E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.185 din 29.12.2014

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 30 decembrie 2014SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 2 , litera e) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: e)proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; 2. La articolul I punctul 3, literele f) şi g) ale articolului 3 se abrogă . 3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31 , cu următorul cuprins: 31 . După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 , cu următorul cuprins: Articolul 31 În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate. 4. La articolul I punctul 4 , alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61 , cu următorul cuprins: 61 . La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.
6. La articolul I punctul 7 , articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 7. La articolul I punctul 8 , articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public. 8. La articolul I punctul 12 , alineatele (1) şi (2) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi. 9. La articolul I punctul 15 , alineatele (3) şi (7) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. 10. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151 , cu următorul cuprins: 151 . La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ) , cu următorul cuprins: (61 ) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare. 11. La articolul I punctul 16 , alineatul (5) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii. 12. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161 , cu următorul cuprins: 161 . La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părţile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(61).
13. La articolul I punctul 17 , litera i) a alineatului (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: i)calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale; 14. La articolul I punctul 18 , litera a) a alineatului (21) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)proiectul de management ca document de referinţă; 15. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181 , cu următorul cuprins: 181 . La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25 (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului. 16. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 26 se abrogă. 17. La articolul I punctul 22 , alineatele (2) - (4) ale articolului 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce.
(3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.(4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant. 18. La articolul I punctul 23 , alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 (1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. 19. La articolul I punctul 25 , litera a) a alineatului (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; 20. La articolul I punctul 27 , alineatul (6) al articolului 32 se abrogă. 21. La articolul I punctul 28 , alineatele (1) şi (5) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 33(1) În situaţiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4). 22. La articolul I punctul 30 , alineatul (1) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36 (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3). 23. La articolul I punctul 31 , alineatul (1) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37 (1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management. 24. La articolul I punctul 34 , articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40 Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a)analiza raportului de activitate; b)susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu. 25. La articolul I punctul 35 , alineatul (2) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. 26. La articolul I, punctul 37 se abrogă. 27. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371 , cu următorul cuprins: 371 . După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431 , cu următorul cuprins: „Art. 431 . - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate.
(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.
28. La articolul I punctul 39 , litera b) a articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: b)rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; 29. La articolul I punctul 41 , literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)«concurs de management» cu «concurs de proiecte de management»; b)«plan de management» cu «proiect de management»; Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 185/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 185 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu