E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 567 1993 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 854 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 833 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 833 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 712 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de Hotărârea 900 1997
Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 186 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1362 1996
Articolul 4 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 1037 1996
Articolul 3 din actul Hotărârea 567 1993 in legatura cu Hotărârea 1020 1995
Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 445 1995
Articolul 2 din actul Hotărârea 567 1993 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 192 1995
Articolul 4 din actul Hotărârea 567 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 192 1995
Hotărârea 567 1993 completat de articolul 4 din actul Hotărârea 11 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din 15 octombrie 1993    * Republicata

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 280 din  4 octombrie 1994


SmartCity3


----------------
    *) Republicata in temeiul art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 622/1994.
    In temeiul prevederilor art. 22 din Legea 37/1990, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1993,
    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) In scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii patrimoniului public, destinat asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 37/1990, incepand cu data prezentei hotarari, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizeaza si functioneaza in structura prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are sediul in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1, este persoana juridica si administreaza bunuri proprietate publica in temeiul art. 135 alin. (5) din Constitutia Romaniei, al prevederilor Legii nr. 15/1990, al regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2, precum si al celorlalte acte normative care reglementeaza relatiile dintre regiile autonome si administratia publica.
    (3) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    (4) Atributiile ministerului de resort, prevazute de Legea nr. 15/1990, se indeplinesc de catre Secretariatul General al Guvernului.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul net al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1992.
    (2) Dobandirea de noi bunuri proprietate publica de interes national, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se vor putea face numai cu aprobarea Guvernului. In cazul dezvoltarii acestui patrimoniu prin folosirea de credite acordate de catre banci, garantarea sumelor imprumutate se va asigura in limita plafoanelor stabilite de organele abilitate prin lege.
    Art. 3
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica prin preluarea si, respectiv, predarea pe baza de protocol, a bunurilor din patrimoniul unitatilor prevazute in lista imobilelor, terenurilor si a altor bunuri, care se predau si, respectiv, se preiau de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", lista ce se va comunica acestora; cu valorile preluate sau predate se majoreaza, respectiv se diminueaza patrimoniul unitatilor in cauza.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" il constituie:
    1. administrarea, conservarea, protectia si intretinerea imobilelor si bunurilor proprietate publica a statului, in conformitate cu art. 135 alin. (5) din Constitutie; administreaza si dispune, in conditiile legii, de bunurile din patrimoniul propriu;
    2. asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern;
    3. administrarea locuintelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitarii functiei si, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementarilor legale. Administreaza locuintele, altele decat cele de protocol construite din fondurile statului sau cele construite sau achizitionate din fondurile proprii, inscrise in patrimoniul sau si dispune de acestea in conditiile legii. Pentru locuintele achizitionate sau construite din fonduri proprii, se aplica prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    Ocuparea, cu orice titlu, a spatiilor pentru birouri si alte destinatii din imobilele ce intra in administrarea regiei, de catre ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, fundatii, asociatii si alti beneficiari se face prin inchiriere directa sau pe baza de contract de prestatii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului si cu respectarea normelor locative, potrivit legii.
    La expirarea actualelor contracte de inchiriere, agentii economici vor putea ocupa spatii aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" numai pe baza de licitatie organizata potrivit reglementarilor legale;
    4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autoritati publice si diversi beneficiari;
    5. productia agricola si alimentara, valorificarea acesteia prin unitatile proprii de reprezentare si protocol, precum si la terti;
    6. executarea de lucrari de proiectare, constructii-montaj, conservare, intretinere si reparatii la cladiri, efectuarea de operatiuni si prestatii imobiliare;
    7. productie poligrafica, presa, tiparituri si activitate editoriala;
    8. transporturi auto si alte prestari de servicii;
    9. producerea, cu titlu de exclusivitate, a pasapoartelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu institutiile interesate;
    10. realizarea de operatiuni de export-import, efectuarea de activitati de comisionar in vama, expeditie, coletarie, intermediere transporturi si comercializare de marfuri.
    Art. 5
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi acopera cheltuielile din veniturile proprii, obtinute din valorificarea productiei si a prestatiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, in conditiile aplicarii de preturi si tarife legal stabilite.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, intretinerea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se acopera anual de catre Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, din bugetele proprii ale acestora. Fondurile necesare acestei activitati se stabilesc la inceputul fiecarui an, pe baza de protocol incheiat intre compartimentele de specialitate ale Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei si Guvernului, pe de o parte, si Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe de alta parte, si se suporta in cote-parti de catre fiecare dintre institutiile beneficiare.
    Art. 6
    Conducerea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de manager care este directorul general al regiei si presedintele consiliului de administratie.
    Desemnarea managerului se hotaraste de secretarul general al Guvernului, in temeiul si cu respectarea prevederilor Legii nr. 66/1993 si ale Hotararii Guvernului nr. 263/1994 *).
-----------------
    *) Conform art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 622/1994, pana la desemnarea managerului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, prevederile referitoare la conducerea regiei cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 567/1993 se aplica in continuare.

    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", constituit si aprobat potrivit legii, este format din 11 membri si isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului.
    Art. 7
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si repartizarea patrimoniului public aflat in administrarea sa si a celui propriu pe sucursale se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pe data prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1217 din 21 noiembrie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                                 LISTA
sucursalelor din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea               Sediul            Obiectul de activitate
crt. sucursalei         -------------------
                        localitatea, judetul
------------------------------------------------------------------------------
0         1                    2                           3
------------------------------------------------------------------------------
1. Sucursala pentru     Bucuresti,     - administrarea, conservarea, protec-
   administrarea pa-    sos. Panduri     tia si intretinerea patrimoniului
   trimoniului de       nr. 92 - 94,     public destinat asigurarii servici-
   interes national     sectorul 5       ilor de reprezentare si protocol
   Bucuresti                             pentru Senat, Camera Deputatilor,
                                         Presedintie si Guvern;
                                       - asigurarea de servicii de reprezen-
                                         tare si protocol;
                                       - protejarea si valorificarea fondu-
                                         lui silvic si agricol ce constituie
                                         rezervatie naturala.
------------------------------------------------------------------------------
2. Sucursala pentru     Bucuresti,     - administrarea, conservarea, protectia
   reprezentare si      str. Modrogan    si intretinerea bunurilor de interes
   protocol "Triumf"    nr. 20,          guvernamental din patrimoniul
                        sectorul 1       statului;
                                       - asigurarea de servicii de reprezentare
                                         si protocol pentru Senat, Camera
                                         Deputatilor, Presedintie si Guvern;
                                       - valorificarea bazei materiale si pres-
                                         tarea de servicii de protocol pentru
                                         ministere si alti beneficiari;
                                       - productie agricola si valorificarea
                                         acesteia;
                                       - prestatii hoteliere si activitati
                                         comerciale;
                                       - comisionar in vama.
------------------------------------------------------------------------------
3. Sucursala pentru    Predeal, B-dul  - administrarea, conservarea, protectia
   reprezentare si      Maresalul        si intretinerea patrimoniului public
   protocol             Antonescu        si a celui propriu;
   "Valea Prahovei"     nr. 28,judetul - asigurarea de servicii de reprezentare
                        Brasov           si protocol pentru Senat, Camera
                                         Deputatilor, Presedintie si Guvern;
                                       - valorificarea bazei materiale si pres-
                                         tarea de servicii de protocol pentru
                                         ministere si alti beneficiari;
                                       - productie agricola si valorificarea
                                         acesteia.
------------------------------------------------------------------------------
4. Sucursala pentru     Neptun -       - administrarea, conservarea, protectia
   reprezentare si      Mangalia,        si intretinerea patrimoniului public
   protocol "Neptun"    judetul          si a celui propriu;
                        Constanta      - asigurarea de servicii de reprezentare
                                         si protocol pentru Senat, Camera
                                         Deputatilor, Presedintie si Guvern;
                                       - valorificarea bazei materiale si pres-
                                         tarea de servicii de protocol pentru
                                         ministere si alti beneficiari;
                                       - prestatii hoteliere si de alimentatie;
                                       - productie agricola si valorificarea
                                         acesteia.
------------------------------------------------------------------------------
5. Sucursala pentru     Bucuresti,     - administrarea imobilelor de protocol
   administrarea        str.             si a celor destinate sediilor unor
   imobilelor de pro-   J.l.calderon     ministere si ale altor autoritati
   tocol si a sedii-    nr. 16,          publice;
   lor autoritatilor    sectorul 2     - administrarea locuintelor de protocol
   publice                               atribuite demnitarilor pe durata
                                         exercitarii functiei si, respectiv, a
                                         resedintelor oficiale repartizate
                                         potrivit reglementarilor legale.
                                         Administreaza locuintele, altele
                                         decat cele de protocol construite din
                                         fondurile statului sau cele constru-
                                         ite sau achizitionate din fondurile
                                         proprii, inscrise in patrimoniul sau
                                         si dispune de acestea in conditiile
                                         legii;
                                       - lucrari de conservare, intretinere,
                                         constructii si reparatii la imobile
                                         si instalatii;
                                       - lucrari de constructii-montaj, pro-
                                         ductie si operatiuni imobiliare.
-----------------------------------------------------------------------------
6. Sucursala poli-      Bucuresti,     - productie poligrafica (tiparituri
   grafica              str.             pentru Senat, Camera Deputatilor,
   "Bucurestii Noi"     Hrisovului       Presedintie, Guvern, ministere si
                        nr. 18 A,        alti beneficiari);
                        sectorul 1     - productia de pasapoarte si alte docu-
                                         mente si tiparituri cu caracter
                                         special;
                                       - activitate editoriala.
------------------------------------------------------------------------------
7. Sucursala de         Bucuresti,     - administrarea parcului auto propriu
   transport            B-dul            si asigurarea prestatiilor de trans-
   "Bucurestii Noi"     Bucurestii Noi   port pentru activitatile de reprezen-
                        nr. 40,          tare si protocol;
                        sectorul 1     - servicii de transport intern si inter-
                                         national, precum si service auto;
                                       - productie de piese de schimb si sub-
                                         ansambluri;
                                       - comisionar in vama.
------------------------------------------------------------------------------
8. Sucursala agro-      Bucuresti,     - productie agricola si alimentara
   industriala          sos.bucuresti-   pentru unitatile de reprezentare si
   Baneasa              Ploiesti         protocol, precum si pentru terti.
                        nr. 107,
                        sectorul 1
-----------------------------------------------------------------------------
9. Sucursala agro-      Bucuresti,     - productie agricola si alimentara
   industriala          sos. Magurele    pentru unitatile de reprezentare si
   Magurele                              protocol, precum si pentru terti;
                                       - industrializarea si valorificarea
                                         productiei auxiliare activitatilor
                                         de baza ale acesteia.
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" asigura servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, precum si administrarea, pastrarea integritatii si protejarea patrimoniului public si a celui propriu.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara potrivit legii si prezentului regulament.
    Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort.
    Art. 3
    Sediul central al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" il constituie:
    1. administrarea, conservarea, protectia si intretinerea directa sau prin sucursalele si complexele proprii a imobilelor si bunurilor proprietate publica a statului destinate activitatilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, in conditiile art. 135  alin. (5) din Constitutie; administreaza si dispune, in conditiile legii, asupra bunurilor din patrimoniul propriu;
    2. Asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern;
    3. administrarea locuintelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitarii functiei si, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementarilor legale. Administreaza locuintele, altele decat cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achizitionate din fondurile proprii, inscrise in patrimoniul sau si dispune de acestea in conditiile legii;
    4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autoritati publice si diversi beneficiari;
    5. productia agricola si alimentara, valorificarea acesteia prin unitatile proprii de reprezentare si protocol, precum si la terti;
    6. prestari de servicii in domeniul administrarii cladirilor din patrimoniul public si a altor imobile, lucrari de intretinere si reparatii, de constructii-montaj, proiectare, operatiuni imobiliare;
    7. productia poligrafica si editoriala (tiparituri pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si diversi beneficiari), editarea ziarului "Vocea Romaniei", precum si producerea, cu titlu de exclusivitate, a pasapoartelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu institutiile interesate;
    8. prestari de servicii de transport intern si international (persoane si marfuri), service auto, productie de piese de schimb, subansambluri etc.;
    9. prestari de servicii hoteliere, activitati comerciale si de alimentatie publica;
    10. realizarea de operatiuni de import-export;
    11. intretinerea, exploatarea si valorificarea fondului forestier ce constituie monopol natural;
    12. activitatea de comisionar in vama, expeditie, coletarie, intermediere transporturi si comercializare de marfuri.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 5
    In vederea realizarii obiectului sau de activitate, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategia de dezvoltare a structurilor regiei, asigura coordonarea proceselor de reglare a productiei si a serviciilor ce fac obiectul de activitate;
    2. administreaza, prin sucursalele si complexele proprii, patrimoniul public destinat asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern si pe cel propriu; stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune, sprijina financiar si tehnic sucursalele proprii pentru exercitarea in bune conditii a atributiilor ce le revin;
    3. asigura evidentierea distincta in patrimoniul regiei a bunurilor proprietate publica pe care le administreaza;
    4. inchiriaza sau concesioneaza bunuri proprietate publica, in conditiile legii;
    5. creeaza, cu aprobarea Guvernului, noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite ca fiind de interes national si, dupa caz, dezafecteaza asemenea bunuri, cu asigurarea resurselor financiare, in conditiile legii;
    6. intocmeste si supune anual aprobarii Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli;
    7. coordoneaza si asigura realizarea lucrarilor de investitii, intretinere, dotari si reparatii ale bunurilor din patrimoniul public si din cel propriu, astfel incat acestea sa poata satisface in conditii optime nevoile protocolului de stat. Pentru conservarea si protectia patrimoniului public de interes national, elaboreaza documentatiile tehnice necesare obtinerii surselor de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    8. asigura elaborarea normelor metodologice, tehnice si financiare in domeniul productiei, serviciilor, valorificarii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public si propriu, precum si in celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate;
    9. valorifica catre alti beneficiari capacitatile ramase disponibile dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol, la tarife stabilite pe criterii economice; din veniturile astfel obtinute se va acoperi o parte din cheltuielile de intretinere a patrimoniului public pe care regia il administreaza;
    10. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor de productie si pentru modernizarea activitatilor si serviciilor prestate;
    11. analizeaza si aproba listele lucrarilor de investitii proprii, asigura avizarea documentatiilor tehnico-economice, urmareste modul de realizare a lucrarilor si asigura conditiile necesare punerii in functiune la termen a obiectivelor de investitii;
    12. realizeaza operatiuni imobiliare si licitatii pentru bunurile din patrimoniul propriu;
    13. propune, cu acordul Secretariatului General al Guvernului, incadrarea pe categorii a locuintelor pe care le administreaza sau a celor din patrimoniul propriu si le evidentiaza in mod corespunzator in gestiunea proprie; dispune masurile ce se impun pentru administrarea, potrivit reglementarilor legale, a locuintelor de protocol;
    14. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    15. organizeaza activitatile de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, urmarind pregatirea speciala si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutatiilor ce survin in obiectul de activitate al regiei;
    16. asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intreg personalul regiei;
    17. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite, a altor surse de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    18. elaboreaza studii si face analize speciale in domeniul economico-financiar, fundamenteaza proiectele de bugete, analizeaza executia acestora si stabileste destinatia profitului, conform legislatiei in vigoare;
    19. coordoneaza activitatile de comert exterior si aproba criteriile de utilizare a incasarilor valutare realizate de sucursalele regiei;
    20. organizeaza si exercita controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
    21. asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii si societati comerciale din tara si strainatate, inclusiv prin asociere si constituire de noi societati comerciale, conform legislatiei in vigoare;
    22. indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 4
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 6
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are in administrare bunuri apartinand patrimoniului public si celui propriu, in valoare de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil la data de 31 decembrie 1992.

    CAP. 5
    Structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 7
    Regia are in structura sa sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare.
    Art. 8
    Consiliul de administratie al regiei poate hotari modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre sucursalele regiei.
    Art. 9
    Modul de organizare si functionare a sucursalelor, relatiile acestora cu regia, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 6
    Organele de conducere ale Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 10
    Conducerea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de manager care este directorul general al regiei si presedinte al consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", constituit si aprobat potrivit legii, este format din 11 membri si isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se numeste prin ordin al secretarului general al Guvernului si este compus din 11 membri, dupa cum urmeaza: - director general - presedinte; - reprezentanti ai Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; - ingineri, economisti, tehnicieni, juristi si alti specialisti.
    Art. 12
    Managerul detine deplina putere in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii regiei, potrivit art. 14 din Legea nr. 66/1993.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    Art. 14
    Membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care regia intretine relatii de afaceri ori are interese comune.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de unde provin si toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate; acestia sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 17
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si organigrama si statul de functii ale regiei;
    2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    3. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;
    4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    5. supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei; in situatiile cand cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, in scopul acordarii de subventii sau alocatii de la bugetul de stat;
    6. fundamenteaza planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea si conservarea patrimoniului destinat activitatilor de reprezentare si protocol, in vederea cuprinderii cheltuielilor respective in bugetele institutiilor beneficiare;
    7. stabileste imprumutul pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    8. aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    9. stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    10. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
    11. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    12. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
    13. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei si, dupa caz, ai sucursalelor;
    14. adopta orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea regiei.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 19
    Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Directorul general al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este desemnat de secretarul general al Guvernului, iar directorii executivi ai regiei si directorii sucursalelor, de catre consiliul de administratie.
    Art. 21
    Directorul general indeplineste calitatea de manager al regiei, conduce activitatea curenta a acesteia, reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
    Art. 22
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 7
    Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 23
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli anual se aproba de catre Guvern. Extrasul bugetului de venituri si cheltuieli al regiei constituie anexa la bugetul de stat si se supune legiferarii o data cu acesta.
    (3) Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, care fac parte din structura regiei, au autonomie si competente reglementate prin regulamentul de organizare si functionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administratie al regiei.
    (5) Sucursalele isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale; intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil, ca parte integranta din bugetul si bilantul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    Art. 24
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi acopera cheltuielile din veniturile proprii.
    Art. 25
    Partea de venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor si a platilor prevazute de lege se repartizeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 26
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 27
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" poate beneficia de alocatii si subventii de la bugetul de stat. Acestea se acorda si se repartizeaza prin Secretariatul General al Guvernului, in limitele fondurilor prevazute in bugetul acestuia, putand fi utilizate de catre regie numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
    Art. 28
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Crearea de noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes national, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face numai cu aprobarea Guvernului.
    (3) In scopul dezvoltarii, conservarii si exploatarii bunurilor proprietate publica aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", vor putea fi contractate credite bancare cu garantarea, de catre Ministerul Finantelor, a rambursarii lor, pentru valori de pana la 500 milioane lei, si de catre Guvern pentru valori mai mari.
    Art. 29
    Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 30
    (1) Cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public destinate asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol se acopera din fondurile alocate anual in bugetele proprii ale Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei si Guvernului.
    (2) Contravaloarea serviciilor asigurate altor beneficiari va fi incasata la tarife stabilite pe principii economice, iar cu veniturile realizate se vor diminua cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public, destinate protocolului de stat.

    CAP. 8
    Relatii comerciale

    Art. 31
    Relatiile comerciale dintre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si terti se vor baza pe raporturi contractuale.
    Art. 32
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc potrivit reglementarilor legale.

    CAP. 9
    Dispozitii referitoare la personal

    Art. 33
    Personalul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se angajeaza prin decizia directorului general.
    Art. 34
    Nivelul de salarizare a personalului angajat se stabileste de consiliul de administratie al regiei, conform prevederilor legale.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Litigiile de orice fel in care se implica Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 36
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 567/1993
Hotărârea 854 2000
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 833 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 712 1998
pentru modificarea prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea 900 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 186 1997
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile - constructii si terenuri - si a altor bunuri din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1362 1996
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 567/1993 si a Hotararii Guvernului nr. 414/1995
Hotărârea 1037 1996
privind transmiterea cu plata a unor investitii neterminate in patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1020 1995
privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Presedintiei Romaniei
Hotărârea 445 1995
privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 192 1995
pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 11 1995
privind comasarea societatilor comerciale "Sala Palatului" - S.A. Bucuresti si "Olimp" - S.A. Bucuresti cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu