Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 221 din 16 iunie 2005

privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 534 din 23 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile normelor tehnice si metodologice cuprinse in anexa vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei generale pentru tehnologia informatiei.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Zsolt Nagy

    ANEXA 1

                        NORME TEHNICE SI METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

    Art. 1
    Prezentele norme tehnice si metodologice se aplica activitatii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si pastrarea acestora in arhive.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme tehnice si metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) autoritate - autoritatea de reglementare si supraveghere speciala in domeniu, conform art. 25 si 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    b) registru - Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica, care este constituit si actualizat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu si care cuprinde datele de identificare si alte informatii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectueaza acte notariale in forma electronica.
    Art. 3
    In cadrul activitatii electronice notariale se utilizeaza certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care functioneaza in baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporala, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.
    Art. 4
    Certificatul calificat utilizat de notarul public in activitatea electronica notariala va contine mentiunea ca acesta a fost eliberat in scopul prestarii activitatii notariale.
    Art. 5
    Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se refera la:
    a) denumirea biroului notarial in cadrul caruia notarul public isi desfasoara activitatea;
    b) sediul biroului notarial,
asa cum sunt ele precizate in certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.
    Art. 6
    Inscrierea, de catre furnizorii de servicii de certificare, a informatiilor prevazute la art. 4 si 5 se face in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, in baza certificatului eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.
    Art. 7
    (1) Autorizatia privind activitatea electronica notariala se emite pentru o perioada de 3 ani, cu revizuirea anuala a conditiilor tehnice stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) si j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatilor electronice notariale, precum si a celor prevazute la art. 12 din prezentele norme tehnice si metodologice.
    (2) Verificarile se fac de catre:
    a) auditori certificati de sisteme informatice, iar rezultatul verificarilor este prezentat autoritatii sub forma de opinie de audit;
    b) agentii de omologare agreate de autoritate.
    Art. 8
    Autorizatia emisa va avea forma prevazuta in anexa nr. 1 si va fi expusa intr-un loc vizibil in incinta biroului notarial.
    Art. 9
    Documentatia ce insoteste cererea de autorizare prevazuta in anexa nr. 2 cuprinde:
    a) certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
    b) scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente si contract de asigurare profesionala pentru activitatea desfasurata;
    c) descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
    d) certificat de omologare a sistemului informatic;
    e) politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
    f) codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
    h) cererea de inregistrare in registru; modelul acestei cereri este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 10
    (1) Dupa emiterea autorizatiei, autoritatea include datele notarului public in registru si genereaza pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii si datei de incepere a activitatii si a numarului de ordine al notarului public.
    (2) Datele necesare care insotesc cererea de inregistrare in registru sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (3) Continutul informational si structura registrului sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 11
    In termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei in conditiile art. 7, dar inainte de inceperea activitatii electronice notariale, notarul public va prezenta autoritatii cheia publica aferenta certificatului ce va fi utilizat in aceasta activitate.
    Art. 12
    Pentru desfasurarea activitatii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie sa indeplineasca cerintele privind:
    a) asigurarea securitatii fizice;
    b) protectia antivirus;
    c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor;
    d) asigurarea confidentialitatii si integritatii comunicatiilor, a datelor receptionate, transmise si stocate;
    e) mentinerea unei arhive electronice locale;
    f) mentinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea si administrarea sistemului informatic; aceste informatii vor fi pastrate pentru o perioada de cel putin 10 ani si in arhiva de siguranta;
    g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronica de siguranta, unde va fi pastrata o copie a fiecarui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevazut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004, precum si o copie a registrului automatizat de audit mentionat la lit. f).
    Art. 13
    (1) Serviciile calificate de arhivare electronica utilizate de notarii publici trebuie sa respecte legislatia referitoare la arhivarea documentelor notariale si accesul la acestea, precum si standardele recunoscute in domeniul managementului securitatii informatiei si al managementului inregistrarilor electronice.
    (2) Pentru pastrarea sub forma criptata a documentelor in arhive, notarul public va depune cheia si aplicatia de decriptare la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
    (3) Cheia si aplicatia de decriptare vor fi pastrate pe toata durata legala de pastrare a arhivelor. Cheia de decriptare se pastreaza in conditii de securitate corespunzatoare si sub control dual al accesului.
    Art. 14
    Standardele de referinta pentru aprecierea securitatii unui sistem informatic si a sistemului de management al securitatii informatiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (partile 1, 2 si 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le inlocuiesc.
    Art. 15
    Pentru verificarea semnatarilor care solicita incheierea actelor notariale in forma electronica, notarul public trebuie sa verifice cel putin urmatoarele:
    a) semnatura electronica extinsa a solicitantului se bazeaza pe un certificat calificat valabil, nerevocat si nesuspendat de catre furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;
    b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;
    c) data si ora semnarii documentului de catre solicitant sunt afisate corect si sunt credibile.
    Art. 16
    Incheierea actelor notariale in forma electronica va fi precedata de un avertisment al sistemului informatic asupra operatiunii ce urmeaza a fi efectuata si se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresa a notarului public.
    Art. 17
    Incalcarea prevederilor prezentelor norme tehnice si metodologice atrage retragerea autorizatiei.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme tehnice si metodologice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice si metodologice

    MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2001, cu modificarile ulterioare,
    - Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale,
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 221 din 16 iunie 2005,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei elibereaza prezenta

                                AUTORIZATIE

    ......................................., notar public cu sediul in cadrul
Biroului notarial ...........................................................
                         (adresa completa, inclusiv telefon si fax)
avand Certificatul nr. .................... eliberat de ......................., este autorizat sa desfasoare activitate electronica notariala, astfel cum este prevazut in Legea nr. 589/2004.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la .............................. .

                Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                         ................................

    Nr. ..............
    Data .............

    ANEXA 2
    la normele tehnice si metodologice

                                 FORMULAR
de solicitare catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii electronice notariale

 ______________________________________________________________________________
| Notar public             |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|
| Adresa biroului notarial | tara     | oras  | sector      | strada     | nr. |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |       |             |            |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          | bloc     | etaj  | apartament  | cod postal |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |       |             |            |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          | telefon  | fax   | e-mail      | web        |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |                                        |
|__________________________|__________|________________________________________|
| Certificat nr.                                     | eliberat de             |
|____________________________________________________|_________________________|
|                                                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Banca                                              | nr. cont bancar         | |____________________________________________________|_________________________|
|                                                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data inceperii activitatii                         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Proceduri de securitate utilizate (se vor detalia) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|

                           INSTIINTARE - ANGAJAMENT

    Subsemnatul .................................................... instiintez autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu (ARS) referitor la desfasurarea activitatii electronice notariale mentionate in
prezentul document, cu incepere de la data de ................................ .
                                        (se va completa in mod obligatoriu data)
    Ma angajez sa imi desfasor activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, pe care ma oblig sa o respect intocmai atat in litera, cat si in spiritul ei.
    Ma oblig totodata sa respect Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, precum si standardele europene si internationale in domeniu.
    Ma angajez ca in termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei, dar inainte de inceperea activitatii electronice notariale, sa prezint autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu cheia publica aferenta certificatului ce va fi utilizat in aceasta activitate.
    Anexez la prezenta urmatoarea documentatie:
    1. certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
    2. scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente;
    3. copia contractului de asigurare profesionala pentru activitatea desfasurata;
    4. descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
    5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat in desfasurarea activitatii electronice notariale;
    6. politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
    7. codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
    8. lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
    9. cererea de inscriere in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica.

       Notar public,         Din partea ARS. Am primit documentatia mentionata,
    ..................               ..................................
    Data si ora ......

    ANEXA 3
    la normele tehnice si metodologice

    Antetul biroului notarial in cadrul caruia isi desfasoara activitatea notarul public
    Data ........................

                          CERERE DE INREGISTRARE

    Subsemnatul ........................................., notar public cu
sediul in cadrul Biroului notarial ............................................,
                                   (adresa completa, inclusiv telefon si fax)
avand Certificatul nr. ....................................., eliberat de ...................................., solicit inregistrarea in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica si acordarea codului de identificare.
    Anexez la prezenta cerere documentatia necesara inregistrarii.

                      ..................................
                         (semnatura notarului public)

    ANEXA 4
    la normele tehnice si metodologice

                                DOCUMENTATIA
necesara inregistrarii in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica

________________________________________________________________________________
 1. Numele si prenumele notarului public
________________________________________________________________________________
 2. Denumirea biroului notarial in care isi desfasoara activitatea notarul
    public
________________________________________________________________________________
 3. Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj,
    apartament, cod postal)
________________________________________________________________________________
 4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
________________________________________________________________________________
 5. Certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul
    public isi desfasoara activitatea sau de Uniunea Nationala a Notarilor
    Publici din Romania
________________________________________________________________________________
 6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronica notariala
________________________________________________________________________________
 7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfasurarea activitatii electronice
    notariale
________________________________________________________________________________
 8. Codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea
    electronica notariala
________________________________________________________________________________
 9. Banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente
________________________________________________________________________________
10. Numarul contului bancar
________________________________________________________________________________
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public isi
    desfasoara operatiunile curente: numarul actului, data, eliberat de ........
________________________________________________________________________________
12. Atributele contractului de asigurare profesionala pentru activitatea
    desfasurata: numarul actului, data, eliberat de ........
________________________________________________________________________________
13. Atributele contractului de inchiriere a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
14. Atributele actului de proprietate a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
15. Dovada privind achitarea obligatiilor catre stat, eliberata de organul
    fiscal competent, sau declaratie pe propria raspundere
________________________________________________________________________________
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care
    pot fi eliberate in forma electronica, procedurile de securitate utilizate)
________________________________________________________________________________
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic
________________________________________________________________________________
18. Agentia de omologare
________________________________________________________________________________
19. Modalitatea de arhivare electronica (proprie sau prin contract)
________________________________________________________________________________

    La punctul 8 notarul public trebuie sa se refere la:
    a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;
    b) descrierea modalitatii de arhivare electronica;
    c) politicile de personal;
    d) structura personalului;
    e) orele de program;
    f) lista dotarilor;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si in administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si a competentei acestora.

    ANEXA 5
    la normele tehnice si metodologice

                                 CONTINUTUL
informational si structura Registrului notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica

________________________________________________________________________________
 1. Numarul de ordine al inregistrarii
________________________________________________________________________________
 2. Numele si prenumele notarului public
________________________________________________________________________________
 3. Codul de identificare a notarului public
________________________________________________________________________________
 4. Denumirea biroului notarial in care isi desfasoara activitatea
________________________________________________________________________________
 5. Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj,
    apartament, cod postal)
________________________________________________________________________________
 6. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
________________________________________________________________________________
 7. Certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul
    public isi desfasoara activitatea sau de Uniunea Nationala a Notarilor
    Publici din Romania
________________________________________________________________________________
 8. Data la care a inceput activitatea de instrumentare a actelor notariale in
    forma electronica
________________________________________________________________________________
 9. Cheia publica a notarului public
________________________________________________________________________________
10. Indicatii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care a
    emis certificatul notarului public
________________________________________________________________________________
11. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronica notariala
________________________________________________________________________________
12. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfasurarea activitatii electronice
    notariale
________________________________________________________________________________
13. Codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea
    electronica notariala
________________________________________________________________________________
14. Banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente
________________________________________________________________________________
15. Numarul contului bancar
________________________________________________________________________________
16. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public isi
    desfasoara operatiunile curente: numarul actului, data, eliberat de ....
________________________________________________________________________________
17. Atributele contractului de asigurare profesionala pentru activitatea
    desfasurata: numarul actului, data, eliberat de ....
________________________________________________________________________________
18. Atributele contractului de inchiriere a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
19. Atributele actului de proprietate a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
20. Dovada privind achitarea obligatiilor catre stat, eliberata de organul
    fiscal competent, sau declaratia pe propria raspundere
________________________________________________________________________________
21. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care
    pot fi eliberate in forma electronica, procedurile de securitate utilizate)
________________________________________________________________________________
22. Certificatul de omologare a sistemului informatic
________________________________________________________________________________
23. Agentia de omologare
________________________________________________________________________________
24. Modalitatea de arhivare electronica (proprie sau prin contract)
________________________________________________________________________________
25. Situatii critice: camp ce poate contine referiri la ultima situatie critica
    (de exemplu, intreruperea temporara a activitatii din cauza unor probleme
    tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)
________________________________________________________________________________
26. Data si ora ultimei actualizari
________________________________________________________________________________
27. Data si ora ultimei verificari
________________________________________________________________________________
28. Situatia notarului public (operational, suspendat, activitatea incetata)
________________________________________________________________________________
29. Motivul suspendarii/incetarii activitatii (daca este cazul)
________________________________________________________________________________
30. Declaratia care confirma exactitatea informatiilor de mai sus, semnata
    electronic de notarul public sau/si de autoritatea de reglementare si
    supraveghere specializata in domeniu
________________________________________________________________________________
31. Identitatea operatorului din partea autoritatii de reglementare si
    supraveghere specializate in domeniu, care a introdus/modificat/sters
    inregistrarea
________________________________________________________________________________
32. Un document ingloband toate datele anterioare, semnat electronic de
    operatorul din partea autoritatii de reglementare si supraveghere
    specializate in domeniu, care a introdus inregistrarea
________________________________________________________________________________

    La punctul 13 notarul public trebuie sa se refere la:
    a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;
    b) descrierea modalitatii de arhivare electronica;
    c) politicile de personal;
    d) structura personalului;
    e) orele de program;
    f) lista dotarilor;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si in administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 221/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 221 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu