Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.89 din 11.12.2013

privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi beneficiar
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi beneficiar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în calitate de operator de transport şi de sistem, încheie contracte pe baza contractului-cadru prevăzut la art. 1 cu următorii beneficiari: a)producători de energie electrică, pentru energia electrică livrată din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW racordate la reţeaua electrică de transport şi la reţeaua electrică de distribuţie, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de introducere de energie electrică în reţea (TG); b)operatori de distribuţie, pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem; c)furnizori de energie electrică, pentru energia electrică vândută clienţilor finali, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem; d)clienţi finali, care au dreptul să contracteze direct serviciul de transport, pentru energia electrică aferentă consumului propriu, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem. Articolul 3Operatorii de distribuţie sunt obligaţi să transmită lunar operatorului de transport şi de sistem schimburile de energie cu operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile tabelului centralizator prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi beneficiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 29 iulie 2013. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1CONTRACT-CADRU pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi beneficiar Nr. .............../........ ........ ............ Încheiat între: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA“ - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în ........ ................ ................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ..........., cod unic de înregistrare nr. ........ ................ ..........., cont de virament IBAN ........ .........., deschis la ........ ............., reprezentată de ........ ............., în calitate de prestator, şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (beneficiar) societate comercială cu sediul în ........ ................ .............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ............., cod unic de înregistrare nr. ........ ................ ..........., cont de virament IBAN ........ .............., deschis la ........ ........ ........., reprezentată de ........ ................ ........ ..........., în calitate de beneficiar, ambele denumite în continuare părţi. Având în vedere: a)
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; b)prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ..../..... privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi beneficiar; c)prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; d)prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; e)Licenţa nr. ..... a beneficiarului pentru producerea/furnizarea de energie electrică; f)alte documente şi prevederi legale,părţile au convenit următoarele: Secţiunea 1Definiţii Articolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1. Secţiunea a 2-aObiectul şi preţul contractului Articolul 2Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, denumite în continuare servicii prestate, şi reglementarea raporturilor dintre părţi privind obligaţiile financiare şi modalităţile de plată pentru serviciile prestate. Articolul 3(1) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciul de transport al energiei electrice este determinată în conformitate cu anexa nr. 2.(2) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciul de sistem se determină în conformitate cu anexa nr. 2 şi reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată/utilizată de beneficiar în baza contractelor sale de pe piaţa angro de energie electrică şi, după caz, pentru consumul propriu al reţelei de distribuţie deţinute.(3) Tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, precum şi tariful pentru energia electrică reactivă, aprobate de către autoritatea competentă şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se utilizează pentru determinarea contravalorii serviciilor prestate în perioadele de timp în care aceste tarife sunt în vigoare.(4) Orice modificare a tarifelor prevăzute la alin. (3) conduce la aplicarea noilor tarife pentru perioada în care acestea sunt în vigoare, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.(5) Valorile lunare contractate pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 şi sunt prevăzute în tabelul nr. 1 şi tabelul nr. 2 din anexa nr. 2. Articolul 4 (1) Remunerarea serviciilor prestate potrivit prezentului contract se efectuează pentru cantităţile de energie electrică realizate efectiv şi care sunt măsurate în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în punctul sau punctele de introducere/extragere a energiei electrice în/din nodurile reţelelor electrice de transport şi de distribuţie prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Valoarea serviciilor realizate în luna de contract se determină astfel:

în care:

VmG, RET, VmL, RET reprezintă valoarea serviciului de transport al energiei electrice în luna de contract m, exprimată în lei, care se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2;

VmSS este valoarea serviciului de sistem în luna de contract m, exprimată în lei, care se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2;

Vfact, mreact este valoarea energiei electrice reactive facturate în luna de contract m, exprimată în lei, care se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2; nu face parte din această categorie energia reactivă înregistrată între reţelele electrice de transport şi reţelele electrice de distribuţie ale operatorilor de reţea de distribuţie concesionari.
(3) Punctele de măsurare a energiei electrice introduse/extrase în/din nodurile reţelelor electrice de distribuţie şi modul de agregare a energiei măsurate sunt cele stabilite prin prin contractele de distribuţie a energiei electrice încheiate între beneficiar şi operatorul de distribuţie.
Secţiunea a 3-aModalităţi şi termene de plată Articolul 5 (1) Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 15 zile financiare după începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul emite către beneficiar o factură pentru luna contractuală precedentă, calculată conform prevederilor anexei nr. 2.(2) Factura aferentă obligaţiei de plată a beneficiarului se emite şi se transmite în format electronic (e-mail), data e-mailului fiind considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite beneficiarului, la cerere, prin serviciu de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către beneficiar. Articolul 6Beneficiarul plăteşte factura până la data scadenţei, respectiv în termen de 10 zile de la data primirii sale, la expirarea acestui termen beneficiarul aflându-se de drept în întârziere. Articolul 7Pentru plata facturii, beneficiarul poate alege orice modalitate legală de plată. Articolul 8Dacă ziua limită de plată determinată conform art. 6 nu este o zi financiară, atunci ziua limită de plată se consideră următoarea zi financiară. Articolul 9În cazul neîndeplinirii în termen de 5 zile calendaristice de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 5, beneficiarul plăteşte în afara sumei datorate o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadenţei până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate. Articolul 10În cazul în care o sumă facturată de către prestator este contestată integral sau în parte de către beneficiar, acesta va înainta o notă explicativă prestatorului, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Obiecţiile beneficiarului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii pretenţiilor formulate de către beneficiar. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de beneficiar, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor art. 9. Articolul 11 (1) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislaţiei, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al beneficiarului.(2) După termenul scadent, părţile pot conveni stingerea datoriilor reciproce prin compensare. Data efectuării plăţii va fi data înregistrării procesului-verbal prin care părţile au convenit asupra compensării. Secţiunea a 4-aDurata contractului Articolul 12 (1) Prezentul contract îşi produce efectele începând cu data de ........ .......... până la data de ........ ......... .(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a acestui contract, intră în vigoare reglementări care conduc la restructurarea beneficiarului, fiecare societate comercială rezultată urmează să preia cota parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părţile interesate.(3) Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:a)părţile convin de comun acord încetarea contractului; b)ajungerea la termen/expirarea contractului; c)prin reziliere, după o notificare prealabilă de 15 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte; d)în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; e)în caz de forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră durează mai mult de 6 luni. Secţiunea a 5-aDocumentele contractului Articolul 13Documentele prezentului contract sunt: a)acte adiţionale; b)anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul contract. Secţiunea a 6-aStandarde Articolul 14Părţile sunt de acord să respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale (operative) emise de prestator în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi recunosc că obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări. Secţiunea a 7-aConfidenţialitate Articolul 15Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentelor şi datelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi: a)informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare; b)informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului. Articolul 16Prevederile art. 15 rămân valabile 5 (cinci) ani după încetarea relaţiilor contractuale. Secţiunea a 8-aObligaţiile prestatorului Articolul 17Prestatorul are următoarele obligaţii: a)să asigure serviciile contractate în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; b)să asigure conducerea operaţională a sistemului electroenergetic naţional conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; c)să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciilor prestate conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; d)la cererea beneficiarului, să pună la dispoziţia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract, precum şi rezultatele analizelor incidentelor din reţeaua electrică de transport care au condus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali; e)să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; f)să suporte daunele produse beneficiarului, solicitate de beneficiar şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului. Secţiunea a 9-aDrepturile prestatorului Articolul 18Prestatorul are următoarele drepturi: a)să factureze contravaloarea serviciilor prestate la valoarea stabilită conform art. 5; b)să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate şi dobânzile penalizatoare; c)să limiteze sau să întrerupă serviciile prestate în condiţiile prevăzute la art. 21; d)să solicite beneficiarului constituirea unei garanţii financiare, în conformitate cu prevederile procedurii precizate la art. 24 alin. (6), elaborată de prestator şi avizată de ANRE; e)să execute garanţia financiară şi să solicite beneficiarului actualizarea acesteia în conformitate cu prevederile procedurii precizate la lit. d). Secţiunea a 10-aObligaţiile beneficiarului Articolul 19Beneficiarul are următoarele obligaţii: a)să achite integral şi la termen facturile emise de prestator, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare, beneficiarul aflându-se de drept în întârziere la împlinirea termenelor stabilite prin prezentul contract; b)să asigure transmiterea la prestator, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea lunii de contract, în format electronic sau prin fax, a cantităţilor lunare de energie introduse/extrase în/din reţelele electrice de transport şi distribuţie în luna de contract, măsurate în punctele stabilite în anexa nr. 3 şi centralizate în conformitate cu anexa nr. 2; c)să respecte prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi dispoziţiile dispecerului date în conformitate cu acesta; d)să constituie şi să actualizeze garanţia financiară în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 18 lit. d); e)să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului, inclusiv orice modificare legată de datele de identificare ale beneficiarului, persoane de contact şi portofoliu de clienţi; f)să transmită la prestator, ori de câte ori este cazul, anexa nr. 2, actualizată şi semnată, ca urmare a modificărilor survenite în portofoliul de clienţi. Secţiunea a 11-aDrepturile beneficiarului Articolul 20Beneficiarul are următoarele drepturi: a)să beneficieze de serviciile asigurate de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi al Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; b)să solicite prestatorului datele privind serviciile prestate în conformitate cu prezentul contract; c)să efectueze tranzacţii de import/export de energie electrică; d)să solicite prestatorului despăgubiri pentru daune produse şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului. Secţiunea a 12-aÎntreruperea sau limitarea serviciilor prestate Articolul 21(1) Serviciile prestate în baza acestui contract pot fi întrerupte sau limitate în următoarele cazuri:a)în caz de forţă majoră, în condiţiile art. 22; b)prin acordul părţilor; c)în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, în condiţiile de la art. 8, în mai mult de 5 (cinci) de zile de la data scadenţei; d)în situaţie de avarie a sistemului electroenergetic naţional, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice vecine; e)în cazul aplicării „Normativului de deconectări manuale“ şi a „Normativului de limitări“ în situaţii critice de funcţionare a sistemului electroenergetic naţional. (2) Părţile pot conveni întreruperea sau limitarea serviciilor prestate şi în alte situaţii, cum ar fi:a)în cazul abaterilor de la schema normală de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţă şi de regim normale; b)în situaţia prevenirii sau apariţiei unor avarii a echipamentelor din reţeaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normale de siguranţă în funcţionare conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, cu comunicarea către beneficiar a justificării acestei măsuri; c)pe durata necesară intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente; d)în regimuri postavarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), decizia de întrerupere a serviciului se poate pune în practică după expirarea unui preaviz de 5 zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să-l notifice beneficiarului. Prima zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului.
(4) Pe perioada de preaviz părţile sunt obligate să depună toate diligenţele pentru rezolvarea diferendului într-un mod convenabil ambelor părţi. Preavizul poate fi prelungit printr-o decizie a prestatorului.
Secţiunea a 13-aForţa majoră Articolul 22Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore, în condiţiile prevăzute la
art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Secţiunea a 14-aLitigii Articolul 23 (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.(2) Prezentului contract îi este aplicabilă legislaţia românească în vigoare. Secţiunea a 15-aDispoziţii finale Articolul 24 (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.(2) Drepturile şi obligaţiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parţiale sau totale de către niciuna dintre părţi, fără acordul explicit al celeilalte părţi. Acordul se va solicita de viitorul cedent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.(3) Convenţia de exploatare şi Avizul tehnic de racordare sunt, după caz, anexe la prezentul contract.(4) Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau se completează automat, dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare a ANRE) se modifică/se completează prevederile prezentului contract-cadru, părţile având obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.(5) Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia celor de la art. 3 alin. (4).(6) În executarea contractului se aplică prevederile Procedurii operaţionale „Instituirea garanţiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem“, în vigoare la data încheierii contractului, avizată de autoritatea competentă, prevăzută în anexa nr. 5. (7) În vederea aplicării Procedurii operaţionale prevăzute la alin. (6), în forma avizată de ANRE, prestatorul comunică beneficiarului avizul ANRE cu privire la această procedură.(8) În executarea contractului, corespondenţa dintre părţi este asigurată prin persoanele de contact prevăzute în anexa nr. 4. Secţiunea a 16-aAlte clauze Articolul 25 (1) La modificarea tarifului pentru prestarea serviciului reglementat de transport al energiei electrice şi/sau al tarifului pentru serviciul de sistem în cursul lunii de contract, valoarea facturii se calculează aplicând tarifele aprobate aferente fiecărei perioade din cadrul lunii de contract cantităţilor de energie electrică pentru care se asigură serviciul, corespunzătoare fiecărei perioade.(2) Cantităţile de energie electrică corespunzătoare fiecărei perioade din cadrul lunii de contract, precizate la alin. (1), se determină pe baza cantităţii medii zilnice aferente lunii de contract şi numărului de zile din fiecare perioadă, dacă beneficiarul nu transmite prestatorului, la termenul precizat la art. 19 alin. (1) lit. b), cantităţile de energie electrică înregistrate pe fiecare perioadă. Articolul 26La data încheierii prezentului contract, valoarea garanţiei financiare constituite în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 24 alin. (6) este de ........ ............ lei. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru). Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ ................ în 3 (trei) exemplare originale, dintre care unul la beneficiar şi două la prestator. Prestator, Beneficiar, ANEXA Nr. 1la contractul-cadru Semnificaţia termenilor din contract Termenii utilizaţi în contract sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. În înţelesul contractului, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

Autoritate competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
Beneficiar Operatorul comercial cu care se încheie contractul
Beneficiar al serviciului de transport Producător - pentru introducerea energiei electrice în reţeaua electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie; Furnizor/Operator de distribuţie/Client final - pentru extragerea energiei electrice din reţeaua electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie
Beneficiar al serviciului de sistem Furnizor/Operator de distribuţie/Client final
Energie electrică pentru care se asigură serviciul de transport şi de sistem Energie electrică activă, măsurată în punctele de introducere în/extragere din reţelele electrice
Factură electronică Factura care conţine informaţiile solicitate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi care a fost emisă şi primită în format electronic
Lună de contract O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
Reţea electrică de distribuţie Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv
Reţea electrică de transport Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
Serviciu de sistem Serviciu asigurat de operatorul de transport şi de sistem pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a sistemului electroenergetic, precum şi a calităţii energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare
Servicii funcţionale de sistem Servicii de sistem asigurate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., care exprimă activitatea curentă a operatorului de transport şi de sistem. Au o natură de monopol.
Serviciu tehnologic de sistem Serviciu asigurat de către producători sau clienţii finali dispecerizabili, la cererea operatorului de transport şi de sistem, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice transportate la parametrii prevăzuţi de normele în vigoare
Serviciu de transport Serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare
Tarif zonal de transport Sistem de preţuri reglementate la nivel local, pentru serviciul de transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferenţiat pe noduri (zone) de introducere în/extragere din reţeaua electrică
Zonă de sistem Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de un ansamblu de noduri de reţea grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional, tarifar ş.a.)

ANEXA Nr. 2la contractul-cadru Elemente de calcul al contravalorii serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciilor de sistem A. Valoarea lunară contractată a serviciului de transport
(1) Pentru beneficiarul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

în care: i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care beneficiarul introduce energie electrică; Qestlivrat,i este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi livrată de beneficiar în zona i, în luna m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul nr. 1; TG,i este tariful zonal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimat în lei/MWh.
(2) Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

în care: i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice în care beneficiarul extrage energie electrică; Qestconsum,i este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în zona i, în luna m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul nr. 2; TL,i este tariful zonal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimat în lei/MWh. B. Valoarea lunară realizată a serviciului de transport
(1) Pentru beneficiarul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

în care: i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care beneficiarul introduce energie electrică; Qlivrat,i este cantitatea de energie electrică livrată de beneficiar în zona i, în luna m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh; cantităţile de energie electrică introduse în reţea sunt cele din tabelul nr. 3; TG,i este tariful zonal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimat în lei/MWh.
(2) Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

în care: i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice din care beneficiarul extrage energie electrică; Qconsum,i este cantitatea de energie electrică consumată/ furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în zona i, în luna m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh; cantităţile de energie electrică extrase din reţea sunt cele din tabelul nr. 4; TL,i este tariful zonal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimat în lei/MWh. C. Valoarea lunară contractată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel: în care: Qestconsum este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său, în luna m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul nr. 2; TSS este tariful pentru serviciul de sistem, exprimat în lei/MWh. D. Valoarea lunară realizată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel: în care: Qconsum este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în luna m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh; TSS este tariful pentru serviciul de sistem, exprimat în lei/MWh. E. Valoarea lunară a energiei electrice reactive asigurate de prestator pentru beneficiarul - furnizor al clienţilor finali/client final racordaţi/racordat la reţeaua electrică de transport, cu excepţia energiei electrice reactive înregistrată între reţelele electrice de transport şi reţelele electrice de distribuţie ale operatorilor de reţea de distribuţie concesionari
(1) Cantitatea de energie electrică reactivă inductivă, asigurată de prestator şi supusă facturării, se stabileşte pentru un factor de putere mediu (cosφ) mai mic de 0,92 şi se calculează astfel:

Tabelul nr. 1. Cantităţile estimate de energie electrică ce urmează a fi introduse în reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare şi contravaloarea estimată a serviciilor de transport

Codul zonei Denumirea zonei Energie electrică introdusă în reţele Luna 1 Luna 2 .... Luna n Total
Serviciul de transport 1G Muntenia Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
2G Transilvania de Nord Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
3G Transilvania Centrală Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
4G Oltenia Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
5G Moldova Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
6G Dobrogea Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
Total Cantitate MWh
Tarif mediu lei/MWh
Contravaloare lei
TVA lei
Total lei

Beneficiar, Tabelul nr. 2. Cantităţile estimate de energie electrică ce urmează a fi extrase din reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare şi contravaloarea estimată a serviciului de transport şi serviciilor de sistem

Codul zonei Denumirea zonei Energie electrică extrasă din reţele Luna 1 Luna 2 .... Luna n Total
Serviciul de transport 1L Muntenia de Nord Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
2L Muntenia de Sud Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
3L Oltenia Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
4L Banat Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
5L Transilvania de Sud Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
6L Transilvania de Nord Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
7L Moldova Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
Codul zonei Denumirea zonei Energie electrică extrasă din reţele Luna 1 Luna 2 .... Luna n Total
8L Dobrogea Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
TOTAL Cantitate MWh
Tarif mediu lei/MWh
Contravaloare lei
Servicii de sistem Cantitate MWh
Tarif lei/MWh
Contravaloare lei
Servicii MWh
Contravaloare TVA lei/MWh
Total lei

Beneficiar, Tabelul nr. 3. Cantităţi de energie electrică introduse în reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare

Zona de tarifare Cantitate MWh
Codul Denumirea
1G Muntenia
2G Transilvania de Nord
3G Transilvania Centrală
4G Oltenia
5G Moldova
6G Dobrogea
Total

Beneficiar, Tabelul nr. 4. Cantităţi de energie electrică extrase din reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare

Zona de tarifare Cantitate MWh
Codul Denumirea
1L Muntenia de Nord
2L Muntenia de Sud
3L Oltenia
4L Banat
5L Transilvania de Sud
6L Transilvania de Nord
7L Moldova
8L Dobrogea
TOTAL

Beneficiar, ANEXA Nr. 3la contractul-cadru Lista punctelor de măsură pentru determinarea cantităţilor orare de energie electrică livrată/consumată/furnizată de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i Modul de agregare a valorilor măsurate ANEXA Nr. 4la contractul-cadru Persoane de contact şi informaţii comerciale Prestator: Contact comercial: Beneficiar: Contact comercial: ANEXA Nr. 5la contractul-cadru Procedura operaţională „Instituirea garanţiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem“ ANEXA Nr. 2CENTRALIZATOR LUNAR privind schimburile de energie electrică între operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari/alţi operatori de distribuţie luna .............. anul .........

Cantitatea (MWh)
Total contur de achiziţie energie electrică realizat (măsurat)
Energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie
Energie electrică pentru furnizorul de ultimă instanţă aferent zonei de licenţă
Energie electrică livrată de producători în reţelele electrice de distribuţie, din care:
Energie electrică livrată de alţi producători (unităţi nedispecerizabile), din care:
Sold schimburi cu Transelectrica, din care:
Primit de la Transelectrica, din care:
Prin AT şi/sau TR FIT/110 kV
Cedat la Transelectrica, din care:
Prin AT şi/sau TR FIT/110 kV
Primit pe linii de interconexiune, din care:
Cedat pe linii de interconexiune, din care:
Sold schimburi cu alţi operatori de distribuţie, din care:
Primit de la alţi operatori de distribuţie, din care:
Cedat la alţi operatori de distribuţie, din care:
Energie electrică pentru alţi furnizori, din care:
Energie electrică consumată în regim de autofurnizare, din care:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu