Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 532 din 3 aprilie 2007

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 260 din 18 aprilie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 187, 1891, 191 şi 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 14, 15 şi 182 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul Oficial al  Romaniei,  Partea I,  nr.  121   din 19 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3.  -  (1) Se aprobă formularul  122 «Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», cod M.F.P. 14.13.01.03/d, prevăzut în anexa nr. 3.

(2)     Formularul 122 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(3)   Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului 122 sunt prevăzute în anexa nr. 5."

2. Anexa nr. 1 „Procedură de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv", se modifică şi se completează după cum urmează:

2.1. La capitolul C punctul I, după subpunctul 1.1 se introduce subpunctul 1.11, cu următorul cuprins:

„1.11. Prin derogare de la dispoziţiile subpct. 1.1, antrepozitele fiscale expeditoare care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unui municipiu reşedinţă de judeţ sau a municipiului Bucureşti, care aparţin unui antrepozitar autorizat care face parte din categoria contribuabililor mari sau mijlocii, astfel cum sunt definiţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire după cum urmează:

a)   antrepozitele fiscale expeditoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ, aparţinand unui contribuabil mare sau mijlociu, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire la administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene;

b)   antrepozitele fiscale expeditoare care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Bucureşti, aparţinand unui contribuabil mijlociu, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;

c)   antrepozitele fiscale expeditoare care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului  Ilfov, aparţinand  marilor contribuabili, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili."

2.2.   La capitolul C punctul II, după subpunctul 1 se introduce subpunctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Dispoziţiile subpct. 1.11 al pct. I sunt aplicabile în mod corespunzător."

2.3.   La capitolul C punctul IV, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV subpct. 1, la organul fiscal competent formularul 122 «Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3."

2.4.   La capitolul D punctul IV, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV subpct. 1, la organul fiscal competent formularul 122 «Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3."

3.  Anexa nr. 2 «Procedură de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din Romania, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar» se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4.   Anexa nr. 3 «Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv» se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 110/2007)

PROCEDURA

de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din Romania,în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar

I. Aspecte generale

Procedura prevăzută în prezenta anexă se aplică în vederea determinării gradului de risc pe care îl comportă toate livrările de produse accizabile transportate în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Analiza de risc se realizează în două etape, aşa cum sunt descrise la cap. II şi III:

-   stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat;

-   stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

După parcurgerea acestor etape se va obţine Coeficientul de Risc al Transportului (CRT).

Coeficientul de risc al transportului (CRT) reprezintă o sumă obţinută automat în urma analizei de risc, clasificată ulterior pe 3 nivele de risc, indicand proporţional şi în ordine crescătoare riscul dezvoltat:

- CRT stabilit este sub valoarea de 10 puncte ponderate - fără risc;

- CRT stabilit este între valorile de 11-60 de puncte ponderate - risc scăzut;

- CRT stabilit este între valorile 61-100 de puncte ponderate - risc ridicat.

Un CRT se va acorda fiecărui document administrativ de însoţire aferent unui transport pe teritoriul comunitar şi va fi determinat la momentul primirii exemplarului 5 din documentul administrativ de însoţire de către Serviciul central de legături, cu suportul Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei, în baza de date centrală.

Se va identifica un grad de risc al transportului respectiv, pe baza datelor deţinute despre antrepozitarul autorizat şi antrepozitul fiscal expeditor şi a celor din documentul administrativ de însoţire. Fiecărui indicator de risc i se acordă o pondere la calcularea CRT, care reprezintă procentul ariei de risc în cadrul riscului general.

Valoarea CRT reprezintă ponderea punctajelor indicatorilor de risc care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului şi al celor asociaţi livrării de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Excepţie de la analiza de risc vor face următoarele categorii de operaţiuni, care se vor califica în mod automat ca avand un risc ridicat:

-   operaţiunile avand ca obiect tranzacţiile cu ţigarete, alcool etilic şi băuturi spirtoase provenind sau avand ca destinaţie o ţară terţă;

-    livrările de produse accizabile realizate de antrepozitarii aflaţi în stare de insolvabilitate;

-    livrările de produse accizabile realizate de antrepozitarii care se află în prima lună de activitate;

-   operaţiunile realizate de antrepozitari care au fost declaraţi inactivi.

II. Indicatori care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat expeditor

II.1. Indicatori calculaţi de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei administrare se află antrepozitarul expeditor

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri şi apoi semestrial, începand cu data de 5 august 2007, într-un termen maxim de 5 zile.

Inainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va solicita, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării, la zi, a tuturor bazelor de date care furnizează informaţii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va comunica punctajele către Serviciul central de legături.

Indicatorii urmăriţi şi punctajul aferent acestora sunt:

1.  Mărimea contribuabilului

Punctaj:

0 puncte - mari contribuabili

50 de puncte - contribuabili mijlocii şi mici.

2.  Antecedente fiscale

Punctaj:

0 puncte - nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

100 de puncte - are fapte înscrise în cazierul fiscal.

3.    Modul de verificare a antrepozitarului (sumele reprezintă rezultatele cumulate ale tuturor inspecţiilor fiscale efectuate în perioada de referinţă)

Punctaj:

0 puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mici de 10.000 lei sau nu au fost calculate sume suplimentare pentru accize

50 de puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii cuprinse între 10.001 lei şi 100.000 lei

70 de puncte - a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani şi au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mari de 100.000 lei

100 de puncte - nu a avut inspecţii fiscale în ultimii 3 ani.

4.  Sancţiuni aplicate

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a primit nicio sancţiune contravenţională la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni

50 de puncte - antrepozitarul a primit pană la 3 sancţiuni contravenţionale la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni

100 de puncte - antrepozitarul a primit mai mult de 3 sancţiuni contravenţionale la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni.

5.  Documente administrative de însoţire neînchise

Punctaj:

0 puncte - nu are documente administrative de însoţire neînchise în ultimele 12 luni

100 de puncte - are documente administrative de însoţire neînchise în ultimele 12 luni

6.   Gradul de conformare la îndeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de vectorul fiscal

Punctaj:

0 puncte - îndeplinirea voluntară şi la termen a tuturor obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni

50 de puncte - îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni, dar fără respectarea termenelor legale

100 de puncte - neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor declarative în ultimele 12 luni (cel puţin un impozit sau o taxă nedeclarat(ă) în ultimele 12 luni).

7.  Executări silite înregistrate

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a fost supus unei executări silite de la autorizarea sa

50 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite mai vechi de un an

100 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite în ultimul an.

8.  Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat (total datorat - total de rambursat/restituit)

Punctaj:

0 puncte - contribuabili care nu au datorii

10 puncte - contribuabili mari care au datorii sub 500.000 lei, contribuabili mici si mijlocii care au datorii sub 350.000  lei

50 de puncte - contribuabili mari care au datorii între 500.001   lei şi  1.000.000 lei, contribuabili mici şi mijlocii care au datorii între 350.001 lei şi 1.000.000 lei

100 de puncte - contribuabili care au datorii ce depăşesc 1.000.000 lei.

9.   Nivelul capitalurilor totale (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale de peste 10.000.000 lei

10 puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale între 5.000.001 şi 10.000.000 lei

50 de puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale între 1.000.001 şi 5.000.000 lei

100 de puncte - antrepozitarul deţine capitaluri totale sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului

10.  Active imobilizate (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate de peste 10.000.000 lei

10 puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate între 5.000.001 şi 10.000.000 lei

50 de puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate între 1.000.001 şi 5.000.000 lei

100 de puncte - antrepozitarul deţine active imobilizate sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

11.   Variaţii ale rezultatelor fiscale anuale - profit/pierdere (se calculează potrivit bilanţurilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiaţi)

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat profit în ultimii 2 ani fiscali încheiaţi pentru care există bilanţ depus sau, în cazul în care antrepozitarul este nou-înfiinţat, dacă a încheiat primul an fiscal avand profit

50 de puncte - dacă a înregistrat profit în ultimul an şi pierdere în anul anterior

70 de puncte - dacă a înregistrat în ultimul an fiscal pierdere şi profit în anul anterior

100 de puncte - dacă a înregistrat pierdere în ultimii 2 ani consecutivi.

12.  Variaţii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani (se calculează potrivit bilanţurilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiaţi)

Se calculează:

Variaţia = [(CA din ultimul an - CA din penultimul an)/CA din penultimul an]x100

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat o variaţie pozitivă a cifrei de afaceri de peste 25% în ultimii 2 ani consecutivi

30 de puncte - dacă a înregistrat o variaţie pozitivă a cifrei de afaceri între 0-25% în ultimii 2 ani consecutivi

100 de puncte - dacă a înregistrat o variaţie negativă a cifrei de afaceri în ultimii 2 ani consecutivi sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

13.   Gradul de îndatorare = (datorii totale/total active imobilizate) x 100 (se calculează potrivit bilanţului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - gradul de îndatorare este sub 100%

50 de puncte - gradul de îndatorare este între 101% si 150%

100 de puncte - gradul de îndatorare este peste 150% sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

II.2. Indicatori calculaţi la nivel central

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri şi apoi, semestrial, începand cu data de 5 august 2007, întrun termen maxim de 5 zile.

Inainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei va lua măsuri în vederea actualizării, la zi, a tuturor bazelor de date care furnizează informaţii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, punctajele obţinute împreună cu punctajele calculate pentru indicatorii menţionaţi la pct. II.1 şi comunicaţi de către autoritatea fiscală de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor vor fi păstrate într-o bază de date.

Indicatorul urmărit şi punctajul aferent acestuia sunt:

14.  Istoricul activităţii antrepozitarului

Punctaj:

0 puncte - data autorizării antrepozitarului depăşeşte 3 ani, iar în această perioadă a funcţionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizaţiei unui antrepozit, încetarea activităţii);

20 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între 1 şi 3 ani, iar în această perioadă a funcţionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizaţiei unui antrepozit, încetarea activităţii);

50 de puncte - data autorizării antrepozitarului depăşeşte un an, iar în această perioadă activitatea antrepozitarului a suferit întreruperi (încetarea activităţii urmată de o nouă autorizare, suspendarea autorizaţiei unui/unor antrepozit/antrepozite);

70 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între un an şi 6 luni;

100 de puncte - data autorizării antrepozitarului nu depăşeşte 6 luni.

III. Indicatori care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabileîn regim suspensiv

La momentul recepţionării exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire, în format electronic, de către autoritatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, acesta va fi transmis în aceeaşi zi lucrătoare către Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, într-o bază de date centrală.

Documentele administrative de însoţire recepţionate după ora 18,00 vor fi transmise a doua zi lucrătoare pană cel tarziu la ora 10,00.

Calcularea punctajelor indicatorilor de mai jos se va realiza la nivel central, pe baza datelor din documentul administrativ de însoţire.

Indicatorii urmăriţi şi punctajul aferent acestora sunt:

15.   Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor în funcţie de codul de accize completat în căsuţa 15 din documentul administrativ de însoţire (se urmăreşte codul de accize al antrepozitarului roman şi codul din Nomenclatorul activităţilor desfăşurate în cadrul antrepozitului fiscal)

Punctaj:

0puncte - antrepozite de producţie şi depozitare vin şi băuturi fermentate, altele decat bere şi vin (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile W2 şi W3)

20 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare bere (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul B)

30 de puncte - antrepozite de producţie ţigări şi ţigări de foi, tutun destinat rulării în ţigarete şi alt tutun de fumat (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile T3, T4 sau T5)

40 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare ţigarete (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul T2)

50 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare produse intermediare (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi PP, iar produsul autorizat în SEED are codul I)

70 de puncte - antrepozite de producţie şi depozitare produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile E2, E3,E5, E6, E7, E8, E9.1 şi E9.2)

80 de puncte - antrepozite de producţie/depozitare alcool etilic şi băuturi spirtoase (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP sau DD, iar produsele autorizate în SEED au codurile S2, S3, S4 şi S5)

90 de puncte - antrepozite de depozitare produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt DD şi produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9)

100 de puncte - antrepozite de producţie produse energetice (caracterele 10 şi 11 din codul de accize sunt PP şi produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9).

16.  Tipul de autorizare a operatorului destinatar (se urmăreşte codul de accize din căsuţa 4 din documentul administrativ de însoţire)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitar autorizat

50 de puncte - operator înregistrat

100 de puncte - operator neînregistrat.

17.   Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor (se urmăreşte codul de accize din căsuţa 4 din documentul administrativ de însoţire şi se urmăreşte pentru ce este autorizat conform nomenclatorului de activităţi din SEED)

Punctaj:

0 puncte - vin şi băuturi fermentate, altele decat bere şi vin (codurile W2 şi W3)

20 de puncte - bere (codul B)

40 de puncte - produse din tutun (codurile T2, T3, T4 sau T5)

50 de puncte - produse intermediare (codul I)

70 de puncte - produse energetice (codurile E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9.1 şi E9.2)

80 de puncte - alcool etilic si băuturi spirtoase (codurile S2, S3, S4 şi S5)

100 de puncte - produse energetice (codurile E4.1 - E4.9) sau nu există nicio codificare.

18.   Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv (căsuţele 19a, 19b şi 19c)

Punctaj:

0 puncte - vinuri (NC 2204, 2205), bere (NC 2203 00 sau orice produs care conţine un amestec de bere şi de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00), precum şi alte coduri NC care nu se regăsesc la punctajele de mai jos

20 de puncte - tutun prelucrat (NC 2401, 2402, 2403)

50 de puncte - produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518; produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50; produsele cu codurile NC de la 2710 11   la 2710   19 69; produsele cu codurile NC 2711  (cu excepţia 2711    11, 2711 21 si 2711 29); produsele cu codul NC 2901 10; produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44; produsele cu codul NC 2905 11 00; produsele cu codul NC 3824 90 99

100 de puncte - alcool etilic (NC 2207, 2208, 2204, 2205 şi 2206 00)

19. Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

Plafon cantitativ:

• NC 2207 alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică mai mare sau egală cu 80% în cantitate de 20 HI alcool pur (20°C);

•  NC 2208 băuturi spirtoase în cantitate de 12 HI volum de băuturi;

•  NC 2402.20 ţigarete în cantitate de 500.000 de unităţi

Punctaj:

10 puncte - antrepozitarul livrează cantităţi sub plafonul cantitativ mai sus menţionat

50 de puncte - antrepozitarul livrează cantităţi care nu depăşesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus menţionat

100 de puncte - antrepozitarul livrează cantităţi care depăşesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus menţionat.

IV. Ponderea punctajelor indicatorilor de risc

Punctajul final (CRT) se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecăruia dintre indicatorii menţionaţi la pct. II şi III, ponderate cu procentele prevăzute în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Indicatori

Pondere

1.

Mărimea contribuabilului

2%

2.

Antecedente fiscale

8%

3.

Modul de verificare a antrepozitarului

11%

4.

Sancţiuni aplicate

6%

5.

Documente administrative de însoţire neînchise

6%

6.

Gradul de conformare la îndeplinirea obligaţiilor declarative

8%

7.

Executări silite înregistrate

6%

8.

Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat

5%

9.

Nivelul capitalurilor totale

3%

10.

Active imobilizate

3%

11.

Variaţii ale rezultatelor fiscale anuale

4%

12.

Variaţii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani

3%

13.

Gradul de îndatorare

4%

14.

Istoricul activităţii antrepozitarului

6%

15.

Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor

4%

16.

Tipul de autorizare a operatorului destinatar

3%

17.

Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor

4%

18.

Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv

8%

19.

Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

6%

Dacă prin ponderare CRT nu este număr întreg, acesta va fi rotunjit.

Calculul CRT aferent unui document administrativ de însoţire recepţionat se realizează automat de către sistemul informatic, la primirea documentului administrativ de însoţire în baza de date centrală.

V. Utilizarea rezultatelor analizei de risc

După calcularea CRT pentru documentele administrative de însoţire primite într-o zi lucrătoare, Serviciul central de legături, cu suportul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, va lua următoarele măsuri:

-   va transmite documentele administrative de însoţire împreună cu CRT aferent compartimentului de schimb internaţional de informaţii din cadrul autorităţii competente în raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, în vederea asigurării evidenţei la nivel judeţean;

-   va transmite documentele administrative de însoţire cu risc ridicat Direcţiei supraveghere produse accizabile şi tranzite din cadrul Autorităţii  Naţionale a Vămilor, în vederea supravegherii transporturilor ce se desfăşoară pe teritoriul naţional pentru a asigura legalitatea mişcării produselor accizabile în regim suspensiv;

-  va transmite un mesaj de alertă către statul membru de destinaţie al transportului, atunci cand CRT este cuprins între 61 şi 100 de puncte ponderate;

-   atunci cand CRT este cuprins între 11 şi 60 de puncte ponderate, va analiza documentele administrative de însoţire respective şi va decide asupra oportunităţii transmiterii unui mesaj de informare către statul membru de destinaţie al transportului.

Baza de date cu documente administrative de însoţire intracomunitare clasificate în funcţie de nivelul de risc va fi disponibilă pentru consultare Serviciului central de legături, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin Romaniei conform legislaţiei naţionale şi comunitare în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi cooperarea administrativă pe linie de accize.

ANEXA Nr. 21) (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 110/2007)

122      

 

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE PRIVIND ACCIZELE AFERENTE DIFERENŢELOR DE PRODUSE ACCIZABILE TRANSPORTATE ÎN REGIM SUSPENSIV

     

Declaraţie rectificativă

Se completează cu X             -

numai în cazul declaraţiilor

rectificative

A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

B. DIFERENTE DE ACCIZE

Nr.

crt.

Documentul administrativ de însoţire   seria...........

......... nr.........................

Codul de accize al expeditorului

Data expedierii produselor accizabile

Tipul accizei*)

Codul bugetar

Suma datorată

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, prenume_____________________________

Funcţia __________________________________

Semnătura şi ştampila

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare.......................................................

Data.............................

*) Se completează conform Nomenclatorului din anexă.

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA

NOMENCLATOR

Nr. crt.

Tipul accizei

1.

Accize pentru bere

2.

Accize pentru vinuri spumoase

3.

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decat bere şi vinuri

4.

Accize pentru produse intermediare

5.

Accize pentru alcool etilic

6.

Accize pentru ţigarete

7.

Accize pentru ţigări şi ţigări de foi

8.

Accize pentru tutun de fumat

9.

Accize pentru benzină cu plumb

10.

Accize pentru benzină fără plumb

11.

Accize pentru motorină

12.

Accize pentru păcură

13.

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

14.

Accize pentru petrol lampant (kerosen)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 532/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 532 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu