Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 804 din 15 martie 2010

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 31 martie 2010Ţinând seama de prevederile art. 187, 1891, 191 şi 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 14, 15 şi 182 din titlul VII „Accize şi alte taxe speciale" din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) pct. 32, 38 şi 41 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Sintagma „compartimentul de identificare, analiză, investigaţii şi schimb de informaţii privind circulaţia produselor accizabile din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale" se înlocuieşte cu sintagma „compartimentul de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale".

2.  La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) transmiterea mesajelor prealabile de informare sau de alertă, precum şi a cererilor de verificare a mişcărilor sau a răspunsurilor la aceste solicitări, prevăzute la art. 23 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor, către compartimentul de legături pentru accize din cadrul Direcţiei supraveghere accize şi operaţiuni vamale;".

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Compartimentul de schimb internaţional de informaţii are ca atribuţii principale următoarele:

a) transmite către Serviciul central de legături, periodic sau la cerere, informaţii şi date necesare gestionării activităţii de cooperare administrativă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene;

b)  primeşte informaţiile şi datele transmise de Serviciul central de legături, referitoare la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

c)    organizează şi gestionează evidenţa solicitărilor, informaţiilor şi datelor primite şi a celor transmise de la/către Serviciul central de legături;

d) efectuează sau solicită structurilor competente, cu avizul şefului ierarhic superior şi al directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea de acţiuni de inspecţie fiscală, în vederea soluţionării solicitărilor primite de la Serviciul central de legături;

e)    asigură şi urmăreşte respectarea termenelor de soluţionare a solicitărilor primite de la Serviciul central de legături;

f)  colaborează cu compartimentele de inspecţie fiscală în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de inspecţie fiscală la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

g)  participă la elaborarea tematicilor şi metodologiilor în domeniul inspecţiei fiscale a operaţiunilor intracomunitare;

h) verifică modul de aplicare de către organele de inspecţie fiscală a metodologiilor şi procedurilor din domeniul inspecţiei fiscale a operaţiunilor intracomunitare;

i) îndrumă activitatea organelor de inspecţie fiscală în cazul inspecţiei fiscale la contribuabilii care efectuează tranzacţii intracomunitare;

j) primeşte din partea compartimentelor de inspecţie fiscală solicitări destinate altor state membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea unor tranzacţii intracomunitare ale contribuabililor români, şi le transmite Serviciului central de legături;

k) întocmeşte periodic raportări către Serviciul central de legături şi/sau către conducerea direcţiei."

5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Compartimentul de legături pentru accize din cadrul Direcţiei supraveghere accize şi operaţiuni vamale are ca atribuţii principale următoarele:

a)  recepţionează din partea statelor membre mesajele de alertă prealabilă pentru livrările în regim suspensiv de accize ce au România ca ţară de destinaţie şi transmite operativ aceste mesaje structurilor teritoriale competente, în vederea efectuării verificărilor ce se impun;

b)  primeşte din partea structurilor teritoriale mesajele de alertă prealabilă pentru livrările în regim suspensiv de accize ce au ca destinaţie alte state membre şi transmite operativ răspunsurile la aceste mesaje structurilor teritoriale competente;

c)  recepţionează din partea statelor membre solicitările având ca scop verificarea unor livrări intracomunitare de produse accizabile primite de către operatorii români în regim suspensiv de accize şi transmite operativ aceste solicitări structurilor teritoriale competente în vederea efectuării verificărilor ce se impun;

d)   primeşte din partea structurilor teritoriale solicitări destinate altor state membre de verificare a unor tranzacţii intracomunitare de produse accizabile expediate/primite, în regim suspensiv de accize, de către operatori economici români. Ulterior, răspunsurile primite din partea statelor membre la solicitările respective le comunică solicitanţilor;

e) răspunde, în limita competenţelor, solicitărilor referitoare la livrările intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize sosite de la alte autorităţi locale;

f)  răspunde oricărei solicitări care priveşte schimbul de informaţii în domeniul accizelor, conform reglementărilor europene."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor asigură realizarea, implementarea şi suportul tehnic pentru aplicaţiile informatice-suport pentru aplicarea procedurilor de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize."

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a municipiului Bucureşti şi birourile vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."

8. Anexa nr. 1 „Procedură de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 2 „Procedură de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 110/2007)

PROCEDURĂ

de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

A. Documentul administrativ de însoţire

1.  Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize este permisă numai atunci când transportul este însoţit de documentul administrativ de însoţire, în condiţiile titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi ale normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme.

2.  In cazul deplasării produselor accizabile între două antrepozite fiscale în regim suspensiv de accize sau între un antrepozit fiscal şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar, în cazul în care antrepozitul expeditor îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, acest document se întocmeşte în 5 exemplare, care se utilizează potrivit dispoziţiilor art. 187 alin. (2) din Codul fiscal.

3. In cazul deplasării produselor accizabile între un antrepozit fiscal care îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în calitate de expeditor, şi un antrepozit fiscal, operator înregistrat sau neînregistrat, care îşi desfăşoară activitatea în România, în calitate de primitor, documentul administrativ de însoţire sau un alt document comercial prevăzut în legislaţia acelui stat membru se întocmeşte în 4 exemplare, care se utilizează conform pct. 14 alin. (3) al titlului VII din Norme.

4.  In cazul deplasării produselor accizabile între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal care îşi desfăşoară activitatea în România, în calitate de primitor, cele 3 exemplare ale documentului administrativ unic reglementat de legislaţia vamală vor fi folosite cu rol de document administrativ de însoţire, conform pct. 15 alin. (5) al titlului VII din Norme.

B. Organizarea evidenţei documentelor administrative de însoţire

1.  Documentele administrative de însoţire sunt primite de direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori de birourile vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire în format electronic utilizând sistemul informatic de control al circulaţiei produselor accizabile.

2. Instrucţiunile de utilizare a sistemului informatic de control al circulaţiei produselor accizabile sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3.   Formatul electronic al documentului administrativ de însoţire se obţine prin folosirea sistemului informatic pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de către Autoritatea Naţională a Vămilor. Condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite pentru utilizarea aplicaţiei sunt stabilite prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

4. Evidenţele în format hârtie ale documentului administrativ de însoţire se organizează şi se gestionează de compartimentul de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire.

5. Documentele administrative de însoţire primite de direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori de birourile vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire se înregistrează în evidenţe organizate în format electronic:

a)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, depusă de antrepozitele fiscale pentru produsele expediate în regim suspensiv de accize, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a) la prezenta procedură;

b)   evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4, depusă de antrepozitele fiscale pentru produsele primite în regim suspensiv de accize, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b) la prezenta procedură.

6.  Formatul hârtie al documentelor prelucrate se arhivează de către compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori ale birourilor vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire.

7.  Zilnic, compartimentul de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale cu competenţe în gestionarea documentului administrativ de însoţire listează şi arhivează evidenţa prevăzută la pct. 5.

C. Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României

I.  Gestiunea documentului administrativ de însoţire, transmis de către antrepozitul fiscal expeditor (exemplarul 5)

1.1.  Antrepozitul fiscal expeditor transmite la momentul expedierii produselor exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire în format electronic către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori către biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

1.2.  Exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire pe suport hârtie este transmis compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al biroului vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, în termenul stabilit potrivit alin. (4) al pct. 14 de la titlul VII din Norme.

II.  Gestiunea documentului administrativ de însoţire transmis de către antrepozitul fiscal primitor (exemplarul 4)

2.1. Antrepozitul fiscal primitor, în termenul prevăzut de lege, transmite prin sistemul informatic un mesaj, denumit în continuare raport de primire, către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori către biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal primitor.

2.2.  Exemplarul 4 al documentului administrativ de însoţire pe suport hârtie este transmis compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al biroului vamal în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitul primitor.

III.   Inchiderea circuitului documentelor administrative de însoţire

3.1.   Circuitul documentelor administrative de însoţire pe suport hârtie se închide, la nivelul fiecărui compartiment de specialitate, dacă unui exemplar 5 al documentului administrativ de însoţire i se alocă un exemplar 4 corespunzător aceluiaşi transport de produse accizabile, documentele cu regim special având elemente de identificare identice (cod de referinţă administrativ unic, denumit în continuare ARC, serie mecanică şi număr, antrepozit expeditor, antrepozit primitor, produse accizabile transportate).

3.2.   Raportul de primire completat în mod satisfăcător confirmă închiderea deplasării produselor în regim suspensiv de accize. Exemplarul tipărit al mesajului generat de sistemul informatic se arhivează de către compartimentul de specialitate, împreună cu exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

3.3. In situaţia în care informaţiile cuprinse în exemplarul 5 nu coincid cu informaţiile cuprinse în exemplarul 4, documente cu regim special având acelaşi ARC, număr şi serie, circuitul documentelor nu poate fi închis.

IV. Gestiunea documentelor administrative de însoţire în cazul antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi pentru prelucrarea acestuia

4.1.   Documentele administrative de însoţire întocmite de antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi pentru prelucrarea acestuia vor fi vizate, pe toate cele 5 exemplare, de către reprezentantul desemnat de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea antrepozitarul expeditor.

4.2.  Dacă antrepozitele fiscale de producţie pentru alcool etilic şi de prelucrare a acestuia se află în localităţi diferite, gestiunea documentelor administrative de însoţire se face potrivit pct. I sau II, după caz.

4.3.  Dacă antrepozitele fiscale de producţie pentru alcoolul etilic şi de prelucrare a acestuia se află în acelaşi loc, documentul administrativ de însoţire se întocmeşte în 3 exemplare, în condiţiile pct. 14 alin. (8) al titlului VII din Norme, In această situaţie, antrepozitul fiscal de prelucrare, ca antrepozit primitor, transmite raportul de primire în format electronic şi exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire certificat compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al biroului vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

D. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul comunitar

I.     Gestiunea documentelor administrative de însoţire (exemplarul 4) sau a altor documente comerciale cu rol de document administrativ de însoţire în cazul produselor accizabile primite în România în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

In situaţia în care produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize dintr-un antrepozit fiscal aflat într-un alt stat membru al Uniunii Europene către un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau neînregistrat aflat în România, primitorul transmite direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori biroului vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea exemplarul 4 certificat al documentului administrativ de însoţire.

II.   Gestiunea documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4 care prezintă lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei în regim suspensiv de accize a produselor accizabile

1. In cazul în care România este statul de destinaţie al produselor care circulă în regim suspensiv de accize din alt stat membru

1.1. Compartimentul de specialitate care primeşte exemplarul 4 al unui document administrativ de însoţire care conţine pierderi sau lipsuri de produse intervenite pe parcursul transportului şi constatate de autoritatea competentă a unui stat membru aplică procedura prevăzută la pct. 182 alin. (2)-(4) de la titlul VII din Norme.

1.2.  Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat care cuprinde în mod obligatoriu:

- numărul şi seria documentului administrativ de însoţire;

- datele de identificare ale antrepozitului fiscal expeditor;

-   pierderile sau lipsurile de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru respectiv;

- încadrarea pierderilor sau lipsurilor de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru respectiv în situaţiile prevăzute la art. 192 alin. (4) din Codul fiscal, cu menţionarea temeiului legal;

-   stabilirea bazei de impozitare a accizelor, potrivit prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal.

1.3.  Referatul se vizează de conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de directorul coordonator al direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori de şeful biroului vamal, după caz.

1.4.   In baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate emite o înştiinţare care cuprinde:

- numărul şi seria documentului administrativ de însoţire;

- datele de identificare ale antrepozitului fiscal expeditor;

- autoritatea competentă a statului membru care a constatat pierderile sau lipsurile de produse;

-   pierderile sau lipsurile de produse constatate de autoritatea competentă a statului membru, care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 192 alin. (4) din Codul fiscal;

-   baza de impozitare a accizelor stabilită potrivit prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal.

1.5.  Compartimentul de specialitate transmite înştiinţarea prevăzută la pct. 1.4 împreună cu o copie a exemplarului de returnat al documentului administrativ de însoţire compartimentului de legături pentru accize din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

1.6.  Inştiinţarea prevăzută la pct. 1.4 împreună cu copia exemplarului de returnat al documentului administrativ de însoţire se transmit de compartimentul de legături pentru accize din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor autorităţii competente a statului membru care a constatat pierderile sau lipsurile de produse accizabile.

2. In cazul în care România este statul în care au fost stabilite sau constatate lipsurile ori pierderile de produse accizabile

2.1.   Documentul prin care sunt stabilite lipsurile sau pierderile de produse accizabile, scutite potrivit legislaţiei din statul de destinaţie, precum şi baza de calcul al accizei, împreună cu o copie a exemplarului de returnat al documentului administrativ de însoţire, primite de la autoritatea competentă a statului membru de destinaţie al transportului de produse accizabile, se transmite Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

2.2.  După primirea documentaţiei prevăzute la pct. 2.1, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi calculează acciza datorată pe baza cotelor aplicabile în România la data când s-au produs pierderile sau a fost înregistrată pierderea.

2.3.  Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi emite Decizia privind stabilirea obligaţiei de plată a accizelor datorate în cazul pierderilor sau lipsurilor stabilite ori constatate pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv de accize al produselor accizabile, prevăzută în anexa nr. 1c) la prezenta procedură.

2.4. In vederea recuperării accizelor stabilite, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi va aplica, potrivit competenţelor, măsurile pentru recuperarea într-un alt stat membru a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă în România.

III. Gestiunea documentelor administrative de însoţire (exemplarul 5) în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv de accize, într-un alt stat membru

1.    Pentru gestiunea exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire transmis de antrepozitul fiscal expeditor din România, dispoziţiile secţiunii C pct. I sunt aplicabile în mod corespunzător.

2.     După înregistrarea în evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5, pentru tranzacţiile intracomunitare, compartimentul de specialitate va efectua o analiză de risc preliminară şi va transmite compartimentului de legături pentru accize din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor copiile exemplarului 5 al documentelor administrative de însoţire pe suport hârtie, precum şi în format electronic, în cazul în care analiza de risc stabileşte necesitatea transmiterii unui mesaj prealabil de informare sau de alertă pentru produsele accizabile aferente documentului administrativ de însoţire analizat.

3.  Procedura de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din/primite în România, în regim suspensiv de accize, deplasate pe teritoriul comunitar, este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

E.  Deplasarea produselor accizabile între un antrepozit fiscal din România şi un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar şi un antrepozit fiscal din România

1. In situaţia în care produsele accizabile sunt transportate în regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal situat pe teritoriul României către un birou vamal de ieşire din teritoriul comunitar, antrepozitul fiscal expeditor transmite exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori către biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

2.   Pentru gestionarea exemplarului 5 al documentului administrativ de însoţire sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile secţiunii D pct. III.

3. In situaţia în care produsele accizabile sunt transportate în regim suspensiv de accize de la un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar către un antrepozit fiscal situat pe teritoriul României, primitorul transmite către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori către biroul vamal, după caz, în a cărei/cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea exemplarul 3 al documentului administrativ unic reglementat de legislaţia vamală.

4.   Pentru gestionarea exemplarului 3 al documentului administrativ unic vamal sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile secţiunii D pct. I sau II, după caz.

F.  Obligaţii declarative

1. Dacă antrepozitul fiscal expeditor al produsului accizabil în regim suspensiv de accize nu primeşte, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire certificat de autoritatea vamală, antrepozitul fiscal expeditor este obligat să înştiinţeze despre aceasta compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al biroului vamal, după caz, în a cărei/cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile.

2. Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv de accize depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut la pct. 1, Formularul 121 „Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv", întocmit potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin.

G. Procedura alternativă utilizată în situaţia în care sistemul informatic este indisponibil

1. Dacă sistemul informatic este indisponibil din cauze imputabile administraţiei fiscale, operatorul economic expeditor din România poate iniţia o mişcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, în următoarele condiţii:

1.1.  Documentul administrativ de însoţire se va întocmi utilizând un formular offline în format pdf pus la dispoziţie gratuit de către Autoritatea Naţională a Vămilor şi care poate fi descărcat de pe pagina web a autorităţii vamale.

1.2.  Formularul va avea înscris ARC-ul atribuit în procedura alternativă.

1.3.  In vederea atribuirii ARC-ului, operatorul economic expeditor va contacta compartimentul Helpdesk EMCS din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în timpul programului de lucru, sau dispeceratul din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea sistemului informatic. Dacă se confirmă indisponibilitatea sistemului informatic, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro, în care va preciza numele şi CNP-ul persoanei autorizate să acceseze sistemul informatic şi numărul de referinţă local atribuit mişcării. Dispecerul va transmite pe adresa de e-mail de la care operatorul economic expeditor a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat în procedură alternativă.

1.4.   După completarea formatului pdf al documentului administrativ de însoţire în procedura alternativă la momentul expedierii produselor, operatorul economic expeditor are obligaţia transmiterii formei electronice a acestui document la compartimentul Helpdesk EMCS sau la dispecerat, după caz, şi prin orice mijloc de comunicare la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori la biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu menţiunea că mişcarea a fost iniţiată în procedură alternativă.

1.5.  De îndată ce sistemul informatic devine operaţional, autoritatea vamală înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a încărca în acest sistem formatul pdf al documentului administrativ de însoţire emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea sistemului în funcţiune.

1.6. In cazul în care sistemul informatic nu validează formatul pdf al documentului completat în procedură alternativă, operatorul economic are obligaţia de a înştiinţa de îndată autoritatea vamală de expediţie şi de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicaţii fiscale.

1.7.   Compartimentul Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestionează documentele primite care sunt arhivate zilnic de către compartimentului Helpdesk, într-un registru special privind situaţia ARC-urilor atribuite în procedură alternativă în ziua anterioară.

1.8.  Dacă sistemul informatic este indisponibil la destinaţie, raportul de primire poate fi făcut în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă sistemul informatic nu este repus în funcţiune în acest termen, va fi utilizat un formular în format pdf pus la dispoziţie gratuit de către administraţia vamală şi care poate fi descărcat de pe pagina web a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

1.9.  Formularul tipărit al raportului de primire în procedură alternativă va fi transmis la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori la biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea operatorul economic expeditor.

2. Dacă sistemul informatic este indisponibil din cauze imputabile operatorului economic expeditor din România, acesta poate iniţia o mişcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după întocmirea documentului administrativ de însoţire în format electronic, accesând aplicaţia informatică de la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori de la biroul vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 1a) la procedură

Evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 5

Data înregistrării în evidenţe

Nr. ARC

Data expedierii produselor

Expeditor

Destinatar

ANEXA Nr. 1b) la procedură

Evidenţa documentelor administrative de însoţire - exemplarul 4

Data înregistrării în evidenţe

Nr. ARC

Data primirii produselor

Expeditor

Destinatar

ANEXA Nr. 1c) la procedură

ROMÂNIA- MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SERVICIUL DE ADMINISTRARE A CONTRIBUABILILOR NEREZIDENŢI

Nr........./............

DECIZIE

privind stabilirea obligaţiei de plată a accizelor datorate în cazul pierderilor sau lipsurilor stabilite ori constatate pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv de accize a produselor accizabile

Către:

Denumirea/Numele şi prenumele...................................................................

Codul de identificare fiscală..........................................................................

Adresa completă din ţara de rezidenţă..........................................................

Cod poştal.........................Fax...................................................................

Telefon..........................E-mail....................................................................

In baza art. 1922 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a pct. 182 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatărilor autorităţilor competente, astfel cum acestea sunt înscrise pe versoul exemplarului documentului administrativ de însoţire nr.....ce se returnează expeditorului, se stabileşte obligaţia de plată a accizei, pentru lipsurile sau pierderile constatate pe teritoriul României la transportul în regim suspensiv al produselor supuse accizelor, după cum urmează:

TIPUL ACCIZEI

(nomenclator)

Diferenţe   constatate,   astfel   cum   sunt  înscrise   pe   versoul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform deciziei autorităţii competente a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota de acciză aplicabilă la data constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

...........................(lei)

TIPUL ACCIZEI

(nomenclator)

Diferenţe   constatate,   astfel   cum   sunt  înscrise   pe   versoul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform deciziei autorităţii competente a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota de acciză aplicabilă la data constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

...........................(lei)

TIPUL ACCIZEI

(nomenclator)

Diferenţe   constatate,   astfel   cum   sunt  înscrise   pe   versoul documentului administrativ de însoţire

Diferenţe de produse supuse la plata accizelor, conform deciziei autorităţii competente a statului de destinaţie (baza de calcul)

Cota de acciză aplicabilă la data constatării diferenţelor

ACCIZĂ DATORATĂ

...........................(lei)

TOTAL ACCIZĂ DATORATĂ

...........................(lei)

In conformitate cu art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Suma stabilită ca acciză datorată se plăteşte în termen de 5 zile de la data constatării pierderilor sau lipsurilor de către organul de control competent.

Pentru neachitarea sumei până la termenul precizat mai sus se datorează majorări de întârziere, în condiţiile cap. III al titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de impunere poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprobat

Funcţia...................................................

Numele şi prenumele..............................

Data......................................................

Semnătura.............................................

Verificat

Funcţia..................................................

Numele şi prenumele.............................

Data......................................................

Semnătura.............................................

Intocmit

Funcţia.................................................

Numele şi prenumele.............................

Data.....................................................

Semnătura............................................

Cod MFP: 14.13.02.03/p

NOMENCLATOR

Nr. crt.

Tipul accizei

1.

Accize pentru bere

2.

Accize pentru vinuri spumoase

3.

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri

4.

Accize pentru produse intermediare

5.

Accize pentru alcool etilic

6.

Accize pentru ţigarete

7.

Accize pentru ţigări şi ţigări de foi

8.

Accize pentru tutun de fumat

9.

Accize pentru benzină cu plumb

10.

Accize pentru benzină fără plumb

11.

Accize pentru motorină

12.

Accize pentru păcură

13.

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

14.

Accize pentru gaz natural

15.

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

16.

Accize pentru cărbune şi cocs

17.

Accize pentru energie electrică

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 110/2007)

PROCEDURĂ

de stabilire şi de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din/primite în România, în regim suspensiv de accize, deplasate pe teritoriul comunitar

I. Aspecte generale

Procedura prevăzută în această anexă se aplică în vederea determinării gradului de risc pe care îl comportă livrările de produse accizabile transportate în regim suspensiv de accize pe teritoriul comunitar şi urmărite prin intermediul sistemului informatic.

Indicatorul privind gradul de risc derivă din analiza de risc pe care o realizează Autoritatea Naţională a Vămilor, prin compartimentele specializate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale, şi conţine informaţii referitoare la orice fraudă sau încercare de fraudă de natură vamală ori fiscală cu produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize.

Analiza de risc se realizează informatizat, în două etape, respectiv: stabilirea punctajului privind comportamentul fiscal şi vamal al operatorilor economici implicaţi şi stabilirea gradului de risc prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul comunitar.

In urma analizei de risc se obţine automat coeficientul de risc al transportului, denumit în continuare CRT, ca urmare a verificării automate a listei indicatorilor şi profilelorde risc active şi pe baza datelor deţinute despre operatorul economic (antrepozitar autorizat, antrepozit fiscal expeditor, transportator, mijloc de transport, rezultate ale rapoartelor de control). CRT-ul se va clasifica în unul dintre cele 3 niveluri de risc, respectiv: risc scăzut, risc mediu sau risc ridicat.

CRT-ul se va acorda fiecărui e-DAI aferent unui transport pe teritoriul comunitar, la momentul primirii exemplarului 5 din DAI de către compartimentul de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale în a căror rază de competenţă se află expeditorul.

Fiecare indicator de risc luat în calcul la stabilirea/calcularea CRT-ului are o pondere ce reprezintă procentul ariei de risc în cadrul riscului general.

Detaliile privind clasificarea într-o anumită categorie de risc pot fi solicitate de către operatorul economic la Direcţia de supraveghere şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Componenta de analiză de risc va califica în mod automat ca având un risc ridicat următoarele categorii de operaţiuni:

- operaţiuni având ca obiect tranzacţiile cu ţigarete, alcool etilic şi băuturi spirtoase provenind sau având ca destinaţie o ţară terţă;

-  livrări de produse accizabile realizate de antrepozitarii aflaţi în stare de insolvabilitate;

-  livrări de produse accizabile realizate de antrepozitarii care se află în prima lună de activitate;

- operaţiuni realizate de antrepozitarii care au fost declaraţi inactivi;

-  operaţiuni care au ca obiect operatori economici sau mijloace de transport asupra cărora au fost instituite măsuri de supraveghere.

II. Indicatorii care reflectă comportamentul vamal şi fiscal al operatorilor economici implicaţi în expedierea/primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

Nr. crt.

Indicatori

1.

Mărimea contribuabilului

2.

Antecedente fiscale

3.

Modul de verificare a antrepozitarului

4.

Sancţiuni aplicate

5.

Nivelul abaterilor

6.

Activităţi desfăşurate în cadrul antrepozitului

7.

Documente administrative de însoţire neînchise

8.

Documente administrative de însoţire anulate

9.

Gradul de conformare la îndeplinirea obligaţiilor declarative

10.

Executări silite înregistrate

11.

Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat

12.

Nivelul capitalurilor totale

13.

Active imobilizate

14.

Variaţii ale rezultatelor fiscale anuale

15.

Variaţii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani

16.

Gradul de îndatorare

17.

Istoricul activităţii antrepozitarului

18.

Rapoarte de control cu rezultat negativ

19.

Depăşirea garanţiei stabilite

20.

Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor

21.

Tipul de autorizare a operatorului destinatar

22.

Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor

23.

Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv de accize

24.

Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv de accize

25.

Tipul mijlocului de transport

26.

Rerutare DAI

27.

Măsuri de supraveghere instituite asupra operatorului economic

28.

Măsuri de supraveghere instituite asupra transportatorului

29.

Măsuri de supraveghere instituite asupra mijlocului de transport

III. Utilizarea rezultatelor analizei de risc

După calcularea CRT-ului pentru formularele electronice ale documentelor administrative de însoţire intrate în sistemul informatic, lucrătorii vamali din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al birourilor vamale de expediţie sau de primire, în funcţie de gradul de risc rezultat automat din sistem, pentru mişcările ce vizează produsele accizabile ale operatorilor economici din raza de competenţă, iau următoarele măsuri:

- pentru nivelurile de risc mediu şi ridicat, verifică mesajul conţinut în recomandările ataşate coeficientului de risc şi procedează la informarea şefului ierarhic superior privind necesitatea demarării unui control pe obiectivele vizate în profilul de risc care a declanşat un nivel ridicat de risc;

- completează raportul de control în sistem informatic în care precizează rezultatele controlului efectuat;

- pentru nivelul de risc scăzut, întocmesc raportul de control doar dacă au rezultat neconcordanţe privitoare la mişcarea în cauză, în momentul expedierii produselor sau la destinaţie, după caz;

-  transmit operativ compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti ori al biroului vamal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea expeditorul, respectiv destinatarul produselor, după caz, un mesaj de informare/alertă în cazul tranzacţiilor naţionale, în scopul mentenanţei dosarului de risc ataşat mişcărilor;

-  transmit operativ compartimentului de legături pentru accize un mesaj de informare/alertă prealabilă în cazul tranzacţiilor intracomunitare, în scopul informării statului membru de destinaţie a transportului sau a statelor membre de tranzit, după caz, despre riscul ataşat mişcării;

-  anunţă, în caz de necesitate, dispeceratul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în vederea informării echipelor mobile aflate în trafic cu detalii despre mişcarea în cauză, conform specificaţiilor rezultate din aplicaţia informatică (EMCS - NSEA Riscuri), în vederea supravegherii transportului pe teritoriul naţional.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 804/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 804 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu