritatea dispoziţiilor referitoare la părţile raportului contractual, condiţiile de studii ce trebuie îndeplinite de manager, nestabilirea clară a naturii remuneraţiei managerului şi a raporturilor de tip instituţional cu autoritatea, dar şi faţă de instituţia pe care o conduce; insuficienta reglementare a interimatului, a drepturilor, obligaţiilor şi limitelor de competenţă ce revin, pe de o parte, autorităţii şi, pe de altă parte, managerului interimar în asigurarea conducerii instituţiei publice de cultură până la organizarea unui nou concurs; componenţa şi atribuţiile comisiilor de concurs şi a celor de evaluare anuală şi finală a activităţii managerului; reglementarea ambiguă şi insuficientă privind clauzele contractuale, inclusiv în ceea ce priveşte concediul de odihnă şi posibilitatea managerului de a participa, direct sau indirect, la realizarea unor proiecte sau programe culturale în cadrul instituţiei pe care o conduce; competenţele şi rolul organismelor colegiale care asistă managerul în îndeplinirea sarcinilor de conducere ce îi revin; natura juridică a remuneraţiei managerului, consecinţa gravă a neadoptării acestor măsuri legislative este blocarea activităţii instituţiilor publice de cultură, lipsa clarificărilor şi modificărilor propuse de prezenta ordonanţă de urgenţă împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate. Totodată, lipsa unităţii de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri sau a unor potenţiale conflicte de interese. De asemenea, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial, menţinerea situaţiei existente, în care subzistă inadvertenţe şi lacune cu privire la natura juridică a contractului de management, a remuneraţiei managerului, a drepturilor acestuia, putând duce la înmulţirea situaţiilor litigioase. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.
(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi aplicate, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) care sunt finanţate integral din venituri proprii. 2. La articolul 2, literele a) - c) , e) , f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituţia publică de cultură, după caz; b)manager - persoana fizică ce a câştigat concursul de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică; c)management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; ........ ................ ................ ................ ................ ................ e)plan de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; f)contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; ........ ................ ................ ................ ................ ................ i)program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2). 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b)are capacitate deplină de exerciţiu; c)întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei; d)întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management; e)întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate; f)nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România; g)nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1) încheie contract de management cu autoritatea şi este remunerat din bugetul instituţiei în condiţiile art. 28. 5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii. 6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) În vederea organizării concursului de management, caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate, pe baza modelului-cadru, şi se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a autorităţii. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a planului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii planurile de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public. 9. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)misiunea instituţiei publice de cultură; 10. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de cultură; ........ ................ ................ ................ ................ ................ „c) sarcini pentru management.“ 11. La articolul 12 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; f)o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Pentru desfăşurarea concursului de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.
(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii şi specialişti în domeniul de activitate al instituţiei.
(3) Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public. 13. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.
........ ................ ................ ................ ................ ................(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză. 14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a)stabileşte punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a planurilor de management; b)analizează planurile de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură; c)stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului; d)elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management. 15. La articolul 19, alineatele (3) , (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 8. ........ ............... ................ ................ ................ ................(6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 8, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. 16. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Rezultatul final al concursului, planul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, decizie a autorităţii. 17. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:a)părţile contractante; b)obiectul contractului; c)durata contractului; d)remuneraţia managerului; e)drepturile şi obligaţiile managerului; f)drepturile şi obligaţiile autorităţii; g)limitele de competenţă; h)sarcinile specifice pentru instituţia de cultură; i)calendarul şi modul în care se vor face evaluările anuale, periodice şi cea finală; j)clauze speciale pentru deplasări profesionale; k)clauze speciale legate de participarea directă sau indirectă la realizarea unor proiecte în cadrul instituţiei; l)clauze speciale legate de programul de activitate şi timpul de odihnă; m)clauze speciale privind neîndeplinirea celorlalte responsabilităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de reglementările specifice instituţiei de cultură, de regulamentul de organizare şi funcţionare a respectivei instituţii; n)clauze speciale legate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de autoritate; o)răspunderea contractuală; p)condiţiile de încetare a contractului; q)soluţionarea litigiilor; r)modificarea contractului; s)clauza penală şi forţa majoră; t)alte clauze speciale; u)dispoziţii finale. (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii. 18. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21) Contractului de management i se vor anexa, ca părţi integrante, următoarele documente: a)planul de management ca document de referinţă; b)programul minimal; c)alte anexe, după caz. 19. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26
(1) În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, după cum urmează:
a)un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările legale pentru fiecare categorie de instituţie; b)un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, în funcţie de specificul activităţii instituţiei. (2) Numărul membrilor consiliului de specialitate prevăzut la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii şi nu poate depăşi 5 membri.(3) În funcţie de specificul şi complexitatea activităţii instituţiei, managerul poate delega personalului din subordine sarcini şi responsabilităţi, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 20. La articolul 27 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii; 21. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depăşească cu mai mult de un an durata contractului de management. 22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, în cuantumul şi în limitele stipulate de lege, prevăzută în contractul de management.(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare, acesta are dreptul să participe, în mod direct sau indirect, la realizarea de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce, pentru care poate beneficia de remuneraţie în condiţiile
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul maxim de proiecte care urmează să fie realizate direct sau la a căror realizare urmează să participe nemijlocit managerul, în condiţiile prevăzute la alin. (2), va fi stabilit de comun acord cu autoritatea şi va fi prevăzut în mod expres în contractul de management, potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (2) lit. k).(4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie anual act adiţional la contractul de management, care va cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi necesarul de venituri proprii, pentru managerul care poate primi o remuneraţie în condiţiile
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare proiectelor respective.
(5) În cazul operelor de creaţie intelectuală la a căror realizare managerul participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt utilizate resursele instituţiei, drepturile patrimoniale vor fi cesionate instituţiei, conform contractului de cesiune încheiat între manager şi autoritate în condiţiile
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului, din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate.
(2) Managerul beneficiază prin contractul de management de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, şi
indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii. (3) În cazul în care câştigătorul concursului de management deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie ori în altă instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata contractului de management.(4) Suspendarea contractului individual de muncă potrivit alin. (3) îşi produce efectele de la data semnării contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 24. Articolul 31 se abrogă. 25. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)rezultatul evaluării anuale, periodice este sub nota 8; 26. La articolul 32 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) , cu următorul cuprins: g)constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27. 27. La articolul 32, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate , alineatele (3) -( 6 ), cu următorul cuprins :(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management.(4) Contractul de management se suspendă de drept în cazurile prevăzute de lege sau cu acordul părţilor, la cererea motivată a managerului.(5) În cazul reorganizării de către autoritate a instituţiei, managerul are dreptul să depună un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere în aplicare a reorganizării.(6) Contractul de management încetează la data împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de către manager, dacă autoritatea nu decide menţinerea valabilităţii acestuia, la propunerea motivată a consiliului administrativ, fără a depăşi durata pentru care a fost iniţial încheiat. 28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33 (1) În situaţiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemnează prin ordin sau dispoziţie o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.(2) În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o altă instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.(3) Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager.(4) Prin excepţie de la prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă.(5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 29. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite şi câştigătorul concursului de management în urma negocierii, potrivit dispoziţiilor art. 22. 30. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Evaluarea managementului se face, de regulă, anual şi periodic, ori de câte ori autoritatea consideră necesar, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3). 31. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale şi periodice sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management.
(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management. 32. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. 33. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii şi aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(2) După depunerea de către manager a situaţiilor financiare anuale şi a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligaţia să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) În cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu autoritatea, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat. 34. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:
a)analiza raportului de activitate; b)susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfăşurat la sediul instituţiei al cărei manager urmează să fie evaluat. (2) Cheltuielile ocazionate de aceste deplasări vor fi suportate din bugetul autorităţii. 35. La articolul 41, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 41
(1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.
(2) În cazul în care nota finală se situează sub 8, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. 36. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după caz. 37. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Rezultatul evaluării finale reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la evaluările anuale, periodice şi a notei de la evaluarea finală. 38. Articolul 44 se abrogă. 39. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45 Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de management în următoarele situaţii: a)la expirarea duratei contractului de management, în termen de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale; b)rezultatul evaluării anuale sau periodice este sub nota 8; c)intervine o situaţie prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. g); d)în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management. 40. Articolul 51 se abrogă. 41. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:a)„concurs de proiecte de management“ cu „concurs de management“; b)„proiect de management“ cu „plan de management“; c)„mapă de concurs“ cu „dosar de concurs“. Articolul II Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru recomandat pentru contractele de management se elaborează de către Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul III Până la data intrării în vigoare a ordinului privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de instituţii, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, prevăzut la art. II, se vor aplica dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură. Articolul IV Contractele de management încheiate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi modificate şi/sau completate cu clauze noi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, fără a afecta durata iniţială a acestora. Articolul V În cazul instituţiilor publice pentru care nu s-a realizat evaluarea anuală a managementului până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care durata contractului de management expiră în 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea este obligată să realizeze evaluarea finală, care va include şi evaluarea anuală nerealizată, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia. Articolul VI Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul culturii, Daniel-Constantin Barbu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Enache Jiru, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 68/2013

 
17.07.2013 10:15:44  Anonim  a scris :
este bine ca va ocupati de manageri, dar de angajatii institutiilor de cultura cand va veti ocupa? ei pierzand la salar chiar foarte mult si actualmente sunt platiti dupa OG 10/2008 cu niste salarii de mizerie. nu poti gandi si face un act de cultura bun cand mintea iti este impartita intre traiul zilnic mizerabil si dorinta de a face un lucru bun.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu