E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.61 din 10.05.2011

privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 12 mai 2011SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 2
(1) Departamentul asigură, sprijină şi coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice.
Articolul 3În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; b)resurse proprii - sume prevăzute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.
Capitolul IIOrganizarea şi conducerea Departamentului Articolul 4
(1) Departamentul este condus de un şef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite.
(2) Şeful Departamentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domenii de activitate ce intră în sfera competenţelor Departamentului; b)să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice, în perioada mandatului; c)să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar; d)să nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitării mandatului.
(3) Mandatul şefului Departamentului încetează:a)la expirarea duratei; b)prin demisie; c)prin deces; d)prin revocare, în cazul imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută.
Articolul 5
(1) Şeful Departamentului reprezintă Departamentul în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(2) Şeful Departamentului nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea şi valorificarea actelor de control.
(3) Şeful Departamentului participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor şi grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveşte protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
Articolul 6
(1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, şeful Departamentului emite ordine şi instrucţiuni.
(2) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Capitolul IIICompetenţa şi atribuţiile Departamentului Articolul 7În aplicarea art. 2, Departamentul îndeplineşte următoarele funcţii: a)funcţia de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecţii efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b)funcţia de control, în scopul identificării de nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; c)funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru asigurarea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; d)funcţia de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare sau schimb de informaţii, în materia protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene. Articolul 8În realizarea funcţiilor sale, Departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)asigură şi facilitează cooperarea între instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene; b)efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de cofinanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Banca Europeană de Investiţii; c)efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii; d)culege, analizează şi prelucrează date şi efectuează cercetări statistice în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; e)iniţiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f)elaborează şi coordonează programe de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul luptei antifraudă; g)soluţionează cererile de asistenţă administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internaţională, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte; h)asigură, coordonează şi monitorizează raportarea neregulilor între instituţiile naţionale şi Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislaţiei europene. Articolul 9
(1) Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF sau ale altor surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
(2) Modul de soluţionare a sesizărilor se aduce la cunoştinţa instituţiei/persoanei care a formulat sesizarea.
Articolul 10
(1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa aspectelor de natură infracţională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
(2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Articolul 11
(1) În exercitarea funcţiei de control, Departamentul efectuează investigaţii administrative, controale la faţa locului, analize şi verificări documentare.
(2) În cadrul desfăşurării acţiunilor de control, în sensul atribuţiilor prevăzute la art. 8 lit. b) şi c):a)toate instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum şi persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentanţilor Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice; b)Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricăror altor entităţi, precum şi persoanelor fizice documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existenţei unei imposibilităţi temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele prevăzute au obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea solicitării să dea curs acesteia; c)reprezentanţii Departamentului procedează la luarea de declaraţii de la orice persoană care poate furniza date şi informaţii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
(3) Departamentul întocmeşte acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condiţiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operaţiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 12
(1) În scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei acţiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau instituţiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competenţe în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări şi controale în domeniul lor de activitate.
(2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) La cererea Departamentului, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
Articolul 13
(1) În cazul identificării de nereguli privind obţinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în materia raportării neregulilor şi recuperării financiare, conform legii.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica, în termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
Articolul 14
(1) În cazul identificării de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.
(2) Ministerele de resort informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control şi, după caz, la sancţiunile dispuse.
Articolul 15
(1) În cazul identificării de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autorităţii responsabile pentru stabilirea şi colectarea acestora.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate şi, după caz, recuperarea sumelor datorate.
Articolul 16În cazul constatării unor elemente de natură infracţională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală şi transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului şi tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate. Articolul 17
(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi d), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în stabilirea, colectarea şi controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate.
(2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 8 lit. g), autorităţile şi instituţiile competente au obligaţia de a transmite Departamentului informaţiile solicitate pentru soluţionarea cererilor de asistenţă administrativă, conform obligaţiilor ce îi revin potrivit acordurilor de cooperare internaţională având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte.
Capitolul IVSancţiuni Articolul 18Constituie contravenţie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispoziţie, în termenul prevăzut, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentanţii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b). Articolul 19
(1) Contravenţia prevăzută la art. 18 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 18 şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Departamentului.
(3) Contravenţiei prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VStatutul funcţionarului public din cadrul Departamentului Articolul 20
(1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici cu statut special şi din personal contractual.
(2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al şefului Departamentului.
Articolul 21
(1) Statutul special al funcţionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atribuţiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Funcţionarul din cadrul Departamentului îndeplineşte o funcţie de interes public, cu un statut special conferit de atribuţiile, răspunderile, complexitatea, riscurile şi interdicţiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum şi din alte acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice natură şi beneficiază de stabilitate în funcţie.
Articolul 22
(1) După nivelul atribuţiilor exercitate, funcţiile publice specifice din cadrul Departamentului se împart în:A. Funcţii publice specifice de conducere: a)director; b)director adjunct; c)şef serviciu; d)şef birou.B. Funcţii publice specifice de execuţie: a)consilier; b)referent de specialitate; c)referent.
(2) Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe gradele profesionale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiilor publice de conducere sau de execuţie este cea prevăzută la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Activitatea desfăşurată de către funcţionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum şi cea desfăşurată de către consilierii din cadrul acestuia, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic, constituie vechime în specialitate juridică.
Articolul 23
(1) Recrutarea funcţionarilor publici cu statut special şi ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin ordin al şefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, şeful Departamentului poate stabili şi alte condiţii specifice, fără să fie îngrădite drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi fără orice discriminare.
(3) Promovarea în gradele profesionale prevăzute la art. 22 se face în baza evaluării anuale şi a vechimii în specialitate.
Articolul 24Performanţa profesională individuală obţinută în activitatea funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluată anual, în conformitate cu metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului. Articolul 25
(1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:a)să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice; b)să îşi exprime public opinia cu privire la acţiunile de control în curs de desfăşurare; c)să dea consultaţii entităţii supuse controlului; d)să ofere consultanţă în domeniul de activitate al Departamentului; e)să permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel ori dobândire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane; f)să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau europene, în relaţiile cu reprezentanţii altor state; g)să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(3) Funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are următoarele obligaţii specifice:a)în afara atribuţiilor specifice de serviciu, este obligat să adopte o atitudine proactivă, inclusiv prin aducerea la cunoştinţa conducerii Departamentului a oricărei situaţii, fapte sau împrejurări din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b)să se abţină de la orice act, faptă sau manifestare de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; c)în afara atribuţiilor specifice de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat să nu aducă atingere drepturilor personalului coordonat; d)să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor dobândite în exercitarea atribuţiilor profesionale pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu; e)să promoveze, în calitate de reprezentant al instituţiei, o imagine favorabilă ţării şi Departamentului în cadrul oricăror activităţi desfăşurate în afara României, din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene; f)să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării-gazdă, în cazul deplasărilor externe; g)în situaţia în care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanţi ai Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF, sunt obligaţi să acorde întregul sprijin pentru buna desfăşurare a misiunii de control şi să se abţină de la a-şi exprima opinia cu privire la calificarea juridică a constatărilor, dacă acestea nu sunt însuşite de şeful Departamentului; h)să se asigure că rapoartele de nereguli şi fraude transmise către Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF respectă cerinţele prevăzute în regulamentele Uniunii Europene în domeniu.
Articolul 26Prin ordin al şefului Departamentului se aprobă Codul de conduită etică şi profesională a personalului. Articolul 27Funcţionarii publici cu statut special răspund contravenţional, civil şi penal, în condiţiile legii.
Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 28
(1) Salarizarea personalului Departamentului se face în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Structura organizatorică, atribuţiile personalului, numărul maxim de posturi şi manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 29Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului. Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în cadrul Departamentului este preluat şi reîncadrat corespunzător funcţiilor din prezentul act normativ. Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public. Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a)art. 6-131 d i n Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 p r i v i n d stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b)Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂSmartCity5

COMENTARII la Legea 61/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 61 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu