E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din 15 octombrie 1993

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din  4 noiembrie 1993


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 37/1990, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) In scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii patrimoniului public, destinat asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 37/1990, incepand cu data prezentei hotarari, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizeaza si functioneaza in structura prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are sediul in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1, este persoana juridica si administreaza bunuri proprietate publica in temeiul art. 135 alin. (5) din Constitutia Romaniei, al prevederilor Legii nr. 15/1990, al regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2, precum si al celorlalte acte normative care reglementeaza relatiile dintre regiile autonome si administratia publica.
    (3) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    (4) Atributiile ministerului de resort, prevazute de Legea nr. 15/1990, se indeplinesc de catre Secretariatul General al Guvernului.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul net al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1992.
    (2) Dobandirea de noi bunuri proprietate publica de interes national, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se vor putea face numai cu aprobarea Guvernului. In cazul dezvoltarii acestui patrimoniu prin folosirea de credite acordate de catre banci, garantarea sumelor imprumutate se va asigura in limita plafoanelor stabilite de organele abilitate prin lege.
    Art. 3
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica prin preluarea si, respectiv, predarea, pe baza de protocol, a bunurilor din patrimoniul unitatilor prevazute in lista imobilelor, terenurilor si a altor bunuri, care se predau si, respectiv, se preiau de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", lista ce se va comunica acestora; cu valorile preluate sau predate se majoreaza, respectiv se diminueaza patrimoniul unitatilor in cauza.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" il constituie:
    1. administrarea, conservarea, protectia si intretinerea bunurilor din patrimoniul public si din patrimoniul propriu;
    2. asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern;
    3. administrarea fondului locativ (de protocol-serviciu) destinat persoanelor care detin functii de demnitari in structurile legislative, executive si de justitie;
    4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autoritati publice si diversi beneficiari;
    5. productia agricola si alimentara, valorificarea acesteia prin unitatile proprii de reprezentare si protocol, precum si la terti;
    6. executarea de lucrari de proiectare, constructii-montaj, conservare, intretinere si reparatii la cladiri, efectuarea de operatiuni si prestatii imobiliare;
    7. productie poligrafica, presa, tiparituri si activitate editoriala;
    8. transporturi auto si alte prestari de servicii;
    9. producerea, cu titlu de exclusivitate, a pasapoartelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu institutiile interesate;
    10. realizarea de operatiuni de export-import, efectuarea de activitati de comisionar in vama, expeditie, coletarie, intermediere transporturi si comercializare de marfuri.
    Art. 5
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi acopera cheltuielile din veniturile proprii, obtinute din valorificarea productiei si a prestatiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, in conditiile aplicarii de preturi si tarife legal stabilite.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, intretinerea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se acopera anual de catre Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, din bugetele proprii ale acestora. Fondurile necesare acestei activitati se stabilesc la inceputul fiecarui an, pe baza de protocol incheiat intre compartimentele de specialitate ale Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei si Guvernului, pe de o parte, si Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe de alta parte, si se suporta in cote-parti de catre fiecare dintre institutiile beneficiare.
    Art. 6
    Conducerea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de un consiliu de administratie, format din 13 persoane, constituit si aprobat potrivit legii.
    Art. 7
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si repartizarea patrimoniului public aflat in administrarea sa si a celui propriu pe sucursale se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei.
    Directorul general al regiei se numeste de secretarul general al Guvernului si este, totodata, presedintele consiliului de administratie al acesteia.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pe data prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1217 din 21 noiembrie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Secretarul general al Guvernului,
                      Viorel Hrebenciuc

                      Ministru de stat, ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministru de stat, ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1
                             LISTA
sucursalelor din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                          Sediul
crt.                        ------------
      Denumirea sucursalei   localitatea,        Obiectul de activitate
                              judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Sucursala pentru            Bucuresti,  - administrarea, conservarea,
    administrarea patrimoniului sos.        protectia si intretinerea
    de interes national         Panduri,    patrimoniului public destinat
    Bucuresti                   nr. 92-94   asigurarii serviciilor de
    sectorul 5                              reprezentare si protocol pentru
                                            Senat, Camera Deputatilor,
                                            Presedintie si Guvern;
                                            - asigurarea de servicii de
                                            reprezentare si protocol;
                                            - protejarea si valorificarea
                                            fondului silvic si agricol ce
                                            constituie rezervatie naturala.
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Sucursala pentru reprezen- Bucuresti,   - administrarea, conservarea, pro-
    tare si protocol "Triumf"  str.modrogan tectia si intretinerea bunurilor de
                               nr. 20,      interes guvernamental din patrimo-
                               sectorul 1   niul statului;
                                            - asigurarea de servicii de repre-
                                            zentare si protocol pentru Senat,
                                            Camera Deputatilor, Presedintie si
                                            Guvern;
                                            - valorificarea bazei materiale si
                                            prestarea de servicii de protocol
                                            pentru ministere si alti benefici-
                                            ari;
                                            - productie agricola si valorifica-
                                            rea acesteia;
                                            - prestatii hoteliere si activitati
                                            comerciale;
                                            - comisionar in vama.
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Sucursala pentru reprezen- Predeal,     - administrarea, conservarea, pro-
    tare si protocol "Valea   b-dul Maresa-  tectia patrimoniului public si a
    Prahovei"                  lul Antones- celui propriu;
                               cu nr. 28,   - asigurarea de servicii de repre-
                               Judetul      zentare si protocol pentru Senat,
                               Brasov       Camera Deputatilor, Presedintie si
                                            Guvern;
                                            - valorificarea bazei materiale si
                                            prestarea de servicii de protocol
                                            pentru ministere si alti benefi-
                                            ciari;
                                            - productie agricola si valorifica-
                                            rea acesteia.
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Sucursala pentru reprezen- Neptun -     - administrarea, conservarea, pro-
    tare si protocol "Neptun"  Mangalia,    tectia si intretinerea patrimoniu-
                               judetul      lui public si a celui propriu;
                               Constanta    - asigurarea de servicii de repre-
                                            zentare si protocol pentru Senat,
                                            Camera Deputatilor, Presedintie si
                                            Guvern;
                                            - valorificarea bazei materiale si
                                            prestarea de servicii de protocol
                                            pentru ministere si alti benefi-
                                            ciari;
                                            - prestatii hoteliere si de alimen-
                                            tatie;
                                            - productie agricola si valorifica-
                                            rea acesteia.
-------------------------------------------------------------------------------
 5. Sucursala pentru adminis-  Bucuresti,   - administrarea imobilelor de pro-
    trarea imobilelor de pro-  str.J.L.Cal- tocol si a celor destinate sediilor
    tocol si a sediilor auto-  deron nr.16, unor ministere si ale altor autori-
    ritatilor publice          sectorul 2   tati publice;
                                            - administrarea fondului locativ
                                            (locuinte de protocol-serviciu) ne-
                                            cesar persoanelor care detin func-
                                            tii de demnitari in structurile le-
                                           gislative, executive si de justitie,
                                            potrivit reglementarilor legale;
                                            - lucrari de conservare, intretine-
                                            re, constructii si reparatii la
                                            imobile si instalatii;
                                            - lucrari de constructii-montaj,
                                            productie si operatiuni imobiliare.
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Sucursala poligrafica      Bucuresti,   - productie poligrafica (tiparituri
    "Bucurestii Noi"           Str. Hriso-  pentru Senat, Camera Deputatilor,
                               vului        Presedintie, Guvern, ministere si
                               nr. 18 A     alti beneficiari);
                               sectorul 1   - productia de pasapoarte si alte
                                            documente si tiparituri cu caracter
                                            special;
                                            - activitate editoriala.
-------------------------------------------------------------------------------
 7. Sucursala de transport     Bucuresti,   - administrarea parcului auto pro-
    "Bucurestii Noi"           b-dul Bucu-  priu si asigurarea prestatiilor de
                               restii Noi   transport pentru activitatile de
                               nr. 40,      reprezentare si protocol;
                               sectorul 1   - servicii de transport intern si
                                            international, precum si servicii
                                            auto;
                                            - productie de piese de schimb si
                                            subansambluri;
                                            - comisionar in vama.
-------------------------------------------------------------------------------
 8. Sucursala agroindustriala  Bucuresti,   - productie agricola si alimentara
    Baneasa                    sos.bucuresti  pentru unitatile de reprezentare
                               - Ploiesti   si protocol, precum si pentru terti
                               nr. 107,
                               sectorul 1.
-------------------------------------------------------------------------------
 9. Sucursala agroindustriala  Bucuresti,   - productie agricola si alimentara
    Magurele                   sos.magurele pentru unitatile de reprezentare si
                                            protocol, precum si pentru terti;
                                            - industrializarea si valorificarea
                                            productiei auxiliare activitatilor
                                            de baza ale acesteia.
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                        REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" asigura servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, precum si administrarea, pastrarea integritatii si protejarea patrimoniului public si a celui propriu.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara potrivit legii si prezentului regulament.
    Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort.
    Art. 3
    Sediul central al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" il constituie:
    1. administrarea, conservarea, protectia si intretinerea directa sau prin sucursalele sale a bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, precum si a patrimoniului propriu, destinate activitatilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, potrivit intelegerilor incheiate cu acestea;
    2. asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern;
    3. administrarea fondului locativ (de protocol-serviciu), destinat persoanelor care detin functii de demnitari in structurile legislative, executive si de justitie;
    4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autoritati publice si diversi beneficiari;
    5. productia agricola si alimentara, valorificarea acesteia prin unitatile proprii de reprezentare si protocol, precum si la terti;
    6. prestari de servicii in domeniul administrarii cladirilor din patrimoniul public si a altor imobile, lucrari de intretinere si reparatii, de constructii-montaj, proiectare, operatiuni imobiliare;
    7. productia poligrafica si editoriala (tiparituri pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si diversi beneficiari), editura ziarului "Vocea Romaniei", precum si producerea, cu titlu de exclusivitate, a pasapoartelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu institutiile interesate;
    8. prestari de servicii de transport intern si international (persoane si marfuri), service auto, productie de piese de schimb, subansambluri etc.;
    9. prestari de servicii hoteliere, activitati comerciale si de alimentatie publica;
    10. realizarea de operatiuni de import-export;
    11. intretinerea, exploatarea si valorificarea fondului forestier ce constituie monopol natural;
    12. activitatea de comisionar in vama, expeditie, coletarie, intermediere transporturi si comercializare de marfuri.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 5
    In vederea realizarii obiectului sau de activitate, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategia de dezvoltare a structurilor regiei, asigura coordonarea proceselor de reglare a productiei si a serviciilor ce fac obiectul sau de activitate;
    2. administreaza direct sau prin sucursalele sale patrimoniul public destinat asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern si pe cel propriu; stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune;
    3. asigura evidentierea distincta in patrimoniul regiei a bunurilor proprietate publica pe care le administreaza;
    4. inchiriaza sau concesioneaza bunuri proprietate publica, in conditiile legii;
    5. creeaza, cu aprobarea Guvernului, noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite ca fiind de interes national si, dupa caz, dezafecteaza asemenea bunuri, cu asigurarea resurselor financiare, in conditiile legii;
    6. intocmeste si supune anual aprobarii Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli;
    7. coordoneaza si asigura realizarea lucrarilor de investitii, intretinere, dotari si reparatii ale bunurilor din patrimoniul public si din cel propriu, astfel incat acestea sa poata satisface in conditii optime nevoile protocolului de stat. Pentru conservarea si protectia patrimoniului public de interes national, elaboreaza documentatiile tehnice necesare obtinerii surselor de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    8. asigura elaborarea normelor metodologice, tehnice si financiare in domeniul productiei, serviciilor, valorificarii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public si propriu, precum si in celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate;
    9. valorifica catre alti beneficiari capacitatile ramase disponibile dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol, la tarife stabilite pe criterii economice; din veniturile astfel obtinute se va acoperi o parte din cheltuielile de intretinere a patrimoniului public pe care regia il administreaza;
    10. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor de productie si pentru modernizarea activitatilor si serviciilor prestate;
    11. analizeaza si aproba listele lucrarilor de investitii proprii, asigura avizarea documentatiilor tehnico-economice, urmareste modul de realizare a lucrarilor si asigura conditiile necesare punerii in functiune la termen a obiectivelor de investitii;
    12. realizeaza operatiuni imobiliare si licitatii pentru bunurile din patrimoniul propriu;
    13. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    14. organizeaza activitatile de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, urmarind pregatirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutatiilor ce survin in obiectul de activitate al regiei;
    15. asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intreg personalul regiei;
    16. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite, a altor surse de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    17. elaboreaza studii si face analize specifice in domeniul economico-financiar, fundamenteaza proiectele de bugete, analizeaza executia acestora si stabileste destinatia profitului, conform legislatiei in vigoare;
    18. coordoneaza activitatile de comert exterior si aproba criteriile de utilizare a incasarilor valutare realizate de sucursalele regiei;
    19. organizeaza si exercita controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
    20. asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii si societati comerciale din tara si cu firme din strainatate, inclusiv prin asociere si contracte de management, conform legislatiei in vigoare;
    21. indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 4
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 6
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are in administratie bunuri apartinand patrimoniului public si celui propriu, in valoare de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil la data de 31 decembrie 1992.

    CAP. 5
    Structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 7
    Regia are in structura sa sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare.
    Art. 8
    Consiliul de administratie al regiei poate hotari modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre sucursalele regiei.
    Art. 9
    Modul de organizare si functionare a sucursalelor, relatiile acestora cu regia, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 6
    Organele de conducere ale Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    Art. 10
    Conducerea regiei se asigura de catre consiliul de administratie, al carui presedinte este directorul general al regiei.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se numeste prin ordin al secretarului general al Guvernului si este compus din 13 membri, dupa cum urmeaza:
    - director general - presedinte;
    - reprezentanti ai Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    - ingineri, economisti, tehnicieni, juristi si alti specialisti.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza legilor in vigoare si a propriului regulament si hotaraste in toate problemele esentiale ale activitatii regiei.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    Art. 14
    Membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care regia intretine relatii de afaceri ori are interese contrare.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de unde provin si toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate; acestia sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 17
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si organigrama si statul de functii ale regiei;
    2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    3. hotaraste cu privire la inventiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;
    4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    5. supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei; in situatia cand cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, in scopul acordarii de subventii sau alocatii de la bugetul de stat;
    6. fundamenteaza planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea si conservarea patrimoniului destinat activitatilor de reprezentare si protocol, in vederea cuprinderii cheltuielilor respective in bugetele institutiilor beneficiare;
    7. stabileste imprumuturi pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    8. aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    9. stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    10. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
    11. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    12. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
    13. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei si, dupa caz, ai sucursalelor;
    14. adopta orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea regiei.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 19
    Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Directorul general al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este numit de secretarul general al Guvernului, iar directorii executivi ai regiei si directorii sucursalelor, de catre consiliul de administratie.
    Art. 21
    Directorul general indeplineste calitatea de manager al regiei, conduce activitatea curenta a acesteia, reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
    Art. 22
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 7
    Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 23
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli anual se aproba de catre Guvern. Extrasul bugetului de venituri si cheltuieli al regiei constituie anexa la bugetul de stat si se supune legiferarii o data cu acesta.
    (3) Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, care fac parte din structura regiei, au autonomie si competente reglementate prin regulamentul de organizare si functionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administratie al regiei.
    (5) Sucursalele isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale; intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil, ca parte integranta din bugetul si bilantul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    Art. 24
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi acopera cheltuielile din veniturile proprii.
    Art. 25
    Partea de venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor si a platilor prevazute de lege se repartizeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 26
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 27
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" poate beneficia de alocatii si subventii de la bugetul de stat. Acestea se acorda si se repartizeaza prin Secretariatul General al Guvernului, in limitele fondurilor prevazute in bugetul acestuia, putand fi utilizate de catre regie numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
    Art. 28
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Crearea de noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes national, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face numai cu aprobarea Guvernului.
    (3) In scopul dezvoltarii, conservarii si exploatarii bunurilor proprietate publica aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", vor putea fi contractate credite bancare cu garantarea, de catre Ministerul Finantelor, a rambursarii lor, pentru valori de pana la 500 milioane lei, si de catre Guvern pentru valori mai mari.
    Art. 29
    Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza prin conturi deschise la banci si prin caseria proprie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 30
    (1) Cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public destinate asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol se acopera din fondurile alocate anual in bugetele proprii ale Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei si Guvernului.
    (2) Contravaloarea serviciilor asigurate altor beneficiari va fi incasata la tarife stabilite pe principii economice, iar cu veniturile realizate se vor diminua cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public, destinate protocolului de stat.

    CAP. 8
    Relatii comerciale

    Art. 31
    Relatiile comerciale dintre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si terti se vor baza pe raporturi contractuale.
    Art. 32
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc potrivit reglementarilor legale.

    CAP. 9
    Dispozitii referitoare la personal

    Art. 33
    Personalul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se angajeaza prin decizia directorului general.
    Art. 34
    Nivelul de salarizare a personalului angajat se stabileste de consiliul de administratie al regiei, conform prevederilor legale.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Litigiile de orice fel in care se implica Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 36
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu