E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 22 din 31 ianuarie 2007

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 2 februarie 2007In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art.  1  pct. IV.1  din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale şi principalele atribuţii

Art. 1. - (1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare.

(2)   Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3)   Comisia Naţională de Prognoză are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte următoarele funcţii:

a)   de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional;

b)  de armonizare a metodelor şi tehnicilor de previziune, precum şi a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene;

c)   de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d)  de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;

e)  de administrare, prin care se asigură administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză se întemeiază pe principiile autonomiei şi obiectivitătii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale.

Art. 3. - (1) Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt,  mediu şi  lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;

b)   participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;

c)   realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice;

d)  coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale;

e)   participă la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră, precum Programul de convergenţă, Programul naţional de reforme;

f)   participă la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;

g)   evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;

h) participă la evaluările ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial;

i) gestionează şi implementează proiecte de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, precum şi în vederea perfecţionării activităţii de previziune;

j) elaborează şi utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare;

k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale;

l) efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind principalele tendinţe şi posibilele lor efecte asupra economiei româneşti;

m) analizează periodic situaţia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori activităţi economice;

n) realizează estimări asupra evoluţiei economice pe termen scurt şi avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale;

o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială;

p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior şi balanţa de plăţi externe; evaluează impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;

q) analizează şi prognozează evoluţia şi efectele procesului inflaţionist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

r) efectuează analize şi proiecţii privind evoluţia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii;

s) elaborează analize şi prognoze economice privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;

t) efectuează analize privind impactul asupra creşterii economice a programelor locale de dezvoltare şi a măsurilor propuse prin Cadrul strategic naţional de referinţă şi Programul operaţional regional „Dezvoltare regională";

u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Comisiei Naţionale de Prognoză;

v) răspunde solicitărilor instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice private prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere;

w) asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;

x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi programele de investiţii anuale;

y) organizează controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară.

(2) Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Prognoză colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi a ministerelor, cu Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

(2)   Comisia Naţională de Prognoză este abilitată să solicite informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Naţională a României, operatori economici, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor şi prognozelor, în condiţiile prevăzute de lege.

(3)   Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informaţii este intens, Comisia Naţională de Prognoză poate încheia convenţii de colaborare.

Art. 5. - (1) Comisia Naţională de Prognoză poate efectua cercetări, analize şi previziuni, la cerere, şi pe alte domenii   şi   subsectoare   sau   despre   alţi   indicatori economico-sociali decât aceia care fac obiectul activităţii sale curente.

(2)   Lucrările din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se prestează contra cost.

(3)   Preţurile şi tarifele pentru lucrările solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul ordonatorului principal de credite.

(4)  Veniturile obţinute se varsă integral la bugetul de stat.

CAPITOLUL II

Conducerea Comisiei Naţionale de Prognoză

Art. 6. - (1) Comisia Naţională de Prognoză este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2)   In exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.

(3)   Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator de credite.

(4)   Preşedintele numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză.

Art. 7. - (1) Preşedintele reprezintă Comisia Naţională de Prognoză în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate.

(2) Prin ordin al preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naţionale de Prognoză.

Art. 8. - (1) In exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.

(2)   Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune are ca atribuţie principală dezbaterea proiectelor şi prognozelor macroeconomice pentru creşterea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune sprijină Comisia Naţională de Prognoză în demersurile sale de perfecţionare a metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză şi de asigurare a compatibilităţii acestora cu cerinţele Uniunii Europene.

(3)   Din componenţa Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului academic şi ai societăţii civile, cu preocupări în domeniul analizei şi previziunii macroeconomice.

(4)   Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune este format din cel mult 7 membri, inclusiv preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, care este şi preşedintele acestuia.

(5)   Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(6)   Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune beneficiază de o indemnizaţie trimestrială de participare la şedinţă, egală cu 10% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.

(7)   Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Art. 9. - (1) Secretarul general al Comisiei Naţionale de Prognoză este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, îndeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei ori încredinţate de preşedinte.

CAPITOLUL III

Organizarea Comisiei Naţionale de Prognoză

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

(2)   In cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

(3)  Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză este de 126, exclusiv demnitarul.

Art. 11. - (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.

(2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente,  încadrarea  personalului,   modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.

(3) Atribuţiile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Pentru activitatea de analiză şi prognoză în profil teritorial, Comisia Naţională de Prognoză poate constitui compartimente şi birouri în judeţele în care îşi au sediul agenţiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză.

(2)   Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcţia analize şi prognoze regionale, prevăzută în anexă.

(3)   Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile prevăzute de lege, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoză.

Art. 13. - (1) Personalul Comisiei Naţionale de Prognoză se compune din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzute.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 14. - Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naţionale de Prognoză şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.

Art. 16. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*)

Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Prognoză

Numărul maxim de posturi = 126, exclusiv demnitarul

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 22/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 22 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu