E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 37 din  7 decembrie 1990

pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  8 decembrie 1990


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Guvernul Romaniei este organul central al puterii executive care exercita, in conformitate cu legea, administratia publica pe intreg teritoriul tarii.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei este format din primul-ministru, ministrii de stat, ministrii si secretari de stat.
    Primul-ministru este desemnat de Presedintele Romaniei, iar componenta guvernului se aproba, la propunerea primului-ministru, prin hotarire, de catre Adunarea Deputatilor si Senat.
    Art. 3
    Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetatenia romana, domiciliul in Romania si se bucura de exercitiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dubla cetatenie.
    Membrii guvernului nu pot fi deputati sau senatori si nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala cu caracter national, o alta functie publica sau o functie ori activitate profesionala salarizata in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale sau altor organizatii ori unitati cu scop lucrativ.
    Prevederile alin. 2 se aplica si persoanelor care indeplinesc o functie de nivel guvernamental.
    In afara cazurilor prevazute la alin. 1 si 2, cumulul este permis cu conditia indeplinirii integrale, de catre persoana care cumuleaza, a atributiilor ce ii revin in cadrul guvernului.
    Art. 4
    Functia de ministru de stat, ministru si secretar de stat membru al guvernului devine vacanta prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.
    De asemenea, functia unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului inceteaza in cazul in care primul-ministru decide revocarea acestuia.
    In situatiile prevazute la alin. 1 si 2, pina la aprobarea noului membru al guvernului, atributiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.
    Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie facuta de catre primul-ministru in cel mult 15 zile de la data cind postul a devenit vacant sau de la data cind membrul guvernului a fost revocat.
    Art. 5
    Presedintele Romaniei poate participa la sedintele guvernului care au ca obiect probleme de interes national privind politica externa a guvernului, apararea tarii, asigurarea ordinii publice.
    In cazul in care este prezent, Presedintele Romaniei prezideaza sedinta de guvern.
    Art. 6
    Guvernul adopta hotariri si regulamente in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. Hotaririle si regulamentele se adopta cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majoritatii simple a celor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul total al membrilor guvernului.
    Guvernul se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cite ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.
    La sedintele guvernului pot participa ca invitati sefi de departament, secretari de stat ce nu sint membri ai guvernului si orice alte persoane a caror prezenta se apreciaza a fi utila, potrivit deciziei primului-ministru.
    Dezbaterile guvernului si modul de adoptare a hotaririlor sau regulamentelor, ca si a oricaror alte masuri, se consemneaza in stenograma sedintei, certificata de secretarul general al guvernului.
    Art. 7
    Guvernul adopta hotariri, in exercitarea atributiilor proprii, si regulamente de aplicare a legilor, cind prin lege s-a prevazut aceasta.
    Membrii guvernului pot propune proiecte de hotariri privind ramura sau domeniul de activitate de care raspund. Regulamentele se elaboreaza potrivit deciziei primului-ministru.
    Hotaririle guvernului, cu exceptia celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum si regulamentele, se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 8
    Guvernul isi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativa a problemelor curente si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de guvern.
    Biroul executiv este compus din primul-ministru, ministrii de stat, ministrul finantelor, ministrul justitiei, ministrul de interne si ministrul apararii nationale.
    Normele de organizare si functionare a biroului executiv se aproba de guvern.
    Art. 9
    Pe linga primul-ministru functioneaza:
    a) Consiliul reformei, relatiilor si informatiilor publice;
    b) Cabinetul primului-ministru;
    c) consilierii primului-ministru.
    Organizarea si atributiile compartimentelor prevazute la alin. 1 se aproba prin decizia primului-ministru.
    Art. 10
    Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participa la sedintele acestuia, precum si la sedintele biroului executiv.
    Structura organizatorica, atributiile si normele de functionare ale Secretariatului general se aproba de catre guvern.
    Art. 11
    Salarizarea pentru personalul guvernului este prevazuta in anexa prezentei legi, care face parte integranta din aceasta.
    Art. 12
    Pe linga guvern functioneaza, ca organe centrale de specialitate ale administratiei de stat, comisii nationale si alte organe asimilate acestora, cum sint departamente, agentii, oficii, secretariate si subsecretariate de stat, care se infiinteaza potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetelor alocate.
    Dispozitiile art. 3 se aplica si conducatorilor sau salariatilor organelor prevazute la alin. 1, precum si salariatilor din aparatul guvernului.
    Art. 13
    Primul-ministru conduce guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competentelor si raspunderilor ce le revin.
    Membrii guvernului sint solidar raspunzatori pentru activitatea guvernului si hotaririle sau masurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este raspunzator si pentru propria sa activitate.
    Guvernul, in intregul sau, si fiecare din membrii acestuia raspund in fata parlamentului pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.

    CAP. 2
    Atributiile guvernului, ale primului-ministru si ale celorlalti membri ai guvernului

    Art. 14
    Guvernul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura executarea, de catre administratia publica, a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora;
    b) conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat;
    c) elaboreaza proiecte de legi si le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executiva primite din partea parlamentului;
    d) elaboreaza proiectul bugetului de stat, precum si contul general de inchidere a exercitiului bugetar, si le supune spre adoptare parlamentului; in elaborarea si executarea bugetului, nici o cheltuiala bugetara nu va putea fi aprobata fara precizarea sursei de finantare;
    e) aproba programele de dezvoltare economica a tarii, pe ramuri si domenii de activitate, si le supune spre adoptare parlamentului; aproba balanta comerciala si de plati externe, precum si planurile de incasari si plati in numerar;
    f) aproba programele pentru modernizarea capacitatilor de productie ce se realizeaza prin subventii de stat;
    g) stabileste masuri pentru introducerea si dezvoltarea mecanismelor economiei de piata, in conditiile prevazute de lege;
    h) asigura reorganizarea activitatii economice, potrivit cerintelor economiei de piata, precum si adoptarea masurilor de privatizare a unor activitati, in conditiile prevazute de lege;
    i) aproba regimul preturilor si tarifelor la produsele, lucrarile si serviciile pentru care pretul sau tariful se stabileste, potrivit legii, de catre guvern, precum si, pina la liberalizarea creditelor si dobinzilor, regimul acestora;
    j) elaboreaza sistemul de impozite si taxe cuvenite bugetului centralizat al statului si le supune spre adoptare parlamentului;
    k) stabileste programe de protectie a mediului inconjurator si asigurare a echilibrului ecologic si le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes national; stabileste programe de construire de locuinte din fondurile de stat, de crestere a calitatii vietii si in alte domenii, in limitele alocatiilor bugetare aprobate in acest scop;
    l) asigura realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea fortei de munca, la salarii, pensii, acordarea de ajutoare materiale si alte drepturi banesti, precum si adaptarea acestora la specificul unor ramuri si domenii de activitate;
    m) asigura, prin luarea si aplicarea masurilor necesare, apararea ordinii de drept si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, in conditiile prevazute de lege;
    n) aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generala a fortelor armate, inzestrarea acestora si fixarea contingentelor anuale de cetateni care urmeaza sa fie chemati la indeplinirea serviciului militar;
    o) stabileste masurile de aplicare a reglementarilor legale privind apararea secretului de stat;
    p) ia masuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri si conventii internationale care angajeaza statul roman si le inainteaza, potrivit legii, Presedintelui Romaniei; aproba acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din imputernicirea primului-ministru;
    r) organizeaza desfasurarea, in bune conditii, a alegerilor pentru Presedintele Romaniei, parlament si organele locale;
    s) aproba, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investitii si scoaterea terenurilor din productia agricola ori din fondul forestier, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in vederea realizarii de obiective de investitii;
    s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 15
    Primul-ministru reprezinta guvernul in relatiile acestuia cu parlamentul, Presedintele Romaniei, Curtea Suprema de Justitie, procurorul general, partidele si formatiunile politice, alte organizatii centrale de interes national, precum si in relatiile internationale;
    Art. 16
    Primul-ministru convoaca sedintele guvernului si ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce sedintele guvernului, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 2 al art. 5, precum si sedintele biroului executiv.
    Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. 1, primul-ministru poate desemna pe unul din ministrii de stat.
    Primul-ministru semneaza hotaririle si regulamentele adoptate de guvern si contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei.
    In cazul in care sedintele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotaririle adoptate vor fi semnate de acesta.
    Regulamentele se semneaza numai de primul-ministru.
    Art. 17
    Primul-ministru numeste si elibereaza din functie:
    a) secretarul general al guvernului;
    b) personalul din compartimentele prevazute la art. 9 lit. b) si c);
    c) conducatorii organelor din subordinea guvernului mentionati la art. 12;
    d) secretarii de stat care nu sint membri ai guvernului, precum si subsecretarii de stat;
    e) persoanele indeplinind alte functii, in cazurile prevazute de lege.
    Art. 18
    In indeplinirea atributiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea interna a guvernului.
    Art. 19
    Ministrii de stat coordoneaza, sub conducerea nemijlocita a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale intr-o ramura sau domeniu de activitate, in care scop conlucreaza cu ministrii ce raspund de indeplinirea acestei politici in cadrul ministerelor pe care le conduc.
    Unul din ministrii de stat, desemnat o data cu alegerea guvernului, asigura si relatiile acestuia cu parlamentul.
    Art. 20
    Ministrii asigura aplicarea, in conditiile legii, a politicii guvernului in ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc si raspund de activitatea acestora in fata guvernului.
    Art. 21
    Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost incredintate, in cadrul ministerelor in care acestea functioneaza, si raspund de activitatea lor in fata guvernului si a ministrului fata de care sint subordonati.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Guvernul organizeaza administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor actiuni de protocol si reprezentare ale Adunarii Deputatilor, Senatului, Presedintiei Romaniei si guvernului, potrivit intelegerii incheiate intre aceste organe. In acest sens, infiinteaza unitati specializate fata de care Secretariatul general al guvernului indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.
    Art. 23
    Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
    Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activitatile pentru care guvernul adopta hotariri, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 1990.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 3 decembrie 1990.

                    PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                                ION ILIESCU

    ANEXA 1

                             STATUL DE FUNCTII
    pentru personalul din aparatul guvernului
___________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea functiei              Conditii de     Salariul tarifar
crt.                                         studii         - lei/lunar -
                                                           ________________
                                                           minim     maxim
___________________________________________________________________________
  1. Sef sector                        studii superioare   8.000    10.000
  2. Sef sector cabinet                studii superioare
    - al primului-ministru                                 6.800     8.500
    - la ministrii de stat                                 5.500     7.500
    - la secretarul general al
      guvernului si secretarii de stat                     5.000     7.000
  3. Adjunct sef sector                studii superioare   6.000     8.000
  4. Expert                            studii superioare   6.500     8.000
  5. Inspector de specialitate
    - gradul I                         studii superioare   6.500     8.000
    - gradul II                        studii superioare   6.000     7.000
    - gradul III                       studii superioare   5.000     6.000
  6. Sef cabinet I                     studii superioare   4.500     6.000
  7. Sef cabinet II                    studii medii        3.500     5.000
  8. Secretar de cabinet               studii medii        2.900     3.700
  9. Consultant (documentarist,
     analist-programator, redactor
     comentator presa, audio-video)
     de specialitate
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 10. Economist (inginer)
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 11. Contabil sef                      studii superioare   4.900      6.300
 12. Contabil, merceolog,
     statistician, casier              studii medii        3.500      4.500
 13. Revizor contabil                  studii superioare   4.000      5.500
 14. Revizor contabil                  studii medii        3.000      4.000
 15. Translator traducator             studii superioare   4.600      6.000
 16. Stenodactilograf                  studii medii        3.000      4.000
     Secretar-dactilograf                                  2.800      3.500
 17. Functionar
   - gradul I                          studii medii        3.000      4.000
   - gradul II                         studii medii        2.900      3.500
   - gradul III                        studii medii        2.800      3.300
 18. Bibliotecar                       studii superioare   3.800      4.500
 19. Arhivar                           studii medii        2.900      3.500
 20. Administrator                     studii medii        3.500      4.500
 21. Curier                            studii medii        2.500      3.300
 22. Portar                                                2.500      3.000
 23. Ingrijitor                                            2.500      3.000
 24. Muncitor
    - inalta calificare I              studii medii        3.500      4.000
    - inalta calificare II             studii medii        3.300      3.800
    - specialist                       studii medii        3.800      4.500
 25. Sofer                                                 3.300      4.500
 26. Bufetier                                              3.500      4.500
     Ajutor bufetier                                       2.500      3.000
 27. Manipulant bunuri                                     2.500      3.500
 28. Operator video cinema, cameraman  studii superioare   3.500      4.500
                                       studii medii        3.000      4.000
 29. Fotograf, grafician               studii medii        3.000      4.000
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in functiile prevazute in prezenta anexa beneficiaza si de sporul de vechime neintrerupta prevazut de lege.
    2. Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente, cu exceptia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere intre 500 si 2.000 lei.
    3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie intre 1.500 - 3.000 lei, neimpozabila; daca aceste persoane sint din provincie, au dreptul in plus la decontarea cheltuielilor de transport si la o indemnizatie de cazare, in limita sumei de 80 lei pe zi in toata perioada cit isi desfasoara activitatea la guvern.
    4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de munca, personalului de executie, de specialitate si administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pina la 1.000 lei lunar, in functie de munca prestata. Sporul este neimpozabil.
    Munca prestata in zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.
    5. La dispozitia primului ministru se va afla un fond de premiere in limitele stabilite prin buget.SmartCity5

COMENTARII la Legea 37/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 37 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 37/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu