E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.80 din 16.11.2016

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 22 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere necesitatea unei mai bune gestionări a relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale la care România este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile şi atragerii unui volum mai mare de resurse,ţinând cont că extinderea accesului la finanţare, reducerea disparităţilor regionale şi creşterea competitivităţii sectorului privat sunt principalii piloni cuprinşi în strategia de ţară a Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru România,având în vedere că implicarea BERD în România este una consistentă şi cu potenţial de creştere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public,având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2017 ar urma să intre în vigoare dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor,reţinându-se imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, luându-se în considerare necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative şi tehnice menite să asigure premisele organizării şi administrării în condiţii optime a bugetului instanţelor de judecată,având în vedere necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare a bugetului, respectiv a execuţiei corespunzătoare a acestuia,în considerarea faptului că în lipsa acestei măsuri intrarea în vigoare a art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va genera serioase disfuncţionalităţi în activitatea de stabilire şi administrare a bugetului aferent instanţelor judecătoreşti pentru anul 2017, activitatea de elaborare a acestui buget fiind deja în curs de derulare sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, reglementarea acestei situaţii urgente şi extraordinare nu poate fi amânată.Ţinând cont de imperativul asanării cadrului legislativ care reglementează funcţionarea unor instituţii publice, în lipsa căreia se pot produce prejudicii grave patrimoniului public, precum şi de numeroasele probleme şi deficienţe de ordin administrativ şi juridic identificate de Administraţia Prezidenţială la Muzeul Naţional Cotroceni, constatate inclusiv în rapoartele Curţii de Conturi din anii anteriori,având în vedere necesitatea creării unei baze legale pentru stabilirea unor principii generale şi a unui cadru unitar în care să se desfăşoare procesul de recrutare a personalului încadrat în afara organigramei şi a numărului total de posturi, angajat în instituţiile/autorităţile publice cu contract de muncă pe perioadă determinată, necesar activităţilor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de către instituţiile/autorităţile publice,reţinându-se necesitatea consolidării sistemului de management şi control la nivelul autorităţilor de management pentru Programul operaţional Capital uman, în scopul realizării unei abordări unitare în realizarea funcţiilor autorităţilor de management, atât la nivel central, cât şi la nivel regional, ţinând cont de faptul ca organismele intermediare exercită doar funcţii delegate, unităţile preluate în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene nu vor fi organisme intermediare pentru Programul operaţional Capital uman,având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene definitivează fluxurile şi structurile pentru acreditarea autorităţilor de management, situaţie a cărei întârziere în reglementare este de natură să determine imposibilitatea finalizării proceselor de evaluare a proiectelor şi de aprobare a finanţărilor,luându-se în considerare că obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice sunt realizate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării coeziunii sociale şi reducerii disparităţilor economice şi sociale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene,constatându-se că, până în prezent, aplicarea neunitară a unor condiţii de contract pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice a condus la abordări deficitare în sistemul de management tehnico-financiar, cu următoarele efecte negative:întârzieri în procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, indivizibil legate de calitatea slabă a documentaţiilor;

blocaje majore în derularea contractelor de lucrări, ca urmare a disputelor/litigiilor între părţile contractante şi, de cele mai multe ori, cu impact financiar asupra bugetului de stat şi asupra absorbţiei fondurilor nerambursabile;

ineficienţa utilizării fondurilor publice prin costurile suplimentare rezultate din dispute/litigii între părţile contractante;

ineficienţa instituţională, procedurală şi tehnico-financiară în gestionarea contractelor de lucrări;

calitatea slabă şi neconformităţile în execuţia obiectivelor de investiţii;

alterarea drepturilor şi/sau obligaţiilor operatorilor economici prin condiţiile de contract, cu consecinţe negative asupra actului de atribuire a contractelor şi a implementării contractelor de lucrări.Concluzionând că, în totalitatea lor, cele de mai sus reprezintă deficienţe sistemice ce au impietat asupra absorbţiei fondurilor europene, dar şi asupra bugetului de stat prin cheltuirea unor sume suplimentare, având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare, reprezentând şi una dintre condiţionalităţile ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, această situaţie fiind una de urgenţă şi în acelaşi timp extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IPrin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se aprobă reglementarea etapelor de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/ proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează, total sau parţial, în condiţiile legii, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul II(1) Se înfiinţează funcţia de consilier financiar bancar în Ministerul Finanţelor Publice, personal contractual, în vederea asigurării reprezentării României în cadrul Constituentei din care face parte şi România la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.(2) Funcţia de consilier financiar bancar poate fi ocupată prin concurs organizat în condiţiile legii de Ministerul Finanţelor Publice, candidatul admis urmând să fie trimis în străinătate în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Perioada în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.(5) Pe perioada exercitării funcţiei de consilier financiar bancar, persoanei care ocupă această funcţie îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(6) Drepturile salariale pentru funcţia de consilier financiar bancar se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcţia de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(7) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a persoanei prevăzute la alin. (5) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice.(8) Consilierul financiar bancar îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea ministrului finanţelor publice, în calitatea sa de guvernator al României la BERD, şi a directorului supleant în cadrul Constituentei din care face parte România la BERD. Articolul IIITermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018. Articolul IVLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României. 2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de Preşedintele României în condiţiile legii. 3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată. 4. La articolul 8, alineatele (21 ) şi (22 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (21) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale. (22) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale. 5. La articolul 8, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: (23) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5. Articolul VLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIArticolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: (12) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în sensul prevederilor alin. (13), se salarizează la nivelul de salarizare în plată aferent funcţiei/funcţiei cu activităţi similare din instituţiile/autorităţile publice beneficiare ale proiectelor. Persoanele al căror domeniu de expertiză, definit conform cererii de finanţare, nu se regăseşte la nivelul instituţiilor/autorităţilor publice beneficiare se salarizează conform nivelului de salarizare prevăzut de cererile de finanţare şi ghidurile solicitantului, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului. 2. După alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins: (121) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat. Cheltuielile aferente concediilor medicale şi concediilor de odihnă ale persoanelor încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată în sensul prevederilor alin. (13), care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, se suportă de la titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile, iar dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile se suportă din bugetul fiecărei instituţii. 3. Alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins: (13) Instituţiile/autorităţile publice beneficiare ale proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă pot încadra suplimentar, peste numărul maxim de posturi aprobat, personal care să desfăşoare activităţi în echipele de proiect, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, în baza evaluării nevoilor de resurse umane care trebuie angrenate în implementarea proiectului, conform cererii de finanţare aprobate. 4. După alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins: (131) Condiţiile de înfiinţare a structurilor responsabile cu implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat, şi procedura de recrutare şi selecţie a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul VIIDispoziţiile art. VI nu se aplică contractelor de finanţare semnate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul persoanelor încadrate pe baza contractelor individuale pe durată determinată şi tarifele orare sunt cele prevăzute în cererile de finanţare. Articolul VIIIÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru Programul operaţional Capital uman" se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane". Articolul IXLa articolul 235 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin ordin comun al ministrului fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se stabilesc condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Articolul X La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 şi 51 bis din 20 ianuarie 2011. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Secretarul general al Guvernului, Florin Marius Tacu Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Paul Gheorghiu Ministrul justiţiei, Raluca Alexandra Prună p. Ministrul fondurilor europene, Radu Mihaiu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu p. Ministrul afacerilor externe, Marius Cristian Bădescu, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 80/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 80 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu