Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 64 din 30 august 2006

privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 747 din 1 septembrie 2006In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art.  1  pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, drepturile băneşti ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

SECŢIUNEA 1

Salariul de bază al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 2. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la un salariu de bază lunar, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradaţii, sporul pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.

Art. 3. - (1) Salariile pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut, ce se cuvin funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sunt  diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii,  complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort şi cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)   Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe categorii, pentru funcţionarii publici sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B.

(3)   Funcţiile pe coeficienţi de ierarhizare şi grade profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(4)   Salariul corespunzător funcţiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru funcţia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită.

(2)   Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3)  Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrarea funcţionarului public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.

(4)   Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare i s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau este pus la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) din aceeaşi lege.

(5)  In situaţia încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de întâi a lunii următoare altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, pentru perioada rămasă.

Art. 5. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de conducere, beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - (1) Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, funcţionar public şi personal contractual, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, după cum urmează:

a)  între 5 ani şi 10 ani - 5%:

b)  peste 10 ani şi până la 15 ani - 10%;

c)  peste 15 ani şi până la 20 de ani - 15%;

d)  peste 20 de ani - 20%.

(2) Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiţia de vechime.

Art. 7. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de salariul pentru gradul profesional deţinut, calculat în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1  lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deţinut se acordă de la data obţinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru gradul profesional se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferenţa dintre salariul pentru gradul profesional al funcţiei ocupate şi salariul pentru gradul profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul pentru gradul profesional deţinut.

Art. 9. - (1) In raport cu timpul servit în calitate de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, ofiţerii şi agenţii de penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradaţiile obţinute până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată.

(2)   Persoanele nou-încadrate sau reintergrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti concentraţi, beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

a)  3-5 ani, gradaţia I;

b)  5 - 10 ani, gradaţia a II-a;

c)  10-15 ani, gradaţia a III-a;

d)  15-20 de ani, gradaţia a IV-a;

e)  20-25 de ani, gradaţia a V-a;

f)  peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

(3)  Persoanele reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi cadrele militare trecute în rezervă anterior datei de aplicare a Legii nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calculul vechimii pentru acordarea gradaţiei următoare şi perioada de timp scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4)   Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii.

(5)   Fiecare gradaţie reprezintă 6% din salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.

Art. 10. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcţia îndeplinită.

(2)   Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de conducere, mărimea concretă a procentului acesteia, precum şi condiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(3)   Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii în funcţiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi încetează la data schimbării   din funcţiile respective.

Art. 11. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din indemnizaţia de conducere, din salariul de merit şi din gradaţii.

Art. 12. - Cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - (1) Statele de organizare se elaborează de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi se aprobă de ministrul justiţiei, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind funcţiile, precum şi gradele profesionale, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiilor.

(2) Statele de organizare cuprind şi funcţiile pentru personalul contractual pe grade sau trepte profesionale şi nivelul corespunzător al studiilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 14. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizaţiei, specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, avansarea dintr-o clasă inferioară în una superioară sau retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 15. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din salariul de bază. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare aprobate de ministrul justiţiei.

Art. 16. - Pentru orele prestate de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

(2)   Prin excepţie de la prevederile alin. (1), funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pot opta pentru drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai beneficia de prevederile alin. (1) constând în decontarea cheltuielilor de cazare.

(3)   Cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

Art. 18. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, transferaţi în interesul serviciului în unităţi ale sistemului penitenciar, situate în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a)   indemnizaţie de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la noua unitate;

b)   indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2)   Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin ordin sau decizie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau în subunitate, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutaţi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(3)   Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dacă sunt încadrate în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcţiile în care sunt numite.

(4)   Funcţionarilor publici cu statut special încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare, care nu deţin, nici el nici soţia, în proprietate personală o locuinţă în localitatea în care sunt încadraţi, le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)   La absolvirea instituţiilor de învăţământ cursanţii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea în  unităţi, la o indemnizaţie de instalare conform prevederilor art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. In localităţile cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, indemnizaţia este egală cu două salarii de bază brute pentru funcţia pe care urmează să fie încadraţi.

(6) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care fac parte din personalul navigant, îmbarcat, beneficiază şi de drepturile băneşti specifice, acordate, potrivit legii, acestor categorii de personal din Ministerul Apărării.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, îmbarcaţi pe nave sau ambarcaţiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent ori temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. - Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 21. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative, a activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul de bază.

(2) Unităţile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 22. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a)    locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase - 37-50%;

b)  locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%;

c)   locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de  pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 23. - Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată ori care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 24. - (1) Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate constituie, lunar, un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 10% din fondul de salarii aprobat în buget pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(2)   Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi conducătorii unităţilor subordonate acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu.

(3)   Metodologia de constituire şi utilizare a fondului de premiere se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 25. - (1) Pentru recompensarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii încasate în anul bugetar respectiv.

(2)   Modul de constituire şi utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3)   Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează din veniturile proprii realizate.

Art. 26. - (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)   Premiul anual se poate reduce până la anulare, în cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar.

Art. 27. - (1) La încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public şi salariat civil în cadrul structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de bază net avut la data pensionării, după cum urmează:

a)  până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;

b)  între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;

c)  între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;

d)  între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;

e)  între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii;

f)  între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;

g)  peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii.

(2)   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat înainte de împlinirea vârstei de pensionare, cu drept de pensie de serviciu, prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de un ajutor egal cu două salarii de bază nete.

(3)  Baza de calcul a salariului de bază net o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor legale.

(4)   Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

(5)   In caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă soţului supravieţuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinţilor ori moştenitorilor legali.

Art. 28. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasaţi „Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi ori a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi să fie încadraţi în alte funcţii corespunzătoare, în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de bază nete din luna schimbării poziţiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3).

(2) In cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare prevăzuţi la alin. (1) sunt apţi de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu şi până la încadrarea în muncă, fără a se depăşi durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special, funcţionar public sau personal contractual în cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, calculat după cum urmează:

a)  50% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;

b)  55% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv.

c) 60% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

(3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

Art. 29. - (1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marină, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ militar şi militarilor în rezervă concentraţi, pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aflaţi în situaţiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului.

(2)  In caz de deces al funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă un ajutor suplimentar, în aceleaşi condiţii stabilite pentru cadrele militare.

(3)  Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de bază brut al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi urmează acelaşi regim fiscal aplicat despăgubirilor acordate personalului militar.

Art. 30. - (1) Persoanele care au redobândit calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le încetează din nou raporturile de serviciu, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, exprimat în număr de salarii de bază nete.

(2) In cazul redobândirii calităţii de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete se restituie, iar la o nouă încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu.

Art. 31. - (1) Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) şi c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 52 alin. (3) şi art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. - In caz de deces al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora părinţii, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.

Art. 33. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv.

Art. 34. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domenii specifice activităţii instituţiei cu care au raporturi de serviciu, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de bază.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3)   Modul de repartizare, criteriile, procentul care se aplică şi perioada pentru care se acordă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

SECŢIUNEA a 3-a

Drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul studiilor şi în alte situaţii

Art. 35. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât sunt studenţi ai instituţiilor de învăţământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum şi cei care frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. Aceste drepturi se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.

(2)   Pe timpul participării la cursurile de carieră, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporurile aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, potrivit art. 23.

(3)   Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt înaintaţi în grad profesional sau pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul funcţiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.

Art. 36. - Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în străinătate în misiune permanentă sau temporară, potrivit anexei nr. 3.

Art. 37. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rămaşi neîncadraţi în funcţii din diferite cauze neimputabile şi care sunt puşi la dispoziţie, beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.

Art. 38. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se află în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate, alte concedii plătite, precum şi învoiri plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(2)   La plecarea în concediul de odihnă funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare primeşte o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să solicite acordarea salariului de bază cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipaţie. Salariul de bază şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. In cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi salariul de bază se acordă cu anticipaţie, o singură dată.

(3)   Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de bază avut în luna în care intervenit schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul.

(4)   Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

(5)   Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.

Art. 39. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au efectuat concediul de odihnă pe anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 54 lit. a) şi c) şi art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de bază pentru indemnizaţia de concediu de odihnă încasată necuvenit.

Art. 40. - (1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare primesc salariul de bază până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate.

(2) Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă, plata salariului de bază se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate şi nu poate depăşi 22 de zile lucrătoare.

(3)   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) şi c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, primesc salariul de bază până la data schimbării poziţiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcţiei.

(4)   Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt avansaţi în grad profesional şi cu aceeaşi dată le-au încetat raporturile de serviciu, drepturile băneşti pentru perioada până la finele lunii se stabilesc avându-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzător noului grad profesional.

SECŢIUNEA a 4-a

Drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul concentrării

Art. 41. - (1) Pe timpul concentrării rezerviştii funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de salariul pentru funcţia pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional deţinut, de gradaţiile la care au dreptul, precum şi de alte drepturi băneşti ca şi funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare de la unităţile unde sunt concentraţi.

(2) Drepturile băneşti prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unităţile la care sunt concentraţi rezerviştii.

SECŢIUNEA a 5-a

Unele drepturi salariate ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pensionari

Art. 42. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pensionari, angajaţi în unităţi din sistemul administraţiei penitenciare sau alte unităţi din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori în funcţii cu atribuţii în acest domeniu din cadrul instituţiilor publice, beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei, de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 43. - (1) Valoarea corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de prezenta ordonanţă se stabileşte în raport cu valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referinţă sectorială se stabileşte anual prin legea bugetului de stat.

Art. 44. - Salariile stabilite în raport cu coeficienţii de ierarhizare, prevăzute de prezenta ordonanţă, sunt brute şi se vor indexa în baza reglementărilor privind indexarea salariilor personalului din sectorul bugetar.

Art. 45. - Salariile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din luna în care s-a desfăşurat activitatea, iar plata acestora se face lunar, între zilele de 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 46. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cercetaţi şi judecaţi în stare de libertate - puşi la dispoziţie în condiţiile legii - beneficiază de coeficienţii de ierarhizare minimi ai salariului pentru funcţia îndeplinită, corespunzători gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradaţiile la care au dreptul, precum şi de sporul pentru misiune permanentă, până la definitivarea situaţiei.

(2)   Pe perioada suspendării din funcţie, ca urmare a arestării preventive, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanţă.

(3)   In cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv pentru perioada în care a fost pus la dispoziţie, respectiv a fost suspendat din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 47. - In caz de deces drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, soţului supravieţuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinţilor ori moştenitorilor legali.

Art. 48. - Drepturile neachitate funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.

Art. 49. - Elementele salariului de bază al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care, prin prezenta ordonanţă, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de bază avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.

Art. 50. - Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara sistemului administraţiei penitenciare se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 51. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deţinut ca drept al titularului, de gradaţiile calculate la acesta, precum şi de sporul pentru misiune permanentă, calculat la gradul profesional şi gradaţii.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 52. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligaţi să locuiască în locuinţele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plata chiriei.

Art. 53. - Prevederile legale referitoare la contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la contribuţia la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 54. - In aplicarea prezentei ordonanţe se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 55. - Alte drepturi specifice funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 56. - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntreruptă în aceeaşi localitate, pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare pe toată durata delegării.

Art. 57. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea sistemului penitenciar.

Art. 58. - Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual.

Art. 59. - Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 60. - Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 61. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se abrogă art. 25-27 şi anexele nr. 6 şi 7 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 219/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 62. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

A. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice funcţionarilor publici cu statut special ofiţeri din sistemul administraţiei penitenciare

  1. Funcţionari publici cu statut special de conducere:

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Categoria*)

Coeficientul de minim

ierarhizare maxim

1.

Director general

A

-

6,50

2.

Director general adjunct

A

5,00

5,80

3.

Director

A

4,00

5,70

4.

Director adjunct

A

3,90

5,50

5.

Şef serviciu, contabil-şef, medic-şef

A

3,80

5,00

6.

Şef birou, şef tură, şef secţie, şef atelier, şef garaj

A

3,00

4,60

7.

Adjunct şef secţie, adjunct şef serviciu

A

2,90

4,10

  1. Funcţionari publici cu statut special de execuţie:    

         

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Categoria*)

Coeficientul de minim

ierarhizare maxim

1.

Inspector general

A

-

5,00

2.

Ofiţer specialist principal

A

3,90

4,40

3.

Ofiţer specialist

A

3,20

4,20

4.

Ofiţer principal

A

2,80

3,85

5.

Ofiţer

A

2,20

3,00

6.

Ofiţer debutant

A

-

2,00

    

B. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice agenţilor de penitenciare

1. Funcţii de execuţie:         

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Categoria*)

Coeficientul de minim

ierarhizare maxim

1.

Şef formaţiune**)

B

1,90

2,50

2.

Agent - Agent şef principal

B

1,80

2,00

3.

Agent debutant

B

-

1,65

*) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se împart în două categorii, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Prin formaţiune se înţelege: patrulă, schimb, escortă, punct de lucru, atelier, asistent medical şef ş.a.

C. Coeficienţii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru funcţionarii publici cu statut special

Gradul profesional

Coeficientul de ierarhizare

I. Ofiţeri de penitenciare

Subinspector de penitenciare

1,50

Inspector de penitenciare

1,55

Inspector principal de penitenciare

1,60

Subinspector-sef de penitenciare

1,65

Inspector-sef de penitenciare

1,70

Inspector-sef principal de penitenciare

1,80

Inspector general de penitenciare

1,85

II. Agenti de penitenciare

Agent de penitenciare

1,25

Agent principal de penitenciare

1,30

Agent-sef adjunct de penitenciare

1,35

Agent-sef de penitenciare

1,40

Agent-sef principal de penitenciare

1,45

D. Valoarea de referinţă sectorială este de 189,6759 lei.

NOTĂ:

1.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, prin reorganizarea unităţilor, au fost numiţi în funcţii inferioare beneficiază de salariul de bază al funcţiei pe care au îndeplinit-o, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, pe o durată aprobată potrivit competenţelor.

2.  Pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Aparat Central, coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,25.

3.   Pentru medicii funcţionari publici cu statut special, coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,10. Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare din anatomie patologică şi medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi .histopatologie, coeficienţii de ierarhizare ai salariului de funcţie se majorează cu 100%.

4.   Agenţii de penitenciare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcţie dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

ANEXA Nr. 2

INDEMNIZAŢII LE

cursanţilor din instituţiile proprii de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Cursanţii din instituţiile proprii de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de o indemnizaţie stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare:

Instituţii de învăţământ

Coeficientul de ierarhizare

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Scoli de agenti de penitenciare

0,200

0,240

-

-

Academia si instituţii de învăţământ superior

0,240

0,280

0,420

0,500

Scoli de ofiţeri de rezervă

0,240

Cursanţii din instituţiile proprii de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţie, şi un spor diferenţiat pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:

- student sau elev sef de grupă

0,200

- student sau elev sef de clasă

0,220

- student sau elev monitor detaşament (similare)

0,240

- student sau elev monitor de an (similare)

0,260

- student sau elev monitor de academie, instituţie de învăţământ superior (scoală)

0,400

ANEXA Nr. 3

DREPTURILE   BĂNEŞTI

ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei  enitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate

1. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale beneficiază de următoarele drepturi băneşti:

a)   salariul de bază prevăzut în decizia de numire sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare;

b)   un spor lunar de 30%, calculat la salariul de bază;

c)   o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu salariul de bază brut. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfăşurării misiunii.

2.    Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din funcţionari publici cu statut special români şi personal al altor ţări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare pentru a participa la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, mai puţin cele menţionate la pct. 1 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de salariul de bază lunar avut.

ANEXA Nr. 4

REGLEMENTĂRI

privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara sistemului administraţiei penitenciare

1.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în afara sistemului administraţiei penitenciare, beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a)   salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului contractual din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective;

b)   salariul pentru gradul profesional şi gradaţiile calculate la acesta, potrivit legislaţiei care se aplică funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

c)  drepturile salariale prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca funcţionari publici cu statut special încadraţi în instituţiile din sistemul administraţiei penitenciare.

2.  Salariul de bază, inclusiv indemnizaţiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispoziţiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradaţiile şi sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu şi a altor drepturi care se acordă în funcţie de salariul de bază prevăzut pentru funcţionarii publici cu statut special.

3.   Drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzuţi la art. 1 din ordonanţă, pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, învoirilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detaşaţi.

4.   Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu se acordă pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzuţi la pct. 1, de către unităţile de la care au fost detaşaţi.

5.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi la compartimentele speciale din ministere şi din alte organe centrale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

6.   Drepturile băneşti prevăzute la pct. 1 lit. a) şi la pct. 5 se plătesc din fondurile unităţilor în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare îşi desfăşoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi ajutorul prevăzut la pct. 2 se plătesc din fondurile unităţilor de la care au fost detaşaţi.

7.   Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salarizaţi potrivit prezentei anexe, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi coeficienţii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la propunerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu acordul Ministerului Justiţiei.

8.   In situaţia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mică decât salariul de bază al funcţiei de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare asimilate, drepturile respective se calculează în raport cu acesta din urmă.

ANEXA Nr. 5

ALTE   DREPTURI

specifice personalului cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia

1.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul de bază. De sporul prevăzut mai sus beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

2.   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din salariul de bază.

3.  In cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare pot călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport în comun, numai cu aprobarea prealabilă a conducătorilor (şefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.

4.  Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanţă constituie vechime în muncă.

5.   Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de un spor la salariul de bază de până la 30%.

6.   Personalul civil din domeniul didactic şi auxiliar didactic, medico-sanitar şi clerical din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale â Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30%. Această majorare nu face parte din salariul de bază.

7.   Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Acest spor nu face parte din salariul de bază.

8.   Drepturile prevăzute la pct. 6 şi 7 se cumulează cu drepturile prevăzute la pct. 5.

9.    Personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de bază, pentru prestarea serviciului în misiune permanentă.

10.  Drepturile prevăzute la pct. 5, 6, 7 şi 9 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

11.   De dispoziţiile art. 21  din ordonanţă beneficiază şi personalul civil din  Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control, cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 64/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 64 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 64/2006
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 8 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordonanţa 20 2007
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu