E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 7 din 11 ianuarie 2006

privind statutul functionarului public parlamentar

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 ianuarie 2006
                  
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza statutul functionarului public parlamentar din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei.
    (2) In sensul prezentei legi, prin structuri de specialitate se intelege serviciile Camerei Deputatilor si Senatului care desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si la art. 5 alin. (2).
    ART. 2
    Functionarii publici parlamentari numiti in cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului au un statut special, conferit de atributiile si raspunderile ce le revin, in scopul realizarii prerogativelor constitutionale ale Parlamentului.
    ART. 3
    In sensul prezentei legi, activitatile desfasurate de functionarii publici parlamentari si care implica exercitarea prerogativelor constitutionale ale Parlamentului sunt urmatoarele:
    a) asigurarea din punct de vedere tehnic si de specialitate a elaborarii, redactarii si definitivarii actelor legislative;
    b) elaborarea de studii, sinteze si analize comparative, in scopul imbunatatirii si perfectionarii cadrului legislativ;
    c) organizarea, prezentarea si redactarea lucrarilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;
    d) organizarea lucrarilor plenului Camerei Deputatilor si Senatului, inclusiv a sedintelor comune;
    e) organizarea si desfasurarea activitatii Biroului permanent;
    f) documentarea, evidenta si informatizarea activitatii legislative;
    g) gestionarea resurselor umane si financiare, contenciosul administrativ si auditul intern;
    h) organizarea si desfasurarea activitatilor de relatii parlamentare externe si de protocol, precum si activitatea de informatica, relatii cu presa si cu publicul, registratura si arhiva.
    ART. 4
    (1) Functia publica parlamentara este o functie publica specifica de cariera, autonoma.
    (2) Functionarul public parlamentar se bucura de stabilitate si isi desfasoara activitatea cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, obiectivitatii, al subordonarii ierarhice, precum si al neutralitatii politice.
    ART. 5
    (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile prezentei legi.
    (2) Functiile publice parlamentare din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului sunt: functiile publice in care sunt numite, pe durata nedeterminata, persoane care desfasoara activitatile prevazute la art. 3, persoanele care desfasoara activitati de specialitate la grupurile parlamentare, la cabinetele membrilor Biroului permanent, precum si persoanele numite in functia de sef de cabinet.
    (3) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului din structurile Parlamentului, care desfasoara activitati administrative, de gospodarire, investitii, intretinere-reparatii si de deservire, pentru care incadrarea in munca se face prin contract individual de munca, potrivit Codului muncii.
    ART. 6
    (1) Functiile publice parlamentare se clasifica, in raport cu nivelul atributiilor titularului functiei publice parlamentare, dupa cum urmeaza:
    a) functii publice parlamentare corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici;
    b) functii publice parlamentare de conducere;
    c) functii publice parlamentare de executie.
    (2) Clasificarea functiilor publice parlamentare, precum si vechimea minima necesara pentru ocuparea acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    ART. 7
    (1) Functiile publice parlamentare corespunzatoare inaltilor functionari publici parlamentari sunt: functia de secretar general, secretar general adjunct si sef de departament sau director general, dupa caz.
    (2) Functiile publice parlamentare de conducere sunt: director, director adjunct, sef serviciu, sef sectie si sef birou.
    (3) Functiile publice parlamentare de executie sunt cele prevazute in anexa la prezenta lege.

    CAP. 2
    Incompatibilitati si interdictii

    ART. 8
    Calitatea de functionar public parlamentar este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor si activitatilor didactice din invatamantul superior, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
    ART. 9
    (1) Functionarii publici parlamentari nu pot detine functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:
    a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu este suspendat, conform art. 59 alin. (1) lit. a);
    b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public parlamentar este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;
    c) in cadrul regiilor autonome sau al societatilor comerciale din sectorul public sau privat;
    d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.
    (2) Functionarii publici parlamentari nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), la incetarea perioadei pentru care a fost numit sau ales ori la incheierea mandatului demnitarului, dupa caz, functionarul public parlamentar este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.
    ART. 10
    (1) Nu sunt permise raporturi ierarhice directe, in cazul in care functionarii publici parlamentari sunt soti sau rude de gradul I.
    (2) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) vor opta, in termen de 10 zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe.
    (3) Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1).
    (4) Situatiile prevazute la alin. (1) si, corelativ, neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (2) se constata de catre secretarul general, care va dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici parlamentari soti sau rude de gradul I.
    (5) Procedura de constatare a incompatibilitatilor este stabilita prin Regulamentul intern al functionarilor publici parlamentari din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor sau Senatului, aprobat de Biroul permanent al fiecarei Camere.

    CAP. 3
    Selectarea, numirea, evaluarea si promovarea functionarului public parlamentar

    SECTIUNEA 1
    Selectarea si numirea functionarului public parlamentar

    ART. 11
    (1) In structurile de specialitate ale Parlamentului o persoana poate ocupa o functie publica parlamentara, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
    b) cunoaste limba romana;
    c) a implinit varsta de 18 ani;
    d) este apta din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei; starea de sanatate este atestata pe baza de examen medical de specialitate;
    e) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate stabilite de prezenta lege;
    f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, care o face nedemna pentru exercitarea unei functii publice;
    g) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita de lege;
    h) nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
    i) a fost declarata "admis" la concursul sau examenul sustinut pentru ocuparea functiei publice parlamentare.
    (2) Pe langa conditiile prevazute la alin. (1), pentru ocuparea unei functii publice parlamentare in structurile de specialitate ale Parlamentului pot fi stabilite conditii specifice, aprobate de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, la propunerea secretarului general.
    ART. 12
    (1) Numirea functionarului public parlamentar se face pe post vacant, prin concurs sau examen, dupa caz, in conditiile prezentei legi.
    (2) Concursul se organizeaza si se desfasoara in cazul in care, pentru ocuparea unui post vacant, se inscriu minimum doua persoane.
    (3) Examenul are loc in cazul in care, pentru ocuparea unui post vacant, la concursul organizat s-a inscris o singura persoana sau numarul celor inscrisi este egal ori mai mic decat numarul posturilor vacante de acelasi nivel, scoase la concurs.
    ART. 13
    Rezultatul concursului sau examenului se aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare, la sediul Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz, in termen de 5 zile de la sustinerea ultimei probe.
    ART. 14
    (1) Candidatul nemultumit de rezultatul concursului sau al examenului se poate adresa cu contestatie, la secretarul general, in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor.
    (2) Normele de organizare si desfasurare ale concursului sau examenului si procedura de solutionare a contestatiilor se aproba de Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    ART. 15
    (1) Pe baza rezultatelor definitive, secretarul general emite ordinul de numire in functie a candidatului declarat "admis".
    (2) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public parlamentar, denumirea functiei publice parlamentare, data de la care urmeaza sa exercite functia publica parlamentara, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
    (3) Fisa postului aferenta functiei publice parlamentare se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza functionarului public parlamentar.
    (4) La investirea in functia publica parlamentara, functionarul public parlamentar depune juramantul de credinta, in termen de 3 zile de la emiterea actului de numire.
    (5) Juramantul prevazut la alin. (4) are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica parlamentara in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!". Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
    (6) Juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa.
    (7) Functionarul public parlamentar depune juramantul de credinta in fata secretarului general, care poate fi asistat de secretarul general adjunct si de conducatorul compartimentului in care isi va desfasura activitatea.
    (8) Secretarul general si secretarul general adjunct depun juramantul de credinta in fata Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz.
    ART. 16
    (1) Neprezentarea la termenul fixat pentru depunerea juramantului de credinta, consemnata in scris, duce la revocarea ordinului de numire in functia publica parlamentara a persoanei in cauza, cu exceptia situatiei in care dovedeste ca motive obiective au impiedicat-o sa se prezinte si pe care le face cunoscute, in termen de 5 zile, secretarului general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz.
    (2) In termen de 5 zile de la incetarea motivelor prevazute la alin. (1), functionarul public parlamentar are obligatia de a depune juramantul de credinta.
    (3) Refuzul depunerii juramantului de credinta prevazut la art. 15 alin. (5) sau neprezentarea in conditiile alin. (2) se consemneaza in scris si atrage revocarea ordinului de numire in functia publica parlamentara.
    ART. 17
    (1) In functiile publice parlamentare corespunzatoare inaltilor functionari publici sunt numiti secretarul general si secretarul general adjunct ai Camerei Deputatilor sau Senatului, precum si seful de departament sau directorul general, dupa caz.
    (2) Numirea in functia de secretar general si de secretar general adjunct se face de Camera Deputatilor sau de Senat, potrivit regulamentului fiecarei Camere.
    (3) Numirea in functia publica parlamentara de sef de departament ori de director general, dupa caz, se face de secretarul general, cu avizul Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului.
    ART. 18
    (1) In functiile publice parlamentare de conducere din structurile Camerei Deputatilor sau Senatului se numesc functionari publici cu studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta ori echivalenta, dupa caz, si care indeplinesc, pe langa conditiile prevazute la art. 11, si conditia de a avea o vechime in functiile publice, potrivit anexei la prezenta lege.
    (2) Numirea in functiile publice parlamentare de conducere se face pe baza de concurs, organizat de secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in limita posturilor vacante, potrivit normelor stabilite de Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.
    (3) Inaltii functionari publici parlamentari si functionarii publici parlamentari cu functii de conducere beneficiaza de indemnizatia de conducere prevazuta de legea privind salarizarea functionarilor publici.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evaluarea activitatii functionarului public parlamentar

    ART. 19
    Evaluarea profesionala individuala a functionarilor publici parlamentari se face anual, in conditiile legii.
    ART. 20
    Criteriile de evaluare a activitatii profesionale individuale, precum si metodologia de evaluare si de contestare a calificativelor acordate se aproba de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, la propunerea secretarului general.

    SECTIUNEA a 3-a
    Promovarea in functie a functionarului public parlamentar

    ART. 21
    (1) In cariera, functionarul public parlamentar beneficiaza de dreptul de a promova in functie.
    (2) Promovarea intr-o functie publica parlamentara superioara vacanta se face prin concurs sau examen.
    ART. 22
    (1) In vederea prezentarii la examen sau la concurs, pentru a promova intr-o functie superioara, functionarul public parlamentar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba vechimea minima prevazuta in anexa la prezenta lege;
    b) sa fi obtinut la evaluarea activitatii profesionale din ultimii 2 ani cel putin calificativul "Bun";
    c) sa indeplineasca cerintele specifice, prevazute in fisa postului.
    (2) Metodologia de organizare si desfasurare ale examenului sau concursului pentru promovarea intr-o functie parlamentara superioara se aproba de birourile permanente reunite ale camerelor Parlamentului, la propunerea secretarilor generali ai acestora.
    ART. 23
    Promovarea functionarului public parlamentar se poate face numai in functia imediat superioara si numai o data pe an, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    ART. 24
    (1) Functionarul public parlamentar a carui activitate, cu ocazia evaluarii profesionale anuale, a fost notata cu calificativul "Nesatisfacator" sau "Satisfacator" nu poate fi promovat in anul imediat urmator.
    (2) In situatia in care, in ultimii 2 ani consecutivi, functionarul public parlamentar a fost notat cu calificativul "Nesatisfacator", secretarul general propune functionarului respectiv trecerea intr-o functie inferioara, in limita posturilor vacante. Daca nu exista posturi vacante ori propunerea nu este acceptata, se procedeaza la eliberarea din functie a functionarului public parlamentar ca necorespunzator.

    SECTIUNEA a 4-a
    Formarea profesionala a functionarului public parlamentar

    ART. 25
    (1) Functionarul public parlamentar are dreptul si obligatia de a-si perfectiona pregatirea profesionala si de a urma cursuri de perfectionare organizate in acest scop.
    (2) Formarea si perfectionarea pregatirii profesionale au caracter continuu, se organizeaza, se finanteaza si se desfasoara potrivit programului anual aprobat de Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.
    ART. 26
    Formarea si perfectionarea profesionala ale functionarilor publici parlamentari se realizeaza in urmatoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de Parlament sau de furnizorii de servicii de formare si perfectionare profesionala specifice activitatii parlamentare, din tara sau din strainatate;
    b) stagii de adaptare profesionala la cerintele functiei;
    c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
    d) formare si perfectionare profesionala individualizata;
    e) alte forme de pregatire profesionala.
    ART. 27
    (1) La nivelul Parlamentului se elaboreaza de catre secretarii generali si se aproba de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului planuri de formare si perfectionare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor personalului din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor sau Senatului.
    (2) Planul de formare si perfectionare profesionala, dupa aprobare, se aduce la cunostinta functionarilor publici parlamentari.
    ART. 28
    (1) Functionarii publici parlamentari beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, pe perioada in care urmeaza forme de perfectionare profesionala, in situatia in care acestea sunt:
    a) organizate la initiativa Parlamentului;
    b) urmate la initiativa functionarului public parlamentar, cu aprobarea secretarului general.
    (2) In cazul in care cursurile de perfectionare sunt organizate in alta localitate decat cea de domiciliu, functionarul public parlamentar beneficiaza si de drepturile de delegare, potrivit prezentei legi.
    (3) Pentru acoperirea cheltuielilor planurilor de formare si perfectionare profesionala ale functionarilor publici parlamentari, in bugetele anuale ale fiecarei Camere sunt prevazute sumele necesare pentru cheltuielile respective.
    (4) Secretarul general prezinta anual Biroului permanent un raport cu privire la realizarea planurilor de formare si perfectionare profesionala, precum si cheltuielile aferente.
    ART. 29
    (1) Functionarul public parlamentar care urmeaza o forma de specializare sau de perfectionare cu o durata mai mare de 3 luni si primeste pe aceasta perioada drepturile salariale este obligat sa se angajeze in scris ca va lucra minimum 3 ani in cadrul Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz. In cazul nerespectarii angajamentului, acesta va suporta cheltuielile efectuate, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica functionarului public parlamentar care nu mai detine functia publica din motive ce nu ii sunt imputabile sau in cazul in care a intervenit transferul in interesul serviciului.

    CAP. 4
    Drepturile si obligatiile functionarului public parlamentar

    SECTIUNEA 1
    Drepturile functionarului public parlamentar

    ART. 30
    Stabilirea drepturilor functionarilor publici parlamentari tine seama de importanta atributiilor si raspunderilor ce le revin in scopul realizarii prerogativelor constitutionale ale Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem al poporului roman si ca unica autoritate legiuitoare a tarii, precum si de incompatibilitatile si interdictiile ce le sunt stabilite prin prezenta lege.
    ART. 31
    (1) Functionarul public parlamentar are dreptul de a fi incadrat in functia corespunzatoare pregatirii, specializarii, competentei profesionale, experientei si aptitudinilor personale.
    (2) Functionarul public parlamentar are dreptul de a fi promovat in functie corespunzator pregatirii, experientei si rezultatelor profesionale consemnate in evaluarile anuale.
    (3) Functionarul public parlamentar se bucura de stabilitate, de egalitate de sanse si de tratament la numirea si promovarea in functie, precum si la accesul la formele de pregatire profesionala.
    ART. 32
    (1) Functionarul public parlamentar beneficiaza de un tratament corect la locul de munca, cu respectarea demnitatii sale.
    (2) Activitatea functionarului public parlamentar se desfasoara in conditii de munca de natura sa ii ocroteasca sanatatea si integritatea fizica.
    ART. 33
    Functionarul public parlamentar are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct.
    ART. 34
    Functionarii publici parlamentari se pot organiza in asociatii profesionale sau in alte asociatii care au ca scop reprezentarea intereselor proprii, perfectionarea pregatirii profesionale, precum si protejarea statutului lor.
    ART. 35
    (1) Dreptul la asociere sindicala este garantat functionarilor publici parlamentari, in conditiile legii.
    (2) Functionarii publici parlamentari isi pot exercita dreptul la greva, in conditiile legii.
    ART. 36
    Functionarii publici parlamentari pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.
    ART. 37
    Pentru activitatea desfasurata, functionarul public parlamentar are dreptul la un salariu de baza lunar, sporuri, indemnizatii, premii si altele asemenea, potrivit legii.
    ART. 38
    (1) Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici parlamentari se face in mod diferentiat, avandu-se in vedere realizarea unei ierarhii juste in sistem de cariera, in raport cu natura, importanta, complexitatea si responsabilitatea functiilor in care acestia sunt numiti, cu vechimea, disponibilitatea, confidentialitatea si fidelitatea acestora in asigurarea bunei functionari a serviciului.
    (2) Salariile de baza ale functionarilor publici parlamentari se stabilesc prin lege.
    (3) Pana la adoptarea unei legi speciale, salariile de baza ale functionarilor publici parlamentari se acorda in cuantumul si in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile ulterioare. De asemenea, functionarii publici parlamentari beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Legea nr. 53/1991, privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Secretarul general si secretarul general adjunct ai Camerei Deputatilor si Senatului beneficiaza de indemnizatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile ulterioare.
    ART. 39
    (1) Functionarii publici parlamentari au dreptul, in fiecare an calendaristic, la concediu de odihna platit, potrivit legii si regulamentului intern al fiecarei Camere. Concediul de odihna neefectuat pana la sfarsitul anului din motive care privesc exercitarea atributiilor de serviciu ori din alte motive obiective, potrivit regulamentului, se compenseaza in bani.
    (2) Stabilirea concediului de odihna si modul de calcul al indemnizatiei pentru concediul de odihna se aproba, prin regulament, de Biroul permanent al Camerei Deputatilor si Senatului.
    (3) Cu 5 zile inaintea plecarii in concediul de odihna, functionarul public parlamentar primeste indemnizatia de concediu, care nu poate fi mai mica decat suma rezultata din cumularea salariului de baza, a indemnizatiei de conducere si a sporurilor acordate la salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediul de odihna si o prima egala cu salariul de baza din aceeasi luna.
    ART. 40
    Functionarii publici parlamentari au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conditiile legii.
    ART. 41
    Functionarii publici parlamentari au dreptul la tichete de masa, in conditiile legii.
    ART. 42
    (1) Perioada in care functionarul public parlamentar de specialitate juridica desfasoara activitate in structurile de specialitate ale Parlamentului se considera vechime in magistratura si in specialitate, in conditiile legii.
    (2) Se considera, de asemenea, vechime in specialitate si perioada in care functionarii publici parlamentari de alta specialitate isi desfasoara activitatea in structurile de specialitate ale Parlamentului.
    ART. 43
    Pentru merite deosebite in activitate, functionarii publici parlamentari care au obtinut numai calificativul "Exceptional" in ultimii 5 ani pot fi propusi pentru conferirea de decoratii, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile functionarului public parlamentar

    ART. 44
    (1) Functionarii publici parlamentari au obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici parlamentari.
    (2) Functionarii publici parlamentari au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala prevazute de lege.
    ART. 45
    Functionarii publici parlamentari au obligatia sa nu stirbeasca, in orice imprejurare, prin activitatea desfasurata si conduita personala, prestigiul functiei si al Parlamentului.
    ART. 46
    (1) Functionarii publici parlamentari au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
    (2) Functionarilor publici parlamentari le este interzis sa faca parte din asociatii interzise de lege si sa participe la manifestari politice si sindicale ilegale.
    ART. 47
    (1) Functionarii publici parlamentari sunt obligati sa indeplineasca atributiile ce revin postului pe care il ocupa.
    (2) Functionarii publici parlamentari sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici si sa rezolve in termenul stabilit lucrarile repartizate de catre acestia.
    (3) In caz de imposibilitate a exercitarii functiei, functionarii publici parlamentari sunt obligati sa anunte de indata sefii ierarhici.
    ART. 48
    Functionarii publici parlamentari au obligatia sa pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice parlamentare, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
    ART. 49
    (1) Functionarilor publici parlamentari le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice parlamentare, daruri ori alte avantaje.
    (2) Functionarilor publici parlamentari le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii ori sa intervina pentru solutionarea acestor cereri, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii.
    (3) La numirea intr-o functie publica parlamentara, precum si la incetarea raporturilor de serviciu functionarii publici parlamentari sunt obligati sa depuna, in conditiile legii, declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza potrivit legii.
    ART. 50
    Functionarii publici parlamentari au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor stabilite de lege.
    ART. 51
    Functionarii publici parlamentari sunt obligati sa urmeze formele de pregatire si perfectionare profesionala organizate de Parlament sau de furnizorii de servicii de formare si perfectionare profesionala, specifice activitatii parlamentare din tara sau din strainatate.
    ART. 52
    Functionarii publici parlamentari cu functii de conducere raspund de ordinele si instructiunile pe care le dau functionarilor din subordine. Acestea trebuie sa fie conforme cu reglementarile legale si sa nu lezeze onoarea si demnitatea functionarilor publici parlamentari care urmeaza sa le execute.

    CAP. 5
    Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu

    SECTIUNEA 1
    Modificarea raportului de serviciu

    ART. 53
    Modificarea raportului de serviciu se face prin:
    a) delegare;
    b) detasare;
    c) transfer;
    d) trecerea intr-o alta functie sau in cadrul altui compartiment din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputatilor ori Senatului, dupa caz.
    ART. 54
    (1) Delegarea se dispune in interesul Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
    (2) Functionarul public parlamentar poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) graviditate;
    b) isi creste singur copilul minor;
    c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
    (3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public parlamentar. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an.
    (4) Pe timpul delegarii, functionarul public parlamentar isi pastreaza functia si salariul si are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, potrivit legii.
    ART. 55
    (1) Detasarea se dispune in interesul autoritatii publice sau al institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public parlamentar, pe o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public parlamentar poate fi detasat pe o perioada mai mare de 6 luni numai cu acordul sau scris.
    (2) Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public parlamentar corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat.
    (3) Functionarul public parlamentar poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) graviditate;
    b) isi creste singur copilul minor;
    c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
    d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
    e) este singurul intretinator de familie;
    f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
    (4) Pe perioada detasarii, functionarul public parlamentar isi pastreaza functia si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate, autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa ii suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
    ART. 56
    (1) Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice, dupa cum urmeaza:
    a) in interesul serviciului;
    b) la cererea functionarului public parlamentar.
    (2) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public parlamentar transferat, de regula in aceeasi functie publica sau intr-una echivalenta. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public parlamentar transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
    (3) Transferul la cerere se face intr-o alta functie publica echivalenta, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public parlamentar de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.
    ART. 57
    (1) Functionarul public parlamentar poate fi trecut definitiv sau temporar in cadrul altor compartimente din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    (2) Trecerea definitiva in cadrul altui compartiment se face, cu acordul scris al functionarului public parlamentar, de catre secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    (3) Trecerea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat de catre secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in interesul Camerei din care functionarul public parlamentar face parte, pe o perioada de 6 luni, dar nu mai are de un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care acesta il are. Functionarul public parlamentar poate fi trecut temporar in cadrul altui compartiment pe o perioada mai mare de 6 luni numai cu acordul sau scris.
    ART. 58
    (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice parlamentare de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public parlamentar care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii de conducere.
    (2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, pe o perioada de maximum 6 luni.
    (3) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice parlamentare de conducere, al carei titular este detasat sau suspendat in conditiile prezentei legi, se realizeaza prin promovarea temporara, pe durata detasarii sau suspendarii titularului, a unui functionar public parlamentar care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice parlamentare.
    (4) Masura prevazuta la alin. (3) se dispune de secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    (5) Daca salariul corespunzator functiei publice parlamentare pe care este delegat sa o exercite este mai mare, functionarul public parlamentar are dreptul la acest salariu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Suspendarea raportului de serviciu

    ART. 59
    (1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public parlamentar se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) este numit sau ales pe durata determinata intr-o alta functie in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; perioada de exercitare a acelei functii se considera vechime in functia publica parlamentara, precum si vechime in specialitate;
    b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
    c) este desemnat de secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, sa desfasoare activitati in cadrul unor organisme ori institutii internationale, pentru perioada respectiva;
    d) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
    e) este arestat preventiv;
    f) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public parlamentar nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
    g) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii;
    h) carantina, in conditiile legii;
    i) concediu de maternitate, in conditiile legii;
    j) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    k) forta majora;
    l) in alte cazuri expres prevazute de lege.
    (2) In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept, functionarul public parlamentar este obligat sa informeze in scris secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, despre acest fapt.
    (3) In termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, este obligat sa asigure conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public parlamentar.
    ART. 60
    (1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public parlamentar in urmatoarele situatii:
    a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
    b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
    c) concediu pentru formare profesionala;
    d) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale in alte situatii decat cele prevazute la art. 59 alin. (1) lit. c);
    e) pentru participare la campania electorala pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;
    f) concedii fara plata pentru studii sau pentru alte interese personale.
    (2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, motivat, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data de la care se solicita suspendarea.
    ART. 61
    Pe perioada suspendarii raportului de serviciu, secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, este obligat sa rezerve postul aferent functiei publice parlamentare respective. Numirea pe functie se face pe o perioada determinata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incetarea raportului de serviciu

    ART. 62
    Incetarea raportului de serviciu al functionarului public parlamentar are loc in urmatoarele conditii:
    a) prin demisie;
    b) prin eliberare din functia publica parlamentara;
    c) prin destituire din functia publica parlamentara;
    d) prin pensionare;
    e) prin acordul partilor, consemnat in scris;
    f) de drept.
    ART. 63
    Functionarul public parlamentar poate demisiona din functie, cu obligatia notificarii in scris secretarului general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte la 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
    ART. 64
    (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, va dispune eliberarea din functie prin ordin, care se comunica functionarului public parlamentar in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru motive neimputabile acestuia, in urmatoarele cazuri:
    a) reducerea personalului, ca urmare a reorganizarii activitatii, prin desfiintarea postului ocupat de functionarul public parlamentar;
    b) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de catre alt functionar public parlamentar, a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
    c) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public parlamentar, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice parlamentare detinute.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, este obligat sa acorde functionarului public parlamentar care urmeaza sa fie eliberat un preaviz de 30 de zile calendaristice.
    (3) Functionarul public parlamentar poate fi eliberat din functie in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) numai daca nu exista functii publice parlamentare vacante corespunzatoare in cadrul structurilor Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    ART. 65
    Destituirea din functia publica parlamentara se dispune, prin ordin, de secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, si se comunica functionarului public parlamentar in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, in urmatoarele cazuri:
    a) ca sanctiune disciplinara aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
    b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public parlamentar nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
    ART. 66
    Raportul de serviciu inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
    a) la data decesului;
    b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public parlamentar;
    c) daca functionarul public parlamentar nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a), d) si e);
    d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functie, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
    e) cand functionarul public parlamentar a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori pentru fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care il face incompatibil cu exercitarea unei functii publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
    f) cand functionarul public parlamentar a fost condamnat printr-o hotarare definitiva prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate;
    g) ca urmare a interzicerii exercitarii functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
    h) la data expirarii termenului pentru care a fost exercitata cu caracter temporar functia publica.
    ART. 67
    Raportul de serviciu poate inceta la data comunicarii deciziei de pensionare a functionarului public parlamentar pentru limita de varsta ori invaliditate.
    ART. 68
    Constatarea cazului de incetare a raportului de serviciu, in situatiile prevazute la art. 63 si 67, se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare.
    ART. 69
    (1) La incetarea raportului de serviciu, functionarul public parlamentar isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia.
    (2) Functionarul public parlamentar, la incetarea raportului de serviciu, are obligatia de a preda lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
    ART. 70
    In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public parlamentar le considera neintemeiate, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, cu plata unor despagubiri egale cu drepturile banesti de care acesta ar fi beneficiat pe acea perioada.
    ART. 71
    (1) Functionarii publici parlamentari al caror raport de serviciu a incetat pentru motive neimputabile in conditiile art. 62 lit. d) si art. 64, beneficiaza de o indemnizatie egala cu 7 salarii lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul carierei de functionar public parlamentar.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decesului functionarului public parlamentar aflat in activitate. In acest caz, de indemnizatie beneficiaza sotul sau sotia si copiii care se aflau in intretinerea functionarului public parlamentar la data decesului.
    ART. 72
    (1) Functionarii publici parlamentari din structurile de specialitate ale Parlamentului au dreptul la asigurari sociale, in conditiile legii.
    (2) Functionarii publici parlamentari cu o vechime in munca de 30 de ani au dreptul la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 65 de ani.
    (3) La implinirea varstei prevazute la alin. (2), functionarii publici parlamentari cu o vechime in munca de 30 de ani, din care cel putin 14 ani in structurile Parlamentului, beneficiaza de pensie de serviciu in cuantumul prevazut la art. 82 din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor nr. 303/2004, republicata.
    (4) Pentru fiecare an ce depaseste vechimea de 14 ani in Parlament, se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din venit, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
    (5) Pensiile functionarilor publici parlamentari se actualizeaza in conditiile alin. (3), in raport cu nivelul salariului brut al unui functionar public parlamentar in activitate, cu aceeasi vechime, nivel de salarizare si functie publica.
    (6) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul asigurarilor sociale de stat se suporta din bugetul de stat.
    (7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, pensiile pentru limita de varsta si vechime integrala ale celor care au ocupat cel putin 7 ani functii corespunzatoare functionarului public parlamentar in structurile de specialitate ale Parlamentului se recalculeaza si se actualizeaza in acord cu dispozitiile alin. (3) si (5), avandu-se in vedere venitul brut lunar al functionarului public parlamentar in activitate corespunzator functiei avute la data pensionarii.
    ART. 73
    (1) Functionarii publici parlamentari care au o vechime in munca de 30 de ani, din care cel putin 14 ani in structurile Parlamentului, pot solicita pensionarea si inainte de implinirea varstei de 65 de ani, dar nu mai devreme de 60 de ani; dispozitiile art. 72 alin. (3) - (6) din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) si la art. 72 alin. (3), (5) si (6) din prezenta lege beneficiaza si functionarii publici parlamentari cu o vechime in munca de 30 de ani, din care in structurile Parlamentului intre 4 - 14 ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la art. 72 alin. (3) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea de 14 ani.
    ART. 74
    Functionarii publici parlamentari care implinesc varsta de pensie isi pot continua activitatea cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    ART. 75
    Functionarii publici parlamentari se pot asigura si la institutiile private de asigurari sociale, in conditiile legii.
    ART. 76
    (1) Persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de prezenta lege beneficiaza de prevederile art. 72 si 73, dupa caz, chiar daca la data pensionarii ocupa o alta functie sau au o alta ocupatie, dupa caz. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un functionar public parlamentar in activitate cu aceeasi vechime, nivel de salarizare si functie publica.
    (2) De prevederile alin. (1) pot beneficia numai persoanele al caror raport de serviciu a incetat in conditiile art. 62 lit. a), b) si e) din prezenta lege.
    ART. 77
    Urmasii functionarului public parlamentar decedat: sotul supravietuitor, copiii, in varsta de pana la 16 ani sau daca isi continua studiile, pana la implinirea varstei de 26 de ani, ori pe toata durata invaliditatii de orice grad si care se aflau in intretinerea acestuia, beneficiaza de o pensie egala cu 80% din salariul de baza avut de functionarul public parlamentar la data decesului.

    CAP. 6
    Raspunderea disciplinara a functionarilor publici parlamentari

    ART. 78
    Functionarii publici parlamentari raspund disciplinar, contraventional, civil si penal, in conditiile legii.
    ART. 79
    (1) Functionarii publici parlamentari raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu.
    (2) Constituie abatere disciplinara:
    a) incalcarea prevederilor legale privind interdictiile functionarilor publici parlamentari;
    b) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic in timpul programului de lucru;
    c) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire ce ii revine potrivit fisei postului sau dispusa de conducatorul ierarhic superior;
    d) neglijenta grava sau repetata in rezolvarea lucrarilor;
    e) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    f) absenta nemotivata de la serviciu sau intarzierea ori plecarea inainte de termen de la program in mod repetat;
    g) atitudinea ireverentioasa in timpul exercitarii functiei;
    h) nerespectarea reglementarilor legale referitoare la secretul de serviciu, secretul profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
    i) manifestarile care aduc atingere prestigiului Parlamentului;
    j) utilizarea functiei in afara Parlamentului, cu exceptia cazului in care aceasta urmareste realizarea sarcinilor de serviciu.
    ART. 80
    Sanctiunile disciplinare care se pot aplica functionarilor publici parlamentari, proportional cu gravitatea faptelor, sunt:
    a) mustrarea;
    b) avertismentul;
    c) diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5 - 10%, pe o perioada de la o luna la 3 luni;
    d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de 1 - 3 ani;
    e) trecerea intr-o functie inferioara, pe o perioada de 6 - 12 luni, cu diminuarea corespunzatoare a salariului de baza;
    f) revocarea din functia de conducere ocupata si trecerea pe o functie de executie;
    g) destituirea din functie.
    ART. 81
    (1) Sanctiunea disciplinara se aplica de catre secretarul general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre abaterea savarsita, dar nu mai mult de un an de la data savarsirii acesteia.
    (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 80 lit. a) si b) se pot aplica direct de catre sefii de departament ori directorii generali sau, dupa caz, de catre directorii structurilor in care isi desfasoara activitatea cel in cauza.
    (3) La aplicarea si individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu a functionarului public parlamentar, precum si de existenta, in antecedentele acestuia, a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile legii.
    (4) Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decat dupa cercetarea prealabila a faptei imputate si dupa audierea functionarului. Audierea functionarului trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul acestuia de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile imputate se consemneaza intr-un proces-verbal. In astfel de cazuri, sanctiunea poate fi aplicata fara audierea acestuia.
    ART. 82
    (1) Impotriva sanctiunilor disciplinare, aplicate in conditiile art. 81 alin. (2), functionarul public parlamentar se poate adresa secretarului general cu contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii aplicate. Secretarul general se pronunta cu privire la contestatie in termen de 10 zile de la primirea acesteia, solicitand, daca apreciaza necesar, si avizul comisiei de disciplina.
    (2) Secretarul general si secretarul general adjunct pot fi sanctionati disciplinar de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz, pentru abateri disciplinare, cu sanctiunile prevazute la art. 80.
    ART. 83
    (1) In cadrul Camerei Deputatilor si Senatului se constituie cate o comisie de disciplina.
    (2) Modul de constituire a comisiei de disciplina, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acesteia se stabilesc de catre Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.
    ART. 84
    Functionarul public parlamentar nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea ordinului ori dispozitiei de sanctionare, in conditiile legii.
    ART. 85
    (1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 80 lit. a) si b), daca functionarul public parlamentar sanctionat cu una dintre aceste sanctiuni nu a savarsit o alta abatere disciplinara in aceasta perioada;
    b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile prevazute la art. 80 lit. c) - f), daca functionarul public parlamentar sanctionat cu una dintre aceste sanctiuni nu a savarsit o alta abatere disciplinara in aceasta perioada.
    (2) Radierea sanctiunii disciplinare prevazute la alin. (1) se constata prin act administrativ al secretarului general al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
    ART. 86
    Raspunderea contraventionala a functionarului public parlamentar se angajeaza, potrivi legii, in cazul in care acesta a savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
    ART. 87
    Raspunderea civila a functionarului public parlamentar se angajeaza pentru:
    a) pagubele produse cu vinovatie patrimoniului Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz;
    b) nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
    c) daunele platite de Camera Deputatilor sau Senat, dupa caz, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    ART. 88
    (1) Raspunderea functionarului public parlamentar pentru infractiunile savarsite in timpul exercitarii functiei in care este numit sau in legatura cu aceasta se stabileste potrivit legii penale.
    (2) In cazul in care, in urma sesizarii parchetului sau a organului de cercetare penala, s-a dispus inceperea urmaririi penale, secretarul general va lua masura suspendarii functionarului public parlamentar din functia pe care o detine.
    (3) Daca parchetul dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale in cazul prevazut la alin. (2), precum si in cazul in care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functie inceteaza, iar secretarul general al Camerei Deputatilor ori Senatului, dupa caz, este obligat sa acorde salariul si celelalte drepturi cuvenite functionarului public parlamentar pe perioada suspendarii.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 89
    (1) Persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt incadrate in structurile Parlamentului si desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si la art. 5 alin. (2) se numesc, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) - g), in functiile publice parlamentare prevazute in anexa la prezenta lege, corespunzator functiilor detinute la aceasta data. Odata cu numirea, functionarii publici parlamentari depun juramantul de credinta, potrivit art. 15 alin. (5) - (7).
    (2) Stabilirea functiei de conducere si a functiei de executie se face pentru fiecare salariat, avandu-se in vedere nivelul studiilor, vechimea in specialitate, nivelul incadrarii avute, fisa postului, fisa de evaluare pe anul anterior, precum si complexitatea si responsabilitatea functiei.
    (3) In cazul in care persoana nu are vechimea minima prevazuta de prezenta lege pentru acea functie, numirea se face in functia detinuta la data intrarii in vigoare a legii, la nivelul de salarizare avut.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si persoanelor care sunt incadrate in structurile Parlamentului in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si la art. 5 alin. (2) si care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt detasate sau suspendate.
    (5) De prevederile art. 39 si ale art. 71 - 73 beneficiaza si personalul prevazut la art. 5 alin. (3) din prezenta lege.
    ART. 90
    (1) Pana la adoptarea unui statut propriu, prevederile art. 42 si ale art. 71 - 73 din prezenta lege se aplica si functionarilor publici din cadrul Consiliului Legislativ - organ consultativ de specialitate al Parlamentului - si membrilor acestuia.
    (2) Perioada in care persoanele prevazute la alin. (1) desfasoara activitate in cadrul Consiliului Legislativ constituie vechime in structurile Parlamentului.
    ART. 91
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Regulamentul intern al personalului din structurile Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, va fi pus de acord cu prevederile prezentei legi.
    ART. 92
    Prezenta lege se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu cele ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii legale, in masura in care nu contravin prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 155 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              MIRON TUDOR MITREA

                           PRESEDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                               CLASIFICAREA
       functiilor publice parlamentare, conditiile de studii si vechime

    I. Functiile publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Parlamentului
________________________________________________________________________________
Nr.                    Functia                    Nivelul    Vechimea minima
crt.                                              studiilor  in functii
                                                             publice/structurile
                                                             Parlamentului
________________________________________________________________________________
  1. Functii publice parlamentare corespunzatoare
     categoriei inaltilor functionari publici
  a) secretar general                               S              12 ani
  b) secretar general adjunct                       S              12 ani
  c) sef departament, director general              S              10 ani

  2. Functii publice parlamentare de conducere
  a) director, director adjunct                     S               8 ani
  b) sef serviciu, sef sectie                       S               7 ani
  c) sef birou                                      S, SSD          6 ani
________________________________________________________________________________

    II. Functiile publice parlamentare de executie din structurile de specialitate ale Parlamentului
_____________________________________________________________________
Nr.          Functia              Nivelul        Vechimea minima
crt.                              studiilor      in functia
                                                 publica/specialitate
                                                 - ani -
_____________________________________________________________________
  1. Consilier parlamentar        S                     7
  2. Expert parlamentar           S                     4
  3. Consultant parlamentar       S                     -
  4. Sef cabinet*)                S, SSD, PL, M         2
  5. Referent**)                  SSD, PL, M            -
  6. Stenodactilograf             PL, M                 -
_____________________________________________________________________
    *) Functia de sef cabinet se utilizeaza la cabinetele membrilor birourilor permanente, la comisiile permanente, la grupurile parlamentare, la secretarii generali si la secretarii generali adjuncti, precum si la departamente si la directiile generale, dupa caz.
    **) Persoanele cu studii generale absolvite cu diploma, care la data intrarii in vigoare a prezentei legi desfasoara activitati de natura functiei publice, potrivit prezentei legi, vor putea fi mentinute in functia publica parlamentara ca functionar public parlamentar.

                     


SmartCity5

COMENTARII la Legea 7/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 7 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu