Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.1 din 31.01.2018

pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 31 ianuarie 2018SmartCity1

Având în vedere:Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 29 ianuarie 2018;-prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlament, care impune luarea unor măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului legal şi normativ de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale;

necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea activităţii noii structuri guvernamentale în cele mai bune condiţii, în vederea îndeplinirii politicii interne şi externe a României, precum şi respectării angajamentelor asumate la nivel de ţară;

luând în considerare că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor Articolul 1(1) Se înfiinţează Ministerul Fondurilor Europene prin preluarea structurilor de specialitate şi activităţilor prevăzute la alin. (2) de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi prin preluarea activităţii şi personalului prevăzute la alin. (3) de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.(2) Structurile de specialitate şi activităţile care se preiau de către Ministerul Fondurilor Europene de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sunt cele din domeniul fondurilor europene, fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian, Programele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică, respectiv gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA, Facilitatea de tranziţie 2007, Frontierelor externe, Programul de Cooperare Elveţiano-Român cu atribuţii specifice autorităţii de plată, Fondul pentru Frontierele Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, cu atribuţiile prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument, inclusiv unităţile subordonate aferente activităţii preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, cu excepţia activităţilor şi structurilor aferente Programului operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, Programului operaţional „Capacitate administrativă" 2014-2020, autorităţilor de management/autorităţilor comune de management, autorităţilor naţionale, secretariatelor tehnice comune, punctelor de contact/punctelor naţionale de contact/persoanelor naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC şi organismul intermediar cu atribuţii pentru ARIA 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător".(3) Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale activitatea, personalul şi un număr de 19 posturi ale Organismului intermediar pentru Programul operaţional Capital uman.(4) Personalul încadrat în cadrul structurilor-suport la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, preluat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de la Ministerul Fondurilor Europene potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se preia la Ministerul Fondurilor Europene. Articolul 2Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale preia structura şi activităţile în domeniul dialogului social, iar Secretariatul General al Guvernului preia celelalte structuri şi activităţi de la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, care se desfiinţează. Capitolul IIModificarea unor acte normative Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică după cum urmează: I. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Mediului. 2. În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatului General al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului". II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se abrogă. 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. III. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare şi măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare. 2. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă. 3. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului", cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. c), unde se menţine sintagma „Ministerul Finanţelor Publice". IV. Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 950, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 4(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-3 propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Instituţiile nou-înfiinţate şi cele care preiau activităţi şi structuri de la alte ministere sau preiau în subordine instituţii publice, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau posturile şi personalul aferent acestora în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ministerelor şi instituţiilor publice care derulau aceste activităţi.(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă îşi vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Instituţiile prevăzute la art. 1 şi 2 preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, prevederile bugetare, execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare, precum şi patrimoniul aferent domeniului preluat stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(5) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Mediului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. I, care va cuprinde prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(7) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. II, care va cuprinde prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(8) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice încheie protocoale de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. III, care vor cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-primire.(9) Personalul încadrat în structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene ori care desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6), (7) şi (8), finanţarea cheltuielilor ministerelor şi instituţiilor publice reorganizate sau nou-înfiinţate se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite existent înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura sau din subordinea cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice. (3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2017 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate. Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltare regională şi administraţie publică; b)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1; c)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1; d)„Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene" în cazul activităţii desfăşurate de Organismul intermediar preluat; e)„Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" pentru activitatea de dialog social; f)„Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social" se înlocuieşte cu denumirea „Secretariatul General al Guvernului" pentru activităţile de la art. 2. Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6) şi (8).(2) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2018 se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 8 În litigiile înregistrate până la data de 5 ianuarie 2017 pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaţionali şi pentru care Ministerul Finanţelor Publice asigură reprezentarea conform art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează în continuare de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală juridică, până la soluţionarea definitivă a acestora. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Petru Bogdan CojocaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 1/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 1 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu