E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 725 2010 abrogat de Hotărârea 1185 2014
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 528 2014
Hotărârea 725 2010 modificat de OUG 41 2014
Hotărârea 725 2010 completat de OUG 41 2014
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 305 2014
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 305 2014
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 275 2014
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 584 2013
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 185 2013
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 6 2013
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 6 2013
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 1038 2012
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 1038 2012
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 558 2012
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 250 2012
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 250 2012
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 1295 2011
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 822 2011
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 777 2011
Hotărârea 725 2010 modificat de Hotărârea 6 2011
Hotărârea 725 2010 completat de Hotărârea 6 2011
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 725 din 21 iulie 2010

privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din 4 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi Programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

(3)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile politicii agricole comune (PAC).

(4)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este finanţat integral de la bugetul de stat.

(5)  Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole;

b)  creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole;

c) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice;

d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare;

f) stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole;

g)  accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural;

h) modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;

i) dezvoltarea pisciculturii;

j) susţinerea cercetării agricole şi a formării profesionale;

k) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate;

c)  de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP;

h) de plată, prin instituţiile/departamentele subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA.

(3) In structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator.

CAPITOLUL II

Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile ministerului

Art. 3. -In exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:

a)  asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC, potrivit reglementărilor în vigoare;

b)   implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;

c) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional, alături de cele comunitare;

d)  elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;

e)  iniţiază, elaborează şi promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

f)  avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

g) iniţiază, elaborează şi aprobă măsuri, proceduri şi norme în domeniul specific, conform legislaţiei comunitare şi naţionale;

h) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondului European pentru Pescuit (FEP);

i) garantează integritatea contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României;

j) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului;

k) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA, FEP, FEADR şi bugetul naţional;

l) elaborează şi/sau avizează documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii specifice;

m) evaluează şi înregistrează bunurile din patrimoniul său şi asigură sprijinirea instituţiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;

n) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane şi a celor cu risc de eroziune a solului;

o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate;

p) iniţiază, negociază şi asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;

q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;

r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale;

s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media;

ş) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate;

t) elaborează strategiile în domeniul consultanţei agricole;

ţ) asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului antigrindină, securitatea şi controlul în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, precum şi organizarea colaborării internaţionale în domeniu;

u) asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei, conform legislaţiei comunitare şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, precum şi asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

v) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii;

w) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate;

x) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

SECŢIUNEA a 2-a

Structura organizatorică şi conducerea ministerului

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.

(3)  Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) In condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe.

(2)    Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.

Art. 6. - (1) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3)   Numirea conducătorilor instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

(4) Structurile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2)   Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3)  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă înfiinţarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru.

(5)  In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului.

(7)  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative.

(8)   Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie.

(9)  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 8. - In scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 9. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 10. -In cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 11. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

(2)  Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)  Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului.

(5)  Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Compartimentul „Leader şi alte programe" şi compartimentul „Promovare, informare şi raportare" din direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca structuri judeţene de dezvoltare rurală în cadrul Direcţiei generale dezvoltare rurală -Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Numărul maxim de posturi pentru structurile judeţene de dezvoltare rurală este de 198.

(3)  Structurile judeţene de dezvoltare rurală, precum şi numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4)  Personalul din cadrul compartimentelor prevăzute la alin. (1), supuse reorganizării, se consideră transferat în interesul serviciului, în limita posturilor prevăzute la alin. (2), şi beneficiază de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.

(5) Personalul din cadrul structurilor de dezvoltare rurală de la nivel judeţean, prevăzute la alin. (1), îşi va desfăşura activitatea în spaţiile pe care le ocupă în prezent în cadrul sediilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 13. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia un număr de 10 posturi cu personalul aferent, în urma desfiinţării prin absorbţie a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, în vederea desfăşurării activităţii de elaborare a strategiilor de consultanţă agricolă.

(2) In vederea desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (1), se înfiinţează în cadrul Direcţiei generale politici agricole o structură ale cărei atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului.

(3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).

Art. 14. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia personalul aferent Administraţiei sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, desfiinţată ca urmare a comasării prin absorbţie, în limita a 33 de posturi.

(2) In vederea desfăşurării activităţii Administraţiei sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o structură ale cărei atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului.

(3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).

Art. 15. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia în cadrul DGDR AM-PNDR din aparatul propriu un număr de 33 de posturi vacante, în urma desfiinţării Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în vederea desfăşurării activităţilor în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale.

(2) Personalul se preia în limita posturilor prevăzute la alin. (1) şi beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul DGDR AM-PNDR.

Art. 16. - Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 670, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 17. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 7 autovehicule, dintre care 4 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună.

(2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare 17 autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.

(3)  Pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr total de 44 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 2 la nivelul aparatului central şi 42 la nivelul structurilor judeţene.

(4) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 11 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 2 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial, o barcă din fibră de sticlă, precum şi o şalupă fluvială de control.

(5) Pentru desfăşurarea activităţii privind intervenţiile active în atmosferă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 6 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 1 la nivelul aparatului central şi 5 la nivelul structurilor teritoriale.

(6)   Pentru desfăşurarea activităţii privind consultanţa agricolă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.

(7)  Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 4.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 18. - (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM-PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul „Cheltuieli directe" din măsura 511 „Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR.

(2) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGP AM-POP şi Agenţiei de plată - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European pentru Pescuit şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în axa 5 „Asistenţă tehnică" din cadrul POP.

Art. 19. -Incadrarea în numărul de posturi şi în structura organizatorică extinsă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

Art. 20. - (1) Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul de posturi al Agenţiei este de 97."

2.  La articolul 7 punctul F, litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale componenţa comisiei de privatizare, concesionare, precum şi atribuţiile acesteia."

3.  La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:

„Nr. maxim de posturi: 97*)

*) Inclusiv posturile din structurile regionale."

4.  Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Incadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

Art. 21. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

„Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante se reorganizează la nivel naţional ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

Art. 22. - (1) Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

„(2) Numărul maxim de posturi al O.N.VPV este de 84."

(2) Incadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

Art. 23. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 11)

STRUCTURA   ORGANIZATORICA

a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Numărul maxim de posturi = 670, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. crt.

Denumirea structurii

I.

Institutii publice finanţate integral din bugetul de stat

1.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.255 de posturi

2.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie - 302 posturi

3.

Laboratorul Central Fitosanitar- 118 posturi

4.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 4.862 de posturi

5.

Agenţia Domeniilor Statului - 326 de posturi, respectiv 246 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011

6.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura - 97 de posturi

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 7.646, respectiv 7.566 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

II.

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

1.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit- 1.453 de posturi

2.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 413 posturi

3.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor- 196 de posturi

4.

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole - 36 de posturi

5.

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - 57 de posturi

6.

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului - 32 de posturi

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 2.187.

III.

Alte structuri finanţate din venituri proprii

1.

Institutul de Bioresurse Alimentare

2.

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene

3.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

4.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti -Argeş

IV.

Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă

Unităţi de management ale proiectului (UMP)

ANEXA Nr. 3

STRUCTURILE

care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Denumirea structurii

Administratia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare

ANEXA Nr. 4

NORMATIVE

de autoturisme şi combustibil pentru structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Nr. crt.

Denumirea unităţii

TOTAL

din care:

autoturisme

pentru activităţi

specifice

autospeciale

1.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate*)

168

1/unitate

3/unitate

2.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

101

60

41

Nr. crt.

Denumirea unităţii

TOTAL

din care:

autoturisme

pentru activităţi

specifice

autospeciale

3.

Laboratorul Central Fitosanitar

4/unitate

2/unitate

2/unitate

4.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură**)

785

698

87

5.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

157

100

57

6.

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

9

6

3

7.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

120

3/unitate

1/unitate

8.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor

4

4

-

9.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura***)

54

45

9

10.

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole

13

12

1

11.

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului

3

3

-

12.

Agenţia Domeniilor Statului

22

22

-

*) Direcţia pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitara - utilizează o şalupă pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării.

**) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.

***) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de: 11 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 9 şalupe fluviale de control şi 2 şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)

LISTA

cuprinzând mijloacele de transport pe apă şi pe uscat

- Şalupă maritimă de control

2 bucăţi

- Şalupă fluvială de control

9 bucăţi

- Autoturism pentru activităţi specifice

41 bucăţi

- Autospeciale

9 bucăţi

- Microbuz transport persoane, 1 + 8 locuri

1 bucată

- Barcă pescărească din fibră de sticlă (motor şi peridoc)

11 bucăţi

- Barcă gonflabilă cu cocă rigidă şi motor

10 bucăţi

- Autolaborator

3 bucati

Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura

I. Consum de carburanţi aprobat pentru autoturisme: 200 litri/lună/autoturism

II.  Consum de carburanţi aprobat pentru ambarcaţiuni:

- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 5 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;

- 10 şalupe fluviale de control: 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;

- 2 şalupe maritime de control: 30 litri/oră pentru 45 de ore pe lună;

- 10 bărci gonflabile de control cu motor: 15 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.

III. Consum de carburanţi pentru autospeciale, microbuz şi autolaborator: 300 litri/lună

NOTE:

1.  Repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea preşedinteluiAgenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

2.  Nu se considera depăşiri la con'sumufnormat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 725/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 725 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 725/2010
Hotărârea 1185 2014
Hotărârea 528 2014
OUG 41 2014
Hotărârea 305 2014
Hotărârea 275 2014
Hotărârea 584 2013
Hotărârea 185 2013
Hotărârea 6 2013
Hotărârea 1038 2012
Hotărârea 558 2012
Hotărârea 250 2012
Hotărârea 1295 2011
pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea 822 2011
pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea 777 2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea 6 2011
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu