E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 37 din  7 decembrie 1990

pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  8 decembrie 1990


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Guvernul Romaniei este organul central al puterii executive care exercita, in conformitate cu legea, administratia publica pe intreg teritoriul tarii.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei este format din primul-ministru, ministrii de stat, ministrii si secretari de stat.
    Primul-ministru este desemnat de Presedintele Romaniei, iar componenta guvernului se aproba, la propunerea primului-ministru, prin hotarire, de catre Adunarea Deputatilor si Senat.
    Art. 3
    Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetatenia romana, domiciliul in Romania si se bucura de exercitiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dubla cetatenie.
    Membrii guvernului nu pot fi deputati sau senatori si nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala cu caracter national, o alta functie publica sau o functie ori activitate profesionala salarizata in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale sau altor organizatii ori unitati cu scop lucrativ.
    Prevederile alin. 2 se aplica si persoanelor care indeplinesc o functie de nivel guvernamental.
    In afara cazurilor prevazute la alin. 1 si 2, cumulul este permis cu conditia indeplinirii integrale, de catre persoana care cumuleaza, a atributiilor ce ii revin in cadrul guvernului.
    Art. 4
    Functia de ministru de stat, ministru si secretar de stat membru al guvernului devine vacanta prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.
    De asemenea, functia unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului inceteaza in cazul in care primul-ministru decide revocarea acestuia.
    In situatiile prevazute la alin. 1 si 2, pina la aprobarea noului membru al guvernului, atributiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.
    Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie facuta de catre primul-ministru in cel mult 15 zile de la data cind postul a devenit vacant sau de la data cind membrul guvernului a fost revocat.
    Art. 5
    Presedintele Romaniei poate participa la sedintele guvernului care au ca obiect probleme de interes national privind politica externa a guvernului, apararea tarii, asigurarea ordinii publice.
    In cazul in care este prezent, Presedintele Romaniei prezideaza sedinta de guvern.
    Art. 6
    Guvernul adopta hotariri si regulamente in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. Hotaririle si regulamentele se adopta cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majoritatii simple a celor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul total al membrilor guvernului.
    Guvernul se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cite ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.
    La sedintele guvernului pot participa ca invitati sefi de departament, secretari de stat ce nu sint membri ai guvernului si orice alte persoane a caror prezenta se apreciaza a fi utila, potrivit deciziei primului-ministru.
    Dezbaterile guvernului si modul de adoptare a hotaririlor sau regulamentelor, ca si a oricaror alte masuri, se consemneaza in stenograma sedintei, certificata de secretarul general al guvernului.
    Art. 7
    Guvernul adopta hotariri, in exercitarea atributiilor proprii, si regulamente de aplicare a legilor, cind prin lege s-a prevazut aceasta.
    Membrii guvernului pot propune proiecte de hotariri privind ramura sau domeniul de activitate de care raspund. Regulamentele se elaboreaza potrivit deciziei primului-ministru.
    Hotaririle guvernului, cu exceptia celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum si regulamentele, se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 8
    Guvernul isi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativa a problemelor curente si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de guvern.
    Biroul executiv este compus din primul-ministru, ministrii de stat, ministrul finantelor, ministrul justitiei, ministrul de interne si ministrul apararii nationale.
    Normele de organizare si functionare a biroului executiv se aproba de guvern.
    Art. 9
    Pe linga primul-ministru functioneaza:
    a) Consiliul reformei, relatiilor si informatiilor publice;
    b) Cabinetul primului-ministru;
    c) consilierii primului-ministru.
    Organizarea si atributiile compartimentelor prevazute la alin. 1 se aproba prin decizia primului-ministru.
    Art. 10
    Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participa la sedintele acestuia, precum si la sedintele biroului executiv.
    Structura organizatorica, atributiile si normele de functionare ale Secretariatului general se aproba de catre guvern.
    Art. 11
    Salarizarea pentru personalul guvernului este prevazuta in anexa prezentei legi, care face parte integranta din aceasta.
    Art. 12
    Pe linga guvern functioneaza, ca organe centrale de specialitate ale administratiei de stat, comisii nationale si alte organe asimilate acestora, cum sint departamente, agentii, oficii, secretariate si subsecretariate de stat, care se infiinteaza potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetelor alocate.
    Dispozitiile art. 3 se aplica si conducatorilor sau salariatilor organelor prevazute la alin. 1, precum si salariatilor din aparatul guvernului.
    Art. 13
    Primul-ministru conduce guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competentelor si raspunderilor ce le revin.
    Membrii guvernului sint solidar raspunzatori pentru activitatea guvernului si hotaririle sau masurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este raspunzator si pentru propria sa activitate.
    Guvernul, in intregul sau, si fiecare din membrii acestuia raspund in fata parlamentului pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.

    CAP. 2
    Atributiile guvernului, ale primului-ministru si ale celorlalti membri ai guvernului

    Art. 14
    Guvernul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura executarea, de catre administratia publica, a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora;
    b) conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat;
    c) elaboreaza proiecte de legi si le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executiva primite din partea parlamentului;
    d) elaboreaza proiectul bugetului de stat, precum si contul general de inchidere a exercitiului bugetar, si le supune spre adoptare parlamentului; in elaborarea si executarea bugetului, nici o cheltuiala bugetara nu va putea fi aprobata fara precizarea sursei de finantare;
    e) aproba programele de dezvoltare economica a tarii, pe ramuri si domenii de activitate, si le supune spre adoptare parlamentului; aproba balanta comerciala si de plati externe, precum si planurile de incasari si plati in numerar;
    f) aproba programele pentru modernizarea capacitatilor de productie ce se realizeaza prin subventii de stat;
    g) stabileste masuri pentru introducerea si dezvoltarea mecanismelor economiei de piata, in conditiile prevazute de lege;
    h) asigura reorganizarea activitatii economice, potrivit cerintelor economiei de piata, precum si adoptarea masurilor de privatizare a unor activitati, in conditiile prevazute de lege;
    i) aproba regimul preturilor si tarifelor la produsele, lucrarile si serviciile pentru care pretul sau tariful se stabileste, potrivit legii, de catre guvern, precum si, pina la liberalizarea creditelor si dobinzilor, regimul acestora;
    j) elaboreaza sistemul de impozite si taxe cuvenite bugetului centralizat al statului si le supune spre adoptare parlamentului;
    k) stabileste programe de protectie a mediului inconjurator si asigurare a echilibrului ecologic si le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes national; stabileste programe de construire de locuinte din fondurile de stat, de crestere a calitatii vietii si in alte domenii, in limitele alocatiilor bugetare aprobate in acest scop;
    l) asigura realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea fortei de munca, la salarii, pensii, acordarea de ajutoare materiale si alte drepturi banesti, precum si adaptarea acestora la specificul unor ramuri si domenii de activitate;
    m) asigura, prin luarea si aplicarea masurilor necesare, apararea ordinii de drept si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, in conditiile prevazute de lege;
    n) aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generala a fortelor armate, inzestrarea acestora si fixarea contingentelor anuale de cetateni care urmeaza sa fie chemati la indeplinirea serviciului militar;
    o) stabileste masurile de aplicare a reglementarilor legale privind apararea secretului de stat;
    p) ia masuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri si conventii internationale care angajeaza statul roman si le inainteaza, potrivit legii, Presedintelui Romaniei; aproba acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din imputernicirea primului-ministru;
    r) organizeaza desfasurarea, in bune conditii, a alegerilor pentru Presedintele Romaniei, parlament si organele locale;
    s) aproba, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investitii si scoaterea terenurilor din productia agricola ori din fondul forestier, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in vederea realizarii de obiective de investitii;
    s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 15
    Primul-ministru reprezinta guvernul in relatiile acestuia cu parlamentul, Presedintele Romaniei, Curtea Suprema de Justitie, procurorul general, partidele si formatiunile politice, alte organizatii centrale de interes national, precum si in relatiile internationale;
    Art. 16
    Primul-ministru convoaca sedintele guvernului si ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce sedintele guvernului, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 2 al art. 5, precum si sedintele biroului executiv.
    Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. 1, primul-ministru poate desemna pe unul din ministrii de stat.
    Primul-ministru semneaza hotaririle si regulamentele adoptate de guvern si contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei.
    In cazul in care sedintele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotaririle adoptate vor fi semnate de acesta.
    Regulamentele se semneaza numai de primul-ministru.
    Art. 17
    Primul-ministru numeste si elibereaza din functie:
    a) secretarul general al guvernului;
    b) personalul din compartimentele prevazute la art. 9 lit. b) si c);
    c) conducatorii organelor din subordinea guvernului mentionati la art. 12;
    d) secretarii de stat care nu sint membri ai guvernului, precum si subsecretarii de stat;
    e) persoanele indeplinind alte functii, in cazurile prevazute de lege.
    Art. 18
    In indeplinirea atributiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea interna a guvernului.
    Art. 19
    Ministrii de stat coordoneaza, sub conducerea nemijlocita a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale intr-o ramura sau domeniu de activitate, in care scop conlucreaza cu ministrii ce raspund de indeplinirea acestei politici in cadrul ministerelor pe care le conduc.
    Unul din ministrii de stat, desemnat o data cu alegerea guvernului, asigura si relatiile acestuia cu parlamentul.
    Art. 20
    Ministrii asigura aplicarea, in conditiile legii, a politicii guvernului in ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc si raspund de activitatea acestora in fata guvernului.
    Art. 21
    Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost incredintate, in cadrul ministerelor in care acestea functioneaza, si raspund de activitatea lor in fata guvernului si a ministrului fata de care sint subordonati.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Guvernul organizeaza administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor actiuni de protocol si reprezentare ale Adunarii Deputatilor, Senatului, Presedintiei Romaniei si guvernului, potrivit intelegerii incheiate intre aceste organe. In acest sens, infiinteaza unitati specializate fata de care Secretariatul general al guvernului indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.
    Art. 23
    Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
    Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activitatile pentru care guvernul adopta hotariri, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 1990.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 3 decembrie 1990.

                    PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                                ION ILIESCU

    ANEXA 1

                             STATUL DE FUNCTII
    pentru personalul din aparatul guvernului
___________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea functiei              Conditii de     Salariul tarifar
crt.                                         studii         - lei/lunar -
                                                           ________________
                                                           minim     maxim
___________________________________________________________________________
  1. Sef sector                        studii superioare   8.000    10.000
  2. Sef sector cabinet                studii superioare
    - al primului-ministru                                 6.800     8.500
    - la ministrii de stat                                 5.500     7.500
    - la secretarul general al
      guvernului si secretarii de stat                     5.000     7.000
  3. Adjunct sef sector                studii superioare   6.000     8.000
  4. Expert                            studii superioare   6.500     8.000
  5. Inspector de specialitate
    - gradul I                         studii superioare   6.500     8.000
    - gradul II                        studii superioare   6.000     7.000
    - gradul III                       studii superioare   5.000     6.000
  6. Sef cabinet I                     studii superioare   4.500     6.000
  7. Sef cabinet II                    studii medii        3.500     5.000
  8. Secretar de cabinet               studii medii        2.900     3.700
  9. Consultant (documentarist,
     analist-programator, redactor
     comentator presa, audio-video)
     de specialitate
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 10. Economist (inginer)
   - gradul I                          studii superioare   4.900      6.300
   - gradul II                         studii superioare   4.700      6.000
   - gradul III                        studii superioare   3.800      5.500
 11. Contabil sef                      studii superioare   4.900      6.300
 12. Contabil, merceolog,
     statistician, casier              studii medii        3.500      4.500
 13. Revizor contabil                  studii superioare   4.000      5.500
 14. Revizor contabil                  studii medii        3.000      4.000
 15. Translator traducator             studii superioare   4.600      6.000
 16. Stenodactilograf                  studii medii        3.000      4.000
     Secretar-dactilograf                                  2.800      3.500
 17. Functionar
   - gradul I                          studii medii        3.000      4.000
   - gradul II                         studii medii        2.900      3.500
   - gradul III                        studii medii        2.800      3.300
 18. Bibliotecar                       studii superioare   3.800      4.500
 19. Arhivar                           studii medii        2.900      3.500
 20. Administrator                     studii medii        3.500      4.500
 21. Curier                            studii medii        2.500      3.300
 22. Portar                                                2.500      3.000
 23. Ingrijitor                                            2.500      3.000
 24. Muncitor
    - inalta calificare I              studii medii        3.500      4.000
    - inalta calificare II             studii medii        3.300      3.800
    - specialist                       studii medii        3.800      4.500
 25. Sofer                                                 3.300      4.500
 26. Bufetier                                              3.500      4.500
     Ajutor bufetier                                       2.500      3.000
 27. Manipulant bunuri                                     2.500      3.500
 28. Operator video cinema, cameraman  studii superioare   3.500      4.500
                                       studii medii        3.000      4.000
 29. Fotograf, grafician               studii medii        3.000      4.000
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in functiile prevazute in prezenta anexa beneficiaza si de sporul de vechime neintrerupta prevazut de lege.
    2. Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente, cu exceptia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere intre 500 si 2.000 lei.
    3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie intre 1.500 - 3.000 lei, neimpozabila; daca aceste persoane sint din provincie, au dreptul in plus la decontarea cheltuielilor de transport si la o indemnizatie de cazare, in limita sumei de 80 lei pe zi in toata perioada cit isi desfasoara activitatea la guvern.
    4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de munca, personalului de executie, de specialitate si administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pina la 1.000 lei lunar, in functie de munca prestata. Sporul este neimpozabil.
    Munca prestata in zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.
    5. La dispozitia primului ministru se va afla un fond de premiere in limitele stabilite prin buget.SmartCity5

COMENTARII la Legea 37/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 37 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 37/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu