Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1539 din 18 decembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

    Art. 1
    (1) Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, familiile si persoanele singure, cetateni romani care locuiesc in Romania.
    (2) Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 se acorda si familiilor si persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
    (3) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) si (2) au dreptul, in functie de situatia familiala, fie la alocatie familiala complementara, fie la alocatie de sustinere pentru familia monoparentala.
    Art. 2
    Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiei definite la art. 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati ori dati in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se acorda lunar, pe baza de cerere intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
    (2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
    (3) Pentru cetatenii straini ori apatrizi cererea se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza ori isi are resedinta familia.
    (4) Cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primarie in registre distincte, pe tipuri de alocatii.
    (5) Formularul de cerere este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In cazul familiei definite la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara ori de instanta de judecata, dupa caz.
    (2) In cazul familiei definite la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei este persoana singura.
    (3) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
    Art. 5
    Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.
    Art. 6
    (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie completat la zi.
    (2) In situatia in care livretul de familie nu este completat la zi cu modificarile survenite in componenta familiei, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l actualiza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere.
    (3) In situatia in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere.
    (4) Situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie se dovedesc cu urmatoarele documente:
    a) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
    b) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
    c) dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
    (5) Pentru familiile cetatenilor straini sau apatrizi nu se solicita livretul de familie. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine, precum si cu alte documente eliberate de autoritatile romane competente.
    Art. 7
    Dreptul la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si (3).
    Art. 8
    (1) Pentru stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere, reprezentantul familiei declara veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara inregistrarii cererii.
    (2) Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele mentionate in formularul de cerere.
    Art. 9
    In situatia in care familia definita la art. 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 este beneficiara de ajutor social, alocatia familiala complementara sau, dupa caz, alocatia de sustinere se acorda la cererea reprezentantului familiei, insotita numai de livretul de familie.
    Art. 10
    In situatia in care familia definita la art. 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 locuieste impreuna cu alte persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, cu exceptia obligatiilor legale de intretinere.
    Art. 11
    (1) In vederea solutionarii cererii pentru acordarea alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin ancheta sociala, la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 verificarea prevazuta la alin. (1) de mai sus se va efectua la locul indicat de solicitant, de catre o comisie formata din cel putin doua persoane.
    (3) Pentru definitivarea anchetei sociale persoanele desemnate de primar pot utiliza si informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materiala, sociala si civila a familiei solicitantului de alocatie.
    (4) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 12
    (1) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se transmite la directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala, insotita de cererea titularului in original, certificata de primar. Cererea nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugari ori alte vicii de forma sau de fond.
    (2) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului impreuna cu ancheta sociala se pastreaza la primarie in dosarul titularului.
    Art. 13
    Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, emisa pe baza documentelor prevazute la art. 12 alin. (1).
    Art. 14
    (1) Alocatia familiala complementara si, dupa caz, alocatia de sustinere se acorda si in perioada vacantelor scolare.
    (2) In situatia in care expirarea termenului de 3 luni prevazut la art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 este in perioada vacantei scolare de vara, dovada de frecventare a cursurilor se va prezenta la inceputul anului scolar urmator.
    Art. 15
    (1) Beneficiaza de alocatie familiala complementara sau, dupa caz, de alocatie de sustinere si familiile care au in intretinere copii de varsta scolara si care intrerup temporar frecventarea cursurilor de invatamant organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical.
    (2) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap.
    Art. 16
    Pe perioada in care copilul in varsta de pana la 18 ani este incredintat unei institutii de asistenta sociala sau asistentului maternal profesionist, plata alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se suspenda pana la emiterea unei noi dispozitii a primarului de incetare a dreptului sau de modificare a cuantumului alocatiei.
    Art. 17
    Suspendarea sau reluarea platii alocatiei familiale complementare ori, dupa caz, a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, pe baza dispozitiei scrise a primarului, emisa ca urmare a constatarii situatiilor prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003.
    Art. 18
    (1) Plata alocatiei familiale complementare si, dupa caz, a alocatiei de sustinere se asigura lunar, la domiciliul titularului, prin mandat postal sau, la cererea titularului, in cont personal deschis la o unitate bancara.
    (2) In vederea efectuarii platii alocatiei familiale complementare si, dupa caz, a alocatiei de sustinere pe baza de mandat postal, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prin care se stabilesc procedurile de plata la domiciliul beneficiarilor si tarifele pentru serviciile prestate, in conditiile legii.
    Art. 19
    In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                                    CERTIFICAT PRIMAR
                                                           L.S.

                                  CERERE
pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

    Domnului Primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului
    ___________________________________________________________

    I. Subsemnatul,
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Numele                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Prenumele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _       _ _       _ _ _          _
    Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Judetul      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Va rog sa-mi aprobati:
                                                          ___
    - alocatia familiala complementara                   |___|

                                                          SAU
                                                          ___
    - alocatia de sustinere pentru familia monoparentala |___|

    Mentionati daca beneficiati de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001:
        ___
    DA |___|
        ___
    NU |___|

____________
    *1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
    - B.I. - buletin de identitate;
    - C.I. - carte de identitate;
    - C.I.P. - carte de identitate provizorie.
    Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
    - C.I. - carte de identitate;
    - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara;
    - D.I. - document de identitate.

    NOTA:
    Cererea nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugiri ori alte vicii de forma sau fond.

    II. Date privind componenta familiei:

    SOT/SOTIE*)
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    1. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor       |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    *) Nu se completeaza in cazul familiilor monoparentale.
________________________________________________________________________________

    COPII*2)
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    1. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*3)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    2. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*3)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    3. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*3)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    4. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*3)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    5. Numele              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Prenumele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*3)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

____________
    *2) In cazul familiilor cu mai mult de 5 copii se va completa o anexa.
    *3) In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de nastere.

    III. Date privind veniturile nete realizate de membrii familiei:
                                                    _ _
    1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA: |_|_|

 ______________________________________________________________________________
| Cod | Categoria de venituri    |Actul doveditor*4)| Venitul realizat*5) (lei)|
| VEN |                          |                  |                          |
|_____|__________________________|__________________|__________________________|

    Salariu si alte drepturi salariale:
 ______________________________________________________________________________
| 01  | - pe baza de contract de | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   munca                  |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   angajator      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 02  | - indemnizatia           | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   asistentului personal  |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   al persoanei cu        |   angajator      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   handicap               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 03  | - salariul asistentului  | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   maternal profesionist  |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   angajator      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 04  | - salariul ingrijitorului| - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   la domiciliu al        |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanei varstnice    |   angajator      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   dependente             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 05  | - venitul lunar realizat | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   ca membru asociat sau  |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoana autorizata sa |   Administratia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   desfasoare o activitate|   Financiara     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   independenta           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 06  | - indemnizatia de somaj/ | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   venit lunar de         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   completare             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Pensii:
 ______________________________________________________________________________
| Pensii de stat:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 07  | - pensia pentru limita   | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de varsta              |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 08  | - pensia anticipata      | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  9  | - pensia anticipata      | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   partiala               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 10  | - pensia de invaliditate | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 11  | - pensia de urmas        | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Pensii militare:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 12  | - pensia de serviciu     | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 13  | - pensia de invaliditate | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 14  | - pensia de urmas        | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 15  | - pensia I.O.V.R.        | - talon de pensie|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 16  | - indemnizatia pentru    | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanele care si-au  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pierdut total sau      |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|     |   partial capacitatea de |                  |
|     |   munca ca urmare a      |                  |
|     |   participarii la        |                  |
|     |   Revolutie, marii       |                  |
|     |   mutilati, ranitii si   |                  |
|     |   pentru urmasii celor   |                  |
|     |   decedati in Revolutie  |                  |
|_____|__________________________|__________________|
 ______________________________________________________________________________
| 17  | - alocatia sociala pentru| - talon de plata/|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   nevazatori             |   adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 18  | - indemnizatia de        | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   insotitor pentru       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pensionari gr. I       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   invaliditate           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Alte drepturi de asigurari sociale
 ______________________________________________________________________________
| 19  | - indemnizatia pentru    | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   incapacitatea temporara|   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de munca               |   angajator      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 20  | - indemnizatia pentru    | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   cresterea copilului    |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pana la varsta de 2    |   angajator sau, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau 3 ani              |   dupa caz, de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   casa de pensii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 21  | - indemnizatia de        | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   maternitate            |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   angajator sau, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   dupa caz, de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   casa de pensii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Indemnizatii cu caracter permanent
 ______________________________________________________________________________
| 22  | - indemnizatia lunara    | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   acordata magistratilor |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   inlaturati din justitie|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   din considerente       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   politice               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 23  | - indemnizatia lunara    | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   acordata persoanelor   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persecutate din motive |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   politice sau etnice    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 24  | - indemnizatia, sporul   | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau renta acordata     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   invalizilor,           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   veteranilor si         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   vaduvelor de razboi    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 25  | - indemnizatia pentru    | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   parintii persoanelor   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care au decedat in     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   timpul Revolutiei      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   din 1989               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 26  | - indemnizatia de        | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   ingrijire pentru       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   revolutionarii invalizi|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   gr. I                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 27  | - suma fixa acordata     | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   mamelor eroilor-martiri|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 28  |   Indemnizatia lunara    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pentru persoanele care |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   au efectuat stagiul    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   militar in cadrul      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   Directiei Generale a   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   Serviciului Muncii in  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   perioada 1950 - 1961   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 29  |   Indemnizatia lunara    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pentru persoanele cu   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   handicap               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ALOCATII
 ______________________________________________________________________________
| 30  | - alocatia de stat pentru| - talon de plata/|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   copii                  |   adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 31  | - alocatia de intretinere| - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pentru copiii dati in  |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|     |   plasament familial sau |                  |
|     |   incredintati, potrivit |                  |
|     |   legii, unor familii sau|                  |
|     |   persoane               |                  |
|_____|__________________________|__________________|

    BURSE
 ______________________________________________________________________________
| 32  | - pentru elevi           | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   unitatea de    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   invatamant     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 33  | - pentru studenti        | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   unitatea de    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |   invatamant     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    AJUTOARE
 ______________________________________________________________________________
| 34  | - ajutorul banesc lunar  | - talon de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pentru persoanele care |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|     |   au devenit incapabile  |                  |
|     |   de munca in perioada   |                  |
|     |   efectuarii unei pedepse|                  |
|     |   privative de libertate |                  |
|_____|__________________________|__________________|__________________________
| 35  | - ajutorul social lunar  | - adeverinta     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pentru sotiile celor   |   eliberata de   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care satisfac serviciul|   centrul militar|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   militar obligatoriu    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|__________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 1                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    2. ALTE SURSE DE VENIT
 ______________________________________________________________________________
|          Sursa de venit        | Actul doveditor  |     Venitul realizat*6)  |
|                                |     privind      |             (lei)        |
|                                |   proprietatea   |                          |
|                                |  si/sau venitul  |                          |
|                                |     realizat     |                          |
|________________________________|__________________|__________________________|
| a) Terenuri, cladiri, spatii   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    locative sau alte bunuri    |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    mobile ori imobile (la      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    stabilirea venitului se iau |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    in considerare arenda,      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    chiriile, alte fructe       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    civile, naturale sau        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    industriale produse de      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    acestea)                    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|________________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| b) Alte venituri               |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                                |                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|________________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 2                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|________________________________|__________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 ______________________________________________________________________________
| VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (TOTAL 1 + TOTAL 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 ______________________________________________________________________________
| VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Venit lunar total/nr. membri familie)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    IV. Declar pe propria raspundere ca nu am solicitat dreptul la alocatie familiala complementara sau la alocatia de sustinere de la alte primarii.

    V. Ma oblig sa aduc la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, in termen de 5 zile de la data modificarii.

    VI. Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv ca declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

              Data                      Semnatura solicitantului
         _______________          __________________________________

____________
    *4) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
    *5) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.
    *6) Pentru toate sursele se va inscrie venitul mediu lunar.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Consiliul local _______________________
    Judet/Mun. Bucuresti __________________

                               ANCHETA SOCIALA*1)
    pentru acordarea
    - alocatiei familiale complementare                      [ ]
    - alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala    [ ]

                        efectuata la data _____ anul ______

    Urmare cererii d-lui (d-nei) .............................................. inregistrata cu nr. .............. data .........., s-a procedat la verificarea situatiei de fapt, la adresa ............................................... si s-au constatat urmatoarele:

    A. Date privind familia:
    1. Componenta familiei si veniturile*2) acesteia:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Componenta familiei            |Veniturile    |Alte         |
|crt.|                                            |familiei      |venituri     |
|    |____________________________________________|______________|_____________|
|    | Nume si |C.N.P./   |Relatia de |Ocupatia   |Sursa |Cuantum|Sursa|Cuantum|
|    | prenume |data      |rudenie    |           |cod*4)| (lei) |*5)  |(lei)  |
|    |         |nasterii  |___________|___________|      |       |_____|_______|
|    |         |(ZZ/LL/AA)|in  |cod*3)|in  |cod*3)|      |       |     |       |
|    |         |          |clar|      |clar|      |      |       |     |       |
|____|_________|__________|____|______|____|______|______|_______|_____|_______|
|____|_________|__________|____|______|____|______|______|_______|_____|_______|
|____|_________|__________|____|______|____|______|______|_______|_____|_______|
|____|_________|__________|____|______|____|______|______|_______|_____|_______|
|    |                         TOTAL              |      |       |     |       |
|____|____________________________________________|______|_______|_____|_______|

                             __ __
    Total membri in familie |__|__|,
              __ __
    din care |__|__| copii in varsta de pana la 18 ani

    2. Locuinta:
    Tipul locuintei - cod*3)                           [ ]

    Regimul juridic al locuintei proprietate - cod*3)  [ ]

    Nr. camere ................................................................
    Suprafata locativa (mp) ...................................................
    Dotare cu bunuri de folosinta indelungata
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Conditii de igiena ........................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Locuieste impreuna cu alte
       - familii           [ ]
       - persoane singure  [ ]

    4. Familia detine in proprietate/folosinta
    Terenuri: .................................................................
    Cladiri (altele decat locuinta) ...........................................
    ...........................................................................
    Spatii locative (altele decat locuinta) ...................................
    ...........................................................................
    Alte bunuri ...............................................................
    ...........................................................................

     5. Starea de sanatate a membrilor familiei (dizabilitati, boli cronice, alte probleme deosebite de sanatate)
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    6. Nevoi speciale ale membrilor familiei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    B. Alte aspecte constatate ................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................


          Solicitant ________________       Intocmit _________________
          (Nume si prenume)

          Semnatura _________________       Semnatura ________________

------------
    *1) Se va intocmi numai pentru familia solicitanta a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.
    *2) Se va evidentia venitul realizat de membrii familiei solicitante.
    *3) Se va trece codul prevazut in tabelele Relatia de rudenie, Ocupatia, Tipul locuintei si Regimul juridic al locuintei.
    *4) Se va trece codul VEN prevazut la capitolul III punctul 1 din cerere.
    *5) Se va trece sursa de venit.

                       Coduri utilizate in ancheta sociala:

 ______________________________________________________________________________
| Cod |                         Relatia de rudenie                             |
| RR  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  01 | titularul                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|  02 | sot/sotie                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|  03 | concubin                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|  04 | copil (inclusiv copilul luat in adoptie, plasament familial,           |
|     | incredintare, tutela sau curatela)                                     |
|_____|________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Cod |                                Ocupatia                                |
|  O  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  01 | salariat                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|  02 | persoana autorizata sa desfasoare activitati independente              |
|_____|________________________________________________________________________|
|  03 | somer (care primeste indemnizatie de somaj)                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|  04 | lucrator ocazional                                                     |
|_____|________________________________________________________________________|
|  05 | pensionar                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|  06 | fara loc de munca                                                      |
|_____|________________________________________________________________________|
|  07 | casnic
|_____|________________________________________________________________________|
|  08 | elev, student                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|  09 | copil de varsta scolara care nu urmeaza o forma de invatamant          |
|     | organizata potrivit legii                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|  10 | copil de varsta prescolara                                             |
|_____|________________________________________________________________________|

 ____________________________________________
| Cod |           Tipul locuintei            |
|  L  |                                      |
|_____|______________________________________|
| 01  | casa cu curte                        |
|_____|______________________________________|
| 02  | casa fara curte                      |
|_____|______________________________________|
| 03  | apartament la bloc                   |
|_____|______________________________________|
| 04  | nu are locuinta/locuinta improvizata |
|_____|______________________________________|

 ____________________________________________________
| Cod |       Regimul juridic al locuintei           |
| JL  |                                              |
|_____|______________________________________________|
|  01 | in proprietate                               |
|_____|______________________________________________|
|  02 | in inchiriere (public/privat)                |
|_____|______________________________________________|
|  03 | in proprietatea unei rude cu care locuieste  |
|_____|______________________________________________|
|  04 | nu are acte pentru locuinta                  |
|_____|______________________________________________|
|  05 | alte situatii                                |
|_____|______________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1539/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1539 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu