E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.42 din 07.10.2015

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 14 octombrie 2015SmartCity1

Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum şi comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piaţa internă [COM (2012) 596 final], document confirmat ca şi poziţie viitoare de către Harrie Temmink din cadrul DG Grow Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri în data de 23 septembrie 2015, propun statelor membre „crearea de autorităţi independente“ de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv a jocurilor loteristice.Având în vedere recomandarea Comisiei Europene, prezentul act normativ aliniază România la aceste recomandări în domeniul jocurilor de noroc în vederea coordonării unitare şi concurenţiale a tuturor jocurilor de noroc din România.Prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne exceptează jocurile de noroc de la aceste servicii, statele având posibilitatea gestionării monopolului instituit pentru jocurile de noroc în aşa fel încât să se asigure buna funcţionare a domeniului şi îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.Având în vedere faptul că Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A. desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, cu scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional, dar în acelaşi timp serveşte interesele consacrate prin exclusivitatea în domeniul jocurilor loteristice,totodată, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri legislative privind o mai bună funcţionare a Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A. şi alinierea la cerinţele actuale ale pieţei naţionale şi europene de jocuri de noroc, precum şi o gestionare eficientă a exclusivităţii deţinute de aceasta, cu luarea în considerare a scăderii constante şi semnificative a cifrei de afaceri, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter temporar, reţinându-se că în lipsa adoptării reglementărilor propuse pot apărea dificultăţi deosebite în funcţionarea pe viitor a companiei.Ţinând cont de situaţiile specifice expuse mai sus, care vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. 2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Statul acordă licenţa de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri. 3. La articolul 17, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins: (91) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, la propunerea motivată a direcţiilor de specialitate ale O.N.J.N., în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatele anterioare, până la clarificarea situaţiei. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei. 2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani. 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statut. 4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate de cenzori, după caz. 5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române. 6. În anexă , la articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Oficiul îşi desfăşoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru. 2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins: (61) În cadrul Oficiului funcţionează un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii. (62) Secretarul general al Oficiului îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele încredinţate de preşedintele Oficiului.3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi activităţile conexe, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.4. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc tradiţionale şi la distanţă, astfel cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Oficiul funcţionează cu un număr maxim de 201 posturi de funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi posturile aferente cabinetului preşedintelui. 6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi şi 7 neexecutivi numiţi prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:a)preşedintele Oficiului - membru executiv; b)vicepreşedintele Oficiului - membru executiv; c)membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; d)membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului afacerilor interne; e)membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei; f)membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; g)membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului pentru societatea informaţională; h)membru - membru neexecutiv numit la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru; i)membru - membru neexecutiv numit la propunerea Secretariatului General al Guvernului. Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Cristinela Odeta Nestor Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 42/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 42 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu