E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 24 ianuarie 2007

privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEIACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 31 ianuarie 2007

In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1   pct.  III.7 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului de specialitate criminalistică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi ale personalului de instruire fără specialitate juridică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.

CAPITOLUL II

Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului.

(2)   Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs ori examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pe bază de concurs pe posturi vacante temporar, este definitivat în funcţie pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi activitatea profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine".

(4)  Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt prevăzuţi la lit. A din anexa nr. 1a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, la lit. A din anexa nr. 1b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi la lit. A din anexa nr. 1c de la 1 octombrie 2007.

(5)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea, precum şi de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(6)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(7)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(8)   Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de executare penală şi executare civilă beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de bază, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 1 cu funcţii de conducere beneficiază de o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi. Indemnizaţia de conducere este prevăzută la lit. B din anexele nr. 1a, 1b şi 1c şi face parte din salariul de bază.

Art. 5. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 care posedă titlul ştiinţific de „doctor" sau „doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. - (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei judecătoreşti sau al parchetului de pe lângă aceasta, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul prevăzut la art. 1, încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauză, se plătesc cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a)  75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b)   100% din salariul de bază pentru orele următoare.

(2)   Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(3)  Numărul orelor suplimentare nu poate depăşi 360 de ore într-un an.

(4)   Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00- 6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 7. - (1) In caz de deces al unei persoane din categoria celor prevăzute la art. 1, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a celui decedat.

(2) In cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

CAPITOLUL III

Salarizarea personalului de instruire fără specialitate juridică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

Art. 8. - (1) Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite pe grade profesionale, în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate.

(2) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului menţionat la alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa nr. 3a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 3b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 si în anexa nr. 3c de la 1 octombrie 2007.

Art. 9. - (1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2)    Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară brută a celui în cauză, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 8.

(3)   Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală şi cu funcţia didactică îndeplinită.

CAPITOLUL IV

Salarizarea personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 10. - Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate.

Art. 11. - Coeficienţii de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice sunt prevăzuţi în anexa nr. 2a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 2b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 2c de la 1 octombrie 2007.

Art. 12. - (1) Experţii criminalişti care posedă titlul ştiinţific de „doctor" sau de „doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune

Art. 13. - (1) Pentru vechimea în muncă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

-  între 3 şi 5 ani - 5%;

-  de la 5 la 10 ani - 10%;

-  de la 10 ani la 15 ani - 15%;

-  de la 15 la 20 de ani - 20%;

-  peste 20 de ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 14. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, în urma aprecierii activităţii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe poate primi salariul de merit lunar de până la 20% din salariul de bază, care face parte din acesta şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază. Salariul de merit se acordă anual după aprobarea bugetului anual.

(2)   Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii de personal.

(3)   Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se acordă pentru cel mult o treime din funcţiile de conducere.

(4)   Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare.

(5)   Salariul de merit se retrage în cursul anului persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

(6)   In cazul în care raporturile de serviciu ale personalului care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.

Art. 15. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)  Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 16. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliară de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

-  de la 5 la 10 ani - 5%;

-  de la 10 la 15 ani - 10%;

-  de la 15 la 20 de ani - 15%;

-  peste 20 de ani - 20%.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliară de specialitate.

(3)   Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor de serviciu şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.

Art. 17. - In cazul în care ordonatorul principal de credite sau, după caz, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în buget, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 18. - Ministerul Justiţiei, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie pot constitui, pentru personalul prevăzut la art. 1 şi 2, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 19. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(2)   Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere.

(3)  Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(4)  Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.

Art. 20. - Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu sau indemnizaţie pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei,gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 21. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

(2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Locurile de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest spor se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, al preşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare şi periculoase stabilite, potrivit legii.

Art. 23. - (1) La plecarea în concediul de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, şi la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. In cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi salariul de bază se acordă o singură dată.

(2) In perioada concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară în care îşi petrece concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară unde îşi petrece concediul se face cu autoturismul.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24. - Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe, aflat în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia pe care este încadrat la această dată.

Art. 25. - (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării.

(2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării.

Art. 26. - Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

Art. 27. - Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea majorărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28. - Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b şi 1c-3c*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 29. - Salariile de bază individuale lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a)  Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   dispoziţiile privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  orice alte dispoziţii contrare.

Art. 31. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b şi 1c-3c sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr. 1a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,250

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

4,935

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

4,725

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,100

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. I

(6 ani vechime în

    specialitate)

4,725

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

    specialitate)

4.515

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

4.200

8.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Debutant

2,047

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

2,887

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,625

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

            Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

2.310

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1.575

13.

Şofer

M

-

2.583

14.

Agent procedural.

M

-

2.205

15.

Aprod

M

               -

1.890

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunalsiparchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 1b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr.

crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,355

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

5,033

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

4,819

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,142

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. I

(6 ani vechime în

     specialitate)

4,819

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

               Tr. II

(3 ani vechime în

     specialitate)

4,605

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

              Tr. III

(6 luni vechime în

     specialitate)

4,284

8.

Grefier,                grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

              Debutant

2,087

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

                Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

2,944

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

                Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,677

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. III

(6 luni vechime în

       specialitate)

2,356

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1,606

13.

Şofer

M

-

2,634

14.

Agent procedural.

M

-

2,249

15.

Aprod

M

               -

1,927

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 1c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr.

crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,997

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

5,636

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

5,397

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,399

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

5,397

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

     specialitate)

5,157

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Tr. III

(6 luni vechime în

     specialitate)

4,798

8.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

           Debutant

2,337

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. I

(6 ani vechime în

     specialitate)

3,297

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,998

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

           Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

2,638

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1,798

13.

Şofer

M

-

2,950

14.

Agent procedural.

M

-

2,518

15.

Aprod

M

               -

2,158

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 2a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

                                         

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

10,290

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

9,450

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

8,400

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

7,350

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,200

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,725

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,515

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,200

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,047

10.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

I

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

3,360

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize

M

II

2,887

criminalistice

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,625

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,312

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Director    Institutul    Naţional    de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator     interjudeţean      expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1.  Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2.  La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 2 b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

10,495

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

9,639

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

8,568

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

7,497

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,284

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,819

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,605

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,284

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,087

10.

Secretar- dactilograf laborator expertize criminalistice

M

I

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

3,427

economice sau administrative)

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

II

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,944

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,677

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,338

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de

conducere

1.

Director   Institutul    Naţional    de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator      interjudeţean      expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1. Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 2 c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

11,754

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

10,795

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

9,596

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

8,396

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,798

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

5,397

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

5,157

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,798

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,337

10.

Secretar- dactilograf laborator expertize

M

I

3,838

criminalistice

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

II

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

3,297

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,998

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,498

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de

conducere

1.

Director   Institutul    Naţional   de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator     interjudeţean     expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1.  Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2.  La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 3a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

8,820

2.

Profesor

S

II

8,295

3.

Expert

S

I

5,250

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,045

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.

Anexa nr. 3 b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

8,996

2.

Profesor

S

II

8,460

3.

Expert

S

I

5,355

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,105

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.

Anexa nr. 3 c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

10,075

2.

Profesor

S

II

9,475

3.

Expert

S

I

5,997

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,477

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 8/2007
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 118 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
OUG 195 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Legea 294 2008
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuitatii unor activitati ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Legea 247 2007
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu