E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 8 din actul Legea 76 2000 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 31 2001
Legea 76 2000 modificat de OUG 260 2000
Articolul 8 din actul Legea 76 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 246 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 1565 2000
Articolul 3 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Hotărârea 1143 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 1427 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 1428 2000
Legea 76 2000 modificat de OUG 155 2000
Legea 76 2000 modificat de OUG 145 2000
Articolul 66 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Hotărârea 730 2000
Articolul 3 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Hotărârea 614 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 1009 2000
Articolul 35 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 720 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 705 2000
Articolul 65 din actul Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 704 2000
Legea 76 2000 in legatura cu Ordin 638 2000
Legea 76 2000 promulgat de Decretul 152 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 76 din  4 mai 2000

Legea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din  5 mai 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului si repartizarea acestora in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare economica si sociala a tarii, precum si pentru functionarea autoritatilor publice.
    Art. 2
    (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 a fost realizata pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.
    (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2000, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se stabileste la venituri in suma de 112.188,3 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 143.755,3 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0 miliarde lei.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 4
    Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 2000 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la datele operatiunilor supuse controlului.
    Art. 6
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozit pe venit", restante la 31 decembrie 1999, precum si cele aferente lunii decembrie 1999 se incaseaza si se inregistreaza incepand cu anul 2000 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.
    Art. 7
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2000 sunt in suma de 112.188,3 miliarde lei si se prezinta astfel:
                                                - miliarde lei -

    VENITURI - TOTAL                               112.188,3
    din care:
     Venituri curente                              111.210,6
      din acestea:
      a) venituri fiscale:                         107.663,0
         - impozite directe,                        19.271,0
           din care:
           - impozitul pe profit                    13.401,0
           - impozitul pe salarii                    1.100,0
           - impozitul pe venit                     15.528,0
           - cote si sume defalcate din
             impozitul pe venit (se scad)          -12.304,0
         - impozite indirecte,                      88.392,0
           din care:
           - taxa pe valoarea adaugata              43.985,0
           - taxe vamale                            10.125,0
           - accize si impozit pe circulatie        32.018,0
      b) venituri nefiscale                          3.547,6
     Venituri din capital                              120,0
     Donatii                                           286,7
     Incasari din rambursarea imprumuturilor           571,0

    Art. 8
    (1) Pentru anul 2000 se suspenda aplicarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligatia la plata impozitului pe profit a institutiilor publice, pentru veniturile extrabugetare din activitati economice desfasurate in conditiile legii.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice care realizeaza venituri extrabugetare din desfasurarea de activitati economice se varsa integral la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, daca legea nu prevede altfel.
    (3) Articolul 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se modifica dupa cum urmeaza:
    "Art. 37
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu completarile si modificarile ulterioare. Sunt si raman abrogate: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitati care se acorda Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. pentru plata drepturilor de protectie sociala la domiciliul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998; art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata si modificata prin Legea nr. 241/1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 145/1999."
    (4) Pentru anul 2000 unitatile apartinand cultelor religioase sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia utilizarii sumelor respective pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult.

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 9
    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 2000 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    Art. 10
    In vederea incadrarii in nivelul deficitului si asigurarii cheltuielilor cu dobanzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzator veniturilor incasate.
    Art. 11
    In structura economica cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezinta astfel:
                                                  - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL                                143.755,3
    din care:
    1. Cheltuieli curente                             130.144,6
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                       32.938,1
       b) cheltuieli materiale si servicii              9.740,2
       c) subventii                                     5.723,8
       d) prime acordate producatorilor agricoli          476,3
       e) transferuri                                  35.382,4
       f) dobanzi aferente datoriei publice
          si alte cheltuieli                           45.275,0
       g) rezerve                                         608,8
    2. Cheltuieli de capital                            4.406,8
    3. Imprumuturi acordate                               301,8
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
       si comisioane la credite                         8.902,1
       din acestea:
       a) rambursari de credite externe                 6.240,1
       b) plati de dobanzi si comisioane
          la credite externe                            2.662,0
    Art. 12
    (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numarul de posturi, salariile de baza, indemnizatiile de conducere si celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege, cu incadrarea in cheltuielile de personal si numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000, potrivit anexei nr. 3.
    (2) In cheltuielile de personal sunt incluse si sumele necesare in vederea acordarii premiului anual pentru activitatea anului 1999 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi in anul 1999, precum si sumele necesare in vederea acordarii primei de concediu prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
    (3) In limita cheltuielilor de personal si a numarului maxim de posturi ordonatorii de credite vor aproba, pana la data de 1 august 2000, statele de functii, numai cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Un exemplar din statele de functii ale ordonatorilor principali de credite si statele de personal centralizate, pentru institutiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finantelor pana la data de 15 august 2000. Aceste prevederi nu se aplica in cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputatilor si Senat.
    (4) Incepand cu luna in care se publica prezenta lege in Monitorul Oficial al Romaniei valoarea de referinta universala care se utilizeaza in vederea determinarii valorii de referinta sectoriale si, respectiv, a salariilor de baza pentru personalul prevazut in anexele nr. II/1, II/2 si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica se stabileste la 1.840.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectoriala prevazut in anexa nr. I nr. crt. 1, 2 si 3 se stabileste la 0,62.
    (5) Valoarea de referinta universala prevazuta la alin. (4) se utilizeaza numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexele mentionate.
    Art. 13
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul de stat pe anul 2000, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virarilor de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    Art. 14
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat si in bugetele fondurilor speciale anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor prezenta Ministerului Finantelor situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului;
    b) lunar vor raporta platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor, ce se va emite in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.
    Art. 15
    Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, precum si intrarile de credite externe sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc in suma de 7.272,1 miliarde lei, din care: 4.318,3 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 1.628,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 27,3 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 359,8 miliarde lei transferuri, 580,3 miliarde lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 529,9 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 253,7 miliarde lei pentru Senat, 63,7 miliarde lei pentru Presedintia Romaniei, 27,3 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 219,6 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 2.491,4 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 20,3 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 45,0 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 3.600,7 miliarde lei pentru autoritatea publica centrala, din care: 117,5 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 3.483,2 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Presedintia Romaniei poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Presedintiei Romaniei si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Presedintiei Romaniei se suporta de la acelasi articol de cheltuieli. Presedintia Romaniei poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) In bugetul Presedintiei Romaniei, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" sunt cuprinse si sume pentru confectionarea insemnelor si a brevetelor Ordinului national "Steaua Romaniei", potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national "Steaua Romaniei", aprobata si modificata prin Legea nr. 77/1999.
    (5) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (6) Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea si dotarea Clubului Parlamentarilor Romani se suporta din bugetul Camerei Deputatilor.
    (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale si servicii si al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei au fost avute in vedere si sumele ramase neutilizate din anii precedenti, realizate potrivit Legii nr. 146/1997 din taxele judiciare de timbru.
    (8) Suma de 17,6 miliarde lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" se aloca pentru finantarea activitatii Fundatiei Culturale Romane.
    (9) In bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli de capital" este cuprinsa suma de 13,2 miliarde lei, destinata finalizarii lucrarilor la imobilul achizitionat in anul 1998 pentru Asociatia de Standardizare din Romania, in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, cu modificarile ulterioare.
    (10) Veniturile realizate de Camera Deputatilor, respectiv de Senat, vor fi retinute integral de catre acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si a cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la sfarsitul anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Achizitiile de bunuri destinate desfacerii in unitatile de alimentatie ale Camerei Deputatilor, realizate din venituri extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizitiilor publice de bunuri si servicii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea incasarilor in lei sau in valuta si pentru alte destinatii, in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc in suma de 22.965,0 miliarde lei, din care: 11.574,6 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 4.489,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.219,2 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 809,1 miliarde lei transferuri, 637,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.235,3 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 11.678,6 miliarde lei, in care se cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii in cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii in curs de desfasurare, pentru participarea armatei romane in cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum si pentru alte actiuni aprobate in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala sunt in suma de 11.286,3 miliarde lei. Din sumele in lei incasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul unitatilor de politie, pompieri, jandarmi si politie de frontiera, precum si din confiscarile de sume in lei si in valuta sau de bunuri, potrivit legii, dupa recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea si valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 50% revine Ministerului de Interne, pentru a fi folosita la finantarea cheltuielilor materiale si de capital, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    (4) Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile militare de invatamant se suporta de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala din care face parte personalul militar scolarizat.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile social-culturale ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc in suma de 36.564,7 miliarde lei, din care: 15.356,6 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 2.208,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.439,9 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 15.626,2 miliarde lei transferuri, 695,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.237,7 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 19.783,3 miliarde lei pentru invatamant, 3.802,7 miliarde lei pentru sanatate, 2.489,9 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 10.488,8 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Educatiei Nationale se suporta si bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.
    (4) In bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sunt cuprinse si fonduri pentru plata contributiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala.
    (5) Transferurile prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite in anexa nr. 3/11.
    (6) In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului este cuprinsa si suma necesara in vederea pregatirii sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000.
    (7) Pentru sprijinirea activitatii Comitetului Olimpic Roman se aloca in anul 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, suma de 58,8 miliarde lei, din care suma de 28,8 miliarde lei este destinata premierii sportivilor pentru rezultatele obtinute la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000.
    (8) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protectiei copilului, se autorizeaza Ministerul Finantelor sa redistribuie din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pe anul 2000 sume in bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai Acordului privind imprumutul nerambursabil acordat Romaniei de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
    Art. 19
    Pentru activitatea de invatamant si cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice se pot aloca de la bugetul de stat, potrivit art. 92 din Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru actiuni de sanatate", sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 20
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc in suma de 3.122,9 miliarde lei, din care: 124,1 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 254,4 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 2.439,8 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si 683,1 miliarde lei pentru mediu si ape.
    (3) In bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in baza Legii nr. 158/1999 privind constituirea si functionarea Consiliului National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila, sunt prevazute cheltuieli de intretinere si functionare si cheltuieli de capital pentru Consiliul National pentru Mediu si Dezvoltare Durabila, precum si cheltuieli cu indemnizatiile pentru presedinte, vicepresedinti si pentru raportorul Comitetului executiv.
    (4) Pentru implementarea programului de dezvoltare a Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, in baza Hotararii Guvernului nr. 794/1999, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sunt prevazute fonduri la titlul "Transferuri" pentru actiuni de ecologizare.
    Art. 21
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 23.545,5 miliarde lei, din care: 1.025,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 753,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.944,3 miliarde lei subventii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3 miliarde lei transferuri, 1.809,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 4.158,8 miliarde lei pentru industrie, 7.426,5 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 2.356,0 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) In cheltuielile pentru agricultura si silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sunt cuprinse si cheltuielile aferente platii primelor aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grau si porumb boabe, Ordonanta Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpararea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordata producatorilor agricoli prin societatile comerciale de morarit si/sau de panificatie, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern si prin Legea nr. 165/1999 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc si de pasare.
    (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se va face in conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (5) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 500,0 miliarde lei, din care:
    a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) si de banci pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1999 si 2000, potrivit prevederilor legale;
    b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995. Eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a).
    (6) In bugetul de stat sunt prevazute transferuri pentru Fondul National de Dezvoltare Regionala, in suma de 800,0 miliarde lei, si pentru Fondul National de Preaderare, in suma de 560,0 miliarde lei.
    (7) Sumele retinute cu titlu de penalizari de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% reprezentand garantie de buna executie pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala Termoelectrica Pucheng - Republica Populara Chineza se restituie de la bugetul de stat pe anul 2000, potrivit Legii nr. 20/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000.
    Art. 22
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc in suma de 2.106,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 629,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 93,1 miliarde lei subventii, 756,8 miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli de capital si 5,7 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 1.324,8 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si de 781,9 miliarde lei pentru alte actiuni.
    (3) Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare este autorizata, conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, sa angajeze pentru anul 2001 sume de pana la 400,0 miliarde lei in vederea finantarii programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii, cuprinse in Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare.
    (4) Se suplimenteaza bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare cu sumele incasate peste cele prevazute la art. 26 alin. (7), in limita sumei de 75,0 miliarde lei, si bugetul Academiei Romane cu sumele incasate peste cele prevazute la art. 26 alin. (7), in limita sumei de 25,0 miliarde lei.
    Art. 23
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 527,3 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe venit sau a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 55,0 miliarde lei, se utilizeaza pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale si pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile asigurarii sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 26,5 miliarde lei, din care: 13,5 miliarde lei pentru actiuni de integrare economica si culturala dintre Romania si Republica Moldova, inclusiv pentru publicarea revistelor "Literatura si Arta" - 0,75 miliarde lei, "Glasul Natiunii" - 0,75 miliarde lei si 13,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor programului I al Societatii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotararii Guvernului nr. 605/1998 privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul Romaniei Guvernului Republicii Moldova in anii 1991 si 1992, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune.
    Art. 24
    In anul 2000, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 301,8 miliarde lei, din care: 1,4 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 0,4 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 300,0 miliarde lei pentru creditarea producatorilor agricoli.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 25
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 31.567,0 miliarde lei.
    Art. 26
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 45.275,0 miliarde lei, din care: 28.365,1 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 3.190,0 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 3.226,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala si 4.343,5 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si dobanzile aferente imprumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie si alte instrumente specifice, cele pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului, precum si cheltuielile ocazionate in anii 1998, 1999 si 2000 de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, pentru plata datoriei Romaniei catre Polonia, decurgand din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabileasca nivelul costurilor din lei in dolari S.U.A., aferente modernizarii drumului comunal "Cacica - Solonetu Nou", in limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Ministerul Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Polona in problema lichidarii datoriei in valuta convertibila a Romaniei fata de Republica Polona, aprobata prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data emiterii facturii reprezentand executarea lucrarilor.
    (4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentand contributia partii romane in anul 2000 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de Polonia.
    (5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2000, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (6) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2000 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (7) Veniturile incasate de ministerele de resort si de Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor statului emise de societatile comerciale si din dividendele cuvenite statului, in suma de 8.000,0 miliarde lei, precum si cele incasate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, in suma de 2.000,0 miliarde lei, ramase dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se utilizeaza pentru rascumpararea titlurilor de stat, in vederea diminuarii datoriei publice interne.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si la celelalte societati comerciale

    Art. 27
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si celelalte societati comerciale pot efectua, anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.
    (3) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea cu salariati cu contract individual de munca pot efectua, in limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru aceste persoane, cheltuieli care sunt deductibile la calculul venitului net, pentru destinatiile prevazute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de Guvern.
    (5) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
    (6) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, subventionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se aproba de Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    Art. 28
    (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, vor fi fundamentate si intocmite in urma analizei unui set de indicatori economico-financiari alesi de fiecare minister, organ central sau local, in functie de specificul de activitate al agentului economic, astfel incat acesta sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii in conditii de eficienta a activitatilor proprii.
    (2) Fondul de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale agentilor economici mentionati la alin. (1) nu poate depasi o suma egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat in trimestrul IV 1999, corelat cu cresterea productivitatii muncii.
    (3) La agentii economici prevazuti la alin. (1), care in cursul anului 2000 sunt supusi reorganizarii sau la care, prin aplicarea masurilor de restructurare, intervin modificari ale numarului de personal fata de cel realizat in trimestrul IV 1999, fondul de salarii pe anul 2000 se va determina pe baza fondului de salarii consumat in trimestrul IV 1999, recalculat in functie de numarul mediu al personalului rezultat in urma aplicarii masurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu cresterea productivitatii muncii.
    (4) Pentru agentii economici din sectorul extractiv, care s-au incadrat in programele aprobate de reducere a pierderilor si isi continua procesul de restructurare, fondul de salarii determinat potrivit alin. (2) se corecteaza cu cresterea productivitatii muncii.
    Art. 29
    (1) Dividendele nete realizate in anul 1999, conform legii, de societatile si companiile nationale si de celelalte societati comerciale la care drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman se exercita de alte institutii publice implicate in procesul de privatizare decat Fondul Proprietatii de Stat, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz.
    (2) Sumele se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la capitolul "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome" in termen de 30 de zile de la data oficiala de depunere a bilanturilor contabile anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 30
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni, precum si instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 31
    (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentand 1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, in suma de 1.200,0 miliarde lei, prevazuta in anexa nr. 6, se repartizeaza de catre consiliul judetean, in conditiile prevazute la alin. (1), in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, la care pretul local depaseste pretul national de referinta.
    (3) Criteriul de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a celor din cota de 15% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevazut in anexa nr. 7.
    (4) In anul 2000 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.300,0 miliarde lei.
    (5) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    (6) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, acordarea avansurilor se va putea realiza, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe au obligatia de a analiza lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor reintregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevazute in pozitie globala.
    (8) Incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 35% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, 10% la bugetul propriu al judetului respectiv si 15% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului. Pentru municipiul Bucuresti cota este de 60% si se repartizeaza de Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru bugetele fiecarui sector, respectiv pentru bugetul municipiului Bucuresti.
    (9) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura cu prioritate fondurile necesare in vederea finantarii complementare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
    Art. 32
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2000 sunt prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 33
    Incasarile din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru infiintarea corpului gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, nerestituite pana la data de 31 decembrie 1999, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean, scop in care organele financiare ale consiliilor respective vor urmari incasarea acestor sume pana la data de 31 decembrie 2000, potrivit conventiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici, reactualizate.
    Art. 34
    Regiile autonome de interes local care in anul 2000 se transforma, in conditiile legii, in societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit si varsaminte din profitul net aferent perioadei in care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei in care functioneaza ca societati comerciale.
    Art. 35
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se transfera si se raporteaza in executie, la sume defalcate din impozitul pe venit.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate, in conditiile prevederilor art. 31 alin. (1) din prezenta lege, vor restitui sumele respective la bugetul de stat.

    CAP. 7
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 36
    Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie in afara bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba ca anexe la prezenta lege.
    Art. 37
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 38
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 39
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, sunt prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 40
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 8/1994, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/1999, precum si a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internationale, sunt prevazute in anexa nr. 12.
    Art. 41
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 13.
    Art. 42
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8/1998, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    Art. 43
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 15.
    Art. 44
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, sunt prevazute in anexa nr. 16.
    (2) Veniturile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2000 se constituie prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995.
    Art. 45
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al aviatiei civile pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1998, sunt prevazute in anexa nr. 17.
    Art. 46
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special de sustinere a invatamantului de stat pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 75/1999, sunt prevazute in anexa nr. 18.
    (2) In anul 2000 veniturile bugetului Fondului special de sustinere a invatamantului de stat se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar din subordinea Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 47
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national de solidaritate pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, sunt prevazute in anexa nr. 19.
    Art. 48
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente si instalatii industriale pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1999, sunt prevazute in anexa nr. 20.
    Art. 49
    Sumele datorate de agentii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de pana la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii. Regularizarea eventualelor sume varsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectueaza cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agentii economici.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 50
    Guvernul raspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop in care examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.
    Art. 51
    Guvernul poate aproba modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 52
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 2000, modificari in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, inclusiv la investitiile privind proiectarea si executia consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv.
    (2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica pentru anul 2000 conform prevederilor anexei nr. 21.
    Art. 53
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar situatia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2000, pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, actiunile si sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amanate, si de a propune Ministerului Finantelor anularea creditelor respective.
    (2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
    Art. 54
    (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatul "Contributii la programele realizate cu finantare internationala" la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 55
    Ordonatorii de credite au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    Art. 56
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare, precum si a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Din transferurile aferente contributiilor la programele realizate cu finantare internationala, prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 57
    (1) Se aproba in anul 2000, pentru Ministerul Finantelor, un plafon de autorizare a angajarii de fonduri de 70,0 miliarde lei si un plafon de plati de 25,0 miliarde lei pentru experimentarea unor sisteme si instrumente de finantare de programe multianuale de la bugetul de stat, in scopul extinderii acestora la ordonatorii de credite, al imbunatatirii sistemului de planificare si programare bugetara, precum si al dezvoltarii institutionale.
    (2) Asigurarea resurselor necesare in vederea dotarii cu bunuri specifice trezoreriei si urgentarea lucrarilor la cladirile in care se afla spatii destinate activitatii trezoreriei statului si spatii destinate altor activitati ale Ministerului Finantelor se efectueaza si din bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului, in limita prevederilor cheltuielilor de capital.
    Art. 58
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si prin hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2000.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare in vederea aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
    Art. 59
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv de infiintare.
    (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele provenite din amenzi judiciare si din recuperarea cheltuielilor de judecata avansate de stat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si ale Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri si creditele bugetare aprobate Ministerului Justitiei. Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat.
    Art. 60
    (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul roman de la organisme financiare internationale, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana pentru Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele, echivalentul in valuta imprumutului al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut intre Romania si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitatilor beneficiare de imprumut extern. Pentru alte tipuri de proiecte, precum si pentru partea din contributia romaneasca aferenta categoriilor de cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor, valoarea contributiei romanesti, utilizata la cofinantarea proiectelor este cea de la data incheierii acordului de imprumut cu finantatorul extern, actualizat anual, prin convertirea in lei a echivalentului in valuta, la cursul care a stat la baza intocmirii bugetului de stat pe anul respectiv.
    (2) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (1), precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispozitii legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora se finanteaza din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
    Art. 61
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum si altor persoane imputernicite in acest scop.
    Art. 62
    (1) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
    (2) Guvernul va prezenta Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 2000, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe semestrul I si cu privire la masurile care se impun in continuare pentru imbunatatirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 63
    (1) Pana la transferarea unitatilor si institutiilor care ingrijesc copii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului, finantarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite in subordinea carora functioneaza.
    (2) Ordonatorii principali de credite care au in subordine institutii, unitati si activitati pentru ingrijirea copiilor vor asigura cu prioritate fondurile necesare in vederea ingrijirii corespunzatoare a acestora.
    (3) Contributiile pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, precum si pentru intretinerea persoanelor asistate in institutiile de asistenta sociala, suportate de sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite in baza hotararilor Guvernului.
    Art. 64
    (1) Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 300.000 salariati in semestrul I, 400.000 salariati in trimestrul III si 500.000 salariati in trimestrul IV. Pentru institutiile publice eliberarea tichetelor de masa salariatilor se va face in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Unitatile emitente nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care inregistreaza obligatii neachitate la scadenta la sfarsitul anului 1999 fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    Art. 65
    (1) Obligatiile de plata datorate si neachitate pana la 30 noiembrie 1999 de institutiile publice finantate de la bugetul de stat catre diversi furnizori si prestatori pentru livrarea de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, precum si pentru efectuarea unor lucrari de constructii sau reparatii se sting la nivelul sumelor datorate de acestia la bugetul de stat, in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22.
    (2) Obligatiile de plata datorate si neachitate de consiliile locale si judetene pana la 30 noiembrie 1999 catre furnizorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, serviciile de canalizare si salubritate, prestatorii care asigura transportul urban, in comun, de calatori si agentii economici care au executat lucrari de constructii sau reparatii se sting la nivelul sumelor datorate de acestia la bugetul de stat, in limitele maxime prevazute in anexa nr. 23.
    (3) Sumele datorate de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite ai acestora pe propria raspundere si pe baza documentelor justificative prezentate de furnizorii sau prestatorii serviciilor respective.
    (4) Pe baza documentelor justificative aprobate de organele in drept, furnizorii sau prestatorii de servicii vor stinge in contabilitatea proprie sumele de incasat de la bugetul de stat sau bugetele locale cu obligatiile de plata catre bugetul de stat.
    (5) Se aproba acumularea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a unei cantitati de apa grea in valoare de maximum 1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezerva de stat, prin compensare cu obligatiile datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii de bunuri si servicii si ale acestora catre bugetul de stat.
    (6) Pana la data de 31 decembrie 2000 contravaloarea in lei a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina va fi compensata cu obligatiile de plata neachitate catre bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 193/1998. Realitatea garantiilor va fi certificata de Ministerul Industriei si Comertului.
    (7) Ministerul Finantelor este autorizat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 66
    (1) Ordonatorii principali de credite prevazuti in anexa nr. 24 vor definitiva, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, principalele programe care se experimenteaza si se finanteaza din bugetele acestora in anul 2000.
    (2) Structura, indicatorii si fondurile aferente acestor programe se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Auditul extern experimental al acestor programe se realizeaza de catre Curtea de Conturi, potrivit metodologiei ce se va elabora de aceasta impreuna cu Ministerul Finantelor.
    Art. 67
    Anexele nr. 1 - 24 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 25 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VASILE LUPU

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                               - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II III IV                   Denumirea indicatorului
_____________________________________________________________________________
         A                                 B
=============================================================================
                         Program 2000       Intrari de            Total
                                          credite externe
_____________________________________________________________________________
                               1                 2              3 = 1 + 2
_____________________________________________________________________________
0001           VENITURI
                        112.188.334.000                       112.188.334.000
0002            I. VENITURI CURENTE
                        111.210.600.000                       111.210.600.000
0003             A. VENITURI FISCALE
                        107.663.000.000                       107.663.000.000
0004              A1. IMPOZITE DIRECTE
                         19.271.000.000                        19.271.000.000
0101               IMPOZITUL PE PROFIT
                         13.401.000.000                        13.401.000.000
0201               IMPOZITUL PE SALARII
                          1.100.000.000                         1.100.000.000
     01         Impozitul pe salarii - total -
                          1.100.000.000                         1.100.000.000
0601                 IMPOZITUL PE VENIT
                         15.528.000.000                        15.528.000.000
     01         Impozit pe venituri din activitati independente
                            566.000.000                           566.000.000
     02         Impozit pe venituri din salarii
                         13.576.000.000                        13.576.000.000
     03         Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
                            512.000.000                           512.000.000
     04         Impozit pe venituri din dividende
                            525.000.000                           525.000.000
     05         Impozit pe venituri din dobanzi
                            154.000.000                           154.000.000
     06         Impozit pe alte venituri
                             49.000.000                            49.000.000
     07         Impozit pe venit din pensii
                            146.000.000                           146.000.000
0701               COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)
                        -12.304.000.000                       -12.304.000.000
     01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
                         -9.317.000.000                        -9.317.000.000
     02         Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
                bugetelor locale (se scad)
                         -1.787.000.000                        -1.787.000.000
     03         Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea
                energiei termice livrate populatiei (se scad)
                         -1.200.000.000                        -1.200.000.000
0801               ALTE IMPOZITE DIRECTE
                          1.100.000.000                         1.100.000.000
     01         Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice si
                juridice nerezidente
                            900.000.000                           900.000.000
     02         Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite
                sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor
                             20.000.000                            20.000.000
     03         Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
                            175.000.000                           175.000.000
     30         Alte incasari din impozite directe
                              5.000.000                             5.000.000
0901               CONTRIBUTII
                            446.000.000                           446.000.000
     04         Contributia pentru pensia suplimentara
                            446.000.000                           446.000.000
1300              A2. IMPOZITE INDIRECTE
                         88.392.000.000                        88.392.000.000
1301               TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
                         43.985.000.000                        43.985.000.000
1401               ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE
                         32.018.000.000                        32.018.000.000
     01         Accize
                         29.655.000.000                        29.655.000.000
     02         Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale
                          2.270.000.000                         2.270.000.000
     03         Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
                bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
                             93.000.000                            93.000.000
1601               TAXE VAMALE
                         10.125.000.000                        10.125.000.000
     01         Taxe vamale de la persoane juridice
                         10.065.000.000                        10.065.000.000
     02         Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice
                prin unitatile vamale
                             60.000.000                            60.000.000
1701               ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                          2.264.000.000                         2.264.000.000
     03         Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
                functionare
                             70.000.000                            70.000.000
     04         Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
                exploatare a resurselor minerale
                            949.000.000                           949.000.000
     10         Taxe judiciare de timbru
                            500.000.000                           500.000.000
     11         Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra
                sumelor constatate si aplicate prin acte de control sau de
                impunere
                             30.000.000                            30.000.000
     12         Taxe de timbru pentru activitatea notariala
                            520.000.000                           520.000.000
     13         Taxe extrajudiciare de timbru
                             20.000.000                            20.000.000
     15         Amenzi judiciare
                             15.000.000                            15.000.000
     16         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
                stat
                             15.000.000                            15.000.000
     30         Alte incasari din impozite indirecte
                            145.000.000                           145.000.000
1900             B. VENITURI NEFISCALE
                          3.547.600.000                         3.547.600.000
2001              VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
                            350.000.000                           350.000.000
2101              VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
                            695.600.000                           695.600.000
     01         Taxe de metrologie
                                600.000                               600.000
     03         Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
                autorizatiilor de transport in trafic international
                             10.000.000                            10.000.000
     04         Taxe consulare
                            500.000.000                           500.000.000
     05         Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat
                cele sanitare, de pe langa institutii
                             15.000.000                            15.000.000
     10         Taxe si alte venituri din protectia mediului
                              1.000.000                             1.000.000
     12         Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
                activitatilor autofinantate
                              2.000.000                             2.000.000
     13         Varsaminte din veniturile institutiilor publice si
                activitatilor autofinantate
                              7.000.000                             7.000.000
     30         Alte venituri de la institutiile publice
                            160.000.000                           160.000.000
2201              DIVERSE VENITURI
                          2.502.000.000                         2.502.000.000
     01         Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
                             16.000.000                            16.000.000
     03         Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
                dispozitiilor legale
                            450.000.000                           450.000.000
     04         Incasari din cota retinuta conform Codului penal
                              3.000.000                             3.000.000
     05         Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
                precedenti
                            350.000.000                           350.000.000
     07         Venituri din concesiuni
                          1.372.000.000                         1.372.000.000
     09         Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din vanzarea
                locuintelor construite din fondurile statului
                             10.000.000                            10.000.000
     12         Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate
                si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii
                            150.000.000                           150.000.000
     16         Venituri realizate din incasarea debitelor evidentiate in
                bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative
                agricole de productie
                              1.000.000                             1.000.000
     30         Incasari din alte surse
                            150.000.000                           150.000.000
3000            II. VENITURI DIN CAPITAL
                            120.000.000                           120.000.000
3001              VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
                            120.000.000                           120.000.000
     01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
                publice
                            100.000.000                           100.000.000
     02         Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele
                materiale nationale si de mobilizare
                             20.000.000                            20.000.000
4000            VII. DONATII SI SPONSORIZARI
                            286.734.000                           286.734.000
4001              DONATII SI SPONSORIZARI
                            286.734.000                           286.734.000
     01         Donatii
                            286.734.000                           286.734.000
4200            VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
                            571.000.000                           571.000.000
4201              INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
                            571.000.000                           571.000.000
     01         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale
                si acorduri interguvernamentale
                                900.000                               900.000
     05         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor
                care beneficiaza de statutul de refugiat
                                100.000                               100.000
     09         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
                            550.000.000                           550.000.000
     10         Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
                redresare financiara
                             20.000.000                            20.000.000
5001             II. CHELTUIELI - TOTAL
                        143.755.334.000     10.925.180.659    154.680.514.659
         01     CHELTUIELI CURENTE
                        130.144.610.059      5.511.546.178    135.656.156.237
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         32.938.067.272         25.826.500     32.963.893.772
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          9.740.241.769        201.708.581      9.941.950.350
         34      SUBVENTII
                          5.723.788.970         25.089.225      5.748.878.195
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          2.743.646.943         25.089.225      2.768.736.168
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                          2.149.642.027                         2.149.642.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                            830.500.000                           830.500.000
         36      PRIME
                            476.300.000                           476.300.000
         38      TRANSFERURI
                         35.382.412.164      5.258.921.872     40.641.334.036
         39       Transferuri consolidabile
                          3.639.227.360                         3.639.227.360
         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                   externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor
                   copilului
                            693.000.000                           693.000.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                            135.075.360                           135.075.360
         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest preventiv
                             79.616.000                            79.616.000
         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor
                            617.136.000                           617.136.000
         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii
                            122.400.000                           122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de locuinte
                            647.000.000                           647.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                   de urbanism
                             45.000.000                            45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                         31.743.184.804      5.258.921.872     37.002.106.676
         40 01     Locuinte
                            450.000.000                           450.000.000
         40 02     Burse
                            671.185.199                           671.185.199
         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                          4.677.688.434                         4.677.688.434
         40 08     Ajutoare sociale
                             20.000.000                            20.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                              9.902.835                             9.902.835
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                            335.279.771                           335.279.771
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit dispozitiilor legale
                                 15.000                                15.000
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                            388.235.308                           388.235.308
         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare
                            154.000.000                           154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii
                              9.289.431                             9.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere a minelor
                            250.000.000        102.405.000        352.405.000
         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
                   sectorul minier
                            350.000.000                           350.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar
                   public de calatori
                          3.850.000.000                         3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
                             30.000.000         98.308.800        128.308.800
         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
                   procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
                             66.500.000                            66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
                              2.500.000                             2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                   organizatiilor reprezentative ale acestora
                             15.000.000                            15.000.000
         40 35     Finantarea partidelor politice
                             39.000.000                            39.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                   social-cultural
                              3.000.000                             3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei
                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si intolerantei
                                900.000                               900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
                   si al rezistentei Sighet"
                              2.000.000                             2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                             20.000.000                            20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                   filmelor
                             12.900.000                            12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii
                             12.467.525                            12.467.525
         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                             54.000.000                            54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate
                            573.740.000                           573.740.000
         40 45     Programe pentru tineret
                             19.000.000                            19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
                   Roman
                             58.800.000                            58.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar
                             14.000.000                            14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                                391.500                               391.500
         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                             20.000.000                            20.000.000
         40 51     Cooperare economica internationala
                            325.800.000                           325.800.000
         40 52     Participare la programul energetic - SAVE II
                             10.300.000                            10.300.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori
                          4.300.000.000                         4.300.000.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national
                             25.400.000                            25.400.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                          2.463.004.931      4.883.914.762      7.346.919.693
         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                   navigatie
                            685.362.873                           685.362.873
         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                   superior
                          2.700.000.000                         2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
                   creditelor bancare acordate studentilor
                              3.000.000                             3.000.000
         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                             40.900.000                            40.900.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            627.000.000                           627.000.000
         40 61     Sustinerea cultelor
                             20.000.000                            20.000.000
         40 62     Stimularea exporturilor
                            500.000.000                           500.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
                   comunitatilor romanesti de pretutindeni
                              5.000.000                             5.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                            402.534.807                           402.534.807
         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                            286.734.000        120.837.900        407.571.900
         40 72     Finantarea programelor experimentale pentru reforma
                   bugetara
                             25.000.000                            25.000.000
         40 78     Transferuri pentru executarea lucrarilor de consolidare la
                   Palatul de Justitie
                             10.000.000                            10.000.000
         40 79     Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
                            182.900.000                           182.900.000
         40 80     Alte transferuri
                             63.205.175          4.096.200         67.301.375
         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
                   mici si mijlocii
                             50.000.000                            50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             75.771.000                            75.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare
                   Profesionala a Adultilor
                              1.428.000                             1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie
                   1989" din municipiul Timisoara
                              2.500.000                             2.500.000
         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                            250.000.000                           250.000.000
         40 86     Program de realizare a sistemului national antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                   Varstnice
                              1.000.000                             1.000.000
         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
                             50.000.000                            50.000.000
         49      DOBANZI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
         60      REZERVE
                            608.772.272                           608.772.272
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                          4.406.825.473      5.413.634.481      9.820.459.954
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE
                            301.800.000                           301.800.000
         80 02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale
                              1.400.000                             1.400.000
         80 05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                   statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                   existenta
                                400.000                               400.000
         80 06     Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii
                            300.000.000                           300.000.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          8.902.098.468                         8.902.098.468
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          8.902.098.468                         8.902.098.468
         85 01    Rambursari de credite externe
                          6.240.110.118                         6.240.110.118
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                          2.661.988.350                         2.661.988.350
5100             Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE
                          7.272.056.254         25.335.826      7.297.392.080
5101           AUTORITATI PUBLICE
                          7.272.056.254         25.335.826      7.297.392.080
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.334.092.780         16.119.959      6.350.212.739
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          4.318.353.152                         4.318.353.152
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.628.697.918         16.119.959      1.644.817.877
         34      SUBVENTII
                             27.283.100                            27.283.100
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             27.283.100                            27.283.100
         38      TRANSFERURI
                            359.758.610                           359.758.610
         40       Transferuri neconsolidabile
                            359.758.610                           359.758.610
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                            229.912.208                           229.912.208
         40 41     Asociatii si fundatii
                                395.525                               395.525
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             94.450.877                            94.450.877
         40 72     Finantarea programelor experimentale pentru reforma
                   bugetara
                             25.000.000                            25.000.000
         40 78     Transferuri pentru executarea lucrarilor de consolidare la
                   Palatul de Justitie
                             10.000.000                            10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            580.294.373          9.215.867        589.510.240
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            357.669.101                           357.669.101
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            357.669.101                           357.669.101
         85 01    Rambursari de credite externe
                            259.760.523                           259.760.523
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             97.908.578                            97.908.578
     01        Presedintia Romaniei
                             63.689.025                            63.689.025
     02        Autoritati Legislative
                            783.593.262                           783.593.262
     03        Autoritati Judecatoresti
                          2.491.408.038                         2.491.408.038
     04        Alte organe ale autoritatilor publice
                            332.642.765                           332.642.765
     05        Autoritati executive
                          3.600.723.164         25.335.826      3.626.058.990
5400           Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                         22.964.951.451      2.138.298.324     25.103.249.775
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         18.092.159.410                        18.092.159.410
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         11.574.602.891                        11.574.602.891
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          4.489.283.041                         4.489.283.041
         34      SUBVENTII
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         38      TRANSFERURI
                            809.093.669                           809.093.669
         39       Transferuri consolidabile
                            212.721.560                           212.721.560
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                            133.105.560                           133.105.560
         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest preventiv
                             79.616.000                            79.616.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            596.372.109                           596.372.109
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              7.195.174                             7.195.174
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                            362.124.060                           362.124.060
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             69.430.875                            69.430.875
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            157.622.000                           157.622.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            637.505.570      2.138.298.324      2.775.803.894
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          4.235.286.471                         4.235.286.471
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          4.235.286.471                         4.235.286.471
         85 01    Rambursari de credite externe
                          3.656.882.550                         3.656.882.550
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            578.403.921                           578.403.921
5401           APARARE NATIONALA
                         11.678.628.819      1.396.804.200     13.075.433.019
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          7.562.295.040                         7.562.295.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          5.028.541.600                         5.028.541.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.053.362.656                         2.053.362.656
         38      TRANSFERURI
                            480.390.784                           480.390.784
         39       Transferuri consolidabile
                             73.647.000                            73.647.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                             73.647.000                            73.647.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            406.743.784                           406.743.784
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              1.050.974                             1.050.974
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                            332.092.810                           332.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                             73.600.000                            73.600.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            296.832.089      1.396.804.200      1.693.636.289
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          3.819.501.690                         3.819.501.690
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          3.819.501.690                         3.819.501.690
         85 01    Rambursari de credite externe
                          3.332.873.130                         3.332.873.130
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            486.628.560                           486.628.560
     01         Administratie centrala
                            265.740.119                           265.740.119
     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
                          7.070.499.398      1.396.804.200      8.467.303.598
     03         Actiuni de integrare euroatlantica si pentru constituirea
                fortei de reactie rapida
                          3.874.519.686                         3.874.519.686
     04         Parteneriat pentru pace
                            122.413.111                           122.413.111
     05         Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                fortei de munca
                            345.456.505                           345.456.505
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                         11.286.322.632        741.494.124     12.027.816.756
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         10.529.864.370                        10.529.864.370
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          6.546.061.291                         6.546.061.291
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.435.920.385                         2.435.920.385
         34      SUBVENTII
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         38      TRANSFERURI
                            328.702.885                           328.702.885
         39       Transferuri consolidabile
                            139.074.560                           139.074.560
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                             59.458.560                            59.458.560
         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest preventiv
                             79.616.000                            79.616.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            189.628.325                           189.628.325
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              6.144.200                             6.144.200
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                             30.031.250                            30.031.250
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             69.430.875                            69.430.875
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                             84.022.000                            84.022.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            340.673.481        741.494.124      1.082.167.605
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            415.784.781                           415.784.781
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            415.784.781                           415.784.781
         85 01    Rambursari de credite externe
                            324.009.420                           324.009.420
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             91.775.361                            91.775.361
     01        Administratie centrala
                            217.865.219                           217.865.219
     02        Politie
                          3.403.724.701         77.909.724      3.481.634.425
     03        Protectie si paza contra incendiilor
                            638.459.063                           638.459.063
     04        Paza si supravegherea frontierei
                          1.092.061.896                         1.092.061.896
     05        Jandarmerie
                          1.669.727.696                         1.669.727.696
     06        Siguranta nationala
                          2.666.256.334        663.584.400      3.329.840.734
     07        Penitenciare
                          1.316.739.809                         1.316.739.809
     50        Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
               siguranta nationala
                            281.487.914                           281.487.914
5700             Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                         36.564.688.050      1.509.961.725     38.074.649.775
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         34.631.419.363        403.936.522     35.035.355.885
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         15.356.620.601         25.826.500     15.382.447.101
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.208.777.638        185.588.622      2.394.366.260
         34      SUBVENTII
                          1.439.884.724                         1.439.884.724
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          1.439.884.724                         1.439.884.724
         38      TRANSFERURI
                         15.626.136.400        192.521.400     15.818.657.800
         39       Transferuri consolidabile
                            123.634.800                           123.634.800
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                              1.234.800                             1.234.800
         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii
                            122.400.000                           122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                         15.502.501.600        192.521.400     15.695.023.000
         40 02     Burse
                            671.185.199                           671.185.199
         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                          4.677.688.434                         4.677.688.434
         40 08     Ajutoare sociale
                             20.000.000                            20.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                              9.902.835                             9.902.835
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             33.418.959                            33.418.959
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit dispozitiilor legale
                                 15.000                                15.000
         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
                             66.500.000                            66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
                              2.500.000                             2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                   organizatiilor reprezentative ale acestora
                             15.000.000                            15.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                   social-cultural
                              3.000.000                             3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei
                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si intolerantei
                                900.000                               900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
                   si al rezistentei Sighet"
                              2.000.000                             2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                             20.000.000                            20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                   filmelor
                             12.900.000                            12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii
                             12.072.000                            12.072.000
         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                             54.000.000                            54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate
                            573.740.000                           573.740.000
         40 45     Programe pentru tineret
                             19.000.000                            19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
                   Roman
                             58.800.000                            58.800.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            256.014.176         71.683.500        327.697.676
         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                   superior
                          2.700.000.000                         2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
                   creditelor bancare acordate studentilor
                              3.000.000                             3.000.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            469.378.000                           469.378.000
         40 61     Sustinerea cultelor
                             20.000.000                            20.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
                   comunitatilor romanesti de pretutindeni
                              5.000.000                             5.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                            402.534.807                           402.534.807
         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                            286.734.000        120.837.900        407.571.900
         40 79     Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
                            182.900.000                           182.900.000
         40 80     Alte transferuri
                              6.173.775                             6.173.775
         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare
                   Profesionala a Adultilor
                              1.428.000                             1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie
                   1989" din municipiul Timisoara
                              2.500.000                             2.500.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                   Varstnice
                              1.000.000                             1.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            695.540.494      1.106.025.203      1.801.565.697
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          1.237.728.193                         1.237.728.193
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          1.237.728.193                         1.237.728.193
         85 01    Rambursari de credite externe
                            798.206.013                           798.206.013
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            439.522.180                           439.522.180
5701           INVATAMANT
                         19.783.331.968        376.850.400     20.160.182.368
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         19.427.117.612        230.616.060     19.657.733.672
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         14.504.308.027         25.826.500     14.530.134.527
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            914.690.568        133.106.060      1.047.796.628
         34      SUBVENTII
                            424.924.786                           424.924.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                            424.924.786                           424.924.786
         38      TRANSFERURI
                          3.583.194.231         71.683.500      3.654.877.731
         39       Transferuri consolidabile
                              1.176.000                             1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                              1.176.000                             1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                          3.582.018.231         71.683.500      3.653.701.731
         40 02     Burse
                            671.185.199                           671.185.199
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            205.424.450         71.683.500        277.107.950
         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                   superior
                          2.700.000.000                         2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
                   creditelor bancare acordate studentilor
                              3.000.000                             3.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                              1.234.807                             1.234.807
         40 80     Alte transferuri
                              1.173.775                             1.173.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            242.483.363        146.234.340        388.717.703
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            113.730.993                           113.730.993
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            113.730.993                           113.730.993
         85 01    Rambursari de credite externe
                             40.449.975                            40.449.975
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             73.281.018                            73.281.018
     01        Administratie centrala
                             47.304.295                            47.304.295
     02         Invatamant prescolar
                            979.472.301                           979.472.301
     03         Invatamant primar si gimnazial
                          7.158.968.360        219.720.200      7.378.688.560
     04         Invatamant liceal
                          3.639.820.389         85.446.700      3.725.267.089
     05         Invatamant profesional
                            372.171.330                           372.171.330
     06         Invatamant postliceal
                             98.000.000                            98.000.000
     08         Invatamant special
                            803.156.480                           803.156.480
     09         Invatamant superior
                          3.820.816.229         71.683.500      3.892.499.729
     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
                            182.929.840                           182.929.840
     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
                            272.766.620                           272.766.620
     25         Servicii publice descentralizate
                            856.312.270                           856.312.270
     50         Alte institutii si actiuni de invatamant
                          1.551.613.854                         1.551.613.854
5801           SANATATE
                          3.802.689.558        946.222.200      4.748.911.758
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.343.351.504                         2.343.351.504
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            616.049.463                           616.049.463
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            465.988.756                           465.988.756
         34      SUBVENTII
                             13.965.000                            13.965.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             13.965.000                            13.965.000
         38      TRANSFERURI
                          1.247.348.285                         1.247.348.285
         39       Transferuri consolidabile
                                  5.880                                 5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                                  5.880                                 5.880
         40       Transferuri neconsolidabile
                          1.247.342.405                         1.247.342.405
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             11.072.759                            11.072.759
         40 44     Programe pentru sanatate
                            573.740.000                           573.740.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             10.251.646                            10.251.646
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            469.378.000                           469.378.000
         40 79     Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
                            182.900.000                           182.900.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            349.370.259        946.222.200      1.295.592.459
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          1.109.967.795                         1.109.967.795
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          1.109.967.795                         1.109.967.795
         85 01    Rambursari de credite externe
                            755.032.065                           755.032.065
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            354.935.730                           354.935.730
      01         Administratie centrala
                            278.986.326                           278.986.326
      03         Spitale
                            741.684.753        946.222.200      1.687.906.953
      04         Sanatorii de recuperare si balneare
                              9.515.884                             9.515.884
      05         Crese
                             46.326.243                            46.326.243
      07         Centre de transfuzii sanguine
                            190.000.000                           190.000.000
      09         Centre de sanatate
                             38.967.272                            38.967.272
      25         Servicii publice descentralizate
                          1.618.884.523                         1.618.884.523
      50         Alte institutii si actiuni sanitare
                            878.324.557                           878.324.557
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
               TINERET
                          2.489.863.713         30.721.500      2.520.585.213
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.412.775.431         25.908.465      2.438.683.896
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            107.950.644                           107.950.644
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            637.277.917         25.908.465        663.186.382
         34      SUBVENTII
                            984.922.170                           984.922.170
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                            984.922.170                           984.922.170
         38      TRANSFERURI
                            682.624.700                           682.624.700
         39       Transferuri consolidabile
                                 52.920                                52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                                 52.920                                52.920
         40       Transferuri neconsolidabile
                            682.571.780                           682.571.780
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             18.142.300                            18.142.300
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit dispozitiilor legale
                                 15.000                                15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
                             66.500.000                            66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
                              2.500.000                             2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                   organizatiilor reprezentative ale acestora
                             15.000.000                            15.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                   social-cultural
                              3.000.000                             3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei
                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si intolerantei
                                900.000                               900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
                   si al rezistentei Sighet"
                              2.000.000                             2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                             20.000.000                            20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                   filmelor
                             12.900.000                            12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret
                             19.000.000                            19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
                   Roman
                             58.800.000                            58.800.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             35.014.480                            35.014.480
         40 61     Sustinerea cultelor
                             20.000.000                            20.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
                              5.000.000                             5.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                            401.300.000                           401.300.000
         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie
                   1989" din municipiul Timisoara
                              2.500.000                             2.500.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             75.449.882          4.813.035         80.262.917
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                LA CREDITE
                              1.638.400                             1.638.400
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              1.638.400                             1.638.400
         85 02   Plati de dobanzi si comisioane
                              1.638.400                             1.638.400
     01         Administratie centrala
                             90.125.565                            90.125.565
     02         Biblioteci publice nationale
                             38.500.000                            38.500.000
     04         Muzee
                            145.359.464                           145.359.464
     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
                            213.174.528                           213.174.528
     15         Culte religioase
                            421.300.000                           421.300.000
     20         Activitatea sportiva
                            625.723.551                           625.723.551
     21         Activitatea de tineret
                             39.375.250                            39.375.250
     25         Servicii publice descentralizate
                             48.552.338                            48.552.338
     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
                activitatea sportiva si de tineret
                            867.753.017         30.721.500        898.474.517
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
                         10.488.802.811        156.167.625     10.644.970.436
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         10.448.174.816        147.411.997     10.595.586.813
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            128.312.467                           128.312.467
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            190.820.397         26.574.097        217.394.494
         34      SUBVENTII
                             16.072.768                            16.072.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             16.072.768                            16.072.768
         38      TRANSFERURI
                         10.112.969.184        120.837.900     10.233.807.084
         39       Transferuri consolidabile
                            122.400.000                           122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii
                            122.400.000                           122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                          9.990.569.184        120.837.900     10.111.407.084
         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                          4.677.688.434                         4.677.688.434
         40 08     Ajutoare sociale
                             20.000.000                            20.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                              9.902.835                             9.902.835
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              4.203.900                             4.203.900
         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
         40 41     Asociatii si fundatii
                             12.072.000                            12.072.000
         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                             54.000.000                            54.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                              5.323.600                             5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                            286.734.000        120.837.900        407.571.900
         40 80     Alte transferuri
                              5.000.000                             5.000.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare
                   Profesionala a Adultilor
                              1.428.000                             1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                   Varstnice
                              1.000.000                             1.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             28.236.990          8.755.628         36.992.618
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                             12.391.005                            12.391.005
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                             12.391.005                            12.391.005
         85 01    Rambursari de credite externe
                              2.723.973                             2.723.973
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              9.667.032                             9.667.032
     01        Administratie centrala
                             42.448.263          6.144.300         48.592.563
     02        Camine de batrani si pensionari
                              2.500.000                             2.500.000
     08        Centre de primire a minorilor
                                700.000                               700.000
     09        Ajutor social
                             20.000.000                            20.000.000
     10        Plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
     15        Alocatia de stat pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
     17        Ajutoare pentru sotii de militari in termen
                                496.320                               496.320
     18        Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante
               a statutului de refugiat
                              5.000.000                             5.000.000
     19        Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
     20        Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani
               de razboi si pentru alte categorii de beneficiari
                          2.219.450.103                         2.219.450.103
     21        Pensii militari
                          2.524.609.470                         2.524.609.470
     25        Servicii publice descentralizate
                            121.493.559         20.500.000        141.993.559
     29        Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani
                              3.360.000                             3.360.000
     50        Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
               ajutoare si indemnizatii
                            635.528.681        129.523.325        765.052.006
6300             Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                                 MEDIU SI APE
                          3.122.875.967        534.911.000      3.657.786.967
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.268.176.393        409.620.000      2.677.796.393
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            124.117.207                           124.117.207
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             30.734.810                            30.734.810
         38      TRANSFERURI
                          2.113.324.376        409.620.000      2.522.944.376
         39 14    Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                  alimentarea cu apa a satelor
                            617.136.000                           617.136.000
         39 19    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                  pentru constructii de locuinte
                            647.000.000                           647.000.000
         39 20    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
                  planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                  de urbanism
                             45.000.000                            45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            804.188.376        409.620.000      1.213.808.376
         40 01     Locuinte
                            450.000.000                           450.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              4.479.376                             4.479.376
         40 47     Cadastru imobiliar
                             14.000.000                            14.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            306.959.000        409.620.000        716.579.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             28.750.000                            28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            600.342.768        125.291.000        725.633.768
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            254.356.806                           254.356.806
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            254.356.806                           254.356.806
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            254.356.806                           254.356.806
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
                          2.439.790.139        409.620.000      2.849.410.139
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.097.618.081        409.620.000      2.507.238.081
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             13.392.011                            13.392.011
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                              4.090.070                             4.090.070
         38      TRANSFERURI
                          2.080.136.000        409.620.000      2.489.756.000
         39       Transferuri consolidabile
                          1.309.136.000                         1.309.136.000
         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor
                            617.136.000                           617.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de locuinte
                            647.000.000                           647.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                   de urbanism
                             45.000.000                            45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            771.000.000        409.620.000      1.180.620.000
         40 01     Locuinte
                            450.000.000                           450.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                                 41.000                                41.000
         40 47     Cadastru imobiliar
                             14.000.000                            14.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            306.959.000        409.620.000        716.579.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             92.116.262                            92.116.262
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            250.055.796                           250.055.796
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            250.055.796                           250.055.796
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            250.055.796                           250.055.796
     01         Administratie centrala
                             17.863.818                            17.863.818
     08         Locuinte
                          1.188.775.525                         1.188.775.525
     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
                          1.233.150.796        409.620.000      1.642.770.796
6401           MEDIU SI APE
                            683.085.828        125.291.000        808.376.828
         01     CHELTUIELI CURENTE
                            170.558.312                           170.558.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            110.725.196                           110.725.196
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             26.644.740                            26.644.740
         38      TRANSFERURI
                             33.188.376                            33.188.376
         40       Transferuri neconsolidabile
                             33.188.376                            33.188.376
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              4.438.376                             4.438.376
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             28.750.000                            28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            508.226.506        125.291.000        633.517.506
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              4.301.010                             4.301.010
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              4.301.010                             4.301.010
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              4.301.010                             4.301.010
     01        Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
                            385.000.000        115.291.000        500.291.000
     02        Supravegherea si protectia mediului, reducerea si controlul
               poluarii
                            277.817.760         10.000.000        287.817.760
     03        Prospectiuni geologice privind sursele de apa
                                950.000                               950.000
     04        Controlul activitatilor nucleare
                             19.318.068                            19.318.068
6600             Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE
                         23.545.481.929      6.618.364.984     30.163.846.913
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         18.924.294.198      4.583.560.897     23.507.855.095
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          1.025.796.285                         1.025.796.285
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            753.582.414                           753.582.414
         34      SUBVENTII
                          2.944.346.673         25.089.225      2.969.435.898
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             56.104.646         25.089.225         81.193.871
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                          2.057.742.027                         2.057.742.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                            830.500.000                           830.500.000
         36      PRIME
                            476.300.000                           476.300.000
         38      TRANSFERURI
                         13.724.268.826      4.558.471.672     18.282.740.498
         40        Transferuri neconsolidabile
                         13.724.268.826      4.558.471.672     18.282.740.498
         40 11      Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             31.323.260                            31.323.260
         40 15      Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                    fortei de munca
                             26.111.248                            26.111.248
         40 21      Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
         40 22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                    conservare sau de inchidere a minelor
                            250.000.000        102.405.000        352.405.000
         40 23      Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati
                    din sectorul minier
                            350.000.000                           350.000.000
         40 24      Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar
                    public de calatori
                          3.850.000.000                         3.850.000.000
         40 26      Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
         40 48      Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
         40 49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                                391.500                               391.500
         40 50      Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                             20.000.000                            20.000.000
         40 51      Cooperare economica internationala
                             20.000.000                            20.000.000
         40 52      Participare la programul energetic - SAVE II
                             10.300.000                            10.300.000
         40 53      Cupoane pentru agricultori
                          4.300.000.000                         4.300.000.000
         40 54      Cabaline din patrimoniul genetic national
                             25.400.000                            25.400.000
         40 55      Contributii la programe realizate cu finantare
                    internationala
                          1.498.247.345      4.402.611.262      5.900.858.607
         40 56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                    navigatie
                            685.362.873                           685.362.873
         40 62      Stimularea exporturilor
                            500.000.000                           500.000.000
         40 80      Alte transferuri
                              8.979.000          4.096.200         13.075.200
         40 81      Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
                    mici si mijlocii
                             50.000.000                            50.000.000
         40 82      Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             47.021.000                            47.021.000
         40 85      Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                            250.000.000                           250.000.000
         40 86      Program de realizare a sistemului national antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
         40 89      Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
                             50.000.000                            50.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                          1.809.864.514      2.034.804.087      3.844.668.601
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          2.811.323.217                         2.811.323.217
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          2.811.323.217                         2.811.323.217
         85 01    Rambursari de credite externe
                          1.525.261.032                         1.525.261.032
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                          1.286.062.185                         1.286.062.185
6601           INDUSTRIE
                          4.158.796.332        106.501.200      4.265.297.532
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          3.366.259.120        106.501.200      3.472.760.320
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            148.853.607                           148.853.607
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            132.721.013                           132.721.013
         34      SUBVENTII
                          2.051.875.000                         2.051.875.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                              5.475.000                             5.475.000
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                          2.045.900.000                         2.045.900.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                                500.000                               500.000
         38      TRANSFERURI
                          1.032.809.500        106.501.200      1.139.310.700
         40       Transferuri neconsolidabile
                          1.032.809.500        106.501.200      1.139.310.700
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             10.547.715                            10.547.715
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere a minelor
                            250.000.000        102.405.000        352.405.000
         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
                   sectorul minier
                            350.000.000                           350.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                             20.000.000                            20.000.000
         40 51     Cooperare economica internationala
                            305.800.000                           305.800.000
         40 52     Participare la programul energetic - SAVE II
                             10.300.000                            10.300.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             36.161.785                            36.161.785
         40 80     Alte transferuri
                              2.979.000          4.096.200          7.075.200
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             47.021.000                            47.021.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            760.750.700                           760.750.700
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                             31.786.512                            31.786.512
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                             31.786.512                            31.786.512
         85 01    Rambursari de credite externe
                              7.086.426                             7.086.426
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             24.700.086                            24.700.086
     01         Administratie centrala
                            246.428.469         97.817.256        344.245.725
     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de
                resurse minerale
                             83.000.000                            83.000.000
     03         Combustibili minerali solizi
                          1.209.185.783                         1.209.185.783
     06         Resurse minerale, altele decat combustibili
                          1.843.431.638                         1.843.431.638
     07         Industrie prelucratoare
                            132.421.000                           132.421.000
     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei
                            644.329.442          8.683.944        653.013.386
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA
                          7.426.480.560        130.721.500      7.557.202.060
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.950.219.360         30.721.500      6.980.940.860
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            747.021.264                           747.021.264
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            470.750.321                           470.750.321
         34      SUBVENTII
                            830.000.000                           830.000.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                            830.000.000                           830.000.000
         36      PRIME
                            476.300.000                           476.300.000
         38      TRANSFERURI
                          4.426.147.775         30.721.500      4.456.869.275
         40       Transferuri neconsolidabile
                          4.426.147.775         30.721.500      4.456.869.275
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              7.680.375                             7.680.375
         40 53     Cupoane pentru agricultori
                          4.300.000.000                         4.300.000.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national
                             25.400.000                            25.400.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             38.067.400         30.721.500         68.788.900
         40 80     Alte transferuri
                              5.000.000                             5.000.000
         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
                             50.000.000                            50.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            371.787.618        100.000.000        471.787.618
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            104.473.582                           104.473.582
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            104.473.582                           104.473.582
         85 01    Rambursari de credite externe
                             67.587.300                            67.587.300
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             36.886.282                            36.886.282
     01         Administratie centrala
                             94.696.051                            94.696.051
     02         Amendare soluri acide si alcaline
                              6.442.103                             6.442.103
     03         Acoperire sume fixe la seminte
                             80.000.000                            80.000.000
     04         Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
                            175.036.587                           175.036.587
     05         Reproductie si selectie animale, prevenire si combatere boli
                in sectorul animal
                            156.309.989                           156.309.989
     06         Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole
                             48.970.071                            48.970.071
     07         Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate
                producatorilor agricoli
                            250.000.000                           250.000.000
     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
                          4.774.300.000                         4.774.300.000
     14         Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a
                eroziunii solului
                            614.178.450                           614.178.450
     15         Silvicultura
                            201.857.000        100.000.000        301.857.000
     25         Servicii publice descentralizate
                            867.022.231                           867.022.231
     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
                silviculturii
                            157.668.078         30.721.500        188.389.578
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                          9.604.220.077      6.306.693.849     15.910.913.926
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.364.680.274      4.371.889.762     10.736.570.036
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             50.992.997                            50.992.997
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             57.295.469                            57.295.469
         34      SUBVENTII
                             11.842.027                            11.842.027
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                             11.842.027                            11.842.027
         38      TRANSFERURI
                          6.244.549.781      4.371.889.762     10.616.439.543
         40       Transferuri neconsolidabile
                          6.244.549.781      4.371.889.762     10.616.439.543
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              8.057.500                             8.057.500
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                             26.111.248                            26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar
                   public de calatori
                          3.850.000.000                         3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                          1.424.018.160      4.371.889.762      5.795.907.922
         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                   navigatie
                            685.362.873                           685.362.873
         40 80     Alte transferuri
                              1.000.000                             1.000.000
         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                            250.000.000                           250.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            566.257.278      1.934.804.087      2.501.061.365
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          2.673.282.525                         2.673.282.525
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          2.673.282.525                         2.673.282.525
         85 01    Rambursari de credite externe
                          1.450.587.306                         1.450.587.306
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                          1.222.695.219                         1.222.695.219
     01        Administratie centrala
                            139.165.071        112.645.500        251.810.571
     02        Aviatie civila
                          1.464.714.849      1.252.822.770      2.717.537.619
     03        Navigatie civila
                            140.924.239        705.877.665        846.801.904
     05        Drumuri si poduri
                          2.262.890.416      2.725.898.214      4.988.788.630
     06        Transport feroviar
                          4.943.055.551      1.255.075.680      6.198.131.231
     07        Transport in comun
                            629.155.419        254.374.020        883.529.439
     10        Comunicatii
                             23.314.532                            23.314.532
     50        Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
                              1.000.000                             1.000.000
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE
                          2.355.984.960         74.448.435      2.430.433.395
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.243.135.444         74.448.435      2.317.583.879
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             78.928.417                            78.928.417
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             92.815.611                            92.815.611
         34      SUBVENTII
                             50.629.646         25.089.225         75.718.871
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             50.629.646         25.089.225         75.718.871
         38      TRANSFERURI
                          2.020.761.770         49.359.210      2.070.120.980
         40       Transferuri neconsolidabile
                          2.020.761.770         49.359.210      2.070.120.980
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              5.037.670                             5.037.670
         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                                391.500                               391.500
         40 51     Cooperare economica internationala
                             20.000.000                            20.000.000
         40 62     Stimularea exporturilor
                            500.000.000                           500.000.000
         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
                   mici si mijlocii
                             50.000.000                            50.000.000
         40 86     Program de realizare a sistemului national antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            111.068.918                           111.068.918
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              1.780.598                             1.780.598
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              1.780.598                             1.780.598
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              1.780.598                             1.780.598
     01        Administratie centrala
                            107.174.361         25.089.225        132.263.586
     02        Rezerve materiale nationale si de mobilizare
                            242.402.977                           242.402.977
     03        Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
                              1.288.487                             1.288.487
     04        Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
     05        Stimulare productie de export si a exportului
                            500.000.000                           500.000.000
     06        Actiuni de cooperare economica internationala
                             20.000.000                            20.000.000
     10        Sistemul National Antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
     18        Fondul National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
     19        Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
     50        Alte cheltuieli pentru actiuni economice
                             39.786.535                            39.786.535
7100             Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI
                          2.106.680.465         98.308.800      2.204.989.265
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.017.668.031         98.308.800      2.115.976.831
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            538.577.136                           538.577.136
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            629.165.948                           629.165.948
         34      SUBVENTII
                             93.094.664                            93.094.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                              1.194.664                             1.194.664
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                             91.900.000                            91.900.000
         38      TRANSFERURI
                            756.830.283         98.308.800        855.139.083
         39       Transferuri consolidabile
                                735.000                               735.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                                735.000                               735.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            756.095.283         98.308.800        854.404.083
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             28.950.794                            28.950.794
         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare
                            154.000.000                           154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii
                              9.289.431                             9.289.431
         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
                             30.000.000         98.308.800        128.308.800
         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
                   procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor politice
                             39.000.000                            39.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            237.902.658                           237.902.658
         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                             40.900.000                            40.900.000
         40 80     Alte transferuri
                             48.052.400                            48.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             83.277.754                            83.277.754
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              5.734.680                             5.734.680
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              5.734.680                             5.734.680
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              5.734.680                             5.734.680
7101           CERCETARE STIINTIFICA
                          1.324.809.683                         1.324.809.683
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          1.243.250.474                         1.243.250.474
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            218.500.692                           218.500.692
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            578.135.285                           578.135.285
         34      SUBVENTII
                              1.194.664                             1.194.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                              1.194.664                             1.194.664
         38      TRANSFERURI
                            445.419.833                           445.419.833
         39       Transferuri consolidabile
                                117.600                               117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                                117.600                               117.600
         40       Transferuri neconsolidabile
                            445.302.233                           445.302.233
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             28.950.794                            28.950.794
         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare
                            154.000.000                           154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii
                              9.289.431                             9.289.431
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            174.109.608                           174.109.608
         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                             40.900.000                            40.900.000
         40 80     Alte transferuri
                             38.052.400                            38.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             81.559.209                            81.559.209
     01         Administratie centrala
                             86.209.955                            86.209.955
     02         Cercetare fundamentala
                            168.222.819                           168.222.819
     03         Cercetare aplicativa si experimentala
                            954.700.698                           954.700.698
     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
                            115.676.211                           115.676.211
7201           ALTE ACTIUNI
                            781.870.782         98.308.800        880.179.582
         01     CHELTUIELI CURENTE
                            774.417.557         98.308.800        872.726.357
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            320.076.444                           320.076.444
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             51.030.663                            51.030.663
         34      SUBVENTII
                             91.900.000                            91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                             91.900.000                            91.900.000
         38      TRANSFERURI
                            311.410.450         98.308.800        409.719.250
         39       Transferuri consolidabile
                                617.400                               617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                                617.400                               617.400
         40       Transferuri neconsolidabile
                            310.793.050         98.308.800        409.101.850
         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
                             30.000.000         98.308.800        128.308.800
         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
                   procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor politice
                             39.000.000                            39.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             63.793.050                            63.793.050
         40 80     Alte transferuri
                             10.000.000                            10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                              1.718.545                             1.718.545
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              5.734.680                             5.734.680
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              5.734.680                             5.734.680
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              5.734.680                             5.734.680
     01        Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
                            336.128.320                           336.128.320
     05        Acordarea de medalii comemorative
                                500.000                               500.000
     06        Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
                              1.694.575                             1.694.575
     07        Protectie civila
                             73.157.179                            73.157.179
     08        Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
     10        Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
               extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
               intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
     11        Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
               procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
     19        Zboruri speciale
                             91.900.000                            91.900.000
     20        Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
                             35.734.680         98.308.800        134.043.480
     50        Alte cheltuieli
                             74.756.028                            74.756.028
8500             Partea a XI-a - TRANSFERURI
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         38      TRANSFERURI
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         39       Transferuri consolidabile
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                   externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor
                   copilului
                            693.000.000                           693.000.000
     03            Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                   externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
     11            Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor
                   copilului
                            693.000.000                           693.000.000
8600             Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE
                            301.800.000                           301.800.000
8601           IMPRUMUTURI
                            301.800.000                           301.800.000
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE
                            301.800.000                           301.800.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale
                              1.400.000                             1.400.000
         80 05   Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                 statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                 existenta
                                400.000                               400.000
         80 06   Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii
                            300.000.000                           300.000.000
     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
                              1.400.000                             1.400.000
     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul
                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta
                                400.000                               400.000
     06         Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii
                            300.000.000                           300.000.000
8800             Partea a XIII-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne
                         28.365.127.612                        28.365.127.612
     02         Dobanzi aferente datoriei publice externe
                          3.190.000.000                         3.190.000.000
     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de
                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile
                legii
                          6.150.400.000                         6.150.400.000
     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                          3.226.000.000                         3.226.000.000
     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                          4.343.500.000                         4.343.500.000
9500             Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA
                            608.772.272                           608.772.272
9501           FONDURI DE REZERVA
                            608.772.272                           608.772.272
     01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
                            527.272.272                           527.272.272
     02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului
                             55.000.000                            55.000.000
     03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu
                Republica Moldova
                             26.500.000                            26.500.000
9901           DEFICIT
                        -31.567.000.000    -10.925.180.659    -42.492.180.659
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                 - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II III IV                   Denumirea indicatorului
_____________________________________________________________________________
         A                                 B
=============================================================================
                         Program 2000       Intrari de            Total
                                          credite externe
_____________________________________________________________________________
                               1                 2              3 = 1 + 2
_____________________________________________________________________________
5001             II. CHELTUIELI - TOTAL
                        143.755.334.000     10.925.180.659    154.680.514.659
         01     CHELTUIELI CURENTE
                        130.144.610.059      5.511.546.178    135.656.156.237
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         32.938.067.272         25.826.500     32.963.893.772
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          9.740.241.769        201.708.581      9.941.950.350
         34      SUBVENTII
                          5.723.788.970         25.089.225      5.748.878.195
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          2.743.646.943         25.089.225      2.768.736.168
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                          2.149.642.027                         2.149.642.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                            830.500.000                           830.500.000
         36      PRIME
                            476.300.000                           476.300.000
         38      TRANSFERURI
                         35.382.412.164      5.258.921.872     40.641.334.036
         39       Transferuri consolidabile
                          3.639.227.360                         3.639.227.360
         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                   externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
         39 07     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor
                   copilului
                            693.000.000                           693.000.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                            135.075.360                           135.075.360
         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest preventiv
                             79.616.000                            79.616.000
         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor
                            617.136.000                           617.136.000
         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii
                            122.400.000                           122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de locuinte
                            647.000.000                           647.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                   de urbanism
                             45.000.000                            45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                         31.743.184.804      5.258.921.872     37.002.106.676
         40 01     Locuinte
                            450.000.000                           450.000.000
         40 02     Burse
                            671.185.199                           671.185.199
         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                          4.677.688.434                         4.677.688.434
         40 08     Ajutoare sociale
                             20.000.000                            20.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                              9.902.835                             9.902.835
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                            335.279.771                           335.279.771
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit dispozitiilor legale
                                 15.000                                15.000
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                            388.235.308                           388.235.308
         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare
                            154.000.000                           154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii
                              9.289.431                             9.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere a minelor
                            250.000.000        102.405.000        352.405.000
         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
                   sectorul minier
                            350.000.000                           350.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public
                   de calatori
                          3.850.000.000                         3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
                             30.000.000         98.308.800        128.308.800
         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
                   procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
                             66.500.000                            66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
                              2.500.000                             2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                   organizatiilor reprezentative ale acestora
                             15.000.000                            15.000.000
         40 35     Finantarea partidelor politice
                             39.000.000                            39.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                   social-cultural
                              3.000.000                             3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei
                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si intolerantei
                                900.000                               900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
                   si al rezistentei Sighet"
                              2.000.000                             2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                             20.000.000                            20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                   filmelor
                             12.900.000                            12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii
                             12.467.525                            12.467.525
         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                             54.000.000                            54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate
                            573.740.000                           573.740.000
         40 45     Programe pentru tineret
                             19.000.000                            19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
                   Roman
                             58.800.000                            58.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar
                             14.000.000                            14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                                391.500                               391.500
         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                             20.000.000                            20.000.000
         40 51     Cooperare economica internationala
                            325.800.000                           325.800.000
         40 52     Participare la programul energetic - SAVE II
                             10.300.000                            10.300.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori
                          4.300.000.000                         4.300.000.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national
                             25.400.000                            25.400.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                          2.463.004.931      4.883.914.762      7.346.919.693
         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                   navigatie
                            685.362.873                           685.362.873
         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                   superior
                          2.700.000.000                         2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
                   creditelor bancare acordate studentilor
                              3.000.000                             3.000.000
         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                             40.900.000                            40.900.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            627.000.000                           627.000.000
         40 61     Sustinerea cultelor
                             20.000.000                            20.000.000
         40 62     Stimularea exporturilor
                            500.000.000                           500.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
                   comunitatilor romanesti de pretutindeni
                              5.000.000                             5.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                            402.534.807                           402.534.807
         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                            286.734.000        120.837.900        407.571.900
         40 72     Finantarea programelor experimentale pentru reforma
                   bugetara
                             25.000.000                            25.000.000
         40 78     Transferuri pentru executarea lucrarilor de consolidare la
                   Palatul de Justitie
                             10.000.000                            10.000.000
         40 79     Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
                            182.900.000                           182.900.000
         40 80     Alte transferuri
                             63.205.175          4.096.200         67.301.375
         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
                   mici si mijlocii
                             50.000.000                            50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             75.771.000                            75.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare
                   Profesionala a Adultilor
                              1.428.000                             1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie
                   1989" din municipiul Timisoara
                              2.500.000                             2.500.000
         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                            250.000.000                           250.000.000
         40 86     Program de realizare a sistemului national antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                   Varstnice
                              1.000.000                             1.000.000
         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
                             50.000.000                            50.000.000
         49      DOBANZI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
         50 01    Dobanzi aferente datoriei publice interne
                         28.365.127.612                        28.365.127.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei publice externe
                          3.190.000.000                         3.190.000.000
         50 03    Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
                  de stat si de riscurile garantiilor date de stat in
                  conditiile legii
                          6.150.400.000                         6.150.400.000
         50 04    Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                          3.226.000.000                         3.226.000.000
         50 05    Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                          4.343.500.000                         4.343.500.000
         60      REZERVE
                            608.772.272                           608.772.272
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                          4.406.825.473      5.413.634.481      9.820.459.954
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE
                            301.800.000                           301.800.000
         80 02    Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale
                              1.400.000                             1.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                  statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                  existenta
                                400.000                               400.000
         80 06    Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii
                            300.000.000                           300.000.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          8.902.098.468                         8.902.098.468
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          8.902.098.468                         8.902.098.468
         85 01    Rambursari de credite externe
                          6.240.110.118                         6.240.110.118
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                          2.661.988.350                         2.661.988.350
5101           AUTORITATI PUBLICE
                          7.272.056.254         25.335.826      7.297.392.080
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.334.092.780         16.119.959      6.350.212.739
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          4.318.353.152                         4.318.353.152
         10       Cheltuieli cu salariile
                          2.905.502.690                         2.905.502.690
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                            765.571.081                           765.571.081
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                            137.118.410                           137.118.410
         13       Deplasari, detasari, transferari
                            316.431.154                           316.431.154
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                            240.488.026                           240.488.026
         13 02    - deplasari in strainatate
                             75.943.128                            75.943.128
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                            193.729.817                           193.729.817
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          1.628.697.918         16.119.959      1.644.817.877
         21       Drepturi cu caracter social
                             17.173.040                            17.173.040
         22       Hrana
                              1.323.228                             1.323.228
         23       Medicamente si materiale sanitare
                              2.000.000                             2.000.000
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                            607.616.138          4.051.300        611.667.438
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                            218.610.279            500.000        219.110.279
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                             31.365.127            700.000         32.065.127
         27       Reparatii curente
                             75.092.068                            75.092.068
         28       Reparatii capitale
                            378.935.921          3.410.500        382.346.421
         29       Carti si publicatii
                             16.141.412                            16.141.412
         30       Alte cheltuieli
                            276.740.705          7.458.159        284.198.864
         32       Fondul Presedintelui
                              2.700.000                             2.700.000
         33       Fondul primului-ministru
                              1.000.000                             1.000.000
         34      SUBVENTII
                             27.283.100                            27.283.100
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             27.283.100                            27.283.100
         38      TRANSFERURI
                            359.758.610                           359.758.610
         40       Transferuri neconsolidabile
                            359.758.610                           359.758.610
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                            229.912.208                           229.912.208
         40 41     Asociatii si fundatii
                                395.525                               395.525
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             94.450.877                            94.450.877
         40 72     Finantarea programelor experimentale pentru reforma
                   bugetara
                             25.000.000                            25.000.000
         40 78     Transferuri pentru executarea lucrarilor de consolidare la
                   Palatul de Justitie
                             10.000.000                            10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            580.294.373          9.215.867        589.510.240
         72      Investitii ale institutiilor publice
                            580.294.373          9.215.867        589.510.240
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            357.669.101                           357.669.101
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            357.669.101                           357.669.101
         85 01    Rambursari de credite externe
                            259.760.523                           259.760.523
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             97.908.578                            97.908.578
5401           APARARE NATIONALA
                         11.678.628.819      1.396.804.200     13.075.433.019
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          7.562.295.040                         7.562.295.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          5.028.541.600                         5.028.541.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.053.362.656                         2.053.362.656
         38      TRANSFERURI
                            480.390.784                           480.390.784
         39       Transferuri consolidabile
                             73.647.000                            73.647.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                             73.647.000                            73.647.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            406.743.784                           406.743.784
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              1.050.974                             1.050.974
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                            332.092.810                           332.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                             73.600.000                            73.600.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            296.832.089      1.396.804.200      1.693.636.289
         72       Investitii ale institutiilor publice
                            226.832.089      1.396.804.200      1.623.636.289
         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
                  majoritar de stat
                             70.000.000                            70.000.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          3.819.501.690                         3.819.501.690
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          3.819.501.690                         3.819.501.690
         85 01    Rambursari de credite externe
                          3.332.873.130                         3.332.873.130
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            486.628.560                           486.628.560
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                         11.286.322.632        741.494.124     12.027.816.756
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         10.529.864.370                        10.529.864.370
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                          6.546.061.291                         6.546.061.291
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                          2.435.920.385                         2.435.920.385
         34      SUBVENTII
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                          1.219.179.809                         1.219.179.809
         38       Transferuri
                            328.702.885                           328.702.885
         39       Transferuri consolidabile
                            139.074.560                           139.074.560
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                             59.458.560                            59.458.560
         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
                   de libertate sau arest preventiv
                             79.616.000                            79.616.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            189.628.325                           189.628.325
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              6.144.200                             6.144.200
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                             30.031.250                            30.031.250
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             69.430.875                            69.430.875
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                             84.022.000                            84.022.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            340.673.481        741.494.124      1.082.167.605
         72       Investitii ale institutiilor publice
                            340.673.481        741.494.124      1.082.167.605
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            415.784.781                           415.784.781
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            415.784.781                           415.784.781
         85 01    Rambursari de credite externe
                            324.009.420                           324.009.420
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             91.775.361                            91.775.361
5701           INVATAMANT
                         19.783.331.968        376.850.400     20.160.182.368
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         19.427.117.612        230.616.060     19.657.733.672
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                         14.504.308.027         25.826.500     14.530.134.527
         10       Cheltuieli cu salariile
                         10.401.282.815                        10.401.282.815
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                          2.828.489.528                         2.828.489.528
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                            506.881.584                           506.881.584
         13       Deplasari, detasari, transferari
                             41.077.704         25.826.500         66.904.204
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                             22.194.624                            22.194.624
         13 02    - deplasari in strainatate
                             18.883.080         25.826.500         44.709.580
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                            726.576.396                           726.576.396
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            914.690.568        133.106.060      1.047.796.628
         21       Drepturi cu caracter social
                            174.202.052                           174.202.052
         22       Hrana
                            276.084.749                           276.084.749
         23       Medicamente si materiale sanitare
                              3.456.774                             3.456.774
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             93.052.853                            93.052.853
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                             14.782.794         13.310.600         28.093.394
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                             76.403.563                            76.403.563
         27       Reparatii curente
                             21.695.041                            21.695.041
         28       Reparatii capitale
                            115.670.358                           115.670.358
         29       Carti si publicatii
                              5.697.163                             5.697.163
         30       Alte cheltuieli
                             10.759.221        119.795.460        130.554.681
         31       Manuale
                            122.886.000                           122.886.000
         34      SUBVENTII
                            424.924.786                           424.924.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                            424.924.786                           424.924.786
         38      TRANSFERURI
                          3.583.194.231         71.683.500      3.654.877.731
         39       Transferuri consolidabile
                              1.176.000                             1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                              1.176.000                             1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                          3.582.018.231         71.683.500      3.653.701.731
         40 02     Burse
                            671.185.199                           671.185.199
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            205.424.450         71.683.500        277.107.950
         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                   superior
                          2.700.000.000                         2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
                   creditelor bancare acordate studentilor
                              3.000.000                             3.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult
                              1.234.807                             1.234.807
         40 80     Alte transferuri
                              1.173.775                             1.173.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            242.483.363        146.234.340        388.717.703
         72      Investitii ale institutiilor publice
                            242.483.363        146.234.340        388.717.703
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            113.730.993                           113.730.993
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            113.730.993                           113.730.993
         85 01    Rambursari de credite externe
                             40.449.975                            40.449.975
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             73.281.018                            73.281.018
5801           SANATATE
                          3.802.689.558        946.222.200      4.748.911.758
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.343.351.504                         2.343.351.504
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            616.049.463                           616.049.463
         10       Cheltuieli cu salariile
                            439.168.816                           439.168.816
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                            121.152.337                           121.152.337
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                             21.710.453                            21.710.453
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              3.384.065                             3.384.065
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              2.705.865                             2.705.865
         13 02    - deplasari in strainatate
                                678.200                               678.200
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                             30.633.792                            30.633.792
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            465.988.756                           465.988.756
         21       Drepturi cu caracter social
                                342.251                               342.251
         22       Hrana
                              3.379.683                             3.379.683
         23       Medicamente si materiale sanitare
                            203.867.889                           203.867.889
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             75.329.437                            75.329.437
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                            115.548.969                           115.548.969
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                             15.661.316                            15.661.316
         27       Reparatii curente
                             20.673.649                            20.673.649
         28       Reparatii capitale
                              7.065.354                             7.065.354
         29       Carti si publicatii
                                233.937                               233.937
         30       Alte cheltuieli
                             23.886.271                            23.886.271
         34      SUBVENTII
                             13.965.000                            13.965.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             13.965.000                            13.965.000
         38      TRANSFERURI
                          1.247.348.285                         1.247.348.285
         39       Transferuri consolidabile
                                  5.880                                 5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                                  5.880                                 5.880
         40       Transferuri neconsolidabile
                          1.247.342.405                         1.247.342.405
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             11.072.759                            11.072.759
         40 44     Programe pentru sanatate
                            573.740.000                           573.740.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             10.251.646                            10.251.646
         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate
                            469.378.000                           469.378.000
         40    79  Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
                            182.900.000                           182.900.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                            349.370.259        946.222.200      1.295.592.459
         72       Investitii ale institutiilor publice
                            349.370.259        946.222.200      1.295.592.459
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          1.109.967.795                         1.109.967.795
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          1.109.967.795                         1.109.967.795
         85 01    Rambursari de credite externe
                            755.032.065                           755.032.065
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            354.935.730                           354.935.730
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
               TINERET
                          2.489.863.713         30.721.500      2.520.585.213
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.412.775.431         25.908.465      2.438.683.896
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            107.950.644                           107.950.644
         10       Cheltuieli cu salariile
                             66.761.607                            66.761.607
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             18.626.488                            18.626.488
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              3.338.080                             3.338.080
         13       Deplasari, detasari, transferari
                             14.551.157                            14.551.157
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              5.404.793                             5.404.793
         13 02    - deplasari in strainatate
                              9.146.364                             9.146.364
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              4.673.312                             4.673.312
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            637.277.917         25.908.465        663.186.382
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             16.610.868                            16.610.868
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                            373.241.147                           373.241.147
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              1.195.760                             1.195.760
         27       Reparatii curente
                              1.998.212                             1.998.212
         28       Reparatii capitale
                              1.503.850                             1.503.850
         29       Carti si publicatii
                              6.038.391                             6.038.391
         30       Alte cheltuieli
                            236.689.689         25.908.465        262.598.154
         34     SUBVENTII
                            984.922.170                           984.922.170
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                            984.922.170                           984.922.170
         38     TRANSFERURI
                            682.624.700                           682.624.700
         39       Transferuri consolidabile
                                 52.920                                52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                                 52.920                                52.920
         40       Transferuri neconsolidabile
                            682.571.780                           682.571.780
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             18.142.300                            18.142.300
         40 13     Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit dispozitiilor legale
                                 15.000                                15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
                             66.500.000                            66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
                              2.500.000                             2.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                   organizatiilor reprezentative ale acestora
                             15.000.000                            15.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                   social-cultural
                              3.000.000                             3.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei
                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si intolerantei
                                900.000                               900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
                   si al rezistentei Sighet"
                              2.000.000                             2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                             20.000.000                            20.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                   filmelor
                             12.900.000                            12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret
                             19.000.000                            19.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
                   Roman
                             58.800.000                            58.800.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             35.014.480                            35.014.480
         40 61     Sustinerea cultelor
                             20.000.000                            20.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
                   comunitatilor romanesti de pretutindeni
                              5.000.000                             5.000.000
         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de
                   cult
                            401.300.000                           401.300.000
         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul Revolutiei - Decembrie
                   1989" din municipiul Timisoara
                              2.500.000                             2.500.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                             75.449.882          4.813.035         80.262.917
         72       Investitii ale institutiilor publice
                             75.449.882          4.813.035         80.262.917
         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE
                              1.638.400                             1.638.400
         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                  de credite
                              1.638.400                             1.638.400
         85 02     Plati de dobanzi si comisioane
                              1.638.400                             1.638.400
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII
                         10.488.802.811        156.167.625     10.644.970.436
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         10.448.174.816        147.411.997     10.595.586.813
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            128.312.467                           128.312.467
         10       Cheltuieli cu salariile
                             88.694.257                            88.694.257
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             24.745.698                            24.745.698
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              4.434.714                             4.434.714
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              4.229.200                             4.229.200
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              3.046.194                             3.046.194
         13 02    - deplasari in strainatate
                              1.183.006                             1.183.006
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              6.208.598                             6.208.598
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            190.820.397         26.574.097        217.394.494
         21       Drepturi cu caracter social
                            100.631.910                           100.631.910
         22       Hrana
                                940.000                               940.000
         23       Medicamente si materiale sanitare
                                 50.000                                50.000
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             29.088.749           2.000.000        31.088.749
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                                378.560           6.144.300         6.522.860
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                                750.334                               750.334
         27       Reparatii curente
                              1.046.358                             1.046.358
         28       Reparatii capitale
                              1.022.920                             1.022.920
         29       Carti si publicatii
                                509.002                               509.002
         30       Alte cheltuieli
                             56.402.564         18.429.797         74.832.361
         34      SUBVENTII
                             16.072.768                            16.072.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             16.072.768                            16.072.768
         38      TRANSFERURI
                         10.112.969.184        120.837.900     10.233.807.084
         39       Transferuri consolidabile
                            122.400.000                           122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii
                            122.400.000                           122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                          9.990.569.184        120.837.900     10.111.407.084
         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                          4.025.267.400                         4.025.267.400
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                          4.677.688.434                         4.677.688.434
         40 08     Ajutoare sociale
                             20.000.000                            20.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                              9.902.835                             9.902.835
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              4.203.900                             4.203.900
         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                            783.753.600                           783.753.600
         40 41     Asociatii si fundatii
                             12.072.000                            12.072.000
         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial
                            104.195.415                           104.195.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                             54.000.000                            54.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                              5.323.600                             5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                            286.734.000        120.837.900        407.571.900
         40 80     Alte transferuri
                              5.000.000                             5.000.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare
                   Profesionala a Adultilor
                              1.428.000                             1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                   Varstnice
                              1.000.000                             1.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             28.236.990          8.755.628         36.992.618
         72       Investitii ale institutiilor publice
                             28.236.990          8.755.628         36.992.618
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                             12.391.005                            12.391.005
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                             12.391.005                            12.391.005
         85 01    Rambursari de credite externe
                              2.723.973                             2.723.973
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              9.667.032                             9.667.032
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
                          2.439.790.139        409.620.000      2.849.410.139
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.097.618.081        409.620.000      2.507.238.081
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             13.392.011                            13.392.011
         10       Cheltuieli cu salariile
                              8.550.000                             8.550.000
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                              2.385.450                             2.385.450
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                                427.500                               427.500
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              1.430.561                             1.430.561
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                                831.861                               831.861
         13 02    - deplasari in strainatate
                                598.700                               598.700
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                                598.500                               598.500
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                              4.090.070                             4.090.070
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                              2.265.899                             2.265.899
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                                593.060                               593.060
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
                  si echipament
                                134.972                               134.972
         27       Reparatii curente
                                466.268                               466.268
         28       Reparatii capitale
                                376.286                               376.286
         29       Carti si publicatii
                                 36.811                                36.811
         30       Alte cheltuieli
                                216.774                               216.774
         38      TRANSFERURI
                          2.080.136.000        409.620.000      2.489.756.000
         39       Transferuri consolidabile
                          1.309.136.000                         1.309.136.000
         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor
                            617.136.000                           617.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de locuinte
                            647.000.000                           647.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                   de urbanism
                             45.000.000                            45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile
                            771.000.000        409.620.000      1.180.620.000
         40 01     Locuinte
                            450.000.000                           450.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                                 41.000                                41.000
         40 47     Cadastru imobiliar
                             14.000.000                            14.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            306.959.000        409.620.000        716.579.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             92.116.262                            92.116.262
         72       Investitii ale institutiilor publice
                             92.116.262                            92.116.262
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            250.055.796                           250.055.796
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            250.055.796                           250.065.796
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                            250.055.796                           250.055.796
6401           MEDIU SI APE
                            683.085.828        125.291.000        808.376.828
         01     CHELTUIELI CURENTE
                            170.558.312                           170.558.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            110.725.196                           110.725.196
         10       Cheltuieli cu salariile
                             78.337.505                            78.337.505
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             21.866.491                            21.866.491
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              3.916.875                             3.916.875
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              1.120.700                             1.120.700
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              1.070.000                             1.070.000
         13 02    - deplasari in strainatate
                                 50.700                                50.700
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              5.483.625                             5.483.625
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             26.644.740                            26.644.740
         22       Hrana
                                 18.500                                18.500
         23       Medicamente si materiale sanitare
                                 18.500                                18.500
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             15.394.882                            15.394.882
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                              7.430.898                             7.430.898
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                                635.380                               635.380
         27       Reparatii curente
                                994.330                               994.330
         28       Reparatii capitale
                              1.257.900                             1.257.900
         29       Carti si publicatii
                                 41.520                                41.520
         30       Alte cheltuieli
                                852.830                               852.830
         38      TRANSFERURI
                             33.188.376                            33.188.376
         40       Transferuri neconsolidabile
                             33.188.376                            33.188.376
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              4.438.376                             4.438.376
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             28.750.000                            28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            508.226.506        125.291.000        633.517.506
         72      Investitii ale institutiilor publice
                            103.226.506         10.000.000        113.226.506
         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                 companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
                 majoritar de stat
                            405.000.000        115.291.000        520.291.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              4.301.010                             4.301.010
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              4.301.010                             4.301.010
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              4.301.010                             4.301.010
6601           INDUSTRIE
                          4.158.796.332        106.501.200      4.265.297.532
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          3.366.259.120        106.501.200      3.472.760.320
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            148.853.607                           148.853.607
         10       Cheltuieli cu salariile
                            121.332.375                           121.332.375
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             12.051.272                            12.051.272
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              2.125.788                             2.125.788
         13       Deplasari, detasari, transferari
                             10.368.070                            10.368.070
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                                724.866                               724.866
         13 02    - deplasari in strainatate
                              9.643.204                             9.643.204
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              2.976.102                             2.976.102
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            132.721.013                           132.721.013
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                              7.952.766                             7.952.766
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                              1.366.728                             1.366.728
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                                209.613                               209.613
         27       Reparatii curente
                                430.918                               430.918
         28       Reparatii capitale
                                 62.012                                62.012
         29       Carti si publicatii
                                143.765                               143.765
         30       Alte cheltuieli
                            122.555.211                           122.555.211
         34      SUBVENTII
                          2.051.875.000                         2.051.875.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                              5.475.000                             5.475.000
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                          2.045.900.000                         2.045.900.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                                500.000                               500.000
         38      TRANSFERURI
                          1.032.809.500        106.501.200      1.139.310.700
         40       Transferuri neconsolidabile
                          1.032.809.500        106.501.200      1.139.310.700
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             10.547.715                            10.547.715
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere a minelor
                            250.000.000        102.405.000        352.405.000
         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
                   sectorul minier
                            350.000.000                           350.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                             20.000.000                            20.000.000
         40 51     Cooperare economica internationala
                            305.800.000                           305.800.000
         40 52     Participare la programul energetic - SAVE II
                             10.300.000                            10.300.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             36.161.785                            36.161.785
         40 80     Alte transferuri
                              2.979.000          4.096.200          7.075.200
         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                             47.021.000                            47.021.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            760.750.700                           760.750.700
         72       Investitii ale institutiilor publice
                             10.567.151                            10.567.151
         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
                  majoritar de stat
                            750.183.549                           750.183.549
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                             31.786.512                            31.786.512
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                             31.786.512                            31.786.512
         85 01    Rambursari de credite externe
                              7.086.426                             7.086.426
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             24.700.086                            24.700.086
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA
                          7.426.480.560        130.721.500      7.557.202.060
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.950.219.360         30.721.500      6.980.940.860
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            747.021.264                           747.021.264
         10       Cheltuieli cu salariile
                            520.373.271                           520.373.271
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                            145.203.200                           145.203.200
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                             26.018.664                            26.018.664
         13       Deplasari, detasari, transferari
                             19.000.000                            19.000.000
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                             17.099.450                            17.099.450
         13 02    - deplasari in strainatate
                              1.900.550                             1.900.550
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                             36.426.129                            36.426.129
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            470.750.321                           470.750.321
         22       Hrana
                              1.217.582                             1.217.582
         23       Medicamente si materiale sanitare
                             84.423.648                            84.423.648
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             76.206.824                            76.206.824
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                            286.202.777                           286.202.777
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              3.483.221                             3.483.221
         27        Reparatii curente
                              2.946.584                             2.946.584
         28        Reparatii capitale
                             11.278.432                            11.278.432
         29        Carti si publicatii
                                826.706                               826.706
         30        Alte cheltuieli
                              4.164.547                             4.164.547
         34       SUBVENTII
                            830.000.000                           830.000.000
         35 03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
                            830.000.000                           830.000.000
         36       PRIME
                            476.300.000                           476.300.000
         37        Prime acordate producatorilor agricoli
                            476.300.000                           476.300.000
         38       TRANSFERURI
                          4.426.147.775         30.721.500      4.456.869.275
         40        Transferuri neconsolidabile
                          4.426.147.775         30.721.500      4.456.869.275
         40 11      Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              7.680.375                             7.680.375
         40 53      Cupoane pentru agricultori
                          4.300.000.000                         4.300.000.000
         40 54      Cabaline din patrimoniul genetic national
                             25.400.000                            25.400.000
         40 55      Contributii la programe realizate cu finantare
                    internationala
                             38.067.400         30.721.500         68.788.900
         40 80      Alte transferuri
                              5.000.000                             5.000.000
         40 89      Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
                             50.000.000                            50.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            371.787.618        100.000.000        471.787.618
         72       Investitii ale institutiilor publice
                            152.230.618                           152.230.618
         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat
                            219.557.000        100.000.000        319.557.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                            104.473.582                           104.473.582
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                            104.473.582                           104.473.582
         85 01    Rambursari de credite externe
                             67.587.300                            67.587.300
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                             36.886.282                            36.886.282
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                          9.604.220.077      6.306.693.849     15.910.913.926
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          6.364.680.274      4.371.889.762     10.736.570.036
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             50.992.997                            50.992.997
         10       Cheltuieli cu salariile
                             34.921.603                            34.921.603
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                              9.743.127                             9.743.127
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              1.746.080                             1.746.080
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              2.137.675                             2.137.675
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                                793.775                               793.775
         13 02    - deplasari in strainatate
                              1.343.900                             1.343.900
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              2.444.512                             2.444.512
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             57.295.469                            57.295.469
         21       Drepturi cu caracter social
                                150.395                               150.395
         22       Hrana
                              2.715.445                             2.715.445
         23       Medicamente si materiale sanitare
                                146.216                               146.216
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             13.709.849                            13.709.849
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                             15.088.211                            15.088.211
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              1.707.944                             1.707.944
         27       Reparatii curente
                              7.180.507                             7.180.507
         28       Reparatii capitale
                             10.000.000                            10.000.000
         29       Carti si publicatii
                                882.052                               882.052
         30       Alte cheltuieli
                              5.714.850                             5.714.850
         34      SUBVENTII
                             11.842.027                            11.842.027
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                             11.842.027                            11.842.027
         38      TRANSFERURI
                          6.244.549.781      4.371.889.762     10.616.439.543
         40       Transferuri neconsolidabile
                          6.244.549.781      4.371.889.762     10.616.439.543
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              8.057.500                             8.057.500
         40 15     Plati efectuate in cadrul programului de redistribuire a
                   fortei de munca
                             26.111.248                            26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public
                   de calatori
                          3.850.000.000                         3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                          1.424.018.160      4.371.889.762      5.795.907.922
         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                   navigatie
                            685.362.873                           685.362.873
         40 80     Alte transferuri
                              1.000.000                             1.000.000
         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                            250.000.000                           250.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            566.257.278      1.934.804.087      2.501.061.365
         72       Investitii ale institutiilor publice
                              9.614.254         27.470.000         37.084.254
         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
                  majoritar de stat
                            556.643.024      1.907.334.087      2.463.977.111
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                          2.673.282.525                         2.673.282.525
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                          2.673.282.525                         2.673.282.525
         85 01    Rambursari de credite externe
                          1.450.587.306                         1.450.587.306
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                          1.222.695.219                         1.222.695.219
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE
                          2.355.984.960         74.448.435      2.430.433.395
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          2.243.135.444         74.448.435      2.317.583.879
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                             78.928.417                            78.928.417
         10       Cheltuieli cu salariile
                             55.009.674                            55.009.674
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             15.347.699                            15.347.699
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              2.750.484                             2.750.484
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              1.969.883                             1.969.883
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              1.484.510                             1.484.510
         13 02    - deplasari in strainatate
                                485.373                               485.373
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                              3.850.677                             3.850.677
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             92.815.611                            92.815.611
         22       Hrana
                                 15.910                                15.910
         23       Medicamente si materiale sanitare
                                  4.680                                 4.680
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             72.829.426                            72.829.426
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                             10.957.732                            10.957.732
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              1.144.252                             1.144.252
         27       Reparatii curente
                              2.336.594                             2.336.594
         28       Reparatii capitale
                              2.433.254                             2.433.254
         29       Carti si publicatii
                                665.366                               665.366
         30       Alte cheltuieli
                              2.428.397                             2.428.397
         34     SUBVENTII
                             50.629.646         25.089.225         75.718.871
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                             50.629.646         25.089.225         75.718.871
         38     TRANSFERURI
                          2.020.761.770         49.359.210      2.070.120.980
         40       Transferuri neconsolidabile
                          2.020.761.770         49.359.210      2.070.120.980
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                              5.037.670                             5.037.670
         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                            800.000.000         49.359.210        849.359.210
         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                            560.000.000                           560.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie
                             70.332.600                            70.332.600
         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                                391.500                               391.500
         40 51     Cooperare economica internationala
                             20.000.000                            20.000.000
         40 62     Stimularea exporturilor
                            500.000.000                           500.000.000
         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
                   mici si mijlocii
                             50.000.000                            50.000.000
         40 86     Program de realizare a Sistemului National Antigrindina
                             15.000.000                            15.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            111.068.918                           111.068.918
         71        Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de
                   mobilizare
                             90.493.690                            90.493.690
         72        Investitii ale institutiilor publice
                             20.480.538                            20.480.538
         73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                   capital majoritar de stat
                                 94.690                                94.690
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              1.780.598                             1.780.598
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              1.780.598                             1.780.598
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              1.780.598                             1.780.598
7101           CERCETARE STIINTIFICA
                          1.324.809.683                         1.324.809.683
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          1.243.250.474                         1.243.250.474
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            218.500.692                           218.500.692
         10       Cheltuieli cu salariile
                            164.196.874                           164.196.874
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             34.757.615                            34.757.615
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              6.225.128                             6.225.128
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              2.604.279                             2.604.279
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              1.245.565                             1.245.565
         13 02    - deplasari in strainatate
                              1.358.714                             1.358.714
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                             10.716.796                            10.716.796
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                            578.135.285                           578.135.285
         21       Drepturi cu caracter social
                              1.441.897                             1.441.897
         22       Hrana
                              5.033.532                             5.033.532
         23       Medicamente si materiale sanitare
                                 18.953                                18.953
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                             18.195.478                            18.195.478
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                             25.360.234                            25.360.234
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                                371.139                               371.139
         27       Reparatii curente
                              1.336.353                             1.336.353
         28       Reparatii capitale
                              5.095.569                             5.095.569
         29       Carti si publicatii
                                443.905                               443.905
         30       Alte cheltuieli
                            520.838.225                           520.838.225
         34      SUBVENTII
                              1.194.664                             1.194.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice
                              1.194.664                             1.194.664
         38      TRANSFERURI
                            445.419.833                           445.419.833
         39       Transferuri consolidabile
                                117.600                               117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar
                   in termen
                                117.600                               117.600
         40       Transferuri neconsolidabile
                            445.302.233                           445.302.233
         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale
                             28.950.794                            28.950.794
         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare
                            154.000.000                           154.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii
                              9.289.431                             9.289.431
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                            174.109.608                           174.109.608
         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                             40.900.000                            40.900.000
         40 80     Alte transferuri
                             38.052.400                            38.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                             81.559.209                            81.559.209
         72       Investitii ale institutiilor publice
                             81.559.209                            81.559.209
7201           ALTE ACTIUNI
                            781.870.782         98.308.800        880.179.582
         01     CHELTUIELI CURENTE
                            774.417.557         98.308.800        872.726.357
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                            320.076.444                           320.076.444
         10       Cheltuieli cu salariile
                            178.201.039                           178.201.039
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                             49.718.090                            49.718.090
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                              8.910.052                             8.910.052
         13       Deplasari, detasari, transferari
                              2.932.300                             2.932.300
         13 01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                              2.400.000                             2.400.000
         13 02    - deplasari in strainatate
                                532.300                               532.300
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                             12.474.073                            12.474.073
         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                             51.030.663                            51.030.663
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                              7.487.200                             7.487.200
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                              2.421.100                             2.421.100
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                              7.500.000                             7.500.000
         27       Reparatii curente
                                491.400                               491.400
         28       Reparatii capitale
                                 74.900                                74.900
         29       Carti si publicatii
                                 31.800                                31.800
         30       Alte cheltuieli
                              3.382.816                             3.382.816
         34      SUBVENTII
                             91.900.000                            91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si activitati
                             91.900.000                            91.900.000
         38      TRANSFERURI
                            311.410.450         98.308.800        409.719.250
         39       Transferuri consolidabile
                                617.400                               617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de
                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
                   termen
                                617.400                               617.400
         40       Transferuri neconsolidabile
                            310.793.050         98.308.800        409.101.850
         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
                             30.000.000         98.308.800        128.308.800
         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare
                             15.000.000                            15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                            150.000.000                           150.000.000
         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
                   procesului penal
                              3.000.000                             3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor politice
                             39.000.000                            39.000.000
         40 55     Contributii la programe realizate cu finantare
                   internationala
                             63.793.050                            63.793.050
         40 80     Alte transferuri
                             10.000.000                            10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                              1.718.545                             1.718.545
         72       Investitii ale institutiilor publice
                              1.718.545                             1.718.545
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE
                              5.734.680                             5.734.680
         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii
                 de credite
                              5.734.680                             5.734.680
         85 02    Plati de dobanzi si comisioane
                              5.734.680                             5.734.680
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         38      TRANSFERURI
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         39       Transferuri consolidabile
                          1.993.000.000                         1.993.000.000
         39 03    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                  pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
         39 07   Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
                 sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
                            693.000.000                           693.000.000
     03          Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
                 investitii finantate partial din imprumuturi externe
                          1.300.000.000                         1.300.000.000
     11          Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
                 sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
                            693.000.000                           693.000.000
8601           IMPRUMUTURI
                            301.800.000                           301.800.000
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE
                            301.800.000                           301.800.000
         80 02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale
                              1.400.000                             1.400.000
         80 05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                   statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                   existenta
                                400.000                               400.000
         80 06     Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii
                            300.000.000                           300.000.000
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
         01     CHELTUIELI CURENTE
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
         49      DOBANZI
                         45.275.027.612                        45.275.027.612
         50 01     Dobanzi aferente datoriei publice interne
                         28.365.127.612                        28.365.127.612
         50 02     Dobanzi aferente datoriei publice externe
                          3.190.000.000                         3.190.000.000
         50 03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
                   de stat si de riscurile garantiilor date de stat in
                   conditiile legii
                          6.150.400.000                         6.150.400.000
         50 04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                          3.226.000.000                         3.226.000.000
         50 05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                          4.343.500.000                         4.343.500.000
     01            Dobanzi aferente datoriei publice interne
                         28.365.127.612                        28.365.127.612
     02            Dobanzi aferente datoriei publice externe
                          3.190.000.000                         3.190.000.000
     03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
                   de stat si de riscul garantiilor date de stat, in
                   conditiile legii
                          6.150.400.000                         6.150.400.000
     04            Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                          3.226.000.000                         3.226.000.000
     05            Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                          4.343.500.000                         4.343.500.000
9501           FONDURI DE REZERVA
                            608.772.272                           608.772.272
         60     REZERVE
                            608.772.272                           608.772.272
     01           Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
                            527.272.272                           527.272.272
     02           Fond de interventie la dispozitia Guvernului
                             55.000.000                            55.000.000
     03           Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu
                  Republica Moldova
                             26.500.000                            26.500.000
9901           DEFICIT
                        -31.567.000.000    -10.925.180.659    -42.492.180.659
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                               LISTA
cuprinzand impozitele, taxele si celelalte venituri pe anul 2000
_____________________________________________________________________________
  Denumirea impozitelor,              Acte normative care reglementeaza
       taxelor si a                  impozitele, taxele si alte venituri
   celorlalte venituri
_____________________________________________________________________________
I. Pentru bugetul de stat
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                          pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          73/1996, republicata in 1997, cu modificarile si
                          completarile ulterioare, inclusiv Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 217/1999;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999
                          privind acordarea de facilitati fiscale agentilor
                          economici, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          134/1999. Impozitul pe profit aferent trimestrului
                          IV 1999 se determina in conditiile legislatiei
                          existente pana la data de 31 decembrie 1999.
2. Impozitul pe salarii   Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                          republicata in 1996; Legea nr. 189/1998 privind
                          finantele publice locale, modificata si completata
                          prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998;
                          Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
                          militare; Legea nr. 22/1996 pentru modificarea
                          Legii nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                          a patrimoniului din sectorul productiei de aparare;
                          Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
                          didactic; Legea nr. 142/1997 privind modificarea si
                          completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
                          judecatoreasca; Legea asigurarilor sociale de
                          sanatate nr. 145/1997, modificata si completata
                          prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998;
                          Ordonanta Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea
                          de plata a impozitului pe veniturile realizate de
                          consultantii straini pentru activitatea desfasurata
                          in Romania, in cadrul unor acorduri internationale
                          guvernamentale sau neguvernamentale de finantare
                          gratuita, aprobata prin Legea nr. 102/1994, cu
                          modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plata a
                          impozitelor pe veniturile realizate de consultanti
                          persoane fizice sau juridice, romane sau straine,
                          in cadrul unor contracte finantate prin acorduri
                          internationale de finantare; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 26/1998 privind unele masuri de
                          protectie sociala a personalului din sectorul
                          productiei de aparare, aprobata prin Legea nr.
                          1/1999; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale
                          agentilor economici, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 134/1999; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a
                          persoanelor ale caror contracte individuale de
                          munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor
                          colective, modificata si completata prin Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 185/1999; alte legi
                          specifice care prevad reglementari in domeniul
                          impozitului pe salarii.
3. Impozitul pe venit     Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul
                          pe venit; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998
                          privind finantele publice locale.
4. Alte impozite directe:
a) impozitul pe           Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea
   veniturile realizate   unor venituri realizate din Romania de persoane
   de persoanele fizice   fizice si juridice nerezidente; conventiile de
   si juridice            evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu
   nerezidente            alte state.
b) impozitul pe profit    Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
   obtinut din activitati impotriva unor activitati comerciale ilicite,
   comerciale ilicite sau republicata in 1991, completata prin Legea nr.
   din nerespectarea      177/1998 si prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998,
   legii privind          aprobata prin Legea nr. 243/1998; Ordonanta
   protectia              Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
   consumatorilor         consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 11/1994, republicata in 1994, cu modificarile
                          ulterioare.
c) impozitul pe dividende Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul
   de la societatile      pe dividende, aprobata si modificata prin Legea nr.
   comerciale             101/1995, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru
                          modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
                          nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
d) alte incasari din      Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite
   impozite directe       directe cuvenite bugetului de stat.
5. Contributii:
- contributia pentru      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998
  pensia suplimentara     privind unificarea fondurilor componente ale
                          bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a
                          celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor
                          din unitatile cu atributii in domeniul apararii
                          nationale, ordinii publice si sigurantei nationale,
                          aprobata prin Legea nr. 128/1999.
A.2. Impozite indirecte:
1. Taxa pe valoarea       Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
   adaugata               valoarea adaugata, republicata in 1995 si
                          modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1998,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1998, cu
                          modificarile ulterioare, modificata prin Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 31/1999; Ordonanta
                          Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                          concesionare a construirii si exploatarii unor
                          tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                          autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 136/1996; Ordonanta Guvernului nr.
                          21/1996 privind completarea si modificarea unor
                          reglementari referitoare la taxa pe valoarea
                          adaugata, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 42/1997; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          31/1997 privind regimul investitiilor straine in
                          Romania - pentru facilitatile in derulare pana la
                          expirarea termenelor acordate; Ordonanta Guvernului
                          nr. 34/1997 privind completarea si modificarea unor
                          reglementari referitoare la taxa pe valoarea
                          adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          81/1998; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta
                          Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea
                          adaugata, aprobata prin Legea nr. 180/1998;
                          Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                          operatiunile de leasing si societatile de leasing,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998,
                          republicata in 2000; Ordonanta Guvernului nr.
                          8/1998 privind constituirea Fondului special pentru
                          promovarea si dezvoltarea turismului, modificata si
                          completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1998 cu
                          privire la modificarea si completarea unor
                          reglementari referitoare la accize si la taxa pe
                          valoarea adaugata, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 147/1999; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile
                          ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale
                          a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 89/1999; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea si
                          completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului
                          nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata,
                          aprobata prin Legea nr. 76/1999; Ordonanta
                          Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea
                          prevederilor alin. I al art. 3 din Ordonanta
                          Guvernului nr. 3/1992; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de
                          facilitati fiscale agentilor economici, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 134/1999; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind
                          instituirea unor masuri cu caracter fiscal si
                          imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor
                          statului; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          215/1999 privind modificarea si completarea unor
                          reglementari referitoare la taxa pe valoarea
                          adaugata; alte legi specifice care prevad
                          reglementari in domeniul taxei pe valoarea
                          adaugata.
2. Accize si impozit pe   Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
   circulatie             produselor supuse accizelor; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si
                          al altor impozite indirecte, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 196/1998; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 50/1998, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 148/1999; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de
                          facilitati fiscale agentilor economici, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 134/1999; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind
                          instituirea unor masuri cu caracter fiscal si
                          imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor
                          statului; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
                          Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si
                          al altor impozite indirecte; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea si
                          completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
                          82/1997 privind regimul accizelor si al altor
                          impozite indirecte; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor
                          masuri de stimulare a activitatii titularilor de
                          acorduri petroliere si subcontractantilor acestora,
                          care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre
                          marine ce includ zone cu adancime de apa de peste
                          100 metri.
3. Taxe vamale:
a) taxe vamale de la      Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
   persoane juridice      Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor
                          straine, republicata in 1993, cu modificarile
                          ulterioare - pentru facilitatile in derulare pana
                          la expirarea termenelor acordate; Ordonanta
                          Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de
                          import al Romaniei, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 102/1994, cu modificarile ulterioare;
                          Legea minelor nr. 61/1998; Legea petrolului nr.
                          134/1995; Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                          operatiunile de leasing si societatile de leasing,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998,
                          completata si modificata prin Legea nr. 99/1999 si
                          republicata in 2000; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
                          investitiilor straine in Romania - pentru
                          facilitatile in derulare pana la expirarea
                          termenelor acordate; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu
                          caracter temporar, a unei suprataxe vamale la
                          importul de bunuri, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 247/1998; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor
                          masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea
                          realizarii si colectarii veniturilor statului;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/1999
                          privind regimul vamal al marfurilor comercializate
                          in regim duty-free; alte legi specifice care prevad
                          reglementari in domeniul taxelor vamale.
b) taxe vamale si alte    Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
   venituri incasate de   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1998
   la persoane fizice     privind instituirea cu caracter temporar a unei
   prin unitatile vamale  suprataxe vamale la importul de bunuri; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia
                          speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
                          handicap, modificata prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 40/2000.
4. Alte impozite
   indirecte:
a) majorari si penalitati Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
   de intarziere pentru   cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al
   venituri nevarsate     artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru
   la termen              modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea
                          "Timbrului Olimpic".
b) taxe si tarife pentru  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   eliberarea de licente  modificarile ulterioare; Legea concurentei nr.
   si autorizatii de      21/1996, cu modificarile ulterioare; Legea
   functionare            telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile
                          ulterioare; Legea serviciilor postale nr. 83/1996,
                          cu modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996
                          privind desfasurarea in siguranta a activitatilor
                          nucleare, republicata in 1998; Ordonanta de urgenta
                          a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica
                          si termica; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de
                          catre Romania a Codului international de management
                          pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru
                          prevenirea poluarii (Codul international de
                          management al sigurantei - Codul ISM), adoptat de
                          catre Organizatia Maritima Internationala prin
                          Rezolutia A 741(18) din 4 noiembrie 1993; Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea
                          licentelor de instalare si operare a retelelor GSM
                          si DCS 1800 si stabilirea taxelor de licenta,
                          republicata in 1998 si modificata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 17/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 51/1999; Ordonanta
                          Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a
                          deciziilor de autorizare in domeniul
                          audiovizualului, aprobata prin Legea nr. 102/1994,
                          modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                          nr. 19/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          231/1998; Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind
                          masuri pentru colectarea, reciclarea si
                          reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor
                          refolosibile de orice fel, aprobata prin Legea nr.
                          137/1996;
                          Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia
                          de produse alimentare destinate comercializarii,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995,
                          modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                          nr. 33/1999; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          208/1999 privind regimul vamal al marfurilor
                          comercializate in regim duty-free; Ordonanta
                          Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei
                          de valabilitate a licentei NMT si stabilirea taxei
                          aferente; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                          69/1998 privind regimul de autorizare a
                          activitatilor din domeniul jocurilor de noroc,
                          aprobata prin Legea nr. 166/1999, modificata si
                          completata prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru
                          completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974;
                          alte legi specifice care prevad reglementari in
                          domeniul taxelor si tarifelor de licenta.
c) taxa pentru            Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor
   activitatea de         nr. 61/1998.
   prospectiune,
   explorare si
   exploatare a
   resurselor minerale
d) taxe judiciare de      Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul
   timbru                 averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor
                          publici si a unor persoane cu functii de conducere;
                          Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
                          timbru, modificata si completata prin Ordonanta
                          Guvernului nr. 11/1998, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 112/1998, cu modificarile ulterioare;
                          alte legi specifice desfasurarii activitatii pentru
                          care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite
                          bugetului de stat.
e) taxe de timbru pentru  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   contestatiile si       modificarile ulterioare; Legea nr. 105/1997 pentru
   plangerile asupra      solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a
   sumelor constatate si  plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate
   aplicate prin acte de  prin actele de control sau de impunere ale
   control sau de         organelor Ministerului Finantelor; Legea nr.
   impunere               141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
f) taxe de timbru pentru  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
   activitatea notariala  timbru, modificata si completata prin Ordonanta
                          Guvernului nr. 11/1998, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 112/1998, cu modificarile ulterioare;
                          Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de
                          timbru pentru activitatea notariala, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile
                          ulterioare.
g) taxe extrajudiciare    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
   de timbru              timbru.
h) amenzi judiciare       Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea
                          si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
                          judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr.
                          12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
                          notariala.
i) venituri din           Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea
   recuperarea            si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
   cheltuielilor          judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr.
   judiciare avansate     12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
   de stat                notariala; Legea nr. 126/1999 privind aprobarea
                          Ordonantei Guvernului nr. 50/1997 pentru
                          completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994
                          privind organizarea activitatii de expertiza
                          contabila si a contabililor autorizati.
j) alte incasari din      Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   impozite indirecte     modificarile ulterioare; alte legi specifice prin
                          care se stabilesc impozite indirecte cuvenite
                          bugetului de stat.
B. Venituri nefiscale
1. Varsaminte din         Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
   profitul net al        repartizarea profitului la regiile autonome,
   regiilor autonome      aprobata prin Legea nr. 41/1997; Ordonanta
                          Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea
                          activitatii Directiei Generale a Penitenciarelor
                          din subordinea Ministerului Justitiei; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 91/1999 privind
                          repartizarea profitului Regiei Autonome
                          "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
2. Varsaminte de la
   institutiile publice:
a) taxe de metrologie     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                          modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                          20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata
                          si modificata prin Legea nr. 11/1994, modificata si
                          completata prin Legea nr. 211/1998 si prin Legea
                          nr. 212/1998, precum si prin Ordonanta Guvernului
                          nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea
                          prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992
                          privind activitatea de metrologie.
b) taxe pentru            Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
   prestatiile efectuate  modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor
   si pentru eliberarea   publice si pentru unele prestari de servicii, in
   autorizatiilor de      porturi si aeroporturi, aprobata prin Legea nr.
   transport in trafic    123/1994, modificata prin Ordonanta Guvernului nr.
   international          67/1998 si prin Legea nr. 74/1998 pentru
                          completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului
                          nr. 48/1994; Ordonanta Guvernului nr. 116/1998
                          privind instituirea regimului special pentru
                          activitatea de transport maritim international.
c) taxe consulare         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                          modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                          24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si
                          a taxelor percepute pentru prestarea acestora,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1993,
                          modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1999;
                          Ordonanta Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea
                          Ordonantei Guvernului nr. 24/1992, aprobata prin
                          Legea nr. 123/1994.
d) taxe pentru analize    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   efectuate de           modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
   laboratoare, altele    21/1992 privind protectia consumatorilor,
   decat cele sanitare,   republicata in 1994, cu modificarile ulterioare.
   de pe langa institutii
e) taxe si alte venituri  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   din protectia mediului modificarile ulterioare; Legea protectiei mediului
                          nr. 137/1995, republicata in 2000.
f) varsaminte din         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   disponibilitatile      modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
   institutiilor publice  privind autofinantarea unor activitati ale
   si activitatilor       institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
   autofinantate          54/1975, cu modificarile ulterioare.
g) varsaminte din         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   veniturile             modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
   institutiilor publice  privind autofinantarea unor activitati ale
   si activitatilor       institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
   autofinantate          54/1975, cu modificarile ulterioare.
h) alte venituri de la    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   institutiile publice   modificarile ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind
                          valorile mobiliare si bursele de valori, cu
                          modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind
                          desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
                          republicata in 1998; Legea locuintei nr. 114/1996,
                          republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                          Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
                          statisticii publice, republicata in 1994,
                          modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 83/1999;
                          Decretul nr. 253/1971 privind contributia de
                          intretinere in unele institutii de ocrotire,
                          aprobat prin Legea nr. 54/1971; Ordonanta
                          Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de
                          standardizare nationala in Romania, modificata prin
                          Ordonanta Guvernului nr. 44/1998; Legea nr.
                          213/1998 privind proprietatea publica si regimul
                          juridic al acesteia; alte legi specifice care
                          prevad reglementari in acest domeniu.
3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   prescriptiei           modificarile ulterioare; Decretul nr. 167/1958
   extinctive (pentru     privind prescriptia extinctiva, republicat in 1960,
   institutiile publice)  cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului
                          nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 64/1999.
b) venituri din amenzi    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   si alte sanctiuni      sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   aplicate, potrivit     ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
   dispozitiilor legale   evaziunii fiscale; Legea nr. 141/1997 privind Codul
                          vamal al Romaniei; Legea nr. 21/1999 pentru
                          prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
                          Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind
                          modificarea unor sanctiuni contraventionale,
                          aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile
                          ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 55/1994
                          privind majorarea limitelor minime si maxime ale
                          amenzilor contraventionale, stabilite prin acte
                          normative aflate in vigoare la 1 iunie 1994,
                          aprobata prin Legea nr. 129/1994 si modificata prin
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1998; Ordonanta
                          Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea
                          disciplinei financiar-valutare, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 131/1996, modificata si
                          completata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 si
                          prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1999;
                          Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
                          instituirea sistemului de marcare pentru tigarete,
                          produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata
                          in 1997, modificata si completata prin Ordonanta
                          Guvernului nr. 86/1998 si prin Ordonanta de urgenta
                          a Guvernului nr. 60/1999; Ordonanta Guvernului nr.
                          70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 64/1999; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile
                          si tarifele produselor si serviciilor care se
                          executa sau se presteaza in tara in cadrul
                          activitatilor cu caracter de monopol natural, al
                          celor supuse prin lege unui regim special sau al
                          regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul
                          Oficiului Concurentei, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 88/1999 si modificata prin Ordonanta
                          Guvernului nr. 117/1998, aprobata prin Legea nr.
                          127/1999; legile specifice desfasurarii activitatii
                          pentru care se stabilesc amenzi.
c) incasari din cota      Codul penal al Romaniei, republicat in 1997.
   retinuta conform
   Codului penal al
   Romaniei
d) restituiri de fonduri  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   din finantarea         modificarile ulterioare.
   bugetara a anilor
   precedenti
e) venituri din           Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
   concesiuni             economice de stat ca regii autonome si societati
                          comerciale, cu modificarile ulterioare; Legea
                          petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind
                          finantele publice, cu modificarile ulterioare;
                          Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                          30/1995 privind regimul de concesionare a
                          construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de
                          comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 136/1996;
                          Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
                          regimul juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998
                          privind regimul concesiunilor.
f) incasarea dobanzilor   Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
   aferente ratelor       spatii cu alta destinatie, construite din fondurile
   lunare din vanzarea    statului si din fondurile unitatilor economice sau
   locuintelor construite bugetare de stat, republicata in anul 1998.
   din fondurile statului
g) incasari din           Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   valorificarea          sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   bunurilor confiscate,  ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finantele
   abandonate si alte     publice, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
   sume constatate o data 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei; Legea nr.
   cu confiscarea,        12/1990 privind protejarea populatiei impotriva
   potrivit legii         unor activitati comerciale ilicite, republicata in
                          1991, completata prin Legea nr. 177/1998 si prin
                          Ordonanta Guvernului nr. 126/1998; Legea nr.
                          56/1992 privind frontiera de stat a Romaniei, cu
                          modificarile ulterioare; Legea nr. 34/1996 privind
                          aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va
                          recolta in anul 1996; Legea nr. 21/1999 pentru
                          prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
                          Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru
                          reglementarea modului si conditiilor de
                          valorificare a bunurilor legal confiscate sau
                          intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a
                          statului, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          98/1999, completata si modificata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 38/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 94/1999; Ordonanta
                          Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                          sistemului de marcare pentru tigarete, produse din
                          tutun si bauturi alcoolice, republicata in 1997,
                          modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                          nr. 86/1998 si prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 60/1999; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
                          medicamentoase de uz uman; Ordonanta Guvernului nr.
                          33/1995 privind masuri pentru colectarea,
                          reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv
                          a deseurilor refolosibile de orice fel, aprobata
                          prin Legea nr. 137/1996; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul
                          juridic al adoptiei, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 87/1998; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea si
                          transmiterea, fara plata, a unor bunuri confiscate
                          si a unor bunuri provenite din cadouri, devenite
                          proprietate privata a statului, aflate in
                          administrarea si, respectiv, in custodia Regiei
                          Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului
                          de Stat"; legile specifice desfasurarii activitatii
                          in care se prevede confiscarea de bunuri si sume.
h) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
   incasarea debitelor    datoriilor fata de stat si de alte persoane
   evidentiate in         juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor
   bilanturile de         cooperative agricole de productie.
   lichidare a
   patrimoniului fostelor
   C.A.P.
i) incasari din alte      Codul de procedura penala, republicat in 1997;
   surse                  Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei
                          juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
                          trecute in proprietatea statului; Decretul nr.
                          209/1976 pentru aprobarea Regulamentului
                          operatiilor de casa (valabil pentru institutiile
                          publice); Legea nr. 46/1996 privind pregatirea
                          populatiei pentru aparare; Hotararea Guvernului nr.
                          618/1997 privind modul de executare a serviciului
                          utilitar alternativ; alte legi specifice prin care
                          se stabilesc incasari de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din
   valorificarea unor
   bunuri ale statului:
a) venituri din           Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   valorificarea unor     modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
   bunuri ale             19/1995 privind unele masuri de perfectionare a
   institutiilor publice  regimului achizitiilor publice, precum si a
                          regimului de valorificare a bunurilor scoase din
                          functiune, apartinand institutiilor publice,
                          aprobata prin Legea nr. 96/1995.
b) venituri din           Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
   valorificarea          republicata in 1997 si completata prin Ordonanta de
   stocurilor de la       urgenta a Guvernului nr. 133/1999; Ordonanta
   rezervele materiale    Guvernului nr. 36/1996 privind unele masuri
   nationale si de        specifice pentru improspatarea stocurilor de
   mobilizare             produse petroliere din rezervele de mobilizare ale
                          armatei, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          208/1998.
VIII. INCASARI DIN
      RAMBURSAREA
      IMPRUMUTURILOR
      ACORDATE
1. Incasari din
   rambursarea
   imprumuturilor
   acordate:
a) incasari din           Legea nr. 95/1993 privind continuarea participarii
   rambursarea            Romaniei la construirea Combinatului minier de
   imprumuturilor         imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier
   acordate pentru        de la Krivoi-Rog - Ucraina si asigurarea resurselor
   finalizarea unor       de finantare necesare; Ordonanta Guvernului nr.
   obiective aprobate     19/1996 privind asigurarea rambursarii imprumutului
   prin conventii         de stat si a dobanzilor aferente, destinat
   bilaterale si          continuarii participarii Romaniei la construirea
   interguvernamentale    Combinatului minier de imbogatire a minereurilor
                          acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog -
                          Ucraina, aprobata prin Legea nr. 7/1997.
b) incasari din           Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul
   rambursarea            refugiatilor in Romania, cu modificarile
   imprumuturilor         ulterioare.
   acordate persoanelor
   care beneficiaza de
   statutul de refugiat
c) incasari din           Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998;
   rambursarea            Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu
   imprumuturilor         privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
   acordate pentru        1998, aprobata si modificata prin Legea
   acoperirea arieratelor nr. 29/1998.
   catre Compania
   Nationala de
   Electricitate - S.A.
   si Societatea
   Nationala de Gaze
   Naturale "Romgaz"
   - S.A.
d) incasari din           Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele
   rambursarea            masuri de accelerare a procesului de restructurare
   imprumuturilor din     a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu
   fondul de redresare    capital majoritar de stat, de intarire a
   financiara             disciplinei financiare si de imbunatatire a
                          decontarilor in economie, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 119/1995, cu modificarile
                          ulterioare.
II. Pentru bugetele
    locale
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                          pe profit, republicata in 1997, cu modificarile si
                          completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse
                          prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 217/1999. Impozitul pe profit aferent
                          trimestrului IV 1999 se determina in conditiile
                          legislatiei existente pana la data de 31 decembrie
                          1999.
2. Impozite si taxe de
   la populatie:
a) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
   veniturile liber       privind impunerea veniturilor realizate de
   profesionistilor,      persoanele fizice [art. 2 alin. (1) lit. a), f),
   meseriasilor si ale    g), h), l)], aprobata si modificata prin Legea
   altor persoane fizice  nr. 246/1998; Legea nr. 103/1992 privind dreptul
   independente si        exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
   asociatiilor familiale obiectelor de cult, cu modificarile ulterioare;
                          Legea asigurarilor sociale de sanatate nr.
                          145/1997, modificata si completata prin Ordonanta
                          de urgenta a Guvernului nr. 30/1998; Ordonanta
                          Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor
                          facilitati pentru dezvoltarea turismului rural,
                          aprobata si modificata prin Legea nr. 187/1998;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
                          privind protectia sociala a persoanelor ale caror
                          contracte individuale de munca vor fi desfacute ca
                          urmare a concedierilor colective; alte legi
                          specifice care prevad reglementari in domeniul
                          impozitului pe venituri.
b) impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   de la persoane fizice  locale, republicata in 1998, modificata si
                          completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
                          de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si
                          in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
                          republicata in 1997.
c) taxe asupra            Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   mijloacelor de         locale, republicata in 1998, modificata si
   transport detinute     completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
   de persoane fizice     nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
                          de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si
                          in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
                          republicata in 1997; Legea apiculturii nr. 89/1998.
d) impozitul pe           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997
   veniturile persoanelor privind impunerea veniturilor realizate de
   fizice nesalariate     persoanele fizice [art. 26 alin. (1)], aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 246/1998.
e) impozitul pe terenuri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   de la persoane fizice  locale, republicata in 1998, modificata si
                          completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
                          de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
                          lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si
                          in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
                          republicata in 1997.
f) alte impozite si taxe  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   de la populatie        locale, republicata in 1998, modificata si
                          completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in
                          1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 1/1998, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 218/1998; Ordonanta Guvernului nr.
                          27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor
                          care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati
                          din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei
                          "Delta Dunarii", republicata in 1997; alte legi
                          prin care se stabilesc impozite si taxe de la
                          populatie.
3. Taxa pentru folosirea  Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
   terenurilor            folosirea terenurilor proprietate de stat in alte
   proprietate de stat    scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
                          Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                          a patrimoniului din sectorul productiei de aparare,
                          cu modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 26/1998 privind unele masuri de
                          protectie sociala a personalului din sectorul
                          productiei de aparare, aprobata prin Legea
                          nr. 1/1999.
4. Impozitul pe cladiri
   si terenuri de la
   persoane juridice:
a) impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   de la persoane         locale, republicata in 1998, modificata si
   juridice               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                          a patrimoniului din sectorul productiei de aparare,
                          cu modificarile ulterioare; Legea nr. 109/1996
                          privind organizarea si functionarea cooperatiei de
                          consum si a cooperatiei de credit; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele
                          masuri de protectie sociala a personalului din
                          sectorul productiei de aparare, aprobata prin Legea
                          nr. 1/1999.
b) impozitul pe terenuri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   de la persoane         locale, republicata in 1998, modificata si
   juridice               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                          a patrimoniului din sectorul productiei de aparare,
                          cu modificarile ulterioare; Legea nr. 109/1996
                          privind organizarea si functionarea cooperatiei de
                          consum si a cooperatiei de credit; Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele
                          masuri de protectie sociala a personalului din
                          sectorul productiei de aparare, aprobata prin Legea
                          nr. 1/1999.
5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra            Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   mijloacelor de         locale, republicata in 1998, modificata si
   transport detinute de  completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
   persoane juridice      nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea
                          nr. 149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr.
                          122/1999.
b) alte incasari din      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   impozite directe       locale, republicata in 1998, modificata si
                          completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/1999
                          pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994
                          privind impozitele si taxele locale, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 123/1999; Ordonanta
                          Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                          concesionare a construirii si exploatarii unor
                          tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                          autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 136/1996.
A.2. Impozite indirecte:
1. Impozitul pe           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
   spectacole             modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 61/1998, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 86/1999; Legea nr. 147/1998 privind
                          impozitul pe spectacole.
2. Alte impozite
   indirecte:
a) taxe si tarife pentru  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   eliberarea de licente  locale, republicata in 1998, modificata si
   si autorizatii de      completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
   functionare            nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999.
b) taxe de timbru pentru  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999
   contestatiile si       privind solutionarea obiectiunilor si
   plangerile asupra      contestatiilor formulate impotriva actelor de
   sumelor constatate si  control si de impunere avand ca obiect contestarea
   aplicate prin acte de  si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a
   control sau de         majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum
   impunere               si a altor sume si masuri.
c) taxe extrajudiciare    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
   de timbru              civila; Legea nr. 117/1999 privind taxele
                          extrajudiciare de timbru.
d) alte incasari din      Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in
   impozite indirecte     1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 1/1998, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 218/1998; alte legi specifice prin care
                          se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetelor
                          locale.
B. Venituri nefiscale
1. Varsaminte din         Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind
   profitul net al        repartizarea profitului la regiile autonome,
   regiilor autonome      aprobata prin Legea nr. 41/1997.
2. Varsaminte de la
   institutiile publice:
a) alte venituri privind  Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe
   circulatia pe          drumurile publice, republicat in 1999, cu
   drumurile publice      completarile si modificarile ulterioare (pentru
                          amenzi).
b) venituri din incasarea Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   contravalorii          locale, modificata si completata prin Ordonanta
   lucrarilor de          de urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   combatere a            modificata prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege
   daunatorilor si        nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea
   bolilor in sectorul    taranimii si activitatii economice a unitatilor
   vegetal - servicii     agricole cooperatiste si de stat, cu modificarile
   publice de protectie   ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului
   a plantelor            nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de
                          protectie a plantelor si carantina fitosanitara.
c) veniturile punctelor   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   de insamantari         locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   artificiale            urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege
                          nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea
                          taranimii si activitatii economice a unitatilor
                          agricole cooperatiste si de stat, cu modificarile
                          ulterioare.
d) veniturile             Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   circumscriptiilor      locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   sanitar-veterinare     urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege
                          nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea
                          taranimii si activitatii economice a unitatilor
                          agricole cooperatiste si de stat, cu modificarile
                          ulterioare.
e) varsaminte din         Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   disponibilitatile      locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   institutiilor          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   publice si             modificata prin Legea nr. 86/1999.
   activitatilor
   autofinantate
f) contributii datorate   Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
   de persoanele          social.
   beneficiare ale
   serviciilor
   cantinelor de ajutor
   social
g) alte venituri de la    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
   institutiile publice:  republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                          locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999; Legea locuintei
                          nr. 114/1996, republicata in 1997, cu modificarile
                          ulterioare; Decretul nr. 253/1971 privind
                          contributia de intretinere in unele institutii de
                          ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Legea nr.
                          213/1998 privind proprietatea publica si regimul
                          juridic al acesteia.
3. Diverse venituri:
a) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   recuperarea            locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   cheltuielilor de       urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   judecata, imputatii    modificata prin Legea nr. 86/1999; Codul penal
   si despagubiri         al Romaniei, republicat in 1997; Codul civil;
   (pentru institutii     Codul muncii.
   publice)
b) venituri din amenzi    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   si alte sanctiuni      sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   aplicate, potrivit     ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
   dispozitiilor legale   evaziunii fiscale; Ordonanta Guvernului nr. 12/1994
                          pentru modificarea si abrogarea unor dispozitii ale
                          Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si
                          sanctionarea contraventiilor, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 65/1994; Ordonanta
                          Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor
                          minime si maxime ale amenzilor contraventionale
                          stabilite prin acte normative aflate in vigoare la
                          1 iunie 1994, aprobata prin Legea nr. 129/1994;
                          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997
                          privind protectia copilului aflat in dificultate,
                          republicata in 1998; Ordonanta de urgenta a
                          Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
                          regiilor autonome, aprobata si modificata prin
                          Legea nr. 207/1997 si modificata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin
                          Legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare;
                          legile specifice desfasurarii activitatii prin care
                          se stabilesc amenzi.
c) restituiri de fonduri  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   din finantarea         locale, modificata si completata prin Ordonanta
   bugetara a anilor      de urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   precedenti             modificata prin Legea nr. 86/1999.
d) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   concesiuni si          locale, modificata si completata prin Ordonanta
   inchirieri             de urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului
                          funciar nr. 18/1991, republicata in 1998 si
                          modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 1/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          218/1998; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
                          executarii constructiilor si unele masuri pentru
                          realizarea locuintelor, republicata in 1997; Legea
                          administratiei publice locale nr. 69/1991,
                          republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                          Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei
                          Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile
                          ulterioare; Legea locuintei nr. 114/1996,
                          republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                          Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
                          Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                          impozitele si taxele locale, aprobata si modificata
                          prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile
                          ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
                          publica si regimul juridic al acesteia; legi
                          specifice care reglementeaza activitati de
                          concesionari si inchirieri.
e) incasari din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   valorificarea          locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   bunurilor confiscate   urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   potrivit legii         modificata prin Legea nr. 86/1999.
f) venituri realizate din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
   administrarea sau      datoriilor fata de stat si de alte persoane
   valorificarea          juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor
   bunurilor fostelor     cooperative agricole de productie.
   C.A.P.
g) incasari din alte      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
   surse                  locale, republicata in 1998, modificata si
                          completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 62/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          149/1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 15/1999, aprobata prin Legea nr. 122/1999;
                          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                          locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din
   valorificarea unor
   bunuri ale statului:
a) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   valorificarea unor     locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   bunuri ale             urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   institutiilor publice  modificata prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului
                          funciar nr. 18/1991, republicata in 1998 si
                          modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                          nr. 1/1998, aprobata si modificata prin Legea nr.
                          218/1998; Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind
                          unele masuri de perfectionare a regimului
                          achizitiilor publice, precum si a regimului de
                          valorificare a bunurilor scoase din functiune,
                          apartinand institutiilor publice, aprobata prin
                          Legea nr. 96/1995.
b) venituri din vanzarea  Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
   locuintelor construite spatii cu alta destinatie, construite din fondurile
   din fondurile statului statului si din fondurile unitatilor economice sau
                          bugetare de stat, republicata in anul 1998.
III. VENITURI CU
     DESTINATIE SPECIALA
1. Venituri cu destinatie
   speciala:
a) taxe speciale          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                          locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
b) venituri din vanzarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   unor bunuri apartinand locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   domeniului privat      urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
c) venituri din fondul    Legea nr. 118/1996 privind constituirea si
   pentru drumurile       utilizarea Fondului special al drumurilor publice,
   publice                republicata in 1998, cu modificarile si
                          completarile ulterioare.
d) venituri din fondul    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   de interventie         locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
e) venituri din fondul    Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
   pentru locuinte        investitiilor pentru realizarea unor lucrari
                          publice si constructii de locuinte, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 82/1995; Legea locuintei
                          nr. 114/1996, republicata in 1997, cu modificarile
                          ulterioare.
f) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   amortizarea            locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   mijloacelor fixe       urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
g) venituri din fondul    Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind
   aviatiei civile        constituirea si utilizarea Fondului special al
                          aviatiei civile.
h) donatii si             Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   sponsorizari           locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
i) sume acordate de       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   persoane juridice      locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   si fizice in vederea   urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   participarii la        modificata prin Legea nr. 86/1999.
   finantarea unor
   actiuni de interes
   public
j) venituri din           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   finantarea Programului locale, modificata si completata prin Ordonanta de
   de pietruire a         urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
   drumurilor comunale si modificata prin Legea nr. 86/1999.
   alimentare cu apa a
   satelor
k) venituri pentru        Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri
   finantarea             pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
   activitatilor privind  existente, republicata in 1998, modificata si
   riscul seismic al      completata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1999.
   constructiilor
   existente cu
   destinatia de locuinta
l) venituri din           Legea nr. 146/1999 privind organizarea,
   inchirierea, vanzarea  functionarea si finantarea spitalelor.
   si concesionarea unor
   bunuri aflate in
   administrarea
   spitalelor publice
IV. PRELEVARI DIN BUGETUL
    DE STAT
1. Cote defalcate din     Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   impozitul pe salarii   locale, modificata si completata prin Ordonanta de
                          urgenta a Guvernului nr. 61/1998, aprobata si
                          modificata prin Legea nr. 86/1999.
2. Cote defalcate din     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999
   impozitul pe venit     pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind
                          finantele publice locale.
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                                 SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2000

                                                   - mii lei -
________________________________________________________________
                                          din care, pentru:
Nr.  Judetul         Total sume     ----------------------------
crt.                 defalcate din  bugetul      bugetele locale
                     impozitul pe   propriu al   ale comunelor,
                     venit          judetului    oraselor si
                                                 municipiilor
________________________________________________________________
     TOTAL:          1.787.000.000  446.750.000  1.340.250.000
  1. Alba               35.802.000    8.950.500     26.851.500
  2. Arad               36.952.000    9.238.000     27.714.000
  3. Arges              48.777.000   12.194.250     36.582.750
  4. Bacau              68.156.000   17.039.000     51.117.000
  5. Bihor              46.149.000   11.537.250     34.611.750
  6. Bistrita-Nasaud    32.354.000    8.088.500     24.265.500
  7. Botosani           58.959.000   14.739.750     44.219.250
  8. Brasov             41.715.000   10.428.750     31.286.250
  9. Braila             38.923.000    9.730.750     29.192.250
 10. Buzau              50.912.000   12.728.000     38.184.000
 11. Caras-Severin      36.624.000    9.156.000     27.468.000
 12. Calarasi           44.013.000   11.003.250     33.009.750
 13. Cluj               34.817.000    8.704.250     26.112.750
 14. Constanta          31.697.000    7.924.250     23.772.750
 15. Covasna            20.529.000    5.132.250     15.396.750
 16. Dambovita          49.269.000   12.317.250     36.951.750
 17. Dolj               52.226.000   13.056.500     39.169.500
 18. Galati             42.700.000   10.675.000     32.025.000
 19. Giurgiu            33.010.000    8.252.500     24.757.500
 20. Gorj               27.755.000    6.938.750     20.816.250
 21. Harghita           33.832.000    8.458.000     25.374.000
 22. Hunedoara          39.087.000    9.771.750     29.315.250
 23. Ialomita           34.817.000    8.704.250     26.112.750
 24. Iasi               72.590.000   18.147.500     54.442.500
 25. Ilfov              15.109.000    3.777.250     11.331.750
 26. Maramures          58.466.000   14.616.500     43.849.500
 27. Mehedinti          39.908.000    9.977.000     29.931.000
 28. Mures              40.565.000   10.141.250     30.423.750
 29. Neamt              64.379.000   16.094.750     48.284.250
 30. Olt                49.762.000   12.440.500     37.321.500
 31. Prahova            55.346.000   13.836.500     41.509.500
 32. Satu Mare          37.937.000    9.484.250     28.452.750
 33. Salaj              29.233.000    7.308.250     21.924.750
 34. Sibiu              33.832.000    8.458.000     25.374.000
 35. Suceava            90.491.000   22.622.750     67.868.250
 36. Teleorman          58.630.000   14.657.500     43.972.500
 37. Timis              38.759.000    9.689.750     29.069.250
 38. Tulcea             25.456.000    6.364.000     19.092.000
 39. Vaslui             54.525.000   13.631.250     40.893.750
 40. Valcea             39.908.000    9.977.000     29.931.000
 41. Vrancea            43.029.000   10.757.250     32.271.750
________________________________________________________________

    ANEXA 6

                                SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

                                  - mii lei -
_______________________________________________
Nr.  Judetul                          Suma
crt.
_______________________________________________
     TOTAL:                      1.200.000.000

  1. Alba                           11.724.000
  2. Arad                           28.738.000
  3. Arges                          44.268.000
  4. Bacau                           5.842.000
  5. Bihor                          30.102.000
  6. Bistrita-Nasaud                 6.891.000
  7. Botosani                       88.073.000
  8. Brasov                         32.099.000
  9. Braila                          3.707.000
 10. Buzau                          48.655.000
 11. Caras-Severin                  18.986.000
 12. Calarasi                       15.210.000
 13. Cluj                           12.477.000
 14. Constanta                      60.381.000
 15. Covasna                         7.212.000
 16. Dambovita                       3.727.000
 17. Dolj                           47.292.000
 18. Galati                         16.230.000
 19. Giurgiu                         5.930.000
 20. Gorj                           10.909.000
 21. Harghita                       30.958.000
 22. Hunedoara                      14.278.000
 23. Ialomita                       10.260.000
 24. Iasi                           27.642.000
 25. Ilfov                           2.703.000
 26. Maramures                      13.936.000
 27. Mehedinti                      27.003.000
 28. Mures                          13.868.000
 29. Neamt                          24.499.000
 30. Olt                            27.532.000
 31. Prahova                        25.720.000
 32. Satu Mare                      14.170.000
 33. Salaj                          14.461.000
 34. Sibiu                           6.679.000
 35. Suceava                        49.212.000
 36. Teleorman                      51.307.000
 37. Timis                          39.462.000
 38. Tulcea                         29.745.000
 39. Vaslui                         45.923.000
 40. Valcea                          4.359.000
 41. Vrancea                        24.706.000
 42. Municipiul Bucuresti          203.124.000
_______________________________________________

    ANEXA 7

                                CRITERIUL
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2000: CAPACITATEA FINANCIARA

    Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:

                    (VP  + I ) : P      P
                       j    j     j      u
                    ---------------- x -----
                    (VP  + I ) : P      P
                       u    u     u      j

    SD  = ------------------------------------- x SD ,
      u           _                        _        j
             n   |  (VP  + I ) : P      P   |
            ___  |     j    j     j      u  |
            \    |  ---------------- x ---- |
            /__  |  (VP  + I ) : P      P   |
           u = 1 |     u    u     u      j  |
                 |_                        _|

    in care:

    SD  = sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate
      u   administrativ-teritoriala
    SD  = suma defalcata din impozitul pe venit repartizata pe total judet,
      j   potrivit acestui criteriu
    VP  = venituri proprii la nivelul judetului
      j
    I   = impozitul pe venit, cuvenit potrivit Ordonantei de urgenta a
     j    Guvernului nr. 216/1999 la nivelul judetului
    P   = populatia judetului
     j
    VP  = veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale
      u
    I   = impozitul pe venit, cuvenit unitatii administrativ-teritoriale,
     u    potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999
    P   = populatia unitatii administrativ-teritoriale
     u

    NOTA:
    La defalcarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din impozitul pe venit se va avea in vedere alocarea cu prioritate a fondurilor aferente ingrijirii copiilor institutionalizati.

    ANEXA 8

                               CATEGORIILE
de venituri si cheltuieli care se prevad in bugetele locale pe anul 2000
_____________________________________________________________________________
Nr.                 Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
_____________________________________________________________________________
     CAP. 1
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

     A. Venituri
     (impozite, taxe si alte venituri)
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de
     sub autoritatea consiliilor judetene
  2. Alte impozite directe:
     - Alte incasari din impozite directe
  3. Alte impozite indirecte:
     - Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor
       constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere
  4. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  5. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     b) Alte venituri de la institutiile publice
  6. Diverse venituri:
     a) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
        legale
     b) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
        precedenti*)
     c) Venituri din concesiuni si inchirieri
     d) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     e) Incasari din alte surse
  7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     - Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (de
       subordonare judeteana)
  8. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     g) Venituri din fondul aviatiei civile
     h) Donatii si sponsorizari
     i) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii
        la finantarea unor actiuni de interes public
     j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta
  9. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei
        termice livrate populatiei
     d) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul
        pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 10. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate
        partial din imprumuturi externe
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii
        si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a
        regulamentelor locale de urbanism
 11. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru
        persoanele cu handicap catre bugetele locale pentru sustinerea
        sistemului de protectie a drepturilor copilului
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea
        sistemului de protectie a copilului

     B. Cheltuieli
  1. Autoritati executive
  2. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice judetene
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei
        populare
     f) Culte religioase
     g) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  3. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     b) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     c) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  4. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     b) Retele, centrale si puncte termice
     c) Canalizare
     d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  5. Agricultura si silvicultura:
     - Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
       publice de protectie a plantelor
  6. Transporturi si comunicatii:
     a) Aviatie civila
     b) Drumuri si poduri
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  7. Alte actiuni:
     a) Comandamente militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul pentru Dezvoltare Regionala
     d) Alte cheltuieli
  8. Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
     comisioanelor aferente
  9. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare
        in conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 10. Plati de dobanzi si comisioane:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 11. Rambursari de imprumuturi:
     a) Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursare de imprumuturi interne pentru investitii
     d) Rambursare de imprumuturi externe pentru investitii
 12. Fondul de rezerva bugetara:
     - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene
 13. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
     c) Cheltuieli din fondul de interventie
     d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Cheltuieli din fondul aviatiei civile
     g) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     h) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in
        vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     i) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     j) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta

     CAP. 2
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     A. Venituri
     (impozite, taxe si alte venituri)
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de
     sub autoritatea consiliilor locale ale oraselor, municipiilor,
     sectoarelor municipiului Bucuresti si a Consiliului General al
     Municipiului Bucuresti
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
     b) Impozitul pe teren de la persoane juridice
  5. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Alte incasari din impozite directe
  6. Impozitul pe spectacole
  7. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor
        constatate si aplicate prin acte de control sau impunere
     c) Taxe extrajudiciare de timbru
     d) Alte incasari din impozite indirecte
  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului
     Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
  9. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si ale
        activitatilor autofinantate
     f) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     g) Alte venituri de la institutiile publice
 10. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
        precedenti
     d) Venituri din concesiuni si inchirieri
     e) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     f) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     g) Incasari din alte surse
 11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
 12. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     g) Donatii si sponsorizari
     h) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii
        la finantarea unor actiuni de interes public
     i) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta
     k) Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri
        aflate in administrarea spitalelor publice
 13. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei
        termice livrate populatiei
     d) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul
        pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 14. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate
        partial din imprumuturi externe
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a drepturilor copilului
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii
        si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a
        regulamentelor locale de urbanism
 15. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru
        persoanele cu handicap catre bugetele locale pentru sustinerea
        sistemului de protectie a drepturilor copilului
     b) Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru
        persoanele cu handicap catre bugetele locale pentru sustinerea
        sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

     B. Cheltuieli
  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Cheltuielile aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, cu
        exceptia celor care se suporta de la bugetul de stat prin bugetul
        Ministerului Educatiei Nationale potrivit Ordonantei de urgenta a
        Guvernului privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar
        de stat nr. 138/1999, se vor asigura din bugetul local al unitatii
        administrativ-teritoriale de care apartin, precum si din veniturile
        proprii realizate in conditiile legii de unitatile de invatamant
        preuniversitar:
        - Invatamant prescolar
        - Invatamant primar si gimnazial
        - Invatamant liceal
        - Invatamant profesional
        - Invatamant postliceal
     b) Alocatii de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii la
        internate, camine si cantine pentru elevi
  3. Sanatate (cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii,
     cu exceptia celor pentru medicamente si materiale sanitare, aferente
     creselor, a celor pentru drepturile donatorilor onorifici de sange ce se
     acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sange, utilizarea
     terapeutica a sangelui uman si organizarea transfuzionala in Romania,
     precum si alte cheltuieli care se pot suporta in conformitate cu
     prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu
     modificarile ulterioare):
     a) Crese
     b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice, comunale, orasenesti, municipale
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Case de cultura
     f) Camine culturale
     g) Culte religioase
     h) Activitatea sportiva
     i) Activitatea de tineret
     j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Centre de ingrijire si asistenta
     b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
     e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
     f) Cantine de ajutor social
     g) Ajutor social
     h) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     i) Indemnizatii de nastere
     j) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     k) Camine de pensionari
     l) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap
        grav
     m) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Intretinerea si repararea strazilor
     b) Iluminat
     c) Salubritate
     d) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
        agrement
     e) Locuinte
     f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     g) Retele, centrale si puncte termice
     h) Canalizare
     i) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     j) Introducere de gaze naturale in localitati
     k) Electrificari rurale
     l) Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor
     b) Puncte de insamantari artificiale
     c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Drumuri si poduri
     b) Transportul in comun
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
     b) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10. Alte actiuni:
     a) Comandamente militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
     d) Fondul pentru Dezvoltare Regionala
     e) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
     comisioanelor aferente
 12. Transferuri catre alte bugete:
     a) Transferuri din bugetele locale catre bugetul Fondului de asigurari
        sociale de sanatate
     b) Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau
        sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean
        pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare
        in conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 14. Plati de dobanzi:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 15. Rambursari de imprumuturi acordate:
     a) Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursare de imprumuturi interne pentru investitii
     d) Rambursare de imprumuturi externe pentru investitii
 16. Fondul de rezerva bugetara:
     - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
 17. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
     c) Cheltuieli din fondul de interventie
     d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in
        vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     h) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     i) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     j) Cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala pentru
        spitalele publice
_____________________________________________________________________________
    *) Se include si restituirea imprumutului acordat pentru infiintarea Corpului gardienilor publici, potrivit conventiilor incheiate in acest scop.

    NOTA:
    Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 9

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                             BUGETUL
Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului              Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                 1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                            26.724.702.800
                 I. VENITURI CURENTE                        26.290.145.800
                  A. VENITURI FISCALE                       25.511.756.400
                   A1. IMPOZITE DIRECTE                     25.511.756.400
1216                CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI
                    SOCIALE DE SANATATE                     25.511.756.400
      01             Contributii de la persoane juridice
                     sau fizice care angajeaza personal
                     salariat                                9.914.424.900
      02             Contributia persoanelor asigurate      15.574.664.100
      03             Contributii facultative la
                     asigurarile sociale de sanatate            22.667.400
                  B. VENITURI NEFISCALE                        778.389.400
2216                  DIVERSE VENITURI                         778.389.400
      30               Incasari din alte surse                 778.389.400
                 IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE            434.557.000
3516                  SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
                      PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL
                      LEGII                                    337.020.400
      01                Persoane care satisfac serviciul
                        militar in termen                      135.004.800
      02                Persoane care executa o pedeapsa
                        privativa de libertate sau arest
                        preventiv                               79.615.200
      03                Persoane care fac parte dintr-o
                        familie care beneficiaza de ajutor
                        social                                 122.400.400
3616                  SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR
                      SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE
                      ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII              97.536.600
      01               Persoane aflate in concediu medical
                       sau in concediu medical pentru
                       ingrijirea copilului bolnav in
                       varsta de pana la 6 ani                  97.536.600
                CHELTUIELI - TOTAL                          23.096.700.000
         01        CHELTUIELI CURENTE                       22.455.200.000
         02         CHELTUIELI DE PERSONAL                     342.163.530
         20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        22.113.036.470
         70        CHELTUIELI DE CAPITAL                       641.500.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE           21.760.464.860
         01        CHELTUIELI CURENTE                       21.760.464.860
         20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        21.760.464.860
6216             SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE           21.760.464.860*)
         01        CHELTUIELI CURENTE                       21.760.464.860
         20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        21.760.464.860
         25          Materiale si prestari servicii cu
                     caracter medical                       21.760.464.860
                Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                 1.336.235.140
         01        CHELTUIELI CURENTE                          694.735.140
         02         CHELTUIELI DE PERSONAL                     342.163.530
         20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           352.571.610
         70        CHELTUIELI DE CAPITAL                       641.500.000
7316             CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI       1.336.235.140
         01        CHELTUIELI CURENTE                          694.735.140
         02         CHELTUIELI DE PERSONAL                     342.163.530
         10          Cheltuieli cu salariile                   229.671.500
         11          Contributii pentru asigurari sociale
                     de stat                                    68.901.450
         12          Cheltuieli pentru constituirea
                     Fondului pentru plata ajutorului de
                     somaj                                      11.483.575
         13          Deplasari, detasari, transferari           16.030.000
         13  01       Deplasari, detasari, transferari in
                      tara                                      10.463.000
         13  02       Deplasari in strainatate                   5.567.000
         14          Contributii pentru constituirea
                     Fondului de asigurari sociale de
                     sanatate                                   16.077.005
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            352.571.610
         24          Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                 87.270.643
         25          Materiale si prestari de servicii
                     cu caracter functional                     80.000.000
         26          Obiecte de inventar de mica valoare
                     sau scurta durata si echipament            50.915.740
         27          Reparatii curente                          65.000.000
         28          Reparatii capitale                         46.585.227
         29          Carti si publicatii                         3.200.000
         30          Alte cheltuieli                            19.600.000
         70        CHELTUIELI DE CAPITAL                       641.500.000
         72          Investitii ale institutiilor publice      641.500.000
                din total capitol:
      01         Administratie centrala                        334.058.785
      25         Servicii publice descentralizate            1.002.176.355
9516            FONDURI DE REZERVA                           1.336.235.140
      06          Fondul de rezerva al Casei Nationale de
                  Asigurari de Sanatate                        334.058.785
      07          Fondul de rezerva la dispozitia caselor
                  de asigurari de sanatate judetene si a
                  municipiului Bucuresti                     1.002.176.355
9816            EXCEDENT                                     2.291.767.660
_____________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor. Din suma prevazuta se asigura si costul biletelor de tratament acordate veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999, in limita sumei de 20 miliarde lei, potrivit conventiei incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

    ANEXA 10

                             BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
        A                       B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             1.036.200.000
                 I. VENITURI CURENTE                           976.200.000
                  A. VENITURI FISCALE                          250.000.000
                   A2. IMPOZITE INDIRECTE                      250.000.000
1707                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    250.000.000
      18             Taxa asupra unor activitati si din
                     publicitatea lor                          250.000.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                        726.200.000
2107                VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE      706.200.000
      30             Alte venituri de la institutiile
                     publice                                   706.200.000
2207                DIVERSE VENITURI                            20.000.000
      03             Venituri din amenzi si alte
                     sanctiuni aplicate potrivit
                     dispozitiilor legale                       20.000.000
                 II. VENITURI DIN CAPITAL                       60.000.000
3007              VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
                  ALE STATULUI                                  60.000.000
      01           Venituri din valorificarea unor bunuri
                   ale institutiilor publice                    60.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             836.200.000*)
         01         CHELTUIELI CURENTE                         612.900.000
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     50.000.000
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          562.900.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      223.300.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE              836.200.000
5807            SANATATE                                       836.200.000
         01         CHELTUIELI CURENTE                         612.900.000
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     50.000.000
         10           Cheltuieli cu salariile                   34.238.750
         11           Cheltuieli pentru asigurari sociale
                      de stat                                    9.552.600
         12           Cheltuieli pentru constituirea
                      Fondului pentru plata ajutorului
                      de somaj                                   1.711.937
         13           Deplasari, detasari, transferari           2.100.000
         13  01        Deplasari, detasari, transferari
                       in tara                                   2.100.000
         14           Cheltuieli pentru constituirea
                      Fondului asigurarilor sociale de
                      sanatate                                   2.396.713
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          562.900.000
         23           Medicamente si materiale sanitare         73.300.000
         24           Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                73.760.000
         25           Materiale si prestari de servicii
                      cu caracter functional                   315.720.000
         26           Obiecte de inventar de mica valoare
                      sau scurta durata si echipament           18.200.000
         27           Reparatii curente                         54.790.000
         29           Carti si publicatii                           80.000
         30           Alte cheltuieli                           27.050.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      223.300.000
         72           Investitii ale institutiilor publice     223.300.000
                din total capitol:
      01          Administratie centrala                        12.000.000
      05          Crese                                         12.880.000
      07          Centre de transfuzii sangvine                100.000.000
      25          Servicii publice descentralizate             605.500.000
      50          Alte institutii si actiuni sanitare          105.820.000
9807            EXCEDENT                                       200.000.000
_____________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 10a)

    MINISTERUL SANATATII

                             BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                 1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             1.029.980.000
                 I. VENITURI CURENTE                           969.980.000
                  A. VENITURI FISCALE                          250.000.000
                   A2. IMPOZITE INDIRECTE                      250.000.000
1707                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    250.000.000
      18             Taxa asupra unor activitati si din
                     publicitatea lor                          250.000.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                        719.980.000
2107                 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE     699.980.000
      30              Alte venituri de la institutiile
                      publice                                  699.980.000
2207                 DIVERSE VENITURI                           20.000.000
      03              Venituri din amenzi si alte
                      sanctiuni aplicate potrivit
                      dispozitiilor legale                      20.000.000
                 II. VENITURI DIN CAPITAL                       60.000.000
3007                VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
                    ALE STATULUI                                60.000.000
      01            Venituri din valorificarea unor bunuri
                    ale institutiilor publice                   60.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             829.980.000*)
         01         CHELTUIELI CURENTE                         610.030.000
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     50.000.000
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          560.030.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      219.950.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE              829.980.000
5807            SANATATE                                       829.980.000
         01         CHELTUIELI CURENTE                         610.030.000
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     50.000.000
         10           Cheltuieli cu salariile                   34.238.750
         11           Cheltuieli pentru asigurari sociale
                      de stat                                    9.552.600
         12           Cheltuieli pentru constituirea
                      Fondului pentru plata ajutorului de
                      somaj                                      1.711.937
         13           Deplasari, detasari, transferari           2.100.000
         13  01        Deplasari, detasari, transferari in
                       tara                                      2.100.000
         14           Cheltuieli pentru constituirea
                      Fondului asigurarilor sociale de
                      sanatate                                   2.396.713
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          560.030.000
         23           Medicamente si materiale sanitare         72.800.000
         24           Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                72.800.000
         25           Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                      315.000.000
         26           Obiecte de inventar de mica valoare
                      sau scurta durata si echipament           18.000.000
         27           Reparatii curente                         54.500.000
         30           Alte cheltuieli                           26.930.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                      219.950.000
         72           Investitii ale institutiilor publice     219.950.000
                din total capitol:
      01          Administratie centrala                        12.000.000
      05          Crese                                         12.880.000
      07          Centre de transfuzii sanguine                100.000.000
      25          Servicii publice descentralizate             605.500.000
      50          Alte institutii si actiuni sanitare           99.600.000
9807            EXCEDENT                                       200.000.000
_____________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 10b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                             BUGETUL
Fondului special pentru sanatate publica pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                 Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                                 6.220.000
                 I. VENITURI CURENTE                             6.220.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                          6.220.000
2107                VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE        6.220.000
      30             Alte venituri de la institutiile
                     publice                                     6.220.000
                CHELTUIELI - TOTAL                               6.220.000*)
         01         CHELTUIELI CURENTE                           2.870.000
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            2.870.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                        3.350.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE                6.220.000
5807            SANATATE                                         6.220.000
         01         CHELTUIELI CURENTE                           2.870.000
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            2.870.000
         23           Medicamente si materiale sanitare            500.000
         24           Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                   960.000
         25           Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                          720.000
         26           Obiecte de inventar de mica valoare
                      sau scurta durata si echipament              200.000
         27           Reparatii curente                            290.000
         29           Carti si publicatii                           80.000
         30           Alte cheltuieli                              120.000
         70         CHELTUIELI DE CAPITAL                        3.350.000
         72           Investitii ale institutiilor publice       3.350.000
                din total capitol:
      50          Alte institutii si actiuni sanitare            6.220.000
_____________________________________________________________________________
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 11

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

                             BUGETUL
Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             3.521.230.000
                 I. VENITURI CURENTE                         3.521.180.000
                  A. VENITURI FISCALE                        3.519.300.000
                   A1. IMPOZITE DIRECTE                      3.519.300.000
1108                CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                    PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
                    SPECIALE                                 3.519.300.000
      01               Contributia agentilor economici       3.519.300.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                          1.880.000
2208                DIVERSE VENITURI                             1.880.000
      11            Varsaminte de la persoane juridice
                    pentru persoane cu handicap
                    neincadrate                                  1.680.000
      30            Incasari din alte surse                        200.000
                  V. DONATII                                        50.000
4008                 DONATII                                        50.000
                 CHELTUIELI - TOTAL                          2.329.824.241
         01         CHELTUIELI CURENTE                       2.329.824.241
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     21.089.354
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          202.723.322
         38          TRANSFERURI                             2.106.011.565
         39           Consolidabile                          1.410.000.000
         40           Neconsolidabile                          696.011.565
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE              885.500.165
         01        CHELTUIELI CURENTE                          885.500.165
         02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     14.447.194
         20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          175.041.406
         38          TRANSFERURI                               696.011.565
6008            ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII                       696.011.565
         01        CHELTUIELI CURENTE                          696.011.565
         38          TRANSFERURI                               696.011.565
         40           Transferuri neconsolidabile              696.011.565
             03        Alocatii si alte ajutoare pentru
                       copii                                    82.680.000
             05        Pensii de asigurari sociale             228.992.350
             09        Alte ajutoare, alocatii si
                       indemnizatii                            334.339.215
             68        Programe de protectie sociala si
                       integrare socioprofesionala a
                       persoanelor cu handicap                  50.000.000
                din total capitol:
      15           Alocatia de stat pentru copii                82.680.000
      22           Pensii de asigurari sociale                 228.992.350*)
      37           Ajutoare speciale                           334.339.215
      48           Programe de protectie sociala si
                   integrare socioprofesionala a
                   persoanelor cu handicap                      50.000.000
6108            ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        189.488.600
         01        CHELTUIELI CURENTE                          189.488.600
         02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      14.447.194
         10  03        Indemnizatii de conducere si alte
                       indemnizatii                             14.447.194
         20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           175.041.406
         21            Drepturi cu caracter social             175.041.406
                din total capitol:
      03           Taxe abonament radio-tv si de
                   instalare, transferare, abonament
                   telefonic si costul unui numar de
                   impulsuri                                   141.712.500
      04           Transport urban si interurban                32.776.100
      50           Alte actiuni privind cheltuielile
                   sociale                                      15.000.000
                Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                    34.324.076
    7308        CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI           34.324.076
         01        CHELTUIELI CURENTE                           34.324.076
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        6.642.160
         10            Cheltuieli cu salariile                   4.628.140
         11            Contributii pentru asigurari
                       sociale de stat                           1.388.442
         12            Cheltuieli pentru constituirea
                       Fondului pentru plata ajutorului
                       de somaj                                    231.408
         13            Deplasari, detasari, transferari             70.200
         13  01         Deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                     70.200
         14            Contributii pentru constituirea
                       Fondului de asigurari sociale de
                       sanatate                                    323.970
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             27.681.916
         24           Cheltuieli de intretinere si
                      gospodarie                                 1.000.000
         30           Alte cheltuieli                           26.681.916
                din total capitol:
      02         Cheltuieli cu personalul care
                 gestioneaza fondul                              6.642.160
      03         Cheltuieli cu transmiterea si plata
                 drepturilor                                    26.681.916
      50         Alte cheltuieli                                 1.000.000
8408            TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE            1.410.000.000
         39       Transferuri consolidabile                  1.410.000.000
             09    Transferuri pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a drepturilor
                   copilului                                   100.000.000
             15    Transferuri pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a persoanelor
                   cu handicap                               1.310.000.000*)
9808            EXCEDENT                                     1.191.405.759
_____________________________________________________________________________
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990, cu modificarile ulterioare.
    *) Include si sumele necesare pentru plata ratelor de capital, achitarea dobanzilor si a altor costuri interne si externe, aferente Acordului-Cadru de Imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, destinat finantarii extinderii Centrului de Recuperare Neuropsihica Gura Ocnitei - Ochiuri, judetul Dambovita, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1999.

    ANEXA 12

    MINISTERUL FINANTELOR

                             BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                               680.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                           680.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                          200.000.000
                   A2. IMPOZITE INDIRECTE                      200.000.000
1710                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    200.000.000
      06             Incasari din comisionul pentru
                     servicii vamale                           200.000.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                        480.000.000
2210                 DIVERSE VENITURI                          480.000.000
      30             Incasari din alte surse                   480.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             350.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                        350.000.000
                Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                   350.000.000
7210             ALTE ACTIUNI                                  350.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                        350.000.000
         72        Investitii ale institutiilor
                   publice                                     350.000.000
      12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor
                 de control pentru trecerea frontierei,
                 precum si a celorlalte unitati vamale         350.000.000
9810            EXCEDENT                                       330.000.000
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 13

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                             BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             2.300.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                         2.300.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                        2.300.000.000
                   A2. IMPOZITE INDIRECTE                    2.300.000.000
1711                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                  2.300.000.000
      19             Taxa de dezvoltare cuprinsa in
                     tariful energiei electrice si
                     termice                                 2.300.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                           2.100.000.000*)
         70        CHELTUIELI DE CAPITAL                     2.100.000.000
                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE             2.100.000.000
6611            INDUSTRIE                                    2.100.000.000
         70        CHELTUIELI DE CAPITAL                     2.100.000.000
         73          Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor
                     nationale si societatilor comerciale
                     cu capital majoritar de stat            2.100.000.000
      05         Electricitate si alte forme de energie      2.100.000.000
9811            EXCEDENT                                       200.000.000
_____________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

    ANEXA 14

    AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM

                             BUGETUL
Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                               164.300.000
                 I. VENITURI CURENTE                           162.300.000
                  A. VENITURI FISCALE                          162.300.000
                   A1. IMPOZITE DIRECTE                        162.300.000
    1117            CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                    PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
                    SPECIALE                                   162.300.000
      01             Contributia agentilor economici           162.300.000
                 VII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                      IMPRUMUTURILOR ACORDATE                    2.000.000
4217                  INCASARI DIN RAMBURSAREA
                      IMPRUMUTURILOR ACORDATE                    2.000.000
      11               Incasari din rambursarea
                       imprumuturilor acordate pentru
                       proiecte de investitii in turism          2.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             115.200.000*)
         01      CHELTUIELI CURENTE                             96.200.000
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                         7.601.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              88.599.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           4.000.000
         79      IMPRUMUTURI ACORDATE                           15.000.000
                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE               100.200.000
6917             ALTE ACTIUNI ECONOMICE                        100.200.000
         01       CHELTUIELI CURENTE                            96.200.000
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        7.601.000
         10         Cheltuieli cu salariile                      3.935.000
         11         Cheltuieli centru asigurari sociale
                    de stat                                         50.000
         12         Cheltuieli pentru constituirea
                    Fondului pentru plata ajutorului de
                    somaj                                            6.000
         13         Deplasari, detasari, transferari             3.601.000
         13  01      Deplasari, detasari, transferari
                     in tara                                     1.200.000
             02      Deplasari, detasari, transferari in
                     strainatate                                 2.401.000
         14        Contributii pentru constituirea
                   Fondului de asigurari sociale de
                   sanatate                                          9.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              88.599.000
         25        Materiale si prestari de servicii cu
                   caracter functional                           1.349.000
         30        Alte cheltuieli                              87.250.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.000.000
         72         Investitii ale institutiilor publice         4.000.000
                din total capitol:
      13         Promovarea si dezvoltarea turismului          100.200.000
                Partea a VIII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE          15.000.000
8617                IMPRUMUTURI                                 15.000.000
         78         OPERATIUNI FINANCIARE                       15.000.000
         79         IMPRUMUTURI ACORDATE                        15.000.000
         80         Imprumuturi                                 15.000.000
         80  08      Imprumuturi acordate pentru proiecte
                     de investitii in turism                    15.000.000
                din total capitol:
      08         Imprumuturi acordate pentru proiecte de
                 investitii in turism                           15.000.000
9817            EXCEDENT                                        49.100.000
_____________________________________________________________________________
    *) In anul 2000 Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului poate fi utilizat si pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale birourilor de informare si promovare turistica din tara si din strainatate.

    ANEXA 15

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                             BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             3.661.000.000
                 1. VENITURI CURENTE                         3.661.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                        3.661.000.000
                   A2. IMPOZITE INDIRECTE                    3.661.000.000
1712                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                  3.661.000.000*)
      07             Cota asupra pretului cu ridicata,
                     exclusiv accizele, pentru
                     carburantii auto livrati la intern
                     de catre producatori si valorii in
                     vama pentru carburantii auto
                     importati                               2.546.000.000
      08             Cota asupra pretului cu ridicata,
                     exclusiv accizele, pentru
                     autovehiculele si remorcile livrate
                     de catre producatorii din tara pe
                     piata interna si a valorii in vama
                     a autovehiculelor si remorcilor
                     importate                                 765.000.000
      09             Sume fixe anuale platite pentru
                     utilizarea drumurilor publice de
                     proprietarii de automobile si
                     remorci                                   350.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                           3.125.000.000*)
         01      CHELTUIELI CURENTE                          2.825.000.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           2.825.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                         300.000.000
                 a) Pentru drumurile nationale:
                  ACTIUNI ECONOMICE                          2.031.000.000
6812              TRANSPORTURI SI COMUNICATII                2.031.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                          1.781.000.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           1.781.000.000
         27        Reparatii curente                         1.431.000.000
         28        Reparatii capitale                          333.750.000
                                                                      *)
         30        Alte cheltuieli                              16.250.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                         250.000.000
         73        Investitii ale regiilor autonome,
                   societatilor si companiilor nationale
                   si societatilor comerciale cu capital
                   majoritar de stat                           250.000.000
      05        Drumuri si poduri                            2.031.000.000
                  b) Pentru drumurile locale:
                  ACTIUNI ECONOMICE                          1.094.000.000
6812              TRANSPORTURI SI COMUNICATII                1.094.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                          1.044.000.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           1.044.000.000
         27        Reparatii curente                           844.000.000
         28        Reparatii capitale                          191.250.000
         30        Alte cheltuieli                               8.750.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                          50.000.000
         73        Investitii ale regiilor autonome,
                   societatilor si companiilor nationale
                   si societatilor comerciale cu capital
                   majoritar de stat                            50.000.000
      05        Drumuri si poduri                            1.094.000.000
9812            EXCEDENT                                       536.000.000
_____________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Reparatii capitale, din care, 100 miliarde lei reprezinta contributia partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare finantate din imprumutul Bancii Europene de Investitii, ratificat prin Legea nr. 34/1999 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a.

    NOTA:
    Cheltuielile se vor efectua in limita veniturilor incasate si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

    ANEXA 16

    MINISTERUL FINANTELOR

                             BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                                75.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                            75.000.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                         75.000.000
2213               DIVERSE VENITURI                             75.000.000
      14            Venituri din aplicarea cotei de 1%
                    asupra volumului de prime brute             75.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                              34.482.880
         01      CHELTUIELI CURENTE                             34.482.880
         38       TRANSFERURI                                   34.482.880
                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE                34.482.880
6913             ALTE ACTIUNI ECONOMICE                         34.482.880
         01       CHELTUIELI CURENTE                            34.482.880
         38        TRANSFERURI                                  34.482.880
         40         Transferuri neconsolidabile                 34.482.880
      16         Despagubiri datorate in caz de faliment
                 al societatilor de asigurari                   34.482.880
9813            EXCEDENT                                        40.517.120
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 17

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                             BUGETUL
Fondului special al aviatiei civile pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                               209.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                           209.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                          209.000.000
                   A1. IMPOZITE INDIRECTE                      209.000.000
1718                ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    209.000.000
      20             Cote din veniturile realizate din
                     activitati in domeniul aviatiei
                     civile                                    209.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             173.570.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                             59.866.500
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              48.066.500
         38       TRANSFERURI                                   11.800.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                         113.703.500
                a) Pentru aeroporturi de interes national:
                    ACTIUNI ECONOMICE                           43.392.500
6818            TRANSPORTURI SI COMUNICATII                     43.392.500
         01      CHELTUIELI CURENTE                             21.352.500
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              21.352.500
         28         Reparatii capitale                          21.352.500
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                          22.040.000
         73         Investitii ale regiilor autonome,
                    societatilor si companiilor nationale
                    si societatilor comerciale cu capital
                    majoritar de stat                           22.040.000
6818  02        Aviatie civila                                  43.392.500
                b) Pentru aeroporturi de interes local:
                    ACTIUNI ECONOMICE                           26.035.500
6818               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                  26.035.500
         01       CHELTUIELI CURENTE                            11.600.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             11.600.000
         28         Reparatii capitale                          11.600.000*)
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         14.435.500
         73        Investitii ale regiilor autonome,
                   societatilor si companiilor nationale
                   si societatilor comerciale cu capital
                   majoritar de stat                            14.435.500
6818  02        Aviatie civila                                  26.035.500
                c) Pentru achizitionarea de tehnica
                pentru aviatia civila, utilizata in
                domenii de interes public
                    ACTIUNI ECONOMICE                           69.428.000
6818               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                  69.428.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         69.428.000
         72         Investitii ale institutiilor publice        69.428.000
6818  02        Aviatie civila                                  69.428.000
                d) Pentru asigurarea conditiilor de
                desfasurare si de executare a programelor
                de formare, pregatire, instruire si
                perfectionare a personalului din aviatia
                civila:
                   ACTIUNI ECONOMICE                            34.714.000
6818               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                  34.714.000
         01       CHELTUIELI CURENTE                            26.914.000
         38        TRANSFERURI                                  11.800.000
         40         Transferuri neconsolidabile                 11.800.000
         40  02      Burse                                      11.800.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             15.114.000
         28         Reparatii capitale                          15.114.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          7.800.000
         72         Investitii ale institutiilor publice         7.800.000
6818  02        Aviatie civila                                  34.714.000
9818            EXCEDENT                                        35.430.000
_____________________________________________________________________________
    *) Din care 10 miliarde lei pentru reparatie capitala la cladirea aeroportului Iasi, prin exceptie de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile.

    ANEXA 18

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

                             BUGETUL
Fondului special de sustinere a invatamantului de stat pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                             2.243.860.000
                 I. VENITURI CURENTE                         2.243.860.000
                  A. VENITURI FISCALE                        2.243.860.000
                   A1. IMPOZITE DIRECTE                      2.243.860.000
11.19              CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                   PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
                   SPECIALE                                  2.243.860.000
      01            Contributia agentilor economici          2.243.860.000
                CHELTUIELI - TOTAL                           2.243.860.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                          2.243.860.000
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                     2.243.860.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE            2.243.860.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                          2.243.860.000
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                     2.243.860.000
5719            INVATAMANT                                   2.243.860.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                          2.243.860.000
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                     2.243.860.000
         10        Cheltuieli cu salariile                   1.603.900.000
         11        Contributii pentru asigurari sociale
                   de stat                                     447.490.000
         12        Cheltuieli pentru constituirea
                   Fondului pentru plata ajutorului de
                   somaj                                        80.200.000
         14        Contributii pentru constituirea
                   Fondului de asigurari sociale de
                   sanatate                                    112.270.000
                din total capitol:
      02           Invatamant prescolar                        374.051.462
      03           Invatamant primar si gimnazial              997.171.384
      04           Invatamant liceal                           374.051.462
      05           Invatamant profesional                      124.534.230
      08           Invatamant special                          374.051.462
                EXCEDENT/DEFICIT                                         0
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 19

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

                             BUGETUL
Fondului national de solidaritate pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                               700.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                           670.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                          650.000.000
1720               A2. ALTE IMPOZITE INDIRECTE                 650.000.000
      21            Taxa de timbru social asupra
                    jocurilor de noroc                         630.000.000
      22            Taxa de timbru social asupra valorii
                    automobilelor noi din import                20.000.000
                  B. VENITURI NEFISCALE                         20.000.000
2220                 DIVERSE VENITURI                           20.000.000
      30              Incasari din alte surse                   20.000.000
                  VII. DONATII SI SPONSORIZARI                  30.000.000
4020                  DONATII SI SPONSORIZARI                   30.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             638.300.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                            440.000.000
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                         6.140.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               7.101.200
         38       TRANSFERURI                                  426.758.800
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           3.300.000
         86      IMPRUMUTURI ACORDATE                          195.000.000
                Partea a III-a - CHELTUIELI
                                 SOCIAL-CULTURALE              426.758.800
         01      CHELTUIELI CURENTE                            426.758.800
         38       TRANSFERURI                                  426.758.800
6020            ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII                       426.758.800
         01      CHELTUIELI CURENTE                            426.758.800
         38       TRANSFERURI                                  426.758.800
         40        Transferuri neconsolidabile                 426.758.800
             03    Alocatii si alte ajutoare pentru copii      148.758.800
             09    Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                                 25.000.000
             19    Alocatia suplimentara pentru familiile
                   cu copii                                    218.000.000
             69    Alocatia de solidaritate                     15.000.000
             80    Alte transferuri                             20.000.000
                 din total capitol:
      15        Alocatii de stat pentru copii                  148.758.800
      19        Alocatia suplimentara pentru familiile cu
                copii                                          218.000.000
      10        Alocatia de solidaritate                        15.000.000
      50        Alte actiuni privind asistenta sociala,
                alocatii, pensii, ajutoare si
                indemnizatii                                    45.000.000
                Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                    16.541.200
7320            CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI           16.541.200
         01      CHELTUIELI CURENTE                             13.241.200
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL                         6.140.000
         10        Cheltuieli cu salariile                       4.027.890
         11        Contributii pentru asigurari sociale
                   de stat                                       1.127.809
         12        Cheltuieli pentru constituirea
                   Fondului pentru plata ajutorului de
                   somaj                                           201.395
         13        Deplasari, detasari, transferari                500.954
             01     Deplasari, detasari, transferari in
                    tara                                           500.954
         14        Contributii pentru constituirea
                   Fondului de asigurari sociale de
                   sanatate                                        281.952
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               7.101.200
         24        Cheltuieli de intretinere si
                   gospodarie                                    1.101.200
         30        Alte cheltuieli                               6.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           3.300.000
         72        Investitii ale institutiilor publice          3.300.000
                 din total capitol:
      02        Cheltuieli cu personalul care gestioneaza
                fondul                                           6.140.000
      03        Cheltuieli cu transmiterea si plata
                drepturilor                                      6.000.000
      50        Alte cheltuieli                                  4.401.200
                Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE          195.000.000
8620             IMPRUMUTURI ACORDATE                          195.000.000
      11          Microcredite acordate persoanelor
                  fizice care desfasoara activitati pe
                  cont propriu, aducatoare de venituri,
                  in vederea intretinerii materiale            195.000.000
9820            EXCEDENT                                        61.700.000
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 20

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                             BUGETUL
Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   = Capitol
    II  = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV  = Alineat
                                                              - mii lei -
_____________________________________________________________________________
 I   II  III  IV       Denumirea indicatorului                Program 2000
_____________________________________________________________________________
       A                        B                                  1
_____________________________________________________________________________
                VENITURI - TOTAL                               480.000.000
                 I. VENITURI CURENTE                           480.000.000
                  A. VENITURI FISCALE                          480.000.000
                   A1. IMPOZITE DIRECTE                        480.000.000
1109               CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                   PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
                   SPECIALE                                    480.000.000
      01            Contributia agentilor economici            480.000.000
                CHELTUIELI - TOTAL                             400.000.000*)
         01      CHELTUIELI CURENTE                            350.000.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            250.000.000
         38        TRANSFERURI                                 100.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         50.000.000
                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE               400.000.000
6909             ALTE ACTIUNI ECONOMICE                        400.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                            350.000.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             250.000.000
         24        Cheltuieli pentru intretinere si
                   gospodarie                                   50.000.000
         25        Materiale si prestari de servicii cu
                   caracter functional                          50.000.000
         26        Obiecte de inventar de mica valoare
                   sau scurta durata si echipament              50.000.000
         30        Alte cheltuieli                             100.000.000
         38       TRANSFERURI                                  100.000.000
         40        Transferuri neconsolidabile                 100.000.000
             75     Despagubiri datorate unor riscuri
                    tehnologice                                100.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                          50.000.000
         73        Investitii ale regiilor autonome,
                   societatilor si companiilor nationale
                   si societatilor comerciale cu capital
                   majoritar de stat                            50.000.000
9809            EXCEDENT                                        80.000.000
_____________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor.

    ANEXA 21

                           LIMITE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii

    1. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale si din credite externe se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 80 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 9 miliarde lei si 80 miliarde lei;
    c) ceilalti ordonatori de credite - pentru valori cuprinse intre 3 miliarde lei si 9 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    2. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii ale caror valori nu depasesc 3 miliarde lei se aproba de catre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

    ANEXA 22

                             LIMITE MAXIME
in cadrul carora se poate face stingerea obligatiilor de plata ale institutiilor publice finantate de la bugetul de stat fata de unii furnizori

                                                            - miliarde lei -
    TOTAL,                                                      1.700,0
    din care:
    Ministerul Apararii Nationale                                 200,0
    Ministerul de Interne                                         150,0
    Ministerul Sanatatii                                          300,0
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                       500,0
    Ministerul Educatiei Nationale                                200,0
    Ministerul Transporturilor                                    250,0
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului           100,0

    ANEXA 23

                             LIMITE MAXIME
in cadrul carora se poate face stingerea obligatiilor de plata ale bugetelor locale fata de unii furnizori-prestatori de servicii pentru comunitatile locale

                               - mii lei -
___________________________________________
Nr.          Judetul               Suma
crt.
___________________________________________
 TOTAL                       2.065.833.000
  1. Alba                       19.088.000
  2. Arad                       19.328.000
  3. Arges                      45.724.000
  4. Bacau                      40.403.000
  5. Bihor                      16.718.000
  6. Bistrita-Nasaud            14.826.000
  7. Botosani                   41.373.000
  8. Brasov                     25.625.000
  9. Braila                      9.057.000
 10. Buzau                      18.595.000
 11. Caras-Severin              22.894.000
 12. Calarasi                   13.781.000
 13. Cluj                       49.039.000
 14. Constanta                  93.700.000
 15. Covasna                    13.428.000
 16. Dambovita                  21.955.000
 17. Dolj                       36.438.000
 18. Galati                      5.088.000
 19. Giurgiu                    10.690.000
 20. Gorj                       36.006.000
 21. Harghita                    8.617.000
 22. Hunedoara                  71.611.000
 23. Ialomita                    9.998.000
 24. Iasi                       48.373.000
 25. Ilfov                       4.574.000
 26. Maramures                  43.064.000
 27. Mehedinti                  34.400.000
 28. Mures                       8.719.000
 29. Neamt                      28.129.000
 30. Olt                        33.460.000
 31. Prahova                    45.829.000
 32. Satu Mare                  10.609.000
 33. Salaj                      17.152.000
 34. Sibiu                      52.324.000
 35. Suceava                    39.177.000
 36. Teleorman                  10.964.000
 37. Timis                      74.821.000
 38. Tulcea                     25.297.000
 39. Vaslui                     27.226.000
 40. Valcea                     23.724.000
 41. Vrancea                    36.132.000
 42. Municipiul Bucuresti      857.877.000
___________________________________________

    ANEXA 24

                             LISTA
cuprinzand ministerele si agentiile-pilot incluse in actiunea de alocare bugetara pe baza de programe

    1. Ministerul Sanatatii
    2. Ministerul Educatiei Nationale
    3. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    4. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    5. Ministerul Transporturilor
    6. Ministerul Apararii Nationale
    7. Agentia Romana de Dezvoltare
    8. Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.



SmartCity5

COMENTARII la Legea 76/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 76 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 76/2000
OUG 31 2001
privind veniturile extrabugetare ale institutiilor publice
OUG 260 2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
OUG 246 2000
pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
Ordin 1565 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Hotărârea 1143 2000
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 614/2000 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 1427 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (6^1) si (6^2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Ordin 1428 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
OUG 155 2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
OUG 145 2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Hotărârea 730 2000
pentru aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor nationale de sanatate publica finantate in anul 2000 din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotărârea 614 2000
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 1009 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 720 2000
pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 704 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 705 2000
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ordin 638 2000
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000
Decretul 152 2000
privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu