E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008

privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 1 februarie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Majorarea salariilor de bază

Art. 1. - In anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, avute la data de 31 decembrie 2007, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008;

b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 2. - (1) In aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului contractuaIIa care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. - (1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. la-VIa.

(2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, cu excepţia anexelor nr. IV/11b, V/1b şi V/2b, la care limitele minime şi maxime au fost corelate cu majorările acordate aceloraşi funcţii din alte sectoare bugetare.

(3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1 a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008, şi în anexele nr. VII/1 b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.

(4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese si numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1 b, VII/2b, VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi, de asemenea, reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(5) In aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

Art. 4. - Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008 şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5% faţă de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 5. - La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. - (1) In anul 2008, personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2008.

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai- septembrie 2008.

CAPITOLUL II

Alte reglementări

Art. 7. - (1) Promovarea personalului contractual în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, a persoanelor încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 8. -Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. - (1) In vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie.

(2) In cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcţiei deţinute anterior.

Art. 10. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. In cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2) In cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 12. - Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.

Art. 13. - (1) Se acordă un spor de confidenţialitate în cuantum de până la 15% din salariul de bază personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului, personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor, precum şi personalului preluat de către autorităţi şi instituţii publice de la Ministerul Integrării Europene, care în cursul anului 2007 şi-a încetat activitatea.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. - (1) Se acordă un spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.

Art. 15. - (1) Se acordă un spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada în care participă la aceste campanii.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. - (1) Personalul din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România beneficiază de următoarele sporuri:

a) pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, personalul primeşte lunar un spor de confidenţialitate de până la 15%, calculat la salariul de bază;

b) personalul care lucrează în condiţii de risc şi suprasolicitare neuropsihică beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază;

c) personalul care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) lit.a), b) şi c) se stabilesc prin decizie a preşedintelui institutului.

Art. 17. - Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. In cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 19. - (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1 A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. Vll/2a, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008, şi la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. Vll/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, la prezenta ordonanţă.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, din anexele nr. 1B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează cu 4,5 % pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008 si cu 5,5% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.'

Art. 20. - Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 21. - Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 22. - (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 23. - (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. In cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 24. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea la nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală.

(3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.

Art. 25. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 26. - Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum, şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 27. - (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptuIIa o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

Art. 28. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.

Art. 29. -Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice se stabilesc prin echivalare cu cele prevăzute la poziţiile 7 şi 8 din anexa nr.1 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poziţia 7;

b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziţia 7, corespunzător atribuţiilor;

c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poziţia 8."

Art. 30. - La articolul 3 alineatul (2), teza 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Salariile de bază şi celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia prevăzută la poziţia 7 din anexa nr. 1 la aceasta şi se reîncadrează în mod corespunzător pe funcţia de secretar III."

Art. 31. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 32. - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

(4) Impotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

Art. 33. - (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor.

(3) Anexele nr. la-VIIIa şi Ib-VIIIb*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 34. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. Ia-VIII a şi Ib-VIIIb sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr Ia (la 01.01.2008)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALA DE SPECIALITATE

(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale ), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)

A. Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

1

Secretar general

S

3.181

2

Secretar general adjunct

S

2.863

NOTA : Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA

S

693

1.577

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I

S

631

1.380

3

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II

S

581

1.251

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

561

1.122

5

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

551

1.006

6

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

523

-

7

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul IA

SSD

571

1.380

8

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

561

1.122

9

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

551

1.006

10

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul III

SSD

540

912

11

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: debutant

SSD

510

-

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12

Consilier juridic gradul I A

S

693

1.577

13

Consilier juridic gradul I

S

631

1.380

14

Consilier juridic gradul II

S

581

1.251

15

Consilier juridic gradul III

S

561

1.122

16

Consilier juridic gradul IV

S

551

1.006

17

Consilier juridic debutant

S

523

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

18

Referent IA

M

571

805

19

Referent I

M

561

701

20

Referent II

M

551

651

21

Referent III

M

540

571

22

Referent IV

M

531

542

23

Referent debutant

M

510

-

*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap 1. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr, II. precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere si de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale ), Guvernului, înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie si Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului.

A. Funcţii de conducere specifice

Nr, crt.

Funcţia

Nivel ui studiilor

Salariul de bază

- lei -

1

Şef departament, director general

S

2.746

B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice

Nr. crt.

Funcţia *)

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

2

Şef birou senatorial, şef cabinet

S

631

1.400

3

Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent

SSD

571

1.380

4

Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent

M

520

1.006

5

Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent

PL

520

1.154

6

Director de cabinet

S

1.068

2.511

7

Consilier

S

1.068

2.511

8

Expert

S

1.037

2,287

9

Consultant

S

709

1.542

10

Secretar cabinet, secretar dactilograf

M

520

845

*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general ai municipiului Bucureşti. ) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

III. Funcţii specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale Garda Financiară - personal militarizat

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

1

Comisar general

S

2.894

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de ba

- lei -

minim

maxim

Funcţii de execuţie

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Comisar principal I A

S

693

1.577

2

Comisar principal I

S

631

1.380

3

Comisar principal II

S

581

1.251

4

Comisar principal III

S

561

1.122

5

Comisar principal IV

S

551

1.089

6

Comisar debutant

S

523

-

7

Comisar principal I

SSD.

561

1.251

8

Comisar principal II

SSD.

551

1.122

9

Comisar principal III

SSD.

540

1.006

10

Comisar debutant

SSD.

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11

Comisar I A

M

571

845

12

Comisar 1

M

551

750

13

Comisar II

M

540

684

14

Comisar III

M

531

619

15

Comisar debutant

M

510

-

Audit intern

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1

Auditor - ofiţer

S

1.604

2.262

2

Auditor- expert

S

1.118

1.775

3

Auditor- inspector

S

793

1.450

4

Auditor- asistent

S

631

1,290

b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1.

Casier trezorier 1

M

540

652

2.

Casier trezorier II ; agent fiscal, operator rol. numărător bani ; I

M,G

531

572

3.

Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani ; debutant

M;G

510

2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

Nr crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Ministru consilier

S

693

2.531 *)

2.

Consilier economic

S

651

1.382

3.

Secretar economic I

S

592

1,253

4.

Secretar economic II

S

551

1.122

5.

Secretar economic III

S

540

1.006

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1

Referent transmitere I

M

551

702

2

Referent transmitere II

M

540

637

3

Referent transmitere III

M

531

572

4

Referent debutant

M

510

-

3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT

Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

SSD

561

1122

2.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II

SSD

551

1006

3

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III

SSD

540

912

4.

Instructor sportiv, referent sportiv; debutant

SSD

510

-

4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Funcţii specifice Arhivelor Naţionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Arhivist gradul IA

S

693

1.577

2.

Arhivist gradul I

S

631

1.380

3.

Arhivist gradul II

S

581

1.251

4.

Arhivist gradul III

S

561

1.122

5.

Arhivist gradul IV

S

551

1.006

6.

Arhivist debutant

S

523

-

7.

Arhivist gradul IA

SSD

571

1.380

8.

Arhivist gradul I

SSD

561

1.122

9.

Arhivist gradul II

SSD

551

1.006

10.

Arhivist gradul III

SSD

540

912

11.

Arhivist debutant

SSD

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12.

Arhivar IA

M

571

805

13.

Arhivar I

M

561

701

14.

Arhivar II

M

551

651

15.

Arhivar III

M

540

571

16.

Arhivar debutant

M

510

-

5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate

Nr, crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Asistent -şef

S

693

1.577

2.

Asistent -şef

SSD

614

1.323

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3.

Asistent -şef

PL

575

1.159

4.

Asistent-şef

M

561

1.064

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998

ANEXA Nr IIa (la 01.01.2008)

ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA

Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

1. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; graduIIA

S

581

1.199

2

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I

S

571

1.059

3

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II

S

561

921

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III

S

551

835

5

Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant

S

523

-

6

Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer I A

SSD

561

853

7

Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I

SSD

551

735

8

Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II

SSD

540

663

9

Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector ; debutant

SSD

510

-

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10

Consilier juridic gradul I A

S

693

1.337

11

Consilier juridic gradul I

S

631

1.199

12

Consilier juridic gradul II

S

571

1.059

13

Consilier juridic gradul III

S

561

921

14

Consilier juridic gradul IV

S

551

802

15

Consilier juridic debutant

S

523

-

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

16

Referent, inspector; IA

M

561

783

17

Referent, inspector; I

M

551

731

18

Referent, inspector; II

M

540

661

19

Referent, inspector; III

M

531

609

20

Referent, inspector; debutant

M

493

-

21

Agent agricol I

M

540

649

22

Agent agricol II

M;G

531

609

23

Agent agricol III

M;G

520

561

24

Agent agricol debutant

M;G

510

-

NOTA;

Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Nr. crt.

Funcţia

Salariul de bază

-lei -

1

Secretar

3.181

2. Consilii judeţene

Nr. crt.

Funcţia

Salariul de bază

- lei -

Categoria I

Categoria II

2

Secretar

3.029

2.823

3. Consilii locale : municipale, orăşeneşti, comunale.

Nr. crt.

Funcţia

Salariul de bază - lei -

Cu peste

320.000

locuitori*)

Categoria

I

II

III

3

Municipii

- secretar

2.518

2.280

2.076

1.873

*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

4

Oraşe

- secretar

       1.677

         1.602

        1.563

Nr. crt.

Funcţia

Salariul de bază - lei -

Cu peste

15.000

locuitori

Categoria

I

între

7.001-15.000

locuitori

II

între

3.001-7.000

locuitori

III

până la

3.000

locuitori

5

Comune

- secretar

1.558

1.250

1.174

1.136

NOTA:

1. Stabilirea categorii lor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2 In cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care in mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10 %.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr IIIa (la 01.01.2008)

CONSILIUL CONCURENŢEI

Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1

Inspector de concurenţă gradul I

S

1.046

2.369

2

Inspector de concurenţă gradul II

S

945

2.143

3

Inspector de concurenţă gradul III

S

844

1.917

4

Inspector de concurenţă asistent

S

610

1.378

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr IV/1a (la 01.01.2008)

CERCETARE

UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE

Salarii de bază pentru Funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Cercetător ştiinţific principal gradul I

S

755

2.294

2

Cercetător ştiinţific principal gradul II

S

650

2.146

3

Cercetător ştiinţific principal gradul III

S

620

1,674

4

Cercetător ştiinţific

S

610

1.295

b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate

5

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

600

1.019

6

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

510

-

c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale

7

Asistent I

M

600

815

8

Asistent II

M

560

695

9

Asistent III

M

540

643

10

Asistent stagiar

M

510

-

NOTA;

Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează : cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr IV/2a (la 01.01.2008)

CULTURĂ

UNITĂŢI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;

S

gradul IA

811

1.650

gradul I

569

1.453

gradul II

560

1.085

gradul III

549

973

gradul IV

540

860

gradul V

530

795

debutant

510

-

2

Dirijor cor, artist liric, artist liric operă ;

S

gradul I A

787

1.603

gradul I

552

1.412

gradul II

544

1.054

gradul III

535

945

gradul IV

525

835

gradul V

520

773

debutant

510

-

3

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

gradul I

530

1.175

gradul II

520

985

gradul III

512

843

4

Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă ;

S

gradul I

550

1.064

gradul II

539

954

gradul III

530

843

gradul IV

520

780

debutant

510

-

*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II si III.

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

5

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine ;

S

gradul I

539

908

gradul II

530

827

gradul III

520

780

debutant

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

6

Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic ;

I

530

780

II

520

669

III

515

591

debutant

510

-

7

Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;

I

530

780

II

520

669

III

515

591

debutant

510

-

8

Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin. lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);

I

540

954

II

530

843

III

525

780

IV

520

669

V

515

605

debutant

510

-

9

Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;

I

530

684

II

520

638

III

515

574

debutant

510

-

10

Regizor scenă (culise), secretar platou;

M

I

530

684

II

520

638

III

515

574

debutant

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

11

Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator

M;G

510

542

c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale

12

Muncitor calificat I

540

680

II

535

645

III

530

601

IV

525

564

V

520

530

VI

515

525

II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentară

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate ;

S

gradul I A

550

3.270

gradul I

539

954

gradul II

530

843

gradul III

520

780

debutant

510

-

2.

Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);

S

gradul I *)

539

922

gradul II

530

827

gradul III

520

764

debutant

510

-

3

Secretar (tehnic) de redacţie,

documentarist, traducător, caricaturist, desenator

artistic, corector, tehnoredactor;

S

gradul I

539

908

gradul II

530

827

gradul III

520

780

debutant

510

-

4.

Redactor, secretar de redacţie ;

SSD.

gradul I

540

843

gradul II

530

780

gradul III

520

669

debutant

510

-

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5.

Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor ;

M

treapta I A

550

780

treapta I

530

684

treapta II

520

638

debutant

510

-

6.

Laborant foto, retuşor foto, fotograf;

M;G

treapta I

530

669

treapta II

520

591

treapta III

515

542

debutant

510

-

III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci

Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;

S

gradul I A

539

1.270

gradul I

530

874

gradul II

520

795

debutant

510

-

2

Biolog, fizician, chimist; principal

S

705

1.249

Biolog, fizician, chimist; specialist

613

986

Biolog, fizician, chimist

538

823

Biolog, fizician, chimist; debutant

512

-

3

Sociolog, psiholog ; principal

S

552

978

Sociolog, psiholog

541

895

Sociolog, psiholog ; debutant

517

-

4

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;

S.S.D.

gradul I

540

954

gradul II

530

780

gradul III

520

669

debutant

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5

Bibliotecar

PL.

treapta I

530

863

treapta II

520

730

treapta III

515

651

debutant

510

-

6

Restaurator *), conservator, trezorier, gestionar custode sală;

M

treapta I

525

780

treapta II

520

684

treapta III

515

638

debutant

510

-

7

Bibliotecar

M

treapta I A

525

780

treapta I

520

684

treapta II

515

638

debutant

510

-

8

Supraveghetor muzeu, mânuitor carte

M;G

510

542

*) In instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale ţi alte instituţii de cultură

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Referent;

S

gradul I

539

908

gradul II

530

827

gradul III

520

780

debutant

510

-

2

Referent;

S.S.D.

gradul I

540

843

gradul II

530

780

gradul III

520

669

debutant

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3

Referent;

treapta I A

525

780

treapta I

520

684

treapta II

515

638

debutant

510

-

NOTA:

1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate tară a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102 /2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.

3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr, 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr, II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/4 la Legea nr, 154/1998.

ANEXA Nr IV/3a (la 01.01.2008)

CULTE

Salarii de bază pentru personalul clerical *)

Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1

Preot

gradul I

S

540

1.145

gradul II

S

530

954

definitiv

S

520

860

debutant

S

510

-

2

Preot

gradul I

M

520

827

definitiv

M

515

795

debutant

M

510

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr, 154/1998.

ANEXA Nr IV/4a (la 01.01.2008)

SPORT

UNITĂŢI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **), expert sportiv ; gradul I A

560

1.184

2

Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **), expert sportiv ; gradul I

550

1.014

3

Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **), expert sportiv ; gradul II

540

906

4

Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I

530

827

5

Secretar federaţie, antrenor federal ; gradul IV, instructor sportiv gradul II

520

765

6

Instructor sportiv debutant

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

7

Instructor sportiv I, referent I

540

765

8

Instructor sportiv II, referent II

530

686

9

Instructor sportiv III, referent III

520

641

10

Instructor sportiv debutant

510

-

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. **) Sc poale utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

1

Expert sportiv gradul I A

630

1.216

2

Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I

567

1.128

3

Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II

540

966

4

Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III

535

928

5

Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV

530

860

6

Antrenor categoria V

525

766

7

Antrenor debutant, referent sportiv debutant

520

-

*)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/6 la Legea nr.154/1998.

ANEXA Nr IV/5a (la 01.01.2008)

AUTORITATEA VAMALA

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

CAPITOLUL I

Aparatul central

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Expert vamal

S

892

2.084

2

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

S

760

1.774

3

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

S

706

1.651

4

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

S

654

1.526

5

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

S

601

1.400

6

Inspector vamal, referent de specialitate, gradul IV

S

593

1,277

7

Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

S

583

-

8

Referent gradul I

SSD.

614

1.435

9

Referent gradul II

S.S.D.

561

1,309

10

Referent gradul III

S.S.D.

551

1.184

11

Referent debutant

S.S.D.

541

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12

Referent I A

M

575

1.339

13

Referent I

M

550

1.214

14

Referent II

M

540

1.091

15

Referent III

M

530

967

16

Referent IV

M

520

843

17

Referent debutant

M

510

-

CAPITOLUL II

Direcţia Generală a Vămilor

Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Expert vamal

S

1.064

2.334

2

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

S

906

2.115

3

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

S

853

1.992

4

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

S

785

1.836

5

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

S

721

1,680

6

Inspector vamal, referent de specialitate, gradul IV

S

708

1,526

7

Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

S

700

-

8

Referent gradul I

S.S.D.

748

1,742

9

Referent gradul II

S.S.D.

680

1.588

10

Referent gradul III

S.S.D.

663

1.435

11

Referent debutant

S.S.D.

655

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12

Referent I A

M

706

1.651

13

Referent I

M

641

1.496

14

Referent II

M

588

1,371

15

Referent III

M

530

1,246

16

Referent IV

M

520

1.123

17

Referent debutant

M

510

-

CAPITOLUL III

Direcţia regională vamală

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Expert vamal

S

785

1.836

2

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

S

708

1.526

3

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

S

601

1.400

4

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

S

530

1.246

5

Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

S

520

1.123

6

Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

S

510

-

7

Referent gradul I

S.S.D.

530

1,214

8

Referent gradul II

S.S.D.

520

1.091

9

Referent gradul III

S.S.D.

515

997

10

Referent debutant

S.S.D.

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11

Referent IA

M

530

1.091

12

Referent I

M

525

997

13

Referent II

M

520

906

14

Referent III

M

515

781

15

Referent debutant

M

510

-

CAPITOLUL IV

Birouri vamale

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie de categoria A

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Expert vamal

S sau şcoală vamală

706

1.651

2

Inspector vamal principal

S sau şcoală vamală

575

1.339

3

Inspector vamal gradul I

S sau şcoală vamală

539

1.214

4

Inspector vamal gradul II

S sau şcoală vamală

530

1.091

5

Inspector vamal gradul III

S sau şcoală vamală

520

967

6

Inspector vamal debutant

S sau şcoală vamală

510

-

7

Inspector vamal

Şcoală vamală sau SSD

530

1.106

8

Controlor vamal gradul I

Şcoală vamală sau SSD

520

967

9

Controlor vamal gradul II

Şcoală vamală sau SSD

515

843

10

Agent vamal debutant

Şcoală vamală sau SSD

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11

Controlor vamal I

M

525

997

12

Controlor vamal II

M

520

906

13

Controlor vamal III

M

515

781

14

Controlor vamal debutant

M

510

-

B. Funcţii de execuţie de categoria B

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Inspector pentru datoria vamală principal

S

575

1.339

2

Inspector pentru datoria vamală gradul I

S

539

1.214

3

Inspector pentru datoria vamală gradul II

S

530

1.091

4

Inspector pentru datoria vamală gradul III

S

520

967

5

Inspector pentru datoria vamală debutant

S

510

-

6

Inspector pentru datoria vamală

Şcoală vamală sau SSD

530

1.106

7

Controlor pentru datoria vamală gradul I

Şcoală vamală sau SSD

520

967

8

Controlor pentru datoria vamală gradul II

Şcoala vamală sau SSD

515

843

9

Controlor pentru datoria vamală debutant

Şcoală vamală sau SSD

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10

Controlor pentru datoria vamală I

M

525

997

11

Controlor pentru datoria vamală II

M

520

906

12

Controlor pentru datoria vamală III

M

515

781

13

Controlor pentru datoria vamală debutant

M

510

-

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/7 la Legea nr.154/1998.

ANEXA Nr IV/6a (la 01.01.2008)

NAVIGATIE

UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1

Comandant instructor

S

539

1.246

2

Şef mecanic instructor

S

530

906

a) Funcţii de execuţie pe nave maritime

3

Comandant

S

539

1 138

4

Şef mecanic

S

530

921

5

Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician

S

520

781

6

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician

S

520

733

7

Ofiţer aspirant

S

510

-

b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale

8

Căpitan dragor

M

520

765

9

Căpitan

M

520

703

10

Şef mecanic

M

520

686

11

Dragor - şef

M

520

672

12

Ofiţer punte

M

510

641

13

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician

M

510

627

14

Dragor

M

510

580

15

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant

M

510

-

c) Funcţii de execuţie comune pe nave

16

Şef staţie RTG

M

520

672

17

Ofiţer RTG I

M

510

609

18

Ofiţer RTG II

M

510

563

19

Şef echipaj

510

657

20

Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic

510

609

21

Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar

510

580

22

Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant

510

23

Scafandru autonom

520

733

24

Scafandru greu

520

672

25

Scafandru debutant

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi

- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -

26

Căpitan de port specialist

S

550

921

27

Căpitan de port gradul I

S

540

775

- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -

28

Căpitan de port gradul II

M

530

703

29

Ofiţer de port gradul I

M

520

672

30

Ofiţer de port gradul II

M

510

609

31

Ofiţer de port debutant

M

510

-

Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale,

NOTĂ:

Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr, 154/1998.

ANEXA Nr IV/7 a (la 01.01.2008)

AGRICULTURA

LABORATOARE CENTRALE : PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR. PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR. PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ. PRECUM Şi UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1.

Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert

S

550

1.246

2.

Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I

S

539

873

3.

Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II

S

530

765

4.

Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III

S

520

733

5.

Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant

S

510

_

6.

Medic primar veterinar**)

S

550

1.400

7.

Medic veterinar gradul I

S

539

997

8.

Medic veterinar gradul II

S

530

873

9.

Medic veterinar gradul III

S

520

733

10.

Medic veterinar debutant

S

510

-

11.

Subinginer,asistent vetermar,conductor tehnic ; I

SSD.

530

873

12.

Subinginer,asistent veterinar,conductor tehnic , II

SSD.

520

703

13.

Subinginer,asistent veterinar,conductor tehnic; III

SSD.

515

657

14.

Subinginer, asistent veterinar,conductor tehnic; debutant

SSD.

510

-

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

15.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA

M

525

751

16.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I

M

520

641

17.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II

M

515

580

18.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant

M

510

-

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

19.

Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

M

525

751

20.

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

520

672

21.

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

515

609

22.

Asistent veterinar, tehnician veterinar ; debutant

M

510

-

23.

Agent veterinar I

Şcoală profesională

520

580

24.

Agent veterinar II

Şcoală profesională

515

530

25.

Agent veterinar debutant

Şcoală profesională

510

-

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie,horticuiturâ.zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

**) In funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare,

***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr IV/8a (la 01.01.2008)

OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Inginer cadastru gradul I A

S

550

1.246

2

Inginer cadastru gradul I

S

539

873

3

Inginer cadastru gradul II