Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 705 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE:     MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Obligatiile de plata datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii de bunuri si servicii se compenseaza la nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre acesti furnizori, in limita valorii de maximum 1.500,0 miliarde lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de apa grea, acumulata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat ca stoc de rezerva de stat.
    Compensarea se va face pe tot parcursul anului bugetar atat la nivelul obligatiilor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare catre furnizorii de bunuri si servicii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000, cat si al celor inregistrate de regie pe masura producerii cantitatii de apa grea si acumularii acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in limita aprobata prin lege.
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va incheia cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat actele prevazute de dispozitiile legale privind constituirea cantitatii de apa grea ca stoc de rezerva de stat, in limita sumelor compensate reprezentand datoriile catre bugetul de stat ale furnizorilor de bunuri si servicii catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.
    2. Compensarea obligatiilor de plata ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare fata de furnizorii de bunuri si servicii si ale acestora catre bugetul de stat se va face in baza procesului-verbal prezentat in modelul nr. 1.
    Atunci cand furnizorii/prestatorii sunt persoane juridice, procesele-verbale se intocmesc in 6 exemplare originale, care vor circula si pe baza carora se va opera in evidente conform procedurii cuprinse in prevederile prezentelor precizari metodologice.
    In cazul in care furnizorul/prestatorul este o unitate fara personalitate juridica, procesele-verbale se vor intocmi in 8 exemplare originale.
    3. Responsabilitatea pentru incadrarea cantitatii de apa grea in limita valorica maxima prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 revine Ministerului Industriei si Comertului.
    Totodata Ministerul Industriei si Comertului are responsabilitatea sa urmareasca realitatea facturilor furnizorilor/prestatorilor de bunuri si servicii catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si sa cuantifice contravaloarea acestora in limita valorica prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000.
    Pe baza facturilor primite de la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va confirma pe propria raspundere livrarea de catre aceasta regie a cantitatii de apa grea, constituita ca stoc de rezerva de stat, precum si incadrarea acestora in limita valorica maxima stabilita prin lege.
    Furnizorii/prestatorii, pe baza evidentelor contabile si pe propria raspundere, vor confirma sumele datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare pentru produsele/serviciile livrate.
    4. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va stabili, pe baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate si neachitate pana la data compensarii (data intocmirii procesului-verbal de compensare) fata de furnizorii/prestatorii sai.
    Dupa stabilirea acestor sume Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va intocmi procesul-verbal conform modelului anexat, mentionand la pct. 1.1 obligatiile de plata datorate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat pentru livrarea apei grele, iar la pct. 1.2, obligatiile de plata datorate de regia autonoma furnizorului/prestatorului nominalizat.
    Toate exemplarele proceselor-verbale sunt transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare furnizorului/prestatorului mentionat in procesul-verbal, in vederea confirmarii obligatiilor datorate de regia autonoma.
    Totodata procesele-verbale sunt transmise si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru confirmarea primirii cantitatii de apa grea, mentionata la pct. 1.1, precum si pentru incadrarea acestei cantitati in limita valorica maxima prevazuta de lege.
    Dupa primirea confirmarilor din partea furnizorilor/prestatorilor si a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat procesele-verbale sunt transmise de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Ministerului Industriei si Comertului, pentru confirmarea de catre ordonatorul principal de credite, pe propria raspundere, a obligatiilor regiei autonome fata de furnizori/prestatori si a creantelor acesteia fata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, precum si a incadrarii contravalorii cantitatii de apa grea livrate in limita maxima prevazuta la art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000.
    Dupa efectuarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a confirmarilor mentionate mai sus Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va transmite toate exemplarele procesului-verbal organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala se afla inregistrat furnizorul/prestatorul mentionat in procesul-verbal.
    5. Organul fiscal teritorial va verifica intocmirea corecta a procesului-verbal, potrivit prezentelor precizari, si va inscrie la pct. 5.1 din acesta cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizorul/prestatorul respectiv, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta, cumulat.
    Organul fiscal teritorial va face stingerea obligatiilor bugetare in limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu completarile si modificarile ulterioare, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit (pct. 5.2).
    Pot fi stinse numai obligatiile bugetare nominalizate in formular, iar in cazul taxei pe valoarea adaugata se va excepta taxa pe valoarea adaugata datorata in vama.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate bugetului de stat, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Obligatiile Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, ramase nestinse la nivelul organelor fiscale teritoriale, vor fi evidentiate la pct. 5.3.
    Dupa efectuarea procedurii de stingere organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla furnizorul/prestatorul, persoana juridica, nominalizat in procesul-verbal, va transmite cele 6 exemplare ale procesului-verbal astfel:
    - un exemplar va fi transmis Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare pentru compensarea obligatiilor de plata catre furnizori/prestatori;
    - un exemplar va fi transmis Ministerului Industriei si Comertului pentru verificarea incadrarii cantitatii de apa grea in valoarea maxima prevazuta prin lege;
    - un exemplar va fi retinut de organul fiscal teritorial pentru operarea in evidente a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de furnizor/prestator si va fi pastrat la dosarul fiscal al acestuia;
    - un exemplar va fi transmis furnizorului/prestatorului pentru a fi operat in contabilitatea proprie;
    - un exemplar va fi transmis Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru a proceda conform prevederilor pct. 1 alin. 3;
    - un exemplar va fi transmis Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice) pentru preluarea si prelucrarea datelor din procesele-verbale.
    6. In cazul in care furnizorul nominalizat in procesul-verbal este o sucursala fara personalitate juridica, ale carei obligatii datorate catre bugetul de stat nu au fost stinse in totalitate la nivelul organului fiscal teritorial, la pct. 5.3 va fi inscrisa diferenta cu care urmeaza sa fie stinse, de catre organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrata persoana juridica in subordinea careia se afla aceasta sucursala, obligatiile datorate bugetului de stat de catre persoana juridica.
    In situatia in care suma datorata de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare depaseste nivelul obligatiei datorate bugetului de stat de sucursala, diferenta inscrisa la pct. 5.3 urmeaza sa fie utilizata pentru stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat ale persoanei juridice in a carei subordine se afla sucursala respectiva.
    Pentru aceasta organul fiscal teritorial al sucursalei retine un exemplar al procesului-verbal pentru a opera in evidente stingerea obligatiilor bugetare datorate de sucursala.
    Un alt exemplar va fi transmis sucursalei pentru a fi operat in contabilitatea proprie, iar celelalte 6 exemplare vor fi transmise organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala se afla persoana juridica din care face parte sucursala respectiva (pct. 6).
    Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla persoana juridica va inscrie in procesul-verbal natura si cuantumul obligatiei datorate bugetului de stat de aceasta (pct. 6.1) si le stinge cu diferenta inscrisa la pct. 5.3.
    Organul fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal persoana juridica retine un exemplar al procesului-verbal pentru a opera in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor bugetare ale persoanei juridice, iar celelalte 5 exemplare le va transmite:
    - un exemplar, Ministerului Industriei si Comertului pentru verificarea incadrarii in limita aprobata prin art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000;
    - un exemplar, persoanei juridice pentru stingerea obligatiilor;
    - un exemplar, Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare pentru stingerea diferentei de obligatii datorate furnizorului/prestatorului;
    - un exemplar, Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru a proceda potrivit pct. 1 alin. 3;
    - un exemplar, Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti (Serviciul buget si achizitii publice) pentru preluarea si prelucrarea datelor din procesele-verbale de stingere.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Mehedinti va transmite lunar, pana in ultima zi a fiecarei luni, pentru documentele primite pana in data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala pentru tehnologia informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni:
    7.1. In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
    In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele compensate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat cu Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.
    Pe baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:
    234 "Furnizori"    =    703 "Finantarea in baza
        analitic:               Legii nr. 76/2000"
    Regia Autonoma                  analitic:
    pentru Activitati       capitol, subcapitol, titlu,
         Nucleare                articol, alineat
cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din modelul nr. 1.
    Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit Legii nr. 76/2000 se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila trimestriala si anuala, conform modelului nr. 2.
    Sumele stinse potrivit legii nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiilor publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    7.2. In contabilitatea agentilor economici:
    a) in contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare compensarea datoriilor neachitate catre furnizori cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat se inregistreaza astfel:
           401                          411
       "Furnizori"                    "Clienti"
        analitic:                     analitic:
 unitati economice, dupa caz     Administratia Nationala
                                 a Rezervelor de Stat
    b) furnizorii de bunuri si servicii ai Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care au efectuat operatiuni de stingere potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000, efectueaza pe baza "Procesului-verbal de
stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000" inregistrarea:
            %                  =      411 "Clienti"
   441 "Impozit pe profit"               analitic:
   444 "Impozit pe salarii"            Regia Autonoma
                                  pentru Activitati Nucleare
   446 "Alte impozite, taxe
   si varsaminte asimilate"
   4423 "Taxa pe valoarea
        adaugata de plata"
   448 "Alte datorii si
   creante cu bugetul statului"
cu sumele stinse prevazute la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din modelul nr. 1.

    MODELUL Nr. 1

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Adresa .............................
    Codul fiscal .........................

                 PROCES-VERBAL Nr. ...../... .....2000
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5)
din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
               in relatia cu*1) .................
                                .................
                                                      ______________
                                                     | Codul fiscal |
                                                     | 1. ......... |
                                                     | 2. ......... |
                                                     |______________|
____________________________________________________________________________
                  Explicatii                         Numarul      Suma
                                                     randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
1.1. Suma reprezentand contravaloarea
     facturilor privind livrarea catre
     Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
     a cantitatii de .................. apa grea,
     constituita ca stoc de rezerva de stat             01      ...........
1.2. Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de catre*1) .....       02      ...........

      Raspundem pentru exactitatea datelor
      prevazute mai sus.

   Director,         Conducatorul compartimentului
     L.S.                financiar-contabil,

2.   Agentul economic*1) ........................

     Confirmam exactitatea datelor prevazute la
     pct. 1.2.

   Director,         Conducatorul compartimentului
      L.S.                financiar-contabil,

3.   Ministerul Industriei si Comertului
     Confirmam pe propria raspundere realitatea
     sumelor prevazute la pct. 1.1 si 1.2.

  Ordonator principal de credite,       Director,
               L.S.

4.   Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
     Confirmam pe propria raspundere datele
     prevazute la pct. 1.1 si incadrarea in
     limita maxima prevazuta la art. 65 alin. (5)
     din Legea nr. 76/2000.

  Ordonator principal de credite,       Director,
               L.S.

5.   Organul fiscal teritorial ...................
5.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*1)
     ............................................,
     in suma totala de:                                 03      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit .................      04      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ................      05      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la
        societatile comerciale ...................      06      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata .........      07      ...........
     e) 140101 Accize ............................      08      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ...........      09      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor
        minerale .................................      10      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ..........................................      11      ...........
5.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000,
     in limita sumelor datorate de Regia Autonoma
     pentru Activitati Nucleare, se sting obligatiile
     catre bugetul de stat ale*1) ...................
     ................................................
     in suma totala de:                                 12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   14      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................   15      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   16      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   17      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   18      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   19      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   20      ...........
5.3. Obligatii ale Regiei Autonome pentru Activitati
     Nucleare, ramase necompensate la nivelul
     organelor fiscale teritoriale si transmise,
     pentru a fi compensate, organelor fiscale
     teritoriale in evidenta carora se afla
     inregistrata persoana juridica
     (pct.1.2 - pct. 5.2)                               21      ...........

         Director,          Sef serviciu,
            L.S.

6.   Organul fiscal teritorial in a carui raza
     furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica,
     isi are sediul fiscal*2) .......................
     ................................................
6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*2) .....
     in suma totala de:                                 22      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   23      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   24      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la
        societatile comerciale ......................   25      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   26      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   27      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   28      ...........
     g) 170104 Taxe pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   29      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   30      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000,
     in limita sumelor datorate de Regia Autonoma
     pentru Activitati Nucleare, se sting obligatiile
     catre bugetul de stat ale*2) ..................,
     in suma totala de:                                 31      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ....................   32      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii ...................   33      ...........
     c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................   34      ...........
     d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............   35      ...........
     e) 140101 Accize ...............................   36      ...........
     f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............   37      ...........
     g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................   38      ...........
     h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................   39      ...........

         Director,          Sef serviciu,
            L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, adresa si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *2) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    MODELUL Nr. 2

    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A REZERVELOR DE STAT

                          CONT DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare, potrivit Legii nr. 76/2000

                                                           - mii lei -
__________________________________________________________________________
                                 Codul*)       Limitele maxime  Cheltuieli
  Denumirea indicatorilor*)  ________________    de stingere
                             Capitol    Titlu
__________________________________________________________________________
 Autoritati publice          51.01
 Cheltuieli materiale
 si servicii                              20
 Cheltuieli de capital                    70
 etc.
__________________________________________________________________________
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

        Ordonator de credite,            Conducatorul compartimentului
                L.S.                          financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 705/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 705 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu