E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2075 din 24 noiembrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1170 din 10 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 63 din Legea petrolului nr. 238/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 si anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Gavril Baican,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
              pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentelor norme, sunt folositi urmatorii termeni si abrevieri:
    a) A.N.R.M. - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    b) date si informatii - datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;
    c) F.G.N. - Fondul geologic national;
    d) F.N.R./R.P. - Fondul national de resurse/rezerve de petrol;
    e) informatii clasificate - informatiile, datele si documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu, in sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
    f) Legea petrolului - Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004;
    g) oferta alternativa - situatia depunerii de catre un ofertant a doua sau mai multe oferte pentru unul si acelasi perimetru.

    CAP. 2
    Accesul la date si informatii

    Art. 2
    Totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale obtinute din activitati miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare, constituie F.G.N.
    Art. 3
    Totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si inregistrate de catre A.N.R.M., pentru fiecare tip de resursa de petrol a tarii, determinate conform reglementarilor specifice, constituie F.N.R./R.P.
    Art. 4
    A.N.R.M. organizeaza, gestioneaza si valorifica F.G.N. si F.N.R./R.P.
    Art. 5
    Datele si informatiile care constituie F.G.N. si F.N.R./R.P. apartin statului roman si au, dupa caz, caracter de informatii clasificate sau de informatii de interes public, in conditiile legii.
    Art. 6
    Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se face conform prevederilor legale.
    Art. 7
    Protectia, pastrarea, gestionarea si circulatia datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se fac cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 8
    Protectia datelor si informatiilor clasificate din F.G.N. si din F.N.R./R.P. revine, prin structura de securitate, institutiilor implicate, agentilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizeaza sau intra in posesia acestora, conform legii.
    Art. 9
    (1) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se pastreaza, se depoziteaza si li se asigura protectia fizica in arhivele A.N.R.M. sau in arhivele agentilor economici ori ale autoritatilor/institutiilor publice care le-au elaborat sau la care se afla in pastrare.
    (2) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R./R.P., care au caracter de informatii clasificate, se pastreaza si se depoziteaza in compartimentele cu documente clasificate ale institutiilor implicate, cu respectarea normelor de protectie fizica, conform legii.
    Art. 10
    (1) Accesul la date si informatii se face in baza unei solicitari scrise, aprobata de A.N.R.M., cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, in termen de 10 zile de la depunerea solicitarii, a semnarii acordului de confidentialitate si in conditiile achitarii de catre solicitant a taxelor de consultare si utilizare a datelor si informatiilor stabilite de A.N.R.M.
    (2) Solicitarea de acces la date si informatii se poate adresa in scopul elaborarii documentatiilor tehnice, anterior concesiunii sau in perioada de valabilitate a acesteia.
    (3) Pentru accesul la date si informatii care fac obiectul unor acorduri petroliere aflate in derulare este necesara si aprobarea titularului acestor acorduri.
    (4) Titularii acordurilor petroliere au dreptul sa detina si sa utilizeze, fara plata taxelor, datele si informatiile referitoare la perimetrele concesionate, pe durata de valabilitate a acordurilor petroliere, doar in scopurile realizarii operatiunilor petroliere convenite prin acestea, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate si a clauzelor contractuale privind confidentialitatea datelor si informatiilor.
    (5) Titularii acordurilor petroliere au obligatia sa pastreze atat datele si informatiile date in custodie pe durata acordurilor petroliere, cat si pe cele obtinute prin activitatea proprie, in conditiile impuse de legislatia privind informatiile clasificate si sa le transmita A.N.R.M. la data expirarii acordurilor petroliere. Titularii acordurilor petroliere vor pastra, completate la zi, inventare ale datelor si informatiilor detinute, pentru fiecare perimetru, si vor transmite A.N.R.M. copii ale acestora, la sfarsitul fiecarui an calendaristic, pentru a fi incluse in Cartea petroliera.
    Art. 11
    (1) In vederea pastrarii, depozitarii si asigurarii protectiei datelor si informatiilor existente sau care intra ulterior in arhivele titularilor acordurilor petroliere, ale autoritatilor/institutiilor publice sau ale altor persoane juridice, A.N.R.M. va incheia cu acestia contracte de pastrare, depozitare si paza a datelor si informatiilor respective. Datele si informatiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. In situatia in care datele si informatiile au caracter de informatii clasificate, contractele de pastrare, depozitare si paza vor respecta si prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.
    (2) Persoanele juridice care au in pastrare, detin sau care solicita accesul la date si informatii clasificate vor obtine, daca este cazul, si acordul autoritatii competente in domeniul protectiei informatiilor clasificate.
    Art. 12
    Detinatorii arhivelor au obligatia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezinta obiectul contractului de pastrare, depozitare si paza a unor date si informatii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fara a putea invoca dreptul de retentie pentru eventualele cheltuieli ori pierderi - pagube ocazionate de executarea contractului, cu exceptia celor cauzate din culpa A.N.R.M.
    Art. 13
    (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de pastrare, depozitare si protectie a datelor si informatiilor, precum si modul de utilizare a acestora de catre detinatorii arhivelor.
    (2) A.N.R.M. are drept de acces la date si informatii, indiferent de locul de depozitare, in mod liber si neingradit.
    Art. 14
    Datele si informatiile detinute in arhivele persoanelor juridice sunt confidentiale si nu vor fi divulgate fara acordul scris, prealabil, al A.N.R.M.
    Art. 15
    In situatia in care titularul acordului petrolier este o persoana juridica straina, acesta va avea obligatia sa pastreze in arhiva sucursalei sau filialei sale din Romania exemplarele originale ale datelor si informatiilor. Titularul are dreptul sa transmita la sediul sau, al operatorului sau al unui subcontractant din strainatate, cu aprobarea A.N.R.M., copii ale acestora, in vederea realizarii obligatiilor contractuale.
    Art. 16
    Studiile de evaluare a resurselor geologice si rezervelor, cuprinzand date si informatii cu privire la resursele/rezervele de petrol ce constituie F.N.R/R.P., se elaboreaza de catre titularii acordurilor petroliere si se transmit pentru verificare si inregistrare la A.N.R.M.
    Art. 17
    (1) Titularii acordurilor petroliere au obligatia sa raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta si miscarea resurselor/rezervelor de petrol.
    (2) Raportarea se face in baza formularelor-tip de raportare, insotite de o nota explicativa, ale caror modele si mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instructiuni tehnice. Nota explicativa cuprinde elementele necesare fundamentarii resurselor/rezervelor de petrol inscrise in formular la sfarsitul perioadei de referinta si miscarii acestora in cursul anului pentru care se face raportarea.
    (3) Raportarea se face separat pentru fiecare dintre perimetrele concesionate.
    (4) Raportarea va fi transmisa cel mai tarziu pana la data de 15 martie a anului urmator celui la care se refera.
    Art. 18
    A.N.R.M. intocmeste anual situatii centralizate la nivel national privind resursele/rezervele de petrol.
    Art. 19
    (1) Titularii au obligatia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte trimestriale, anuale si finale privind activitatea desfasurata, precum si cheltuielile aferente acesteia, in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea.
    (2) Rapoartele trimestriale, anuale si finale, inclusiv rapoartele aferente activitatilor de prospectiune, impreuna cu datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele de petrol obtinute anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme, in urma desfasurarii operatiunilor petroliere, fac parte din F.G.N.
    Art. 20
    Raportul final va fi transmis in termen de 60 de zile de la data notificarii de catre titular sau A.N.R.M. a incetarii concesiunii.

    CAP. 3
    Regimul concesiunilor petroliere

    Art. 21
    (1) Perimetrele petroliere de prospectiune, explorare, dezvoltare-exploatare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice in sistemul Stereo '70 si se stabilesc prin permisul de prospectiune, respectiv prin acordul petrolier.
    (2) Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizeaza in documentatii al caror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
    Art. 22
    (1) Actele emise de A.N.R.M. in exercitarea atributiilor stabilite prin Legea petrolului sunt, in principal, urmatoarele:
    a) acorduri petroliere, aprobate prin hotarare a Guvernului;
    b) acte aprobate de conducatorul A.N.R.M.
    (2) Acordurile petroliere aprobate prin hotarare a Guvernului sunt:
    a) acord petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare;
    b) acord petrolier de concesiune pentru dezvoltare-exploatare;
    c) acord petrolier de concesiune pentru exploatare;
    d) acord petrolier de concesiune a depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    e) acord petrolier de concesiune a sistemului national de conducte;
    f) acord petrolier de concesiune a terminalelor petroliere;
    g) acte aditionale la acordurile petroliere.
    (3) Actele aprobate de conducatorul A.N.R.M. sunt:
    a) permisul de prospectiune;
    b) acordul de asociere a titularului cu alte persoane juridice, in vederea executarii operatiunilor petroliere;
    c) transferul partial sau total al unui acord petrolier catre alta persoana juridica;
    d) decizia de incetare a concesiunii;
    e) aprobari de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natura tehnica, aflate exclusiv sub incidenta atributiilor A.N.R.M.;
    f) avize de executie a unor lucrari de explorare;
    g) programe anuale de exploatare;
    h) confirmarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol;
    i) alte acte, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), date prin lege in competenta A.N.R.M.
    (4) Aprobarile de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natura tehnica, aflate exclusiv sub incidenta atributiilor A.N.R.M., sunt, in principal, urmatoarele:
    a) programe de lucrari;
    b) extinderi ale duratei unei faze de explorare, dezvoltare sau exploatare, fara a se depasi insa durata legala a acordului petrolier;
    c) extinderi ale perimetrului in zone adiacente cu statut de zone libere, in situatia evidentierii extinderii structurii geologice in afara limitelor initiale ale acestuia;
    d) modificarea volumului resurselor si rezervelor geologice de petrol.
    Art. 23
    A.N.R.M. elaboreaza clauzele si conditiile de intocmire a acordurilor petroliere, in vederea negocierii acestora.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea apelului public de oferta pentru concesiunea de operatiuni petroliere

    SECTIUNEA 1
    Principiile apelului public de oferta si etapele acestuia

    Art. 24
    Principiile care stau la baza organizarii si desfasurarii apelului public de oferta pentru concesiunea operatiunilor petroliere sunt:
    a) valorificarea eficienta a resurselor de petrol, proprietate publica a statului;
    b) transparenta organizarii si desfasurarii apelului public de oferta pentru concesiunea operatiunilor petroliere;
    c) egalitatea ofertantilor, indiferent de tara de origine a acestora sau de natura capitalului;
    d) concurenta in obtinerea concesiunii operatiunilor petroliere;
    e) confidentialitatea datelor si informatiilor cunoscute sau aduse la cunostinta cu ocazia desfasurarii apelului public de oferta.
    Art. 25
    In scopul evidentei documentelor si informatiilor cu privire la organizarea si desfasurarea apelului public de oferta pentru concesiunea operatiunilor petroliere, A.N.R.M. organizeaza, completeaza si pastreaza urmatoarele instrumente de evidenta:
    a) registrul privind cererile de concesiune a operatiunilor petroliere;
    b) registrul privind ofertele depuse pentru concesiunea operatiunilor petroliere;
    c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea si evaluarea ofertelor si negocierea acordurilor de concesiune a operatiunilor petroliere;
    d) dosarul concesiunii, in care sunt pastrate toate documentele referitoare la sau in legatura cu apelul public de oferta.
    Art. 26
    (1) Etapele apelului public de oferta sunt urmatoarele:
    a) initierea concesiunii operatiunilor petroliere;
    b) pregatirea ofertei;
    c) depunerea ofertelor si desemnarea castigatorului.
    (2) Etapa initierii concesiunii operatiunilor petroliere cuprinde:
    a) inregistrarea solicitarilor persoanelor juridice romane sau straine, insotite de fisa perimetrului sau, dupa caz, de aprobarea de catre presedintele A.N.R.M. a referatului privind oportunitatea initierii unui apel public de oferta;
    b) verificarea documentatiilor existente in F.G.N., referitoare la perimetrul solicitat, in termen de 45 de zile de la inregistrarea solicitarii si definitivarea listei perimetrelor oferite;
    c) emiterea ordinului presedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite in cadrul respectivului apel public de oferta, in termen de 15 zile de la data definitivarii listei;
    d) publicarea ordinului presedintelui A.N.R.M. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Etapa pregatirii ofertei cuprinde:
    a) elaborarea procedurii de organizare a apelului public de oferta, care va fi intocmita pentru fiecare runda de ofertare, in baza prevederilor prezentelor norme;
    b) aprobarea procedurii de organizare a apelului public de oferta prin ordin al presedintelui A.N.R.M.;
    c) elaborarea listei datelor si informatiilor referitoare la perimetrele oferite, care se pun la dispozitie persoanelor juridice interesate si/sau, dupa caz, a pachetului de date referitor la perimetrul oferit, in termen de 30 - 90 de zile de la data initierii concesiunii, prin publicarea ordinului presedintelui A.N.R.M. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    d) inregistrarea solicitarilor de participare la apelul public de oferta, de achizitie a datelor sau a pachetului de date;
    e) semnarea acordului de confidentialitate, al carui model este prevazut in anexa la procedura de organizare a apelului public de oferta;
    f) transmiterea datelor/pachetelor de date la firmele solicitante, dupa achitarea tarifului prevazut in anexa la procedura de organizare a apelului public de oferta;
    g) accesul la date suplimentare in baza tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui A.N.R.M.;
    h) transmiterea, la cererea ofertantului, modelului-cadru al acordului petrolier.
    (4) Etapa depunerii ofertelor si desemnarii castigatorului cuprinde:
    a) depunerea ofertelor in termenul stabilit prin procedura de organizare a apelului public de oferta;
    b) aprobarea, prin ordin al presedintelui A.N.R.M., a comisiilor de deschidere a ofertelor, de evaluare a acestora si de rezolvare a eventualelor contestatii;
    c) deschiderea ofertelor si consemnarea prin proces-verbal, semnat de membrii comisiei de deschidere a ofertelor si de reprezentantii autorizati ai firmelor ofertante, a modului in care au fost indeplinite cerintele prezentelor norme metodologice si ale procedurii de organizare a apelului public de oferta; o copie a procesului-verbal se pune la dispozitie ofertantului, la cerere;
    d) transmiterea ofertei/ofertelor calificate la comisia de evaluare;
    e) evaluarea ofertelor in termen de 15 - 30 de zile, in functie de complexitatea evaluarii si de numarul ofertelor evaluate;
    f) desemnarea castigatorului si consemnarea prin proces-verbal al comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, semnat de membrii acesteia, a rezultatului apelului public de oferta;
    g) notificarea ofertantilor cu privire la castigatorul apelului public de oferta si transmiterea, la cerere, a unei copii a procesului-verbal;
    h) inceperea negocierilor acordului petrolier cu firma castigatoare pentru fiecare perimetru, cu exceptia perimetrelor pentru care au fost formulate contestatii.
    (5) Termenul de depunere a ofertelor este de 3 - 6 luni, acesta stabilindu-se prin procedura de organizare a apelului public de oferta.
    (6) Continutul ofertelor este cel stabilit prin prezentele norme metodologice, precum si, dupa caz, prin procedura de organizare a apelului public de oferta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Initierea concesiunii operatiunilor petroliere

    Art. 27
    Concesiunea operatiunilor petroliere poate fi initiata de catre persoanele juridice romane sau straine interesate ori de catre A.N.R.M.
    Art. 28
    (1) Persoanele juridice romane sau straine interesate pot initia concesiunea prin inaintarea unei cereri catre A.N.R.M., care va fi insotita de fisa perimetrului, intocmita in conformitate cu instructiunile tehnice.
    (2) Cererile de concesiune se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul prevazut la art. 25 lit. a).
    Art. 29
    (1) A.N.R.M. verifica si stabileste suprafata perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia si decide asupra oportunitatii concesiunii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de concesiune.
    (2) Decizia A.N.R.M. se comunica solicitantului in termen de 5 zile de la momentul in care a fost luata.
    Art. 30
    (1) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de oferta se aproba prin ordin al conducatorului A.N.R.M. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana lista perimetrelor oferite pentru concesiune se va publica si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Art. 31
    Ordinul presedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de oferta cuprinde urmatoarele:
    a) denumirea si sediul A.N.R.M.;
    b) categoria de operatiuni petroliere ce urmeaza sa fie concesionate;
    c) perimetrele in cuprinsul carora urmeaza sa fie concesionate operatiunile petroliere, cu mentionarea coordonatelor topogeodezice;
    d) termenul in care persoanele juridice interesate pot intra in posesia procedurii apelului public de oferta;
    e) alte date si informatii considerate necesare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Continutul ofertelor

    Art. 32
    (1) Ofertele sunt redactate in limba romana si vor fi depuse in doua exemplare, respectiv original si copie.
    (2) Copiile ofertelor nu se returneaza ofertantilor, acestea urmand sa fie pastrate de catre A.N.R.M.
    Art. 33
    (1) Pentru fiecare perimetru cuprins in lista aprobata potrivit art. 30, un ofertant poate depune o singura oferta.
    (2) Ofertele alternative nu sunt admise.
    Art. 34
    (1) Oferta cuprinde un plic exterior si unul interior, continand mentiunile si documentele prevazute de prezentele norme metodologice, precum si de procedura apelului public de oferta.
    (2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicata la care se refera oferta, precum si data stabilita pentru desfasurarea sedintei de deschidere. Acesta va trebui sa contina urmatoarele:
    a) declaratie de participare, semnata si stampilata de ofertant, fara stersaturi sau adaugari, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se refera, respectiv denumirea, pozitia din lista publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea raspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din oferta;
    b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare sau codul fiscal, daca astfel de coduri se aplica ofertantului, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei imputernicite de ofertant, catre care se vor face comunicarile;
    c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de inregistrare ale ofertantului, sau documente echivalente, in cazul persoanelor juridice straine;
    d) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, in termen de valabilitate, sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine un document echivalent;
    e) lista cuprinzand mentionarea datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei. In cazul utilizarii de date si informatii publice referitoare la resurse petroliere se va indica sursa din care provin acestea;
    f) dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de catre A.N.R.M. si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare;
    g) scrisoare de bonitate din partea bancii ofertantului sau a altor institutii si organizatii la care este inregistrat sau cu care lucreaza ofertantul, inclusiv auditorii sau contabilii autorizati independenti ai acestuia, cuprinzand situatia indicatorilor privind lichiditatea globala, solvabilitatea patrimoniala, rata profitului brut si rentabilitatea financiara; in cazul in care ofertantul este o persoana juridica nou-infiintata, se vor furniza aceleasi date privind actionarul/actionarii sau asociatul/asociatii principali al/ai ofertantului;
    h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritatile/institutiile publice care administreaza bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetele locale si din care sa reiasa disciplina financiar-fiscala, sub aspectul situatiei executarii de catre ofertant a obligatiilor prevazute de acestea. In cazul firmelor straine fara activitate anterioara in Romania, se va prezenta ultimul raport anual auditat al ofertantului sau, dupa caz, al actionarului/actionarilor ori al asociatului/asociatilor principali al/ai acestuia;
    Art. 35
    Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisa, respectiv programul operatiunilor petroliere propuse si, dupa caz, o estimare a rezervelor care urmeaza sa fie descoperite sau promovate, o evaluare a costurilor acestora, etapizarea lucrarilor, estimarea impactului asupra mediului si programul de refacere a acestuia, programul de perfectionare a personalului si de transfer de tehnologie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Depunerea ofertelor

    Art. 36
    (1) Ofertele se depun/se transmit la sediul A.N.R.M. in plic sigilat si vor fi inregistrate in ordinea primirii lor.
    (2) Ofertantii sunt raspunzatori de integritatea ofertelor si de depunerea acestora la termenele stabilite.
    Art. 37
    Pana la desfasurarea sedintei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi pastrate sigilate, de catre A.N.R.M., cu asigurarea confidentialitatii.
    Art. 38
    Ofertele depuse dupa implinirea termenului stabilit de A.N.R.M., prin procedura de desfasurare a apelului public de oferta, nu se inregistreaza si sunt inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

    SECTIUNEA a 5-a
    Comisiile de deschidere, evaluare si negociere

    Art. 39
    Deschiderea ofertelor, evaluarea acestora si negocierea conditiilor si clauzelor acordurilor petroliere se realizeaza de comisii numite prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare apel public de oferta.
    Art. 40
    (1) Comisia de deschidere a ofertelor este formata dintr-un numar de 5 membri titulari si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.
    (2) Conducerea comisiei de deschidere a ofertelor este asigurata de un presedinte numit de conducatorul A.N.R.M.
    Art. 41
    (1) Comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere este formata dintr-un numar de 5 membri titulari si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.
    (2) Conducerea comisiei este asigurata de un presedinte numit de conducatorul A.N.R.M.
    (3) Membrii comisiei de deschidere a ofertelor pot face parte si din comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.
    Art. 42
    Consemnarea activitatii comisiilor este asigurata de un secretar, care nu are calitatea de membru al acestora.
    Art. 43
    (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de deschidere a ofertelor sau de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere persoanele care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu asociatii/actionarii ori cu administratorii sau cenzorii ofertantului.
    (2) Dupa implinirea termenului de depunere, dar nu mai tarziu de sedinta publica de deschidere a ofertelor, membrii comisiilor vor da o declaratie pe propria raspundere privind compatibilitatea.
    (3) Daca situatia de incompatibilitate intervine dupa data sedintei de deschidere a ofertelor, persoanele in cauza vor instiinta de indata presedintele comisiei de deschidere a ofertelor, care va lua masurile necesare inlocuirii acestora.
    (4) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate presedintelui comisiei de deschidere a ofertelor si de catre oricare persoana interesata, prevederile art. (3) aplicandu-se corespunzator.
    Art. 44
    Comisia de deschidere a ofertelor are urmatoarele atributii principale:
    a) validarea indeplinirii conditiilor de depunere a ofertelor, respectiv termen, numar de exemplare, integritatea ofertelor;
    b) deschiderea si desemnarea ofertelor admise in vederea evaluarii;
    c) intocmirea proceselor-verbale ale sedintei de deschidere;
    d) supunerea spre validare presedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;
    e) transmiterea catre ofertant a unei copii a procesului-verbal;
    f) transmiterea ofertelor admise comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.
    Art. 45
    Comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere are urmatoarele atributii principale:
    a) evaluarea ofertei, cu respectarea criteriilor stabilite prin prezentele norme metodologice si prin procedura de organizare a apelului public de oferta;
    b) desemnarea ofertei castigatoare;
    c) intocmirea procesului-verbal de consemnare a deciziei acesteia;
    d) supunerea spre validare presedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;
    e) notificarea ofertantilor cu privire la rezultatul evaluarii;
    f) transmiterea catre ofertant a unei copii de pe procesul-verbal;
    g) negocierea clauzelor si conditiilor concesiunii;
    h) elaborarea acordului petrolier, initializarea acestuia si prezentarea pentru semnare de catre presedintele A.N.R.M. si reprezentantul autorizat al concesionarului.
    i) alte atributii stabilite de conducatorul A.N.R.M.
    Art. 46
    (1) Comisia de deschidere a ofertelor si, respectiv, de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere se considera legal intrunite numai in prezenta tuturor membrilor titulari.
    (2) In cazul imposibilitatii de participare a unui membru titular al comisiei de deschidere a ofertelor/al comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, acesta este inlocuit cu unul dintre membrii supleanti desemnati in conditiile art. 40 alin. (1).
    (3) Hotararile comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere se adopta in mod autonom, cu votul majoritatii membrilor sai; opiniile separate vor fi consemnate in procesul-verbal.
    Art. 47
    Membrii comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere si secretarii acestora sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in oferte.

    SECTIUNEA a 6-a
    Criteriile de selectare si punctajele corespunzatoare

    Art. 48
    Comisia de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere realizeaza evaluarea avand in vedere criteriile stabilite prin prezentele norme metodologice si precizarile din procedura de desfasurare a fiecarui apel public de oferta.
    Art. 49
    (1) In vederea evaluarii ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
    A. Programul minim de explorare propus; intre 40 si 60 de puncte, dintre care:
    a) programul din prima faza, obligatorie: intre 25 si 35 de puncte;
    b) program din fazele optionale: intre 15 si 25 de puncte;
    B. Capacitatea tehnica si financiara a ofertantului: intre 20 si 30 de puncte, dintre care:
    a) capacitatea financiara: intre 10 si 15 puncte;
    b) capacitatea tehnica: intre 10 si 15 puncte.
    C. Impactul asupra mediului si programul pentru refacerea acestuia: intre 10 si 20 de puncte.
    D. Programe de transfer de tehnologie si de perfectionare a personalului: 10 puncte.
    (2) In vederea evaluarii ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de dezvoltare-exploatare sau de exploatare petroliera, criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
    A. Studiu de prefezabilitate: intre 10 si 25 de puncte.
    B. Programul minim propus: intre 30 si 50 de puncte, dintre care:
    a) programul din prima faza, obligatorie: intre 20 si 40 de puncte;
    b) program din fazele optionale: intre 10 si 15 puncte.
    C. Capacitatea tehnica si financiara a ofertantului: intre 15 si 25 de puncte, dintre care:
    a) capacitatea financiara: intre 10 si 20 de puncte;
    b) capacitatea tehnica: intre 5 si 15 puncte.
    D. Impactul asupra mediului si programul pentru refacerea acestuia: intre 10 si 20 de puncte.
    E. Programe de transfer de tehnologie si de perfectionare a personalului: intre 5 si 10 puncte.
    Art. 50
    (1) In functie de specificul perimetrelor oferite in cadrul fiecarui apel public de oferta, punctajul este fixat in limitele mentionate la art. 49, astfel incat totalul punctelor atribuite sa fie 100.
    (2) Evaluarea ofertelor, pe baza criteriilor de evaluare si a punctajelor prevazute prin procedura, se face prin notarea fiecarui criteriu de evaluare. Evaluarea se face de membrii comisiei de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere.
    (3) Evaluarea ofertei si punctarea acesteia cu mai putin de jumatate din totalul punctajului maxim ori obtinerea unui punctaj mai mic de 50% din punctajul maxim al unui criteriu conduc la descalificarea ofertei.
    (4) La punctaje totale egale va fi declarata castigatoare oferta cu punctaj mai mare la criteriul "Program minim propus pentru prima faza, obligatorie".

    SECTIUNEA a 7-a
    Deschiderea ofertelor

    Art. 51
    (1) Sedinta de deschidere a ofertelor este publica.
    (2) Ofertele inchise si sigilate vor fi predate comisiei de deschidere a ofertelor la data, ora si locul fixate prin procedura fiecarui apel public de oferta.
    (3) La deschiderea plicului exterior comisia de deschidere a ofertelor verifica existenta documentelor solicitate si consemneaza situatia constatata intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de secretar, precum si de reprezentantii ofertantului.
    (4) Lipsa oricarui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    (5) Deschiderea plicului interior si verificarea existentei documentelor solicitate se consemneaza de catre comisia de deschidere a ofertelor intr-un proces-verbal semnat in conditiile alin. (3).
    (6) Lipsa oricarui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.
    (7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.
    (8) In cazul lipsei reprezentantilor ofertantului sau daca acestia refuza semnarea proceselor-verbale, acestea se semneaza de membrii comisiei si de 2 martori dintre persoanele care participa la sedinta publica de deschidere, altele decat reprezentantii A.N.R.M.
    (9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi mentionat in cuprinsul acestora, urmand ca aceasta imprejurare sa fie certificata, prin semnare, de catre membrii comisiei de deschidere a ofertelor si de secretarul acesteia.
    (10) Procesele-verbale aprobate de conducatorul A.N.R.M. se inmaneaza in copie, sub semnatura de primire, reprezentantilor ofertantilor sau, in lipsa acestora, se comunica in termen de doua zile lucratoare de la data sedintei publice de deschidere.
    (11) Ofertele admise in vederea evaluarii se transmit de indata comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.
    (12) Evaluarea ofertei se consemneaza de catre comisie intr-un proces-verbal, care se comunica in copie ofertantului.

    SECTIUNEA a 8-a
    Contestarea apelului public de oferta

    Art. 52
    Ofertantii pot formula contestatii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfasurarea apelului public de oferta, distinct, atat cu privire la faza de deschidere, cat si cu privire la faza de evaluare a ofertelor, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal prin care este validata decizia comisiei de deschidere a ofertelor sau a comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.
    Art. 53
    In termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiei, A.N.R.M. este obligata sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul sau catre ofertantul contestatar.
    Art. 54
    (1) Contestatiile sunt solutionate de o comisie de contestatii, formata din 3 membri reprezentanti ai A.N.R.M., care nu au facut parte din comisiile de deschidere sau evaluare.
    (2) Membrii comisiei de contestatii sunt desemnati prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Dispozitiile art. 43 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 55
    (1) Comisia de contestatii analizeaza toate documentele emise de comisia de deschidere a ofertelor, respectiv, dupa caz, de comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, si verifica respectarea procedurii de organizare a apelului public de oferta pentru concesiunea operatiunilor petroliere.
    (2) In cazul in care comisia apreciaza contestatia ca fiind fondata, aceasta propune conducatorului A.N.R.M. urmatoarele:
    a) revocarea hotararii de descalificare, in cazul contestatiilor formulate in faza de deschidere si transmiterea ofertei catre comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere;
    b) revocarea hotararii de desemnare a castigatorului si organizarea unui nou apel public de oferta pentru concesiunea operatiunilor petroliere corespunzatoare perimetrului respectiv, in cazul contestatiilor formulate in faza de evaluare.
    (3) Comisia de contestatii nu reevalueaza ofertele.
    (4) Solutia de admitere a contestatiei se comunica tuturor ofertantilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.
    (5) In cazul respingerii contestatiei, ofertantul poate recurge la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
    (6) Contestarea, inclusiv in fata instantei, suspenda procedura de concesiune a operatiunilor petroliere, pana la solutionarea definitiva si irevocabila.
    (7) Suspendarea va fi incuviintata numai cu dare de cautiune, al carei cuantum il va fixa instanta.
    Art. 56
    (1) Pe baza analizarii aspectelor contestate, in raport cu normele care reglementeaza organizarea si desfasurarea apelului public de oferta pentru concesiunea de operatiuni petroliere, comisia de contestatii intocmeste un raport prin care propune modul de solutionare a contestatiei.
    (2) Raportul comisiei de contestatii este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M., inauntrul termenului prevazut la art. 53.

    CAP. 5
    Clasificarea operatiunilor petroliere, a resurselor si rezervelor

    SECTIUNEA 1
    Prospectiunea

    Art. 57
    Lucrarile de prospectiune se executa intr-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice romane sau straine interesate, in termen de maximum 30 de zile de la data constatarii indeplinirii conditiilor acordarii acestui drept, care constau in:
    a) prezentarea fisei perimetrului solicitat si delimitarea acestuia in coordonate Stereo '70;
    b) perimetrul solicitat sa nu se suprapuna peste un perimetru petrolier deja atribuit in concesiune sau care constituie obiect al unui apel public de oferta in curs;
    c) prezentarea programului de lucrari propus si precizarea duratei pentru care se solicita permisul de prospectiune;
    d) prezentarea documentelor din care sa reiasa ca solicitantul are capacitatea tehnica si financiara sa realizeze operatiunile petroliere propuse.
    Art. 58
    Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrari de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, determinari de laborator si alte lucrari pentru stabilirea potentialului petroligen al perimetrului de prospectiune.
    Art. 59
    Titularul permisului de prospectiune, care, pe parcursul derularii acestuia sau dupa prezentarea raportului final, in termen de 60 de zile, solicita initierea concesiunii pentru obtinerea unui acord petrolier de explorare, are obligatia sa prezinte, o data cu cererea de initiere a concesiunii, si un raport cuprinzand metodele de investigatie aplicate, lucrarile executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute, numai pentru perimetrul pentru care solicita initierea concesiunii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Explorarea

    Art. 60
    (1) Lucrarile de explorare desemneaza ansamblul de studii si operatiuni care se realizeaza pentru cunoasterea conditiilor geologice de acumulare a petrolului si cuprinde identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.
    (2) Scopul lucrarilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificarii zacamantului, de a furniza datele necesare proiectarii si executarii lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve de petrol corespunzator exploatarii.
    (3) Lucrarile de explorare cuprind lucrari geochimice, geofizice, de cartare geologica, foraje de explorare - deschidere si explorare-evaluare, documentatii corespunzatoare acestora, de exploatare experimentala, precum si de cercetare stiintifica.
    Art. 61
    Cercetarea stiintifica consta in sistematizarea, analizarea si interpretarea tuturor datelor geologice, geofizice, biostratigrafice, sedimentologice, geochimice si altele asemenea, obtinute prin lucrarile de cercetare anterioare, in vederea fundamentarii geologice si proiectarii in conditii eficiente de noi lucrari de explorare.
    Art. 62
    In faza de identificare a zacamintelor se realizeaza operatiuni petroliere de explorare geologica, geofizica si geochimica si foraje de deschidere, care au ca obiectiv identificarea unor noi acumulari de petrol;
    Art. 63
    (1) In cazul descoperirii unor acumulari de petrol pe baza datelor obtinute prin foraje de deschidere si, dupa caz, prin lucrari geologice, geofizice si geochimice, se poate declara descoperire de zacamant comercial.
    (2) Dupa prima sonda cu rezultat, se elaboreaza, de catre titularul acordului petrolier, proiectul de evaluare a acumularii de petrol prin lucrari geofizice detaliate si/sau, dupa caz, prin sonde. Proiectul operatiunilor petroliere de evaluare a acumularii descoperite se aproba de A.N.R.M.
    Art. 64
    (1) In faza de evaluare cantitativa si calitativa a zacamintelor se realizeaza saparea sondelor de explorare-evaluare si exploatare experimentala, prin care se stabilesc extinderea suprafetelor productive, parametrii geologo-fizici, potentialul zacamintelor descoperite, precum si conditiile tehnico-economice de exploatare.
    (2) Datele obtinute in aceasta faza trebuie sa asigure elaborarea studiilor de zacamant cu calculul rezervelor si a studiilor de fezabilitate tehnico-economica, in vederea fundamentarii deciziei de trecere la faza de dezvoltare.
    Art. 65
    Prin acordurile petroliere vor fi stabilite volumele si valorile programului minimal de lucrari necesare precizarii perspectivelor petroliere din perimetru, cu stabilirea termenelor de executie.
    Art. 66
    Volumul si termenele de executie ale lucrarilor de explorare, in afara programului minimal, se stabilesc in urma negocierii cu A.N.R.M. si sunt aprobate prin acordul petrolier.
    Art. 67
    Lucrarile de explorare din programul minimal si cele din afara acestuia se executa in baza unor proiecte elaborate de titular si aprobate de A.N.R.M.
    Art. 68
    (1) Exploatarea experimentala se executa pe baza unui proiect elaborat de titular, iar conditiile de realizare vor fi stipulate in acord.
    (2) In situatia in care prin exploatarea experimentala se constata ca acumularea evidentiata nu constituie un zacamant comercial care poate fi dezvoltat in continuare, titularul poate sa solicite avizul de exploatare prin sonda de explorare, pe durata in care considera ca acest proces este realizabil din punct de vedere tehnic si/sau economic.
    Art. 69
    Regimul sondelor de explorare se stabileste prin instructiuni tehnice elaborate de A.N.R.M.
    Art. 70
    (1) Partea din perimetrul de explorare, data in concesiune, in care, in urma lucrarilor efectuate, nu s-au pus in evidenta zacaminte comerciale conform prevederilor acordului petrolier, va fi pusa la dispozitie A.N.R.M., libera de orice fel de obligatii.
    (2) Termenul de renuntare si punere la dispozitie este data la care se incheie perioada de explorare prevazuta in acord, daca prin acesta nu s-au stabilit termene intermediare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dezvoltarea si exploatarea

    Art. 71
    (1) Lucrarile de dezvoltare si exploatare a zacamintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de A.N.R.M.
    (2) Confirmarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol se face pe baza instructiunilor tehnice emise de A.N.R.M.
    Art. 72
    Faza de dezvoltare incepe de la data aprobarii proiectului de exploatare, pe baza rezervelor confirmate si a declararii caracterului comercial al zacamantului.
    Art. 73
    (1) Proiectul de exploatare care sta la baza executarii lucrarilor de dezvoltare si de exploatare trebuie sa contina toate datele necesare pentru evaluarea resurselor si rezervelor de petrol, tinandu-se seama de tehnologiile de exploatare aplicabile, de costurile si preturile existente la data evaluarii si de evolutia acestora in perspectiva, si se pune in aplicare cu avizul A.N.R.M.
    (2) Proiectul va cuprinde si delimitarea perimetrului de exploatare.
    Art. 74
    Trecerea la exploatare se poate face numai dupa obtinerea acordului de mediu si asigurarea conditiilor de captare a petrolului, de evacuare a apelor reziduale si, daca este cazul, de ardere la cos a gazelor asociate care nu fac obiectul valorificarii.
    Art. 75
    Inceperea operatiunilor de exploatare se autorizeaza de catre A.N.R.M.

    SECTIUNEA a 4-a
    Clasificarea rezervelor de petrol

    Art. 76
    Zacamantul reprezinta o acumulare naturala de petrol, caracterizata, de regula, printr-un sistem unitar hidrodinamic, localizata in limitele unei structuri.
    Art. 77
    Zacamant comercial reprezinta acumularea sau ansamblul acumularilor naturale de petrol a caror valorificare unitara este justificata din punct de vedere tehnic si economic.
    Art. 78
    Resursa geologica de petrol reprezinta totalitatea cantitatilor sau volumelor de petrol din acumularile naturale descoperite si a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operatiuni petroliere.
    Art. 79
    Rezerva de petrol reprezinta partea din resursa geologica estimata ca putand fi extrasa in conditiile tehnice si economice existente la data la care a fost calculata.
    Art. 80
    Evaluarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol se face prin studii intocmite pentru date de referinta.
    Art. 81
    Dupa gradul de certitudine ce li se poate atribui, rezervele pot fi clasificate in urmatoarele categorii: dovedite, probabile si posibile.
    Art. 82
    Clasificarea rezervelor in categorii, dupa gradul de certitudine, si in grupe, dupa mecanismul si sursa de energie de dislocare a petrolului, subclasificari dupa alte criterii, precum si conditiile tehnice de clasificare in categorii si grupe, respectiv continutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice si a rezervelor, se fac prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
    Art. 83
    (1) A.N.R.M. constituie F.N.R./R.P. pe baza rezervelor confirmate, a miscarii anuale a resurselor geologice si a rezervelor prin lucrari efectuate, raportate de titularii acordurilor petroliere.
    (2) Modul de constituire si de urmarire a evolutiei F.N.R./R.P., precum si raportarea datelor referitoare la evolutia Fondului national de resurse geologice si rezerve de petrol se fac in conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.
    (3) Datele oficiale privind F.N.R./R.P. sunt cele inscrise in evidentele A.N.R.M.

    CAP. 6
    Cartea petroliera

    Art. 84
    Cartea petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare, proprietatea, situatia topografica a lucrarilor aferente operatiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol si de productie, precum si date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunilor petroliere efectuate in fazele de prospectiune si explorare.
    Art. 85
    Cartea petroliera contine:
    a) registrul cu datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare si proprietatea acestor suprafete, precum si cele privind acordul petrolier si avizele/autorizatiile emise pentru efectuarea operatiunilor petroliere;
    b) registrul cu datele tehnice si economice ale perimetrului, cuprinzand situatia topogeodezica a lucrarilor corespunzatoare operatiunilor petroliere, situatia resurselor/rezervelor de petrol si a productiei pentru perimetrele de dezvoltare si exploatare, precum si date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunilor petroliere efectuate in fazele de prospectiune si explorare;
    c) harti si planuri de situatie necesare sustinerii inscrisurilor din registre.
    Art. 86
    Continutul de detaliu al Cartii petroliere, precum si modul de intocmire a acesteia se vor stabili prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

    CAP. 7
    Obligatiile titularilor acordurilor petroliere care efectueaza operatiuni petroliere

    Art. 87
    Titularii acordurilor petroliere, care executa lucrari de explorare, au urmatoarele obligatii:
    a) sa inceapa lucrarile de explorare numai pe baza unor proiecte geologice de executie, elaborate in conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de A.N.R.M.;
    b) sa respecte prevederile proiectelor geologice, sa execute integral operatiunile prevazute de investigare geologica si geofizica in gaurile de sonde si sa adapteze cercetarea la conditiile geologice intalnite, cu informarea prealabila a A.N.R.M.;
    c) sa efectueze punerea in productia de proba a sondelor de explorare numai cu aprobarea prealabila a A.N.R.M.;
    d) sa nu inceapa exploatarea de proba inainte de asigurarea captarii lichidelor produse prin sonde;
    e) sa asigure conservarea probelor de teren prelevate din sondele de explorare, conform prevederilor din acorduri;
    f) sa efectueze masuratorile topografice si sa realizeze transpunerea pe planuri a sondelor de explorare executate si sa transmita anual A.N.R.M. planul topografic actualizat al perimetrului care face obiectul acordului petrolier;
    g) sa ia toate masurile necesare prevenirii degradarii zacamintelor si pierderilor de rezerve prin eruptii libere la sonde si prin emanatii de gaze in spatele coloanelor sondelor;
    h) sa abandoneze sondele de explorare numai cu avizul A.N.R.M. si cu luarea masurilor de protectie a zacamintelor si a suprafetei;
    i) sa anunte A.N.R.M., in termen de 24 de ore, despre eruptiile libere la sonde;
    j) sa anunte A.N.R.M. despre inceperea activitatii de explorare intr-un perimetru cu cel putin 15 zile inainte si incetarea activitatii de explorare cu o anticipatie de maximum 60 de zile.
    Art. 88
    Titularii acordurilor petroliere, care executa lucrari de dezvoltare si exploatare, au urmatoarele obligatii:
    a) sa inceapa lucrarile de dezvoltare si exploatare numai pe rezerve confirmate si pe baza studiilor tehnico-economice de exploatare intocmite in conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de A.N.R.M.;
    b) sa respecte prevederile studiilor tehnico-economice de exploatare si sa intocmeasca programe anuale de exploatare pe care sa le transmita spre avizare A.N.R.M. pana la data de 31 decembrie a anului anterior celui la care se refera;
    c) sa tina evidenta zilnica a cantitatilor de titei, condensat si de gaze extrase, pe sonde, zacaminte si perimetre de exploatare, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.;
    d) sa utilizeze numai tehnologiile de exploatare avizate de A.N.R.M.;
    e) sa raporteze A.N.R.M. modificarile importante ale comportarii zacamintelor in procesul de exploatare, in raport cu prevederile studiilor sau proiectelor tehnice de exploatare;
    f) sa anunte la A.N.R.M. producerea de eruptii libere la sonde in termen de 24 de ore;
    g) sa solicite aprobarea A.N.R.M. pentru injectarea apelor reziduale in subsol, in cazul cand aceasta se executa prin alte sonde decat cele prevazute in studiul tehnico-economic avizat de A.N.R.M.;
    h) sa abandoneze sondele de exploatare numai cu avizul A.N.R.M. si cu luarea masurilor de protectie a zacamintelor si a suprafetei.
    Art. 89
    Titularii sunt obligati sa inceapa operatiunile petroliere la datele prevazute prin acordul de concesiune.
    Art. 90
    (1) In cazurile in care, prin lucrarile executate, se constata extinderea zacamantului in unul sau in mai multe perimetre adiacente pe care opereaza titulari diferiti, la solicitarea A.N.R.M. acestia sunt obligati sa asigure intocmirea unor studii unitare de evaluare a rezervelor si studii tehnico-economice de exploatare, care sa se refere la intregul zacamant.
    (2) Operatiunile petroliere vor fi executate de fiecare titular, conform modului de operare precizat prin studiul prevazut la alin. (1).

    CAP. 8
    Regimul redeventei petroliere, tarifelor si sumelor datorate bugetului de stat pentru programe nerealizate din motive imputabile titularului

    Art. 91
    Titularii acordurilor petroliere carora li s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere de exploatare, inclusiv exploatare experimentala, sau de operare a conductelor ce constituie Sistemul national de transport al petrolului ori de operare a terminalelor petroliere, aflate in proprietatea publica a statului, sunt platitori de redeventa petroliera.
    Art. 92
    (1) Inceperea operatiunilor petroliere, reprezentand data de la care este datorata redeventa petroliera, semnifica:
    a) momentul realizarii productiei, in cazul exploatarii, inclusiv in faza de exploatare experimentala;
    b) momentul operarii, in cazul conductelor magistrale ce constituie Sistemul national de transport al petrolului, precum si in cazul terminalelor petroliere.
    (2) Pretul de referinta pentru calculul contravalorii redeventei petroliere datorate bugetului de stat se stabileste de catre A.N.R.M. prin instructiuni tehnice.
    (3) Redeventa petroliera este platibila trimestrial, cu scadenta la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator.
    (4) Redeventa petroliera, in cazul operatiunilor petroliere de exploatare a zacamintelor petroliere, se calculeaza astfel:
    Redeventa = valoarea productiei brute extrase x cota procentuala stabilita de Legea petrolului nr. 238/2004, unde: valoarea productiei brute extrase = productia bruta x pretul de referinta.
    (5) Redeventa petroliera, in cazul operatiunilor petroliere de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si in cazul operatiunilor petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate in proprietatea publica a statului, se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de Legea petrolului nr. 238/2004 la valoarea veniturilor brute realizate, in cursul unui trimestru, din operatiunile petroliere mentionate.
    Art. 93
    (1) Pentru neplata in termen a redeventei petroliere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare.
    (2) In cazul in care se constata intarzieri de peste 6 luni in achitarea redeventei petroliere, A.N.R.M. poate rezilia concesiunea petroliera.
    Art. 94
    (1) Taxele si tarifele calculate si percepute de A.N.R.M. constituie venituri la bugetul de stat, cu exceptia unei cote de pana la 20% destinate acordarii de stimulente personalului A.N.R.M.
    (2) Taxele si tarifele prevazute de art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004 se fundamenteaza, se aproba si se incaseaza potrivit instructiunilor emise de conducatorul A.N.R.M.
    (3) Cota de pana la 20%, prevazuta de art. 52 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, constituie Fondul destinat stimularii personalului A.N.R.M. si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
    a) 20% in cazul taxelor si tarifelor de pana la 10 milioane lei;
    b) 18% in cazul taxelor si tarifelor intre 10 si 50 milioane lei;
    c) 15% in cazul taxelor si tarifelor de peste 50 milioane lei.
    (4) Taxele si tarifele incasate in mod necuvenit de catre A.N.R.M. se restituie din fondul prevazut la alin. (3).
    (5) Fondul destinat stimularii personalului A.N.R.M. se constituie lunar prin aplicarea cotei procentuale prevazute la alin. (3).
    (6) Disponibilitatile existente la sfarsitul anului in soldul contului "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate" se reporteaza pentru anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (7) Modalitatile si criteriile de repartizare a sumelor ce constituie Fondul destinat stimularii personalului A.N.R.M., cuantumul stimulentelor individuale, precum si modul de aprobare si utilizare se stabilesc de catre conducatorul A.N.R.M. prin instructiuni.
    Art. 95
    Activitatile aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale, prevazute la art. 48 alin. (1) lit. k) din Legea petrolului nr. 238/2004, vor fi convenite de A.N.R.M. si de titular, in conformitate cu prevederile acordului petrolier, si au drept scop realizarea urmatoarelor actiuni:
    a) achizitie de echipamente si servicii necesare desfasurarii activitatii acestora;
    b) participarea personalului acestora la programele de pregatire profesionala in domeniile de specialitate (geologie, geofizica, petrol), mediu, legislatie, negocieri etc.;
    c) schimb de experienta si participarea personalului acestora la evenimentele organizate de firme specializate, organisme si organizatii internationale, in scopul promovarii imaginii externe a Romaniei in domeniul petrolier;
    d) transfer de know-how.
    Art. 96
    Sumele reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul de lucrari convenite prin acordul petrolier, scadente la data renuntarii la concesiune si neexecutate din motive imputabile titularului, se vor vira la bugetul de stat in termen de 90 de zile de la data incetarii concesiunii.

    CAP. 9
    Transferul drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate prin acorduri petroliere

    Art. 97
    (1) Titularul de acord petrolier poate transfera, partial sau total, unei alte persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabila, in scris, a A.N.R.M.
    (2) Transferul realizat fara aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.
    Art. 98
    Pentru aprobarea transferului drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor criterii:
    a) acordul petrolier sa fie in vigoare;
    b) persoana juridica romana la care urmeaza sa fie transferate drepturile dobandite si obligatiile asumate sa nu inregistreze debite restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetele locale;
    c) obligatiile asumate de catre titular prin acordul petrolier sa fie indeplinite in raport cu durata derulata din acesta sau persoana juridica catre care se realizeaza transferul sa se angajeze sa preia si obligatiile neexecutate;
    d) persoana juridica la care se realizeaza transferul sa aiba capacitatea tehnica si capacitatea financiara necesare preluarii obligatiilor stabilite prin acordul petrolier;
    e) prin transfer sa se mentina conditiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin acordul petrolier;
    f) persoana juridica la care urmeaza sa fie transferate drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier sa fie specializata pentru executarea de operatiuni petroliere sau sa desemneze ca operator o firma autorizata care sa detina capacitate tehnica adecvata operatiunilor petroliere prevazute prin acordul transferat.
    Art. 99
    (1) Transferul se solicita in scris de catre titular impreuna cu persoana juridica la care urmeaza a fi transferate drepturile dobandite si obligatiile asumate.
    (2) Cererea, semnata si stampilata de reprezentantii legali ai celor doua persoane juridice, este insotita de urmatoarele documente:
    a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind persoana juridica la care urmeaza sa fie transferat acordul sau alta forma echivalenta in cazul firmelor straine;
    b) hotararile organelor de conducere ale celor doua persoane juridice, prin care aproba transferul drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate;
    c) copie, certificata pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de inregistrare ale persoanei juridice la care urmeaza sa fie transferate drepturile dobandite si obligatiile asumate;
    d) acte privind capacitatea tehnica si capacitatea financiara ale persoanei juridice la care urmeaza sa fie transferate drepturile dobandite si obligatiile asumate;
    e) raport privind operatiunile petroliere desfasurate de titular pana la momentul solicitarii aprobarii transferului drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate, cu mentionarea expresa a stadiului de indeplinire a obligatiilor stabilite prin acordul de concesiune si a rezultatelor obtinute.
    Art. 100
    (1) A.N.R.M. analizeaza solicitarea de aprobare a transferului drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate si hotaraste modul de solutionare, in termen de 30 de zile.
    (2) La transfer, prin acordul partilor, se pot modifica unele conditii ale acordului petrolier prin incheierea unui act aditional intre noul titular si A.N.R.M.
    Art. 101
    Transferul drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate prin acordul petrolier se aproba de conducatorul A.N.R.M. prin ordin, iar documentatiile care au stat la baza aprobarii transferului se pastreaza in arhiva A.N.R.M.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2075/2004

 
23.03.2014 13:34:00  Anonim  a scris :
Sunt de adus retusuri,clarificari asupra unor termninologii,situatii si conditii de aplicabilitate.Emitentii actelor juridice sa ia legatura cu organe de specialitate, cum ar fi UPG Ploiesti,CNR-CME,SIPG s.a. C.Capraru ,petroleum independent consultant
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu