Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1543 din 23.11.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 05 decembrie 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1 (1) Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective.(2) Se aprobă Normele metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prevederile prezentului ordin se aplică experimental la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 31 decembrie 2013.(2) Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării experimentale vor fi efectuate eventuale completări, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice de modificare şi completare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2014. Articolul 3Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi direcţiile generale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului Capitolul IReguli generale 1. Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale se organizează şi funcţionează atât pe principiul execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente). 2. La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei Statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale a finanţelor publice. 4. Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 5. (1) Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct. 2 se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare.(2) Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare trimestriale şi anuale.6. (1) Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza datelor din contabilitatea proprie şi a datelor din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului din subordine, după caz, întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale.7. Operaţiunile prevăzute în cap. II „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale“ nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operaţiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIMonografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale

Explicarea operaţiunii Cont debitor Cont creditor
II.1 Bugetul Trezoreriei Statului
VENITURI
1. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.09.02 „Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare“:
- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilităţi ale unităţilor Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituţii de credit 5187.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit 766.02 Venituri din dobânzi aferente bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
- încasarea dobânzilor 5241 Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 5187.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit
2. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.09.50 „Alte venituri“:
- înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor şi a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului, după caz 4669 Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi 7514 Diverse venituri - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
- încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului 5241 Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 4669 Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi
CHELTUIELI
A. I. I.1. Capitolul de cheltuieli bugetare 51.09 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ Titlul 20 „Bunuri şi servicii“ Articolul 20.01 „Bunuri şi servicii“:
Explicarea operaţiunii Cont debitor Cont creditor
a) - Materiale consumabile (alineatul 01 „Furnituri de birou“- cont sintetic gr. II 3021; alineatul 02 „Materiale pentru curăţenie“ - cont sintetic gr. II 3028 şi alineatul 06 „Piese de schimb“ - cont sintetic gr. II 3024) - înregistrarea materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, conform sumelor facturate 302 Materiale consumabile 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
- darea în consum a materialelor consumabile (conturi sintetice de gr. II 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare“, 6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile“ şi 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb“) 602 Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 302 Materiale consumabile
b) Cheltuieli privind energia şi apa (alineatele 03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică“ şi 04 „Apă, canal, salubritate“) - înregistrarea consumurilor facturate 610 Cheltuieli privind energia şi apa - analitice pe sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
c) Alte servicii executate de terţi (alineatele 07 „Transport“ şi 30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare“ - valoarea altor servicii executate de terţi, facturate 628.02 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul Trezoreriei Statului 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
d) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal (alineatul 05 „Carburanţi şi lubrifianţi“, conturile sintetice gr. II 6241 sau 6242, după caz) - contravaloarea transportului de bunuri şi transportului de personal datorată terţilor 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
e) Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (alineatul 08 „Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet“) - valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor - valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor pentru care urmează să se primească facturi % 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori 408 Furnizori - facturi nesosite
f) Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate (alineatul 09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional“) 627.02 Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
I.2. Articolul 20.02 „Reparaţii curente“
- valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi facturată 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
I.3. Articolul 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar“
- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori 3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
- darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă 3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
Explicarea operaţiunii Cont debitor Cont creditor
- înregistrarea scoaterii din evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I „Reguli generale“ pct. 3*) 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare % 3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă
I.4. Articolul 20.11 „Cărţi, publicaţii şi materiale documentare“ - valoarea la preţ de înregistrare a cărţilor, publicaţiilor şi materialelor documentare 602 Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
I.5. Articolul 20.30 „Alte cheltuieli“
a) Alineatul 03 „Prime de asigurare non-viaţă“ - valoarea primelor de asigurare datorată terţilor 613 Cheltuielile cu primele de asigurare - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
b) Alineatul 04 „Chirii“ - valoarea chiriilor datorată terţilor 612 Cheltuieli cu chiriile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori
II. Titlul 59 „Alte cheltuieli“ Alineatul 59.17 „Despăgubiri civile“ - valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate în Trezoreria Statului 679.02 Alte cheltuieli din bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
III. a) Titlul 71 „Active nefinanciare“ Articolul 71.01 „Active fixe“ Alineatul 02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“ - înregistrarea activelor fixe achiziţionate (cu încadrarea în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe) 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 404 Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori
b) Alineatul 03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale“ - înregistrarea activelor fixe achiziţionate 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale 404 Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori
- înregistrarea scoaterii din evidenţă a activelor fixe, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I „Reguli generale“ pct. 3*) 658 Alte cheltuieli operaţionale - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare % 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale
Explicarea operaţiunii Cont debitor Cont creditor
IV. Înregistrarea plăţii facturilor aferente operaţiunilor prevăzute la pct. I şi pct. III % 401.09 Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului 404 Furnizori de active fixe - 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
B. Capitolul de cheltuieli bugetare 55.09 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“
- înregistrarea dobânzilor datorate disponibilităţile păstrate în contul Trezoreriei Statului Notă: Se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fişelor de calcul al dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei de calcul, operaţiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează calculul dobânzii. 666.02 Cheltuieli privind dobânzile din bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 5186.01 Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor
- înregistrarea dobânzilor plătite 5186.01 Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT
Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat patrimonial 7xx Conturi de venituri 121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului
Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial 121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului 6xx Conturi de cheltuieli
Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial) la începutul anului 121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului 117.11 Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului
Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial) la începutul anului 117.11 Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului 121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului
Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a contului de finanţare de la bugetul Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 „Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului“, şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului 5241 Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului
Transferarea la sfârşitul anului a soldului contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului în contul de rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, astfel: - transferul soldului debitor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - transferul soldului creditor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 5241 Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului 5241 Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent
Explicarea operaţiunii Cont debitor Cont creditor
Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar: - virare excedent - încasare deficit 481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate
Înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a preluării rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar: - preluare deficit - încasare excedent 481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 5242 Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate
II.2. Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale
1. Capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“ - titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“
- înregistrarea dobânzilor datorate 666.01 Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 5186.xx Dobânzi de plătit
- plata dobânzilor datorate 5186 Dobânzi de plătit 7701 Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
2. Capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, subcapitolul 56.01.05 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie“ - titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.06 „Transferuri din Fondul de intervenţie“
- înregistrarea plăţilor efectuate: 671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice - analitice pe structura clasificaţiei bugetare 7701 Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial 121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat 6xx Conturi de cheltuieli
Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de finanţare de la bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale - atât în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, cât şi în contabilitatea Trezoreriei centrale 7701 Finanţarea de la bugetul de stat 121.09 Rezultatul patrimonial – bugetul de stat

*) Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de acestea prin contul 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit“.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1543/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1543 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1543/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu