E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 24 ianuarie 2007

privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEIACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 31 ianuarie 2007

In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1   pct.  III.7 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului de specialitate criminalistică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi ale personalului de instruire fără specialitate juridică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.

CAPITOLUL II

Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului.

(2)   Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs ori examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pe bază de concurs pe posturi vacante temporar, este definitivat în funcţie pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi activitatea profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine".

(4)  Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt prevăzuţi la lit. A din anexa nr. 1a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, la lit. A din anexa nr. 1b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi la lit. A din anexa nr. 1c de la 1 octombrie 2007.

(5)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea, precum şi de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(6)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(7)   Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(8)   Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de executare penală şi executare civilă beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de bază, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 1 cu funcţii de conducere beneficiază de o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi. Indemnizaţia de conducere este prevăzută la lit. B din anexele nr. 1a, 1b şi 1c şi face parte din salariul de bază.

Art. 5. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 care posedă titlul ştiinţific de „doctor" sau „doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. - (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei judecătoreşti sau al parchetului de pe lângă aceasta, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul prevăzut la art. 1, încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauză, se plătesc cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a)  75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b)   100% din salariul de bază pentru orele următoare.

(2)   Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(3)  Numărul orelor suplimentare nu poate depăşi 360 de ore într-un an.

(4)   Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00- 6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 7. - (1) In caz de deces al unei persoane din categoria celor prevăzute la art. 1, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a celui decedat.

(2) In cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

CAPITOLUL III

Salarizarea personalului de instruire fără specialitate juridică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

Art. 8. - (1) Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite pe grade profesionale, în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate.

(2) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului menţionat la alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa nr. 3a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 3b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 si în anexa nr. 3c de la 1 octombrie 2007.

Art. 9. - (1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2)    Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară brută a celui în cauză, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 8.

(3)   Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală şi cu funcţia didactică îndeplinită.

CAPITOLUL IV

Salarizarea personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 10. - Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate.

Art. 11. - Coeficienţii de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice sunt prevăzuţi în anexa nr. 2a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 2b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 2c de la 1 octombrie 2007.

Art. 12. - (1) Experţii criminalişti care posedă titlul ştiinţific de „doctor" sau de „doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune

Art. 13. - (1) Pentru vechimea în muncă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

-  între 3 şi 5 ani - 5%;

-  de la 5 la 10 ani - 10%;

-  de la 10 ani la 15 ani - 15%;

-  de la 15 la 20 de ani - 20%;

-  peste 20 de ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 14. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, în urma aprecierii activităţii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe poate primi salariul de merit lunar de până la 20% din salariul de bază, care face parte din acesta şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază. Salariul de merit se acordă anual după aprobarea bugetului anual.

(2)   Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii de personal.

(3)   Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se acordă pentru cel mult o treime din funcţiile de conducere.

(4)   Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare.

(5)   Salariul de merit se retrage în cursul anului persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

(6)   In cazul în care raporturile de serviciu ale personalului care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.

Art. 15. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)  Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 16. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliară de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

-  de la 5 la 10 ani - 5%;

-  de la 10 la 15 ani - 10%;

-  de la 15 la 20 de ani - 15%;

-  peste 20 de ani - 20%.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliară de specialitate.

(3)   Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor de serviciu şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.

Art. 17. - In cazul în care ordonatorul principal de credite sau, după caz, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în buget, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 18. - Ministerul Justiţiei, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie pot constitui, pentru personalul prevăzut la art. 1 şi 2, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 19. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(2)   Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere.

(3)  Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(4)  Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.

Art. 20. - Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu sau indemnizaţie pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei,gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 21. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

(2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Locurile de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest spor se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, al preşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare şi periculoase stabilite, potrivit legii.

Art. 23. - (1) La plecarea în concediul de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, şi la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. In cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi salariul de bază se acordă o singură dată.

(2) In perioada concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară în care îşi petrece concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară unde îşi petrece concediul se face cu autoturismul.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24. - Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe, aflat în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia pe care este încadrat la această dată.

Art. 25. - (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării.

(2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării.

Art. 26. - Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

Art. 27. - Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea majorărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28. - Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b şi 1c-3c*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 29. - Salariile de bază individuale lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a)  Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   dispoziţiile privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  orice alte dispoziţii contrare.

Art. 31. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b şi 1c-3c sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr. 1a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,250

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

4,935

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

4,725

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,100

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. I

(6 ani vechime în

    specialitate)

4,725

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

    specialitate)

4.515

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

4.200

8.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Debutant

2,047

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

2,887

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,625

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

            Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

2.310

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1.575

13.

Şofer

M

-

2.583

14.

Agent procedural.

M

-

2.205

15.

Aprod

M

               -

1.890

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunalsiparchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 1b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr.

crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,355

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

5,033

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

4,819

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,142

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. I

(6 ani vechime în

     specialitate)

4,819

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

               Tr. II

(3 ani vechime în

     specialitate)

4,605

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

              Tr. III

(6 luni vechime în

     specialitate)

4,284

8.

Grefier,                grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

              Debutant

2,087

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

                Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

2,944

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

                Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,677

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. III

(6 luni vechime în

       specialitate)

2,356

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1,606

13.

Şofer

M

-

2,634

14.

Agent procedural.

M

-

2,249

15.

Aprod

M

               -

1,927

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 1c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

Valoarea de referinţă sectorială:

280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr.

crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr I

(6 ani vechime în

specialitate)

5,997

2.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. II

(3 ani vechime în

specialitate)

5,636

3.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Gr. III

(6 luni vechime în

specialitate)

5,397

4.

Grefier,               grefier-informatician,       grefier-statistician,          grefier-documentarist

S

Debutant

2,399

5.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Tr. I

(6 ani vechime în

      specialitate)

5,397

6.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

     specialitate)

5,157

7.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

            Tr. III

(6 luni vechime în

     specialitate)

4,798

8.

Grefier,               grefier-statistician,          grefier-documentarist

M

           Debutant

2,337

9.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

              Tr. I

(6 ani vechime în

     specialitate)

3,297

10.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

             Tr. II

(3 ani vechime în

      specialitate)

2,998

11.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

           Tr. III

(6 luni vechime în

      specialitate)

2,638

12.

Grefier - arhivar, grefier -registrator

M

Debutant

1,798

13.

Şofer

M

-

2,950

14.

Agent procedural.

M

-

2,518

15.

Aprod

M

               -

2,158

NOTĂ:

1.   Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.

2.  Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

3.  Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care posedă atestat.

4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

5.  Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier - informatician şef la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticorupţie

25%

2.

Grefier şef serviciu la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

20%

3.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta

20%

4.

Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat

18%

6.

Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

8.

Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie

15%

9.

Grefier - arhivar şef

10%

NOTĂ:

Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.

Anexa nr. 2a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

                                         

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

10,290

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

9,450

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

8,400

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

7,350

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,200

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,725

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,515

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,200

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,047

10.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

I

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

3,360

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize

M

II

2,887

criminalistice

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,625

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,312

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere

1.

Director    Institutul    Naţional    de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator     interjudeţean      expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1.  Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2.  La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 2 b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul/Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

10,495

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

9,639

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

8,568

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

7,497

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,284

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,819

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,605

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,284

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,087

10.

Secretar- dactilograf laborator expertize criminalistice

M

I

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

3,427

economice sau administrative)

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

II

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,944

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,677

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,338

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de

conducere

1.

Director   Institutul    Naţional    de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator      interjudeţean      expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1. Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 2 c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de execuţie:

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul / Treapta

Coeficient de multiplicare

1.

Expert criminalist

S

I

(10 ani vechime în

specialitate)

11,754

2.

Expert criminalist

S

II

(7 ani vechime în

specialitate)

10,795

3

Expert criminalist

S

III

(4 ani vechime în

specialitate)

9,596

4.

Asistent criminalist

S

(1 an vechime în specialitate)

8,396

5.

Asistent criminalist debutant

S

4,798

6.

Tehnician criminalist

M

I

(7 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

5,397

7.

Tehnician criminalist

M

II

(4 ani vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

5,157

8.

Tehnician criminalist

M

III

(1 an vechime în funcţii

tehnice criminalistice)

4,798

9.

Tehnician criminalist

M

debutant

2,337

10.

Secretar- dactilograf laborator expertize

M

I

3,838

criminalistice

(7 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

11.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

II

(4 ani vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

3,297

12.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

III

(1 an vechime în funcţii

auxiliare juridice,

economice sau

administrative)

2,998

13.

Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice

M

debutant

1,498

B. Funcţii de conducere:

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de

conducere

1.

Director   Institutul    Naţional   de    Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

35%

3.

Şef     laborator     interjudeţean     expertize criminalistice

30%

4.

Şef sector

25%

5.

Şef secţie

20%

6.

Şef serviciu

15%

7.

Şef birou

15%

8.

Şef laborator tehnic

15%

NOTĂ:

1.  Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat şi la parchete.

2.  La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

3.  La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

4. Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art.3 alin. (5) - (7).

Anexa nr. 3a

(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

8,820

2.

Profesor

S

II

8,295

3.

Expert

S

I

5,250

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,045

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.

Anexa nr. 3 b

(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

8,996

2.

Profesor

S

II

8,460

3.

Expert

S

I

5,355

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,105

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.

Anexa nr. 3 c

(de la 1 octombrie 2007)

Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

Valoarea de referinţă sectorială: 280,64 lei

A. Funcţii de instruire

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Profesor

S

I

10,075

2.

Profesor

S

II

9,475

3.

Expert

S

I

5,997

B. Funcţii auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Studii

Gradul

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar

S

I

3,477

Notă:

In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 8/2007
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 118 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
OUG 195 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Legea 294 2008
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuitatii unor activitati ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Legea 247 2007
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu