Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 49 din  1 iunie 2005

privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 17 iunie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului Romaniei, aprobata prin Hotararea Parlamentului nr. 24/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desfiintata functia de ministru delegat pentru coordonarea autoritatilor de control,
    data fiind necesitatea eficientizarii activitatii structurilor implicate direct in procesul de respectare a angajamentelor asumate de Romania prin negocierile de aderare la Uniunea Europeana,
    tinand seama de necesitatea existentei unui mecanism de control administrativ la nivelul administratiei publice centrale,
    avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal privind lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene,
    in vederea stabilirii masurilor corespunzatoare care sa permita desfasurarea in cel mai scurt timp a activitatilor si structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar,
    in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numarul de posturi si personalul Autoritatii Nationale de Control, care se desfiinteaza.
    (2) In cadrul Cancelariei Primului-Ministru se infiinteaza Autoritatea de control a Guvernului, structura fara personalitate juridica.
    Art. 2
    In subordinea ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizeaza si functioneaza:
    a) Autoritatea de control a Guvernului, structura fara personalitate juridica;
    b) Departamentul pentru lupta antifrauda, structura fara personalitate juridica;
    c) Departamentul de implementare programe si ajustare structurala, structura fara personalitate juridica.
    Art. 3
    (1) Autoritatea de control a Guvernului, denumita in continuare Autoritatea, exercita controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in ministere, in celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si la regiile autonome, companiile si societatile nationale sau la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
    (2) Autoritatea verifica aplicarea acquis-ului comunitar, eficienta si transparenta activitatii administratiei publice locale.
    (3) De asemenea, Autoritatea va indeplini si urmatoarele atributii:
    a) exercita controlul asupra activitatii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, dispus de primul-ministru;
    b) urmareste implementarea politicilor si strategiilor in domeniul controlului;
    c) initiaza si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul controlului;
    d) face propuneri de reglementare si armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entitatilor cu atributii de control aflate in coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene;
    e) urmareste si evalueaza periodic rezultatele obtinute din valorificarea actelor de control ale entitatilor cu atributii de control, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    f) supravegheaza respectarea Ghidului controlului si a Codului de conduita in vederea implementarii masurilor de responsabilizare a personalului cu atributii de control;
    g) promoveaza politica de dialog social pe probleme specifice activitatii de control;
    h) verifica sesizarile primite direct de la primul-ministru si de la Administratia Prezidentiala;
    i) propune masuri de corectare a disfunctionalitatilor sesizate in activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, dupa caz, ministerelor de resort;
    j) indeplineste oricare alte atributii stabilite de actele normative in vigoare.
    (4) In realizarea atributiilor de control, institutiile, autoritatile publice si operatorii economici mentionati la alin. (1) au obligatia sa puna la dispozitia reprezentantilor Autoritatii documentele si informatiile solicitate.
    (5) Autoritatea preia toate reprezentarile si competentele Autoritatii Nationale de Control in institutiile sau in organele de specialitate ale administratiei publice centrale, asa cum sunt prevazute in actele normative in vigoare.
    (6) Autoritatea va continua actiunile Autoritatii Nationale de Control aflate in curs de desfasurare, pana la finalizarea si valorificarea lor.
    Art. 4
    (1) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Autoritatii efectueaza controale directe, intocmind rapoarte de control, procese-verbale, informari, sinteze, dupa caz.
    (2) Actele intocmite potrivit alin. (1) si avizate de ministrul delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii aquis-ului comunitar sunt prezentate primului-ministru, insotite de propuneri.
    (3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit institutiilor vizate, care, in termen de 30 de zile, au obligatia de a comunica Autoritatii masurile luate.
    Art. 5
    (1) Autoritatea este condusa de un demnitar cu rang de secretar de stat, seful Autoritatii.
    (2) Numarul maxim de posturi al Autoritatii este de 60, exclusiv demnitarul.
    Art. 6
    (1) Ministrul delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar este garantul respectarii obligatiilor asumate de Romania privind lupta antifrauda si protejarea efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    (2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, potrivit legii, Departamentul pentru lupta antifrauda, denumit in continuare Departamentul, actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de Romania, fiind condus de un demnitar cu functie de secretar de stat, seful Departamentului.
    (3) Secretarul de stat, seful Departamentului, nu va solicita si nu va primi instructiuni de la nici o autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfasurarea controalelor ori la intocmirea actelor de control.
    Art. 7
    In calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda, Departamentul are urmatoarele atributii:
    a) asigura coordonarea luptei antifrauda si protejarea efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
    b) efectueaza controlul obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene, avand calitatea de organ de constatare, in sensul art. 214 din Codul de procedura penala, in privinta posibilelor nereguli si/sau fraude ce afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene in Romania, astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    c) asigura si faciliteaza cooperarea dintre institutiile nationale implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, precum si intre acestea si Oficiul European de Lupta Antifrauda si statele membre ale Uniunii Europene;
    d) initiaza si avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania in vederea armonizarii legislative in domeniu;
    e) culege, analizeaza si prelucreaza datele in scopul realizarii analizelor relevante in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
    f) elaboreaza si coordoneaza programe de perfectionare, stagii de pregatire si instruire in domeniul luptei antifrauda;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.
    Art. 8
    Departamentul primeste sesizarile Oficiului European de Lupta Antifrauda sau din alte surse ori se sesizeaza din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene, efectueaza controalele corespunzatoare si pune la dispozitia Oficiului European de Lupta Antifrauda actul de control cuprinzand aspectele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.
    Art. 9
    Actele de control sunt aprobate de catre secretarul de stat, seful Departamentului.
    Art. 10
    (1) In exercitarea atributiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fata locului, la luarea de declaratii, va solicita documentele si informatiile necesare.
    (2) In vederea efectuarii eficiente si cu celeritate a controalelor, toate institutiile si autoritatile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent daca sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligati sa permita reprezentantilor Departamentului accesul neconditionat in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice.
    (3) Pe parcursul desfasurarii controalelor Departamentul solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice implicate, precum si operatorilor economici, indiferent daca sunt cu capital de stat sau privat, documentele si informatiile necesare intocmirii actului de control. Daca din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligatia sa raspunda corespunzator si complet in cel mult 10 zile de la data solicitarii.
    (4) Pentru ducerea la indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (3), toate institutiile si autoritatile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent daca sunt cu capital de stat sau privat, care deruleaza sau beneficiaza de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregatire specifica si dotare tehnica pentru indeplinirea corespunzatoare si operativa a solicitarilor Departamentului.
    (5) In baza imputernicirii de control, reprezentantii Departamentului pot proceda la luarea de declaratii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum si de la martorii ce pot furniza date cu privire la savarsirea unor nereguli sau fraude.
    (6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa acorde sprijin echipei de control in exercitarea atributiilor ce ii revin.
    Art. 11
    (1) In cazul constatarii unor elemente de natura infractionala in gestionarea fondurilor comunitare, dupa efectuarea tuturor operatiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material sa efectueze urmarirea penala, in vederea luarii de indata a masurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate.
    (2) In scopul indeplinirii atributiei prevazute la art. 7 lit. e), toate autoritatile cu competente in gestionarea asistentei financiare nerambursabile, in controlul utilizarii corespunzatoare a fondurilor comunitare, in prevenirea combaterii neregulilor si fraudelor, precum si cele cu competente in efectuarea urmaririi penale si sanctionarea celor vinovati si in recuperarea prejudiciilor au obligatia de a transmite catre Departament, in termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.
    Art. 12
    Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregatire specifica a personalului.
    Art. 13
    La solicitarea Oficiului European de Lupta Antifrauda reprezentantii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentantii Oficiului European de Lupta Antifrauda au acces la toate datele si informatiile care au stat la baza intocmirii actului de control, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in bugetele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
    (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
    Art. 15
    In cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirile "Autoritatea Nationala de Control" si "Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmarire a Utilizarii Transparente a Fondurilor Comunitare" se inlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifrauda".
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi:
    a) art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;
    b) alin. (3) lit. a) - e) si alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Hotararea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmarire a Utilizarii Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul delegat pentru
                       controlul implementarii programelor
                       cu finantare internationala si
                       urmarirea aplicarii acquis-ului comunitar,
                       Cristian David

                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                       Aleodor Marian Francu

                       Ministrul integrarii europene,
                       Ene Dinga

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Doina Elena Dascalu,
                       secretar de stat



SmartCity5

COMENTARII la OUG 49/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 49 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu