E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 37 din  7 decembrie 1990

pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  8 decembrie 1990


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Guvernul Romaniei este organul central al puterii executive care exercita, in conformitate cu legea, administratia publica pe intreg teritoriul tarii.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei este format din primul-ministru, ministrii de stat, ministrii si secretari de stat.
    Primul-ministru este desemnat de Presedintele Romaniei, iar componenta guvernului se aproba, la propunerea primului-ministru, prin hotarire, de catre Adunarea Deputatilor si Senat.
    Art. 3
    Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetatenia romana, domiciliul in Romania si se bucura de exercitiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dubla cetatenie.
    Membrii guvernului nu pot fi deputati sau senatori si nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala cu caracter national, o alta functie publica sau o functie ori activitate profesionala salarizata in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale sau altor organizatii ori unitati cu scop lucrativ.
    Prevederile alin. 2 se aplica si persoanelor care indeplinesc o functie de nivel guvernamental.
    In afara cazurilor prevazute la alin. 1 si 2, cumulul este permis cu conditia indeplinirii integrale, de catre persoana care cumuleaza, a atributiilor ce ii revin in cadrul guvernului.
    Art. 4
    Functia de ministru de stat, ministru si secretar de stat membru al guvernului devine vacanta prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.
    De asemenea, functia unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului inceteaza in cazul in care primul-ministru decide revocarea acestuia.
    In situatiile prevazute la alin. 1 si 2, pina la aprobarea noului membru al guvernului, atributiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.
    Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie facuta de catre primul-ministru in cel mult 15 zile de la data cind postul a devenit vacant sau de la data cind membrul guvernului a fost revocat.
    Art. 5
    Presedintele Romaniei poate participa la sedintele guvernului care au ca obiect probleme de interes national privind politica externa a guvernului, apararea tarii, asigurarea ordinii publice.
    In cazul in care este prezent, Presedintele Romaniei prezideaza sedinta de guvern.
    Art. 6
    Guvernul adopta hotariri si regulamente in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. Hotaririle si regulamentele se adopta cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majoritatii simple a celor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul total al membrilor guvernului.
    Guvernul se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cite ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.
    La sedintele guvernului pot participa ca invitati sefi de departament, secretari de stat ce nu sint membri ai guvernului si orice alte persoane a caror prezenta se apreciaza a fi utila, potrivit deciziei primului-ministru.
    Dezbaterile guvernului si modul de adoptare a hotaririlor sau regulamentelor, ca si a oricaror alte masuri, se consemneaza in stenograma sedintei, certificata de secretarul general al guvernului.
    Art. 7
    Guvernul adopta hotariri, in exercitarea atributiilor proprii, si regulamente de aplicare a legilor, cind prin lege s-a prevazut aceasta.
    Membrii guvernului pot propune proiecte de hotariri privind ramura sau domeniul de activitate de care raspund. Regulamentele se elaboreaza potrivit deciziei primului-ministru.
    Hotaririle guvernului, cu exceptia celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum si regulamentele, se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 8
    Guvernul isi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativa a problemelor curente si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de guvern.
    Biroul executiv este compus din primul-ministru, ministrii de stat, ministrul finantelor, ministrul justitiei, ministrul de interne si ministrul apararii nationale.
    Normele de organizare si functionare a biroului executiv se aproba de guvern.
    Art. 9
    Pe linga primul-ministru functioneaza:
    a) Consiliul reformei, relatiilor si informatiilor publice;
    b) Cabinetul primului-ministru;
    c) consilierii primului-ministru.
    Organizarea si atributiile compartimentelor prevazute la alin. 1 se aproba prin decizia primului-ministru.
    Art. 10
    Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participa la sedintele acestuia, precum si la sedintele biroului executiv.
    Structura organizatorica, atributiile si normele de functionare ale Secretariatului general se aproba de catre guvern.
    Art. 11
    Salarizarea pentru personalul guvernului este prevazuta in anexa prezentei legi, care face parte integranta din aceasta.
    Art. 12
    Pe linga guvern functioneaza, ca organe centrale de specialitate ale administratiei de stat, comisii nationale si alte organe asimilate acestora, cum sint departamente, agentii, oficii, secretariate si subsecretariate de stat, care se infiinteaza potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetelor alocate.
    Dispozitiile art. 3 se aplica si conducatorilor sau salariatilor organelor prevazute la alin. 1, precum si salariatilor din aparatul guvernului.
    Art. 13
    Primul-ministru conduce guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competentelor si raspunderilor ce le revin.
    Membrii guvernului sint solidar raspunzatori pentru activitatea guvernului si hotaririle sau masurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este raspunzator si pentru propria sa activitate.
    Guvernul, in intregul sau, si fiecare din membrii acestuia raspund in fata parlamentului pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.

    CAP. 2
    Atributiile guvernului, ale primului-ministru si ale celorlalti membri ai guvernului

    Art. 14
    Guvernul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura executarea, de catre administratia publica, a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora;
    b) conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat;
    c) elaboreaza proiecte de legi si le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executiva primite din partea parlamentului;
    d) elaboreaza proiectul bugetului de stat, precum si contul general de inchidere a exercitiului bugetar, si le supune spre adoptare parlamentului; in elaborarea si executarea bugetului, nici o cheltuiala bugetara nu va putea fi aprobata fara precizarea sursei de finantare;
    e) aproba programele de dezvoltare economica a tarii, pe ramuri si domenii de activitate, si le supune spre adoptare parlamentului; aproba balanta comerciala si de plati externe, precum si planurile de incasari si plati in numerar;
    f) aproba programele pentru modernizarea capacitatilor de productie ce se realizeaza prin subventii de stat;
    g) stabileste masuri pentru introducerea si dezvoltarea mecanismelor economiei de piata, in conditiile prevazute de lege;
    h) asigura reorganizarea activitatii economice, potrivit cerintelor economiei de piata, precum si adoptarea masurilor de privatizare a unor activitati, in conditiile prevazute de lege;
    i) aproba regimul preturilor si tarifelor la produsele, lucrarile si serviciile pentru care pretul sau tariful se stabileste, potrivit legii, de catre guvern, precum si, pina la liberalizarea creditelor si dobinzilor, regimul acestora;
    j) elaboreaza sistemul de impozite si taxe cuvenite bugetului centralizat al statului si le supune spre adoptare parlamentului;
    k) stabileste programe de protectie a mediului inconjurator si asigurare a echilibrului ecologic si le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes national; stabileste programe de construire de locuinte din fondurile de stat, de crestere a calitatii vietii si in alte domenii, in limitele alocatiilor bugetare aprobate in acest scop;
    l) asigura realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea fortei de munca, la salarii, pensii, acordarea de ajutoare materiale si alte drepturi banesti, precum si adaptarea acestora la specificul unor ramuri si domenii de activitate;
    m) asigura, prin luarea si aplicarea masurilor necesare, apararea ordinii de drept si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, in conditiile prevazute de lege;
    n) aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generala a fortelor armate, inzestrarea acestora si fixarea contingentelor anuale de cetateni care urmeaza sa fie chemati la indeplinirea serviciului militar;
    o) stabileste masurile de aplicare a reglementarilor legale privind apararea secretului de stat;
    p) ia masuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri si conventii internationale care angajeaza statul roman si le inainteaza, potrivit legii, Presedintelui Romaniei; aproba acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din imputernicirea primului-ministru;
    r) organizeaza desfasurarea, in bune conditii, a alegerilor pentru Presedintele Romaniei, parlament si organele locale;
    s) aproba, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investitii si scoaterea terenurilor din productia agricola ori din fondul forestier, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in vederea realizarii de obiective de investitii;
    s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 15
    Primul-ministru reprezinta guvernul in relatiile acestuia cu parlamentul, Presedintele Romaniei, Curtea Suprema de Justitie, procurorul general, partidele si formatiunile politice, alte organizatii centrale de interes national, precum si in relatiile internationale;
    Art. 16
    Primul-ministru convoaca sedintele guvernului si ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce sedintele guvernului, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 2 al art. 5, precum si sedintele biroului executiv.
    Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. 1, primul-ministru poate desemna pe unul din ministrii de stat.
    Primul-ministru semneaza hotaririle si regulamentele adoptate de guvern si contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei.
    In cazul in care sedintele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotaririle adoptate vor fi semnate de acesta.
    Regulamentele se semneaza numai de primul-ministru.
    Art. 17
    Primul-ministru numeste si elibereaza din functie:
    a) secretarul general al guvernului;
    b) personalul din compartimentele prevazute la art. 9 lit. b) si c);
    c) conducatorii organelor din subordinea guvernului mentionati la art. 12;
    d) secretarii de stat care nu sint membri ai guvernului, precum si subsecretarii de stat;
    e) persoanele indeplinind alte functii, in cazurile prevazute de lege.
    Art. 18
    In indeplinirea atributiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea interna a guvernului.
    Art. 19
    Ministrii de stat coordoneaza, sub conducerea nemijlocita a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale intr-o ramura sau domeniu de activitate, in care scop conlucreaza cu ministrii ce raspund de indeplinirea acestei politici in cadrul ministerelor pe care le conduc.
    Unul din ministrii de stat, desemnat o data cu alegerea guvernului, asigura si relatiile acestuia cu parlamentul.
    Art. 20
    Ministrii asigura aplicarea, in conditiile legii, a politicii guvernului in ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc si raspund de activitatea acestora in fata guvernului.
    Art. 21
    Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost incredintate, in cadrul ministerelor in care acestea functioneaza, si raspund de activitatea lor in fata guvernului si a ministrului fata de care sint subordonati.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Guvernul organizeaza administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor actiuni de protocol si reprezentare ale Adunarii Deputatilor, Senatului, Presedintiei Romaniei si guvernului, potrivit intelegerii incheiate intre aceste organe. In acest sens, infiinteaza unitati specializate fata de care Secretariatul general al guvernului indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.
    Art. 23
    Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
    Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activitatile pentru care guvernul adopta hotariri, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 1990.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 3 decembrie 1990.

                    PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                                ION ILIESCU

    ANEXA 1

                             STATUL DE FUNCTII
    pentru personalul din aparatul guvernului
___________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea functiei              Conditii de     Salariul tarifar
crt.                                         studii         - lei/lunar -
                                                           ________________
                                                           minim     maxim
___________________________________________________________________________
  1. Sef sector                        studii superioare   8.000    10.000
  2. Sef sector cabinet                studii superioare
    - al primului-ministru                                 6.800     8.500
    - la ministrii de stat                                 5.500     7.500
    - la secretarul general al
      guvernului si secretarii de stat                     5.000     7.000
  3. Adjunct sef sector                studii superioare   6.000     8.000
  4. Expert                            studii superioare   6.500     8.000
  5. Inspector de specialitate
    - gradul I                         studii superioare   6.500     8.000
    - gradul II                        studii superioare   6.000     7.000
    - gradul III                       studii superioare   5.000     6.000
  6. Sef cabinet I                     studii superioare   4.500     6.000
  7. Sef cabinet II                    studii medii        3.500     5.000
  8. Secretar de cabinet               studii medii        2.900     3.700
  9. Consultant (documentarist,
     analist-programator, redactor
     comentator presa, audio-video)
     de specialitate
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 10. Economist (inginer)
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 11. Contabil sef                      studii superioare   4.900      6.300
 12. Contabil, merceolog,
     statistician, casier              studii medii        3.500      4.500
 13. Revizor contabil                  studii superioare   4.000      5.500
 14. Revizor contabil                  studii medii        3.000      4.000
 15. Translator traducator             studii superioare   4.600      6.000
 16. Stenodactilograf                  studii medii        3.000      4.000
     Secretar-dactilograf                                  2.800      3.500
 17. Functionar
   - gradul I                          studii medii        3.000      4.000
   - gradul II                         studii medii        2.900      3.500
   - gradul III                        studii medii        2.800      3.300
 18. Bibliotecar                       studii superioare   3.800      4.500
 19. Arhivar                           studii medii        2.900      3.500
 20. Administrator                     studii medii        3.500      4.500
 21. Curier                            studii medii        2.500      3.300
 22. Portar                                                2.500      3.000
 23. Ingrijitor                                            2.500      3.000
 24. Muncitor
    - inalta calificare I              studii medii        3.500      4.000
    - inalta calificare II             studii medii        3.300      3.800
    - specialist                       studii medii        3.800      4.500
 25. Sofer                                                 3.300      4.500
 26. Bufetier                                              3.500      4.500
     Ajutor bufetier                                       2.500      3.000
 27. Manipulant bunuri                                     2.500      3.500
 28. Operator video cinema, cameraman  studii superioare   3.500      4.500
                                       studii medii        3.000      4.000
 29. Fotograf, grafician               studii medii        3.000      4.000
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in functiile prevazute in prezenta anexa beneficiaza si de sporul de vechime neintrerupta prevazut de lege.
    2. Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente, cu exceptia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere intre 500 si 2.000 lei.
    3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie intre 1.500 - 3.000 lei, neimpozabila; daca aceste persoane sint din provincie, au dreptul in plus la decontarea cheltuielilor de transport si la o indemnizatie de cazare, in limita sumei de 80 lei pe zi in toata perioada cit isi desfasoara activitatea la guvern.
    4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de munca, personalului de executie, de specialitate si administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pina la 1.000 lei lunar, in functie de munca prestata. Sporul este neimpozabil.
    Munca prestata in zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.
    5. La dispozitia primului ministru se va afla un fond de premiere in limitele stabilite prin buget.SmartCity5

COMENTARII la Legea 37/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 37 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 37/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu