E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.1 din 31.01.2018

pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 31 ianuarie 2018SmartCity1

Având în vedere:Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 29 ianuarie 2018;-prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlament, care impune luarea unor măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului legal şi normativ de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale;

necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea activităţii noii structuri guvernamentale în cele mai bune condiţii, în vederea îndeplinirii politicii interne şi externe a României, precum şi respectării angajamentelor asumate la nivel de ţară;

luând în considerare că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor Articolul 1(1) Se înfiinţează Ministerul Fondurilor Europene prin preluarea structurilor de specialitate şi activităţilor prevăzute la alin. (2) de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi prin preluarea activităţii şi personalului prevăzute la alin. (3) de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.(2) Structurile de specialitate şi activităţile care se preiau de către Ministerul Fondurilor Europene de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sunt cele din domeniul fondurilor europene, fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian, Programele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică, respectiv gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA, Facilitatea de tranziţie 2007, Frontierelor externe, Programul de Cooperare Elveţiano-Român cu atribuţii specifice autorităţii de plată, Fondul pentru Frontierele Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, cu atribuţiile prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument, inclusiv unităţile subordonate aferente activităţii preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, cu excepţia activităţilor şi structurilor aferente Programului operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, Programului operaţional „Capacitate administrativă" 2014-2020, autorităţilor de management/autorităţilor comune de management, autorităţilor naţionale, secretariatelor tehnice comune, punctelor de contact/punctelor naţionale de contact/persoanelor naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC şi organismul intermediar cu atribuţii pentru ARIA 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător".(3) Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale activitatea, personalul şi un număr de 19 posturi ale Organismului intermediar pentru Programul operaţional Capital uman.(4) Personalul încadrat în cadrul structurilor-suport la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, preluat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de la Ministerul Fondurilor Europene potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se preia la Ministerul Fondurilor Europene. Articolul 2Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale preia structura şi activităţile în domeniul dialogului social, iar Secretariatul General al Guvernului preia celelalte structuri şi activităţi de la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, care se desfiinţează. Capitolul IIModificarea unor acte normative Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică după cum urmează: I. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Mediului. 2. În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatului General al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului". II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se abrogă. 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. III. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare şi măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare. 2. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă. 3. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului", cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. c), unde se menţine sintagma „Ministerul Finanţelor Publice". IV. Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 950, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 4(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-3 propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Instituţiile nou-înfiinţate şi cele care preiau activităţi şi structuri de la alte ministere sau preiau în subordine instituţii publice, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau posturile şi personalul aferent acestora în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ministerelor şi instituţiilor publice care derulau aceste activităţi.(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă îşi vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Instituţiile prevăzute la art. 1 şi 2 preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, prevederile bugetare, execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare, precum şi patrimoniul aferent domeniului preluat stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(5) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Mediului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. I, care va cuprinde prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(7) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. II, care va cuprinde prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(8) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice încheie protocoale de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. III, care vor cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-primire.(9) Personalul încadrat în structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene ori care desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6), (7) şi (8), finanţarea cheltuielilor ministerelor şi instituţiilor publice reorganizate sau nou-înfiinţate se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite existent înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura sau din subordinea cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice. (3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2017 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate. Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltare regională şi administraţie publică; b)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1; c)„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1; d)„Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene" în cazul activităţii desfăşurate de Organismul intermediar preluat; e)„Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" pentru activitatea de dialog social; f)„Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social" se înlocuieşte cu denumirea „Secretariatul General al Guvernului" pentru activităţile de la art. 2. Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6) şi (8).(2) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2018 se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 8 În litigiile înregistrate până la data de 5 ianuarie 2017 pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaţionali şi pentru care Ministerul Finanţelor Publice asigură reprezentarea conform art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează în continuare de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală juridică, până la soluţionarea definitivă a acestora. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Petru Bogdan CojocaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 1/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 1 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu