Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 705 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE:     MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Obligatiile de plata datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii de bunuri si servicii se compenseaza la nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre acesti furnizori, in limita valorii de maximum 1.500,0 miliarde lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de apa grea, acumulata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat ca stoc de rezerva de stat.
    Compensarea se va face pe tot parcursul anului bugetar atat la nivelul obligatiilor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii de bunuri si servicii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000, cat si al celor inregistrate de regie pe masura producerii cantitatii de apa grea si acumularii acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in limita aprobata prin lege.
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va incheia cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat actele prevazute de dispozitiile legale privind constituirea cantitatii de apa grea ca stoc de rezerva de stat, in limita sumelor compensate reprezentand datoriile catre bugetul de stat ale furnizorilor de bunuri si servicii catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.
    2. Compensarea obligatiilor de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare fata de furnizorii de bunuri si servicii si ale acestora catre bugetul de stat se va face in baza procesului-verbal prezentat in modelul nr. 1.
    Atunci cand furnizorii/prestatorii sunt persoane juridice, procesele-verbale se intocmesc in 6 exemplare originale, care vor circula si pe baza carora se va opera in evidente conform procedurii cuprinse in prevederile prezentelor precizari metodologice.
    In cazul in care furnizorul/prestatorul este o unitate fara personalitate juridica, procesele-verbale se vor intocmi in 8 exemplare originale.
    3. Responsabilitatea pentru incadrarea cantitatii de apa grea in limita valorica maxima prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 revine Ministerului Industriei si Comertului.
    Totodata Ministerul Industriei si Comertului are responsabilitatea sa urmareasca realitatea facturilor furnizorilor/prestatorilor de bunuri si servicii catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si sa cuantifice contravaloarea acestora in limita valorica prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000.
    Pe baza facturilor primite de la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va confirma pe propria raspundere livrarea de catre aceasta regie a cantitatii de apa grea, constituita ca stoc de rezerva de stat, precum si incadrarea acestora in limita valorica maxima stabilita prin lege.
    Furnizorii/prestatorii, pe baza evidentelor contabile si pe propria raspundere, vor confirma sumele datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare pentru produsele/serviciile livrate.
    4. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va stabili, pe baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate si neachitate pana la data compensarii (data intocmirii procesului-verbal de compensare) fata de furnizorii/prestatorii sai.
    Dupa stabilirea acestor sume Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va intocmi procesul-verbal conform modelului anexat, mentionand la pct. 1.1 obligatiile de plata datorate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat pentru livrarea apei grele, iar la pct. 1.2, obligatiile de plata datorate de regia autonoma furnizorului/prestatorului nominalizat.
    Toate exemplarele proceselor-verbale sunt transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare furnizorului/prestatorului mentionat in procesul-verbal, in vederea confirmarii obligatiilor datorate de regia autonoma.
    Totodata procesele-verbale sunt transmise si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru confirmarea primirii cantitatii de apa grea, mentionata la pct. 1.1, precum si pentru incadrarea acestei cantitati in limita valorica maxima prevazuta de lege.
    Dupa primirea confirmarilor din partea furnizorilor/prestatorilor si a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat procesele-verbale sunt transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Ministerului Industriei si Comertului, pentru confirmarea de catre ordonatorul principal de credite, pe propria raspundere, a obligatiilor regiei autonome fata de furnizori/prestatori si a creantelor acesteia fata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, precum si a incadrarii contravalorii cantitatii de apa grea livrate in limita maxima prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000.
    Dupa efectuarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a confirmarilor mentionate mai sus Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va transmite toate exemplarele procesului-verbal organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala se afla inregistrat furnizorul/prestatorul mentionat in procesul-verbal.
    5. Organul fiscal teritorial va verifica intocmirea corecta a procesului-verbal, potrivit prezentelor precizari, si va inscrie la pct. 5.1 din acesta cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorul/prestatorul respectiv, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta, cumulat.
    Organul fiscal teritorial va face stingerea obligatiilor bugetare in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu completarile si modificarile ulterioare, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit (pct. 5.2).
    Pot fi stinse numai obligatiile bugetare nominalizate in formular, iar in cazul taxei pe valoarea adaugata se va excepta taxa pe valoarea adaugata datorata in vama.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate bugetului de stat, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Obligatiile Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, ramase nestinse la nivelul organelor fiscale teritoriale, vor fi evidentiate la pct. 5.3.
    Dupa efectuarea procedurii de stingere organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla furnizorul/prestatorul, persoana juridica, nominalizat in procesul-verbal, va transmite cele 6 exemplare ale procesului-verbal astfel:
    - un exemplar va fi transmis Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare pentru compensarea obligatiilor de plata catre furnizori/prestatori;
    - un exemplar va fi transmis Ministerului Industriei si Comertului pentru verificarea incadrarii cantitatii de apa grea in valoarea maxima prevazuta prin lege;
    - un exemplar va fi retinut de organul fiscal teritorial pentru operarea in evidente a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de furnizor/prestator si va fi pastrat la dosarul fiscal al acestuia;
    - un exemplar va fi transmis furnizorului/prestatorului pentru a fi operat in contabilitatea proprie;
    - un exemplar va fi transmis Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru a proceda conform prevederilor pct. 1 alin. 3;
    - un exemplar va fi transmis Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice) pentru preluarea si prelucrarea datelor din procesele-verbale.
    6. In cazul in care furnizorul nominalizat in procesul-verbal este o sucursala fara personalitate juridica, ale carei obligatii datorate catre bugetul de stat nu au fost stinse in totalitate la nivelul organului fiscal teritorial, la pct. 5.3 va fi inscrisa diferenta cu care urmeaza sa fie stinse, de catre organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrata persoana juridica in subordinea careia se afla aceasta sucursala, obligatiile datorate bugetului de stat de catre persoana juridica.
    In situatia in care suma datorata de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare depaseste nivelul obligatiei datorate bugetului de stat de sucursala, diferenta inscrisa la pct. 5.3 urmeaza sa fie utilizata pentru stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat ale persoanei juridice in a carei subordine se afla sucursala respectiva.
    Pentru aceasta organul fiscal teritorial al sucursalei retine un exemplar al procesului-verbal pentru a opera in evidente stingerea obligatiilor bugetare datorate de sucursala.
    Un alt exemplar va fi transmis sucursalei pentru a fi operat in contabilitatea proprie, iar celelalte 6 exemplare vor fi transmise organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala se afla persoana juridica din care face parte sucursala respectiva (pct. 6).
    Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla persoana juridica va inscrie in procesul-verbal natura si cuantumul obligatiei datorate bugetului de stat de aceasta (pct. 6.1) si le stinge cu diferenta inscrisa la pct. 5.3.
    Organul fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal persoana juridica retine un exemplar al procesului-verbal pentru a opera in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor bugetare ale persoanei juridice, iar celelalte 5 exemplare le va transmite:
    - un exemplar, Ministerului Industriei si Comertului pentru verificarea incadrarii in limita aprobata prin art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000;
    - un exemplar, persoanei juridice pentru stingerea obligatiilor;
    - un exemplar, Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare pentru stingerea diferentei de obligatii datorate furnizorului/prestatorului;
    - un exemplar, Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru a proceda potrivit pct. 1 alin. 3;
    - un exemplar, Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice) pentru preluarea si prelucrarea datelor din procesele-verbale de stingere.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti va transmite lunar, pana in ultima zi a fiecarei luni, pentru documentele primite pana in data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala pentru tehnologia informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni:
    7.1. In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
    In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele compensate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat cu Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.
    Pe baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:
    234 "Furnizori"    =    703 "Finantarea in baza
        analitic:               Legii nr. 76/2000"
    Regia Autonoma                  analitic:
    pentru Activitati       capitol, subcapitol, titlu,
         Nucleare                articol, alineat
cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din modelul nr. 1.
    Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit Legii nr. 76/2000 se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila trimestriala si anuala, conform modelului nr. 2.
    Sumele stinse potrivit legii nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiilor publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    7.2. In contabilitatea agentilor economici:
    a) in contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare compensarea datoriilor neachitate catre furnizori cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat se inregistreaza astfel:
           401                          411
       "Furnizori"                    "Clienti"
        analitic:                     analitic:
 unitati economice, dupa caz     Administratia Nationala
                                 a Rezervelor de Stat
    b) furnizorii de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care au efectuat operatiuni de stingere potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, efectueaza pe baza "Procesului-verbal de
stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000" inregistrarea:
            %                  =      411 "Clienti"
   441 "Impozit pe profit"               analitic:
   444 "Impozit pe salarii"            Regia Autonoma
                                  pentru Activitati Nucleare
   446 "Alte impozite, taxe
   si varsaminte asimilate"
   4423 "Taxa pe valoarea
        adaugata de plata"
   448 "Alte datorii si
   creante cu bugetul statului"
cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din modelul nr. 1.

    MODELUL Nr. 1

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa .............................
    Codul fiscal .........................

                 PROCES-VERBAL Nr. ...../... .....2000
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5)
din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
               in relatia cu*1) .................
                                .................
                                                      ______________
                                                     | Codul fiscal |
                                                     | 1. ......... |
                                                     | 2. ......... |
                                                     |______________|
____________________________________________________________________________
                  Explicatii                         Numarul      Suma
                                                     randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
1.1. Suma reprezentand contravaloarea
     facturilor privind livrarea catre
     Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
     a cantitatii de .................. apa grea,
     constituita ca stoc de rezerva de stat             01      ...........
1.2. Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de catre*1) .....       02      ...........

      Raspundem pentru exactitatea datelor
      prevazute mai sus.

   Director,         Conducatorul compartimentului
     L.S.                financiar-contabil,

2.   Agentul economic*1) ........................

     Confirmam exactitatea datelor prevazute la
     pct. 1.2.

   Director,         Conducatorul compartimentului
      L.S.                financiar-contabil,

3.   Ministerul Industriei si Comertului
     Confirmam pe propria raspundere realitatea
     sumelor prevazute la pct. 1.1 si 1.2.

  Ordonator principal de credite,       Director,
               L.S.

4.   Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
     Confirmam pe propria raspundere datele
     prevazute la pct. 1.1 si incadrarea in
     limita maxima prevazuta la art. 65 alin. (5)
     din Legea nr. 76/2000.

  Ordonator principal de credite,       Director,
               L.S.

5.   Organul fiscal teritorial ...................
5.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*1)
     ............................................,
     in suma totala de:                                 03      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit .................      04      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ................      05      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la
        societatile comerciale ...................      06      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata .........      07      ...........
     e) 140101 Accize ............................      08      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ...........      09      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor
        minerale .................................      10      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ..........................................      11      ...........
5.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000,
     in limita sumelor datorate de Regia Autonoma
     pentru Activitati Nucleare, se sting obligatiile
     catre bugetul de stat ale*1) ...................
     ................................................
     in suma totala de:                                 12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   14      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................   15      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   16      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   17      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   18      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   19      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   20      ...........
5.3. Obligatii ale Regiei Autonome pentru Activitati
     Nucleare, ramase necompensate la nivelul
     organelor fiscale teritoriale si transmise,
     pentru a fi compensate, organelor fiscale
     teritoriale in evidenta carora se afla
     inregistrata persoana juridica
     (pct.1.2 - pct. 5.2)                               21      ...........

         Director,          Sef serviciu,
            L.S.

6.   Organul fiscal teritorial in a carui raza
     furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica,
     isi are sediul fiscal*2) .......................
     ................................................
6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*2) .....
     in suma totala de:                                 22      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   23      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   24      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la
        societatile comerciale ......................   25      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   26      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   27      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   28      ...........
     g) 170104 Taxe pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   29      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   30      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000,
     in limita sumelor datorate de Regia Autonoma
     pentru Activitati Nucleare, se sting obligatiile
     catre bugetul de stat ale*2) ..................,
     in suma totala de:                                 31      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   32      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   33      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................   34      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   35      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   36      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   37      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   38      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   39      ...........

         Director,          Sef serviciu,
            L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, adresa si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *2) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    MODELUL Nr. 2

    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A REZERVELOR DE STAT

                          CONT DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare, potrivit Legii nr. 76/2000

                                                           - mii lei -
__________________________________________________________________________
                                 Codul*)       Limitele maxime  Cheltuieli
  Denumirea indicatorilor*)  ________________    de stingere
                             Capitol    Titlu
__________________________________________________________________________
 Autoritati publice          51.01
 Cheltuieli materiale
 si servicii                              20
 Cheltuieli de capital                    70
 etc.
__________________________________________________________________________
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

        Ordonator de credite,            Conducatorul compartimentului
                L.S.                          financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 705/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 705 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu