E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 92 din 24 iunie 2008

privind statutul functionarului public denumit manager public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 484 din 30 iunie 2008In vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin strategia actualizată de accelerare a reformei administraţiei publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist şi apolitic de funcţionari publici denumiţi manageri publici, precum şi a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administraţiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv şi a unor structuri specializate în monitorizarea carierei şi a altor aspecte ce ţin de gestiunea corpului managerilor publici,

pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi apărute în gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scăderii interesului pentru accesul şi rămânerea în acest corp profesionist,

în vederea întăririi capacităţii administrative a administraţiei publice din România şi a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit şi performanţă, lărgirea bazei de selecţie la întregul sector public care să atragă şi să reţină în sistem persoane cu abilităţile şi potenţialul necesare,

pentru respectarea angajamentelor asumate de România, prin Acordul de finanţare din 30 mai 2007 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2005 şi prin măsurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ îmbunătăţit necesar desfăşurării proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 „Adaptarea Schemei tinerilor profesionişti la necesităţile reformei funcţiei publice", în valoare de 3,5 milioane euro, şi menţinerii finanţării din partea Comisiei Europene, de natură a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesionişti, precum şi a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează statutul funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică specifică de manager public.

(2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin ca agenţi ai schimbării în domeniul reformei administraţiei publice.

(3) In exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea si implementarea de la nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale.

(4) In îndeplinirea rolului prevăzut la alin. (3), managerii publici au responsabilităţi ce privesc coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competenţelor şi să modernizeze administraţia publică centrală şi locală, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

Art. 2. - (1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selecţia, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea şi promovarea rapidă a managerilor publici.

(2) In sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapidă a managerilor publici se înţelege:

a) ocuparea unei funcţii publice specifice de manager public superioare celei deţinute, ca urmare a rezultatelor evaluării profesionale individuale;

b) ocuparea unei funcţii publice generale de conducere sau, după caz, din categoria înalţilor funcţionari publici, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Condiţii pentru ocuparea funcţiei publice specifice de manager public

Art. 3. - (1) Pot ocupa o funcţie publică specifică de manager public, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, absolvenţii următoarelor programe:

a) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obţinerea statutului de manager public;

b) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de un an, organizat pentru obţinerea statutului de manager public;

c) programul Bursa specială „Guvernul României", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiţia ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administraţia publică, în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenţilor acestei burse în aceleaşi condiţii şi respectând aceleaşi criterii utilizate în cazul absolvenţilor programelor prevăzute la lit. a) şi b). Decizia privind echivalarea şi modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Naţional de Administraţie, în calitate de organizator al programelor de formare specializată prevăzute la lit. a) şi b).

(2) Prin programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi, respectiv, prin programul intensiv prevăzut la alin. (1) lit. c), organizate de către Institutul Naţional de Administraţie, denumite în continuare programe de formare, se înţelege: activităţi de formare în ţară şi, după caz, în străinătate, stagii practice în ţară şi, după caz, în' străinătate, inclusiv perioada vacanţelor şi perioada de la absolvirea programelor respective până la numirea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţia publică specifică de manager public.

Art. 4. - Promovarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice.

Art. 5. - Numărul de locuri pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se stabileşte de către Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, pe baza propunerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, formulate în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3.

Art. 6. - (1) Recrutarea şi selecţia pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit, a) şi b) se realizează de către Institutul Naţional de Administraţie, prin concurs naţional, organizat în condiţiile legii şi potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) In vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor superioare de lungă durată;

b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienţă de minimum un an în sectorul public, în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

c) sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

d) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

e) să cunoască limba româna, scris şi vorbit;

f) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

h) să nu fi fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi deţinut calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să cunoască o limbă de circulaţie europeană;

l) să nu aibă restricţii de a călători în străinătate pentru acele ţări avute în vedere de către programul de formare la care participă.

(3) Selecţia participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape, ce se detaliază în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) verificarea şi selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviu;

d) testare specifică destinată evaluării abilităţilor candidaţilor raportată la specificul funcţiei publice de manager public.

Art. 7. - Participanţii la programul intensiv prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) - I).

Art. 8. - (1) Participanţii declaraţi admişi la unul dintre programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) semnează, înainte de începerea programului respectiv, un angajament cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin care se obligă să lucreze 5 ani în administraţia publică. Termenul de 5 ani se calculează începând cu data primei numiri în funcţia publică specifică de manager public, efectuată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la alin. (1) ale căror raporturi de serviciu încetează potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b), d) şi e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligate să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestora, calculate proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Participanţii la programul intensiv de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) respectă obligaţiile prevăzute în contractul semnat pentru acordarea bursei speciale „Guvernul României".

(5) Urmărirea creanţelor în cazul nerespectării clauzelor contractule prevăzute la alin. (4) revin iniţiatorului programului Bursa specială „Guvernul României".

(6) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în situaţiile în care managerii publici îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor autonome, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale.

Art. 9. - (1) Participanţii la programele de formare se denumesc după cum urmează:

a) cursanţi, participanţii la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) stagiari, participanţii la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Pe întreaga perioadă de formare şi până la data numirii în funcţia publică specifică de manager public, cursanţii şi stagiarii au drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Perioada de formare până la numirea în funcţia publică specifică de manager public constituie vechime în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite.

(3) Pe întreaga perioadă în care urmează programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), cursanţii şi stagiarii primesc o bursă stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, şi plătită de către Institutul Naţional de Administraţie.

(4) La absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), Institutul Naţional de Administraţie eliberează fiecărui absolvent:

a) un certificat care să ateste absolvirea programului de formare specializată organizat pentru obţinerea statutului de manager public;

b) o adeverinţă care să ateste perioada de desfăşurare a programului de formare specializată în administraţia publică.'

(5) Compartimentele de resurse umane din cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice, la care managerii publici sunt repartizaţi după absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în baza adeverinţei prevăzute la alin. (4) lit. b), au obligaţia să înscrie în carnetele de muncă ale acestora, ca vechime în funcţia publică şi în specialitatea studiilor, perioada de formare.

(6) Participanţii la programele de formare sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 10. - Raporturile de serviciu şi contractele de muncă dintre participanţii la programele de formare şi autorităţile şi instituţiile publice unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea ca funcţionari publici sau personal contractual, anterior selecţiei, încetează în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Pe perioada stagiilor în administraţia publică din cadrul programelor de formare, participanţii sunt sprijiniţi şi coordonaţi de către funcţionari publici de conducere, denumiţi în continuare mentori, desemnaţi în condiţiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Activitatea de mentorat este considerată activitate în domeniul didactic şi se desfăşoară pe baza unui acord instituţional, încheiat în condiţiile'legii, între'Institutul Naţional de Administraţie şi autoritatea sau instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea mentorul. Pentru activitatea de mentorat desfăşurată, mentorii au dreptul la o indemnizaţie, al cărei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Pot fi mentori funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

b) nu sunt rude sau afini, până la gradul IV inclusiv, şi nici soţ sau soţie cu participantul la stagiu.

(4) Mentorul are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum şi respectarea domeniilor şi tipurilor de activităţi specifice;

b) asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii participantului la programele de formare, pe durata stagiului;

c) întocmeşte un raport de evaluare la sfârşitul perioadei de stagiu.

(5) Domeniile şi tipurile de activităţi specifice pe care mentorul este obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de către Institutul Naţional de Administraţie, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.

(6) Modelul de acord instituţional prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - Pe perioada prevăzută la art. 11 alin. (1), participanţii la programele de formare nu beneficiază de drepturi băneşti din partea autorităţilor şi instituţiilor publice la care îşi desfăşoară stagiul.

Art. 13. - (1) Calitatea de participant la programele de formare încetează în următoarele situaţii:

a) absentarea nemotivată în mod repetat de la programele sau de la activităţile de formare;

b) cererea scrisă a participantului de a renunţa la programele de formare;

c) abateri disciplinare;

d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile participantului;

e) eliminarea de la programul de formare, în cazul intervenirii unor situaţii de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) - m) şi o) şi la art. 95 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situaţiilor respective.

(2) Participanţii la programele de formare sunt obligaţi să ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada programului de formare şi până la data excluderii din programul de formare, în următoarele situaţii:

a) cele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d);

b) cele de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) şi m) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situaţiilor respective.

(3) Condiţiile de rambursare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 8.

Art. 14. - (1) La absolvirea programelor de formare se iau în considerare rezultatele finale obţinute în urma calculării mediei ponderate dintre:

a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, rămase definitive în condiţiile regulamentelor de studii, cu o pondere de 70%; şi

b) rezultatele evaluării abilităţilor manageriale, realizate de către grupurile de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, cu o pondere de 30%.

(2) Grupurile de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, prevăzute la alin. (1) lit. b), se constituie şi funcţionează conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistenţei tehnice cu finanţare externă pentru programele de formare anterioare, aprobate şi însuşite de către Institutul Naţional de Administraţie.

(3) Rezultatele finale obţinute în urma calculării mediei ponderate în condiţiile prevăzute la alin. (1) se comunică, individual, participanţilor la programele de formare care le pot contesta la Institutul Naţional de Administraţie, în termen de 3 zile de la data comunicării.

(4) Rezultatele contestaţiilor se stabilesc şi se comunică celor în cauză de către Institutul Naţional de Administraţie, în termen de 10 zile de la depunerea lor, şi se aduc la cunoştinţă publică, dată la care rămân definitive.

(5) Pe baza rezultatelor rămase definitive în condiţiile alin. (4), se întocmeşte clasamentul final, care se face public de către Institutul Naţional' de Administraţie şi se transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(6) Participanţii la programele de formare sunt consideraţi absolvenţi ai acestora la data aducerii la cunoştinţă publică a clasamentului final.

Art. 15. - (1) In vederea repartizării absolvenţilor programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici întocmeşte, pe baza propunerilor înaintate de autorităţile şi instituţiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune aprobării Guvernului cu cel puţin 3 luni înainte de data absolvirii programelor.

(2) Participanţii la programele de formare comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici opţiunile individuale, în vederea repartizării acestora în funcţiile publice specifice de manageri publici, în limita posturilor aprobate în planul de repartizare prevăzut la alin. (1).

(3) Repartizarea absolvenţilor programelor de formare se face, în limita numărului de posturi prevăzute în planul de repartizare a managerilor publici, în funcţie de următoarele criterii, a căror aplicare se face în mod succesiv:

a) clasamentul final;

b) opţiunile absolvenţilor.

(4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice asigură posturile necesare repartizării managerilor publici.

(5) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a clasamentului final în condiţiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolvenţilor programelor de formare în funcţii publice specifice de manager public.

(6) In vederea emiterii actului administrativ de numire în funcţia publică specifică de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligaţia să se prezinte la autoritatea sau instituţia publică unde a fost repartizat, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării transmise în termenul prevăzut la alin. (5) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

(7) Instrucţiunile pentru întocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

CAPITOLUL III

Cariera în funcţia publică specifică de manager public

Art. 16. - Numirea în funcţia publică specifică de manager public se face în termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia urmează şă-şi desfăşoare activitatea.

Art. 17. - (1) Funcţia publică specifică de manager public este structurată pe 3 grade profesionale, după cum urmează:

a) asistent;

b) principal;

c) superior, ca nivel maxim.

(2) Numirea în funcţia publică specifică de manager public se face începând cu gradul profesional „asistent".

Art. 18. - (1) Managerul public îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcţionar public.

(2) In cazul în care în instituţia sau autoritatea publică unde a fost repartizat managerul public nu există un înalt funcţionar public, acesta îşi desfăşoară activitatea în subordinea funcţionarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective, dar nu mai puţin de funcţia de director sau funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

Art. 19. - Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic prevăzut la art. 18 întocmeşte fişa postului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor generale şi a celor specifice minimale, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a obiectivelor specifice ale autorităţii sau instituţiei publice respective.

Art. 20. - (1) Managerii publici sunt evaluaţi profesional anual.

(2) Evaluarea profesională individuală a managerilor publici cuprinde o componentă internă şi o componentă externă, astfel:

a) componenta internă constă în evaluarea performanţelor individuale ale managerului public efectuată conform legislaţiei privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, de către superiorul ierarhic prevăzut la art. 18, şi care se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluţionării eventualelor contestaţii conform reglementărilor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către evaluatori externi, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se face evaluarea, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluţionării eventualelor contestaţii.

(3) Contestaţiile depuse cu privire la rezultatele componentei externe a evaluării profesionale individuale se soluţionează de către evaluatori externi, desemnaţi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Art. 21. - (1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) este persoana selectată şi pregătită în tehnici de intervievare şi evaluare, în condiţiile normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

a) să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani;

c) să nu să se afle în situaţii de conflict de interese, prevăzute de lege, cu managerii publici evaluaţi.

(3) Evaluatorul extern are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează evaluarea externă, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi consemnează rezultatele acesteia într-un raport de evaluare;

b) soluţionează contestaţiile privind evaluarea externă a managerilor publici şi consemnează rezultatele acestora, motivate corespunzător, într-un raport.

(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) în cadrul aceleiaşi sesiuni de evaluare.

(5) Remuneraţia sau indemnizaţia, după caz, a evaluatorului extern este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cuantumul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Obligaţiile, procedurile de selecţie şi modul de funcţionare ale corpului de evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 22. - (1) In urma evaluării profesionale individuale prevăzute la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obţine următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) reconfirmarea statutului de manager public şi promovarea în grad profesional;

b) reconfirmarea statutului de manager public şi reconfirmarea în grad profesional;

c) reconfirmarea statutului de manager public şi retrogradarea în grad profesional;

d) pierderea statutului de manager public.

(2) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor publici se constată, se centralizează şi se comunică acestora în mod individual, în termen de 10 zile de la data evaluării, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de către cei evaluaţi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în termen de 3 zile de la data comunicării lor. Rezultatele soluţionării contestaţiilor se comunică individual contestatarului în termen de 15 zile de la depunerea contestaţiei, dată la care rămân definitive.

(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică rezultatele evaluării profesionale individuale rămase definitive autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi. In termen de 15 zile de la data comunicării, conducătorii acestora emit actele administrative corespunzătoare rezultatelor obţinute.

(4) Managerii publici pot promova succesiv în gradele profesionale, anual, în urma evaluării profesionale individuale, prevăzută la art. 20 alin. (2).

(5) In urma promovării în grad profesional, se stabilesc, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile şi responsabilităţile sporite ce se vor include în fişa postului managerului public respectiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19.

(6) Managerii publici aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, pot solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici să ia măsurile necesare în vederea redistribuirii lor pe funcţii publice de execuţie, în limita funcţiilor publice vacante.

(7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică şi în cazul în care, în urma evaluării profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul profesional asistent obţine rezultate care conduc la retrogradarea în grad profesional.

Art. 23. - (1) Managerii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere sau, după caz, pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) referitoare la vechimea în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite.

(2) In vederea ocupării unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, managerii publici care nu au urmat un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, beneficiază de echivalarea modulelor comune acestui program şi programelor de formare specializată în administraţia publică prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), urmând să efectueze doar modulele specifice. Decizia privind' echivalarea şi modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Naţional de Administraţie, în calitate de organizator al celor două programe.

(3) Intreaga activitate desfăşurată ca manager public constituie vechime în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite.

Art. 24. - (1) Raportul de serviciu al managerului public încetează de la data numirii în funcţia publică de conducere sau, după caz, în cea de înalt funcţionar public.

(2) După intrarea în categoria funcţionarilor publici de conducere sau a înalţilor funcţionari publici, persoanelor care au deţinut anterior funcţia publică specifică de manager public le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la aceste categorii.

(3) In cazul eliberării din funcţia publică de conducere sau, după caz, din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999, republicată, persoana în cauză are dreptul, în condiţiile prezentului statut, să fie numită într-o funcţie publică specifică de manager public de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior, în cadrul instituţiei unde a îndeplinit funcţia publică de conducere, respectiv de înalt funcţionar public.

(4) In cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu pot fi numite în funcţii publice specifice de manageri publici în cadrul aceleiaşi instituţii, acestea au dreptul, în condiţiile prezentului statut, să fie numite în funcţii publice specifice de manageri publici de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior în orice alte autorităţi sau instituţii publice, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 25. - Managerii publici al căror raport de serviciu a încetat din motive neimputabile lor pot solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici repartizarea pe o funcţie publică specifică de manager public de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior încetării raportului de serviciu.

Art. 26. - (1) Neprezentarea din motive imputabile a absolvenţilor programelor de formare în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publică specifică de manager public în care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligaţiilor asumate prin angajamentul prevăzut la art. 8.

(2) Refuzul nejustificat al participării la evaluarea externă anuală obligatorie sau neprezentarea nejustificată la aceasta în termenul pentru care a fost anunţată derularea procedurilor de evaluare constituie motiv imputabil de încetare a raporturilor de serviciu.

(3) In situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în situaţia încetării raportului de serviciu în condiţiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicată, obligaţia persoanelor care au încheiat angajamentul prevăzut la art. 8 subzistă pentru perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani prevăzut în acesta.

CAPITOLUL IV

Drepturi salariale

Art. 27. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, persoanele numite în funcţii publice specifice de manager public au dreptul la un salariu stabilit în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V

Cadrul instituţional

Art. 28. - (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative exercită următoarele atribuţii principale:

a) prin Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice:

1. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte promovarea programelor de formare, recrutarea şi selecţia participanţilor la acestea;

2. stabileşte, pe baza propunerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, numărul de participanţi la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în limita bugetului alocat;

3. identifică, programează, elaborează şi monitorizează implementarea programelor cu finanţare externă sau internă privind dezvoltarea corpului de manageri publici şi asigură gestionarea acestor programe;

4. implementează, în colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, programele prevăzute la pct. 3;

5. promovează programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b);

b) prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici:

1. monitorizează şi controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte cariera managerilor publici;

2. elaborează şi îmbunătăţeşte, în colaborare cu Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice şi Institutul Naţional de Administraţie, politicile publice şi legislaţia privind statutul şi funcţia publică specifică de manager public;

3. identifică şi centralizează nevoile autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală privind înfiinţarea posturilor de manageri publici şi propune, pe baza efectuării unei analize anuale a acestor nevoi instituţionale, numărul de participanţi la programele de formare, precum şi profilurile acestora;

4. elaborează Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza nevoilor identificate la pct. 3, şi colectează opţiunile participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1);

5. transmite către autorităţile şi instituţiile publice propunerile de numire în funcţia publică specifică de manager public a absolvenţilor programelor de formare;

6. asigură, în condiţiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la redistribuire, în condiţiile art. 22 alin. (6);

7. asigură soluţionarea contestaţiilor privind procedura de evaluare profesională individuală, în condiţiile art. 22 alin. (2);

8. acordă asistenţă autorităţilor şi instituţiilor publice la elaborarea fişei postului de manager public;

9. constituie şi gestionează corpul de evaluatori externi, asigurând selectarea, evidenţa şi perfecţionarea acestora;

10. asigură condiţiile necesare desfăşurării evaluării externe;

11. centralizează şi comunică autorităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi rezultatele rămase definitive în urma evaluării acestora;

12. emite comunicările prevăzute la art. 22 alin. (2) şi (3), în baza rezultatelor obţinute în urma evaluării profesionale individuale;

13. asigură repartizarea, în termenul prevăzut de lege, a managerilor publici, în situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4);

14. soluţionează, în condiţiile prezentului statut, solicitările de reîncadrare într-o funcţie publică specifică de manager public;

15. identifică domeniile generale de perfecţionare profesională a managerilor publici;

16. pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie, Unităţii centrale pentru reforma administraţiei publice şi altor structuri din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei' Administrative, cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru exercitarea atribuţiilor acestora;

c) prin Institutul Naţional de Administraţie:

1. realizează recrutarea şi selecţia participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

2. urmăreşte respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7, în ceea ce priveşte participanţii la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);

3. asigură organizarea, derularea şi finanţarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), evaluarea finală şi stabilirea clasamentului final al absolvenţilor, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

4. aprobă şi urmăreşte aplicarea regulamentelor de studii ale programelor de formare, asigurând echivalenţa metodelor, criteriilor şi procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite în acest sens de către echipele de asistenţă tehnică a proiectelor din domeniul reformei funcţiei publice, cu finanţare externă;

5. aprobă înmatricularea la programele de formare a participanţilor admişi în urma selecţiei şi comunică, dacă este cazul, această situaţie autorităţilor şi instituţiilor publice unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea;

6. constituie şi gestionează corpul mentorilor prevăzuţi la art. 11, asigurând selectarea, evidenţa şi perfecţionarea acestora;

7. asigură coordonarea activităţii mentorilor;

8. îşi însuşeşte şi asigură aplicarea procedurilor de constituire şi funcţionare a'grupurilor de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, prevăzute la art. 14 alin. (2);

9. asigură plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3);

10. asigură instruirea corespunzătoare, în condiţiile legii, a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) si, respectiv, art. 20 alin. (2) lit. b);

d) prin Direcţia generală juridică, acţionează pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8. Această atribuţie poate fi îndeplinită şi prin externalizarea serviciilor de asistenţă juridică, în condiţiile legii.

(2) Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul Naţional de Administraţie îndeplinesc şi alte atribuţii şi obligaţii care decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau care sunt stabilite prin normele de aplicare a acesteia.

Art. 29. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare derulării programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi exercitării atribuţiilor şi îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, bugetul Institutului Naţional de Administraţie şi, respectiv, bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se asigură în mod corespunzător, sau, dacă este cazul, din surse externe.

(2) Finanţarea cheltuielilor necesare derulării programului de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigură în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă programului Bursa specială „Guvernul României".

Art. 30. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică identifică nevoile privind angajarea de manageri publici şi profilurile acestora şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică înfiinţează, în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare.

(3) Posturile prevăzute la alin. (2) se înfiinţează prin transformarea funcţiilor publice vacante în funcţii publice specifice de manager public sau prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii.

(4) Autorităţile şi instituţiile publice colaborează, în condiţiile legii, cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea asigurării managementului funcţiilor publice specifice de manager public şi persoanelor care ocupa aceste funcţii şi transmit acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea raporturilor de serviciu ale managerilor publici.

(5) In vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică de îndată Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative încetarea raportului de serviciu al persoanelor care au deţinut calitatea de manager public, cu precizarea perioadei în care acestea au ocupat o funcţie publică, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice comunică Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative încheierea şi încetarea contractelor de muncă cu persoanele care au deţinut'anterior calitatea de manager public, în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor contracte, în vederea calculării perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1).

Art. 31. - Nerespectarea obligaţiilor şi termenelor stabilite conform prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice, în a căror sarcină cade îndeplinirea acestora, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32. - (1) Pe durata derulării proiectelor cu finanţare integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), prin excepţie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea şi derularea acestor programe şi, respectiv, recrutarea şi selecţia, prin concurs naţional, se fac în condiţiile stabilite prin contractele de finanţare a acestor proiecte.

(2) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (3) şi (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 şi 10 şi lit. c) pct. 6 şi 7, Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul Naţional de Administraţie, după caz, monitorizează modul de aplicare a procedurilor stabilite prin contractele de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), care privesc:

a) evaluarea participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi a managerilor publici;

b) constituirea, funcţionarea şi gestionarea grupurilor de experţi independenţi de evaluare a abilităţilor manageriale, a grupurilor şi a corpului de evaluatori externi şi a corpului de mentori.

(3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9,10,15 şi ale art. 29, finanţarea cheltuielilor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi, respectiv, prin bugetul Institutului Naţional de Administraţie, dacă nu este asigurată din alte surse de finanţare.

Art. 33. - Pe durata studiilor sau stagiilor din străinătate, atunci când mijloacele de subzistenţă sunt asigurate prin proiectele cu finanţare din alte surse, se suspendă plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3).

Art. 34. - In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normele de aplicare a acesteia.

Art. 35. -Angajamentele prevăzute la art. 8 alin. (1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către participanţii la programele de formare, îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care au fost încheiate.

Art. 36. - (1) Managerii publici încadraţi în gradele profesionale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în gradele profesionale prevăzute la art. 17 alin. (1), după cum urmează:

a) din gradul profesional asistent în gradul profesional asistent;

b) din gradele profesionale special sau principal în gradul profesional principal;

c) din gradele profesionale superior sau general în gradul profesional superior.

(2) Incadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de managerul public ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Fişa postului managerului public care a fost încadrat conform alin. (1) se modifică în mod corespunzător.

(4) Autorităţile şi instituţiile publice în care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia finalizării procedurilor corespunzătoare aplicării alin. (2) şi (3).

Art. 37. - (1) Până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, prevăzută la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, stabilirea drepturilor salariale şi de natură salarială ale managerilor publici numiţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale managerilor publici numiţi în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se face după cum urmează:

a) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional asistent, salariul de bază este cu 25% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

b) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional principal, salariul de bază este cu 40% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

c) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional superior, salariul de bază este cu 55% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de 55% aplicat la salariul de bază şi care nu face parte din acesta, precum şi de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.

(3) Drepturile de natură salarială care nu au caracter permanent şi au fost acordate persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se acordă în continuare până la finalizarea perioadei pentru care au fost iniţial prevăzute.

(4) Managerii publici numiţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care la data intrării în vigoare beneficiază de un salariu mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor alin. (1)-(3), îşi menţin salariul avut.

Art. 38. - (1) Comisia pentru managerii publici, înfiinţată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi numită prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi secretariatul tehnic al Comisiei continuă să funcţioneze exclusiv în vederea asigurării:

a) finalizării procedurilor de evaluare demarate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi emiterii deciziilor corespunzătoare evaluărilor managerilor publici până la data de 15 august 2008;

b) continuării litigiilor aflate pe rol la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul acestora.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte organizaţii care au reprezentanţi în cadrul Comisiei pentru managerii publici au obligaţia de a asigura prezenţa acestora la lucrările Comisiei.

(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a membrilor comisiei, individuală ori solidară şi indivizibilă, după caz.

(4) In cazul nerespectării de către Comisia pentru managerii publici a termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispoziţiile prevăzute la art. 39 alin. (1)-(3).

Art. 39. - (1) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au obţinut calificativele necesare promovării, dacă nu au fost promovaţi din motive neimputabile lor, promovează în treaptă, respectiv grad profesional corespunzător evaluării aferente fiecărui an de activitate.

(2) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu au obţinut calificativele necesare promovării sunt reconfirmaţi în treaptă, respectiv în gradul profesional.

(3) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au obţinut calificative necorespunzătoare sunt retrogradaţi în gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional inferior celui deţinut la data evaluării.

(4) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice unde îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi în condiţiile art. 38 alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)-(3) emit în termen de 10 zile de la data promovării actul administrativ de promovare, reconfirmare sau retrogradare, după caz.

Art. 40. - Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru managerii publici, înfiinţată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit aceluiaşi act normativ se predau instituţiilor publice responsabile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 41. - (1) In vederea realizării atribuţiilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se suplimentează cu 10 numărul de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările ulterioare, prin redistribuire, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Finanţarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(3) In vederea pregătirii implementării atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate solicita Ministerului Internelor şi Reformei Administrative asigurarea resurselor umane necesare, în condiţiile legii.

Art. 42. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 36 şi 37, care intră în vigoare la data de 31 august 2008.

(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi (4), art. 19 şi a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, şi a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b).

(4) Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 92/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 92 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu