E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.40 din 28.06.2016

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 30 iunie 2016SmartCity1

Având în vedere că:A. Programul de guvernare aprobat de Parlament stabileşte o serie de măsuri concrete în ceea ce priveşte eficientizarea funcţionării aparatului central de lucru al Guvernului, cu scopul creşterii performanţei administraţiei publice;B. în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul Guvernului măsuri privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din aparatul de lucru al Guvernului, precum şi al altor instituţii aflate în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului;C. asigurarea concordanţei cu Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, precum şi cu Recomandarea din 23 septembrie 2015 impune măsuri imediate referitoare la stabilirea entităţii publice care să exercite drepturile şi obligaţiile la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;D. într-un mediu concurenţial, dezvoltarea şi diversificarea schimburilor economice, culturale, ştiinţifice şi tehnologice ale României sunt vitale pentru progresul ţării noastre, context în care lipsa reglementării la nivel primar face imposibilă luarea unei decizii la nivelul Guvernului privind participarea ţării noastre la expoziţii internaţionale în perioada următoare; pentru acest motiv se impune crearea în regim de urgenţă a cadrului legal pentru plata unor contribuţii financiare voluntare ale ţării noastre la bugetul unor organizaţii internaţionale, întrucât această măsură vizează inclusiv plata unor contribuţii ce revin României pentru anul în curs;E. potrivit Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, ar fi trebuit să funcţioneze la această dată; cu toate acestea, deşi înfiinţat, Consiliul de monitorizare nu îşi poate desfăşura activitatea întrucât Legea nr. 8/2016 este lacunară sau necorelată cu legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi bugetarea Consiliului de monitorizare, situaţie ce reclamă completarea normei primare în regim de urgenţă;F. în contextul înfiinţării Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru realizarea unui profil distinct al instituţiilor implicate în implementarea Convenţiei, care să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către persoanele cu dizabilităţi şi nevoile acestora, se impune realizarea în regim de urgenţă a unor corelări normative la nivel primar în ceea ce priveşte atribuţiile mai multor instituţii/autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniu;G. în vederea respectării angajamentelor asumate de România în contextul de securitate actual, nivelul ridicat al responsabilităţilor şi cerinţelor de ocupare a funcţiilor din cadrul structurilor de reprezentare naţională şi a structurilor NATO impune asigurarea unui sistem de motivare salarială adecvată şi nediscriminatorie menit să atragă candidaţi cu un înalt nivel de pregătire profesională; în acest context, neadoptarea unor măsuri de modificare şi completare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, face imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior şi generează riscul netrimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului militar;H. necesitatea îmbunătăţirii reglementărilor actuale privind procesul de prioritizare a investiţiilor publice, în sensul consolidării legăturii dintre procesul de elaborare a propunerilor pentru proiectul de buget şi procesul de prioritizare, în scopul îmbunătăţirii managementului investiţiilor publice,instituirea unor obligaţii în sarcina ordonatorilor principali de credite de a finanţa cu prioritate, în funcţie de necesarul de finanţare, acele proiecte de investiţii publice care obţin punctaje ridicate în urma aplicării principiilor şi criteriilor de prioritizare,

potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern,

neadoptarea măsurilor propuse ar conduce la elaborarea de către ordonatorii principali de credite a propunerilor pentru proiectul de buget fără a avea la bază rezultatele prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, aşa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, cu consecinţe negative asupra implementării proiectelor de investiţii publice respective,

este necesară reglementarea în regim de urgenţă a mecanismului pe care ordonatorii principali de credite să îl utilizeze în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru proiectele de investiţii publice semnificative, astfel încât prevederile să poată fi aplicate începând cu procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017;I. consolidarea structurii organizaţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituţiei reprezintă cerinţe permanente în atingerea dezideratelor propuse; J. în ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populaţiei României, în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui proces şi adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, este necesară amendarea legislaţiei în vigoare, prin completarea atribuţiilor Ministerului Tineretului şi Sportului, în sensul creării unor programe şi platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor şi performanţelor motorii şi educaţionale în rândul populaţiei, mai ales al celor tineri, ţinând cont că: neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi al instituţiilor/autorităţilor din administraţia publică centrală cu responsabilităţi în domeniu, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei României care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive;

în aceste condiţii nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IMăsuri la nivelul administraţiei publice centrale Articolul 1Prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A., persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să mandateze reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu data prevăzută la alin. (1). Articolul 4(1) Se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziţionale reglementate prin Convenţia privind Expoziţiile Internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2.581/1930.(2) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziţionale la care România participă, în condiţiile alin. (1), instituţiile publice implicate, precum şi măsurile organizatorice, administrative şi financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăşurare efectivă şi de închidere a expoziţiilor, respectiv:a)stabilirea temelor, conceptelor şi programelor cu care România participă la manifestările expoziţionale; b)stabilirea mijloacelor şi metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expoziţiilor şi cu priorităţile de promovare naţionale, inclusiv cele privind participarea reprezentanţilor mass-mediei; c)elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziţionale; d)gestionarea activităţilor curente pe durata desfăşurării expoziţiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii şi, respectiv, demolării sau dezafectării spaţiilor expoziţionale folosite pentru pavilioanele naţionale; e)dispunerea de măsuri privind bunurile achiziţionate pentru participarea la manifestările expoziţionale, cu respectarea legislaţiei in vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz; f)alte măsuri necesare pentru buna desfăşurare a organizării manifestărilor expoziţionale. Articolul 5(1) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă plata contribuţiilor financiare voluntare ale părţii române la bugetul organizaţiilor internaţionale sau, ca urmare a angajamentelor internaţionale, la instrumente şi/sau fonduri administrate/gestionate de către instituţii financiare internaţionale, în funcţie de obligaţiile asumate de România prin statutul de membru în organizaţiile respective.(2) Guvernul României este autorizat să acceseze instrumentele financiare şi/sau fondurile administrate/gestionate de către instituţii financiare internaţionale la care România este membru.(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează plata contribuţiilor părţii române necesare accesării instrumentelor financiare şi/sau a fondurilor prevăzute la alin. (2), plata serviciilor specifice acestora, inclusiv procedurile organizatorice, administrative şi financiare, după caz. Articolul 6Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. Articolul 7Pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici şi a filialelor acestora la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, exercită calitatea de acţionar, în numele statului, numărul de 45 de posturi din aparatul propriu al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, prevăzut la art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, se suplimentează cu 10 posturi, finanţate integral din bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Capitolul IIModificarea şi completarea unor acte normative Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează, după cum urmează: I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 2. La articolul 8, alineatul (11) va avea următorul cuprins : (11) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate în condiţiile legii, după caz. 3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. 4. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. 5. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor. 6. În anexă, la articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, numite în condiţiile legii. 7. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate în condiţiile legii. II. La alineatul (1) al articolului 18 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u) , cu următorul cuprins: u)colaborează cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, prin Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, în vederea implementării de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru:

(i) îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei - prevenţia bolilor şi a sedentarismului la populaţia tânără;
(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă;
(iii) creşterea, prin sport, a prevenţiei afecţiunilor generale;
(iv) creşterea potenţialului de performanţă fizică;
(v) creşterea calităţii selecţiei pentru sportul de performanţă, prin depistarea timpurie a elevilor cu potenţial motric ridicat;
(vi) creşterea calităţii selecţiei pentru profesii care implică efort şi rezistenţă fizică.

III. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, membru al Guvernului.(2) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Numărul acestora este stabilit prin hotărâre a Guvernului.(3) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează Consiliul ştiinţific independent, organism consultativ care emite propuneri şi opinii cu privire la studiile şi rapoartele elaborate în domenii de importanţă strategică.(4) Cancelaria Prim-Ministrului are următoarele atribuţii principale:a)coordonează la nivel interinstituţional procesul de formulare şi implementare a strategiilor şi politicilor publice în mod integrat şi în acord cu Programul de guvernare; b)contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, la formularea de opţiuni prealabile de politici publice şi la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental; c)asigură, în domeniul coordonării interinstituţionale şi al politicilor publice, coordonarea elaborării şi implementării politicilor guvernamentale transpuse inclusiv prin acte normative, cu accent pe coerenţa şi cooperarea interministerială, în mod integrat şi în acord cu Programul de guvernare; d)menţine, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate ale Guvernului; e)asigură şi coordonează, în domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental; coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din ministere în ceea ce priveşte comunicarea priorităţilor guvernamentale; f)coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice centrale; g)coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic; h)iniţiază, alături de Secretariatul General al Guvernului, sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate. (5) Atribuţiile detaliate, organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Cancelariei PrimMinistrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi faţă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial IV. Alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul în municipiul Bucureşti. V. Articolul 54 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. VI. Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Preşedintele Agenţiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui Agenţiei se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. 2. La articolul 18, după alineatul 4 se introduc trei noi alineate , alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins: (41) Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 4 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (42) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea vicepreşedinţilor se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. (43) Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei este cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul preşedintelui, şi pentru conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor. VII. Articolul 53 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. VIII. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Agenţia Naţională pentru Romi este coordonată de primministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului. IX. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională şi operaţională în activitatea antidoping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria PrimMinistrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, ştiinţific şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiinţarea Direcţiei cercetare şi laborator antidoping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi preluarea activităţii acesteia.(2) Atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale asumate de către Agenţia Naţională Anti-Doping aferente activităţii preluate de către Laborator de la Agenţie.(4) Laboratorul de control doping preia de la Agenţia Naţională Anti-Doping, pe bază de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Direcţiei cercetare şi laborator antidoping, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în spaţiile situate în sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping folosite de către Laboratorul de control doping se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între directorul Laboratorului de control doping şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 (1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual şi este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul Direcţiei cercetare şi laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluării şi celorlalte drepturi prevăzute de lege pentru această categorie de personal.(3) Laboratorul se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din activităţile preluate de la Agenţie, inclusiv în cele rezultate din contractele de muncă încheiate de Agenţie pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispoziţiilor din Codul muncii. X. Articolul 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 901 (1) În structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară are următoarea componenţă:a)preşedinte, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau medicină internă sau medicină generală; b)un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau un medic de medicină generală; c)un membru cu pregătire în asistenţă socială; d)un membru cu pregătire în psihologie; e)un membru cu pregătire în domeniul juridic. (3) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare se asigură de personal din structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.(4) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.(5) Preşedintele şi membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. XI. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) - c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, membru al Guvernului; în cadrul Cancelariei PrimMinistrului îşi desfăşoară activitatea secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; în structura Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat; b)Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului; c)Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terţiar de credite; în cadrul departamentului funcţionează secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; departamentul asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament;........ ................ ................ ................ ........ ........... h)Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuţie a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice; 2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) şi j) se abrogă. 3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), g) şi h), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 4. Articolul 2 se abrogă. 5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 881, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. 6. Articolul 23 se abrogă. XII. Alineatul (2) al articolului 14 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. XIII. Capitolul V - Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. V - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctele 4 , 11 , 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut cultural, ataşat al apărării principal, militar aero şi naval Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă S 5,50
........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ........
11. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar I, şef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa I; documentarist în secţiunea apărare. S 3,30
........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ........
14. Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecţie clasa a II-a Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major - plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal S 2,80
15. Şef birou administrativ, referent principal de specialitate, secretar militar II Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal Funcţii de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţională prevăzute cu studii medii M 2,70"

2. După punctul nr. 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a III-a S 2,70"

XIV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 39, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) , cu următorul cuprins: h)gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare - procentul calculat prin raportarea sumelor propuse de ordonatorii principali de credite cu titlul de credite bugetare la necesarul anual de finanţare, stabilit pe baza acţiunilor estimate a se derula în anul bugetar respectiv. 2. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4) -(6), cu următorul cuprins:(4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a respecta rezultatele prioritizării, aşa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul următor şi de a repartiza resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială, astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare pentru un proiect de investiţii publice să nu depăşească gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare aferent oricărui altui proiect de investiţii publice care a obţinut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor şi criteriilor de prioritizare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi rezultatelor prioritizării aprobate de Guvern în anul 2016.(6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Finanţelor Publice, prin persoanele împuternicite în acest scop. XV. Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este 21, respectiv 6 posturi de personal contractual şi 15 posturi de funcţionari publici, dintre care 10 de inspectori de monitorizare, şi se încadrează în condiţiile legii.(2) Funcţiile de inspector de monitorizare sunt funcţii publice cu statut special. Pentru ocuparea lor este necesar a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6.(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare se aprobă prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare.
(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Consiliului de monitorizare se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizează corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii. (12) În situaţia în care există funcţii specifice care nu se regăsesc în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica prevederile art. 28 alin. (2) din acest act normativ. 3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121 Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu format din patru autoturisme, dintre care cel puţin două autoturisme accesibilizate pentru persoane cu dizabilităţi fizice. Consumul de carburant şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc conform prevederilor legale în vigoare. 4. La articolul 14, alineatele (1) şi (2 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Vizitele de monitorizare se desfăşoară de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare şi câte 2 experţi independenţi, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorităţii membrilor.(2) Experţii independenţi sunt selectaţi în urma unui anunţ publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele Consiliului de monitorizare şi 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia, aleşi prin tragere la sorţi. Experţii independenţi selectaţi trebuie să aibă experienţă în domeniul drepturilor omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În selectarea experţilor independenţi se va acorda atenţie reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu dizabilităţi. 5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) În scopul îndeplinirii prevederilor art. 33 alin. (1) din Convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în calitate de Mecanism de coordonare privind implementarea Convenţiei.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 9Dispoziţiile alin. (6) al art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, aşa cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Ioan-Dragoş Tudorache Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu Ministrul tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Preşedintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Elena Georgiana Pascu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Marius-Raul Bostan Bucureşti, 28 iunie 2016. Nr. 40. ANEXĂInstituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului 1. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 2. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 3. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 4. Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii 5. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat 7. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 9. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 10. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat 12. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 14. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al GuvernuluiSmartCity5

COMENTARII la OUG 40/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 40 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 40/2016
OUG 88 2013
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Rectificare 226 2009
La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei romane din decembrie 1989", a titlului de „Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989" si a medaliei „Revolutia romana din decembrie 1989"
Legea 448 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 227 2006
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
OUG 78 2004
pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi
Legea 238 2004
Legea petrolului
Ordonanţa 86 2003
privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala
Legea 85 2003
Legea minelor
Legea 656 2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Legea 90 2001
privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
OUG 292 2000
pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului
Legea 69 2000
Legea educatiei fizice si sportului
OUG 159 1999
privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu