Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1433 din 18 noiembrie 2009

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din 9 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, se reorganizează la nivel naţional ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este laborator oficial, acreditat de Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor (ISTA), şi eliberează certificate internaţionale pentru seminţele din speciile de plante agricole şi horticole.

(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este în municipiul Bucureşti, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, iar sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava din structura acestuia este în municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 17, judeţul Suceava.

(4) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 2. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează analizele privind condiţiile de calitate şi stare sanitară la seminţele destinate exportului, emite documente internaţionale în baza acreditării acordate de Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor, la care România este parte, şi participă la activităţile acestei organizaţii;

b) asigură şi controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din ţară, împuterniceşte laboratoarele pentru determinarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor, instruieşte şi împuterniceşte personalul specializat pentru eşantionarea probelor de laborator şi pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează şi monitorizează laboratoarele şi personalul împuternicit;

c) efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul eşantionorilor împuterniciţi pentru eşantionarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp împuterniciţi şi a laboratoarelor de testare a calităţii seminţelor împuternicite;

d) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate;

e) face propuneri Serviciului de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind îmbunătăţirea metodologiilor de inspecţie în câmp, de analiză a calităţii, eşantionare a probelor, închidere a ambalajelor şi de împuternicire a acestor activităţi în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte;

f) efectuează controlul calităţii în câmp şi în laborator, eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează operatorii economici pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, pe teritoriul judeţului Ilfov şi al municipiului Bucureşti, precum şi, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor;

g) înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor;

h) face propuneri Serviciului de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor tehnice de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi a materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte, întocmeşte la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;

i) asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului săditor la toate categoriile în precontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;

j) urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi a standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;

k) execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, potrivit prevederilor legale.

(2) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava are următoarele atribuţii:

a) prospectează zonele ecologice în vederea identificării resurselor genetice, concentrându-şi atenţia asupra populaţiilor locale şi varietăţilor tradiţionale care sunt cel mai ameninţate de eroziunea genetică;

b) întocmeşte programul de colectare, care cuprinde: echipa de colectare, zona ecologică, plantele ce urmează a fi colectate;

c) execută operaţiunea de colectare;

d) întocmeşte fişa de paşaport;

e) înregistrează în evidenţa sectorului materialul colectat;

f) pregăteşte seminţele în vederea predării lor sectorului de conservare;

g) studiază din punct de vedere morfologic şi fiziologic resursele colectate, în câmpul experimental al unităţii, pentru speciile ce găsesc aici condiţii optime de exprimare a caracterelor, urmând ca, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii, pentru celelalte specii această operaţiune să se execute în alte 3 zone ecologice ale ţării, cu specialişti din cadrul unităţii;

h) execută analize biochimice, prin laboratorul de biochimie, în conformitate cu descriptorii specifici fiecărui cultivar;

i) organizează activitatea de carantină, în conformitate cu normele internaţionale în acest sens;

j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de seminţe scade sub standardele admise;

k) efectuează conservarea resurselor genetice prin seminţe şi prin culturi de ţesuturi. Condiţiile de păstrare sunt cele care se practică pe plan mondial;

l) sectorul de conservare monitorizează viabilitatea seminţelor conservate în celule şi propune măsuri pentru regenerare;

m) asigură introducerea în baza de date a datelor de conservare, paşaport şi caracterizare/evaluare pentru materialul genetic intrat în bancă, precum şi pentru culturile in vitro;

n) răspunde de administrarea datelor din bancă, efectuând operaţii specifice bazelor de date: modificare, ştergere, ordonare, interogare, selecţie, vizualizare şi listare, oferind listele şi rapoartele cerute;

o) prelucrează datele din experimentele de cercetare, utilizând instrumente software adecvate, şi listează rezultatele testelor statistice.

Art. 3. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este condus de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, conform legii.

(2) Directorul executiv conduce activitatea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.

(4) Directorul executiv poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

(5) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor preia activitatea, activul şi pasivul, precum şi sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desfiinţează.

(6) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava funcţionează ca unitate fără personalitate juridică în structura Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

Art. 4. - (1) Salarizarea personalului încadrat la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor se face potrivit reglementărilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual.

(2) Personalul preluat de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava îşi păstrează drepturile salariale, urmând a fi salarizat conform prevederilor legale aplicabile unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.

(3) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor beneficiază de drepturile şi este ţinut de obligaţiile izvorâte din contractele încheiate de Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava.

Art. 5. - (1) Personalul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

(2) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava va preda Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, prin protocol de predare-primire, patrimoniul aferent unităţii.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 955/2002 privind organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 12 septembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1433/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1433 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu