E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 6 din 24 ianuarie 2007

privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 29 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi modul de acordare a creşterilor salariale ale funcţionarilor publici în anul 2007.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II

Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1

Salarii de bază

Art. 4. - Salariul de bază se stabileşte în funcţie de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice, şi, după caz, de gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. 1-6.

Art. 5. - (1) Pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi pentru funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, salariile de bază sunt stabilite în anexele la prezenta ordonanţă.

(2)  Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc 3 trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanţă.

(3)   Funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.

(4)   Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de bază ale funcţiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 6. - (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi care sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, în condiţiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional şi treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă.

(2)   Salariile de bază ale persoanelor care ocupă o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care acestea sunt numite.

(3)  Funcţionarii publici promovaţi pe o funcţie publică de execuţie de un grad profesional superior celui deţinut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioară care asigură o creştere salarială.

(4)   Funcţionarii publici care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. In situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2007, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5)  Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii.

(6)   Funcţionarii publici care se transferă beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanţă, cu excepţia cazului în care funcţionarul public se transferă la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de bază şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacantă respectivă.

Art. 7. - (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite prin asimilare cu salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) In situaţia în care funcţiile publice specifice au fost avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin echivalare cu funcţii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 8. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2)   Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1).

(3)   Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, în luna ianuarie.

(4)   Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5)  In cazul în care intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcţionarului public în cauză, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6)   In cazul în care raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.

(7)   Pentru funcţionarii publici salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(8)   Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 9. - (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. In termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările respective.

(2)  Promovarea, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care aceştia sunt încadraţi, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3)   Funcţionarii publici care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 20% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau de instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. In cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel.

Art. 10. - Funcţionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcţii.

SECŢIUNEA a 2-a

Sporuri

Art. 11. - (1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Transele de vechime

in munca

Cota din salariul

de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani

20%

peste 20 de ani

25%

(2)  Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă.

(3)   Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituţia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 12. - Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

Art. 13. - (1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de bază, după cum urmează:

a)  75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b)   100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.

Art. 14. - Funcţionarii publici care posedă titlul ştiinţific de „doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.

Art. 15. - (1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ.

(2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. - (1) Sporul pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă sau staţii de bruiaj.

(2)  Categoriile de funcţionari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

(3)   Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art. 17. - (1) Funcţionarii publici din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, care participă la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în străinătate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază.

(2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

SECŢIUNEA a 3-a

Premii

Art. 18. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2)   Premiul anual se plăteşte în anul următor celui pentru care se face premierea.

(3)   Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada lucrată şi se stabileşte luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni.

(4)   Ordonatorii de credite pot reduce sau pot anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului pentru care se acordă premiul au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 19. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 20. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente funcţionarilor publici, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 21. - Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcţiile publice prevăzute în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv.

SECŢIUNEA a 4-a

Alte drepturi

Art. 22. - (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

Vechimea în muncă

Durata concediului de odihnă

până la 10 ani

21 de zile lucrătoare

peste 10 ani

25 de zile lucrătoare

(2)   Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. In cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3)   In cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor.

(4)   Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.

(5)   Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(6)   La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(7)   Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale   salariaţilor  din   administraţia  publica,   din   regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. Art. 23. - (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.

(2)  In cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare.

(3)  Funcţionarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie.

(4)  Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.

Art. 24. - In afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a)  căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare;

b)  naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c)  decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d)  controlul medical anual - o zi lucrătoare.

Art. 25. - Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegaţie în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acordă indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.

Art. 26. - (1) Când detaşarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.

(2)   Pe perioada detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective.

(3)   Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suportă de autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.

Art. 27. - (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în altă localitate are dreptul la:

a)   rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa;

b)  plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c)   un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.

Art. 28. - (1) De drepturile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferaţi la altă autoritate sau instituţie publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această menţiune.

(2) Plata drepturilor respective se suportă de autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.

Art. 29. - (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituţie publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei publice de debutant în care urmează să fie încadraţi.

(2)   Indemnizaţia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică.

(3)     Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 30. - (1) Funcţionarii publici care îşi continuă studiile în vederea promovării în clasă beneficiază de concedii de studii potrivit legii. In cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime.

(2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Litigii

Art. 31. - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi, care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2)  Contestaţia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarului public.

(3)   Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituţie publică sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

(4)   Impotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi personalului vamal care are calitatea de funcţionar public.

Art. 33. - (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

(2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cel puţin cu calificativul „bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani.

(3)  In mod excepţional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

(4)   La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006.

(5)   Funcţionarii publici care ocupă funcţia publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4).

Art. 34. - Salariul de bază al înalţilor funcţionari publici şi al funcţionarilor publici de conducere eliberaţi din funcţie, din motive neimputabile, numiţi în condiţiile legii într-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului, se stabileşte la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorităţii sau instituţiei publice unde au fost numiţi.

Art. 35. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă asistenţă de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe.

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează şi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii publice.

Art. 36. - (1) Salariile funcţionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii.

(2) Data plăţii salariului se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 37. - (1) Salariile funcţionarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau instituţiei publice.

(2)   Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decât în condiţiile legii.

(3)   Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunţări, cu excepţia reţinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunţare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.

Art. 38. - Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2007 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcţionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 39. - Pentru funcţionarii publici şi posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice, preluate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrării Europene în condiţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează salariile de bază şi celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 40. - Funcţionarii publici care la data de 31 decembrie 2006 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanţe îşi păstrează salariul de bază avut.

Art. 41. - Funcţionarii publici beneficiază şi de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 42. - (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al acestei comisii.

Art. 43. - (1) Funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, vacante sau temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele care au ocupat funcţia publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, pot fi menţinute în aceste funcţii până la ocuparea acestora, în cursul anului 2007, prin concurs. In acest caz se va iniţia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii.

Art. 44. - (1) In mod excepţional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici nu se înscriu candidaţi care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc această condiţie.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă îşi poate păstra calitatea de înalt funcţionar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcţie în urma concursului, absolvă programele de formare specializată    pentru    ocuparea    unei    funcţii    publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate în condiţiile legii, sub sancţiunea eliberării din funcţie în cazul neîndeplinirii acestei condiţii în termenul prevăzut.

Art. 45. - In anul 2007, promovarea funcţionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în perioada iulie 2007-septembrie 2007, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 46. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2007, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2)   Transformarea posturilor în condiţiile alin. (1), precum şi a posturilor vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3)  Transformarea prin modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se face cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii. Fac excepţie de la obţinerea avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Concurenţei.

(4)   Ordonatorii principali de credite vor comunica trimestrial Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.

Art. 47. - Autorităţile şi instituţiile publice care nu au obţinut avizele de reîncadrare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, să transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia necesară avizării.

Art. 48. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.

Art. 49. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 50. - Prezenta ordonanţă se aplică începând cu luna ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1 -6 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA nr.l

Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului

A.Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2007

-lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2007

-lei-

Salariul de

bază *)

01.10.2007

-lei-

1

Şef departament

3.758

3833

4255

2

Secretar general

3.542

3612

4010

3

Secretar general adjunct

3.119

3181

3531

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2007

-lei-

Salariul de

bază

01.04.2007 -lei -

Salariul de

bază 01.10.2007

-lei-

1

Consilier, expert, consilier juridic

Superior

1

2.217

2261

2510

Superior

2

2.018

2058

2285

Superior

3

1.994

2034

2258

Principal

1

1.979

2019

2241

Principal

2

1.658

1691

1877

Principal

3

1.526

1556

1727

Asistent

1

1.297

1323

1468

Asistent

2

1.031

1052

1167

Asistent

3

922

940

1044

Debutant

-

560

571

634

2

Auditor

Superior

1

2.217

2261

2510

Superior

2

2.018

2058

2285

Superior

3

1.994

2034

2258

Principal

1

1.979

2019

2241

Principal

2

1.658

1691

1877

Principal

3

1.526

1556

1727

Asistent

1

1.297

1323

1468

Asistent

2

1.031

1052

1167

Asistent

3

922

940

1044

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.331

1358

1507

II

Superior

2

1.083

1104

1226

II

Superior

3

972

992

1101

II

Principal

1

900

918

1019

II

Principal

2

879

896

995

II

Principal

3

668

681

756

II

Asistent

1

559

570

632

II

Asistent

2

533

544

604

II

Asistent

3

505

515

572

II

Debutant

-

487

497

552

4

Referent

III

Superior

1

893

910

1010

III

Superior

2

759

774

860

III

Superior

3

672

685

761

III

Principal

1

599

610

678

III

Principal

2

578

589

654

III

Principal

3

549

560

622

III

Asistent

1

531

542

602

III

Asistent

2

512

523

580

III

Asistent

3

496

506

561

III

Debutant

-

477

486

540

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

2

Director *)

50%

3

Director adjunct

40%

4

Contabil - şef

40%

5

Şef sector

40%

6

Şef serviciu

30%

7

Şef birou

25%

*) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

ANEXA nr.2

Aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

A.Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de bază *)

01.01.2007

- lei -

Salariul de bază *)

01.04.2007 -lei-

Salariul de bază *)

01.10.2007 -lei-

1

Secretar general

3.542

3.612

4010

2

Secretar general adjunct

3.119

3.181

3531

3

Comisar general

2.785

2.840

3153

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de bază 01.01.2007

-lei -

Salariul de bază 01.04.2007 -lei-

Salariul de bază 01.10.2007 -lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1.643

1676

1860

Superior

2

1.437

1466

1627

Superior

3

1.302

1328

1474

Principal

1

1.167

1190

1321

Principal

2

1.049

1070

1188

Principal

3

971

991

1100

Asistent

1

875

892

990

Asistent

2

815

831

923

Asistent

3

757

772

857

Debutant

-

560

571

634

2

Auditor

I*)

Superior

1

2.297

2343

2601

I*)

Superior

2

1.820

1856

2060

I*)

Superior

3

1.488

1518

1685

I

Principal

1

1.322

1348

1497

I

Principal

2

1.050

1071

1189

I

Principal

3

963

982

1090

I

Asistent

1

875

892

990

I

Asistent

2

803

819

909

I

Asistent

3

757

772

857

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.331

1358

1507

II

Superior

2

1.083

1104

1226

II

Superior

3

972

992

1101

II

Principal

1

900

918

1019

II

Principal

2

879

896

995

II

Principal

3

668

681

756

II

Asistent

1

559

570

632

II

Asistent

2

533

544

604

II

Asistent

3

505

515

572

II

Debutant

-

487

497

552

4

Referent

III

Superior

1

870

888

986

III

Superior

2

753

768

852

III

Superior

3

672

685

761

III

Principal

1

599

610

678

III

Principal

2

564

575

638

III

Principal

3

545

556

617

III

Asistent

1

526

537

596

III

Asistent

2

512

523

580

III

Asistent

3

496

506

561

III

Debutant

-

477

486

540

5

Comisar

I

Superior

1

1.643

1676

1860

I

Superior

2

1.437

1466

1627

I

Superior

3

1.302

1328

1474

I

Principal

1

1.167

1190

1321

I

Debutant

-

560

571

634

II

Superior

1

1.208

1232

1367

II

Superior

2

1.083

1104

1226

II

Superior

3

972

992

1101

II

Principal

1

900

918

1019

II

Debutant

-

487

497

552

III

Superior

1

849

866

962

III

Superior

2

753

768

852

III

Superior

3

639

652

724

III

Principal

1

599

610

678

III

Debutant

-

477

486

540

*) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari cu 20%.

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

2

Inspector de stat şef

55%

3

Inspector general de stat

55%

4

Director general adjunct

50%

5

Inspector de stat şef adjunct

50%

6

Inspector general de stat adjunct

50%

7

Comisar general adjunct

50%

8

Director

50%

9

Inspector-şef

50%

10

Director adjunct

40%

11

Inspector-şef adjunct

40%

12

Contabil şef

40%

13

Şef sector

40%

14

Comisar şef divizie

50%

15

Şef serviciu

30%

16

Şef birou

25%

D.  Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1      Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit.B din prezenta anexă.

2     Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.

ANEXA nr.3

Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene si a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului,   al caselor judeţene de pensii si a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă si a municipiului Bucureşti, precum si din aparatul propriu al consiliilor judeţene

A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici şi unele funcţii publice de conducere

Nr.    crt.

Funcţia publică

Salariul de bază *)

01.01.2007 -lei-

Salariul de bază *)

01.04.2007 -lei -

Salariul de bază *)

01.10.2007

-lei-

1

Prefect al municipiului Bucureşti

3.962

4041

4485

2

Prefect al judeţului:

categoria I

3.716

3790

4207

categoria II

3.491

3561

3953

3

Subprefect al municipiului Bucureşti

3.491

3561

3953

4

Subprefect al judeţului :

categoria I

3.339

3406

3780

categoria II

3.114

3177

3526

5

Secretar al judeţului:

categoria I

3.264

3330

3696

categoria II

3.226

3290

3652

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de bază 01.01.2007

-lei -

Salariul de bază

01.04.2007

-lei-

Salariul de bază

01.10.2007

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier iuridic

I

Superior

1

1.538

1569

1742

Superior

2

1.379

1406

1561

Superior

3

1.250

1274

1415

Principal

1

1.119

1142

1267

Principal

2

1.006

1026

1139

Principal

3

931

950

1054

Asistent

1

839

856

950

Asistent

2

783

799

887

Asistent

3

728

742

824

Debutant

-

560

571

634

2

Auditor

Superior

1

1.538

1569

1742

Superior

2

1.379

1406

1561

Superior

3

1.250

1274

1415

Principal

1

1.119

1142

1267

Principal

2

1.006

1026

1139

Principal

3

931

950

1054

Asistent

1

839

856

950

Asistent

2

783

799

887

Asistent

3

728

742

824

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.321

1347

1496

II

Superior

2

1.072

1093

1214

II

Superior

3

964

983

1091

II

Principal

1

894

911

1012

II

Principal

2

870

888

986

II

Principal

3

663

676

750

II

Asistent

1

553

564

627

II

Asistent

2

529

540

599

II

Asistent

3

500

510

566

II

Debutant

-

487

497

552

4

Referent

III

Superior

1

844

861

956

III

Superior

2

730

744

826

III

Superior

3

639

652

724

III

Principal

1

599

610

678

III

Principal

2

559

570

632

III

Principal

3

541

552

612

III

Asistent

1

522

532

591

III

Asistent

2

511

522

579

III

Asistent

3

495

504

560

III

Debutant

-

477

486

540

5

Comisar

I

Superior

1

1.538

1569

1742

I

Superior

2

1.379

1406

1561

I

Superior

3

1.250

1274

1415

I

Principal

1

1.119

1142

1267

I

Debutant

-

560

571

634

II

Superior

1

1.208

1232

1367

II

Superior

2

1.072

1093

1214

II

Superior

3

964

983

1091

II

Principal

1

894

911

1012

II

Debutant

-

487

497

552

III

Superior

1

844

861

956

III

Superior

2

747

761

845

III

Superior

3

639

652

724

III

Principal

1

599

610

678

III

Debutant

-

477

486

540

C. Indemnizaţii de conducere

Nr.

crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Arhitect şef *)

55%

2

Inspector-şef

55%

3

Director general**)

55%

4

Inspector-şef adjunct

50%

5

Director executiv

50%

6

Director executiv adjunct

40%

7

Contabil şef

40%

8

Comisar şef secţie

50%

9

Comisar şef adjunct

40%

10

Comisar şef secţie divizie

30%

11

Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş ***)

30%

12

Şef birou, şef administraţie financiară -nivel comună

25%

*)  Se utilizează la nivel de judeţ

**) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

***) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%.

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

NOTA :

1      Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.

2      Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţară, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).

3      Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.

ANEXA nr.4

Aparatul propriu al consiliilor locale si al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale

A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

              

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2007

-lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2007 -lei-

Salariul de

bază *)

01.10.2007

-lei-

1

Secretar al unităţilor administrativ teritoriale :

-   municipii:

- cu peste 320.000 locuitori **)

3.004

3064

3401

- categoria I

2.714

2769

3073

- categoria II

2.464

2514

2790

- categoria III

2.232

2277

2527

-    oraşe :

- categoria I

1.997

2037

2261

- categoria II

1.910

1948

2162

- categoria III

1.866

1903

2113

- comune :

- cu peste 15.000 locuitori

1.461

1490

1654

- categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)

1.342

1369

1519

- categoria II{între 3.001-7.000 locuitori)

1.301

1327

1473

- categoria III (până la 3.000 locuitori)

1.266

1292

1434

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. **) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

NOTA :

1      Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.

2      In cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă se diminuează cu 10%.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de bază 01.01.2007

-lei-

Salariul de bază 01.04.2007 -lei-

Salariul de bază

01.10.2007 -lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic*

I

Superior

1

1.301

1327

1473

Superior

2

1.150

1173

1302

Superior

3

999

1019

1131

Principal

1

890

908

1008

Principal

2

790

805

894

Principal

3

733

748

830

Asistent

1

694

708

786

Asistent

2

655

668

742

Asistent

3

599

610

678

Debutant

-

560

571

634

*) Nu se aplică la comunele de categoria III

2

Auditor

Superior

1

1.301

1327

1473

Superior

2

1.150

1173

1302

Superior

3

999

1019

1131

Principal

1

890

908

1008

Principal

2

790

805

894

Principal

3

733

748

830

Asistent

1

694

708

786

Asistent

2

655

668

742

Asistent

3

599

610

678

3

Referent de

specialitate

II

Superior

1

830

846

939

II

Superior

2

716

730

811

II

Superior

3

646

659

731

II

Principal

1

618

631

700

II

Principal

2

590

602

668

II

Principal

3

572

584

648

II

Asistent

1

546

557

618

II

Asistent

2

527

538

597

II

Asistent

3

509

519

577

II

Debutant

-

487

497

552

4

Referent

III

Superior

1

768

783

869

III

Superior

2

712

726

806

III

Superior

3

644

657

729

III

Principal

1

593

605

672

III

Principal

2

572

584

648

III

Principal

3

546

557

618

III

Asistent

1

527

538

597

III

Asistent

2

509

519

577

III

Asistent

3

490

500

555

III

Debutant

-

477

486

540

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere

în procente din salariul de bază

(limita maximă)

1

Arhitect şef *)

55%

2

Director general**)

55%

3

Director executiv

50%

4

Director executiv adjunct

40%

5

Contabil - şef

40%

6

Şef serviciu, arhitect şef***)

30%

7

Şef birou

25%

8

Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ****)

15%

*)     Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor.

**) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

***)    Se utilizează la oraşe.

****)    Se utilizează la comune.

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

ANEXA nr.5

Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului Bucureşti

A.Salarii de bază pentru unele funcţii publice de conducere

Nr.

crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

01.01.2007

-lei-

Salariul de

bază *)

01.04.2007 -lei-

Salariul de

bază *)

01.10.2007

-lei-

1

Secretar al municipiului Bucureşti

3.542

3612

4010

2

Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucu

1.783

1819

2019

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de bază 01.01.2007

-lei-

Salariul de bază

01.04.2007 -lei-

Salariul de bază

01.10.2007

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1.643

1676

1860

I

Superior

2

1.437

1466

1627

I

Superior

3

1.302

1328

1474

I

Principal

1

1.167

1190

1321

I

Principal

2

1.049

1070

1188

I

Principal

3

971

991

1100

I

Asistent

1

875

892

990

I

Asistent

2

815

831

923

I

Asistent

3

757

772

857

I

Debutant

-

560

571

634

2

Auditor

I

Superior

1

1.643

1676

1860

I

Superior

2

1.437

1466

1627

I

Superior

3

1.302

1328

1474

I

Principal

1

1.167

1190

1321

I

Principal

2

1.049

1070

1188

I

Principal

3

971

991

1100

I

Asistent

1

875

892

990

I

Asistent

2

815

831

923

I

Asistent

3

757

772

857

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.331

1358

1507

II

Superior

2

1.083

1104

1226

II

Superior

3

972

992

1101

II

Principal

1

900

918

1019

II

Principal

2

879

896

995

II

Principal

3

668

681

756

II

Asistent

1

559

570

632

II

Asistent

2

533

544

604

II

Asistent

3

505

515

572

II

Debutant

-

487

497

552

4

Referent

III

Superior

1

870

888

986

III

Superior

2

753

768

852

III

Superior

3

672

685

761

III

Principal

1

599

610

678

III

Principal

2

564

575

638

III

Principal

3

545

556

617

III

Asistent

1

526

537

596

III

Asistent

2

512

523

580

III

Asistent

3

496

506

561

III

Debutant

-

477

486

540

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Arhitect şef

55%

2

Inspector-şef

55%

3

Director general*)

55%

4

Arhitect şef adjunct

50%

5

Inspector-şef adjunct

50%

6

Director executiv

50%

7

Director executiv adjunct

40%

8

Contabil şef

40%

9

Şef serviciu

30%

10

Şef birou

25%

Nota

*)        Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala care au un număr de minimum 150 de posturi

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

ANEXA nr. 6

(la 01.01.2007)

I. Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

A.Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia publică

Salariul de

bază *)

-lei-

1

Secretar general

4.216

2

Secretar general adjunct

3.713

           *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2007

-lei-

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1.956

Superior

2

1.711

Superior

3

1.550

Principal

1

1.389

Principal

2

1.249

Principal

3

1.156

Asistent

1

1.041

Asistent

2

970

Asistent

3

901

Debutant

-

666

2

Auditor

Superior

1

2.735

Superior

2

2.166

Superior

3

1.771

Principal

1

1.574

Principal

2

1.250

Principal

3

1.146

Asistent

1

1.041

Asistent

2

956

Asistent

3

901

3

Referent de specialitate

II

Superior

1

1.585

II

Superior

2

1.289

II

Superior

3

1.158

II

Principal

1

1.071

II

Principal

2

1.046

II

Principal

3

795

II

Asistent

1

665

II

Asistent

2

635

II

Asistent

3

601

II

Debutant

-

580

4

Referent

III

Superior

1

1.036

III

Superior

2

896

III

Superior

3

800

III

Principal

1

713

III

Principal

2

671

III

Principal

3

649

III

Asistent

1

626

III

Asistent

2

610

III

Asistent

3

590

III

Debutant

-

568

C. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia publică

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază

1

Director general

55%

2

Director general adjunct

50%

3

Director

50%

4

Director adjunct

40%

5

Şef serviciu

30%

6

Şef birou

25%

D.   Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

II. Aparatul propriu al unităţilor care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de

bază 01.01.2007

- lei -

1

Consilier, expert, inspector, consilier juridic

I

Superior

1

1.831

Superior

2

1.641

Superior

3

1.488

Principal

1

1.333

Principal

2

1.198

Principal

3

1.109

Asistent

1

999

Asistent

2

933

Asistent

3

866

Debutant

-

666

2