E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.47 din 23.10.2015

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 29 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere:analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

posibilitatea plăţii tranşei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de către personalul din sectorul bugetar;

plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015;

adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

asigurarea fondurilor pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;

asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului din unităţile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;

asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora;

alocarea de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

necesitatea asigurării finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;

riscul neplăţii salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, deşi cuprinse în bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;

riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2015 Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 2(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 740,7 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3.726,0 milioane lei. Articolul 3Se autorizează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în anexa nr. 3/10/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“, să introducă fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 11 mii lei, asigurată prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“. Articolul 4În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.53 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute“, este majorat cu suma de 700 mii lei. Articolul 5Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice anexa nr. 3/13/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, pentru proiectul cod 1180 „Sistem de administrare şi urmărire a procesului de elaborare de politici“, prin modificarea valorii totale a proiectului şi a creditelor de angajament pe anii anteriori. Articolul 6Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 80 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, să introducă obiectivul de investiţii în continuare, cu fişa cod obiectiv 1067 „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni“, cu suma de 16.896 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat. Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, la proiectul 5414 „Noi măsuri de modernizare şi management integrat al serviciilor pentru cetăţeni“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională“, respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi să suplimenteze corespunzător creditele de angajament şi creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile“, cu suma de 4.800 mii lei.(2) Pentru achiziţionarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chişinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă fişa cod obiectiv 1 „Achiziţii de imobile“ cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018“, la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, să introducă titlul 71 „Active nefinanciare“, suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate. Articolul 8Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“. Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018“, să majoreze veniturile proprii la o poziţie distinctă cu suma de 1.720 mii lei şi cheltuielile la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu suma de 1.720 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, să introducă programul bugetar „Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)“, la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu credite bugetare de angajament în sumă de 1.720 mii lei şi credite bugetare în sumă de 1.720 mii lei. Articolul 10 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 „Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, să introducă Proiectul MARE/2014/2022 „Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spaţiale - MARSPLAN-BS“, cu credite de angajament în sumă de 180 mii lei la capitolul 80.08 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 „Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, să introducă Proiectul „Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie - Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice“, cu credite de angajament în sumă de 12 mii lei, la capitolul 80.08 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“. Articolul 11Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 „Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi“, cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“. Articolul 12Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 „Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii“ cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“. Articolul 13(1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiţii aflate în finanţare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“ la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, şi a creditelor bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, şi, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categorii de investiţii“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei. Articolul 14 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, la programul 4091 „Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, să diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 „Fişa Programului“, să diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 „Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, şi să majoreze corespunzător, cu aceeaşi sumă, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar 982 „Servicii de informare financiară specializate şi baze de date, necesare activităţii de administrare a datoriei publice“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“. Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze, în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“, cu suma de 1 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influenţei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, următoarele modificări:a)să suplimenteze la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru utilizarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare“, cu suma de 100 mii lei; b)să diminueze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“, cu suma de 41 mii lei; c)să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ“, cu suma de 1.293 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018“, următoarele modificări:a)la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, să suplimenteze alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“ cu suma de 3.800 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate“ cu suma de 72 mii lei; b)la capitolul 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială“, să diminueze titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“, cu suma de 30 mii lei.(5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, se autorizează Ministerul Justiţiei să aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanţă pentru obţinerea acreditării RENAR, precum şi a arieratelor înregistrate de Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu“ - unitate sanitară cu paturi în subordinea Ministerului Justiţiei. Articolul 16(1) Pentru creditele de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între capitole şi titluri de cheltuieli, precum şi redistribuiri între programe şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 452.731 mii lei, reprezentând credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015.
(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să repartizeze Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu“ subvenţie în completarea veniturilor proprii reportate şi încasate în anul 2015, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale ca pentru angajarea şi utilizarea fondurilor publice destinate realizării de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii naţionale pentru care durata de îndeplinire depăşeşte un an bugetar, precum şi achiziţiile publice efectuate de la/prin organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state să efectueze ordonanţarea şi plata obligaţiilor pe baza actelor justificative din momentul angajării fondurilor publice, prin derogare de la prevederile
art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) şi (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de recepţie cantitativă şi calitativă a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate. Articolul 17(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Redimensionarea şi modernizarea centralei termice - punct termic din cazarma 383 Galaţi“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 698 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate“, alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Plăci comemorative în onoarea şi memoria tuturor românilor care au servit şi au murit în Bosnia Herţegovina şi în memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Brânzan“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 27 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.150 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. Articolul 18Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat“, următoarele modificări: a)redistribuirea, în cadrul capitolului 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare“ la alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“; b)diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“. Articolul 19Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, să suplimenteze creditele de angajament, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“ cu suma de 1.301 mii lei şi la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege“, cu suma de 2.999 mii lei. Articolul 20Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 „Sinteza finanţării programelor potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.Articolul 21Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să introducă, în anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 „Promovarea sportului de performanţă“, următoarele modificări: a)să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“; b)să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“. Articolul 22(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 12.772 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi din măsura ISPA 2003RO16PPE027 „Integrated Waste Management System in Galati and Surrounding“.(2) Ministerul Tineretului şi Sportului virează, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reîntregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă“, deschis la Trezoreria operativă centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată şi, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reîntregirea contului RO21BRDE450SV36476494500 „Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Mediu“, deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată. (3) Diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigură din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar diferenţele favorabile se fac venit la bugetul de stat. Articolul 23Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2015“. Articolul 24În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, alineatul 59.17 „Despăgubiri civile“, este cuprinsă suma de 1.852 mii lei, destinată stingerii obligaţiilor de plată restante ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate către bugetul de stat, rezultate din nerecuperarea acestora de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 25Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“. Articolul 26Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei, la cod program 73 „Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi“.Articolul 27Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015 - 2018 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, veniturile proprii cu suma de 5.806 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“. Articolul 28Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/21 „Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, la sursa 08 „Finanţare externă nerambursabilă“, creditele de angajament la proiectul 2432 „Calea verde spre dezvoltare durabilă“ cu suma de 6.032 mii lei, din care la alineatul 56.17.01 „Finanţare naţională“ cu suma de 905 mii lei şi la alineatul 56.17.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ cu suma de 5.127 mii lei. Articolul 29(1) Cu suma de 542.274 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi neutilizată până la finele anului bugetar, aferentă perioadei 2000-2010 şi nevirate la bugetul de stat, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia.(3) Suma primită potrivit alin. (2) într-un cont de disponibil se virează de către Ministerul Transporturilor la venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile.(4) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, se va plăti suma de 29.119,65 mii lei în contul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., conform Deciziei irevocabile nr. 263 din 23 ianuarie 2014, sumă ce a fost utilizată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante către furnizorii de investiţii şi a majorărilor de întârziere aferente.(5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A.(6) Suma prevăzută la alin. (5) se încasează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2015, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestaţiilor cu mentenanţa materialului rulant din perioada 2009-2010.(7) Cu suma de 126.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A.(8) Suma prevăzută la alin. (7) reprezintă subcompensarea, de la bugetul de stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014, se încasează într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează cu condiţia ca Ministerul Transporturilor să îşi asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 30 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, alineatul 59.17 „Despăgubiri civile“, este cuprinsă suma de 12.559 mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile stabilite în sarcina Ministerului Transporturilor, după cum urmează:a)suma de 2.078 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 6.934/2012, rămasă irevocabilă prin Decizia Curţii de apel Bucureşti nr. 1.772/2014; b)suma de 2.783 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 2.272/2013, rămasă irevocabilă prin Decizia I.C.C.J. din 4 iunie 2014; c)suma de 7.698 mii lei pentru plata Sentinţei arbitrale nr. 138 din 22 decembrie 2014, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă C.C.I.R. (2) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 71 „Active nefinanciare“, suma de 2.838 mii lei se repartizează Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă. Articolul 31Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, la sursa 08 „Finanţare externă nerambursabilă“, să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5993 „Infrastructura transfrontalieră infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova“, cu suma de 4.694 mii lei la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, alineatul 56.08.02 „Finanţare externă nerambursabilă“. Articolul 32 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, să diminueze partea de venituri cu suma de 140.000 mii lei, astfel:a)la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, cu suma de 135.000 mii lei; b)la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, cu suma de 5.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi. Articolul 33Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Corp Anexa C2 - Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe, Tulcea la Universitatea din Bucureşti“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 154 mii lei, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii din Bucureşti. Articolul 34Se autorizează Ministerul Sănătăţii ca, din bugetul aprobat la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, să efectueze plata stabilită de Curtea de Apel Bucureşti prin Decizia Penală nr. 537/A din Dosarul nr. 25.294/303/20109 (1.555/2014) a echivalentului în lei la data efectuării plăţii a sumei de 4.270.000 euro. Articolul 35În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“, este majorat cu suma de 2.000 mii lei. Articolul 36În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.10 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate“, este diminuat cu suma de 20.000 mii lei. Articolul 37Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 „Iniţiative în Sănătate Publică“, să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu suma de 7.535 mii lei la poziţia „Finanţare din FEN postaderare“. Articolul 38 (1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 2.829 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa programului“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.000 mii lei aferente programului bugetar cod 1082 „Programul naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică - Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“. Articolul 39Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“, cu suma de 7 mii lei. Articolul 40Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază, în anexa nr. 3/33/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă fişa cod obiectiv 3 „c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, respectiv fişa cod obiectiv 1078 „f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 90 mii lei, finanţarea fiind asigurată cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare“. Articolul 41(1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în anexa nr. 3/35/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, să modifice denumirea proiectului 5716 „Servicii integrate de export pentru sprijin sustenabil al internaţionalizării companiilor româneşti - Dezvoltarea capacităţii de export sustenabil a IMM-urilor prin adăugarea, crearea şi captarea valorii în lanţul valoric naţional“ în „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România“. (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 15.507 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat şi respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (forma consolidată). Articolul 42În bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, la capitolul „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 80.000 mii lei se utilizează pentru asigurarea sumelor restante solicitate de beneficiari în baza acordurilor de finanţare încheiate conform Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.Articolul 43Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti“, cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 770 mii lei, respectiv obiectivul de investiţii în continuare „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 15.795 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. Articolul 44Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să suporte din bugetul propriu, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, suma de 257 mii lei reprezentând plată către Comisia Europeană considerată ca neeligibilă în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere şi eradicare a EST în anii 2010-2011, conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08.TSE.RO.RAPPORT. FINAL.DOC. Articolul 45Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, la sursa 01 „Buget de stat“, să diminueze creditele de angajament cu suma totală de 1.282 mii lei, la proiectul 4572 „Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.25 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, din care: 180 mii lei la alineatul 56.25.01 „Finanţare naţională“, 1.021 mii lei la alineatul 56.25.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi 81 mii lei la alineatul 56.25.03 „Cheltuieli neeligibile“. Articolul 46Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să transfere proiectul cod 6644 „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică“, din anexa nr. 3/52/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, în anexa nr. 3/52/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, să modifice valoarea totală a proiectului, prevederile anului curent şi creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori. Articolul 47Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să actualizeze creditele de angajament şi creditele bugetare cuprinse în anexa nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cod 1.1 Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“, la articolul 56.22 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare“, pe cele două alineate 56.22.01 „Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare“ şi 56.22.02 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare“, totalul creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente articolului 56.22 pe toată perioada de programare şi pe ani bugetari, rămânând nemodificat. Articolul 48Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“, în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“, să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN“, cu suma de 30.000 mii lei. Articolul 49(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, în cadrul Politicii 01 „Programe finanţate în cadrul PCUE“, să diminueze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare“, cu suma de 208.080 mii lei la Programul operaţional „Asistenţă tehnică“.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, suplimentar faţă de introducerea influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să diminueze creditele bugetare pe anul 2015 în anexa nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu suma de 65.000 mii lei, la codul 02 „Contribuţie publică naţională totală“, în cadrul Politicii 01 - Programe finanţate în cadrul PCUE la Programul operaţional 07 „Programul operaţional sectorial Mediu (POS Mediu)“. Articolul 50Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe“. Articolul 51(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale, se majorează cu suma de 2.470.105 mii lei, din care:a)121.587 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3; b)902.343 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4; c)946.175 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d)500.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi analizele de specialitate. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a)finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ special şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; b)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1); c)plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d)finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a)finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1); c)plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; d)finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti; e)finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1) lit. c), au următoarea destinaţie:a)suma de 900.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, luându-se în calcul doar sumele ce fac obiectul prezentului alineat;b)suma de 19.550 mii lei, potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011; c)suma de 3.631 mii lei se alocă comunei Rozavlea, judeţul Maramureş, în baza Sentinţei civile nr. 1.259/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 85/R/2015 a Tribunalului Maramureş; d)suma de 68 mii lei se alocă comunei Olcea, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 401/CA/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.463/2014; e)suma de 319 mii lei se alocă comunei Căbeşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 188/CA/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2.225/2015; f)suma de 35 mii lei se alocă comunei Tuzla, judeţul Constanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g)suma de 168 mii lei se alocă comunei Bunteşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 341/CA/2012-P.I a Curţii de Apel Oradea, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.661/2014; h)suma de 304 mii lei se alocă comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015; i)suma de 100 mii lei se alocă comunei Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015; j)suma de 22.000 mii lei se alocă municipiului Drobeta-Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populaţie, în sezonul rece.
(5) Cu sumele repartizate, potrivit prevederilor prezentului articol, se rectifică bugetele locale.(6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.(7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.(8) Prin derogare de la prevederile
art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. Articolul 52(1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal“, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii potrivit art. 54 alin. (1). Articolul 53Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca, în anexa nr. 09/05 „Fişa programului“, suplimentar faţă de modificarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament corespunzătoare influenţelor prevăzute în anexa nr. 6, să majoreze creditele de angajament pentru: a)„Programele naţionale de sănătate curative“, cod 530, cu suma de 210.683 mii lei; b)„Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate“, cod 659, cu suma de 60.083 mii lei. Capitolul IIMăsuri bugetare Articolul 54(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la termenul prevăzut art. 35 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plătesc a patra tranşă din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor alin. (1). Articolul 55(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) şi c), art. 17 alin. (2) şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani“, alineatul 10.01.13 „Indemnizaţii de delegare“, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.06 „Deplasări, detaşări, transferări“, alineatul 20.06.02 „Deplasări în străinătate“, cu sumele aferente indemnizaţiei de cazare acordate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal“, între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu. Articolul 56După alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:(31) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevăzută la alin. (2), se aplică până la data de 15 noiembrie 2015. Articolul 57Plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“. Articolul 58Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate la încheierea exerciţiului bugetar 2015, se acoperă din excedentul din anii precedenţi. Articolul 59Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Programul operaţional „Asistenţă tehnică“, pentru care cheltuielile au fost efectuate anterior emiterii Deciziei de Finanţare a Autorităţii de Management în alt procent de FEDR decât cel stabilit prin aceasta, reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului în sursa „finanţare naţională“, sunt considerate cheltuieli FEN. Articolul 60Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează până la data de 31 decembrie 2015.Articolul 61(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sume pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015. (2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.Articolul 62Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l1) se introduce o nouă literă, litera l2), cu următorul cuprins: l2) cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect - cerere de plată care însoţeşte cererea de plată finală şi cuprinde facturile de avans şi/sau cheltuielile estimate pentru ultimele două luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizează în luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; 2. După articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 1710, cu următorul cuprins: Articolul 1710 (1) La depunerea ultimei cereri de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), pot depune şi o cerere de lichidare a plăţilor pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice/achiziţii aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie şi decembrie, statele de plată estimate pentru plata salariilor experţilor din proiecte, state/ centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor angajate în perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atât pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, cât pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a plăţilor pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei modificări.(2) Cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu încadrarea în valoarea bugetului proiectului rămas de executat.(3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor vira de către Autoritatea de management în conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinată prefinanţării, în cazul beneficiarilor instituţii publice sau, după caz, în conturile de disponibilităţi aferente prefinanţării ale beneficiarilor din sectorul privat.(4) În cazul proiectelor derulate în parteneriat, Autoritatea de management virează sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor în conturile de disponibilităţi ale liderilor de parteneriat, iar aceştia transferă sumele primite, în contul propriu sau în conturile partenerilor prevăzute la alin. (3), după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la încasare. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite de către beneficiari în conturile de unde au fost virate nu mai târziu de 31 decembrie 2015, în caz contrar aplicându-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanţare beneficiarilor.(5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor depune nu mai târziu de 15 ianuarie 2016.(6) Neîncadrarea în termenele stabilite atrage după sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect cu consecinţele suportării acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate şi nejustificate în termen.(7) În cazul proiectelor care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015, cuprinse în lista elaborată la nivelul autorităţilor de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune în cadrul ultimei cereri de plată/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor recepţionate cantitativ dar care vor fi puse în funcţiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achiziţia de materiale, recepţionate în şantier, necesare execuţiei lucrărilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plată, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii şi de alte reglementări legale în vigoare. În cazul în care Autoritatea de management constată diferenţe cantitative/calitative între bunurile/materialele decontate şi cele puse în funcţiune/în operă va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora şi recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.“ Articolul 63(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturilesalariale aferente lunii noiembrie 2015, funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiază de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută.(2) Acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (1) se realizează prin majorarea salariului de bază, astfel cum au fost acordat pentru luna octombrie 2015, cu numărul de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu personalul din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.(4) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna octombrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat propriu, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pe perioada în care acesta intră sub incidenţa
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 64Se mandatează Ministerul Justiţiei să întreprindă toate demersurile legale necesare finanţării, proiectării şi execuţiei lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, din următoarele surse de finanţare: fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile şi fonduri de la bugetul de stat asigurate prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 65Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 33 va avea următorul cuprins: Articolul 33În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 7.000 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.2. Articolul 47 va avea următorul cuprins: Articolul 47Instituţiile de învăţământ preuniversitar aşa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia.Articolul 66La articolul 90 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 31 iulie 2015, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an; Articolul 67În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu douăzeci de posturi, respectiv de la 15.251 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia „Cu studii superioare gradul I“ de la 3.019 posturi la 3.039 posturi, aferent funcţiei clericale de preot. Articolul 68(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele rambursate României pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative“, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, suma de 66.000 mii lei se va utiliza pentru asigurarea plăţii de către autoritatea de management respectivă a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare/plată depuse de beneficiari. (2) În aplicarea alin. (1), se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să vireze Autorităţii de certificare şi plată suma de 66.000 mii lei, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up“ codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în contul de disponibil 54.01.01.04 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare cu suma de 66.000 mii lei. Articolul 69(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare“ şi „Obiective/proiecte de investiţii noi“ la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 70(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, precum şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor finanţate integral din venituri proprii subordonate, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională“. Articolul 71Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare şi/sau credite de angajament neutilizate, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse. Articolul 72Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –2.787,9 milioane lei.Articolul 73Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014:a)plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,85%; b)plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,4%; c)pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă; d)pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 52.139,7 milioane lei, din bugetul de stat este de 21.256,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 169,0 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 7.521,2 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei. Articolul 74Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul fondurilor europene, Marius Nica


SmartCity5

COMENTARII la OUG 47/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 47 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu