E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.185 din 29.12.2014

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 30 decembrie 2014SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 2 , litera e) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: e)proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; 2. La articolul I punctul 3, literele f) şi g) ale articolului 3 se abrogă . 3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31 , cu următorul cuprins: 31 . După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 , cu următorul cuprins: Articolul 31 În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate. 4. La articolul I punctul 4 , alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61 , cu următorul cuprins: 61 . La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.
6. La articolul I punctul 7 , articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 7. La articolul I punctul 8 , articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public. 8. La articolul I punctul 12 , alineatele (1) şi (2) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi. 9. La articolul I punctul 15 , alineatele (3) şi (7) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. 10. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151 , cu următorul cuprins: 151 . La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ) , cu următorul cuprins: (61 ) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare. 11. La articolul I punctul 16 , alineatul (5) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii. 12. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161 , cu următorul cuprins: 161 . La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părţile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(61).
13. La articolul I punctul 17 , litera i) a alineatului (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: i)calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale; 14. La articolul I punctul 18 , litera a) a alineatului (21) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)proiectul de management ca document de referinţă; 15. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181 , cu următorul cuprins: 181 . La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25 (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului. 16. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 26 se abrogă. 17. La articolul I punctul 22 , alineatele (2) - (4) ale articolului 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce.
(3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.(4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant. 18. La articolul I punctul 23 , alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 (1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. 19. La articolul I punctul 25 , litera a) a alineatului (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; 20. La articolul I punctul 27 , alineatul (6) al articolului 32 se abrogă. 21. La articolul I punctul 28 , alineatele (1) şi (5) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 33(1) În situaţiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4). 22. La articolul I punctul 30 , alineatul (1) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36 (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3). 23. La articolul I punctul 31 , alineatul (1) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37 (1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management. 24. La articolul I punctul 34 , articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40 Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a)analiza raportului de activitate; b)susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu. 25. La articolul I punctul 35 , alineatul (2) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. 26. La articolul I, punctul 37 se abrogă. 27. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371 , cu următorul cuprins: 371 . După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431 , cu următorul cuprins: „Art. 431 . - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate.
(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.
28. La articolul I punctul 39 , litera b) a articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: b)rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; 29. La articolul I punctul 41 , literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)«concurs de management» cu «concurs de proiecte de management»; b)«plan de management» cu «proiect de management»; Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 185/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 185 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu