Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.965 din 25.08.2015

pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 26 august 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 731 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, ale art. 203 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Camera Deputaţilor, Senatul, Casa Naţională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, Consiliul Legislativ şi Curtea Constituţională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Secretarul general al Camerei Deputaţilor, Cristian-Adrian Panciu Secretarul general al Senatului, Ion Vărgău Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Ileana Ciutan ANEXĂNORME cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentarArticolul 1Pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 7/2006, şi ale prezentelor norme.Articolul 2În înţelesul dispoziţiilor art. 731 alin. (3), (4) şi (11) din Legea nr. 7/2006, precum şi ale prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)salariu de bază brut lunar - salariul de bază în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare şi sumele aferente sporurilor cu caracter permanent de care a beneficiat persoana înainte de această dată; b)venit brut lunar - salariul de bază brut lunar la care se adaugă sporul pentru condiţii vătămătoare şi sporul aferent activităţii desfăşurate în timpul nopţii; c)media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării - suma veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, împărţită la 12; d)venit brut la data pensionării - venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu; e)drepturile salariale pe care le are un funcţionar public parlamentar în activitate - venitul brut lunar al unui funcţionar public parlamentar care îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii (medii, postliceale, studii superioare de scurtă durată, superioare, doctorale), de vechime şi care desfăşoară activitatea într-o funcţie corespunzătoare cu persoana care nu mai are calitatea de funcţionar public parlamentar. Articolul 3(1) Conform Legii nr. 7/2006, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăşurat activităţi în structurile de specialitate ale Parlamentului în baza unui raport de serviciu şi/sau în baza unui raport de muncă, astfel:a)funcţionarii publici parlamentari care, la data solicitării pensiei de serviciu, au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani, şi care au vârsta de cel puţin 60 de ani; b)persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la lit. a) şi care, la data solicitării pensiei de serviciu, ocupă o altă funcţie sau au o altă ocupaţie, după caz, numai dacă raportul de serviciu în baza căruia şi-au desfăşurat activitatea în structurile Parlamentului a încetat în condiţiile art. 64 lit. a), b) şi e) din Legea nr. 7/2006. (2) De pensie de serviciu beneficiază, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, şi următoarele categorii de persoane: a)personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006, care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, investiţii, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)funcţionarii publici din cadrul Consiliului Legislativ şi membrii acestuia; c)personalul Curţii Constituţionale asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii similare din structurile Parlamentului, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale. (3) De pensie de serviciu beneficiază şi funcţionarii publici parlamentari şi asimilaţii acestora care sunt pensionari ai sistemului public de pensii şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a).(4) Prin personal asimilat, prevăzut la alin. (3), în sensul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, se înţelege personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006 şi personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000.Articolul 4(1) În înţelesul Legii nr. 7/2006, constituie stagiu de cotizare în vederea stabilirii pensiei de serviciu potrivit Legii nr. 215/2015 următoarele perioade:a)perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfăşurat una dintre activităţile menţionate la art. 3 şi art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 7/2006 în serviciile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, după caz;b)perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au ocupat o funcţie publică în cadrul Consiliului Legislativ sau au avut calitatea de membru al acestuia; c)perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfăşurat activitate în cadrul Curţii Constituţionale pe funcţii similare celor din structurile Parlamentului; d)perioada în care funcţionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator; e)perioada în care funcţionarul public parlamentar este numit sau ales, pe durată determinată, într-o altă funcţie în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; f)perioada în care funcţionarul public parlamentar a fost delegat, în condiţiile legii.(2) Perioadele de activitate desfăşurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale, după caz, după data acordării pensiei de serviciu nu se iau în calculul acesteia ca vechime în structurile Parlamentului.(3) Perioadele de activitate desfăşurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale, după caz, se însumează. Articolul 5La calculul pensiei de serviciu, stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 7/2006 în structurile Parlamentului, în cadrul Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale se constituie din ani întregi, fracţiunile de an se neglijează.Articolul 6 (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzut de Legea nr. 7/2006 este de 80% din baza de calcul. (2) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) reprezintă media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării.(3) În înţelesul Legii nr. 7/2006, sintagma ultimele 12 luni înainte de data pensionării înseamnă ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu. (4) Cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăşi nivelul salariului de bază brut lunar, definit la art. 2 lit. a), din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, corespunzător funcţiei deţinute sau funcţiei asimilate, după caz.(5) La stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă. Articolul 7 (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), baza de calcul este reprezentată de media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate, potrivit art. 2 lit. e). (2) La stabilirea bazei de calcul conform alin. (1) se va avea în vedere faptul că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015, în venitul brut lunar al unui funcţionar public în activitate nu se mai regăseşte salariul de merit. (3) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au deţinut în ultimele 12 luni de activitate funcţii diferite, la calculul mediei veniturilor brute lunare se vor avea în vedere veniturile obţinute de un funcţionar public parlamentar în activitate, corespunzătoare respectivelor funcţii deţinute. Articolul 8 (1) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu câte 1% din baza de calcul pentru fiecare an realizat în plus peste stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului, fără a depăşi venitul brut avut în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată peste vechimea de 14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.Articolul 9 (1) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu câte 1% pentru fiecare an în minus faţă de stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată între 4-14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.Articolul 10Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor ai funcţionarului public parlamentar, în condiţiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11La îndeplinirea condiţiilor de pensionare prevăzute de lege, funcţionarul public parlamentar optează pentru pensia de serviciu sau pentru pensia calculată în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12 (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui, sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b)actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii; c)adeverinţa-tip întocmită de angajator, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d)copia ultimei decizii de pensionare în sistemul public de pensii ori talonul de pensie, după caz; e)alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu. Articolul 13(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.(2) În situaţia în care persoana îndreptăţită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă, şi se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, persoana îndreptăţită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. (3) Persoanele care, la data stabilirii pensiei de serviciu, beneficiază de o pensie prevăzută de legislaţia sistemului public de pensii, îşi menţin această calitate cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015. (5) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 14 (1) Pensia de serviciu se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite, după caz, a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică, avute în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu în baza prevederilor Legii nr. 7/2006. (2) Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată sau cuvenită, după caz. Articolul 15 (1) În vederea actualizării pensiei de serviciu se procedează astfel:a)Camera Deputaţilor, Senatul, Consiliul Legislativ sau Curtea Constituţională, după caz, comunică în scris Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salariilor de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art. 3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil; b)Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale transmit instituţiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată; c)instituţiile prevăzute la lit. a) transmit Casei Naţionale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverinţe nominale, întocmite conform anexei nr. 3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor prevăzute la lit. b); d)Casa Naţională de Pensii Publice comunică caselor teritoriale de pensii adeverinţele prevăzute la lit. c) în vederea actualizării pensiilor de serviciu. (2) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale emit o nouă decizie de pensie, pe baza adeverinţelor întocmite şi comunicate potrivit alin. (1). (3) Noua decizie de pensie de serviciu, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului de către casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale. Articolul 16Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor legii se acordă şi se plăteşte începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu a solicitantului. Articolul 17Stabilirea, actualizarea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 18Prevederile Legii nr. 7/2006 nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al unei hotărâri judecătoreşti definitive.Articolul 19Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revin în exclusivitate emitenţilor. Articolul 20Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalităţile de stabilire şi plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplică, după caz, şi pensiei de serviciu prevăzute de lege. Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme Nr. ...... din ................ CERERE de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioareCătre: Casa teritorială/locală de pensii/Casa de pensii sectorială ........ ................ ................ ........ ............. Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........ ............, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........ .............. la data de ........ .........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, născut(ă) la data de ........ ................ în localitatea ........ ..............., judeţul ........ .........., fiul (fiica) lui ........ ............... şi al (a) ........ ..............., solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În acest scop depun următoarele acte:

Adeverinţa-tip nr. .......... din ........ .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator*);

Decizia de pensie nr. ........... din ........ .......... sau talonul de pensie**);

alte acte necesare stabilirii pensiei.Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............. *) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se completează şi se depun, după caz, în situaţia persoanelor care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionari. ANEXA Nr. 2 la norme Denumirea unităţii ........ ................ ................ .............. Codul fiscal nr. ........ ................ ................ ........ ........... Sediul: localitatea ........ ................ ................ .............. str. ........ ................ .............. nr. ........ ............... Judeţul/Sectorul ........ ................ ........ .............. Telefon/Fax ........ ................ ................ ............. Nr. ........ ......../........ ........ ......... ADEVERINŢĂ-TIP pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioareAdeverim prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ................ ........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ..., sectorul ..........., judeţul ........ ........ .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ..... nr. ............, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, deţine/a deţinut calitatea de ........ ................ ................ ......... şi se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ............ din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Ultima funcţie publică parlamentară deţinută ........ ........ ............ Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ........ ........ ............ Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul........ ............*)

1. Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curţii Constituţionale, la data de ........ ........ ......... ............... ani
2. Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 2.1. media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**) ............... lei
2.2. media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate***) ........ ........... lei
3. Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu ................ lei
4. Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu ................ lei
5. Drepturile salariale pe care le are un funcţionar public în activitate***) ................ lei

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ .......... Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umane Director/Şef serviciu, ........ ................ ........ ............... *) şi ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcţionar public parlamentar sau au calitatea de pensionar. **) Se completează în cazul funcţionarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcţionar public parlamentar. ANEXA Nr. 3 la normeDenumirea unităţii ........ ................ ................ .............. Codul fiscal nr. ........ ................ ................ ........ ......... Sediul: localitatea ........ ................ ................ .............. str. ........ ................ .............. nr. ........ ............... Judeţul/Sectorul ........ ................ ........ .............. Telefon/Fax ........ ................ ................ ............. Nr. ........ ......../........ ........ ......... ADEVERINŢĂ pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioareSe adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ........ .........., având Decizia de pensie nr. ........ din ..........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de ......... .

Procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu aceeaşi vechime, nivel de salarizare şi funcţie publică (%), conform .........*)

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ .......... Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umane Director/Şef serviciu, ........ ................ ........ ............... *) Se va indica actul normativ în temeiul căruia se majorează salariul de bază.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 965/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 965 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu