Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1192 din 15.10.2014

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23 octombrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. N.B. 8.719/2014,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 şi 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestoraˮ sau denumirea „droguriˮ se înlocuieşte cu sintagma „substanţe psihoactiveˮ. 2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „probe biologiceˮ se înlocuieşte cu sintagma „mostre biologiceˮ. 3. În tot cuprinsul anexei , după fiecare menţionare a sintagmei „anexa nr. ...ˮ se introduce sintagma „la prezentele norme metodologice“. 4. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2 (1) Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier.(2) Poliţistul rutier completează şi semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, documentul fiind semnat şi de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării.ˮ 5. În anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează o singură mostră de sânge în cantitate de 10 ml.
(2) Imediat după recoltare, mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă.(3) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tubului respectiv în vederea omogenizării.(4) Mostra biologică recoltată conform alin. (1) şi (2) se introduce în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.ˮ
6. În anexă, articolele 11 şi 12 se abrogă. 7. În anexă, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 13. - (1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic existent în trusa standard.
(2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic aflat în trusa standard nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur.ˮ
8. În anexă, la articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală, cu respectarea prevederilor art. 20 şi 21.“ 9. În anexă, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 16. - (1) Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier, dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.ˮ
10. În anexă, la articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins: „(4) Primirea trusei standard la instituţia medico-legală în care urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai pe exemplarul care va fi preluat de poliţistul rutier, de către persoana care primeşte şi înregistrează trusa standard.(5) Celelalte rubrici inscripţionate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către poliţistul rutier care preia trusa.ˮ 1 1. Anexele nr. 1- 6 la normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 , 3 , 4 , 5 și 6. Articolul IIÎnlocuirea truselor standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a mostrelor biologice, care au fost achiziţionate de către instituţiile medico-legale în condiţiile prevederilor
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, cu cele prevăzute în prezentul ordin se face în termen de 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul IIIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ........ ................ ................ ................ ......... Nr. ........ ................ din ........ ........ ........ CERERE DE ANALIZĂ Către ........ ................ ........ ........ Nr. de înregistrare ........ ........ .......... Vă rugăm să analizaţi mostrele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta, recoltate de la numitul/numita ........ ........ ......... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive. Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea mostrelor biologice): ........ ........ ......... Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat efectuată la data: ........ ............. Etilotest: ora: ........ ......... valoarea: ........ ........ ............ mg alcool/L aer expirat Test substanţe psihoactive: ora: ................ negativ/pozitiv la ........ ................ .............. Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical. Anexăm procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice. Identitate solicitant (gradul, numele) ........ ............. Semnătura şi ştampila, ........ ................ ........... ........ ................ ........... Am primit (se completează numai pe exemplarul ce va fi preluat de către poliţistul rutier). Anul ............... luna ........ ......... ziua ......... ora ............. min. ........ ........ ........... Instituţia medico-legală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Numele persoanei care preia trusa ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Semnătura persoanei care a preluat trusa ........ ................ ................ ................ ................ ............. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice) PROCES-VERBAL DE RECOLTARE MOSTRE BIOLOGICE La data de: ................ la: ........ ................ ........ ............... au fost recoltate mostrele biologice (unitatea sanitară) (sânge/urină) de la numitul/numita ........ ........ ............ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor/posesoare al/a: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ......... nr. ........ ..............

Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei anul .........luna ........ ............... ziua ......... ora ......... min. .........

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării. Poliţist rutier (semnătura) ........ ................ Personal medical (semnătura) ........ ...............

Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a substanţelor psihoactive Recoltare sânge: anul ........... luna ......... ziua ......... ora ......... min. ......... Recoltare urină: anul ........... luna ......... ziua ......... ora .........min. .........

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării. Poliţist rutier (semnătura) ........ ................ Personal medical (semnătura) ........ ............... Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........ ......... . Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ........ ................ ................ .

Semnătura persoanei Poliţist rutier (gradul, numele, unitatea) Personal medical (numele, gradul profesional, unitatea)
Semnătura Semnătura/parafa

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice) Nr. de înregistrare........ .............. Unitatea emitentă ........ ................ ................ ............... Laborator Toxicologie Către ........ ................ ................ ........ ............. BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. .............. Materialul trimis :........ ................ .............. adus de: ........ ................ ................ ........... Identitate persoană ........ ........ ............. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ............ nr. ........ ........ ......... Data recoltării mostrelor biologice: anul ........ .............. luna ........ ........ ......... ziua ........ ........ Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul .............. luna ........ ................ ziua .............. Data prelucrării mostrelor biologice: anul ........ ........ luna ........ ........ ............ ziua ........ .......... Nume înscris pe flacon ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Serie trusă standard ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Descrierea şi starea sigiliului/cutiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... REZULTATUL 1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge: ora recoltării ........ ......... alcoolemie: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Metoda folosită ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2. Prezenţa/Absenţa în organism a substanţelor psihoactive: 2.1. mostra de sânge ........ ................ ............. metoda utilizată ........ ................ ................ ............. 2.2. mostra de urină ........ ................ ........ ......... metoda utilizată ........ ................ ................ .......... Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Lucrat de: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (farmacist, chimist, biolog etc.) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (asistent laborator) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice) COMPONENTELE trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei 1. Cutie din carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice 2. Container de plastic pentru cele două tuburi speciale de recoltare vidate 3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării 4. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei 5. Mănuşi latex 6. Holder şi ac de puncţie venoasă 7. Tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu) 8. Două benzi adezive (plasturi) 9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării 10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette 11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic cu părţile componente lipite ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 5 la normele metodologice) COMPONENTELE trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive 1. Cutie din carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice 2. Container de plastic pentru cele trei tuburi speciale de recoltare vidate şi recipientul de urină 3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării 4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitatea de 6 ml, fără substanţă anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat inscripţionat cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei 5. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei 6. Un recipient din plastic, cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş 7. Mănuşi latex 8. Holder şi ac de puncţie venoasă 9. Tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu) 10. O bandă adezivă (plasture) 11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării 12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette şi recipientul de urină 13. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice) EXAMEN CLINIC La data de: ........ ........... ora ........., la solicitarea poliţiei rutiere, la: ........ ................ ................ ........., (unitatea sanitară) medic ........ ................ ........ ............. am examinat pe numitul/numita ........ ................ .............. (numele, gradul profesional) CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, constatând: 1. Ţinută: ordonată/dezordonată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Atitudine: 2.1. adecvată/neadecvată situaţional; 2.2. cooperant/necooperant. 3. Comportament: 3.1. liniştit/neliniştit/agitat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă. 5. Orientare: 5.1. temporală: orientat/dezorientat; 5.2. spaţială: orientat/dezorientat; 5.3. alopsihică: orientat/dezorientat; 5.4. autopsihică: orientat/dezorientat. 6. Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente ........ ........ ........... 7. Tulburări de echilibru: 7.1. static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente; 7.2. dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente. 8. Incoordonare motorie: 8.1. tremor: prezent/absent; 8.2. imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă. 9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic. 10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă. 11. Examen ocular: 11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.); 11.2. nistagmus: prezent/absent; 11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent; 11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat; 11.5. reflex de acomodare - convergentă: prezent/absent/diminuat; 11.6. îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă. 12. Alte aspecte (boli declarate, medicamente administrate etc.): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive. Ştampila unităţii sanitare ........ ........ ........ Medic examinator, ........ ........ ........ (semnătură/parafă) Sus-numitul/Sus-numita refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier. Poliţist rutier, ........ .............. Medic, ........ ..............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1192/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1192 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1192/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu