E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1185 din 29.12.2014

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 15 ianuarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 şi 11 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite în continuare PAC, şi cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite în continuare PCP.(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este finanţat integral de la bugetul de stat.(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:a)asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive; b)creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole, inclusiv prin acţiuni specifice de informare; c)absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; d)susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; e)eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare; f)stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole; g)accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural; h)modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice; i)dezvoltarea sectorului pescăresc; j)susţinerea cercetării agricole, a informării, consultanţei, extensiei şi a formării profesionale în agricultură; k)reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; l)dezvoltarea şi protecţia zonei montane. Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii:a)de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b)de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c)de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d)de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi sectorului pescăresc; e)de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f)de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g)de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime/POPAM; h)de plată, prin structurile subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA.(3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator. Capitolul IIAtribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului Secţiunea 1Atribuţiile ministerului Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are, conform prevederilor legale în vigoare, următoarele atribuţii principale: a)asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC/PCP, potrivit reglementărilor în vigoare; b)implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice; c)fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional; d)elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; e)asigură compatibilitatea reglementărilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; f)iniţiază, elaborează şi promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; g)avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate; h)avizează proiectele de acte normative iniţiate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Agenţia Domeniilor Statului, precum şi alte acte normative care au legătură cu domeniul acestora de activitate; i)iniţiază, elaborează şi aprobă măsuri, proceduri şi norme în domeniul specific, conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale; j)asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) şi Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM); k)garantează integritatea contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României; l)în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; m)asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM şi bugetul naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; n)elaborează şi/sau avizează documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii specifice domeniului său de activitate; o)evaluează şi înregistrează bunurile din patrimoniul său şi asigură sprijinirea instituţiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora; p)elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane şi a celor cu risc de eroziune a solului; q)reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; r)iniţiază, negociază şi asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; s)asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004; ş)întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; t)colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; ţ)în domeniile sale de activitate, asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; u)desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; v)elaborează strategiile în domeniul cercetării şi consultanţei agricole şi avizează tehnic programul naţional de informare, consultanţă, extensie şi formare profesională în agricultură; w)asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului antigrindină, securitatea şi controlul în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, precum şi organizarea colaborării internaţionale în domeniu, prin instituţia subordonată specializată; x)asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei, conform legislaţiei europene şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, precum şi asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti; y)organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii; z)promovează politicile naţionale şi europene din domeniul specific de activitate;aa) în domeniile sale de activitate, exercită orice alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene; bb) asigură finanţarea din fondurile europene şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; cc) asigură înregistrarea operatorilor economici din sectorul alimentar, gestionarea şi monitorizarea capacităţilor de producţie ale acestora; dd) poate dispune efectuarea de controale tehnice la Agenţia Domeniilor Statului, prin structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Măsurile dispuse ca urmare a efectuării controalelor sunt prezentate şi supuse aprobării prim-ministrului, urmând să fie aduse la îndeplinire de către Agenţia Domeniilor Statului, în condiţiile legii. Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru POP şi POPAM la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice aprobate.(2) Autoritatea de management pentru POP este responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate către organismele intermediare. Secţiunea a 2-aStructura organizatorică şi conducerea ministerului Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul direcţiilor generale prevăzute în anexa nr. 1, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.(3) Atribuţiile şi responsabilităţile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control prin preluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, care funcţionează cu un număr maxim de 269 de posturi.
(2) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în subordinea structurii nou-înfiinţate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcţional, cu un număr maxim de 6 posturi.(3) În situaţia în care, la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, numărul personalului cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control este mai mare decât numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2), preluarea personalului se va face în urma unui examen organizat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile
art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(4) Compartimentele funcţionale, prevăzute la alin. (2), organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în actualele sedii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 8(1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului. Articolul 9(1) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atribuţiile, responsabilităţile şi structura organizatorică specifică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform
art. 11 din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.
(3) Numirea conducătorilor instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la
art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni.(6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului.(7) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative.(8) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă, în condiţiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie.(9) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.
(10) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi asigură înfăptuirea politicii agricole a Guvernului prin coordonarea tehnică a Agenţiei Domeniilor Statului cu privire la îndeplinirea de către această instituţie a atribuţiilor prevăzute la
art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11 (1) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi europene, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se pot înfiinţa, în condiţiile legii, comitete de coordonare, monitorizare, evaluare şi selecţie, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează, în condiţiile legii, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează, în baza atribuţiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR.(3) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (2) vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(4) Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi funcţionează în relaţie administrativă cu Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR. Articolul 12 (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.(2) Secretarii de stat exercită, în condiţiile legii, atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 13În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe prim-ministru. Articolul 14(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului.(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii. Articolul 15 (1) În cadrul Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, funcţionează structuri judeţene de dezvoltare rurală.(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.(3) Numărul structurilor judeţene de dezvoltare rurală, precum şi numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(4) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) beneficiază, în condiţiile legii, de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.(5) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în spaţiile din cadrul sediilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau în locaţii închiriate, în condiţiile legii, cu decontarea cheltuielilor aferente din Măsura de asistenţă tehnică a PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene. Articolul 16Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă care asigură coordonarea tehnică şi metodologică a camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliilor judeţene prin care se implementează politica agricolă în domeniul informării, consultanţei, extensiei şi formării profesionale în agricultură, în condiţiile legii. Articolul 17Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.187, din care 824 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Articolul 18Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 220 de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel: a)pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 10 autovehicule, dintre care 6 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 4 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul; b)pentru desfăşurarea activităţilor specifice de control, antifraudă, inspecţii, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 19 autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; c)pentru activităţile specifice de monitorizare inspecţii, verificare şi control, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul structurilor judeţene un număr total de 84 de autovehicule, câte 2 autovehicule pe judeţ, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; d)pentru desfăşurarea activităţilor specifice de consultanţă, extensie şi formare profesională în agricultură, politici şi strategii agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; e)pentru activităţile specifice de informare şi promovare, transport al delegaţiilor străine, diverse alte deplasări interne şi internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; f)pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM - PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; g)pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP 2007-2013 şi Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/ autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial şi un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum şi o şalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăşi totalul acestor consumuri/ ambarcaţiune la final de an; h)structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 19 (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul „Cheltuieli directe“ din măsura 511 „Asistenţă tehnică“ din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Cheltuielile curente aferente activităţilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POP şi Agenţiei de plată - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum şi ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în axa 5 „Asistenţă tehnică“ din cadrul POP/asistenţă tehnică din cadrul POPAM, în condiţiile legii. Articolul 20Cheltuielile curente aferente activităţii de colectare a informaţiilor RICA se suportă din FEGA, în condiţiile legii. Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 23Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. Articolul 24Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu
ANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Numărul maxim de posturi = 824, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului ANEXA Nr. 2STRUCTURI care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea structurii
I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.579 de posturi, respectiv 6.599 de posturi din 1.02.2015
1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate
2. Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“
3. Agenţia Zonei Montane
4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
5. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
6. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 4.237 de posturi, respectiv 4.217 posturi din 1.02.2015
1. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
4. Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
5. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
6. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
7. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
8. Autoritatea Naţională Fitosanitară
III. Alte structuri finanţate din venituri proprii - 371 de posturi
1. Casele agronomului
2. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene

ANEXA Nr. 3NORMATIVE de autoturisme şi combustibil pentru structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea unităţii TOTAL Din care
autoturisme pentru activităţi specifice autospeciale
1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate1) 42 1/unitate -
2. Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ 128 75 53
3. Autoritatea Naţională Fitosanitară2) 52 1 51
4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură3) 785 698 87
5. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale4) 200 200 -
6. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor 9 6 3
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate 120 3/unitate 1/unitate
8. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 4 4 -
9. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură5) 54 45 9
10. Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole 13 13 -
11. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului 5 5 -
12. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor 7 7 -
13. Agenţia Zonei Montane 6 2 4

1) Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele pentru activităţi specifice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 200 litri/lună/autoturism. 2) Autoritatea Naţională Fitosanitară, la nivelul Unităţii Fitosanitare Tulcea, mai utilizează o şalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Consumul de carburanţi al şalupei este de 20 litri/oră pentru 55 de ore pe lună. 3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă. 4) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă. 5) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 12 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 8 şalupe fluviale de control şi 2 şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1185/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1185 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu