E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 159 din 21 octombrie 1999

privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 515 din 25 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., denumita in cele ce urmeaza Loteria Romana, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Nationala", care se desfiinteaza la data inmatricularii la oficiul registrului comertului a Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.
    (2) Loteria Romana este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Loteria Romana functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect activitati de interes public national, in scopul realizarii cadrului organizat pentru desfasurarea de jocuri de noroc admise de lege si obtinerii de fonduri destinate finantarii unor obiective de interes public national.
    Art. 2
    Sediul Loteriei Romane este in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege.
    Art. 3
    (1) La infiintare Loteria Romana are in subordine unitati fara personalitate juridica, care sunt prevazute in anexa A la statut.
    (2) Loteria Romana isi constituie sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii si altele asemenea, in tara si in strainatate, unitati fara personalitate juridica, infiintate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    (1) Patrimoniul Loteriei Romane se constituie prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Nationala", conform bilantului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizarii Regia Autonoma "Loteria Nationala" nu are in administrare bunuri proprietate publica a statului de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (2) Loteria Romana este proprietara bunurilor aflate in patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Nationala", cu exceptia bunurilor detinute cu alt titlu.
    (3) Celelalte bunuri aflate in administrarea Regiei Autonome "Loteria Nationala" trec in proprietatea Loteriei Romane la data inmatricularii acesteia la oficiul registrului comertului.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Loteria Romana preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Loteria Nationala".
    (5) Creditele contractate, cu garantie guvernamentala, de catre Regia Autonoma "Loteria Nationala" de la parteneri externi isi mentin statutul juridic si vor fi rambursate de catre Loteria Romana, Guvernul Romaniei garantand in continuare aceste credite in conditiile initiale.
    Art. 5
    (1) Capitalul social al Loteriei Romane, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilantului contabil la data de 30 iunie 1999, si este impartit in 2.138.871 actiuni nominative in valoare nominala de 50.000 lei.
    (2) Actiunile nominative ale Loteriei Romane sunt detinute in totalitate si in mod exclusiv de statul roman.
    (3) Drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar unic al statului roman se exercita de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 6
    (1) Loteria Romana are ca obiect principal de activitate elaborarea, organizarea, administrarea si exploatarea jocurilor de noroc, executarea de produse loteristice, tiparituri si lucrari poligrafice, precum si alte activitati stabilite prin statutul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 7
    (1) Loteriei Romane i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si "instant lottery" (conform obiectului sau de activitate).
    (2) Loteria Romana poate organiza si exploata jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. (1).
    (3) Loteria Romana poate organiza si exploata, in asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), numai pe baza de licenta obtinuta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (4) Loteria Romana beneficiaza de licenta pentru jocurile de noroc desfasurate in conditiile alin. (1) si (2), prin efectul prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 8
    (1) Activitatea Loteriei Romane se va desfasura pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.
    (2) Loteria Romana este scutita de plata taxei pe valoarea adaugata pentru activitatea de jocuri de noroc.
    (3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementarilor legale in vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finantarea obiectivelor de interes public national.
    Art. 9
    (1) Periodic Loteria Romana poate sa organizeze jocuri de noroc in scopul constituirii fondurilor necesare pentru actiuni si obiective cu caracter umanitar.
    (2) Sumele deduse si varsate de Loteria Romana in conditiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificarile rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta.
    Art. 10
    (1) Modificarea formei juridice a Loteriei Romane se poate face numai prin lege.
    (2) Loteria Romana se poate dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
    b) deschiderea procedurii falimentului;
    c) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea ramasa;
    d) alte situatii prevazute de lege.
    Art. 11
    Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Nationala" este preluat de catre Loteria Romana, infiintata prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    (1) Regia Autonoma "Loteria Nationala" va continua sa isi desfasoare activitatea pana la data inmatricularii la oficiul registrului comertului a Loteriei Romane.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Loteria Nationala", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              STATUTUL
    Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
    (2) In toate actele, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la companie se va mentiona denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    (1) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul statut.
    (2) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. este societate comerciala de interes public national.
    (3) Pentru Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. se va utiliza in continuare denumirea Loteria Romana.
    Art. 3
    Sediul social
    (1) Sediul social al Loteriei Romane este in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.
    (2) La data infiintarii Loteria Romana are in subordine unitatile fara personalitate juridica prevazute in anexa A la statut.
    (3) In structura unitatilor prevazute la alin. (2) functioneaza agentiile "Loto-Prono", puncte de vanzare preluate de la fosta Regie Autonoma "Loteria Nationala".
    (4) Loteria Romana poate infiinta sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vanzare si altele asemenea, in tara si in strainatate, unitati fara personalitate juridica, si le poate reorganiza pe cele existente prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 4
    Durata
    Loteria Romana se constituie ca persoana juridica cu durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Loteria Romana desfasoara activitate de interes public national in domeniul jocurilor de noroc, in scopul realizarii cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc in randul populatiei si crearea fondurilor necesare finantarii obiectivelor de interes public national.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Loteria Romana are ca obiect de activitate:
    A. Jocuri de noroc:
    a) organizarea si exploatarea exclusiva, in calitate de unic organizator pe intreg teritoriul tarii, a jocurilor de noroc tip loto, expres, pronosport, loz in plic si "instant lottery";
    b) organizarea si exploatarea, singura sau in asociere cu alte persoane juridice, de jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la lit. a), cu taxa de participare la joc in lei sau in valuta;
    c) elaborarea, implementarea, organizarea si exploatarea de noi jocuri de noroc;
    d) elaborarea regulamentelor de organizare si administrare a jocurilor de noroc pe care le organizeaza si le exploateaza;
    e) producerea, depozitarea, comercializarea si transportul produselor loteristice atat prin reteaua proprie, cat si prin alte unitati;
    f) colectarea mizelor, stabilirea fondului de castiguri si a premiilor, precum si efectuarea/ordonantarea operatiunilor de plata a castigurilor.
    B. Activitati conexe si adiacente celor prevazute la lit. A, precum si alte activitati:
    a) editare si tiparire;
    b) operatiuni de comert interior si exterior, inclusiv difuzarea publicatiilor;
    c) servicii informatice, activitate de software de baza si aplicativa pentru calculatoare si retele de calculatoare;
    d) realizarea investitiilor pentru dezvoltari, modernizari, automatizari si retehnologizari;
    f) realizarea de studii de marketing si sondaje in legatura cu obiectul de activitate;
    g) servicii de reclama si publicitate, organizarea de expozitii, simpozioane si schimburi de experienta;
    h) activitati financiare, consultanta, leasing, management si de reprezentare in nume propriu sau in asociere;
    i) dezvoltarea si eficientizarea retelei proprii de vanzare si a retelei mandatare de agentii pe intreg teritoriul tarii, inclusiv prin prestari de servicii si inchirieri de spatii;
    j) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuala preluate de la fosta Regie Autonoma "Loteria Nationala", precum si a celor pentru care dobandeste protectie, conform legislatiei in vigoare;
    k) participarea, inclusiv ca membru, la organizatiile europene si internationale cu caracter profesional, la congresele, conferintele si la intreaga activitate a acestora, precum si colaborarea cu entitati juridice similare din strainatate in problemele specifice activitatii din domeniul jocurilor de noroc;
    l) orice alte activitati si servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social si actiunile

    Art. 7
    Capitalul social si actiunile
    (1) Capitalul social initial al Loteriei Romane se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Loteria Nationala" in baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1999 si este in suma totala de 106.943.550 mii lei, impartit in 2.138.871 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare nominala de 50.000 lei.
    (2) Actiunile Loteriei Romane sunt detinute in totalitate si in mod exclusiv de statul roman si sunt emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (3) Drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar unic a statului roman se exercita de catre Ministerul Finantelor.
    (4) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    CAP. 4
    Conducerea si administrarea Loteriei Romane

    Art. 9
    Adunarea generala a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Loteriei Romane care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de trei si sunt numiti prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza, aproba sau modifica bilantul contabil dupa ascultarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor;
    b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si le stabileste remuneratia;
    c) numeste cenzorii, le fixeaza remuneratia si numeste cenzorii supleanti;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba nivelul fondului de rezerva statutar;
    f) aproba regulamentele jocurilor de noroc pentru care Loteria Romana beneficiaza de licenta conform art. 7 alin. (4) si ale celor organizate conform art. 9 din ordonanta;
    g) aproba regulamentele jocurilor de noroc organizate de Loteria Romana conform art. 7 alin. (3) din ordonanta, cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc;
    h) alte atributii prevazute de lege.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (4) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (3), adunarea generala care se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a primei adunari generale, oricare ar fi numarul membrilor prezenti, cu majoritate.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba mutarea sediului Loteriei Romane;
    b) aproba infiintarea, reorganizarea ori desfiintarea unitatilor fara personalitate juridica din subordinea Loteriei Romane;
    c) aproba modificarea obiectului de activitate al Loteriei Romane;
    d) aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;
    e) aproba reducerea capitalului social sau reintregirea lui;
    f) aproba participarea la constituirea de noi societati sau de asocieri;
    g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
    h) aproba incheierea de acte juridice prin care Loteria Romana dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor acesteia la data incheierii actului juridic respectiv.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevazute la lit. a) - f).
    (7) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta a trei patrimi din numarul membrilor acesteia, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (8) Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (7), adunarea generala care se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, oricare ar fi numarul membrilor prezenti, cu majoritate.
    Art. 10
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de presedintele consiliului de administratie ori de cate ori este cazul, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut.
    (3) Convocarea trebuie sa cuprinda data, locul si ora tinerii adunarii generale a actionarilor, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor fi puse in discutie, si, daca este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediata pe adresa Ministerului Finantelor cu cel putin 15 zile inainte de data prevazuta pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor poate lua hotarari si fara indeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale si ale prezentului statut, pentru validitatea hotararilor adoptate.
    (5) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor putea avea loc la sediul Loteriei Romane sau in orice alt loc mentionat in convocare.
    Art. 11
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata pentru a-l inlocui. Presedintele numeste un secretar pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege.
    (2) Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor sunt intocmite procese-verbale intr-un registru special, tinut prin grija consiliului de administratie.
    (3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de sedinta.
    (4) Procesul-verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre secretarul adunarii generale a actionarilor, desemnat pentru intocmirea acestuia.
    Art. 12
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se vor depune, in situatiile prevazute de lege, in termen de 15 zile de la adoptare, in extras, la oficiul registrului comertului, in vederea mentionarii lor in registru.
    (2) In cazul adoptarii unor hotarari de modificare a prezentului statut se va publica numai actul aditional, intocmit pe baza procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.
    (3) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.
    Art. 13
    Consiliul de administratie
    (1) Loteria Romana este condusa de consiliul de administratie compus din 5 membri, persoane fizice de cetatenie romana, domiciliate in Romania, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finantelor si indeplineste functia de presedinte.
    (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii lor pe perioade avand aceeasi durata.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Loteriei Romane, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
    (4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. In caz de divergenta, presedintele consiliului de administratie are drept de veto, iar problema aflata in divergenta este supusa spre analiza adunarii generale a actionarilor.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de catre presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii prezenti si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.
    Art. 14
    Presedintele consiliului de administratie
    (1) Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de director general al Loteriei Romane.
    (2) Presedintele consiliului de administratie reprezinta Loteria Romana in relatiile cu tertii si este reprezentantul acesteia in organizatiile europene si internationale loteristice. El poate desemna o alta persoana in acest scop, fixand durata si limitele mandatului acordat.
    (3) Presedintele consiliului de administratie va prezenta semestrial sau ori de cate ori se solicita de catre ministrul finantelor situatia economico-financiara a Loteriei Romane, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori, dupa caz.
    Art. 15
    Atributiile consiliului de administratie
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) aproba organigrama Loteriei Romane;
    b) valideaza numirea de catre presedintele sau a directorilor executivi ai Loteriei Romane;
    c) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
    d) asigura gestiunea si coordonarea activitatii Loteriei Romane;
    e) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei Romane;
    g) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor;
    h) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si financiara a Loteriei Romane, precum si raportul de activitate pe fiecare an;
    i) aproba regulamentul de organizare a Loteriei Romane, a sucursalelor si a celorlalte structuri ale acesteia;
    j) supune analizei adunarii generale a actionarilor bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli necesar activitatii Loteriei Romane;
    k) aproba sau propune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de catre Loteria Romana in conditiile legilor in vigoare;
    l) aproba constituirea si folosirea fondurilor de rezerva speciale;
    m) isi da acordul pentru vanzarea sau achizitionarea de imobile, in conditiile legii;
    n) indeplineste orice alte atributii si are competentele care rezulta din lege sau din hotararile adunarii generale a actionarilor.
    Art. 16
    Conducerea operativa
    (1) Conducerea operativa a Loteriei Romane este asigurata de catre directorul general, presedinte al consiliului de administratie, impreuna cu directorii executivi numiti de catre acesta si validati de catre consiliul de administratie.
    (2) Directorii executivi sunt salariati ai Loteriei Romane, revocarea acestora constituind cauza de incetare a contractului lor individual de munca. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.

    CAP. 5
    Gestiunea

    Art. 17
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Loteriei Romane este controlata de 3 cenzori si 3 cenzori supleanti. Adunarea generala a actionarilor poate numi un cenzor extern independent, persoana juridica, in conditiile legii.
    (2) Cenzorii si cenzorii supleanti vor fi numiti de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de 2 ani si pot fi realesi.
    (4) In exercitarea atributiilor lor de control cenzorii au dreptul sa li se puna la dispozitie documentele privind situatia economico-financiara a Loteriei Romane.
    Art. 18
    Obligatiile cenzorilor
    (1) Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) verifica activitatea companiei si a unitatilor subordonate;
    b) verifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitatii si al concordantei lor cu registrele companiei, regularitatea acestora din urma, precum si daca evaluarea patrimoniului s-a facut in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
    c) intocmesc si prezinta anual adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit cuprinzand rezultatele verificarilor intreprinse in exercitarea atributiilor prevazute la lit. b) si propunerile lor referitoare la bilantul contabil;
    d) inspecteaza lunar, inopinat, casa si verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Loteriei Romane sau primite in gaj, cautiune sau depozit;
    e) convoaca adunarea generala a actionarilor in cazul in care nu a fost convocata de catre consiliul de administratie;
    f) iau parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, fara drept de vot, putand sa determine inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare si aduc la cunostinta neregulile din administratie si incalcarile prevederilor statutare si legale mai importante, constatate in urma verificarilor;
    g) supravegheaza aducerea la indeplinire de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, de catre lichidatori a dispozitiilor legii si ale prezentului statut;
    h) indeplinesc orice alte obligatii prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Cenzorii isi vor indeplini obligatiile impreuna ori separat, potrivit legii.

    CAP. 6
    Activitatea

    Art. 19
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii Loteriei Romane.
    Art. 20
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Loteriei Romane se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 21
    Evidenta contabila
    (1) Sumele varsate de Loteria Romana ca urmare a organizarii periodice de jocuri de noroc pentru finantarea unor actiuni si obiective cu caracter umanitar sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificarile rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta. Sumele percepute pentru participarea la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana sunt scutite de plata impozitelor, taxelor si a altor contributii de orice fel.
    (2) Loteria Romana va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    (3) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor, o copie de pe bilantul contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor depune la administratia financiara competenta. Dupa vizarea bilantului contabil de catre administratia financiara documentele mentionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comertului si la Ministerul Finantelor.
    Art. 22
    Registrele
    Loteria Romana va tine, prin grija consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 7
    Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea

    Art. 23
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Loteriei Romane se poate face numai prin lege.
    Art. 24
    Dizolvarea
    Loteria Romana va fi dizolvata in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
    b) deschiderea procedurii falimentului;
    c) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea ramasa;
    d) alte situatii prevazute de lege.
    Art. 25
    Falimentul
    (1) In caz de dizolvare a Loteriei Romane, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz, instanta de judecata va decide lichidarea administrativa sau falimentul.
    (2) Falimentul Loteriei Romane si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Litigii

    Art. 26
    Solutionarea litigiilor
    (1) Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului statut, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
    (2) Litigiile de orice fel aparute intre Loteria Romana si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile activitatilor desfasurate de Loteria Romana.

    ANEXA A
    la statut

                              LISTA
cuprinzand unitatile fara personalitate juridica din structura Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.
____________________________________________________________________________
Nr.                                Sediul
crt.         Unitatea           (localitatea)          Adresa
____________________________________________________________________________
  1. Sucursala zonala Brasov    Brasov        Str. Armata Romana nr. 35
  2. Sucursala zonala Bucuresti Bucuresti     Calea Victoriei nr. 20,
                                              sectorul 3
  3. Sucursala zonala Cluj      Cluj-Napoca   Str. Ceahlau nr. 69
  4. Sucursala zonala Constanta Constanta     Str. Fagetului nr. 165
  5. Sucursala zonala Craiova   Craiova       Str. Alexandru Ioan Cuza bl. C
  6. Sucursala zonala Galati    Galati        Str. Traian bl. A10
  7. Sucursala zonala Iasi      Iasi          Str. Costache Negri nr. 35,
                                              bl. A1
  8. Sucursala zonala Ploiesti  Ploiesti      Str. Republicii nr. 16
  9. Sucursala zonala Timisoara Timisoara     Bd Tache Ionescu nr. 30
 10. Centrul de lucru Alba      Alba Iulia    Piata Iuliu Maniu nr. 11
 11. Centrul de lucru Arad      Arad          Bd Revolutiei nr. 49 - 53
 12. Centrul de lucru Arges     Pitesti       Str. Maior Sonta bl. E3b
 13. Centrul de lucru Bacau     Bacau         Str. Mihai Viteazul nr. 4
 14. Centrul de lucru Bihor     Oradea        Str. G. Costadoru nr. 2
 15. Centrul de lucru Bistrita  Bistrita      Str. Mihai Eminescu nr. 16
     -Nasaud
 16. Centrul de lucru Botosani  Botosani      Str. Marchian bl. G3
 17. Centrul de lucru Braila    Braila        Str. Calarasilor nr. 54, bl. 10
 18. Centrul de lucru Buzau     Buzau         Bd Unirii bl. 9E
 19. Centrul de lucru Caras     Resita        Piata 1 Decembrie 1918 bl. 26
     -Severin
 20. Centrul de lucru Calarasi  Calarasi      Str. 1 Decembrie 1918 bloc
                                              Flora, parter
 21. Centrul de lucru Covasna   Sfantu        Piata Mihai Viteazul nr. 1
                                Gheorghe
 22. Centrul de lucru Dambovita Targoviste    Str. Rapsodiei bl. C15
 23. Centrul de lucru Giurgiu   Giurgiu       Str. Bucuresti bl. 104A
 24. Centrul de lucru Gorj      Targu Jiu     Str. Victoriei bl. 1
 25. Centrul de lucru Harghita  Miercurea     Str. Libertatii nr. 12
                                -Ciuc
 26. Centrul de lucru Hunedoara Deva          Str. Decebal bl. 1A, plomba A5
 27. Centrul de lucru Ialomita  Slobozia      Str. Chimiei bl. D3
 28. Centrul de lucru Maramures Baia Mare     Str. Bucuresti nr. 23A
 29. Centrul de lucru Mehedinti Drobeta-Turnu Str. Smardan nr. 26
                                Severin
 30. Centrul de lucru Mures     Targu Mures   Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9
 31. Centrul de lucru Neamt     Piatra-Neamt  Str. Mihai Eminescu nr. 37 bis
 32. Centrul de lucru Olt       Slatina       Piata Garii bl. 11
 33. Centrul de lucru Satu Mare Satu Mare     Str. Avantului nr. 6
 34. Centrul de lucru Salaj     Zalau         Str. Unirii nr. 16
 35. Centrul de lucru Sibiu     Sibiu         Piata Mica nr. 5
 36. Centrul de lucru Suceava   Suceava       Str. Dornelor
 37. Centrul de lucru Teleorman Alexandria    Str. Ion Creanga nr. 56
 38. Centrul de lucru Tulcea    Tulcea        Str. Babadag bl. 3
 39. Centrul de lucru Vaslui    Vaslui        Str. Stefan cel Mare nr. 75,
                                              bl. A
 40. Centrul de lucru Valcea    Ramnicu       Str. Stirbei Voda bl. V2
                                Valcea
 41. Centrul de lucru Vrancea   Focsani       Str. Unirii bl. B
 42. Unitatea poligrafica       Bucuresti     Str. Ing. Anghel Saligny nr. 2,
                                              sectorul 5
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 159/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 159 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu