Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 221 din 16 iunie 2005

privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 534 din 23 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile normelor tehnice si metodologice cuprinse in anexa vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei generale pentru tehnologia informatiei.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Zsolt Nagy

    ANEXA 1

                        NORME TEHNICE SI METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

    Art. 1
    Prezentele norme tehnice si metodologice se aplica activitatii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si pastrarea acestora in arhive.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme tehnice si metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) autoritate - autoritatea de reglementare si supraveghere speciala in domeniu, conform art. 25 si 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    b) registru - Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica, care este constituit si actualizat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu si care cuprinde datele de identificare si alte informatii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectueaza acte notariale in forma electronica.
    Art. 3
    In cadrul activitatii electronice notariale se utilizeaza certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care functioneaza in baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporala, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.
    Art. 4
    Certificatul calificat utilizat de notarul public in activitatea electronica notariala va contine mentiunea ca acesta a fost eliberat in scopul prestarii activitatii notariale.
    Art. 5
    Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se refera la:
    a) denumirea biroului notarial in cadrul caruia notarul public isi desfasoara activitatea;
    b) sediul biroului notarial,
asa cum sunt ele precizate in certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.
    Art. 6
    Inscrierea, de catre furnizorii de servicii de certificare, a informatiilor prevazute la art. 4 si 5 se face in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, in baza certificatului eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.
    Art. 7
    (1) Autorizatia privind activitatea electronica notariala se emite pentru o perioada de 3 ani, cu revizuirea anuala a conditiilor tehnice stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) si j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatilor electronice notariale, precum si a celor prevazute la art. 12 din prezentele norme tehnice si metodologice.
    (2) Verificarile se fac de catre:
    a) auditori certificati de sisteme informatice, iar rezultatul verificarilor este prezentat autoritatii sub forma de opinie de audit;
    b) agentii de omologare agreate de autoritate.
    Art. 8
    Autorizatia emisa va avea forma prevazuta in anexa nr. 1 si va fi expusa intr-un loc vizibil in incinta biroului notarial.
    Art. 9
    Documentatia ce insoteste cererea de autorizare prevazuta in anexa nr. 2 cuprinde:
    a) certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
    b) scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente si contract de asigurare profesionala pentru activitatea desfasurata;
    c) descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
    d) certificat de omologare a sistemului informatic;
    e) politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
    f) codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
    h) cererea de inregistrare in registru; modelul acestei cereri este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 10
    (1) Dupa emiterea autorizatiei, autoritatea include datele notarului public in registru si genereaza pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii si datei de incepere a activitatii si a numarului de ordine al notarului public.
    (2) Datele necesare care insotesc cererea de inregistrare in registru sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (3) Continutul informational si structura registrului sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 11
    In termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei in conditiile art. 7, dar inainte de inceperea activitatii electronice notariale, notarul public va prezenta autoritatii cheia publica aferenta certificatului ce va fi utilizat in aceasta activitate.
    Art. 12
    Pentru desfasurarea activitatii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie sa indeplineasca cerintele privind:
    a) asigurarea securitatii fizice;
    b) protectia antivirus;
    c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor;
    d) asigurarea confidentialitatii si integritatii comunicatiilor, a datelor receptionate, transmise si stocate;
    e) mentinerea unei arhive electronice locale;
    f) mentinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea si administrarea sistemului informatic; aceste informatii vor fi pastrate pentru o perioada de cel putin 10 ani si in arhiva de siguranta;
    g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronica de siguranta, unde va fi pastrata o copie a fiecarui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevazut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004, precum si o copie a registrului automatizat de audit mentionat la lit. f).
    Art. 13
    (1) Serviciile calificate de arhivare electronica utilizate de notarii publici trebuie sa respecte legislatia referitoare la arhivarea documentelor notariale si accesul la acestea, precum si standardele recunoscute in domeniul managementului securitatii informatiei si al managementului inregistrarilor electronice.
    (2) Pentru pastrarea sub forma criptata a documentelor in arhive, notarul public va depune cheia si aplicatia de decriptare la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
    (3) Cheia si aplicatia de decriptare vor fi pastrate pe toata durata legala de pastrare a arhivelor. Cheia de decriptare se pastreaza in conditii de securitate corespunzatoare si sub control dual al accesului.
    Art. 14
    Standardele de referinta pentru aprecierea securitatii unui sistem informatic si a sistemului de management al securitatii informatiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (partile 1, 2 si 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le inlocuiesc.
    Art. 15
    Pentru verificarea semnatarilor care solicita incheierea actelor notariale in forma electronica, notarul public trebuie sa verifice cel putin urmatoarele:
    a) semnatura electronica extinsa a solicitantului se bazeaza pe un certificat calificat valabil, nerevocat si nesuspendat de catre furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;
    b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;
    c) data si ora semnarii documentului de catre solicitant sunt afisate corect si sunt credibile.
    Art. 16
    Incheierea actelor notariale in forma electronica va fi precedata de un avertisment al sistemului informatic asupra operatiunii ce urmeaza a fi efectuata si se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresa a notarului public.
    Art. 17
    Incalcarea prevederilor prezentelor norme tehnice si metodologice atrage retragerea autorizatiei.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme tehnice si metodologice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice si metodologice

    MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2001, cu modificarile ulterioare,
    - Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale,
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 221 din 16 iunie 2005,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei elibereaza prezenta

                                AUTORIZATIE

    ......................................., notar public cu sediul in cadrul
Biroului notarial ...........................................................
                         (adresa completa, inclusiv telefon si fax)
avand Certificatul nr. .................... eliberat de ......................., este autorizat sa desfasoare activitate electronica notariala, astfel cum este prevazut in Legea nr. 589/2004.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la .............................. .

                Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                         ................................

    Nr. ..............
    Data .............

    ANEXA 2
    la normele tehnice si metodologice

                                 FORMULAR
de solicitare catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii electronice notariale

 ______________________________________________________________________________
| Notar public             |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|
| Adresa biroului notarial | tara     | oras  | sector      | strada     | nr. |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |       |             |            |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          | bloc     | etaj  | apartament  | cod postal |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |       |             |            |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          | telefon  | fax   | e-mail      | web        |     |
|                          |__________|_______|_____________|____________|_____|
|                          |          |                                        |
|__________________________|__________|________________________________________|
| Certificat nr.                                     | eliberat de             |
|____________________________________________________|_________________________|
|                                                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Banca                                              | nr. cont bancar         | |____________________________________________________|_________________________|
|                                                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data inceperii activitatii                         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Proceduri de securitate utilizate (se vor detalia) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|

                           INSTIINTARE - ANGAJAMENT

    Subsemnatul .................................................... instiintez autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu (ARS) referitor la desfasurarea activitatii electronice notariale mentionate in
prezentul document, cu incepere de la data de ................................ .
                                        (se va completa in mod obligatoriu data)
    Ma angajez sa imi desfasor activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, pe care ma oblig sa o respect intocmai atat in litera, cat si in spiritul ei.
    Ma oblig totodata sa respect Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, precum si standardele europene si internationale in domeniu.
    Ma angajez ca in termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei, dar inainte de inceperea activitatii electronice notariale, sa prezint autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu cheia publica aferenta certificatului ce va fi utilizat in aceasta activitate.
    Anexez la prezenta urmatoarea documentatie:
    1. certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
    2. scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente;
    3. copia contractului de asigurare profesionala pentru activitatea desfasurata;
    4. descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
    5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat in desfasurarea activitatii electronice notariale;
    6. politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
    7. codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
    8. lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
    9. cererea de inscriere in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica.

       Notar public,         Din partea ARS. Am primit documentatia mentionata,
    ..................               ..................................
    Data si ora ......

    ANEXA 3
    la normele tehnice si metodologice

    Antetul biroului notarial in cadrul caruia isi desfasoara activitatea notarul public
    Data ........................

                          CERERE DE INREGISTRARE

    Subsemnatul ........................................., notar public cu
sediul in cadrul Biroului notarial ............................................,
                                   (adresa completa, inclusiv telefon si fax)
avand Certificatul nr. ....................................., eliberat de ...................................., solicit inregistrarea in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica si acordarea codului de identificare.
    Anexez la prezenta cerere documentatia necesara inregistrarii.

                      ..................................
                         (semnatura notarului public)

    ANEXA 4
    la normele tehnice si metodologice

                                DOCUMENTATIA
necesara inregistrarii in Registrul notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica

________________________________________________________________________________
 1. Numele si prenumele notarului public
________________________________________________________________________________
 2. Denumirea biroului notarial in care isi desfasoara activitatea notarul
    public
________________________________________________________________________________
 3. Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj,
    apartament, cod postal)
________________________________________________________________________________
 4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
________________________________________________________________________________
 5. Certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul
    public isi desfasoara activitatea sau de Uniunea Nationala a Notarilor
    Publici din Romania
________________________________________________________________________________
 6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronica notariala
________________________________________________________________________________
 7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfasurarea activitatii electronice
    notariale
________________________________________________________________________________
 8. Codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea
    electronica notariala
________________________________________________________________________________
 9. Banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente
________________________________________________________________________________
10. Numarul contului bancar
________________________________________________________________________________
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public isi
    desfasoara operatiunile curente: numarul actului, data, eliberat de ........
________________________________________________________________________________
12. Atributele contractului de asigurare profesionala pentru activitatea
    desfasurata: numarul actului, data, eliberat de ........
________________________________________________________________________________
13. Atributele contractului de inchiriere a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
14. Atributele actului de proprietate a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
15. Dovada privind achitarea obligatiilor catre stat, eliberata de organul
    fiscal competent, sau declaratie pe propria raspundere
________________________________________________________________________________
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care
    pot fi eliberate in forma electronica, procedurile de securitate utilizate)
________________________________________________________________________________
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic
________________________________________________________________________________
18. Agentia de omologare
________________________________________________________________________________
19. Modalitatea de arhivare electronica (proprie sau prin contract)
________________________________________________________________________________

    La punctul 8 notarul public trebuie sa se refere la:
    a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;
    b) descrierea modalitatii de arhivare electronica;
    c) politicile de personal;
    d) structura personalului;
    e) orele de program;
    f) lista dotarilor;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si in administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si a competentei acestora.

    ANEXA 5
    la normele tehnice si metodologice

                                 CONTINUTUL
informational si structura Registrului notarilor publici autorizati sa efectueze acte notariale in forma electronica

________________________________________________________________________________
 1. Numarul de ordine al inregistrarii
________________________________________________________________________________
 2. Numele si prenumele notarului public
________________________________________________________________________________
 3. Codul de identificare a notarului public
________________________________________________________________________________
 4. Denumirea biroului notarial in care isi desfasoara activitatea
________________________________________________________________________________
 5. Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj,
    apartament, cod postal)
________________________________________________________________________________
 6. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
________________________________________________________________________________
 7. Certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul
    public isi desfasoara activitatea sau de Uniunea Nationala a Notarilor
    Publici din Romania
________________________________________________________________________________
 8. Data la care a inceput activitatea de instrumentare a actelor notariale in
    forma electronica
________________________________________________________________________________
 9. Cheia publica a notarului public
________________________________________________________________________________
10. Indicatii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care a
    emis certificatul notarului public
________________________________________________________________________________
11. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronica notariala
________________________________________________________________________________
12. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfasurarea activitatii electronice
    notariale
________________________________________________________________________________
13. Codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea
    electronica notariala
________________________________________________________________________________
14. Banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente
________________________________________________________________________________
15. Numarul contului bancar
________________________________________________________________________________
16. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public isi
    desfasoara operatiunile curente: numarul actului, data, eliberat de ....
________________________________________________________________________________
17. Atributele contractului de asigurare profesionala pentru activitatea
    desfasurata: numarul actului, data, eliberat de ....
________________________________________________________________________________
18. Atributele contractului de inchiriere a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
19. Atributele actului de proprietate a sediului: numarul actului, data
________________________________________________________________________________
20. Dovada privind achitarea obligatiilor catre stat, eliberata de organul
    fiscal competent, sau declaratia pe propria raspundere
________________________________________________________________________________
21. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care
    pot fi eliberate in forma electronica, procedurile de securitate utilizate)
________________________________________________________________________________
22. Certificatul de omologare a sistemului informatic
________________________________________________________________________________
23. Agentia de omologare
________________________________________________________________________________
24. Modalitatea de arhivare electronica (proprie sau prin contract)
________________________________________________________________________________
25. Situatii critice: camp ce poate contine referiri la ultima situatie critica
    (de exemplu, intreruperea temporara a activitatii din cauza unor probleme
    tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)
________________________________________________________________________________
26. Data si ora ultimei actualizari
________________________________________________________________________________
27. Data si ora ultimei verificari
________________________________________________________________________________
28. Situatia notarului public (operational, suspendat, activitatea incetata)
________________________________________________________________________________
29. Motivul suspendarii/incetarii activitatii (daca este cazul)
________________________________________________________________________________
30. Declaratia care confirma exactitatea informatiilor de mai sus, semnata
    electronic de notarul public sau/si de autoritatea de reglementare si
    supraveghere specializata in domeniu
________________________________________________________________________________
31. Identitatea operatorului din partea autoritatii de reglementare si
    supraveghere specializate in domeniu, care a introdus/modificat/sters
    inregistrarea
________________________________________________________________________________
32. Un document ingloband toate datele anterioare, semnat electronic de
    operatorul din partea autoritatii de reglementare si supraveghere
    specializate in domeniu, care a introdus inregistrarea
________________________________________________________________________________

    La punctul 13 notarul public trebuie sa se refere la:
    a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;
    b) descrierea modalitatii de arhivare electronica;
    c) politicile de personal;
    d) structura personalului;
    e) orele de program;
    f) lista dotarilor;
    g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si in administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 221/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 221 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu