Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 205 din 26 iulie 2007

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF

ACT EMIS DE: PRIMUL-MINISTRU

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 511 din 31 iulie 2007In temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 şi următoarelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie.

Art. 1. - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departamentul, se organizează şi funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - (1) Departamentul este condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru.

(2) Şeful Departamentului îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) exercită funcţia de conducere a Departamentului;

b) aprobă actele de control ale Departamentului;

c)  propune şefului Cancelariei Primului-Ministru numirea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului Departamentului, precum şi statul de funcţii al acestuia;

d)  propune şefului Cancelariei Primului-Ministru angajarea de cheltuieli bugetare în vederea desfăşurării activităţii Departamentului;

e)    reprezintă Departamentul în relaţiile acestuia cu ministerele, autorităţile şi instituţiile publice naţionale, cu instituţiile comunitare şi internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din afara ţării;

f)   îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin decizie a primului-ministru.

(3) In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Departamentului emite ordine cu caracter intern.

Art. 3. - (1) Departamentul exercită funcţiile de strategie şi de reglementare în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2)  Departamentul asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

(3)   Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene, având calitatea de Serviciu de coordonare antifraudă (AFCOS) în România.

Art. 4. - In realizarea funcţiilor sale, Departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură, la nivel naţional, coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării neregulilor, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

c) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi dintre acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile şi instituţiile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d)  iniţiază şi avizează proiectele de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

e)   culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f)  elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă;

g) încheie protocoale şi acorduri de cooperare administrativă cu autorităţile şi instituţiile naţionale şi comunitare relevante;

h) iniţiază şi coordonează campanii de informare a opiniei publice, în vederea prevenirii fraudării fondurilor comunitare;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau decizii ale primului-ministru.

Art. 5. - (1) In calitate de instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de Serviciu de coordonare antifraudă (AFCOS) în România, Departamentul:

a)  asigură coordonarea tuturor măsurilor legislative, administrative şi operaţionale, precum şi a altor activităţi în legătură cu protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b)  elaborează şi coordonează implementarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă;

c)   participă sau, după caz, coordonează participarea reprezentanţilor instituţiilor naţionale la reuniunile grupurilor de experţi şi ale comitetelor consultative constituite în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) împreună cu instituţiile naţionale responsabile, elaborează contribuţia României la raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate de statele membre pentru combaterea fraudelor şi a altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităţii Europene, conform art. 280 alin. (5) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

e) facilitează schimbul de informaţii dintre autorităţile naţionale şi Comisia Europeană (Oficiul European de Luptă Antifraudă);

f)   centralizează, analizează şi transmite către Comisia Europeană (Oficiul European de Luptă Antifraudă) rapoartele de nereguli, precum şi alte documente sau informaţii prevăzute prin actele normative interne sau comunitare.

(2) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanţii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament şi au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) In vederea îndeplinirii atribuţiilor de control, Departamentul:

a) primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă, ale autorităţilor cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, ale altor persoane juridice sau fizice ori se sesizează din oficiu cu privire la posibilele nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

b) efectuează controale la faţa locului;

c) solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi persoanelor fizice sau juridice, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele şi informaţiile necesare, acestea având obligaţia de a le pune de îndată la dispoziţie. In cazul existenţei unei imposibilităţi temporare în furnizarea acestora, persoanele juridice amintite au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în cel mult 10 zile de la data solicitării, cu indicarea motivelor pentru care nu au putut răspunde de îndată solicitărilor Departamentului. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage, după caz, răspunderea penală, administrativă, disciplinară sau civilă;

d) procedează la luarea de declaraţii şi note explicative de la beneficiar sau de la reprezentantul acestuia, precum şi de la orice persoane care pot furniza date cu privire la săvârşirea unor nereguli ori fraude;

e) pune la dispoziţie Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.

(2) In urma controalelor efectuate, Departamentul întocmeşte acte de control, sub forma punctelor de vedere, notelor de control, notelor de sinteză şi a proceselor-verbale, care sunt aprobate de către şeful Departamentului.

(3) In cazul constatării unor elemente de natură infracţională privind obţinerea, gestionarea, derularea sau utilizarea fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente, Departamentul transmite actul de control parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(4) In cazul identificării unor nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit.

Art. 7. -In limitele atribuţiilor ce le revin, toate instituţiile sau autorităţile administraţiei publice centrale sau locale vor sprijini în mod necondiţionat Departamentul în realizarea atribuţiilor specifice.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2)  Personalului din cadrul Departamentului nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

(3)  Salarizarea personalului din cadrul Departamentului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(4)    Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 381/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 29 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

ANEXA

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru lupta antifraudă


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 205/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 205 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu