Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1179 din 11 septembrie 2007

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv

ACT EMIS DE:      MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 19 septembrie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, ale art. 187, 1891, 191 şi 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 14, 15 şi 182 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 46 şi 47 din Hotărarea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.

2.  La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Structurile de gestiune a documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile sunt compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor fiscale teritoriale şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii vamale se modifică şi se completează în mod corespunzător."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale au următoarele atribuţii principale:

a)  procesarea şi organizarea evidenţei exemplarului 5 al documentelor administrative de însoţire primite de la expeditorii produselor accizabile în format electronic;

b)  procesarea şi organizarea evidenţei exemplarului 4 al documentelor administrative de însoţire sau a documentului administrativ unic, după caz, transmise de primitorii produselor accizabile;

c)  verificarea formală a datelor înscrise în documentele administrative de însoţire;

d)  colaborarea cu organul de control competent în scopul verificării neconcordanţelor sesizate în documentele administrative de însoţire, precum şi în circuitul acestora;

e)  încheierea circuitului documentelor administrative de însoţire, prin verificarea existenţei exemplarelor 4 şi 5 ale documentelor administrative de însoţire în evidenţa direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale;

f)  stabilirea şi identificarea gradului de risc fiscal în cazul transporturilor de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul naţional;

g)  transmiterea documentelor administrative de însoţire pentru tranzacţiile intracomunitare Serviciului central de legături din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

h) acordarea aprobării pentru necompletarea căsuţelor din documentul administrativ de însoţire în cazurile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII «Accize şi alte taxe speciale» din Codul fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) orice alte sarcini ce îi revin din procedurile privind gestiunea documentelor administrative de însoţire şi administrare a accizelor."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor asigură realizarea şi implementarea aplicaţiilor informatice-suport pentru aplicarea procedurilor de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv."

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de coordonare a inspecţiei fiscale şi Direcţia generală de organizare şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei şi Direcţia generală resurse umane şi management din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia autorizare şi supraveghere produse accizate, direcţiile judeţene pentru accize şi   operaţiuni   vamale,   Direcţia  de   tehnologia   informaţiei,comunicaţii şi statistică vamală şi Direcţia resurse umane, organizare generală şi perfecţionare din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."

6.  La anexa nr. 1 capitolul B „Organizarea evidenţei documentelor administrative de însoţire", punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Documentele administrative de însoţire primite de direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale se înregistrează potrivit procedurii stabilite prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

2. Evidenţele se organizează şi se gestionează de compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale."

7.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea I, subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. Antrepozitul fiscal expeditor transmite, la momentul expedierii produselor, exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."

8.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea I, subpunctul 1.11 va avea următorul cuprins:

„1.11. Prin derogare de la dispoziţiile subpct. 1.1, antrepozitele fiscale expeditoare care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire la Direcţia pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a Municipiului Bucureşti."

9.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Documentele administrative de însoţire întocmite pentru produsele expediate în regim suspensiv pe teritoriul Romaniei se depun de către antrepozitul fiscal expeditor la compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale care le înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5."

10.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea I, punctul 3 se abrogă.

11.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Formatul hartie al documentelor prelucrate se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale."

12.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea II, punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Antrepozitul fiscal primitor transmite, la momentul primirii produselor, exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire, care însoţeşte transportul către compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

2. Documentele administrative de însoţire depuse de antrepozitul fiscal primitor pentru produsele primite în regim suspensiv pe teritoriul Romaniei la compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile se înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4."

13.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea II, punctul 3 se abrogă.

14.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim supensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea II, punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:

„4. La primirea exemplarului 4 al documentului administrativ de însoţire, informaţiile din acesta se transmit direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază teritorială se află antrepozitul expeditor, prin intermediul suportului informatic pus la dispoziţie de Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în cazul mişcărilor naţionale de produse accizabile.

5. Formatul hartie al documentelor înregistrate se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale."

15.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea III, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Bilunar, la datele de 1 şi 16 ale fiecărei luni, compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile transmite Direcţiei autorizare şi supraveghere produse accizabile din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi, respectiv, Serviciului central de legături din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală situaţia documentelor administrative de însoţire."

16.  La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul Romaniei" secţiunea IV, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv nu primeşte, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire, certificat de organul competent, acesta este obligat să înştiinţeze direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile, potrivit dispoziţiilor art. 1891 din Codul fiscal."

17.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea I punctul 1, sintagma „organ fiscal" se înlocuieşte cu sintagma „direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale".

18.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea I, punctele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

„2. Zilnic, compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile selectează documentele administrative de însoţire şi le înregistrează în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4, pentru produsele primite din Uniunea Europeană.

4. Formatul hartie al exemplarului 4 al documentului administrativ de însoţire se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale."

19.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea I, punctul 3 se abrogă.

20.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea II litera A, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:

„2.2. Referatul se vizează de conducătorul compartimentului de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile şi se aprobă de către directorul executiv al direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale."

21.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea III, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. După înregistrarea în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, pentru tranzacţiile intracomunitare, compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile va efectua o analiză de risc preliminară şi va transmite Serviciului central de legături din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală copiile exemplarului 5 al documentelor administrative de însoţire pe suport hartie, precum şi în format electronic."

22.  La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar" secţiunea IV, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal expeditor al produsului accizabil în regim suspensiv nu primeşte, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire certificat de organul competent, antrepozitul fiscal expeditor este obligat să înştiinţeze despre aceasta compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile."

23.  La anexa nr. 1 capitolul E „Deplasarea produselor accizabile între un antrepozit fiscal din Romania şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal din Romania" punctul 1, sintagma „organ fiscal" se înlocuieşte cu sintagma „direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale."

24. Anexa nr. 1a) „Evidenţa documentelor administrative de însoţire" şi anexa nr. 1b) „Macheta de preluare a exemplarului 4 din documentul administrativ de însoţire" la Procedura de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, se abrogă.

Art. II. - Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor va aproba prin ordin Instrucţiunile de aplicare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1179/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1179 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu