E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 110 din 24 ianuarie 2007

privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din 19 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 187, 1891, 191 şi 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 14, 15 şi 182 din titlul VII „Accize şi alte taxe speciale" din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă formularul 121 „Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv", cod M.F.P. 14.13.01.03/d, prevăzut în anexa nr. 3.

(2)  Formularul 121 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(3)   Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului 121 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează, în cadrul fiecărei unităţi fiscale teritoriale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozite fiscale, o structură de gestiune a documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile, organizată la nivel de serviciu, birou sau compartiment.

(2)   Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor fiscale teritoriale se completează în mod corespunzător.

(3)   Numărul de posturi necesar funcţionării structurii organizatorice se va asigura prin redistribuire din numărul de posturi vacante/ocupate, din cadrul structurii de administrare, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat pentru fiecare direcţie generală a finanţelor publice prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 6. - Serviciul/biroul/compartimentul de gestiune a documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile are ca atribuţii principale următoarele:

a)  procesarea şi organizarea evidenţei exemplarului 5 al documentelor administrative de însoţire primite de la expeditorii produselor accizabile în format electronic;

b)  procesarea şi organizarea evidenţei exemplarului 4 al documentelor administrative de însoţire sau a documentului unic vamal, după caz, transmise de primitorii produselor accizabile;

c)  verificarea formală a datelor înscrise în documentele administrative de însoţire;

d)   colaborarea cu organul de control competent în scopul verificării neconcordanţelor sesizate în documentele administrative de însoţire, precum şi în circuitul acestora;

e)  încheierea circuitului documentelor administrative de însoţire, prin verificarea existenţei exemplarelor 4 şi 5 ale documentelor administrative de însoţire în evidenţa organelor fiscale;

f)   stabilirea şi identificarea gradului de risc fiscal în cazul transporturilor de produse accizabile în regim suspensiv;

g)  transmiterea documentelor administrative de însoţire pentru tranzacţiile intracomunitare Serviciului central de legături din cadrul Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală;

h) acordarea aprobării pentru necompletarea căsuţelor din documentul administrativ de însoţire în cazurile prevăzute de normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) orice alte sarcini ce îi revin din procedurile privind gestiunea documentelor administrative de însoţire şi administrare a accizelor.

Art. 7. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează, în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, compartimentul de schimb internaţional de informaţii. Compartimentul de schimb internaţional de informaţii funcţionează în subordinea directorului executiv adjunct coordonator al Activităţii de Control Fiscal şi este coordonat şi îndrumat metodologic de către Serviciul central de legături din cadrul Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2)   Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se completează în mod corespunzător.

(3)   Numărul de posturi necesar funcţionării structurii organizatorice se va asigura prin utilizarea a 130 de posturi dintre cele prevăzute pentru Ministerul Finanţelor Publice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, repartizate astfel:

a)   câte 3 posturi pentru fiecare direcţie generală a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;

b)  4 posturi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 8. - Compartimentul de schimb internaţional de informaţii are ca atribuţii principale următoarele:

a)  transmite către Serviciul central de legături, periodic sau la cerere, informaţii şi date necesare gestionării activităţii de cooperare administrativă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi administraţiile fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene;

b)   primeşte informaţiile şi datele transmise de Serviciul central de legături, referitoare la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

c)   organizează şi gestionează evidenţa solicitărilor, informaţiilor şi datelor primite şi a celor transmise de la/către Serviciul central de legături;

d)   efectuează sau solicită structurilor competente, cu avizul şefului ierarhic superior şi al directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea de acţiuni de inspecţie fiscală, în vederea soluţionării solicitărilor primite de la Serviciul central de legături;

e)   asigură şi urmăreşte respectarea termenelor de soluţionare a solicitărilor primite de la Serviciul central de legături;

f)   asigură comunicarea dintre Serviciul central de legături şi structurile teritoriale competente în gestionarea documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile;

g)   colaborează cu compartimentele de inspecţie fiscală în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de inspecţie fiscală la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

h) participă la elaborarea tematicilor şi metodologiilor de inspecţie fiscală în domeniul inspecţiei fiscale a operaţiunilor intracomunitare;

i) verifică modul de aplicare, de către organele de inspecţie fiscală, a metodologiilor şi procedurilor din domeniul inspecţiei fiscale a operaţiunilor intracomunitare;

j) îndrumă activitatea organelor de inspecţie fiscală în cazul inspecţiei fiscale la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

k) primeşte din partea compartimentelor de inspecţie fiscală solicitări destinate altor state membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea unor tranzacţii intracomunitare ale contribuabililor români, şi le transmite Serviciului central de legături;

l) întocmeşte periodic raportări către Serviciul central de legături şi/sau către conducerea direcţiei.

Art. 9. - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice asigură realizarea şi implementarea   aplicaţiilor   informatice   suport   pentru aplicarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 10. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală şi Direcţia de organizare şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei şi Direcţia generală a politicilor şi resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ

de gestionare a documentelor administrative de însoţire,întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

A. Documentul administrativ de însoţire

1.   Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisă numai atunci când transportul este însoţit de documentul administrativ de însoţire, în condiţiile titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2.   In cazul deplasării produselor accizabile între două antrepozite fiscale în regim suspensiv sau între un antrepozit fiscal şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar, în cazul în care antrepozitul expeditor îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, acest document se întocmeşte în 5 exemplare, care se utilizează potrivit dispoziţiilor art. 187 alin. (2) din Codul fiscal.

3.   In cazul deplasării produselor accizabile între un antrepozit fiscal care îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în calitate de expeditor, şi un antrepozit fiscal, operator înregistrat sau neînregistrat, care îşi desfăşoară activitatea în România, în calitate de primitor, documentul administrativ de însoţire sau un alt document comercial prevăzut în legislaţia acelui stat membru se întocmeşte în 4 exemplare, care se utilizează conform pct. 14 alin. (3) din normele metodologice pentru aplicarea titlului VII din Codul fiscal.

4.  In cazul deplasării produselor accizabile între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal care îşi desfăşoară activitatea în România, în calitate de primitor, cele 3 exemplare ale documentului administrativ unic reglementat de legislaţia vamală vor fi folosite cu rol de document administrativ de însoţire, conform pct. 15 alin. (5) din normele metodologice pentru aplicarea titlului VII din Codul fiscal.

B. Organizarea evidenţei documentelor administrative de însoţire

1.   Documentele administrative de însoţire primite de organele fiscale competente se înregistrează în următoarele evidenţe, organizate în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a) la prezenta procedură:

a)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, depuse de antrepozitul fiscal expeditor pentru produsele expediate în regim suspensiv pe teritoriul României;

b)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4, depuse de antrepozitul fiscal primitor pentru produsele primite în regim suspensiv pe teritoriul României;

c)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, pentru tranzacţiile intracomunitare, care fac obiectul analizei de risc efectuate de Serviciul central de legături;

d)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4, depus de antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat pentru produsele primite în regim suspensiv din Uniunea Europeană.

2.   Evidenţele se organizează şi se gestionează de compartimentele cu atribuţii în gestiunea documentelor administrative de însoţire.

C. Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României

I.  Gestiunea documentului administrativ de însoţire, transmis de către antrepozitul fiscal expeditor (exemplar 5)

1.1.  Antrepozitul fiscal expeditor transmite, la momentul expedierii produselor, exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire către organul fiscal teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare organ fiscal competent.

1.2.   Exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire se depune în format electronic, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii.

1.3.  Formatul electronic al documentului administrativ de însoţire se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

1.4.   Programul de asistenţă este pus la dispoziţie contribuabililor gratuit, de către unităţile fiscale, sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

1.5.  La aceeaşi adresă pot fi consultate şi condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite pentru utilizarea programului de asistenţă.

2.   Zilnic, compartimentul de gestiune a documentelor administrative de însoţire, denumit în continuare compartiment de specialitate, preia de la registratura organului fiscal, pe bază de notă de predare-primire, documentele administrative de însoţire şi le înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplar 5, depuse de antrepozitul fiscal expeditor pentru produsele expediate în regim suspensiv pe teritoriul României.

3.1.  In maximum o zi de la preluare, compartimentul de specialitate efectuează o verificare formală a documentelor administrative de însoţire primite şi urmăreşte dacă:

a)    datele de identificare înscrise în documentul administrativ de însoţire, referitoare atât la antrepozitul expeditor, cât şi la cel primitor, sunt valide, inclusiv valabilitatea autorizaţiilor de antrepozit fiscal;

b)   produsele înscrise în documentul administrativ de însoţire sunt incluse în listele de produse ce au fost autorizate în prealabil pentru cele două antrepozite fiscale (expeditor şi primitor);

c)  garanţiile sunt depuse la organele fiscale în condiţiile legii.

3.2.   In cazul în care din verificări se constată neconcordanţe, compartimentul de specialitate solicită organului de control competent verificarea conformităţii datelor înscrise în exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

3.3.   In acest scop, compartimentul de specialitate transmite, în termen de maximum o zi de la verificare, organului de control competent, o listă a documentelor administrative de însoţire care au prezentat neconcordanţe.

3.4.  Pentru fiecare poziţie din listă se comunică în mod obligatoriu următoarele informaţii:

-  persoana care a expediat produsul accizabil şi codul de identificare fiscală al acesteia;

-   datele de identificare ale antrepozitului fiscal expeditor;

-   seria şi numărul documentului administrativ de însoţire;

-  copia exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire;

- neconcordanţele constatate.

4. Formatul hârtie al documentelor prelucrate se arhivează de către compartimentul de gestiune a documentelor administrative de însoţire.

II.   Gestiunea documentului administrativ de însoţire transmis de către antrepozitul fiscal primitor (exemplar 4)

1.   Antrepozitul fiscal primitor transmite, la momentul primirii produselor, exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire, care însoţeşte transportul, către organul fiscal competent în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

2.   Zilnic, compartimentul de specialitate preia de la registratură, pe bază de notă de predare-primire, documentele administrative de însoţire şi le înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4, depuse de antrepozitul fiscal primitor pentru produsele primite în regim suspensiv pe teritoriul României.

3.   Din exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire se preiau în baza de date informaţiile cuprinse în macheta prevăzută în anexa nr. 1b) la prezenta procedură.

4.    A doua zi după primirea exemplarului 4 al documentului administrativ de însoţire, informaţiile din acesta, preluate potrivit pct. 3, se transmit organului fiscal în a cărui rază teritorială se află antrepozitul expeditor, prin intermediul suportului informatic pus la dispoziţie de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei.

5.  Formatul hârtie al documentelor înregistrate se arhivează de către compartimentul de gestiune a documentelor administrative de însoţire.

III.   Inchiderea circuitului documentelor administrative de însoţire

1.1.  Circuitul documentelor administrative de însoţire se închide, la nivelul fiecărui compartiment de specialitate, dacă unui exemplar 5 al documentului administrativ de însoţire i se alocă un exemplar 4 corespunzător aceluiaşi transport de produse accizabile, documentele cu regim special având elemente de identificare identice (număr şi serie, antrepozit expeditor, antrepozit primitor, produse accizabile transportate).

1.2.   In acest caz, aplicaţia generează un mesaj care confirmă închiderea circuitului documentului administrativ de însoţire. Exemplarul tipărit al mesajului generat de sistemul informatic se arhivează de către compartimentul de specialitate, împreună cu exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

1.3.   In situaţia în care, informaţiile cuprinse în exemplarul 5 nu coincid cu informaţiile cuprinse în exemplarul 4, documente cu regim special având acelaşi număr şi aceeaşi serie, circuitul documentelor nu poate fi închis.

1.4.   Atât închiderea circuitului, cât şi orice altă fază intermediară prin care trec documentele administrative de însoţire se înregistrează în evidenţele documentelor administrative de însoţire.

2. Dacă, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produselor accizabile, exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire nu i-a fost alocat, la nivelul compartimentului de specialitate, exemplarul 4 cu elemente de identificare identice, circuitul documentului administrativ de însoţire nu poate fi închis.

3. Bilunar, la datele de 1 şi 16 ale fiecărei luni, compartimentul de specialitate transmite organului de control competent:

a)   situaţia documentelor administrative de însoţire al căror circuit nu a fost închis, ca urmare a lipsei exemplarului 4, care cuprinde:

-   nr. şi seria documentului administrativ de însoţire;

-  copia exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire;

b)   situaţia documentelor administrative de însoţire al căror circuit nu a fost închis, întrucât exemplarul 4 prezenta diferenţe, care cuprinde:

-   nr. şi seria documentului administrativ de însoţire;

-    informaţiile din exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire care prezintă diferenţele prevăzute la cap. C pct. II alin. 3;

c)   situaţia documentelor administrative de însoţire al căror circuit nu a fost închis, întrucât pentru exemplarul 4 nu a putut fi găsit un exemplar 5 corespondent, care cuprinde:

-   nr. şi seria documentului administrativ de însoţire;

-    informaţiile din exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire, prevăzute la cap. C pct. II alin. 3.

IV.   Obligaţii declarative ale antrepozitarilor expeditori

1.   Dacă antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv nu primeşte, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire, certificat de organul fiscal competent, acesta este obligat să înştiinţeze compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile, potrivit dispoziţiilor art. 1891 din Codul fiscal.

2.   Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV alin. 1, la organul fiscal competent Formularul 121 „Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv", întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin.

V.   Gestiunea documentelor administrative de insoţire în cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi pentru prelucrarea acestuia

1.   Documentele administrative de însoţire întocmite de antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi pentru prelucrarea acestuia vor fi vizate, pe toate cele 5 exemplare, de către reprezentantul desemnat de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitarul expeditor.

2.    Dacă antrepozitele fiscale de producţie pentru alcoolul etilic şi de prelucrare a acestuia se află în localităţi diferite, gestiunea documentelor administrative de însoţire se face potrivit cap. C pct. I sau II, după caz.

3.   Dacă antrepozitele fiscale de producţie pentru alcoolul etilic şi de prelucrare a acestuia se află în acelaşi loc, documentul administrativ de însoţire se întocmeşte în 3 exemplare, în condiţiile pct. 14 alin. (8) din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. In această situaţie, antrepozitul fiscal de prelucrare, ca antrepozit primitor, transmite exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire certificat compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

D. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar

I. Gestiunea documentelor administrative de insoţire (exemplarul 4) sau a altor documente comerciale cu rol de document administrativ de însoţire în cazul produselor accizabile primite în România în regim suspensiv dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

1.  In situaţia în care produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv dintr-un antrepozit fiscal aflat într-un alt stat membru al Uniunii Europene într-un antrepozit fiscal la un operator înregistrat sau neînregistrat aflat în România, primitorul transmite organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea exemplarul 4 certificat al documentului administrativ de însoţire a produsului accizabil.

2.   Zilnic, compartimentul de specialitate preia de la registratură documentele administrative de însoţire şi le înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4 pentru produse primite din Uniunea Europeană.

3.   Din exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire care prezintă diferenţe se preiau în baza de date informaţiile cuprinse în macheta prevăzută în anexa nr. 1b) la prezenta procedură si se tratează potrivit cap. D pct. II lit. A.

4.   Formatul hârtie al exemplarului 4 al documentului administrativ de însoţire se arhivează de compartimentul de specialitate.

II. Gestiunea documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4 care prezintă lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei în regim suspensiv a produselor accizabile

A. In cazul în care România este statul de destinaţie

1. Compartimentul de specialitate care primeşte exemplarul 4 al unui document administrativ de însoţire, care conţine pierderi sau lipsuri de produse intervenite pe parcursul transportului şi constatate de autoritatea competentă a unui stat membru, aplică procedura prevăzută la pct. 182 alin. (2) -(4) din normele de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2.1.   Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat care cuprinde în mod obligatoriu:

-   numărul şi seria documentului administrativ de însoţire;

-   datele de identificare ale antrepozitului fiscal expeditor;

-   pierderile sau lipsurile de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru respectiv;

-   încadrarea pierderilor sau lipsurilor de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru respectiv în situaţiile prevăzute la art. 192 alin. (4) din Codul fiscal, cu menţionarea temeiului legal;

-   stabilirea bazei de impozitare a accizelor, potrivit prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal.

2.2.  Referatul se vizează de conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de către conducătorul unităţii fiscale, şeful adjunct de administraţie sau directorul executiv adjunct coordonator, după caz.

3.   In baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate emite o înştiinţare care cuprinde:

-   numărul şi seria documentului administrativ de însoţire;

-   datele de identificare ale antrepozitului fiscal expeditor;

-   autoritatea competentă a statului membru care a constatat pierderile sau lipsurile de produse;

-   pierderile sau lipsurile de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 192 alin. (4) din Codul fiscal;

-   baza de impozitare a accizelor stabilită potrivit prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal.

4.   Compartimentul de specialitate transmite înştiinţarea prevăzută la pct. 3 împreună cu exemplarul de returnat al documentului administrativ de însoţire Serviciului central de legături din cadrul Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, prin intermediul compartimentului de schimb internaţional de informaţii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice.

5.   Inştiinţarea prevăzută la pct. 3 împreună cu exemplarul de returnat al documentului administrativ de însoţire se transmit de către Serviciul central de legături din cadrul Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală autorităţii fiscale competente care a stabilit sau a constatat lipsurile ori pierderile de produse accizabile.

B. In cazul în care România este statul în care au fost stabilite sau constatate lipsurile ori pierderile de produse accizabile

1.   Documentul prin care sunt stabilite lipsurile sau pierderile de produse accizabile, scutite potrivit legislaţiei din statul de destinaţie, precum şi baza de calcul a accizei, împreună cu exemplarul de returnat al documentului administrativ de însoţire, primite de la autoritatea competentă a statului membru de destinaţie al transportului de produse accizabile, se transmite Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

2.   După primirea documentaţiei prevăzute la pct. 1, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi calculează acciza datorată, pe baza cotelor aplicabile în România la data când s-au produs pierderile sau a fost înregistrată pierderea.

3.  Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi emite Decizia privind stabilirea obligaţiei de plată a accizelor datorate în cazul pierderilor sau lipsurilor stabilite sau constatate pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv al produselor accizabile, prevăzută în anexa nr. 1c) la prezenta procedură.

4.  In vederea recuperării accizelor stabilite, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi va aplica, potrivit competenţelor, măsurile pentru recuperarea într-un alt stat membru a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă în România.

III.   Gestiunea documentelor administrative de însoţire (exemplarul 5) în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, într-un alt stat membru al Uniunii Europene

1.   Pentru gestiunea exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire transmis de antrepozitul fiscal expeditor din România, dispoziţiile cap. C pct. I sunt aplicabile în mod corespunzător.

2.    După înregistrarea în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, pentru tranzacţiile intracomunitare, compartimentul de specialitate va efectua analiza de risc.

3.   Procedura de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

IV.   Obligaţii declarative

1.   Dacă antrepozitul fiscal expeditor al produsului accizabil în regim suspensiv nu primeşte, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire certificat de autoritatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal primitor, antrepozitul fiscal expeditor este obligat să înştiinţeze despre aceasta compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile.

2.   Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV alin. 1, la organul fiscal competent Formularul 121 „Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv", întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin.

E. Deplasarea produselor accizabile între un antrepozit fiscal din România şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal din România

1.    In situaţia în care produsele accizabile sunt transportate în regim suspensiv de la un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar către un antrepozit fiscal situat pe teritoriul României, primitorul transmite către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea exemplarul 3 al documentului administrativ unic reglementat de legislaţia vamală.

2.   Pentru gestionarea exemplarului 3 al documentului administrativ unic vamal sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile cap. D pct. I sau II, după caz.

3.   In situaţia în care produsele accizabile sunt transportate în regim suspensiv de la un antrepozit fiscal situat pe teritoriul României către un birou vamal de ieşire de pe teritoriul comunitar, antrepozitul fiscal expeditor transmite către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

4.   Pentru gestionarea exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile cap. D pct. III.

ANEXA Nr. 1a) la procedură

EVIDENTA   DOCUMENTELOR   ADMINISTRATIVE   DE   ÎNSOŢIRE

Data

înregistrării

DAI

DAI

Data expedierii produselor

Rezultatele verificării formale

Adresa de transmitere către

organul de control (nr. şi data)

Inchidere circuit

Seria

Numărul

Data

ANEXA Nr. 1b)*)  la procedură

Macheta de preluare a exemplarului 4 din documentul administrativ de însoţire

I.           Seria şi numărul documentului administrativ de însoţire

Seria

Numărul

II.         Date de identificare expeditor

Denumirea expeditorului

Cod unic de înregistrare

Cod accize antrepozit expeditor

Autoritatea competentă în administrarea antrepozitului expeditor

III.       Date de identificare primitor

Denumirea primitorului

Cod unic de înregistrare

Cod accize antrepozit primitor

IV. Cantitatea expediată - de pe faţa documentului administrativ de însoţire (pct. 18a - 22c)

Descrierea produsului

Cod NC

Unitatea de măsură

Cantitate

V. Diferenţe înscrise pe verso-ul exemplarului 4 al documentului administrativ de însoţire

Descrierea produsului

Cod NC

Unitatea de măsură

Plusuri

Minusuri

*) Anexa nr. 1b) este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1c)*)  la procedură

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SER VICIUL DE ADMINISTRARE A CONTRIBUABILIL OR NEREZIDENŢI

Nr...................../.............................

DECIZIE

privind stabilirea obligaţiei de plată a accizelor datorate în cazul pierderilor sau lipsurilor stabilite sau constatate pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

CĂTRE:

Denumire/Nume, prenume........................................................................................................................................................................ .................

Cod de identificare fiscala........................................................................................................................................................................ ..................

Adresa completă din ţara de rezidenţă.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Cod poştal...................................................................Fax........................................................................................................................................

Telefon.......................................................E-mail......................................................................................................................................................

In baza arl.1922 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a pct.182 alm.(5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr,44/2004. cu modificările şi completările ulterioare,

şi a constatărilor autorităţii competente, astfel cum acestea sunt înscrise pe verso-ul exemplarului documentului administrativ de însoţire nr..................... ce se returnează expeditorului, se stabileşte obligaţia de plată a accizei, pentru lipsurile sau pierderile constatate pe teritoriul României la transportul în regim suspensiv a produselor supuse accizelor, după cum urmează:

TIPUL ACCIZEI

Diferenţe constatate, astfel cum sunt înscrise pe verso-ul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform    deciziei    autorităţii    competente    a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota de acciză aplicabilă la data constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

TIPUL ACCIZEI

(nomenclator)

................(lei)

(nomenclator)

Diferenţe constatate, astfel cum sunt înscrise pe verso-ul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform    deciziei    autorităţii    competente    a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota de acciză aplicabilă la data constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

................(lei)

*) Anexa nr. 1c) este reprodusă în facsimil.

TIPUL ACCIZEI

(nomenclator)

Diferenţe constatate, astfel cum sunt înscrise pe verso-ul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform    deciziei    autorităţii    competente    a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota  de  acciză  aplicabilă  la  data  constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

................(lei)

TOTAL ACCIZĂ DATORATĂ

...................(lei)

In conformitate cu prevederile art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Suma stabilită ca acciză datorată se plăteşte în termen de 5 zile de la data constatării pierderilor sau lipsurilor de către organul de control competent.

Pentru neachitarea sumei până la termenul precizat mai sus se datorează majorări de întârziere, în condiţiile art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta Decizie de impunere poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent potrivit art. 179 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprobat,                                                   Verificat,                                  Intocmit,

Funcţia                                                      Funcţia                                     Funcţia

Nume, prenume                                         Nume, prenume                       Nume, prenume

Data                                                          Data                                        Data

Semnătura                                                 Semnătura                               Semnătura

CodMFP: 14.13.02.03/p

Nomenclator

Nr. crt.

Tipul accizei

1

Accize pentru bere

2

Accize pentru vinuri spumoase

3

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri

4

Accize pentru produse intermediare

5

Accize pentru alcool etilic

6

Accize pentru ţigarete

7

Accize pentru ţigări şi ţigări de foi

8

Accize pentru tutun de fumat

9

Accize pentru benzină cu plumb

10

Accize pentru benzină fără plumb

11

Accize pentru motorină

12

Accize pentru păcură

13

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

14

Accize pentru gaz natural

15

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

16

Accize pentru cărbune şi cocs

17

Accize pentru energie electrică

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA

de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România,în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar

I. Aspecte generale

Procedura prevăzută în această anexă se aplică în vederea determinării gradului de risc pe care îl comportă toate livrările de produse accizabile transportate în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Analiza de risc se realizează în două etape, aşa cum sunt descrise la cap. II şi III:

-   stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat;

-   stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

După parcurgerea acestor etape se va obţine Coeficientul de risc al transportului (CRT). Coeficientul de risc al transportului (CRT) reprezintă o sumă obţinută automat în urma analizei de risc, clasificată ulterior pe 3 niveluri de risc, indicând proporţional şi în ordine crescătoare riscul dezvoltat:

-   CRT stabilit este sub valoarea de 10 puncte ponderate - fără risc;

-   CRT stabilit este între valorile de 11-60 de puncte ponderate - risc scăzut;

-   CRT stabilit este între valorile 61-100 de puncte ponderate - risc ridicat.

Un CRT se va acorda fiecărui DAI aferent unui transport pe teritoriul comunitar şi va fi determinat la momentul primirii exemplarului 5 din DAI de către Serviciul central de legături, cu suportul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, în baza de date centrală.

Se va identifica un grad de risc al transportului respectiv, pe baza datelor deţinute despre antrepozitarul autorizat şi antrepozitul fiscal expeditor şi a celor din documentul administrativ de însoţire. Fiecărui indicator de risc i se acordă o pondere la calcularea CRT, care reprezintă procentul ariei de risc în cadrul riscului general.

Valoarea CRT reprezintă ponderea punctajelor indicatorilor de risc care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului şi a celor asociaţi livrării de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Excepţie vor face de la analiza de risc următoarele categorii de operaţiuni care se vor califica în mod automat ca având un risc ridicat:

-   operaţiuni având ca obiect tranzacţiile cu ţigarete, alcool etilic şi băuturi spirtoase provenind sau având ca destinaţie o ţară terţă;

-   livrări de produse accizabile realizate de antrepozitarii aflaţi în stare de insolvabilitate;

-   livrările de produse accizabile realizate de antrepozitarii care se află în prima lună de activitate;

-   operaţiuni realizate de antrepozitari care au fost declaraţi inactivi.

II. Indicatori care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat expeditor

II.1. Indicatori calculaţi de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei administrare se află antrepozitarul expeditor

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri şi apoi semestrial, începând cu data de 5 august 2007, într-un termen de maximum 5 zile.

Inainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va solicita în scris compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informaţii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va comunica punctajele către Serviciul central de legături.

Indicatorii urmăriţi şi punctajul aferent acestora sunt:

1.  Mărimea contribuabilului

Punctaj:

0 puncte - mari contribuabili;

50 de puncte - contribuabili mijlocii şi mici.

2.  Antecedente fiscale

Punctaj:

0 puncte - nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

100 de puncte - are fapte înscrise în cazierul fiscal.

3.    Modul de verificare a antrepozitarului (sumele reprezintă rezultatele cumulate ale tuturor inspecţiilor fiscale efectuate în perioada de referinţă)

Punctaj:

0 puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mari de 10.000 lei;

50 de puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mari de 10.000 lei şi până la 100.000 lei;

70 de puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mari de 100.000 lei;

100 de puncte - nu a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani.

4.  Sancţiuni aplicate

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a primit nicio sancţiune contravenţională la regimul produselor accizabile, prevăzută în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni;

50 de puncte - antrepozitarul a primit până la 3 sancţiuni contravenţionale la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni;

100 de puncte - antrepozitarul a primit mai mult de 3 sancţiuni contravenţionale la regimul produselor accizabiie, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni.

5.  Documente administrative de însoţire neînchise

Punctaj:

0 puncte - nu are documente administrative de însoţire neînchise în ultimele 12 luni;

100 de puncte - are documente administrative de însoţire neînchise în ultimele 12 luni.

6.   Gradul de conformare la îndeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de vectorul fiscal

Punctaj:

0 puncte - îndeplinirea voluntară şi la termen a tuturor obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni;

50 de puncte - îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni, dar fără respectarea termenelor legale;

100 de puncte - neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni (cel puţin un impozit sau o taxă nedeclarată în ultimele 12 luni).

7.  Executări silite înregistrate

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a fost supus unei executări silite de la autorizarea sa;

50 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite mai vechi de un an;

100 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite în ultimul an.

8.    Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat (total datorat - total de rambursat/restituit)

Punctaj:

0 puncte - contribuabili care nu au datorii;

10 puncte - contribuabili mari care au datorii sub 500.000 lei, contribuabili mici si mijlocii care au datorii sub 350.000  lei;

50 de puncte - contribuabili mari care au datorii între 500.001   lei si  1.000.000 lei, contribuabili mici si mijlocii care au datorii între 350.001 lei şi 1.000.000 lei;

100 de puncte - contribuabilii care au datorii ce depăşesc 1.000.000 lei.

9.   Nivelul capitalurilor totale (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale de peste 10.000.000 lei;

10 puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale între 5.000.001 şi 10.000.000 lei;

50 de puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale între 1.000.001 şi 5.000.000 lei;

100 de puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

10.  Active imobilizate (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate de peste 10.000.000 lei;

10 puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate între 5.000.001 şi 10.000.000 lei;

50 de puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate între 1.000.001 şi 5.000.000 lei;

100 de puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

11.   Variaţii ale rezultatelor fiscale anuale - profit/pierdere (se calculează potrivit bilanţurilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiaţi)

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat profit în ultimii 2 ani fiscali încheiaţi, pentru care există bilanţ depus, sau în cazul în care antrepozitarul este nou-înfiinţat, dacă a încheiat primul an fiscal având profit;

30 de puncte - dacă a înregistrat profit în ultimul an şi pierdere în anul anterior;

50 de puncte - dacă a înregistrat în ultimul an fiscal pierdere şi profit în anul anterior;

70 de puncte - dacă a înregistrat pierdere în ultimii 2 ani consecutivi;

100 de puncte - dacă a înregistrat pierdere în ultimii 3 ani consecutivi sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

12.   Variaţii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani (se calculează potrivit bilanţurilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiaţi)

Se calculează:

Variaţia = [(CA din ultimul an - CA din penultimul an)/CA din penultimul an] x 100

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat o variaţie pozitivă a cifrei de afaceri în ultimii 2 ani consecutivi de peste 25%;

30 de puncte - dacă a înregistrat o variaţie pozitivă a cifrei de afaceri în ultimii 2 ani consecutivi între 0-25%;

100 de puncte - dacă a înregistrat o variaţie negativă a cifrei de afaceri în ultimii 2 ani consecutivi sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

13.  Gradul de îndatorare = (datorii totale/total active imobilizate) x 100 (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - gradul de îndatorare este sub 100%;

50 de puncte - gradul de îndatorare este între 101% si 150%;

100 de puncte - gradul de îndatorare este peste 150% sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

II.2. Indicatori calculaţi la nivel central

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri şi apoi semestrial începând cu data de 5 august 2007, într-un termen maxim de 5 zile.

Inainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei va lua suri în vederea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informaţii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, punctajele obţinute împreună cu punctajele calculate pentru indicatorii menţionaţi la pct. II.1 şi comunicaţi de către autoritatea fiscală de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor vor fi păstrate într-o bază de date.

Indicatorii urmăriţi şi punctajul aferent acestora sunt:

14.  Istoricul activităţii antrepozitarului

Punctaj:

0 puncte - data autorizării antrepozitarului depăşeşte 3 ani, iar în această perioadă a funcţionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizaţiei unui antrepozit, încetarea activităţii);

20 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între 1 şi 3 ani, iar în această perioadă a funcţionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizaţiei unui antrepozit, încetarea activităţii);

50 de puncte - data autorizării antrepozitarului depăşeşte un an, iar în această perioadă activitatea antrepozitarului a suferit întreruperi (încetarea activităţii urmată de o nouă autorizare, suspendarea autorizaţiei unui/unor antrepozit/antrepozite);

70 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între un an şi 6 luni;

100 de puncte - data autorizării antrepozitarului nu depăşeşte 6 luni.

15.   Schimbarea recentă a proprietarilor (potrivit ultimelor date comunicate de registrul comerţului):

Punctaj:

0 puncte - acelaşi acţionar majoritar în ultimele 12 luni; 100 de puncte - acţionarul majoritar a fost schimbat în ultimele 12 luni.

III. Indicatori care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv

La momentul recepţionării exemplarului 5 al DAI, în format electronic, de către autoritatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, acesta va fi transmis în aceeaşi zi lucrătoare Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, într-o bază de date centrală.

DAI-urile recepţionate după ora 18,00 vor fi transmise a doua zi lucrătoare până cel târziu la ora 10,00.

Calcularea punctajelor indicatorilor de mai jos se va realiza la nivel central pe baza datelor din DAI.

Indicatorii urmăriţi şi punctajul aferent acestora sunt:

16.   Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor în funcţie de codul de accize completat în căsuţa 15 din DAI (se urmăreşte codul de accize al antrepozitarului român şi codul din Nomenclatorul activităţilor desfăşurate în cadrul antrepozitului fiscal)

Punctaj:

0 puncte - antrepozite de producţie şi depozitare vin şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vin (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile W2 şi'W3);

20 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare bere (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul B);

30 de puncte - antrepozite de producţie ţigări şi ţigări de foi, tutun destinat rulării în ţigarete şi alt tutun de fumat (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile T3, T4 sau T5);

40 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare ţigarete (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul T2);

50 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare produse intermediare (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul I);

70 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9.1 şi E9.2);

80 de puncte - antrepozite de producţie/depozitare alcool etilic şi băuturi spirtoase (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP sau DD, iar produsele autorizate în SEED au codurile S2, S3, S4 şi S5);

90 de puncte - antrepozite de depozitare produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9);

100 de puncte - antrepozite de producţie produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP şi produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9).

17.  Tipul de autorizare a operatorului destinatar (se urmăreşte codul de accize al primitorului din căsuţa 7 din DAI)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitar autorizat;

50 de puncte - operator înregistrat;

100 de puncte - operator neînregistrat.

18.   Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor conform datelor declarate în căsuţa 7a din DAI (se verifică în baza de date SEED şi se urmăreşte pentru ce este autorizat conform nomenclatorului de activităţi din SEED)

Punctaj:

0 puncte - vin şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vin (codurile W2 şi W3);

20 de puncte - bere (codul B);

40 de puncte - produse din tutun (codurile T2, T3, T4 sau T5);

50 de puncte - produse intermediare (codul I);

70 de puncte - produse energetice (codurile E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9.1 şi E9.2);

80 de puncte - alcool etilic si băuturi spirtoase (codul S2, S3, S4 şi S5);

100 de puncte - produse energetice (coduri E4.1 - E4.9) sau nu există nicio codificare.

19.   Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv (căsuţele 19a, 19b şi 19c)

Punctaj:

0 puncte - vinuri (NC 2204, 2205), bere (NC 2203 00 sau orice produs care conţine un amestec de bere şi de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00), precum şi alte coduri NC care nu se regăsesc la punctajele de mai jos;

20 de puncte - tutun prelucrat (NC 2400, 2401, 2402, 2403);

50 de puncte - benzină cu plumb (NC 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59), benzină fără plumb (NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, NC 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 70 si 2710 11  90), motorină (NC de la 2710 1941   până la 2710 19 49), petrol lampant (kerosen)  - 2710 19 21  şi 2710   19 25, gaz petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711   12 11 până la 2711 19 00, gaz natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00, păcură cu codurile NC de la 2710 19 61 pană la 2710 19 69, cărbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704;

100 de puncte -  alcool etilic (NC 2207, 2208, 2204,2205 şi 2206).

20. Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

Plafon cantitativ:

•  NC 2207 alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică mai mare sau egală cu 80% în cantitate de 20 HI alcool pur (20°C);

•  NC 2208 băuturi spirtoase în cantitate de 12 HI volum de băuturi;

•  NC 2402.20 ţigarete în cantitate de 500.000 unităţi.

Punctaj:

10puncte - antrepozitarul livrează cantităţi sub plafonul cantitativ mai sus menţionat;

50 de puncte - antrepozitarul livrează cantităţi care nu depăşesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus menţionat;

100 de puncte - antrepozitarul livrează cantităţi care depăşesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus menţionat.

IV. Ponderea punctajelor indicatorilor de risc

Punctajul final (CRT) se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecăruia dintre indicatorii menţionaţi la pct. II şi III, ponderate cu procentele prevăzute în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Indicatori

Pondere

1.

Mărimea contribuabilului

2%

2.

Antecedente fiscale

8%

3.

Modul de verificare a antrepozitarului

11%

4.

Sancţiuni aplicate

6%

5.

Documente administrative de însoţire neînchise

6%

6.

Gradul de conformare la îndeplinirea obligaţiilor declarative

8%

7.

Executări silite înregistrate

6%

8.

Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat

5%

9.

Nivelul capitalurilor totale

3%

10.

Active imobilizate

3%

11.

Variaţii ale rezultatelor fiscale anuale

4%

12.

Variaţii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani

3%

13.

Gradul de îndatorare

3%

14.

Istoricul activităţii antrepozitarului

6%

15.

Schimbarea recentă a proprietarilor

2%

16.

Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor

4%

17.

Tipul de autorizare a operatorului destinatar

2%

18.

Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor

4%

19.

Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv

8%

20.

Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

6%

Dacă prin ponderare CRT nu este număr întreg, acesta va fi rotunjit.

Calculul CRT aferent unui DAI recepţionat se realizează automat de către sistemul informatic, la primirea DAI în baza de date centrală.

V. Utilizarea rezultatelor analizei de risc

După calcularea CRT pentru DAI-urile primite într-o zi lucrătoare, Serviciul central de legături, cu suportul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, va lua următoarele măsuri:

-   va transmite DAI-urile împreună cu CRT aferent compartimentului de schimb internaţional de informaţii din cadrul autorităţii competente în a rei rază îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, în vederea asigurării evidenţei la nivel judeţean;

-   va transmite DAI-urile cu risc ridicat Direcţiei supraveghere produse accizabile şi tranzite din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în vederea supravegherii transporturilor ce se desfăşoară pe teritoriul naţional pentru a asigura legalitatea mişcării produselor accizabile în regim suspensiv;

-  va transmite un mesaj de alertă către statul membru, de destinaţie al transportului, atunci când CRT este cuprins între 61-100 de puncte ponderate;

-   atunci când CRT este cuprins între 11-60 de puncte ponderate, va analiza DAI-urile respective şi va decide asupra oportunităţii transmiterii unui mesaj de informare către statul membru, de destinaţie al transportului.

Baza de date cu DAI-uri intracomunitare clasificate în funcţie de nivelul de risc va fi disponibilă pentru consultare Serviciului central de legături, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin României conform legislaţiei naţionale şi comunitare în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi cooperarea administrativă pe linie de accize.

ANEXA Nr. 31)

121

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE PRIVIND ACCIZELE AFERENTE DIFERENŢELOR DE PRODUSE ACCIZABILE TRANSPORTATE ÎN REGIM SUSPENSIV

Declaraţie rectificativă

Se completează cu X numai în cazul declaraţiilor rectificative

A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

Cod de identificare fiscală: |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire ____________________________________________________________

Judeţ  _____________________________ Localitate __________________________

Strada  _______________________________________________________________           

Număr   ______  Bloc _________  Scara ________ Ap. ________________________

Cod _______________________ Sector _________ Tel. _______________________

Fax ________________________ E-mail ___________________________________

B. DIFERENŢE DE ACCIZE

Nr. crt.

Documentul administrativ de însoţire   seria..................... nr.........................

Codul de accize al expeditorului

Data expedierii produselor accizabile

Tipul accizei*)

Codul bugetar

Suma datorată

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, prenume__________________________                            Semnătura şi ştampila

Funcţia ________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare.......................................................

Data.............................

_________________________________________________________________________________________________________________

*) Se completează conform Nomenclatorului din anexă.

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Cod.  14.13.01.03/d

Nomenclator

Nr. crt.

Tipul accizei

1

Accize pentru bere

2

Accize pentru vinuri spumoase

3

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri

4

Accize pentru produse intermediare

5

Accize pentru alcool etilic

6

Accize pentru ţigarete

7

Accize pentru ţigări şi ţigări de foi

8

Accize pentru tutun de fumat

9

Accize pentru benzină cu plumb

10

Accize pentru benzină fără plumb

11

Accize pentru motorină

12

Accize pentru păcură

13

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

14

Accize pentru gaz natural

15

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

16

Accize pentru cărbune şi cocs

17

Accize pentru energie electrică

ANEXA Nr. 4

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea Declaraţiei privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv

1. In temeiul dispoziţiilor art. 194, coroborat cu art. 1891 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.

2.1.   Declaraţia se depune în format electronic, astfel:

-   la registratura organului fiscal competent;

-   la poştă, prin scrisoare recomandată;

-   prin SEN, de către marii contribuabili.

2.2.   Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul pe suport hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

-   un exemplar se depune la organul fiscal, împreună cu suportul electronic;

-   un exemplar se păstrează de către antrepozitar. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Modul de completare a declaraţiei

Declaraţia depusă iniţial se poate rectifica prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

Cartuşul A. „Date de identificare ale plătitorului" conţine:

1.   Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în evidenţele fiscale, înscris în certificatul de înregistrare fiscală.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2.  „Denumire" - se înscrie denumirea contribuabilului. Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al contribuabilului.

Cartuşul B. „Diferenţe de accize"

„Documentul administrativ de însoţire" - se completează prin înscrierea seriei şi numărului documentului administrativ de însoţire.

„Codul de accize al expeditorului" - se completează cu codul de înregistrare pentru accize atribuit expeditorului de către autoritatea fiscală competentă.

„Data expedierii produselor accizabile" - se completează cu data înscrisă pe exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

„Tipul accizei" - se completează conform Nomenclatorului din anexa la declaraţie.

„Codul bugetar" - se completează cu codul aferent accizei de plată.

„Suma datorată"  -  se va înscrie  suma de  plată aferentă operaţiunii. Suma va fi înscrisă în lei.

ANEXA Nr. 5

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor

1. Denumire: Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv

1.1.  cod: 14.13.01.03/d;

1.2.  format: A4/t1;

1.3.  U.M.: seturi;

1.4.   caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

1.5.  se difuzează: gratuit;

1.6.  se utilizează la: declararea diferenţelor rezultate din neprimirea de către antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv, în termen de 45 de zile lucrătoare, a exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire, certificat de organul fiscal competent;

1.7.   se  întocmeşte  de  către  contribuabil  în  două exemplare;

1.8.  circulă:

-   originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitarul expeditor;

-  copia la contribuabil;

1.9.   se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 110/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 110 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 110/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu