E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.40 din 28.06.2016

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 30 iunie 2016SmartCity1

Având în vedere că:A. Programul de guvernare aprobat de Parlament stabileşte o serie de măsuri concrete în ceea ce priveşte eficientizarea funcţionării aparatului central de lucru al Guvernului, cu scopul creşterii performanţei administraţiei publice;B. în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul Guvernului măsuri privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din aparatul de lucru al Guvernului, precum şi al altor instituţii aflate în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului;C. asigurarea concordanţei cu Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, precum şi cu Recomandarea din 23 septembrie 2015 impune măsuri imediate referitoare la stabilirea entităţii publice care să exercite drepturile şi obligaţiile la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;D. într-un mediu concurenţial, dezvoltarea şi diversificarea schimburilor economice, culturale, ştiinţifice şi tehnologice ale României sunt vitale pentru progresul ţării noastre, context în care lipsa reglementării la nivel primar face imposibilă luarea unei decizii la nivelul Guvernului privind participarea ţării noastre la expoziţii internaţionale în perioada următoare; pentru acest motiv se impune crearea în regim de urgenţă a cadrului legal pentru plata unor contribuţii financiare voluntare ale ţării noastre la bugetul unor organizaţii internaţionale, întrucât această măsură vizează inclusiv plata unor contribuţii ce revin României pentru anul în curs;E. potrivit Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, ar fi trebuit să funcţioneze la această dată; cu toate acestea, deşi înfiinţat, Consiliul de monitorizare nu îşi poate desfăşura activitatea întrucât Legea nr. 8/2016 este lacunară sau necorelată cu legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi bugetarea Consiliului de monitorizare, situaţie ce reclamă completarea normei primare în regim de urgenţă;F. în contextul înfiinţării Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru realizarea unui profil distinct al instituţiilor implicate în implementarea Convenţiei, care să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către persoanele cu dizabilităţi şi nevoile acestora, se impune realizarea în regim de urgenţă a unor corelări normative la nivel primar în ceea ce priveşte atribuţiile mai multor instituţii/autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniu;G. în vederea respectării angajamentelor asumate de România în contextul de securitate actual, nivelul ridicat al responsabilităţilor şi cerinţelor de ocupare a funcţiilor din cadrul structurilor de reprezentare naţională şi a structurilor NATO impune asigurarea unui sistem de motivare salarială adecvată şi nediscriminatorie menit să atragă candidaţi cu un înalt nivel de pregătire profesională; în acest context, neadoptarea unor măsuri de modificare şi completare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, face imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior şi generează riscul netrimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului militar;H. necesitatea îmbunătăţirii reglementărilor actuale privind procesul de prioritizare a investiţiilor publice, în sensul consolidării legăturii dintre procesul de elaborare a propunerilor pentru proiectul de buget şi procesul de prioritizare, în scopul îmbunătăţirii managementului investiţiilor publice,instituirea unor obligaţii în sarcina ordonatorilor principali de credite de a finanţa cu prioritate, în funcţie de necesarul de finanţare, acele proiecte de investiţii publice care obţin punctaje ridicate în urma aplicării principiilor şi criteriilor de prioritizare,

potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern,

neadoptarea măsurilor propuse ar conduce la elaborarea de către ordonatorii principali de credite a propunerilor pentru proiectul de buget fără a avea la bază rezultatele prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, aşa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, cu consecinţe negative asupra implementării proiectelor de investiţii publice respective,

este necesară reglementarea în regim de urgenţă a mecanismului pe care ordonatorii principali de credite să îl utilizeze în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru proiectele de investiţii publice semnificative, astfel încât prevederile să poată fi aplicate începând cu procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017;I. consolidarea structurii organizaţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituţiei reprezintă cerinţe permanente în atingerea dezideratelor propuse; J. în ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populaţiei României, în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui proces şi adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, este necesară amendarea legislaţiei în vigoare, prin completarea atribuţiilor Ministerului Tineretului şi Sportului, în sensul creării unor programe şi platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor şi performanţelor motorii şi educaţionale în rândul populaţiei, mai ales al celor tineri, ţinând cont că: neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi al instituţiilor/autorităţilor din administraţia publică centrală cu responsabilităţi în domeniu, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei României care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive;

în aceste condiţii nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IMăsuri la nivelul administraţiei publice centrale Articolul 1Prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A., persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să mandateze reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la Compania Naţională „Loteria Română" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu data prevăzută la alin. (1). Articolul 4(1) Se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziţionale reglementate prin Convenţia privind Expoziţiile Internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2.581/1930.(2) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziţionale la care România participă, în condiţiile alin. (1), instituţiile publice implicate, precum şi măsurile organizatorice, administrative şi financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăşurare efectivă şi de închidere a expoziţiilor, respectiv:a)stabilirea temelor, conceptelor şi programelor cu care România participă la manifestările expoziţionale; b)stabilirea mijloacelor şi metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expoziţiilor şi cu priorităţile de promovare naţionale, inclusiv cele privind participarea reprezentanţilor mass-mediei; c)elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziţionale; d)gestionarea activităţilor curente pe durata desfăşurării expoziţiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii şi, respectiv, demolării sau dezafectării spaţiilor expoziţionale folosite pentru pavilioanele naţionale; e)dispunerea de măsuri privind bunurile achiziţionate pentru participarea la manifestările expoziţionale, cu respectarea legislaţiei in vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz; f)alte măsuri necesare pentru buna desfăşurare a organizării manifestărilor expoziţionale. Articolul 5(1) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă plata contribuţiilor financiare voluntare ale părţii române la bugetul organizaţiilor internaţionale sau, ca urmare a angajamentelor internaţionale, la instrumente şi/sau fonduri administrate/gestionate de către instituţii financiare internaţionale, în funcţie de obligaţiile asumate de România prin statutul de membru în organizaţiile respective.(2) Guvernul României este autorizat să acceseze instrumentele financiare şi/sau fondurile administrate/gestionate de către instituţii financiare internaţionale la care România este membru.(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează plata contribuţiilor părţii române necesare accesării instrumentelor financiare şi/sau a fondurilor prevăzute la alin. (2), plata serviciilor specifice acestora, inclusiv procedurile organizatorice, administrative şi financiare, după caz. Articolul 6Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. Articolul 7Pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici şi a filialelor acestora la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, exercită calitatea de acţionar, în numele statului, numărul de 45 de posturi din aparatul propriu al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, prevăzut la art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, se suplimentează cu 10 posturi, finanţate integral din bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Capitolul IIModificarea şi completarea unor acte normative Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează, după cum urmează: I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 2. La articolul 8, alineatul (11) va avea următorul cuprins : (11) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate în condiţiile legii, după caz. 3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. 4. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. 5. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor. 6. În anexă, la articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, numite în condiţiile legii. 7. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate în condiţiile legii. II. La alineatul (1) al articolului 18 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u) , cu următorul cuprins: u)colaborează cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, prin Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, în vederea implementării de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru:

(i) îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei - prevenţia bolilor şi a sedentarismului la populaţia tânără;
(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă;
(iii) creşterea, prin sport, a prevenţiei afecţiunilor generale;
(iv) creşterea potenţialului de performanţă fizică;
(v) creşterea calităţii selecţiei pentru sportul de performanţă, prin depistarea timpurie a elevilor cu potenţial motric ridicat;
(vi) creşterea calităţii selecţiei pentru profesii care implică efort şi rezistenţă fizică.

III. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, membru al Guvernului.(2) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Numărul acestora este stabilit prin hotărâre a Guvernului.(3) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează Consiliul ştiinţific independent, organism consultativ care emite propuneri şi opinii cu privire la studiile şi rapoartele elaborate în domenii de importanţă strategică.(4) Cancelaria Prim-Ministrului are următoarele atribuţii principale:a)coordonează la nivel interinstituţional procesul de formulare şi implementare a strategiilor şi politicilor publice în mod integrat şi în acord cu Programul de guvernare; b)contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, la formularea de opţiuni prealabile de politici publice şi la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental; c)asigură, în domeniul coordonării interinstituţionale şi al politicilor publice, coordonarea elaborării şi implementării politicilor guvernamentale transpuse inclusiv prin acte normative, cu accent pe coerenţa şi cooperarea interministerială, în mod integrat şi în acord cu Programul de guvernare; d)menţine, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate ale Guvernului; e)asigură şi coordonează, în domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental; coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din ministere în ceea ce priveşte comunicarea priorităţilor guvernamentale; f)coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice centrale; g)coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic; h)iniţiază, alături de Secretariatul General al Guvernului, sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate. (5) Atribuţiile detaliate, organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Cancelariei PrimMinistrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi faţă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial IV. Alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul în municipiul Bucureşti. V. Articolul 54 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. VI. Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Preşedintele Agenţiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui Agenţiei se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. 2. La articolul 18, după alineatul 4 se introduc trei noi alineate , alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins: (41) Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 4 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (42) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea vicepreşedinţilor se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. (43) Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei este cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul preşedintelui, şi pentru conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor. VII. Articolul 53 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. VIII. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Agenţia Naţională pentru Romi este coordonată de primministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului. IX. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională şi operaţională în activitatea antidoping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria PrimMinistrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, ştiinţific şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiinţarea Direcţiei cercetare şi laborator antidoping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi preluarea activităţii acesteia.(2) Atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale asumate de către Agenţia Naţională Anti-Doping aferente activităţii preluate de către Laborator de la Agenţie.(4) Laboratorul de control doping preia de la Agenţia Naţională Anti-Doping, pe bază de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Direcţiei cercetare şi laborator antidoping, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în spaţiile situate în sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping folosite de către Laboratorul de control doping se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între directorul Laboratorului de control doping şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 (1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual şi este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul Direcţiei cercetare şi laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluării şi celorlalte drepturi prevăzute de lege pentru această categorie de personal.(3) Laboratorul se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din activităţile preluate de la Agenţie, inclusiv în cele rezultate din contractele de muncă încheiate de Agenţie pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispoziţiilor din Codul muncii. X. Articolul 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 901 (1) În structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară are următoarea componenţă:a)preşedinte, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau medicină internă sau medicină generală; b)un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau un medic de medicină generală; c)un membru cu pregătire în asistenţă socială; d)un membru cu pregătire în psihologie; e)un membru cu pregătire în domeniul juridic. (3) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare se asigură de personal din structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.(4) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.(5) Preşedintele şi membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. XI. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) - c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, membru al Guvernului; în cadrul Cancelariei PrimMinistrului îşi desfăşoară activitatea secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; în structura Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat; b)Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului; c)Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terţiar de credite; în cadrul departamentului funcţionează secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; departamentul asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament;........ ................ ................ ................ ........ ........... h)Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuţie a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice; 2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) şi j) se abrogă. 3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), g) şi h), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 4. Articolul 2 se abrogă. 5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 881, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. 6. Articolul 23 se abrogă. XII. Alineatul (2) al articolului 14 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. XIII. Capitolul V - Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. V - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctele 4 , 11 , 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut cultural, ataşat al apărării principal, militar aero şi naval Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă S 5,50
........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ........
11. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar I, şef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa I; documentarist în secţiunea apărare. S 3,30
........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ........
14. Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecţie clasa a II-a Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major - plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal S 2,80
15. Şef birou administrativ, referent principal de specialitate, secretar militar II Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal Funcţii de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţională prevăzute cu studii medii M 2,70"

2. După punctul nr. 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a III-a S 2,70"

XIV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 39, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) , cu următorul cuprins: h)gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare - procentul calculat prin raportarea sumelor propuse de ordonatorii principali de credite cu titlul de credite bugetare la necesarul anual de finanţare, stabilit pe baza acţiunilor estimate a se derula în anul bugetar respectiv. 2. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4) -(6), cu următorul cuprins:(4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a respecta rezultatele prioritizării, aşa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul următor şi de a repartiza resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială, astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare pentru un proiect de investiţii publice să nu depăşească gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare aferent oricărui altui proiect de investiţii publice care a obţinut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor şi criteriilor de prioritizare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi rezultatelor prioritizării aprobate de Guvern în anul 2016.(6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Finanţelor Publice, prin persoanele împuternicite în acest scop. XV. Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este 21, respectiv 6 posturi de personal contractual şi 15 posturi de funcţionari publici, dintre care 10 de inspectori de monitorizare, şi se încadrează în condiţiile legii.(2) Funcţiile de inspector de monitorizare sunt funcţii publice cu statut special. Pentru ocuparea lor este necesar a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6.(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare se aprobă prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare.
(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Consiliului de monitorizare se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizează corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii. (12) În situaţia în care există funcţii specifice care nu se regăsesc în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica prevederile art. 28 alin. (2) din acest act normativ. 3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121 Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu format din patru autoturisme, dintre care cel puţin două autoturisme accesibilizate pentru persoane cu dizabilităţi fizice. Consumul de carburant şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc conform prevederilor legale în vigoare. 4. La articolul 14, alineatele (1) şi (2 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Vizitele de monitorizare se desfăşoară de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare şi câte 2 experţi independenţi, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorităţii membrilor.(2) Experţii independenţi sunt selectaţi în urma unui anunţ publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele Consiliului de monitorizare şi 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia, aleşi prin tragere la sorţi. Experţii independenţi selectaţi trebuie să aibă experienţă în domeniul drepturilor omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În selectarea experţilor independenţi se va acorda atenţie reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu dizabilităţi. 5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) În scopul îndeplinirii prevederilor art. 33 alin. (1) din Convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în calitate de Mecanism de coordonare privind implementarea Convenţiei.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 9Dispoziţiile alin. (6) al art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, aşa cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Ioan-Dragoş Tudorache Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu Ministrul tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Preşedintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Elena Georgiana Pascu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Marius-Raul Bostan Bucureşti, 28 iunie 2016. Nr. 40. ANEXĂInstituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului 1. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 2. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 3. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 4. Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii 5. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat 7. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 9. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 10. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat 12. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 14. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al GuvernuluiSmartCity5

COMENTARII la OUG 40/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 40 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 40/2016
OUG 88 2013
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Rectificare 226 2009
La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei romane din decembrie 1989", a titlului de „Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989" si a medaliei „Revolutia romana din decembrie 1989"
Legea 448 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 227 2006
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
OUG 78 2004
pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi
Legea 238 2004
Legea petrolului
Ordonanţa 86 2003
privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala
Legea 85 2003
Legea minelor
Legea 656 2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Legea 90 2001
privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
OUG 292 2000
pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului
Legea 69 2000
Legea educatiei fizice si sportului
OUG 159 1999
privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu