E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 238 din  7 iunie 2004

Legea petrolului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din 15 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Resursele de petrol situate in subsolul tarii si al platoului continental romanesc al Marii Negre, delimitat conform principiilor dreptului international si conventiilor internationale la care Romania este parte, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman.
    (2) Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau lichida, sub forma de titei si condensat.
    (3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zacaminte de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia amestecurilor de gaz condensat.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite se definesc dupa cum urmeaza:
    1. abandonare semnifica ansamblul lucrarilor care conduc la inchiderea exploatarii unui zacamant de petrol, incluzand lucrarile de refacere si reabilitare a mediului;
    2. acord petrolier este actul juridic incheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, intre autoritatea competenta si una sau mai multe persoane juridice romane ori straine, in vederea efectuarii de operatiuni petroliere si a concesiunii bunurilor necesare realizarii acestora;
    3. autoritate competenta este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, care reprezinta interesele statului in domeniul resurselor de petrol, conform atributiilor stabilite de prezenta lege;
    4. cadastru extractiv semnifica cadastrul de specialitate, reprezentand un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente operatiunilor petroliere: terenuri, constructii si instalatii, sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit;
    5. carte petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde:
    a) toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului dezvoltare si exploatare, proprietatea, situatia topografica a lucrarilor aferente operatiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol si de productie;
    b) date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunile petroliere efectuate in fazele de prospectiune si explorare;
    6. concedent este autoritatea competenta abilitata de lege sa acorde concesiunea;
    7. concesiune petroliera semnifica operatiunea juridica prin care statul roman, reprezentat de autoritatea competenta, in calitate de concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane juridice romane sau straine, in calitate de concesionar, dreptul si obligatia de a efectua, pe risc si cheltuiala proprii, operatiuni petroliere ce cad sub incidenta prezentei legi si dreptul de a utiliza bunurile aflate in proprietate publica, necesare realizarii operatiunilor petroliere, in schimbul unei redevente;
    8. concesionar este titularul caruia i se acorda concesiunea petroliera;
    9. conducta colectoare semnifica orice conducta sau retea de conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zacamintelor comerciale pana la conducta magistrala;
    10. conducta magistrala este orice conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul petrolului intre punctele de preluare din conducte colectoare sau din import si punctele de predare la unitatile de prelucrare, centrele de distributie si la consumatorii racordati direct la aceasta sau la export;
    11. conducta de tranzit este conducta care asigura transportul petrolului pe teritoriul Romaniei, intre doua puncte diferite situate pe frontiera de stat a tarii, construita in baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic si este operata in conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aproba acordul;
    12. depozit subteran este un spatiu din scoarta terestra cu calitati naturale sau dobandite ca urmare a unor operatiuni petroliere ori activitati miniere anterioare, proprii pentru introducerea, stocarea si scoaterea unor volume de petrol;
    13. dezvoltare semnifica ansamblul lucrarilor care constau in realizarea sondelor de exploatare, construirea, montarea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor specifice, conductelor colectoare, conductelor magistrale, echipamentelor si a altor utilitati necesare extractiei, tratarii, stocarii, transportului si tranzitului petrolului;
    14. exploatare semnifica ansamblul de lucrari efectuate la si de la suprafata pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum si tranzitul acestuia prin conductele magistrale, in vederea realizarii unor scopuri economice prin folosirea si punerea in valoare a acestuia;
    15. explorare semnifica ansamblul de studii si operatiuni care se realizeaza pentru cunoasterea conditiilor geologice de acumulare a petrolului si cuprinde identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;
    16. fond geologic national reprezinta totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale, obtinute din activitati miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;
    17. fond national de resurse geologice/rezerve de petrol reprezinta totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si inregistrate de catre autoritatea competenta pentru fiecare tip de resursa de petrol a tarii, determinate conform reglementarilor specifice;
    18. forta majora semnifica un eveniment imprevizibil, inevitabil si insurmontabil, care genereaza imposibilitatea temporara sau definitiva de executare, partiala ori totala, a operatiunilor petroliere;
    19. inmagazinare subterana reprezinta ansamblul de operatiuni petroliere executate la si de la suprafata pentru introducerea, stocarea in depozite subterane, precum si scoaterea petrolului din acestea, in vederea valorificarii;
    20. mediu semnifica ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot fi afectate prin operatiuni petroliere;
    21. operare a conductelor magistrale semnifica ansamblul activitatilor desfasurate pentru realizarea transportului petrolului, construirea, exploatarea, dezvoltarea, intretinerea, repararea, modernizarea si abandonarea conductelor magistrale sau a unor portiuni din acestea;
    22. operare a terminalelor petroliere semnifica ansamblul activitatilor pentru receptionarea, stocarea si transferul la facilitatile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului si al produselor petroliere;
    23. operator semnifica titularul sau o persoana juridica desemnata de titular sa conduca operatiunile petroliere prevazute in acordul petrolier si sa il reprezinte in relatiile cu autoritatea competenta;
    24. operatiuni petroliere semnifica ansamblul de activitati de explorare, dezvoltare, exploatare si abandonare a unui zacamant petrolier, inmagazinarea subterana, transportul si tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum si operarea terminalelor petroliere;
    25. perimetru petrolier reprezinta aria corespunzatoare proiectiei la suprafata a conturului partii din scoarta terestra in interiorul careia, pe un interval de adancime determinat, se realizeaza lucrari de explorare, dezvoltare, exploatare sau inmagazinare, precum si suprafetele necesare desfasurarii activitatilor de explorare, dezvoltare, exploatare, inmagazinare si transport al petrolului, situate in afara acestei arii;
    26. perimetru de operare a conductelor magistrale si a terminalului petrolier delimiteaza culoarul de protectie si siguranta a conductelor, terenurile aferente statiilor de pompare, comprimare si depozitare, precum si instalatiilor de protectie, securitate si comunicatii aferente;
    27. permis de prospectiune este actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul neexclusiv, in sensul ca se poate acorda simultan mai multor solicitanti, de a efectua lucrari de explorare intr-un perimetru petrolier;
    28. plan de abandonare semnifica complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motiveaza inchiderea exploatarii si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantarii si realizarii efective a masurilor de incetare a activitatii;
    29. plan de refacere a mediului reprezinta ansamblul masurilor de refacere si reabilitare a mediului in perimetrul de explorare/exploatare, tinandu-se cont si de optiunile colectivitatilor locale privind utilizarea postinchidere a perimetrului, si care contine si proiectul tehnic de realizare a acestora;
    30. pret de referinta al petrolului reprezinta pretul stabilit de catre autoritatea competenta, in baza unei metodologii fundamentate prin studii de specialitate, care se utilizeaza pentru calculul veniturilor bugetului de stat aferente redeventei petroliere;
    31. productie bruta de petrol reprezinta cantitatile de petrol extrase din zacamant, determinate la punctele de masura, dupa trecerea prin instalatiile de separare si/sau tratare;
    32. provizion de abandonare, de refacere a mediului si de redare in circuitul agricol sau forestier reprezinta suma inregistrata in evidenta contabila si dedusa anual la calculul impozitului pe profit, in conditiile reglementarilor in vigoare;
    33. redeventa petroliera reprezinta suma datorata de catre titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, in conditiile legii, pentru exploatarea unui zacamant petrolier si a bunurilor aflate in domeniul public, in scopul transportului si tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum si operarii terminalelor petroliere;
    34. resursa geologica de petrol semnifica totalitatea cantitatilor sau volumelor de petrol din acumularile naturale descoperite si a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operatiuni petroliere;
    35. rezerva de petrol reprezinta partea din resursa geologica estimata ca poate fi extrasa in conditiile tehnice si economice existente la data la care a fost calculata;
    36. reziliere este actul juridic prin care autoritatea competenta dispune incetarea, in conditiile prezentei legi, a unui acord petrolier;
    37. sistem national de transport al petrolului reprezinta ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import si dirijarea lui de la punctele de predare de catre producatori, respectiv importatori, la unitatile de prelucrare, spre centrele de distributie si consum sau la export, statiile de pompare si comprimare, rampele de incarcare-descarcare pe calea ferata, precum si toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora;
    38. subcontractant reprezinta persoana juridica ce presteaza servicii concesionarului in baza unui contract, care are ca obiect executarea in parte a operatiunilor petroliere prevazute in acordul petrolier;
    39. terminal petrolier reprezinta ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe si instalatii portuare care asigura transferul petrolului de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitatile portuare, pentru import, respectiv export;
    40. titular semnifica persoana juridica romana sau straina, careia i s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere in baza unui acord petrolier;
    41. transport desemneaza ansamblul activitatilor pentru operarea conductelor magistrale sau a unor portiuni din acestea, precum si preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selectionarea, transmisia si livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau in tranzit;
    42. transportator desemneaza orice persoana juridica care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale si/sau de tranzit;
    43. tranzit desemneaza transportul pe teritoriul Romaniei al petrolului provenit dintr-un stat si destinat altui stat;
    44. zacamant comercial desemneaza acumularea sau ansamblul acumularilor naturale de petrol, a caror valorificare unitara este justificata din punct de vedere tehnic si economic;
    45. zona de protectie desemneaza suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor magistrale si a instalatiilor/infrastructurii aferente, cu o distanta care asigura integritatea tehnica in functionarea acestora;
    46. zona de siguranta desemneaza suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor magistrale si a instalatiilor/infrastructurii aferente, cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, in functie de cerintele de siguranta si interventie ale acestuia.
    Art. 3
    Operatiunile petroliere se realizeaza de catre persoane juridice, romane sau straine, in conditiile legii, numai in cadrul unor perimetre stabilite in acest scop de catre autoritatea competenta.
    Art. 4
    (1) Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, obtinute ca urmare a efectuarii de operatiuni asupra resurselor petroliere romanesti, determinate conform art. 1 alin. (1), apartin statului roman.
    (2) Persoanele juridice care efectueaza operatiuni petroliere pot utiliza datele si informatiile obtinute, numai in interes propriu, pe toata durata acestora.
    (3) Transmiterea catre alte parti interesate a datelor si informatiilor privind resursele petroliere din Romania se face cu acordul autoritatii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.
    (4) Autoritatea competenta, titularii de acorduri/permise, precum si alte autoritati publice si institutii cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor si informatiilor transmise de titularii acordurilor si/sau permiselor de care iau cunostinta in executarea atributiilor de serviciu, pe toata durata operatiunilor petroliere, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Lucrarile de dezvoltare si exploatare a zacamintelor comerciale de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de autoritatea competenta, la propunerea titularului.
    (2) Documentatiile privind calculul rezervelor se intocmesc de catre titular, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta.

    CAP. 2
    Dobandirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza operatiuni petroliere

    Art. 6
    Dreptul de folosinta a terenurilor necesare efectuarii operatiunilor petroliere se dobandeste in conditiile legii, prin:
    a) vanzarea-cumpararea terenurilor si, dupa caz, a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit intre parti;
    b) schimbul de terenuri, insotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstructia cladirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, conform conventiei partilor;
    c) inchirierea terenului pe durata determinata, pe baza de contracte incheiate intre parti;
    d) exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii;
    e) concesionarea terenurilor;
    f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de acord;
    g) alte proceduri prevazute de lege.
    Art. 7
    (1) Asupra terenurilor, altele decat cele declarate de utilitate publica, necesare accesului in perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricaror activitati pe care acestea le implica, altele decat cele declarate de utilitate publica, se instituie, in favoarea titularului, un drept de servitute legala.
    (2) Exercitarea dreptului de servitute legala stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra platii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza conventiei incheiate intre parti cu respectarea prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la comunicarea catre proprietarii de terenuri a unei notificari scrise din partea titularilor de acorduri si/sau permise.
    (3) In cazul in care partile nu ajung la un acord de vointa in termenul prevazut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de catre instanta, in conditiile legii.
    (4) Durata servitutii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operatiunilor petroliere, iar terenurile ce urmeaza a fi afectate vor fi determinate, in ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.
    Art. 8
    (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legala prevazuta la art. 7 alin. (1) se stabileste prin negocieri intre titularul acordului petrolier si proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si al echitatii.
    (2) In caz de forta majora sau avarie, accesul la terenuri este neingradit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despagubire a proprietarului terenului.
    Art. 9
    Dreptul de acces in perimetrul de operare a conductelor este diferentiat, in functie de natura operatiunilor ce urmeaza a se efectua, astfel:
    a) permanent, pentru verificarea zilnica a perimetrului de operare a conductelor magistrale, cu informarea anuala a proprietarilor terenurilor;
    b) ocazional, pentru lucrari de interventii in caz de avarii si de reparatii programate, cu anuntarea proprietarilor de terenuri si plata despagubirilor potrivit legii.
    Art. 10
    (1) Orice neintelegeri intre titularii care desfasoara operatiuni petroliere si proprietarii terenurilor se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
    (2) Despagubirile se vor stabili avandu-se in vedere contravaloarea productiei estimate a culturilor si plantatiilor afectate, precum si valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate, stabilite in conditiile legii, la momentul afectarii.
    Art. 11
    In cazul in care statul vinde bunurile expropriate in conditiile art. 6 lit. d), fostii proprietari sau, dupa caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra in posesia acestora, la un pret ce nu poate fi mai mare decat despagubirea actualizata, scop in care vor fi instiintati despre conditiile vanzarii, pe cale administrativa sau prin publicitate.
    Art. 12
    (1) Efectuarea de operatiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica a surselor de alimentare cu apa, precum si instituirea dreptului de servitute pentru operatiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise.
    (2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despagubiri si alte masuri compensatorii.
    Art. 13
    Dreptul de proprietate asupra terenului nu confera dreptul de preemtiune asupra concesionarii operatiunilor petroliere.

    CAP. 3
    Regimul sistemului national de transport al petrolului si al conductelor magistrale care asigura transportul si tranzitul petrolului

    Art. 14
    (1) Sistemul national de transport al petrolului face parte din proprietatea publica a statului si este de importanta strategica.
    (2) Investitiile efectuate din surse proprii ale titularului, pe durata concesiunii, in vederea operarii sistemului national de transport al petrolului, concretizate in dezvoltari si modernizari ale sistemului national de transport al petrolului, fac parte din proprietatea publica a statului.
    (3) Investitiile prevazute la alin. (2) sunt considerate active corporale supuse amortizarii, potrivit prevederilor legale.
    (4) Investitiile efectuate in baza unui contract de parteneriat public-privat au regimul juridic al bunurilor prevazute la alin. (1).
    (5) Bunurile aflate in proprietatea publica a statului, finantate din surse bugetare, nu se supun amortizarii.
    (6) Bunurile aflate in proprietatea publica a statului, precum si cele prevazute la alin. (2) se predau de catre titular autoritatii competente, la data incetarii concesiunii.
    Art. 15
    (1) Investitiile efectuate din surse proprii ale titularului, concretizate in bunuri noi similare celor prevazute la art. 14, dar care nu fac parte din sistemul national de transport al petrolului, au regimul juridic de bunuri proprietate privata si se pot conecta la acesta.
    (2) Titularul are obligatia sa permita accesul la aceste conducte in conditiile art. 47 lit. b).

    SECTIUNEA 1
    Tranzitul petrolului

    Art. 16
    Tranzitul petrolului se efectueaza prin conducte magistrale, pe baze contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare si a acordurilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 17
    Contractele de tranzit al petrolului vor fi negociate de entitatile desemnate de statul roman cu entitatile corespondente din statele implicate, avand la baza si clauzele contractuale stabilite prin mandatul autoritatilor competente.
    Art. 18
    Conditiile prevazute in contractele de tranzit nu vor include clauze restrictive nejustificate sau care sa pericliteze securitatea furnizarii si calitatea serviciilor, tinandu-se cont de rezerva de productie, capacitatea de depozitare si de eficienta modului de operare a sistemului existent.

    SECTIUNEA a 2-a
    Regimul transportului petrolului prin sistemul national de transport

    Art. 19
    Transportul petrolului prin sistemul national de transport constituie un serviciu public de interes national si importanta strategica.
    Art. 20
    (1) Concesionarul sistemului national de transport al petrolului are calitatea de transportator comun si obligatia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibila a sistemului, tuturor solicitantilor, persoane juridice autorizate, in conditii egale, in mod nediscriminatoriu si transparent.
    (2) Capacitatea disponibila reprezinta diferenta dintre capacitatea fizica totala a sistemului si capacitatea angajata prin obligatiile contractuale asumate de catre transportator, prin contracte incheiate si in vigoare la data solicitarii de catre un beneficiar, asigurand totodata:
    a) transportul petrolului apartinand transportatorului;
    b) indeplinirea unor obligatii privind prestarea unor servicii publice de catre transportatorul comun, conform legislatiei in vigoare;
    c) mentinerea unei rezerve de capacitate necesare operarii sistemului in conditii de securitate, flexibilitate si eficienta, potrivit normelor tehnice emise de transportator si avizate de autoritatea competenta.
    (3) Accesul la capacitatea disponibila a sistemului national de transport al petrolului reprezinta dreptul oricarui solicitant autorizat de a beneficia de racordare efectiva la sistem si/sau de transport al propriilor cantitati de titei, condensat si/sau gaze naturale, corespunzator contractului de transport incheiat si in schimbul achitarii tarifelor de transport.
    (4) Tarifele de transport din sistemul national de transport se stabilesc de catre autoritatea competenta, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 21
    (1) Transportatorul comun nu este obligat sa asigure accesul la sistemul national de transport al petrolului atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele magistrale, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), pentru rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul comun va informa solicitantul, iar acesta va putea sa isi ajusteze cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente temeinice de ordin tehnic, operational sau de siguranta, care pot afecta securitatea operarii sistemului;
    c) calitatea petrolului solicitat sa fie transportat nu respecta:
    (i) specificatiile de calitate corespunzatoare pentru sistemul national de transport al petrolului;
    (ii) specificatiile de calitate a transporturilor de petrol contractate;
    (iii) calitatea transporturilor de petrol solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii.
    (2) Orice refuz al transportatorului comun de a asigura oricarui solicitant accesul la sistemul national de transport va fi motivat in mod corespunzator si transmis in scris acestuia si catre autoritatea competenta.
    (3) Transportatorul comun are urmatoarele obligatii:
    a) asigura integritatea calitativa si cantitativa a petrolului transportat, cu deducerea cantitatilor aferente pierderilor tehnologice, calculate conform instructiunilor tehnice in vigoare;
    b) asigura o rezerva de capacitate, necesara operarii sistemului in conditii de securitate, flexibilitate si eficienta, potrivit normelor tehnice emise de transportator si avizate de autoritatea competenta.
    (4) Solicitantul va avea dreptul de a se adresa autoritatii competente referitor la refuzul transportatorului comun, a carui solutionare se va face printr-o procedura stabilita de aceasta prin reglementari, iar solutia autoritatii competente este obligatorie pentru transportator si solicitant.
    Art. 22
    Autoritatea competenta are dreptul sa investigheze, sa analizeze si sa solutioneze, din proprie initiativa, orice caz de refuz al accesului la sistemul national de transport, inregistrat de catre transportatorul comun.
    Art. 23
    (1) Nu pot avea calitatea de transportator comun persoanele juridice care:
    a) sunt controlate, fie prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, fie prin orice alta forma de exercitare a controlului asupra managementului ori administrarii, fie in orice alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport al petrolului, de o terta persoana juridica angajata in mod direct ori indirect in activitati de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului;
    b) sunt controlate simultan de persoane fizice sau juridice care detin controlul ori sunt capabile sa exercite controlul asupra persoanelor juridice prevazute la lit. a) prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, ori prin alta forma de detinere a controlului, sau in orice alt mod ce ar putea fi considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport.
    (2) Persoana juridica ce detine calitatea de transportator comun nu se va angaja in mod direct sau indirect in operatiuni petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, precum si in activitati de prelucrare, rafinare ori comercializare a petrolului, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, ori printr-un contract de management in care este implicata oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1), sau in orice alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune in pericol prevederea de transparenta si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport.
    Art. 24
    Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2), transportatorii comuni au dreptul de a efectua operatiuni comerciale de cumparare-vanzare a petrolului in conditiile stabilite si in limitele aprobate de autoritatea competenta, strict in vederea asigurarii echilibrului fizic si mentinerii in parametrii operationali a sistemului national de transport. Orice astfel de operatiune se comunica autoritatii competente la momentul executarii, iar evidentele contabile privind astfel de operatiuni vor fi tinute distinct de cele privind transportul prin sistemul national de transport.
    Art. 25
    (1) Pentru a asigura intretinerea sistemului national de transport al petrolului si pentru a elimina aparitia posibilelor pericole in exploatarea acestuia se instituie zone de protectie si de siguranta.
    (2) Zonele de protectie si de siguranta se determina in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice specifice aprobate de autoritatea competenta.
    (3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, se stabileste drept de servitute legala.
    (4) Transportatorii au dreptul sa realizeze lucrari de interventii numai cu anuntarea proprietarului terenului. Despagubirile pentru interventiile executate se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului, iar in caz de divergenta cuantumul despagubirilor se stabileste de catre instantele judecatoresti.
    Art. 26
    (1) Regimul juridic al transportului gazelor naturale prin sistemul national de transport se stabileste prin lege speciala.
    (2) Modul de reglementare a accesului, a refuzului de acces la sistem, a avizarii normelor tehnice privind transportul gazelor naturale, a operatiunilor comerciale efectuate in baza art. 24, precum si tarifele pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale se stabilesc de catre autoritatea competenta.
    (3) Autoritatea competenta avand functie de reglementare in sectorul si pe piata gazelor naturale este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.

    CAP. 4
    Regimul concesiunilor petroliere

    Art. 27
    (1) Operatiunile petroliere, inclusiv bunurile necesare realizarii acestor operatiuni aflate in proprietate publica, se concesioneaza in conditiile prezentei legi de catre autoritatea competenta.
    (2) Durata initiala a concesiunii poate fi pana la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de pana la 15 ani.
    Art. 28
    (1) Lucrarile de explorare pot fi executate si numai pe baza de permise neexclusive de prospectiune, acordate de autoritatea competenta pe baza primirii unei solicitari scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice.
    (2) Forma si dimensiunile perimetrului de prospectiune se stabilesc de catre autoritatea competenta.
    (3) Permisul de prospectiune se acorda pentru o durata de maximum 3 ani, fara drept de prelungire.
    Art. 29
    (1) Autoritatea competenta stabileste, prin ordin, lista perimetrelor pentru executarea operatiunilor petroliere care se concesioneaza, precum si a bunurilor necesare realizarii acestor operatiuni. Lista se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La momentul aderarii la Uniunea Europeana, lista se va publica si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Art. 30
    (1) Concesionarea operatiunilor petroliere se realizeaza prin acord petrolier, incheiat de autoritatea competenta cu persoane juridice romane sau straine.
    (2) Acordul petrolier se incheie cu castigatorul unui apel public de oferta, organizat de autoritatea competenta in conditiile prezentei legi.
    (3) Initiativa concesiunii operatiunilor petroliere poate apartine autoritatii competente ori persoanelor juridice romane sau straine interesate.
    (4) In vederea participarii la apelul public de oferta, persoanele juridice romane sau straine vor depune ofertele intr-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile si nu poate depasi 270 de zile calendaristice, determinat de autoritatea competenta, prin ordin.
    (5) Ofertele contin programul de explorare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare, dupa caz, propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnica si financiara a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competenta.
    (6) Programul de explorare propus cuprinde descrierea operatiunilor petroliere si cheltuielile aferente acestora, obligatoriu de realizat.
    (7) Programul de dezvoltare-exploatare sau de exploatare va cuprinde rezervele estimate, perioada de valorificare economica a rezervelor si lucrarile de dezvoltare propuse.
    (8) Conditiile de organizare si desfasurare a apelului public de oferta prevazut la alin. (2), criteriile de selectare si desemnare a castigatorului, precum si alte aspecte se stabilesc, prin derogare de la legislatia privind regimul concesiunilor, prin norme metodologice transparente si nediscriminatorii, aprobate de Guvern.
    Art. 31
    (1) Acordul petrolier se incheie in forma scrisa si intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Guvern.
    (2) Prevederile acordului petrolier raman valabile pe toata durata acestuia, cu exceptia adoptarii unor dispozitii legale favorabile titularului acordului petrolier.
    (3) In situatia in care, pe parcursul realizarii operatiunilor petroliere, apar situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea acordului, cu exceptia prevederilor care au condus la castigarea concursului public de oferta, partile, de comun acord, vor incheia acte aditionale, care vor intra in vigoare la data aprobarii lor de catre Guvern.
    Art. 32
    Inceperea operatiunilor petroliere se autorizeaza in scris de catre autoritatea competenta, in baza autorizatiilor si avizelor impuse de legislatia in vigoare.
    Art. 33
    (1) Persoanele juridice straine care au obtinut dreptul de a efectua operatiuni petroliere sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acordului petrolier, sa infiinteze si sa mentina, pe toata durata concesiunii si in conditiile acordului petrolier, o filiala sau sucursala cu sediul in Romania.
    (2) In cazul in care doi sau mai multi parteneri straini dobandesc drepturi petroliere cu privire la acelasi perimetru, obligatia infiintarii si mentinerii unei filiale sau sucursale in Romania revine companiei desemnate sa reprezinte interesele lor.
    Art. 34
    (1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabila scrisa a autoritatii competente.
    (2) Orice transfer facut fara aprobarea autoritatii competente este lovit de nulitate.
    (3) Aprobarea transferului drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate se face in conditiile in care persoana juridica, care preia drepturile si obligatiile acordului petrolier, dovedeste ca are capacitatea tehnica si financiara necesara efectuarii operatiunilor petroliere in conditiile stabilite prin acord.
    (4) In cazul in care titularul acordului petrolier isi modifica statutul prin reorganizare, acordul petrolier, asa cum a fost negociat, va fi transferat succesorilor legali ai titularului prin ordin al presedintelui autoritatii competente, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (3).
    Art. 35
    In limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petroliera se pot acorda, in conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul acordului petrolier, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru substante minerale utile, altele decat cele prevazute la art. 1, cu conditia ca aceste activitati sa nu influenteze in mod negativ operatiunile petroliere.
    Art. 36
    Dreptul obtinut prin concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor si nu poate fi transmis de catre titular in beneficiul oricarei alte parti decat in conditiile art. 34.
    Art. 37
    Titularul poate contracta imprumuturi bancare in vederea executarii operatiunilor petroliere, cu certificarea existentei concesiunii de catre autoritatea competenta.
    Art. 38
    Concesiunea inceteaza:
    a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordata;
    b) prin renuntarea de catre titularul acordului petrolier, in conditiile stabilite la art. 40 alin. (1);
    c) prin rezilierea acordului de catre autoritatea competenta, conform prevederilor art. 42;
    d) la cererea titularului, in caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majora si care determina imposibilitatea obiectiva si definitiva de indeplinire a unor obligatii si/sau realizare a unor drepturi ale titularului, prevazute in acord si care sunt esentiale pentru realizarea operatiunilor petroliere.
    Art. 39
    Concesiunea inceteaza la data expirarii acordului petrolier, daca acesta nu a fost prelungit de parti, prin hotarare a Guvernului, inainte de expirare.
    Art. 40
    (1) Titularul poate renunta la acordul petrolier, daca la data notificarii renuntarii catre autoritatea competenta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) pune la dispozitia autoritatii competente toata documentatia privind activitatea desfasurata pana la data notificarii renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
    b) pune la dispozitia autoritatii competente suma reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier si al celor de dezvoltare si exploatare, scadente la data notificarii renuntarii si neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier. Suma rezultata se face venit la bugetul de stat;
    c) pune la dispozitia autoritatii competente documentul de atestare a executiei lucrarilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a operatiunilor petroliere desfasurate pana la momentul renuntarii, emis de autoritatea competenta in domeniul mediului;
    d) pune la dispozitia autoritatii competente suma reprezentand contravaloarea lucrarilor de abandonare neexecutate, aferente operatiunilor petroliere desfasurate pana la momentul renuntarii si programului de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere, prevazute in planul de abandonare. Suma rezultata se face venit la bugetul de stat.
    (2) Autoritatea competenta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) in termen de 60 de zile de la data notificarii renuntarii.
    (3) La implinirea termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2), acordul petrolier inceteaza daca autoritatea competenta nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligata sa emita decizia de incetare a concesiunii.
    (4) In caz de refuz al autoritatii competente, titularul poate cere instantei judecatoresti sau arbitrale, inclusiv celor internationale, dupa caz, constatarea indeplinirii conditiilor renuntarii la acordul petrolier.
    (5) In cazul in care instantele judecatoresti sau arbitrale, inclusiv cele internationale, constata indeplinirea conditiilor renuntarii la acordul petrolier, autoritatea competenta emite decizia de incetare a concesionarii, cu efect de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.
    Art. 41
    (1) Autoritatea competenta poate suspenda concesiunea cand titularul acordului petrolier, in pofida sanctionarii contraventionale si/sau a notificarii ce i-a fost facuta, daca si dupa 60 de zile de la primirea acesteia, se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nu respecta hotararea unei instante judecatoresti privind litigiile aparute in executarea operatiunilor petroliere;
    b) este supus procedurii reorganizarii judiciare si/sau a falimentului;
    c) pericliteaza, prin modul de executare a operatiunilor petroliere, posibilitatea exploatarii viitoare a zacamantului, incalca normele privind protectia si exploatarea in siguranta a zacamintelor;
    d) aduce grave incalcari privind sanatatea, siguranta si securitatea muncii.
    (2) Suspendarea acordului/permisului pentru oricare dintre motivele prevazute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicarii facute de catre autoritatea competenta, pana la disparitia cauzei care a determinat suspendarea, dar nu mai mult de un an.
    Art. 42
    (1) Autoritatea competenta reziliaza concesiunea cand constata ca titularul acordului petrolier:
    a) nu isi indeplineste, din vina proprie, obligatiile asumate cu privire la termenul de incepere a operatiunilor petroliere;
    b) continua sistarea operatiunilor petroliere pe o perioada mai mare de 60 de zile, fara acordul autoritatii competente;
    c) nu respecta prevederile studiilor tehnico-stiintifice de exploatare;
    d) executa operatiuni petroliere fara autorizatiile prevazute de lege sau daca i s-a retras acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
    e) furnizeaza, cu buna stiinta, autoritatii competente date si informatii false cu privire la operatiunile petroliere sau incalca clauzele de confidentialitate prevazute in licenta;
    f) nu achita in termen de 6 luni de la data scadenta redeventa petroliera datorata statului;
    g) nu respecta o clauza prevazuta prin acordul petrolier, cu sanctiunea revocarii concesiunii;
    h) nu realizeaza volumul minim de lucrari prevazute in acordul petrolier pentru o perioada data si expirata;
    i) nu inlatura, in termenul stabilit la art. 41 alin. (1), cauza pentru care a fost suspendata concesiunea.
    (2) Rezilierea concesiunii pentru oricare dintre motivele prevazute la alin. (1) produce efect asupra titularului dupa implinirea a 30 de zile de la data notificarii facute de catre autoritatea competenta.
    Art. 43
    (1) In cazul in care survine un eveniment dintre cele prevazute la art. 38 lit. d), titularul notifica autoritatii competente situatia in termen de 5 zile de la producerea evenimentului; documentele care certifica forta majora sunt eliberate de institutia legal abilitata in acest scop si se depun in termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Incetarea concesiunii produce efect dupa 30 de zile de la data notificarii cauzei de forta majora.
    (2) Daca, in limita termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1), autoritatea competenta notifica titularului acordului refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauza de forta majora, provocand imposibilitatea definitiva a initierii sau a continuarii executarii operatiunilor petroliere, neimputabila acestuia, titularul acordului poate cere instantei de contencios administrativ pronuntarea incetarii acordului pentru caz de forta majora, fara obligarea la plata de daune-interese.
    (3) Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, autoritatea competenta va emite decizia de incetare a concesiunii.
    Art. 44
    (1) Decizia de incetare a concesiunii petroliere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu mentiunea datei de la care produce efect, si se inscrie in Cartea petroliera de catre autoritatea competenta.
    (2) La incetarea concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevazute la art. 38, concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, libere de orice sarcina, bunurile concesionate, inclusiv investitiile realizate la acestea, legate nemijlocit de realizarea operatiunilor petroliere.
    (3) In cazul in care, la incetarea cauzei de forta majora, titularul decide sa renunte la acordul petrolier, despagubirea va fi in obligatia noului titular, licentiat de catre autoritatea competenta in conditiile legii, si va acoperi valoarea activelor preluate, asa cum este aceasta inscrisa in Cartea petroliera.
    Art. 45
    In termen de maximum 6 luni de la primirea notificarii privind incetarea concesiunii petroliere, autoritatea competenta va stabili si va comunica titularului masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la perimetrul petrolier, la perimetrele de operare a conductelor magistrale si terminalului petrolier si la dotarile aferente acestora, dupa caz.
    Art. 46
    (1) Titularul acordului petrolier ramane tinut, potrivit regulilor raspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciilor cauzate tertilor din culpa sa prin operatiunile petroliere efectuate pana la data renuntarii, chiar daca asemenea prejudicii sunt constatate dupa incetarea concesiunii petroliere.
    (2) Concesionarii raspund patrimonial pana la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de operatiunile petroliere, in conformitate cu planul de refacere a mediului, aprobat de autoritatea competenta de mediu.

    CAP. 5
    Drepturile si obligatiile titularului

    Art. 47
    Titularul acordului petrolier are urmatoarele drepturi:
    a) de folosinta si de acces, in conditiile legii, la terenurile necesare desfasurarii operatiunilor petroliere, in limitele perimetrului prevazut in acordul petrolier;
    b) de acces, in conditiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile si la alte instalatii, in cazul in care folosirea acestora ii este necesara pentru realizarea operatiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, cu plata tarifelor respective catre titularii acordurilor de concesiune a sistemului national de transport si a terminalelor petroliere;
    c) sa execute, in limitele perimetrului acordat, toate operatiunile petroliere prevazute in acordul petrolier;
    d) sa foloseasca, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodaririi apelor si al protectiei mediului, surse de apa de suprafata sau subterane, necesare desfasurarii operatiunilor petroliere;
    e) sa dispuna asupra cantitatilor de petrol ce ii revin, conform clauzelor acordului petrolier, inclusiv sa le exporte;
    f) sa monteze conducte colectoare si instalatii proprii pentru transportul petrolului si al produselor sale petroliere la statii de separare si tratare, la rampe de incarcare, la punctele de predare-primire si la consumatori, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    g) sa construiasca drumuri, poduri si cai ferate necesare efectuarii operatiunilor petroliere si transportului produselor rezultate din exploatare, in conditiile legii;
    h) sa solicite, in regim de prioritate, concesionarea exploatarii unor substante minerale utile, altele decat petrolul, descoperite prin operatiunile sale petroliere, in cazul in care acestea pot face obiectul exploatarii si al valorificarii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    i) sa solicite autoritatii competente extinderea perimetrului, in cazul in care se dovedeste continuitatea dezvoltarii zacamantului in afara limitelor perimetrului acordat initial, in cazul in care suprafetele respective nu fac obiectul unui alt acord petrolier;
    j) sa se asocieze cu alte persoane juridice, in vederea executarii operatiunilor petroliere prevazute in acord, cu aprobarea prealabila a autoritatii competente. Responsabilitatea indeplinirii obligatiilor din acord revine in exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de acord. In vederea emiterii aprobarii asocierii, autoritatea competenta va avea in vedere cel putin urmatoarele elemente: capacitatea tehnica si financiara a celui cu care se incheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societatile nationale care executa operatiuni petroliere vor obtine aprobarea autoritatii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;
    k) sa obtina de la autoritatea competenta, in conditiile legii, datele necesare operatiunilor petroliere de realizat, sa detina si sa utilizeze aceste date, precum si pe cele obtinute din operatiunile proprii, pe durata valabilitatii acordului petrolier;
    l) sa desemneze operatorul si limitele de competenta ale acestuia;
    m) sa efectueze operatiuni de inmagazinare a petrolului, cu avizul prealabil al autoritatii competente, numai dupa obtinerea licentei de inmagazinare subterana, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 48
    (1) Titularul acordului petrolier are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte normele si instructiunile emise in aplicarea prezentei legi si prevederile acordului petrolier;
    b) sa elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentatii tehnice si economice pentru realizarea operatiunilor petroliere si sa le supuna aprobarii autoritatii competente;
    c) sa obtina, sa intocmeasca, sa tina la zi si sa transmita la termenele fixate toate datele, informatiile si documentatiile stabilite de catre autoritatea competenta referitoare la operatiunile petroliere executate si la rezultatele obtinute;
    d) sa informeze autoritatea competenta cu privire la actele de control efectuate de catre autoritatile locale de protectia mediului si de protectia muncii;
    e) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor prevazute in acordul petrolier si asupra altor informatii obtinute in conditiile legii de la autoritatea competenta si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si sa le difuzeze numai in conditiile prevazute in acord;.
    f) sa se asocieze, la solicitarea autoritatii competente, cu titularii unor perimetre adiacente, in cazul in care se constata, prin lucrarile executate, continuitatea hidrodinamica a zacamantului in acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficienta a rezervelor;
    g) sa procedeze la predarea catre autoritatea competenta a perimetrului acordat, in termen de 60 de zile de la incetarea concesionarii, prin oricare dintre modurile prevazute la art. 38;
    h) sa indeplineasca, in termenele stabilite, masurile dispuse in scris de autoritatea competenta in exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit legii;
    i) sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizionul de abandonare, de refacere a mediului si de redare in circuitul agricol sau forestier; calculul si limita deductibilitatii provizionului pe toata durata de exploatare a zacamantului se fac potrivit legii privind impozitul pe profit;
    j) sa obtina avizul autoritatilor portuare si al autoritatilor publice competente in domeniul transporturilor si gospodaririi apelor, pentru efectuarea operatiunilor petroliere in zona cailor navigabile;
    k) sa suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie si perfectionare profesionala, prevazute in acord;
    l) sa achite redeventa petroliera la termenele stabilite prin prezenta lege.
    (2) Dezactivarea unui sector din sistemul national de transport al petrolului se poate face numai cu acordul autoritatii competente si cu obligatia titularului de a asigura preluarea si transportul petrolului din sectorul respectiv si realizarea lucrarilor de refacere si reabilitare a mediului.

    CAP. 6
    Tarife si redevente petroliere

    Art. 49
    (1) Titularii acordurilor petroliere sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei redevente petroliere.
    (2) Redeventa petroliera se stabileste astfel:
    a) o cota procentuala din valoarea productiei brute extrase, pentru operatiunile petroliere de exploatare a zacamintelor petroliere, dupa cum urmeaza:
___________________________________________________________
              Redeventa                Productia bruta
___________________________________________________________
    %                                  titei/condensat
                                       10^3 tone/trimestru
___________________________________________________________
 3,5%   pentru zacaminte care produc   sub 10
   5%   pentru zacaminte care produc   intre 10 si 20
   7%   pentru zacaminte care produc   intre 20 si 100
13,5%   pentru zacaminte care produc   peste 100
___________________________________________________________
    %                                  gaze naturale
                                       10^6 mc/trimestru
___________________________________________________________
 3,5%   pentru zacaminte care produc   sub 10
 7,5%   pentru zacaminte care produc   intre 10 si 50
   9%   pentru zacaminte care produc   intre 50 si 200
  13%   pentru zacaminte care produc   peste 200
___________________________________________________________

    b) o cota de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate in proprietatea publica a statului.
    (3) Redeventa petroliera este datorata din ziua inceperii operatiunilor petroliere si este platibila trimestrial, cu scadenta la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator.
    (4) Calculul contravalorii redeventei petroliere datorate bugetului de stat de catre titularii acordurilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare se face pe baza preturilor de referinta stabilite de autoritatea competenta.
    (5) Pentru cantitatile de petrol destinate constituirii stocului minim de siguranta nu se datoreaza redeventa.
    Art. 50
    (1) Gazele din productia interna extrase si reinjectate in scopul inmagazinarii sunt supuse platii redeventei petroliere, in momentul scoaterii din depozitele de inmagazinare.
    (2) Pentru gazele naturale reinjectate in zacamant in scop tehnologic nu se datoreaza redeventa petroliera.
    (3) Gazele extrase din sonde concomitent cu titeiul, neutilizate si nevalorificate de catre titular, se predau autoritatii competente, fara plata, iar titularul este scutit de la plata redeventei petroliere. Dreptul de valorificare a acestor gaze se va concesiona de catre autoritatea competenta prin acord petrolier, noul titular urmand sa suporte cheltuielile de preluare, riscurile de utilizare, precum si redeventa petroliera aferenta cantitatilor preluate.
    (4) Pentru gazele extrase din depozite de inmagazinare, provenite din import, nu se datoreaza redeventa petroliera.
    Art. 51
    (1) Verificarea exactitatii datelor pe baza carora se calculeaza redeventa petroliera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele de stat cu atributii in domeniul controlului financiar.
    (2) Pentru neplata la termen a redeventei petroliere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare.
    (3) In cazul in care se constata intarzieri de peste 6 luni in achitarea acestor obligatii, autoritatea competenta reziliaza concesiunea petroliera, conform art. 42 alin. (1) lit. f).
    Art. 52
    (1) Pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale - avize, permise de prospectiune si exploatare, documente de inregistrare a rezervelor, decizii de incetare a operatiunilor petroliere, aprobari de asociere, de transfer al acordului petrolier, atestate, autorizari sau alte asemenea acte -, autoritatea competenta percepe tarife stabilite pe baza costurilor aferente cuprinzand cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.
    (2) Pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele de petrol, in vederea participarii la concursuri de oferta, precum si pentru consultarea Cartii petroliere, se percep taxe calculate in baza valorii de utilizare a documentelor si informatiilor. Taxele se calculeaza in functie de volumul informatiei oferite, calitatea acesteia, metoda de investigare folosita pentru obtinerea informatiei si vechimea acesteia.
    (3) Tarifele prevazute la alin. (1) si taxele prevazute la alin. (2) constituie venituri extrabugetare.
    (4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) si (2) de catre autoritatea competenta se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia unei cote de pana la 20%, destinata acordarii de stimulente personalului acesteia.

    CAP. 7
    Autoritatea competenta

    Art. 53
    Autoritatea competenta, abilitata pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 54
    In domeniul resurselor de petrol, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii:
    a) gestioneaza resursele de petrol ale statului;
    b) negociaza clauzele si conditiile acordurilor petroliere si incheie in numele statului astfel de acorduri;
    c) reglementeaza operatiunile petroliere desfasurate in temeiul acordurilor petroliere, precum si al normelor si instructiunilor tehnice emise in aplicarea legii;
    d) primeste, verifica si inregistreaza datele si informatiile privind resursele si rezervele de petrol, asigura stocarea, sistematizarea si valorificarea acestora; constituie fondul national de resurse geologice/rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la resursele geologice/rezervele de petrol sunt cele inscrise in acesta;
    e) efectueaza studii pe baza carora fundamenteaza si stabileste pretul de referinta al petrolului extras in Romania, tarifele de transport prin conductele magistrale al titeiului si condensatului, precum si tarifele prevazute la art. 52 alin. (1);
    f) urmareste si verifica productia petroliera pentru calcularea redeventelor;
    g) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului in cursul operatiunilor petroliere;
    h) controleaza respectarea de catre concesionar a prevederilor din acordul petrolier, precum si a celor din normele si instructiunile din domeniu si dispune masuri pentru respectarea acestora;
    i) ordona sistarea lucrarilor de explorare sau de exploatare executate in afara perimetrului instituit, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala si la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    j) emite norme si instructiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei legi;
    k) elaboreaza si tine Cartea petroliera; actele juridice si documentele neinregistrate in Cartea petroliera nu sunt opozabile tertilor;
    l) constata executarea de activitati fara permis sau acord petrolier si o aduce la cunostinta organelor de stat competente;
    m) avizeaza planul de abandonare si aproba incetarea concesiunii in baza indeplinirii prevederilor planului de refacere a mediului, aprobat de autoritatile abilitate prin legislatia privind protectia mediului.
    Art. 55
    Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 8
    Contraventii si infractiuni

    Art. 56
    Nerespectarea de catre titularul acordului petrolier a urmatoarelor dispozitii ale prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 33 alin. (1) si ale art. 48 alin. (1) lit. b), c) si h) - cu amenda de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (2), (3) si (4), art. 41 alin. (1) lit. c), art. 42 alin. (1) lit. a), b) si d), precum si ale art. 48 alin. (1) lit. a) si f) - cu amenda de la 300.000.000 lei la 700.000.000 lei;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) si i) - cu amenda de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
    d) realizarea de catre persoane juridice, romane sau straine, de operatiuni petroliere in cadrul altor perimetre decat cele stabilite in acest scop de catre autoritatea competenta - cu amenda de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; totodata, in aceasta situatie se confisca instalatiile si echipamentele cu care se efectueaza operatiunile petroliere si cantitatile de petrol extrase din cadrul altor perimetre decat cele stabilite in acest scop de catre autoritatea competenta si/sau, dupa caz, se percep daune reprezentand contravaloarea cantitatilor nerecuperate de la persoana juridica romana sau straina care a comis contraventia.
    Art. 57
    Executarea de operatiuni petroliere fara permis sau acord petrolier constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
    Art. 58
    Savarsirea pentru a doua oara si in continuare a vreuneia dintre contraventiile sanctionate prin prevederile art. 56 si pentru care legea nu prevede revocarea concesiunii se sanctioneaza cu amenda, limitele amenzii prevazute pentru contraventia respectiva fiind fixate la dublu, fara a depasi suma de 1.000.000.000 lei.
    Art. 59
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre agenti constatatori anume desemnati de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 60
    Contraventiilor prevazute la art. 56 le sunt aplicabile, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 61
    (1) Prevederile acordurilor petroliere aprobate de Guvern raman valabile, pe intreaga lor durata, in conditiile in care au fost incheiate.
    (2) Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de stat pentru titularii acordurilor petroliere incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru cele in curs de aprobare de catre Guvern si pentru noii solicitanti se face cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
    Art. 62
    Solutionarea litigiilor in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competenta instantelor din Romania, daca partile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrala. In litigiile cu elemente de extraneitate partile pot conveni asupra competentei, inclusiv a instantelor arbitrale internationale.
    Art. 63
    In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, autoritatea competenta va elabora normele de aplicare a acesteia, pe care le va supune aprobarii prin hotarare a Guvernului.
    Art. 64
    Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 65
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea petrolului nr. 134/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 238/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 238 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu