Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 155 din 10 octombrie 2000

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din 13 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 62 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2000, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 si nr. 195 bis din 5 mai 2000, si rectificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 si nr. 478 bis din 30 septembrie 2000, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2000, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, sunt prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, cu exceptia cheltuielilor ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cuprinse in anexa nr. 3*) la prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2000 se aproba urmatoarele influente:
                                               - miliarde lei -

    VENITURI-TOTAL,                               + 2.050,0
    din care:
     Venituri curente                             + 2.050,0
      din acestea:
      a) venituri fiscale:                        + 1.600,0
         - impozite indirecte,                    + 1.600,0
           din care:
           - taxa pe valoarea adaugata              + 800,0
           - accize si impozit pe circulatie        + 800,0
      b) venituri nefiscale                         + 450,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezinta astfel:
                                                - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL,                           + 1.828,0
    din care:
    1. Cheltuieli curente                         + 1.488,0
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                    + 113,9
       b) cheltuieli materiale si servicii          + 232,0
       c) subventii                                 + 257,3
       d) prime acordate producatorilor
          agricoli                                  + 349,0
       e) transferuri                               + 393,0
       f) rezerve                                   + 142,8
    2. Cheltuieli de capital                        + 340,0

    Art. 5
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor.
    (2) La repartizarea pe luni si la raportarea platilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 76/2000.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 44,3 miliarde lei, din care: 43,3 miliarde lei cheltuieli de personal si 1,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 250,0 miliarde lei, din care: 15,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 235,0 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 200,0 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se majoreaza cu suma de 50,0 miliarde lei.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 241,0 miliarde lei, din care: 21,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 19,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 57,3 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 142,0 miliarde lei transferuri, 1,0 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 75,0 miliarde lei pentru invatamant, 100,0 miliarde lei pentru sanatate, 66,0 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 2,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 2,0 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se majoreaza cu suma de 898,0 miliarde lei, din care: 58,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 200,0 miliarde lei subventii, 349,0 miliarde lei prime, 191,0 miliarde lei transferuri, 102,0 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 2,0 miliarde lei la cheltuieli de personal.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu 300,0 miliarde lei pentru industrie, 489,2 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 108,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2000, se majoreaza cu suma de 250,0 miliarde lei, din care: 51,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 139,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 60,0 miliarde lei transferuri.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 250,0 miliarde lei pentru cercetare stiintifica.
    Art. 12
    Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 67,8 miliarde lei, iar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu suma de 75,0 miliarde lei.
    Art. 13
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 36.189,0 miliarde lei.

    CAP. 4
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 14
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 15
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 16
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 17
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al aviatiei civile, pe anul 2000, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1998, sunt prevazute in anexa nr. 7.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea prezentei ordonante de urgenta

    Art. 18
    Influentele privind cheltuielile de capital aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta se vor include de catre ordonatorii principali de credite in listele de investitii aprobate prin Legea nr. 76/2000.
    Art. 19
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3 in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 20
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat pe anul 2000, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                               - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente               Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
0001            VENITURI                        116.658.859.000
 2.050.000.000                 118.708.859.000                   118.708.859.000
0002           I. VENITURI CURENTE              116.121.025.000
 2.050.000.000                 118.171.025.000                   118.171.025.000
0003            A. VENITURI FISCALE             111.399.925.000
 1.600.000.000                 112.999.925.000                   112.999.925.000
0004             A1. IMPOZITE DIRECTE            30.445.925.000
                                30.445.925.000                    30.445.925.000
0101              IMPOZITUL PE PROFIT            19.495.000.000
                                19.495.000.000                    19.495.000.000
0201              IMPOZITUL PE SALARII            1.600.000.000
                                 1.600.000.000                     1.600.000.000
     01        Impozitul pe salarii - total       1.600.000.000
                                 1.600.000.000                     1.600.000.000
0601              IMPOZITUL PE VENIT             22.937.000.000
                                22.937.000.000                    22.937.000.000
     01        Impozitul pe venituri din
               activitati independente              368.000.000
                                   368.000.000                       368.000.000
     02        Impozitul pe venituri din
               salarii                           21.440.000.000
                                21.440.000.000                    21.440.000.000
     03        Impozitul pe venituri din
               cedarea folosintei bunurilor         350.000.000
                                   350.000.000                       350.000.000
     04        Impozitul pe venituri din
               dividende                            275.000.000
                                   275.000.000                       275.000.000
     05        Impozitul pe venituri din
               dobanzi                              225.000.000
                                   225.000.000                       225.000.000
     06        Impozitul pe alte venituri           135.000.000
                                   135.000.000                       135.000.000
     07        Impozitul pe venitul din pensii       50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
     08        Impozitul pe veniturile
               obtinute din jocurile de noroc,
               din premii si din prime in bani
               si/sau in natura                      80.000.000
                                    80.000.000                        80.000.000
     09        Impozitul pe veniturile
               obtinute din transferul
               dreptului de proprietate asupra
               valorilor mobiliare si din
               vanzarea partilor sociale              5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
     11        Impozitul pe veniturile din
               valorificarea sub orice forma a
               drepturilor de proprietate
               intelectuala                           9.000.000
                                     9.000.000                         9.000.000
0701            COTE SI SUME DEFALCATE DIN
                IMPOZITUL PE VENIT (se scad)    -16.497.075.000
                               -16.497.075.000                   -16.497.075.000
     01        Cote defalcate din impozitul pe
               venit (se scad)                  -11.497.000.000
                               -11.497.000.000                   -11.497.000.000
     02        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru echilibrarea
               bugetelor locale (se scad)        -3.300.075.000
                                -3.300.075.000                    -3.300.075.000
     03        Sume defalcate din impozitul pe
               venit pentru subventionarea
               energiei termice livrate
               populatiei (se scad)              -1.700.000.000
                                -1.700.000.000                    -1 700 000.000
0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE            2.491.000.000
                                 2.491.000.000                     2.491.000.000
     01        Impozitul pe veniturile
               realizate de persoanele fizice
               si juridice nerezidente            1.474.000.000
                                 1.474.000.000                     1.474.000.000
     02        Impozitul pe profitul obtinut
               din activitati comerciale
               ilicite sau din nerespectarea
               Legii privind protectia
               consumatorilor                        12.000.000
                                    12.000.000                        12.000.000
     03        Impozitul pe dividende de la
               societatile comerciale             1.000.000.000
                                 1.000.000.000                     1.000.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               directe                                5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
0901             CONTRIBUTII                        420.000.000
                                   420.000.000                       420.000.000
     04        Contributia pentru pensia
               suplimentara                         420.000.000
                                   420.000.000                       420.000.000
1300            A2. IMPOZITE INDIRECTE           80.954.000.000
 1.600.000.000                  82.554.000.000                    82.554.000.000
1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA       46.647.000.000
   800.000.000                  47.447.000.000                    47.447.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT PE
                 CIRCULATIE                      22.591.000.000
   800.000.000                  23.391.000.000                    23.391.000.000
     01        Accize                            20.413.000.000
   800.000.000                  21.213.000.000                    21.213.000.000
     02        Impozitul pe titeiul din
               productia interna si pe gazele
               naturale                           2.028.000.000
                                 2.028.000.000                     2.028.000.000
     03        Taxe de autorizare pentru
               comercializarea alcoolului,
               bauturilor alcoolice,
               produselor din tutun si a
               cafelei                              150.000.000
                                   150.000.000                       150.000.000
1601             TAXE VAMALE                      8.584.000.000
                                 8.584.000.000                     8.584.000.000
     01        Taxe vamale de la persoane
               juridice                           8.524.000.000
                                 8.524.000.000                     8.524.000.000
     02        Taxe vamale si alte venituri
               incasate de la persoane fizice
               prin unitatile vamale                 60.000.000
                                    60.000.000                        60.000.000
1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE         3.132.000.000
                                 3.132.000.000                     3.132.000.000
     01        Taxe pentru jocurile de noroc        200.000.000
                                   200.000.000                       200.000.000
     02        Majorari si penalitati de
               intarziere pentru venituri
               nevarsate la termen                    6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
     03        Taxe si tarife pentru
               eliberarea de licente si
               autorizatii de functionare           700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
     04        Taxa pentru activitatea de
               prospectiune, explorare si
               exploatare a resurselor
               minerale                             900.000.000
                                   900.000.000                       900.000.000
     10        Taxe judiciare de timbru             600.000.000
                                   600.000.000                       600.000.000
     11        Taxe de timbru pentru
               contestatiile si plangerile
               asupra sumelor constatate si
               aplicate prin acte de control
               sau de impunere                       70.000.000
                                    70.000.000                        70.000.000
     12        Taxe de timbru pentru
               activitatea notariala                590.000.000
                                   590.000.000                       590.000.000
     13        Taxe extrajudiciare de timbru          6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
     15        Amenzi judiciare                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     16        Venituri din recuperarea
               cheltuielilor judiciare
               avansate de stat                      25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
     30        Alte incasari din impozite
               indirecte                             20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
1900            B. VENITURI NEFISCALE             4.721.100.000
  450.000.000                    5.171.100.000                     5.171.100.000
2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
                 AL REGIILOR AUTONOME               750.000.000
                                   750.000.000                       750.000.000
2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                 PUBLICE                          1.059.100.000
                                 1.059.100.000                     1.059.100.000
     01        Taxe de metrologie                       100.000
                                       100.000                           100.000
     03        Taxe pentru prestatiile
               efectuate si pentru eliberarea
               autorizatiilor de transport in
               trafic international                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
     04        Taxe consulare                       700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
     05        Taxe pentru analize efectuate
               de laboratoare, altele decat
               cele sanitare, de pe langa
               institutii                            15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     09        Veniturile circumscriptiilor,
               laboratoarelor si dispensarelor
               veterinare                             2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
     10        Taxe si alte venituri din
               protectia mediului                     1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     12        Varsaminte din
               disponibilitatile institutiilor
               publice si din activitati
               autofinantate                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     13        Varsaminte din veniturile
               institutiilor publice si din
               activitati autofinantate              30.000.000
                                    30.000.000                        30.000.000
     30        Alte venituri de la
               institutiile publice                 300.000.000
                                   300.000.000                       300.000.000
2201             DIVERSE VENITURI                 2.912.000.000
   450.000.000                   3.362.000.000                     3.362.000.000
     01        Venituri din aplicarea
               prescriptiei extinctive               50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
     03        Venituri din amenzi si alte
               sanctiuni aplicate potrivit
               dispozitiilor legale                 500.000.000
                                   500.000.000                       500.000.000
     04        Incasari din cota retinuta
               conform Codului penal                  1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     05        Restituiri de fonduri din
               finantarea bugetara a anilor
               precedenti                           500.000.000
                                   500.000.000                       500.000.000
     07        Venituri din concesiuni            1.500.000.000
   450.000.000                   1.950.000.000                     1.950.000.000
     09        Incasarea dobanzilor aferente
               ratelor lunare din vanzarea
               locuintelor construite din
               fondurile statului                    10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
     12        Incasari din valorificarea
               bunurilor confiscate,
               abandonate si alte sume
               constatate o data cu
               confiscarea potrivit legii           200.000.000
                                   200.000.000                       200.000.000
     16        Venituri realizate din
               incasarea debitelor evidentiate
               in bilanturile de lichidare a
               patrimoniului fostelor
               cooperative agricole de
               productie                              1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
     30        Incasari din alte surse              150.000.000
                                   150.000.000                       150.000.000
3000            II. VENITURI DIN CAPITAL            110.000.000
                                   110.000.000                       110.000.000
3001             VENITURI DIN VALORIFICAREA
                 UNOR BUNURI ALE STATULUI           110.000.000
                                   110.000.000                       110.000.000
     01        Venituri din valorificarea
               unor bunuri ale institutiilor
               publice                              100.000.000
                                   100.000.000                       100.000.000
     02        Venituri din valorificarea
               stocurilor de la rezervele
               materiale nationale si de
               mobilizare                            10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
4000            VII. DONATII SI SPONSORIZARI        272.834.000
                                   272.834.000                       272.834.000
4001             DONATII SI SPONSORIZARI            272.834.000
                                   272.834.000                       272.834.000
    01         Donatii                              272.834.000
                                   272.834.000                       272.834.000
4200            VIII. INCASARI DIN
                RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR
                ACORDATE                            155.000.000
                                   155.000.000                       155.000.000
4201              INCASARI DIN RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE           155.000.000
                                   155.000.000                       155.000.000
     09        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor acordate pentru
               acoperirea arieratelor catre
               RENEL si ROMGAZ                      150.000.000
                                   150.000.000                       150.000.000
     10        Incasari din rambursarea
               imprumuturilor din fondurile de
               redresare financiara                   5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
5001           II. CHELTUIELI - TOTAL           153.069.859.000   11.320.551.485
 1.828.000.000    -15.120.000  154.897.859.000   11.305.431.485  166.203.290.485
         01       CHELTUIELI CURENTE            138.933.835.239    5.040.269.498
 1.488.000.000     21.027.600  140.421.835.239    5.061.297.098  145.483.132.337
         02       CHELTUIELI DE PERSONAL         35.273.289.821       15.659.960
   113.950.000                  35.387.239.821       15.659.960   35.402.899.781
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                       12.884.401.135      115.728.738
   232.000.000     21.027.600   13.116.401.135      136.756.338   13.253.157.473
         34       SUBVENTII                       6.669.771.643       17.280.000
   257.300.000                   6.927.071.643       17.280.000    6.944.351.643
         35 01   Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice               3.165.997.360       17.280.000
    57.300.000                   3.223.297.360       17.280.000    3.240.577.360
         35 02   Subventii pe produse si
                 activitati                       2.149.642.027
   150.000.000                   2.299.642.027                     2.299.642.027
         35 03   Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif    1.354.132.256
    50.000.000                   1.404.132.256                     1.404.132.256
         36      PRIME                              676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         38      TRANSFERURI                     37.071.520.736    4.891.600.800
   393.000.000                  37.464.520.736    4.891.600.800   42.356.121.536
         39       Transferuri consolidabile       4.427.158.963
                                 4.427.158.963                     4.427.158.963
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de
                   stat                             836.106.603
                                   836.106.603                      836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea
                   sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului            673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in
                   termen                           124.300.360
                                   124.300.360                       124.300.360
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    32.644.361.773    4.891.600.800
   393.000.000                  33.037.361.773    4.891.600.800   37.928.962.573
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 02     Burse                            671.398.969
    51.600.000                     722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.955.393
                                 4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 10     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         348.195.038
                                   348.195.038                       348.195.038
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                             1.015.000
                                     1.015.000                         1.015.000
         40 15     Plati compensatorii              258.204.058
                                   258.204.058                       258.204.058
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
    40.000.000                     194.000.000                       194.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                          34.289.431
                                    34.289.431                        34.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        600.000.000        2.527.200
   100.000.000                     700.000.000        2.527.200      702.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           250.000.000       52.358.400
    60.000.000                     310.000.000       52.358.400      362.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
    30.000.000                     380.000.000                       380.000.000
         40 24   Cheltuieli pentru sustinerea
                 transportului feroviar public
                 de calatori                      3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26   Transferuri aferente Fondului
                 national de preaderare             409.151.118
                                   409.151.118                       409.151.118
         40 27   Transferuri aferente Fondului
                 roman de dezvoltare sociala         30.000.000       79.920.000
                                    30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28   Executarea silita a
                 creantelor bugetare                 15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29   Despagubiri civile, precum si
                 cheltuieli judiciare si
                 extrajudiciare derivate din
                 actiuni in reprezentarea
                 intereselor statului,
                 potrivit dispozitiilor legale      275.174.540
                                   275.174.540                       275.174.540
         40 30   Onorariile pentru expertizele
                 contabile dispuse in cadrul
                 procesului penal                     3.220.000
                                     3.220.000                         3.220.000
         40 32   Sprijinirea organizatiilor
                 cetatenilor apartinand
                 minoritatilor nationale,
                 altele decat cele care
                 primesc subventii de la
                 bugetul de stat, potrivit
                 legii                               66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33   Promovarea imaginii si
                 intereselor romanesti peste
                 hotare                               2.500.000
     2.000.000                       4.500.000                         4.500.000
         40 34   Sprijinirea activitatii
                 romanilor de pretutindeni si
                 a organizatiilor
                 reprezentative ale acestora         15.000.000
     2.100.000                      17.100.000                        17.100.000
         40 35   Finantarea partidelor
                 politice                            45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 36   Finantarea actiunilor cu
                 caracter stiintific si
                 social-cultural                      3.000.000
     3.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         40 37   Finantarea unor programe si
                 proiecte in cadrul Campaniei
                 europene pentru combaterea
                 rasismului, xenofobiei,
                 antisemitismului si
                 intolerantei                           900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38   Finantarea Ansamblului
                 "Memorialul victimelor
                 comunismului si al
                 rezistentei Sighet"                  2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39   Comenzi de stat pentru carti
                 si publicatii                       20.000.000
     4.000.000                      24.000.000                        24.000.000
         40 40   Sprijin financiar pentru
                 producerea si distribuirea
                 filmelor                            12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41   Asociatii si fundatii               18.967.525
                                    18.967.525                        18.967.525
         40 42   Alocatie de incredintare si
                 plasament familial                 138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43   Ajutor anual pentru veteranii
                 de razboi                           54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44   Programe pentru sanatate           561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45   Programe pentru tineret             22.000.000
                                    22.000.000                        22.000.000
         40 46   Sprijin financiar pentru
                 activitatea Comitetului
                 Olimpic Roman                       68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 47   Cadastru imobiliar                  14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48   Meteorologie si hidrologie          72.332.600
     8.800.000                      81.132.600                        81.132.600
         40 49   Prevenirea si combaterea
                 inundatiilor si ingheturilor           391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50   Cheltuieli pentru
                 valorificarea cenusilor de
                 pirita                              35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51   Cooperare economica
                 internationala                     188.600.000
                                   188.600.000                       188.600.000
         40 52   Participare la Programul
                 energetic - SAVE II                 10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53   Cupoane pentru agricultori       4.930.600.000
                                 4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54   Cabaline din patrimoniul
                 genetic national                    25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55   Contributii la programe
                 realizate cu finantare
                 internationala                   2.124.845.751    4.707.115.200
                                 2.124.845.751    4.707.115.200    6.831.960.951
         40 56   Transferuri pentru drumuri,
                 cai ferate, aviatie si
                 navigatie                          765.362.873
                                   765.362.873                       765.362.873
         40 57   Transferuri pentru finantarea
                 de baza a invatamantului
                 superior                         2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58   Transferuri pentru
                 constituirea Fondului de
                 garantare a creditelor
                 bancare acordate studentilor         3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59   Transferuri pentru
                 cercetare-dezvoltare
                 (granturi)                          40.900.000
    20.000.000                      60.900.000                        60.900.000
         40 60   Transferuri pentru actiuni de
                 sanatate                           667.616.791
    40.000.000                     707.616.791                       707.616.791
         40 61   Sustinerea cultelor                142.800.000
                                   142.800.000                       142.800.000
         40 62   Stimularea exporturilor            700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 64   Fondul la dispozitia
                 primului-ministru pentru
                 sprijinirea comunitatilor
                 romanesti de pretutindeni            5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66   Contributia statului la
                 salarizarea personalului de
                 cult                               428.943.683
                                   428.943.683                       428.943.683
         40 70   Sustinerea sistemului de
                 protectie a copilului              405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 72   Finantarea programelor
                 experimentale pentru reforma
                 bugetara                            25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 75   Contributia statului care se
                 aloca Patriarhiei Romane
                 pentru sprijinirea
                 asezamintelor Bisericii
                 Ortodoxe Romane din afara
                 granitelor                           3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 78   Transferuri pentru executarea
                 lucrarilor de consolidare la
                 Palatul de Justitie                 10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79   Transferuri pentru aparatura
                 medicala de mare performanta        82.900.000
    39.300.000                     122.200.000                       122.200.000
         40 80   Alte transferuri                   136.030.175        4.320.000
                                   136.030.175        4.320.000      140.350.175
         40 81   Fondul de garantare a
                 imprumuturilor pentru
                 intreprinderi mici si mijlocii      50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82   Transferuri pentru actiuni de
                 ecologizare                         93.771.000
                                    93.771.000                        93.771.000
         40 83   Transferuri catre Consiliul
                 National de Formare
                 Profesionala a Adultilor             1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84   Finantarea Ansamblului
                 "Memorialul Revolutiei
                 - Decembrie 1989" din
                 municipiul Timisoara                 2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85   Transferuri pentru
                 transportul de calatori cu
                 metroul                            400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
         40 86   Programul de realizare a
                 Sistemului national
                 antigrindina                        15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87   Sume destinate finantarii
                 programelor sportive
                 realizate de structurile
                 sportive de drept privat               100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88   Transferuri catre Consiliul
                 National al Persoanelor
                 Varstnice                            1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89   Transferuri pentru
                 sprijinirea proprietarilor de
                 paduri                              42.183.710
    -7.800.000                      34.383.710                        34.383.710
         40 91   Renta viagera                        6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         49     DOBANZI                          45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
         60     REZERVE                             933.824.292
   142.750.000                   1.076.574.292                     1.076.574.292
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              4.698.819.944    6.280.281.987
   340.000.000    -36.147.600    5.038.819.944    6.244.134.387   11.282.954.331
         79    IMPRUMUTURI ACORDATE                  36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                 36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05   Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                              550.000
                                       550.000                           550.000
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            9.400.253.817
                                 9.400.253.817                     9.400.253.817
         85     Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite            9.400.253.817
                                 9.400.253.817                     9.400.253.817
         85 01   Rambursari de credite externe    6.543.845.023
                                 6.543.845.023                     6.543.845.023
         85 02   Plati de dobanzi si
                 comisioane                       2.856.408.794
                                 2.856.408.794                     2.856.408.794
5100            Partea I - SERVICII PUBLICE
                GENERALE                          7.610.623.382       25.423.736
    44.250.000                   7.654.873.382       25.423.736    7.680.297.118
5101           AUTORITATI PUBLICE                 7.610.623.382       25.423.736
    44.250.000                   7.654.873.382       25.423.736    7.680.297.118
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.636.072.589       16.174.301
    44.250.000                   6.680.322.589       16.174.301    6.696.496.890
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.521.903.614          216.000
    43.250.000                   4.565.153.614          216.000    4.565.369.614
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.772.460.851       15.958.301
     1.000.000                   1.773.460.851       15.958.301    1.789.419.152
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01   Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                  26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        315.025.024
                                   315.025.024                       315.025.024
         40      Transferuri neconsolidabile        315.025.024
                                   315.025.024                       315.025.024
         40 11   Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale           246.912.841
                                   246.912.841                       246.912.841
         40 41   Asociatii si fundatii                  395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     32.716.658
                                    32.716.658                        32.716.658
         40 72    Finantarea programelor
                  experimentale pentru reforma
                  bugetara                           25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 78    Transferuri pentru executarea
                  lucrarilor de consolidare la
                  Palatul de Justitie                10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL              601.027.148        9.249.435
                                   601.027.148        9.249.435      610.276.583
         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                            373.523.645
                                   373.523.645                       373.523.645
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             373.523.645
                                   373.523.645                       373.523.645
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           265.561.963
                                   265.561.963                       265.561.963
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        107.961.682
                                   107.961.682                       107.961.682
     01        Presedintia Romaniei                  78.941.660
   -11.252.635                      67.689.025                        67.689.025
     02        Autoritati legislative               784.295.582
                                   784.295.582                       784.295.582
     03        Autoritati judecatoresti           2.720.861.142
                                 2.720.861.142                     2.720.861.142
     04        Alte organe ale autoritatilor
               publice                              343.982.927
    32.250.000                     376.232.927                       376.232.927
     05        Autoritati executive               3.682.542.071       25.423.736
    23.252.635                   3.705.794.706       25.423.736    3.731.218.442
5400            Partea a II-a - APARARE,
                ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                NATIONALA                        27.347.532.927    2.767.793.324
   250.000.000                  27.597.532.927    2.767.793.324   30.365.326.251
         01     CHELTUIELI CURENTE               22.196.529.355
    15.000.000                  22.211.529.355                    22.211.529.355
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          13.433.138.247
                                13.433.138.247                    13.433.138.247
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         6.548.847.846
    15.000.000                   6.563.847.846                     6.563.847.846
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        622.863.453
                                   622.863.453                       622.863.453
         39       Transferuri consolidabile         185.046.560
                                   185.046.560                       185.046.560
         39 10    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen       122.330.560
                                   122.330.560                       122.330.560
         39 11    Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care executa o
                  pedeapsa privativa de
                  libertate sau arest
                  preventiv                          62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile       437.816.893
                                   437.816.893                       437.816.893
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            3.616.652
                                     3.616.652                         3.616.652
         40 15    Plati compensatorii               232.092.810
                                   232.092.810                       232.092.810
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                      3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       198.238.791
                                   198.238.791                       198.238.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                678.265.570    2.767.793.324
   235.000.000                     913.265.570    2.767.793.324    3.681.058.894
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            4.472.738.002
                                 4.472.738.002                     4.472.738.002
         85    Rambursari de credite externe
               si plati de dobanzi si
               comisioane la creditele externe
               contractate de ordonatorii de
               credite                            4.472.738.002
                                 4.472.738.002                     4.472.738.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        3.777.214.834
                                 3.777.214.834                     3.777.214.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       695.523.168
                                   695.523.168                       695.523.168
5401           APARARE NATIONALA                 13.589.935.129    1.704.351.020
  200.000.000                   13.789.935.129    1.704.351.020   15.494.286.149
         01    CHELTUIELI CURENTE                 9.225.495.040
                                 9.225.495.040                     9.225.495.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.851.141.600
                                 5.851.141.600                     5.851.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.943.962.656
                                 2.943.962.656                     2.943.962.656
         38      TRANSFERURI                        430.390.784
                                   430.390.784                       430.390.784
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         40       Transferuri neconsolidabile       360.434.784
                                   360.434.784                       360.434.784
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           1.050.974
                                     1.050.974                         1.050.974
         40 15     Plati compensatorii              232.092.810
                                   232.092.810                       232.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      127.291.000
                                   127.291.000                       127.291.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                296.832.089    1.704.351.020
   200.000.000                     496.832.089    1.704.351.020    2.201.183.109
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            4.067.608.000
                                 4.067.608.000                     4.067.608.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          4.067.608.000
                                 4.067.608.000                     4.067.608.000
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        3.464.968.000
                                 3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       602.640.000
                                   602.640.000                       602.640.000
     01           Administratie centrala            307.015.248
                                   307.015.248                       307.015.248
     02           Aparare nationala si
                  operatiuni de mentinere a
                  pacii                           8.642.147.449    1.704.351.020
   200.000.000                   8.842.147.449    1.704.351.020   10.546.498.469
     03           Actiuni de integrare
                  euroatlantica si pentru
                  constituirea fortei de
                  reactie rapida                  4.310.813.920
                                 4.310.813.920                     4.310.813.920
     04           Parteneriat pentru pace            91.727.550
                                    91.727.550                        91.727.550
     05           Plati compensatorii               238.230.962
                                   238.230.962                       238.230.962
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         13.757.597.798    1.063.442.304
    50.000.000                  13.807.597.798    1.063.442.304   14.871.040.102
         01    CHELTUIELI CURENTE                12.971.034.315
    15.000.000                  12.986.034.315                    12.986.034.315
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           7.581.996.647
                                 7.581.996.647                     7.581.996.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         3.604.885.190
    15.000.000                   3.619.885.190                     3.619.885.190
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01     Alocatii de la buget
                   pentru institutii publice      1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        192.472.669
                                   192.472.669                       192.472.669
         39       Transferuri consolidabile         115.090.560
                                   115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       52.374.560
                                    52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40        Transferuri neconsolidabile       77.382.109
                                    77.382.109                        77.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                       174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                     220.000
                                       220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       70.947.791
                                    70.947.791                        70.947.791
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                381.433.481    1.063.442.304
    35.000.000                     416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              405.130.002
                                   405.130.002                       405.130.002
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            405.130.002
                                   405.130.002                       405.130.002
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          312.246.834
                                   312.246.834                       312.246.834
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        92.883.168
                                    92.883.168                        92.883.168
     01        Administratie centrala               201.779.408
    15.000.000                     216.779.408                       216.779.408
     02        Politie                            4.146.315.917       82.154.304
    15.000.000                   4.161.315.917       82.154.304    4.243.470.221
     03        Protectie si paza contra
               incendiilor                          732.586.283
    10.000.000                     742.586.283                       742.586.283
     04        Paza si supravegherea
               frontierei                         1.385.328.024
                                 1.385.328.024                     1.385.328.024
     05        Jandarmerie                        1.956.090.503
    10.000.000                   1.966.090.503                     1.966.090.503
     06        Siguranta nationala                3.211.095.549      981.288.000
                                 3.211.095.549      981.288.000    4.192.383.549
     07        Penitenciare                       1.689.239.809
                                 1.689.239.809                     1.689.239.809
     50        Alte institutii si actiuni
               privind ordinea publica si
               siguranta nationala                  435.162.305
                                   435.162.305                       435.162.305
5700            Partea a III-a - CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE                 37.696.876.774    1.890.129.625
   241.000.000     21.600.000   37.937.876.774    1.911.729.625   39.849.606.399
         01    CHELTUIELI CURENTE                35.637.618.879      311.774.397
   240.000.000     21.027.600   35.877.618.879      332.801.997   36.210.420.876
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          15.376.804.569       15.443.960
    21.700.000                  15.398.504.569       15.443.960   15.413.948.529
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.658.935.870       99.770.437
    19.000.000     21.027.600    2.677.935.870      120.798.037    2.798.733.907
         34      SUBVENTII                        1.480.335.141
    57.300.000                   1.546.635.141                     1.546.635.141
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.489.335.141
    57.300.000                   1.546.635.141                     1.546.635.141
         38      TRANSFERURI                     16.112.543.299      196.560.000
   142.000.000                  16.254.543.299      196.560.000   16.451.103.299
         39       Transferuri consolidabile         123.634.800
                                   123.634.800                       123.634.800
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.234.800
                                     1.234.800                         1.234.800
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40        Transferuri neconsolidabile   15.988.908.499      196.560.000
   142.000.000                  16.130.908.499      196.560.000   16.327.468.499
         40 02     Burse                            671.398.969
    51.600.000                     722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.955.393
                                 4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii
                   si indemnizatii                    9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          31.234.221
                                    31.234.221                        31.234.221
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
     2.000.000                       4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
     2.100.000                      17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
     3.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               20.000.000
     4.000.000                      24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare
                   si plasament familial            138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           22.000.000
                                    22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   261.309.651      151.200.000
                                   261.309.651      151.200.000      412.509.651
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      469.378.000
    40.000.000                     509.378.000                       509.378.000
         40 61     Sustinerea cultelor              142.800.000
                                   142.800.000                       142.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             428.943.683
                                   428.943.683                       428.943.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei
                   Romane, pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                       82.900.000
    39.300.000                     122.200.000                       122.200.000
         40 80     Alte transferuri                   1.998.775
                                     1.998.775                         1.998.775
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                720.819.481    1.578.355.228
     1.000.000        572.400      721.819.481    1.578.927.628    2.300.747.109
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            1.338.438.414
                                 1.338.438.414                     1.338.438.414
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.338.438.414
                                 1.338.438.414                     1.338.438.414
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                          864.203.133
                                   864.203.133                       864.203.133
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       474.235.281
                                   474.235.281                       474.235.281
5701           INVATAMANT                        20.096.866.359      427.680.000
    75.000.000                  20.171.866.359      427.680.000   20.599.546.359
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.699.947.296      246.240.000
    75.000.000                  19.774.947.296      246.240.000   20.021.187.296
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.519.326.777       15.443.960
                                 4.519.326.777       15.443.960   14.534.770.737
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.146.769.466       79.596.040
                                 1.146.769.466       79.596.040    1.226.365.506
         34      SUBVENTII                          426.124.786
    23.400.000                     449.524.786                       449.524.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                426.124.786
    23.400.000                     449.524.786                       449.524.786
         38      TRANSFERURI                      3.607.726.267      151.200.000
    51.600.000                   3.659.326.267      151.200.000    3.810.526.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.606.550.267      151.200.000
    51.600.000                   3.658.150.267      151.200.000    3.809.350.267
         40 02     Burse                            671.398.969
    51.600.000                     722.998.969                       722.998.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   229.257.716      151.200.000
                                   229.257.716      151.200.000      380.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate
                   studentilor                        3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului
                   de cult                            1.499.807
                                     1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.393.775
                                     1.393.775                         1.393.775
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                276.974.263      181.440.000
                                   276.974.263      181.440.000      458.414.263
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                           42.660.000
                                    42.660.000                        42.660.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        77.284.800
                                    77.284.800                        77.284.800
     01           Administratie centrala             47.304.295
                                    47.304.295                        47.304.295
     02           Invatamant prescolar              978.872.351
                                   978.872.351                       978.872.351
     03           Invatamant primar si
                  gimnazial                       7.233.862.290      199.065.630
                                 7.233.862.290      199.065.630    7.435.927.920
     04           Invatamant liceal               3.648.352.479       77.414.370
     4.500.000                   3.652.852.479       77.414.370    3.730.266.849
     05           Invatamant profesional            372.171.330
                                   372.171.330                       372.171.330
     06           Invatamant postliceal              98.000.000
                                    98.000.000                        98 000.000
     08           Invatamant special                857.480.593
                                   857.480.593                       857.480.593
     03           Invatamant superior             3.943.585.003      151.200.000
    47.100.000                   3.990.685.003      151.200.000    4.141.885.003
     10           Biblioteci centrale,
                  universitare si pedagogice        182.929.840
                                   182.929.840                       182.929.840
     14           Internate, camine si cantine
                  pentru elevi si studenti          272.766.620
    23.400.000                     296.166.620                       296.166.620
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   856.312.270
                                   856.312.270                       856.312.270
     50           Alte institutii si actiuni
                  de invatamant                   1.605.229.288
                                 1.605.229.288                     1.605.229.288
5801           SANATATE                           3.794.586.165    1.387.929.600
   100.000.000                   3.894.586.165    1.387.929.600    5.282.515.765
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.239.009.090
   100.000.000                   2.339.009.090                     2.339.009.090
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             622.199.463
    20.700.000                     642.899.463                       642.899.463
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           467.536.342
                                   467.536.342                       467.536.342
         34      SUBVENTII                           13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         38      TRANSFERURI                      1.135.308.285
    79.300.000                   1.214.608.285                     1.214.608.285
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen            5.880
                                         5.880                             5.880
         40       Transferuri neconsolidabile     1.135.302.405
    79.300.000                   1.214.602.405                     1.214.602.405
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           11.072.759
                                    11.072.759                        11.072.759
         40 44    Programe pentru sanatate          561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     10.251.646
                                    10.251.646                        10.251.646
         40 60    Transferuri pentru actiuni
                  de sanatate                       469.378.000
    40.000.000                     509.378.000                       509.378.000
         40 79    Transferuri pentru aparatura
                  medicala de mare performanta       82.900.000
    39.300.000                     122.200.000                       122.200.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                350.212.866    1.387.929.600
   350.212.866                   1.387.929.600                     1.738.142.466
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            1.205.364.209
                                 1.205.364.209                     1.205.364.209
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           1.205.364.209
                                 1.205.364.209                     1.205.364.209
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           818.819.160
                                   818.819.160                       818.819.160
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        386.545.049
                                   386.545.049                       386.545.049
     01          Administratie centrala             278.986.326
                                   278.986.326                       278.986.326
     03          Spitale                            730.814.306    1.387.929.600
                                   730.814.306    1.387.929.600    2.118.743.906
     04          Sanatorii de recuperare si
                 balneare                            10.837.713
                                    10.837.713                        10.837.713
     05          Crese                               46.021.243
                                    46.021.243                        46.021.243
     07          Centre de transfuzii
                 sanguine                           190.000.000
                                   190.000.000                       190.000.000
     09          Centre de sanatate                  68.657.387
                                    68.657.387                        68.657.387
     25          Servicii publice
                 descentralizate                  1.518.884.523
    85.000.000                   1.603.884.523                     1.603.884.523
     50          Alte institutii si actiuni
                 sanitare                           950.384.667
    15.000.000                     965.384.667                       965.384.667
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET                      2.798.333.826       10.800.000
    66.000.000     21.600.000    2.864.333.826       32.400.000    2.896.733.826
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.728.200.064        9.104.400
    65.000.000     21.027.600    2.793.200.064       30.132.000    2.823.332.064
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             109.850.644
     1.000.000                     110.850.644                       110.850.644
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           748.740.018        9.104.400
    19.000.000     21.027.600      767.740.018       30.132.000      797.872.018
         34      SUBVENTII                        1.041.685.587
    33.900.000                   1.075.585.587                     1.075.585.587
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.041.685.587
    33.900.000                   1.075.585.587                     1.075.585.587
         38      TRANSFERURI                        827.923.815
    11.100.000                     839.023.815                       839.023.815
         39       Transferuri consolidabile              52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen           52.920
                                        52.920                            52.920
         40       Transferuri neconsolidabile       827.870.895
    11.100.000                     838.970.895                       838.970.895
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale       16.345.950
                                    16.345.950                        16.345.950
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                                15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
     2.000.000                       4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
     2.100.000                      17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
     3.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                        900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               20.000.000
     4.000.000                      24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret           22.000.000
                                    22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    16.476.689
                                    16.476.689                        16.476.689
         40 61     Sustinerea cultelor              142.800.000
                                   142.800.000                       142.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului
                   de cult                          427.443.876
                                   427.443.876                       427.443.876
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei
                   Romane, pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 68.395.362        1.695.600
     1.000.000        572.400       69.395.362        2.268.000       71.663.362
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
     01           Administratie centrala             83.430.254
                                    83.430.254                        83.430.254
     02           Biblioteci publice
                  nationale                          38.500.000
                                    38.500.000                        38.500.000
     04           Muzee                             154.707.171
    14.000.000                     168.707.171                       168.707.171
     05           Teatre si institutii
                  profesioniste de spectacole
                  si concerte                       220.149.528
     9.000.000                     229.149.528                       229.149.528
     15           Culte religioase                  573.833.256
                                   573.833.256                       573.833.256
     20           Activitatea sportiva              673.010.558
     8.000.000                     681.010.558                       681.010.558
     21           Activitatea de tineret             24.228.250
                                    24.228.250                        24.228.250
     25           Servicii publice
                  descentralizate                    50.052.338
                                    50.052.338                        50.052.338
     50           Alte institutii si actiuni
                  privind cultura, religia si
                  activitatea sportiva si de
                  tineret                           980.422.471       10.800.000
    35.000.000     21.600.000    1.015.422.471       32.400.000    1.047.822.471
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII AJUTOARE SI INDEMNIZATII   11.007.090.424
    63.720.025                  11.001.090.424       63.720.025   11.070.810.449
         01    CHELTUIELI CURENTE                10.970.462.429       56.429.997
                                10.970.462.429       56.429.997   11.026.892.426
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.427.685
                                   125.427.685                       125.427.685
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                          295.890.044        11.069.997
                                   295.890.044      11.069.997       306.960.041
         34      SUBVENTII                           7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.541.584.932       45.360.000
                                10.541.584.932       45.360.000   10.586.944.932
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile    10.419.184.932       45.360.000
                                10.419.184.932       45.360.000   10.464.544.932
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare
                   I.O.V.R., militari si alte
                   persoane                       4.967.955.393
                                 4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           3.815.512
                                     3.815.512                         3.815.512
         40 19     Alocatia suplimentara
                   pentru familiile cu copii        804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                     605.000
                                       605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84    RAMBURSARI DE CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
               LA CREDITE                            11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         8.667.032
                                     8.667.032                         8.667.032
     01           Administratie centrala             61.324.331        2.160.000
                                    61.324.331        2.160.000       63.484.331
     02           Camine de batrani si
                  pensionari                          2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
     08           Centre de primire a
                  minorilor                             800.000
                                       800.000                           800.000
     09           Ajutor social                      16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
     10           Plasament familial                138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
     15           Alocatia de stat pentru
                  copii                           3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
     17           Ajutoare pentru sotii de
                  militari in termen                    368.162
                                       368.162                           368.162
     18           Centre de primire, triere si
                  cazare a persoanelor care
                  solicita statutul de
                  refugiat                            3.901.220
                                     3.901.220                         3.901.220
     19           Alocatia suplimentara pentru
                  familiile cu copii                804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
     20           Pensii, ajutoare,
                  indemnizatii si sporuri
                  I.O.V.R., veterani de razboi
                  si pentru alte categorii de
                  beneficiari                     2.274.159.439
                                 2.274.159.439                     2.274.159.439
     21           Pensii militari                 2.762.673.874
                                 2.762.673.874                     2.762.673.874
     25           Servicii publice
                  descentralizate                   118.848.059       16.200.025
                                   118.848.059       16.200.025      135.048.084
     29           Concediu platit pentru
                  cresterea copiilor pana la
                  2 ani                               1.459.814
                                     1.459.814                         1.459.814
     50           Alte actiuni privind
                  asistenta sociala, alocatii,
                  pensii, ajutoare si
                  indemnizatii                      835.943.890       45.360.000
                                   835.943.890       45.360.000      881.303.890
6300            Partea a IV-a - SERVICII
                SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                LOCUINTE, MEDIU SI APE            3.189.088.962    1.684.476.000
     2.000.000                   3.191.088.962    1.684.476.000    4.875.564.962
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.240.401.289    1.468.800.000
                                 2.240.401.289    1.468.800.000    3.709.201.289
         02     CHELTUIELI DE PERSONAL              139.537.207
                                   139.537.207                       139.537.207
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            35.018.210
                                    35.018.210                        35.018.210
         38      TRANSFERURI                      2.065.845.872    1.468.800.000
                                 2.065.845.872    1.468.800.000    3.534.645.872
         39 14    Program privind pietruirea
                  drumurilor comunale si
                  alimentarea cu apa a satelor      692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19    Transferuri de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru constructii de
                  locuinte                          571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20    Transferuri de la bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea elaborarii
                  si/sau actualizarii
                  planurilor urbanistice
                  generale si a regulamentelor
                  locale de urbanism                 45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       757.709.872    1.468.800.000
                                   757.709.872    1.468.800.000    2.226.509.872
         40 01    Locuinte                          447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 11    Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            4.895.976
                                     4.895.976                         4.895.976
         40 13    Diferenta de dobanzi
                  aferenta creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 47    Cadastru imobiliar                 14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                    262.063.896    1.468.800.000
                                   262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         40 82    Transferuri pentru actiuni
                  de ecologizare                     28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                680.415.673      215.676.000
     2.000.000                     682.415.673      215.676.000      898.091.673
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              268.272.000
                                   268.272.000                       268.272.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            268 272.000
                                   268 272.000                       268.272.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       268.272.000
                                   268.272.000                       268.272.000
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.410.325.494    1.468.800.000
                                 2.410.325.494    1.468.800.000    3.879.125.494
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.052.722.977    1.468.800.000
                                 2.052.722.977    1.468.800.000    3.521.522.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              14.392.011
                                    14.392.011                        14.392.011
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SI SERVICII                          6.090.070
                                     6.090.070                         6.090.070
         38      TRANSFERURI                      2 032.240.896    1.468.800.000
                                 2.032.240.896    1.468.800.000    3.501.040.896
         39       Transferuri consolidabile       1.308.136.000
                                 1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a
                   satelor                          692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru constructii
                   de locuinte                      571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       724.104.896    1.468.800.000
                                   724.104.896    1.468.800.000    2.192.904.896
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor
                   bancare, subventionata
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                             1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   262.063.896    1.468.800.000
                                   262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 93.866.517
                                    93.866.517                        93.866.517
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                       263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
     01           Administratie centrala             20.863.818
                                    20.863.818                        20.863.818
     08           Locuinte                        1.112.525.780
                                 1.112.525.780                     1.112.525.780
     50           Alte actiuni privind
                  dezvoltarea publica si
                  locuinte                        1.276.935.896    1.468.800.000
                                 1.276.935.896    1.468.800.000    2.745.735.896
6401           MEDIU SI APE                         778.763 468      215.676.000
     2.000.000                     780.763.468      215.676.000      996.439.468
         01    CHELTUIELI CURENTE                   187.678.312
                                   187.678.312                       187.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.145.196
                                   125.145.196                       125.145.196
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            28.928.140
                                    28.928.140                        28.928.140
         38      TRANSFERURI                         33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40       Transferuri neconsolidabile        33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.854.976
                                     4.854.976                         4.854.976
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                586.549.156      215.676.000
     2.000.000                     588.549.156      215.676.000      804.225.156
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
     01           Dezvoltare surse de apa,
                  acumulari si amenajari
                  hidrotehnice                      478.377.640      205.676.000
     2.000.000                     480.377.640     205.676.000       686.053.640
     02           Supraveghere si protectie a
                  mediului, reducerea si
                  controlul poluarii                277.817.760       10.000.000
                                   277.817.760      10.000.000       287.817.760
     03           Prospectiuni geologice
                  privind sursele de apa                950.000
                                       950.000                          950.000
     04           Controlul activitatilor
                  nucleare                           21.618.068
                                    21.618.068                        21.618.068
6600            Partea a V-a - ACTIUNI
                ECONOMICE                        25.686.684.829    4.872.808.800
   898.000.000    -36.720.000   26.584.684.829    4.836.088.800   31.420.773.629
         01    CHELTUIELI CURENTE                20.810.436.755    3.163.600.800
   796.000.000                  21.606.436.755    3.163.600.800   24.770.037.555
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           1.250.229.048
    -2.000.000                   1.248.229.048                     1.248.229.048
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.107.657.751
    58.000.000                   1.165.657.751                     1.165.657.751
         34      SUBVENTII                        3.468.978.929       17.280.000
   200.000.000                   3.668.978.929       17.280.000    3.686.258.929
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 57.104.646       17.280.000
                                    57.104.646       17.280.000       74.384.646
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.057.742.027
   150.000.000                   2.207.742.027                     2.207.742.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si
                  tarif                           1.354.132.256
    50.000.000                   1.404.132.256                     1.404.132.256
         36      PRIME                              676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         38      TRANSFERURI                     14.307.271.027    3.146.320.800
   191.000.000                  14.498.271.027    3.146.320.800   17.644.591.827
         40       Transferuri neconsolidabile    14.307.271.027    3.146.320.800
   191.000.000                  14.498.271.027    3.146.320.800   17.644.591.827
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          32.523.790
                                    32.523.790                        32.523.790
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        600.000.000        2.527.200
   100.000.000                     700.000.000        2.527.200      702.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           250.000.000       52.358.400
    60.000.000                     310.000.000       52.358.400      362.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
    30.000.000                     380.000.000                       380.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului National de
                   Preaderare                       409.151.118
                                   409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        72.332.600
     8.800.000                      81.132.600                        81.132.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
                                 4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.428.904.377    3.087.115.200
                                 1.428.904.377    3.087.115.200    4.516.019.577
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
                                   765.362.873                       765.362.873
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 80     Alte transferuri                  58.979.000        4.320.000
                                    58.979.000        4.320.000       63.299.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         42.183.710
    -7.800.000                      34.383.710                        34.383.710
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL              1.935.014.318    1.709.208.000
   102.000.000    -36.720.000    2.037.014.318    1 672.488.000    3.709.502.318
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.941.233.756
                                 2.941.233.756                     2.941.233.756
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.941.233.756
                                 2.941.233.756                     2.941.233.756
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        1.636.865.093
                                 1.636.865.093                     1.636.865.093
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.304.368.663
                                 1.304.368.663                     1.304.368.663
6601           INDUSTRIE                          4.147.645.795       56.678.400
  300.000.000                    4.447.645.795       56.678.400    4.504.324.195
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.300.771.895       56.678.400
  240.000.000                    3.540.771.895       56.678.400    3.597.450.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             179.153.607
                                   179.153.607                       179.153.607
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           156.068.016
                                   156.068.016                       156.068.016
         34      SUBVENTII                        2.053.375.000
  150.000.000                    2.203.375.000                     2.203.375.000
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 6.475.000
                                     6.475.000                         6.475.000
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                     2.045.900.000
  150.000.000                    2.195.900.000                     2.195.900.000
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         38      TRANSFERURI                        912.175.272       56.678.400
   90.000.000                    1.002.175.272       56.678.400    1.058.853.672
         40       Transferuri neconsolidabile       912.175.272       56.678.400
   90.000.000                    1.002.175.272       56.678.400    1.058.853.672
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale       11.124.000
                                    11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor          250.000.000        52.358.400
   60.000.000                      310.000.000      52.358.400       362.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                          350.000.000
   30.000.000                      380.000.000                       380.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                           35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                  168.600.000
                                   168.600.000                       168.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II              10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   18.590.343
                                    18.590.343                        18.590.343
         40 80     Alte transferuri                  2.979.000         4.320.000
                                     2.979.000       4.320.000         7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                   65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                813.350.700
    60.000.000                     873.350.700                       873.350.700
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                               33.523.200
                                    33.523.200                        33.523.200
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             33.523.200
                                    33.523.200                        33.523.200
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                            7.473.600
                                     7.473.600                         7.473.600
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        26.049.600
                                    26.049.600                        26.049.600
     01           Administratie centrala            273.938.623       47.520.000
                                   273.938.623       47.520.000      321.458.623
     02           Prospectiuni si lucrari
                  geologice pentru
                  descoperirea de resurse
                  minerale                           89.000.000
                                    89.000.000                        89.000.000
     03           Combustibili minerali solizi    1.135.405.000
    93.900.000                   1.229.305.000                     1.229.305.000
     06           Resurse minerale, altele
                  decat combustibili              1.728.074.000
   168.000.000                   1.896.074.000                     1.896.074.000
     07           Industrie prelucratoare           198.004.549
                                   198.004.549                       198.004.549
     50           Alte cheltuieli in domeniul
                  industriei                        723.223.623        9.158.400
    38.100.000                     761.323.623        9.158.400      770.482.023
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        9.210.041.353      106.164.000
   489.200.000                   9.699.241.353      106.164.000    9.805.405.353
         01    CHELTUIELI CURENTE                 8.671.580.751       15.120.000
   447.200.000                   9.118.780.751       15.120.000    9.133.900.751
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             932.901.264
    -2.000.000                     930.901.264                       930.901.264
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           627.280.321
    58.000.000                     685.280.321                       685.280.321
         34      SUBVENTII                        1.353.132.256
    50.000.000                   1.403.132.256                     1.403.132.256
         35 03     Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.353.132.256
    50.000.000                   1.403.132.256                     1.403.132.256
         36      PRIME                              676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         38      TRANSFERURI                      5.081.966.910       15.120.000
    -7.800.000                   5.074.166.910       15.120.000    5.089.286.910
         40       Transferuri neconsolidabile     5.081.966.910       15.120.000
    -7.800.000                   5.074.166.910       15.120.000    5.089.286.910
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.100.000
                                     8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
                                 4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    20.683.200       15.120.000
                                    20.683.200       15.120.000       35.803.200
         40 80     Alte transferuri                  55.000.000
                                    55.000.000                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         42.183.710
    -7.800.000                      34.383.710                        34.383.710
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                422.524.968       91.044.000
    42.000.000                     464.524.968       91.044.000      555.568.968
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                           79.267.493
                                    79.267.493                        79.267.493
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                        36.668.141
                                    36.668.141                        36.668.141
     01           Administratie centrala             94.176.051
    -2.000.000                      92.176.051                        92.176.051
     02           Amendare soluri acide si
                  alcaline                            7.442.103
                                     7.442.103                         7.442.103
     03           Acoperire sume fixe la
                  seminte                           400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
     04           Combatere daunatori si boli
                  in sectorul vegetal               218.431.987
     4.000.000                     222.431.987                       222.431.987
     05           Reproductie si selectie
                  animale, prevenire si
                  combatere boli in sectorul
                  animal                            193.609.989
    17.500.000                     211.109.989                       211.109.989
     06           Programe pentru sustinerea
                  preturilor la produsele
                  agricole                           55.788.344
                                    55.788.344                        55.788.344
     07           Subventionare dobanzi
                  aferente creditelor bancare
                  acordate producatorilor
                  agricoli                          158.132.256
                                   158.132.256                       158.132.256
     10           Alte programe pentru
                  sprijinirea producatorilor
                  agricoli                        5.749.900.000
   350.000.000                   6.099.900.000                     6.099.900.000
     14           Imbunatatiri funciare,
                  irigatii, desecari si
                  combatere a eroziunii
                  solului                           780.570.000
    62.000.000                     842.570.000                       842.570.000
     15           Silvicultura                      198.298.550       91.044.000
    -8.800.000                     189.498.550       91.044.000      280.542.550
     25           Servicii publice
                  descentralizate                 1.142.857.451
    59.500.000                   1.202.357.451                     1.202.357.451
     50           Alte unitati si actiuni din
                  domeniul agriculturii si
                  silviculturii                     210.834.622       15.120.000
     7.000.000                     217.834.622       15.120.000      232.954.622
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.941.182.244    4.690.159.200
   -36.720.000                   9.941.182.244    4.653.439.200   14.594.621.444
         01    CHELTUIELI CURENTE                 6.560.389.568    3.071.995.200
                                 6.560.389.568    3.071.995.200    9.632.384.768
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            57.295.469
                                    57.295.469                        57.295.469
         34      SUBVENTII                           11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         35 02     Subventii pe produse si
                   activitati                        11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         38      TRANSFERURI                      6.440.259.075    3.071.995.200
                                 6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40       Transferuri neconsolidabile     6.440.259.075    3.071.995.200
                                 6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.262.120
                                     8.262.120                         8.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.389.522.834    3.071.995.200
                                 1.389.522.834    3.071.995.200    4.461.518.034
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
                                   765.362.873                       765.362.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                590.915.076    1.618.164.000
                  -36.720.000      590.915.076    1.581.444.000    2.172.359.076
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                            2.789.877.600
                                 2.789.877.600                     2.789.877.600
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.789.877.600
                                 2.789.877.600                     2.789.877.600
         85 01     Rambursari de credite
                   externe                        1.550.124.000
                                 1.550.124.000                     1.550.124.000
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.239.753.600
                                 1.239.753.600                     1.239.753.600
     01           Administratie centrala            185.810.284      199.152.000
                  -36.720.000      185.810.284      162.432.000      348.242.284
     02           Aviatie civila                  1.482.295.395    1.054.728.000
                                 1.482.295.395    1.054.728.000    2.537.023.395
     03           Navigatie civila                  220.284.540      292.399.200
                                   220.284.540      292.399.200      512.683.740
     05           Drumuri si poduri               2.406.588.577    2.495.080.800
                                 2.406.588.577    2.495.080.800    4.901.669.377
     06           Transport feroviar              4.834.603.764      368.280.000
                                 4.834.603.764      368.280.000    5.202.883.764
     07           Transport in comun                786.278.052      280.519.200
                                   786.278.052      280.519.200    1.066.797.252
     10           Comunicatii                        24.321.632
                                    24.321.632                        24.321.632
     50           Alte cheltuieli in domeniul
                  transporturilor si
                  comunicatiilor                      1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.387.815.437       19.807.200
   108.800.000                   2.496.615.437       19.807.200    2.516.422.637
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.277.694.541       19.807.200
   108.800.000                   2.386.494.541       19.807.200    2.406.301.741
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              87.181.180
                                    87.181.180                        87.181.180
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           267.013.945
                                   267.013.945                       267.013.945
         34      SUBVENTII                           50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      1.872.869.770        2.527.200
   108.800.000                   1.981.669.770        2.527.200    1.984.196.970
         40       Transferuri neconsolidabile     1.872.869.770        2.527.200
   108.800.000                   1.981.669.770        2.527.200    1.984.196.970
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale        5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        600.000.000        2.527.200
   100.000.000                     700.000.000        2.527.200      702.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului National de
                   Preaderare                       409.151.118
                                   409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        72.332.600
     8.800.000                      81.132.600                        81.132.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si
                   ingheturilor                         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                       108.000
                                       108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 86     Programul de realizare
                   a sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                108.223.574
                                   108.223.574                       108.223.574
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85       Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85 02     Plati de dobanzi si
                   comisioane                         1.897.322
                                    1.897.322                          1.897.322
     01          Administratie centrala             203.873.479       17.280.000
                                  203.873.479        17.280.000      221.153.479
     02          Rezerve materiale nationale
                 si de mobilizare                   275.702.977
                                  275.702.977                        275.702.977
     03          Prevenirea si combaterea
                 inundatiilor si
                 ingheturilor                         1.288.487
                                    1.288.487                          1.288.487
     04          Meteorologie si hidrologie          72.332.600
     8.800.000                     81.132.600                         81.132.600
     05          Stimularea productiei de
                 export si a exportului             700.000.000
                                  700.000.000                        700.000.000
     06          Actiuni de cooperare
                 economica internationala            20.000.000
                                   20.000.000                         20.000.000
     07          Stimularea intreprinderilor
                 mici si mijlocii                    50.000.000
                                   50.000.000                         50.000.000
     10          Sistemul National
                 Antigrindina                        15.000.000
                                   15.000.000                         15.000.000
     18          Fondul National de
                 Preaderare                         409.151.118
                                  409.151.118                        409.151.118
     19          Sustinerea programelor
                 de dezvoltare regionala            600.848.882        2.527.200
   100.000.000                     700.848.882        2.527.200      703.376.082
     50          Alte cheltuieli pentru
                 actiuni economice                   39.617.894
                                    39.617.894                        39.617.894
7100            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      2.306.943.619       79.920.000
   250.000.000                   2.556.943.619       79.920.000    2.636.863.619
         01    CHELTUIELI CURENTE                 2.217.617.865       79.920.000
   250.000.000                   2.467.617.865       79.920.000    2.547.537.865
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             551.677.136
    51.000.000                     602.677.136                       602.677.136
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           761.480.607
   139.000.000                     900.480.607                       900.480.607
         34      SUBVENTII                           93.094.664
                                    93.094.664                        93.094.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        811.365.458       79.920.000
    60.000.000                     871.365.458       79.920.000      951.285.458
         39       Transferuri consolidabile             735.000
                                       735.000                           735.000
         39 10     Transferuri din bugetul
                   de stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele
                   care satisfac serviciul
                   militar in termen                    735.000
                                       735.000                           735.000
         40       Transferuri neconsolidabile       810.630.458       79.920.000
    60.000.000                     870.630.458       79.920.000      950.550.458
         40 11     Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale       29.011.558
                                    29.011.558                        29.011.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
    40.000.000                     194.000.000                       194.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                          34.289.431
                                    34.289.431                        34.289.431
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
                                    30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate
                   din actiuni in
                   reprezentarea intereselor
                   statului, potrivit
                   dispozitiilor legale             275.000.000
                                   275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   136.377.069
                                   136.377.069                       136.377.069
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
    20.000.000                      60.900.000                        60.900.000
         40 80     Alte transferuri                  48.052.400
                                    48.052.400                        48.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 83.277.754
                                    83.277.754                        83.277.754
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.338.313.937
   250.000.000                   1.588.313.937                     1.588.313.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.256.754.728
   250.000.000                   1.506.754.728                     1.506.754.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             220.700.692
    51.000.000                     271.700.692                       271.700.692
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           665.904.364
   139.000.000                     804.904.364                       804.904.364
         34      SUBVENTII                            1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 01     Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         38      TRANSFERURI                        368.955.008
   60.000.000                      428.955.008                       428.955.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       368.837.408
    60.000.000                     428.837.408                       428.837.408
         40 11    Contributii si cotizatii
                  la organisme internationale        29.011.558
                                    29.011.558                        29.011.558
         40 16    Fondul de
                  cercetare-dezvoltare              154.000.000
    40.000.000                     194.000.000                       194.000.000
         40 17    Fondul pentru stimularea
                  inovarii                           34.289.431
                                    34.289.431                        34.289.431
         40 55    Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     72.584.019
                                    72.584.019                        72.584.019
         40 59    Transferuri pentru
                  cercetare-dezvoltare
                  (granturi)                         40.900.000
    20.000.000                      60.900.000                        60.900.000
         40 80    Alte transferuri                   38.052.400
                                    38.052.400                        38.052.400
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
     01        Administratie centrala                91.090.255
     6.000.000                      97.090.255                        97.090.255
     02        Cercetare fundamentala               168.260.819
    75.474.411                     243.735.230                       243.735.230
     03        Cercetare aplicativa si
               experimentala                        961.756.109
   161.525.589                   1.123.281.698                     1.123.281.698
     50        Alte institutii si actiuni
               pentru cercetare stiintifica         117.206.754
     7.000.000                     124.206.754                       124.206.754
7201           ALTE ACTIUNI                          968.629.682      79.920.000
                                   968.629.682        79.920.000   1.048.549.682
         01    CHELTUIELI CURENTE                    960.863.137      79.920.000
                                   960.863.137        79.920.000   1.040.783.137
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              330.976.444
                                   330.976.444                       330.976.444
         20      CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII                        95.576.243
                                    95.576.243                        95.576.243
         34      SUBVENTII                           91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        442.410.450       79.920.000
                                   442.410.450       79.920.000      522.330.450
         39       Transferuri consolidabile             617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          617.400
                                       617.400                           617.400
         40       Transferuri neconsolidabile       441.793.050       79.920.000
                                   441.793.050       79.920.000      521.713.050
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului Roman de
                   Dezvoltare Sociala                30.000.000       79.920.000
                                    30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           275.000.000
                                   275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
         40 80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               6.084.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          6.084.000
                                     6.048.000                         6.048.000
     01          Administratie centrala vamala
                 si unitati teritoriale             336.173.900
                                   336.173.900                       336.173.900
     06          Cheltuieli pentru aplicarea
                 tratatelor internationale            1.794.575
                                     1.794.575                         1.794.575
     07          Protectie civila                   103.957.179
                                   103.957.179                       103.957.179
     08          Executarea silita a
                 creantelor bugetare                 15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
     10          Despagubiri civile, precum
                 si cheltuieli judiciare si
                 extrajudiciare derivate din
                 actiuni in reprezentarea
                 intereselor statului potrivit
                 dispozitiilor legale               275.000.000
                                   275.000.000                       275.000.000
     11          Onorarii pentru expertizele
                 contabile dispuse in cadrul
                 procesului penal                     3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
     19          Zboruri speciale                    91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
     20          Fondul Roman de Dezvoltare
                 Sociala                             36.048.000       79.920.000
                                    36.048.000       79.920.000      115.968.000
     50          Alte cheltuieli                    105.756.028
                                   105.756.028                       105.756.028
7500           Partea a VIII-a - CHELTUIELI
               DIN FONDURI LA DISPOZITIA
               GUVERNUL ROMANIEIUI                            27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
7501           CHELTUIELI DIN FONDURI
               LA DISPOZITIA GUVERNULUI              27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                   27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         38      TRANSFERURI                         27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         40      Transferuri neconsolidabile         27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         40 80    Alte transferuri                   27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
     01         Cheltuieli din fondul de
                interventie                          14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
     02         Cheltuieli din fondul pentru
                relatiile cu Republica Moldova       13.000.000
                                    13.000.000                        13.000.000
8500           Partea a XI-a - TRANSFERURI        2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL
               DE STAT                            2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         38      TRANSFERURI                      2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         39      Transferuri consolidabile        2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         39 03   Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru investitii finantate
                 partial din imprumuturi
                 externe                         1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04   Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul
                 asigurarilor sociale de stat      836.106.603
                                   836.106.603                       836.106.603
         39 07   Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru sustinerea sistemului
                 de protectie a drepturilor
                 copilului                         673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
     03          Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru investitii finantate
                 partial din imprumuturi
                 externe                         1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
     04          Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul
                 asigurarilor sociale de stat       836.106.603
                                   836.106.603                       836.106.603
     11          Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru sustinerea sistemului
                 de protectie a drepturilor
                 copilului                          673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
8600           Partea a XII-a - IMPRUMUTURI
               ACORDATE                              36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
8601            IMPRUMUTURI                          36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         79      IMPRUMUTURI ACORDATE                36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02    Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale                36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace de
                  existenta                             550.000
                                       550.000                           550.000
     02         Imprumuturi pentru finalizarea
                unor obiective aprobate prin
                conventii bilaterale si
                acorduri interguvernamentale         36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
     05         Imprumuturi acordate
                persoanelor care beneficiaza
                de statutul de refugiat si
                sunt lipsite de mijloace de
                existenta                               550.000
                                       550.000                           550.000
8800           Partea a XIII-a - PLATI DE
               DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI        45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI        45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
     01           Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.627.327.612
                              28.627.327.612                      28.627.327.612
     02           Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 1.758.200.000
                               1.758.200.000                       1.758.200.000
     03           Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscul garantiilor date de
                  stat, in conditiile legii       7.433.800.000
                               7.433.800.000                       7.433.800.000
     04           Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        4.032.700.000
                               4.032.700.000                       4.032.700.000
     05           Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        3.572.700.000
                                 3.572.700.000                     3.572.700.000
9500           Partea a XV-a - FONDURI
               DE REZERVA                           933.824.292
   142.750.000                   1.076.574.292                     1.076.574.292
9501           FONDURI DE REZERVA                   933.824.292
   142.750.000                   1.076.574.292                     1.076.574.292
     01           Fond de rezerva bugetara
                  la dispozitia Guvernului          820.324.292
    67.750.000                     888.074.292                       888.074.292
     02           Fond de interventie la
                  dispozitia Guvernului             100.000.000
    75.000.000                     175.000.000                       175.000.000
     03           Fond la dispozitia Guvernului
                  Romaniei pentru relatiile
                  cu Republica Moldova               13.500.000
                                    13.500.000                        13.500.000
9901           DEFICIT                          -36.411.000.000  -11.320.551.485
   222.000.000     15.120.000  -36.189.000.000  -11.305.431.485  -47.494.431.485
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
                   - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                  Program         Intrari de   :
  I  II III IV                                   actualizat     credite externe:
                                                buget de stat                  : _______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente               Program        Intrari de
:____________________________    rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de     buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
5001             II. CHELTUIELI - TOTAL         153.069.859.000   11.320.551.485
 1.828.000.000    -15.120.000  154.897.859.000   11.305.431.485  166.203.290.485
         01    CHELTUIELI CURENTE               138.933.835.239    5.040.269.498
 1.488.000.000     21.027.600  140.421.835.239    5.061.297.098  145.483.132.337
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          35.273.289.821       15.659.960
   113.950.000                  35.387.239.821       15.659.960   35.402.899.781
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                        12.884.401.135      115.728.738
   232.000.000     21.027.600   13.116.401.135      136.756.338   13.253.157.473
         34      SUBVENTII                        6.669.771.643       17.280.000
   257.300.000                   6.927.071.643       17.280.000    6.944.351.643
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              3.165.997.360       17.280.000
    57.300.000                   3.223.297.360       17.280.000    3.240.577.360
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.149.642.027
   150.000.000                   2.299.642.027                     2.299.642.027
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si tarif   1.354.132.256
    50.000.000                   1.404.132.256                     1.404.132.256
         36      PRIME                              676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         38      TRANSFERURI                     37.071.520.736    4.891.600.800
   393.000.000                  37.464.520.736    4.891.600.800   42.356.121.536
         39       Transferuri consolidabile       4.427.158.963
                                 4.427.158.963                     4.427.158.963
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat     836.106.603
                                   836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                        673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      124.300.360
                                   124.300.360                       124.300.360
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de
                   locuinte                         571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii
                   si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice
                   generale si a regulamentelor
                   locale de urbanism                45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile    32.644.361.773    4.891.600.800
   393.000.000                  33.037.361.773    4.891.600.800   37.928.962.573
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 02     Burse                            671.398.969
    51.600.000                     722.998.969                       722.998.969
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      4.967.955.393
                                 4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         348.195.038
                                   348.195.038                       348.195.038
         40 13     Diferenta de dobanzi,
                   aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale               1.015.000
                                     1.015.000                         1.015.000
         40 15     Plati compensatorii              258.204.058
                                   258.204.058                       258.204.058
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
    40.000.000                     194.000.000                       194.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                          34.289.431
                                    34.289.431                        34.289.431
         40 19     Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii               804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        600.000.000        2.527.200
   100.000.000                     700.000.000        2.527.200      702.527.200
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        250.000.000       52.358.400
    60.000.000                     310.000.000       52.358.400      362.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
    30.000.000                     380.000.000                       380.000.000
         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                       409.151.118
                                   409.151.118                       409.151.118
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de dezvoltare
                   sociala                           30.000.000       79.920.000
                                    30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           275.174.540
                                   275.174.540                       275.174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                              3.220.000
                                     3.220.000                         3.220.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
     2.000.000                       4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni si
                   a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
     2.100.000                      17.100.000                        17.100.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
     3.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul Campaniei
                   europene pentru combaterea
                   rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                        900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru carti
                   si publicatii                     20.000.000
     4.000.000                      24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 41     Asociatii si fundatii             18.967.525
                                    18.967.525                        18.967.525
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 45     Programe pentru tineret           22.000.000
                                    22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 48     Meteorologie si hidrologie        72.332.600
     8.800.000                      81.132.600                        81.132.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si ingheturilor         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   188.600.000
                                   188.600.000                       188.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
                                 4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 2.124.845.751    4.707.115.200
                                 2.124.845.751    4.707.115.200    6.831.960.951
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
                                   765.362.873                       765.362.873
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
    20.000.000                      60.900.000                        60.900.000
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      667.616.791
    40.000.000                     707.616.791                       707.616.791
         40 61     Sustinerea cultelor              142.800.000
                                   142.800.000                       142.800.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             428.943.683
                                   428.943.683                       428.943.683
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru reforma
                   bugetara                          25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         40 79     Transferuri pentru aparatura
                   medicala de mare performanta      82.900.000
    39.300.000                     122.200.000                       122.200.000
         40 80     Alte transferuri                 136.030.175        4.320.000
                                   136.030.175        4.320.000      140.350.175
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    93.771.000
                                    93.771.000                        93.771.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         42.183.710
    -7.800.000                      34.383.710                        34.383.710
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         49      DOBANZI                         45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
         50 01    Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.627.327.612
                                28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 1.758.200.000
                                 1.758.200.000                     1.758.200.000
         50 03    Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date de
                  stat in conditiile legii        7.433.800.000
                                 7.433.800.000                     7.433.800.000
         50 04    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        4.032.700.000
                                 4.032.700.000                     4.032.700.000
         50 05    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        3.572.700.000
                                 3.572.700.000                     3.572.700.000
         60      REZERVE                            933.824.292
   142.750.000                   1.076.574.292                     1.076.574.292
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL             4.698.819.944    6.280.281.987
   340.000.000    -36.147.600    5.038.819.944    6.244.134.387   11.282.954.331
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                 36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02    Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale               36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05    Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace de
                  existenta                            550.000
                                       550.000                           550.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           9.400.253.817
                                 9.400.253.817                     9.400.253.817
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           9.400.253.817
                                 9.400.253.817                     9.400.253.817
         85 01    Rambursari de credite externe   6.543.845.023
                                 6.543.845.023                     6.543.845.023
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      2.856.408.794
                                 2.856.408.794                     2.856.408.794
5101           AUTORITATI PUBLICE                 7.610.623.382       25.423.736
    44.250.000                   7.654.873.382       25.423.736    7.680.297.118
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.636.072.589       16.174.301
    44.250.000                   6.680.322.589       16.174.301    6.696.496.890
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           4.521.903.614          216.000
    43.250.000                   4.565.153.614          216.000    4.565.369.614
         10       Cheltuieli cu salariile         3.033.040.056
    29.485.180                   3.062.525.236                     3.062.525.236
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   798.671.525
     7.276.558                     805.948.083                       805.948.083
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         142.919.918
     1.474.610                     144.394.528                       144.394.528
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                       345.210.854          216.000
     2.950.000                     348.160.854          216.000      348.376.854
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara            259.254.026            6.000
     1.950.000                     261.204.026            6.000      261.210.026
         13 02     - deplasari in strainatate        85.956.828          210.000
     1.000.000                      86.956.828          210.000       87.166.828
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate     202.061.261
     2.063.652                     204.124.913                       204.124.913
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.772.460.851       15.958.301
     1.000.000                   1.773.460.851       15.958.301    1.789.419.152
         21       Drepturi cu caracter social        20.592.100
                                    20.592.100                        20.592.100
         22       Hrana                               2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                     665.357.636        2.651.300
                                   665.357.636        2.651.300      668.008.936
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        231.606.333          550.000
                                   231.606.333          550.000      232.156.333
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         40.593.137          700.000
                                    40.593.137          700.000       41.293.137
         27       Reparatii curente                  82.137.795
                                    82.137.795                        82.137.795
         28       Reparatii capitale                423.055.319        1.410.500
                                   423.055.319        1.410.500      424.465.819
         29       Carti si publicatii                14.152.790
                                    14.152.790                        14.152.790
         30       Alte cheltuieli                   286.700.063       10.646.501
                                   286.700.063       10.646.501      297.346.564
         32       Fondul Presedintelui                2.700.000
                                     2.700.000                         2.700.000
         33       Fondul primului-ministru            1.000.000
     1.000.000                       2.000.000                         2.000.000
         34      SUBVENTII                           26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 26.683.100
                                    26.683.100                        26.683.100
         38      TRANSFERURI                        315.025.024
                                   315.025.024                       315.025.024
         40       Transferuri neconsolidabile       315.025.024
                                   315.025.024                       315.025.024
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         246.912.841
                                   246.912.841                       246.912.841
         40 41     Asociatii si fundatii                395.525
                                       395.525                           395.525
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    32.716.658
                                    32.716.658                        32.716.658
         40 72     Finantarea programelor
                   experimentale pentru
                   reforma bugetara                  25.000.000
                                    25.000.000                        25.000.000
         40 78     Transferuri pentru
                   executarea lucrarilor de
                   consolidare la Palatul de
                   Justitie                          10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               601.027.148        9.249.435
                                   601.027.148        9.249.435      610.276.583
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           601.027.148        9.249.435
                                   601.027.148        9.249.435      610.276.583
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             373.523.645
                                   373.523.645                       373.523.645
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             373.523.645
                                   373.523.645                       373.523.645
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           265.561.963
                                   265.561.963                       265.561.963
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        107.961.682
                                   107.961.682                       107.961.682
5401           APARARE NATIONALA                 13.589.935.129    1.704.351.020
   200.000.000                  13.789.935.129    1.704.351.020   15.494.286.149
         01     CHELTUIELI CURENTE                9.225.495.040
                                 9.225.495.040                     9.225.495.040
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           5.851.141.600
                                 5.851.141.600                     5.851.141.600
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         2.943.962.656
                                 2.943.962.656                     2.943.962.656
         38      TRANSFERURI                        430.390.784
                                   430.390.784                       430.390.784
         39       Transferuri consolidabile          69.956.000
                                    69.956.000                        69.956.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   Fondului de asigurari
                   sociale de sanatate,
                   reprezentand contributia
                   datorata de persoanele care
                   satisfac serviciul militar
                   in termen                         69.956.000
                                     69.956.000                       69.956.000
         40       Transferuri neconsolidabile       360.434.784
                                    360.434.784                      360.434.784
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           1.050.974
                                      1.050.974                        1.050.974
         40 15     Plati compensatorii              232.092.810
                                    232.092.810                      232.092.810
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      127.291.000
                                    127.291.000                      127.291.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               296.832.089    1.704.351.020
   200.000.000                     496.832.089    1.704.351.020    2.201.183.109
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           226.832.089    1.704.351.020
   200.000.000                     426.832.089    1.704.351.020    2.131.183.109
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale
                  cu capital majoritar de stat       70.000.000
                                    70.000.000                        70.000.000
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           4.067.608.000
                                 4.067.608.000                     4.067.608.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           4.067.608.000
                                 4.067.608.000                     4.067.608.000
         85 01    Rambursari de credite externe   3.464.968.000
                                 3.464.968.000                     3.464.968.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        602.640.000
                                   602.640.000                       602.640.000
5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
               NATIONALA                         13.757.597.798    1.063.442.304
    50.000.000                  13.807.597.798    1.063.442.304   14.871.040.102
         01     CHELTUIELI CURENTE               12.971.034.315
    15.000.000                  12.986.034.315                    12.986.034.315
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL           7.581.996.647
                                 7.581.996.647                     7.581.996.647
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         3.604.885.190
    15.000.000                   3.619.885.190                     3.619.885.190
         34      SUBVENTII                        1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.591.679.809
                                 1.591.679.809                     1.591.679.809
         38      TRANSFERURI                        192.472.669
                                   192.472.669                       192.472.669
         39       Transferuri consolidabile         115.090.560
                                   115.090.560                       115.090.560
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       52.374.560
                                    52.374.560                        52.374.560
         39 11     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                         62.716.000
                                    62.716.000                        62.716.000
         40       Transferuri neconsolidabile        77.382.109
                                    77.382.109                        77.382.109
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           2.565.678
                                     2.565.678                         2.565.678
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                       174.540                           174.540
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                     220.000
                                       220.000                           220.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                     3.474.100                         3.474.100
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       70.947.791
                                    70.947.791                        70.947.791
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               381.433.481    1.063.442.304
    35.000.000                     416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           381.433.481    1.063.442.304
    35.000.000                     416.433.481    1.063.442.304    1.479.875.785
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             405.130.002
                                   405.130.002                       405.130.002
         85      Rambursari de credite
                 externe si plati de dobanzi
                 si comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             405.130.002
                                   405.130.002                       405.130.002
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                           312.246.834
                                   312.246.834                       312.246.834
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         92.883.168
                                    92.883.168                        92.883.168
5701           INVATAMANT                        20.096.866.359      427.680.000
    75.000.000                  20.171.866.359      427.680.000   20.599.546.359
         01     CHELTUIELI CURENTE               19.699.947.296      246.240.000
    75.000.000                  19.774.947.296      246.240.000   20.021.187.296
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL          14.519.326.777       15.443.960
                                14.519.326.777       15.443.960   14.534.770.737
         10       Cheltuieli cu salariile        10.413.148.404
                                10.413.148.404                    10.413.148.404
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                 2.828.303.186
                                 2.828.303.186                     2.828.303.186
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         507.098.910
                                   507.098.910                       507.098.910
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        41.077.704       15.443.960
                                    41.077.704       15.443.960       56.521.664
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             22.194.624
                                    22.194.624                        22.194.624
         13 02    - deplasari in strainatate         18.883.080       15.443.960
                                    18.883.080       15.443.960       34.327.040
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                          729.698.573
                                   729.698.573                       729.698.573
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.146.769.466       79.596.040
                                 1.146.769.466       79.596.040    1.226.365.506
         21       Drepturi cu caracter social       329.032.458
                                   329.032.458                       329.032.458
         22       Hrana                             362.425.656
                                   362.425.656                       362.425.656
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.644.060
                                     2.644.060                         2.644.060
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      94.403.676
                                    94.403.676                        94.403.676
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         14.232.570       13.310.600
                                    14.232.570       13.310.600       27.543.170
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         18.561.781
                                    18.561.781                        18.561.781
         27       Reparatii curente                  16.776.373
                                    16.776.373                        16.776.373
         28       Reparatii capitale                 88.413.705
                                    88.413.705                        88.413.705
         29       Carti si publicatii                 5.629.658
                                     5.629.658                         5.629.658
         30       Alte cheltuieli                     6.763.529       66.285.440
                                     6.763.529       66.285.440       73.048.969
         31       Manuale                           207.886.000
                                   207.886.000                       207.886.000
         34      SUBVENTII                          426.124.786
    23.400.000                     449.524.786                       449.524.786
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                426.124.786
    23.400.000                     449.524.786                       449.524.786
         38      TRANSFERURI                      3.607.726.267      151.200.000
    51.600.000                   3.659.326.267      151.200.000    3.810.526.267
         39       Transferuri consolidabile           1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.176.000
                                     1.176.000                         1.176.000
         40       Transferuri neconsolidabile     3.606.550.267      151.200.000
    51.600.000                   3.658.150.267      151.200.000    3.809.350.267
         40 02     Burse                            671.398.969
    51.600.000                     722.998.969                       722.998.969
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   229.257.716      151.200.000
                                   229.257.716      151.200.000      380.457.716
         40 57     Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        2.700.000.000
                                 2.700.000.000                     2.700.000.000
         40 58     Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               1.499.807
                                     1.499.807                         1.499.807
         40 80     Alte transferuri                   1.393.775
                                     1.393.775                         1.393.775
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               276.974.263      181.440.000
                                   276.974.263      181.440.000      458.414.263
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           276.974.263      181.440.000
                                   276.974.263      181.440.000      458.414.263
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             119.944.800
                                   119.944.800                       119.944.800
         85 01    Rambursari de credite externe      42.660.000
                                    42.660.000                        42.660.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         77.284.800
                                    77.284.800                        77.284.800
5801           SANATATE                           3.794.586.165    1.387.929.600
   100.000.000                   3.894.586.165    1.387.929.600    5.282.515.765
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.239.009.090
   100.000.000                   2.339.009.090                     2.339.009.090
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             622.199.463
    20.700.000                     642.899.463                       642.899.463
         10       Cheltuieli cu salariile           443.170.838
    14.892.000                     458.062.838                       458.062.838
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   122.709.613
     4.155.000                     126.864.613                       126.864.613
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          21.959.620
       744.600                      22.704.220                        22.704.220
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.316.465
                                     3.316.465                         3.316.465
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.638.265
                                     2.638.265                         2.638.265
         13 02     - deplasari in strainatate           678.200
                                       678.200                           678.200
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                           31.042.927
       908.400                      31.951.327                        31.951.327
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           467.536.342
                                   467.536.342                       467.536.342
         21       Drepturi cu caracter social           322.251
                                       322.251                           322.251
         22       Hrana                               4.809.287
                                     4.809.287                         4.809.287
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                          204.085.822
                                   204.085.822                       204.085.822
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          75.889.683
                                    75.889.683                        75.889.683
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        115.507.974
                                   115.507.974                       115.507.974
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata
                  si echipament                      15.539.964
                                    15.539.964                        15.539.964
         27       Reparatii curente                  20.664.308
                                    20.664.308                        20.664.308
         28       Reparatii capitale                  6.580.324
                                     6.580.324                         6.580.324
         29       Carti si publicatii                   234.500
                                       234.500                           234.500
         30       Alte cheltuieli                    23.902.229
                                    23.902.229                        23.902.229
         34      SUBVENTII                           13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 13.965.000
                                    13.965.000                        13.965.000
         38      TRANSFERURI                      1.135.308.285
    79.300.000                   1.214.608.285                     1.214.608.285
         39       Transferuri consolidabile               5.880
                                         5.880                             5.880
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata
                   de persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen            5.880
                                         5.880                             5.880
         40       Transferuri neconsolidabile     1.135.302.405
    79.300.000                   1.214.602.405                     1.214.602.405
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.072.759
                                    11.072.759                        11.072.759
         40 44     Programe pentru sanatate         561.700.000
                                   561.700.000                       561.700.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    10.251.646
                                    10.251.646                        10.251.646
         40 60     Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      469.378.000
    40.000.000                     509.378.000                       509.378.000
         40 79     Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                       82.900.000
    39.300.000                     122.200.000                       122.200.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               350.212.866    1.387.929.600
                                   350.212.866    1.387.929.600    1.738.142.466
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           350.212.866    1.387.929.600
                                   350.212.866    1.387.929.600    1.738.142.466
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           1.205.364.209
                                 1.205.364.209                     1.205.364.209
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           1.205.364.209
                                 1.205.364.209                     1.205.364.209
        85 01     Rambursari de credite externe     818.819.160
                                   818.819.160                       818.819.160
        85 02     Plati de dobanzi si
                  comisioane                        386.545.049
                                   386.545.049                       386.545.049
5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET                      2.798.333.826       10.800.000
   66.000.000      21.600.000    2.864.333.826       32.400.000    2.896.733.826
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.728.200.064        9.104.400
   65.000.000      21.027.600    2.793.200.064       30.132.000    2.823.332.064
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             109.850.644
    1.000.000                      110.850.644                       110.850.644
         10       Cheltuieli cu salariile            66.761.607
      400.000                       67.161.607                        67.161.607
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    18.626.488
                                    18.626.488                        18.626.488
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.338.080
                                     3.338.080                         3.338.080
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        16.451.157
      600.000                       17.051.157                        17.051.157
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              6.384.793
                                     6.384.793                         6.384.793
         13 02     - deplasari in strainatate        10.066.364
       600.000                      10.666.364                        10.666.364
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       4.673.312
                                     4.673.312                         4.673.312
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           748.740.018        9.104.400
    19.000.000     21.027.600      767.740.018       30.132.000      797.872.018
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      23.825.573
                                    23.825.573                        23.825.573
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        465.935.647
                                   465.935.647                       465.935.647
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.012.022
                    2.181.600        1.012.022        2.181.600        3.193.622
         27       Reparatii curente                   1.993.212
                                     1.993.212                         1.993.212
         28       Reparatii capitale                  1.199.850
                                     1.199.850                         1.199.850
         29       Carti si publicatii                 6.005.391
                                     6.005.391                         6.005.391
         30       Alte cheltuieli                   248.768.323        9.104.400
    19.000.000     18.846.000      267.768.323       27.950.400      295.718.723
         34      SUBVENTII                        1.041.685.587
    33.900.000                   1.075.585.587                     1.075.585.587
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice              1.041.685.587
    33.900.000                   1.075.585.587                     1.075.585.587
         38      TRANSFERURI                        827.923.815
    11.100.000                     839.023.815                       839.023.815
         39       Transferuri consolidabile              52.920
                                        52.920                            52.920
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen           52.920
                                        52.920                            52.920
         40       Transferuri neconsolidabile       827.870.895
    11.100.000                     838.970.895                       838.970.895
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          16.345.950
                                    16.345.950                        16.345.950
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                  15.000
                                        15.000                            15.000
         40 32     Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat potrivit
                   legii                             66.500.000
                                    66.500.000                        66.500.000
         40 33     Promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                             2.500.000
     2.000.000                       4.500.000                         4.500.000
         40 34     Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora       15.000.000
     2.100.000                      17.100.000                        17.100.000
         40 36     Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    3.000.000
     3.000.000                       6.000.000                         6.000.000
         40 37     Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul Campaniei
                   europene pentru combaterea
                   rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         900.000
                                       900.000                           900.000
         40 38     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                     2.000.000                         2.000.000
         40 39     Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               20.000.000
     4.000.000                      24.000.000                        24.000.000
         40 40     Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                    12.900.000                        12.900.000
         40 45     Programe pentru tineret           22.000.000
                                    22.000.000                        22.000.000
         40 46     Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     68.800.000
                                    68.800.000                        68.800.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    16.476.689
                                    16.476.689                        16.476.689
         40 61     Sustinerea cultelor              142.800.000
                                   142.800.000                       142.800.000
         40 64     Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          5.000.000
                                     5.000.000                         5.000.000
         40 66     Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             427.443.876
                                   427.443.876                       427.443.876
         40 75     Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                         3.589.380
                                     3.589.380                         3.589.380
         40 84     Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                     2.500.000                         2.500.000
         40 87     Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                       100.000                           100.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                68.395.362        1.695.600
     1.000.000        572.400       69.395.362        2.268.000       71.663.362
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            68.395.362        1.695.600
     1.000.000        572.400       69.395.362        2.268.000       71.663.362
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          1.738.400
                                     1.738.400                         1.738.400
6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
               PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  11.007.090.424       63.720.025
                                11.007.090.424       63.720.025   11.070.810.449
         01     CHELTUIELI CURENTE               10.970.462.429       56.429.997
                                10.970.462.429       56.429.997   11.026.892.426
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.427.685
                                   125.427.685                       125.427.685
         10       Cheltuieli cu salariile            85.660.655
                                    85.660.655                        85.660.655
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    24.145.686
                                    24.145.686                        24.145.686
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.328.033
                                     4.328.033                         4.328.033
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         5.234.068
                                     5.234.068                         5.234.068
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              3.551.062
                                     3.551.062                         3.551.062
         13 02     - deplasari in strainatate         1.683.006
                                     1.683.006                         1.683.006
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       6.059.243
                                     6.059.243                         6.059.243
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           295.890.044       11.069.997
                                   295.890.044       11.069.997      306.960.041
         21       Drepturi cu caracter social       187.988.975
                                   187.988.975                       187.988.975
         22       Hrana                               1.040.000
                                     1.040.000                         1.040.000
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               65.000
                                        65.000                            65.000
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          34.510.487          848.020
                                    34.510.487          848.020       35.358.507
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            793.810        2.160.000
                                       793.810        2.160.000        2.953.810
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            970.834
                                       970.834                           970.834
         27       Reparatii curente                   1.088.858
                                     1.088.858                         1.088.858
         28       Reparatii capitale                  3.422.920
                                     3.422.920                         3.422.920
         29       Carti si publicatii                   509.002
                                       509.002                           509.002
         30       Alte cheltuieli                    65.500.158        8.061.977
                                    65.500.158        8.061.977       73.562.135
         34      SUBVENTII                            7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  7.559.768
                                     7.559.768                         7.559.768
         38      TRANSFERURI                     10.541.584.932       45.360.000
                                10.541.584.932       45.360.000   10.586.944.932
         39       Transferuri consolidabile         122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         39 16     Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              122.400.000
                                   122.400.000                       122.400.000
         40       Transferuri neconsolidabile    10.419.184.932       45.360.000
                                10.419.184.932       45.360.000   10.464.544.932
         40 03     Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   3.985.800.620
                                 3.985.800.620                     3.985.800.620
         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      4.967.955.393
                                 4.967.955.393                     4.967.955.393
         40 08     Ajutoare sociale                  16.000.000
                                    16.000.000                        16.000.000
         40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                       9.634.392
                                     9.634.392                         9.634.392
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           3.815.512
                                     3.815.512                         3.815.512
         40 19     Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii               804.815.600
                                   804.815.600                       804.815.600
         40 41     Asociatii si fundatii             18.572.000
                                    18.572.000                        18.572.000
         40 42     Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               138.495.415
                                   138.495.415                       138.495.415
         40 43     Ajutor anual pentru veteranii
                   de razboi                         54.000.000
                                    54.000.000                        54.000.000
        40    55   Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     5.323.600
                                     5.323.600                         5.323.600
         40 70     Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului            405.739.400       45.360.000
                                   405.739.400       45.360.000      451.099.400
         40 80     Alte transferuri                     605.000
                                       605.000                           605.000
         40 83     Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           1.428.000
                                     1.428.000                         1.428.000
         40 88     Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 91     Renta viagera                      6.000.000
                                     6.000.000                         6.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            25.236.990        7.290.028
                                    25.236.990        7.290.028       32.527.018
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              11.391.005
                                    11.391.005                        11.391.005
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             2.723.973
                                     2.723.973                         2.723.973
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          8.667.032
                                     8.667.032                         8.667.032
6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE                        2.410.325.494    1.468.800.000
                                 2.410.325.494    1.468.800.000    3.879.125.494
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.052.722.977    1.468.800.000
                                 2.052.722.977    1.468.800.000    3.521.522.977
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              14.392.011
                                    14.392.011                        14.392.011
         10       Cheltuieli cu salariile             9.264.796
                                     9.264.796                         9.264.796
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                     2.584.878
                                     2.584.878                         2.584.878
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj             463.240
                                       463.240                           463.240
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         1.430.561
                                     1.430.561                         1.430.561
         13 01     - deplasari detasari,
                     transferari in tara                831.861
                                       831.861                           831.861
         13 02     - deplasari in strainatate           598.700
                                       598.700                           598.700
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate         648.536
                                       648.536                           648.536
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                             6.090.070
                                     6.090.070                         6.090.070
         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie           5.122.185
                                     5.122.185                         5.122.185
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            413.060
                                       413.060                           413.060
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                             14.972
                                        14.972                            14.972
         27       Reparatii curente                      86.268
                                        86.268                            86.268
         29       Carti si publicatii                    36.811
                                        36.811                            36.811
         30       Alte cheltuieli                       416.774
                                       416.774                           416.774
         38      TRANSFERURI                      2.032.240.896    1.468.800.000
                                 2.032.240.896    1.468.800.000    3.501.040.896
         39       Transferuri consolidabile       1.308.136.000
                                 1.308.136.000                     1.308.136.000
         39 14     Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     692.136.000
                                   692.136.000                       692.136.000
         39 19     Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de
                   locuinte                         571.000.000
                                   571.000.000                       571.000.000
         39 20     Transferuri de la bugetul
                   de stat catre bugetele
                   locale pentru finantarea
                   elaborarii si/sau
                   actualizarii planurilor
                   urbanistice generale si a
                   regulamentelor locale de
                   urbanism                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile       724.104.896    1.468.800.000
                                   724.104.896    1.468.800.000    2.192.904.896
         40 01     Locuinte                         447.000.000
                                   447.000.000                       447.000.000
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              41.000
                                        41.000                            41.000
         40 13     Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare,
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale               1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 47     Cadastru imobiliar                14.000.000
                                    14.000.000                        14.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   262.063.896    1.468.800.000
                                   262.063.896    1.468.800.000    1.730.863.896
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                93.866.517
                                    93.866.517                        93.866.517
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            93.866.517
                                    93.866.517                        93.866.517
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                        263.736.000
                                   263.736.000                       263.736.000
6401           MEDIU SI APE                         778.763.468      215.676.000
     2.000.000                     780.763.468      215.676.000      996.439.468
         01     CHELTUIELI CURENTE                  187.678.312
                                   187.678.312                       187.678.312
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             125.145.196
                                   125.145.196                       125.145.196
         10       Cheltuieli cu salariile            87.237.505
                                    87.237.505                        87.237.505
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    24.518.491
                                    24.518.491                        24.518.491
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.361.875
                                     4.361.875                         4.361.875
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.920.700
                                     2.920.700                         2.920.700
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.870.000
                                     2.870.000                         2.870.000
         13 02     - deplasari in strainatate            50.700
                                        50.700                            50.700
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       6.106.625
                                     6.106.625                         6.106.625
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            28.928.140
                                    28.928.140                        28.928.140
         22       Hrana                                  18.500
                                        18.500                            18.500
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.500
                                        18.500                            18.500
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      17.128.282
                                    17.128.282                        17.128.282
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          7.645.898
                                     7.645.898                         7.645.898
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            715.380
                                       715.380                           715.380
         27       Reparatii curente                   1.219.330
                                     1.219.330                         1.219.330
         28       Reparatii capitale                  1.257.900
                                     1.257.900                         1.257.900
         29       Carti si publicatii                    61.520
                                        61.520                            61.520
         30       Alte cheltuieli                       862.830
                                       862.830                           862.830
         38      TRANSFERURI                         33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40       Transferuri neconsolidabile        33.604.976
                                    33.604.976                        33.604.976
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.854.976
                                     4.854.976                         4.854.976
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    28.750.000
                                    28.750.000                        28.750.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               586.549.156      215.676.000
     2.000.000                     588.549.156      215.676.000      804.225.156
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                           103.226.506       10.000.000
                                   103.226.506       10.000.000      113.226.506
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         483.322.650      205.676.000
     2.000.000                     485.322.650      205.676.000      690.998.650
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          4.536.000
                                     4.536.000                         4.536.000
6601           INDUSTRIE                          4.147.645.795       56.678.400
   300.000.000                   4.447.645.795       56.678.400    4.504.324.195
         01     CHELTUIELI CURENTE                3.300.771.895       56.678.400
   240.000.000                   3.540.771.895       56.678.400    3.597.450.295
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             179.153.607
                                   179.153.607                       179.153.607
         10       Cheltuieli cu salariile           136.550.146
                                   136.550.146                       136.550.146
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    19.680.606
                                    19.680.606                        19.680.606
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           3.556.284
                                     3.556.284                         3.556.284
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         14.368.070
                                    14.368.070                        14.368.070
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara               1.224.866
                                     1.224.866                         1.224.866
         13 02     - deplasari in strainatate        13.143.204
                                    13.143.204                        13.143.204
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       4.998.501
                                     4.998.501                         4.998.501
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           156.068.016
                                   156.068.016                       156.068.016
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      23.579.431
                                    23.579.431                        23.579.431
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          2.600.000
                                     2.600.000                         2.600.000
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            870.000
                                       870.000                           870.000
         27       Reparatii curente                   1.740.000
                                     1.740.000                         1.740.000
         28       Reparatii capitale                     62.012
                                        62.012                            62.012
         29       Carti si publicatii                   290.000
                                       290.000                           290.000
         30       Alte cheltuieli                   126.926.573
                                   126.926.573                       126.926.573
         34      SUBVENTII                        2.053.375.000
   150.000.000                   2.203.375.000                     2.203.375.000
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  6.475.000
                                     6.475.000                         6.475.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                      2.045.900.000
   150.000.000                   2.195.900.000                     2.195.900.000
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si tarif       1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         38      TRANSFERURI                        912.175.272       56.678.400
    90.000.000                   1.002.175.272       56.678.400    1.058.853.672
         40       Transferuri neconsolidabile       912.175.272       56.678.400
    90.000.000                   1.002.175.272       56.678.400    1.058.853.672
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          11.124.000
                                    11.124.000                        11.124.000
         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        250.000.000       52.358.400
    60.000.000                     310.000.000       52.358.400      362.358.400
         40 23     Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           350.000.000
    30.000.000                    380.000.000                        380.000.000
         40 50     Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            35.000.000
                                    35.000.000                        35.000.000
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                   168.600.000
                                   168.600.000                       168.600.000
         40 52     Participare la programul
                   energetic - SAVE II               10.860.929
                                    10.860.929                        10.860.929
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    18.590.343
                                    18.590.343                        18.590.343
         40 80     Alte transferuri                   2.979.000        4.320.000
                                     2.979.000        4.320.000        7.299.000
         40 82     Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    65.021.000
                                    65.021.000                        65.021.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               813.350.700
    60.000.000                     873.350.700                       873.350.700
         72        Investitii ale
                   institutiilor publice             10.567.151
                                    10.567.151                        10.567.151
         73        Investitii ale regiilor
                   autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si
                   societatilor comerciale cu
                   capital majoritar de stat        802.783.549
    60.000.000                     862.783.549                       862.783.549
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              33.523.200
                                    33.523.200                        33.523.200
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              33.523.200
                                    33.523.200                        33.523.200
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                             7.473.600
                                     7.473.600                         7.473.600
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         26.049.600
                                    26.049.600                        26.049.600
6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA        9.210.041.353      106.164.000
   489.200.000                   9.699.241.353      106.164.000    9.805.405.353
         01     CHELTUIELI CURENTE                8.671.580.751       15.120.000
   447.200.000                   9.118.780.751       15.120.000    9.133.900.751
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             932.901.264
    -2.000.000                     930.901.264                       930.901.264
         10       Cheltuieli cu salariile           654.432.528
    -1.428.570                     653.003.958                       653.003.958
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   182.436.833
      -400.000                     182.036.833                       182.036.833
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          32.721.627
       -71.430                      32.650.197                        32.650.197
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                        17.500.000
                                    17.500.000                        17.500.000
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             15.599.450
                                    15.599.450                        15.599.450
         13 02     - deplasari in strainatate         1.900.550
                                     1.900.550                         1.900.550
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      45.810.276
      -100.000                      45.710.276                        45.710.276
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           627.280.321
    58.000.000                     685.280.321                       685.280.321
         22       Hrana                               1.517.582
                                     1.517.582                         1.517.582
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                          102.723.648
                                   102.723.648                       102.723.648
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      91.656.824
                                    91.656.824                        91.656.824
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        403.994.483
    58.000.000                     461.994.483                       461.994.483
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          4.133.221
                                     4.133.221                         4.133.221
         27       Reparatii curente                   3.546.584
                                     3.546.584                         3.546.584
         28       Reparatii capitale                 13.578.432
                                    13.578.432                        13.578.432
         29       Carti si publicatii                 1.665.000
                                     1.665.000                         1.665.000
         30       Alte cheltuieli                     4.464.547
                                     4.464.547                         4.464.547
         34      SUBVENTII                        1.353.132.256
    50.000.000                   1.403.132.256                     1.403.132.256
         35 03    Subventii pentru acoperirea
                  diferentelor de pret si tarif   1.353.132.256
    50.000.000                   1.403.132.256                     1.403.132.256
         36      PRIME                              676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         37       Prime acordate
                  producatorilor agricoli           676.300.000
   349.000.000                   1.025.300.000                     1.025.300.000
         38      TRANSFERURI                      5.081.966.910       15.120.000
    -7.800.000                   5.074.166.910       15.120.000    5.089.286.910
         40       Transferuri neconsolidabile     5.081.966.910       15.120.000
    -7.800.000                   5.074.166.910       15.120.000    5.089.286.910
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.100.000
                                     8.100.000                         8.100.000
         40 53     Cupoane pentru agricultori     4.930.600.000
                                 4.930.600.000                     4.930.600.000
         40 54     Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                    25.400.000                        25.400.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    20.683.200       15.120.000
                                    20.683.200       15.120.000       35.803.200
         40 80     Alte transferuri                  55.000.000
                                    55.000.000                        55.000.000
         40 89     Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         42.183.710
    -7.800.000                      34.383.710                        34.383.710
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               422.524.968       91.044.000
    42.000.000                     464.524.968       91.044.000      555.568.968
         72        Investitii ale institutiilor
                   publice                          187.230.618
    30.000.000                     217.230.618                       217.230.618
         73        Investitii ale regiilor
                   autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si
                   societatilor comerciale cu
                   capital majoritar de stat        235.294.350       91.044.000
    12.000.000                     247.294.350       91.044.000      338.338.350
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             115.935.634
                                   115.935.634                       115.935.634
         85 01    Rambursari de credite externe      79.267.493
                                    79.267.493                        79.267.493
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                         36.668.141
                                    36.668.141                        36.668.141
6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII        9.941.182.244    4.690.159.200
                  -36.720.000    9.941.182.244    4.653.439.200   14.594.621.444
         01     CHELTUIELI CURENTE                6.560.389.568    3.071.995.200
                                 6.560.389.568    3.071.995.200    9.632.384.768
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              50.992.997
                                    50.992.997                        50.992.997
         10       Cheltuieli cu salariile            34.707.603
                                    34.707.603                        34.707.603
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                     9.683.127
                                     9.683.127                         9.683.127
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           1.735.080
                                     1.735.080                         1.735.080
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.437.675
                                     2.437.675                         2.437.675
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara                768.775
                                       768.775                           768.775
         13 02     - deplasari in strainatate         1.668.900
                                     1.668.900                         1.668.900
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       2.429.512
                                     2.429.512                         2.429.512
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            57.295.469
                                    57.295.469                        57.295.469
         21       Drepturi cu caracter social           150.395
                                       150.395                           150.395
         22       Hrana                               2.715.445
                                     2.715.445                         2.715.445
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                              146.216
                                       146.216                           146.216
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      13.629.766
                                    13.629.766                        13.629.766
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         15.168.294
                                    15.168.294                        15.168.294
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.707.944
                                     1.707.944                         1.707.944
         27       Reparatii curente                   7.180.507
                                     7.180.507                         7.180.507
         28       Reparatii capitale                 10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         29       Carti si publicatii                   882.052
                                       882.052                           882.052
         30       Alte cheltuieli                     5.714.850
                                     5.714.850                         5.714.850
         34      SUBVENTII                           11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         11.842.027
                                    11.842.027                        11.842.027
         38      TRANSFERURI                      6.440.259.075    3.071.995.200
                                 6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40       Transferuri neconsolidabile     6.440.259.075    3.071.995.200
                                 6.440.259.075    3.071.995.200    9.512.254.275
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.262.120
                                     8.262.120                         8.262.120
         40 15     Plati compensatorii               26.111.248
                                    26.111.248                        26.111.248
         40 24     Cheltuieli pentru
                   sustinerea transportului
                   feroviar public de calatori    3.850.000.000
                                 3.850.000.000                     3.850.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 1.389.522.834    3.071.995.200
                                 1.389.522.834    3.071.995.200    4.461.518.034
         40 56     Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                        765.362.873
                                   765.362.873                       765.362.873
         40 80     Alte transferuri                   1.000.000
                                     1.000.000                         1.000.000
         40 85     Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          400.000.000
                                   400.000.000                       400.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               590.915.076    1.618.164.000
                  -36.720.000      590.915.076    1.581.444.000    2.172.359.076
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            57.774.351      109.317.600
                  -36.720.000       57.774.351       72.597.600      130.371.951
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat         533.140.725    1.508.846.400
                                   533.140.725    1.508.846.400    2.041.987.125
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           2.789.877.600
                                 2.789.877.600                     2.789.877.600
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           2.789.877.600
                                 2.789.877.600                     2.789.877.600
         85 01    Rambursari de credite
                  externe                         1.550.124.000
                                 1.550.124.000                     1.550.124.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                      1.239.753.600
                                 1.239.753.600                     1.239.753.600
6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE             2.387.815.437       19.807.200
   108.800.000                   2.496.615.437       19.807.200    2.516.422.637
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.277.694.541       19.807.200
   108.800.000                   2.386.494.541       19.807.200    2.406.301.741
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL              87.181.180
                                    87.181.180                        87.181.180
         10       Cheltuieli cu salariile            59.469.674
                                    59.469.674                        59.469.674
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    16.603.199
                                    16.603.199                        16.603.199
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           2.975.484
                                     2.975.484                         2.975.484
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.967.146
                                     3.967.146                         3.967.146
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.754.173
                                     1.754.173                         1.754.173
         13 02     - deplasari in strainatate         2.212.973
                                     2.212.973                         2.212.973
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       4.165.677
                                     4.165.677                         4.165.677
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           267.013.945
                                   267.013.945                       267.013.945
         22       Hrana                                  15.910
                                        15.910                            15.910
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                                4.680
                                         4.680                             4.680
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      84.203.532
                                    84.203.532                        84.203.532
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         32.055.941
                                    32.055.941                        32.055.941
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          2.233.225
                                     2.233.225                         2.233.225
         27       Reparatii curente                   5.186.594
                                     5.186.594                         5.186.594
         28       Reparatii capitale                  2.433.254
                                     2.433.254                         2.433.254
         29       Carti si publicatii                   622.574
                                       622.574                           622.574
         30       Alte cheltuieli                   140.258.235
                                   140.258.235                       140.258.235
         34      SUBVENTII                           50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                 50.629.646       17.280.000
                                    50.629.646       17.280.000       67.909.646
         38      TRANSFERURI                      1.872.869.770        2.527.200
   108.800.000                   1.981.669.770        2.527.200    1.984.196.970
         40       Transferuri neconsolidabile     1.872.869.770        2.527.200
   108.800.000                   1.981.669.770        2.527.200    1.984.196.970
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.037.670
                                     5.037.670                         5.037.670
         40 20     Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                             848.882
                                       848.882                           848.882
         40 21     Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        600.000.000        2.527.200
   100.000.000                     700.000.000        2.527.200      702.527.200
         40 26     Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                      409.151.118
                                   409.151.118                       409.151.118
         40 48     Meteorologie si hidrologie        72.332.600
     8.800.000                      81.132.600                        81.132.600
         40 49     Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si ingheturilor         391.500
                                       391.500                           391.500
         40 51     Cooperare economica
                   internationala                    20.000.000
                                    20.000.000                        20.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                       108.000
                                       108.000                           108.000
         40 62     Stimularea exporturilor          700.000.000
                                   700.000.000                       700.000.000
         40 81     Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                    50.000.000                        50.000.000
         40 86     Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL               108.223.574
                                   108.223.574                       108.223.574
         71       Stocuri pentru rezerve
                  materiale nationale si de
                  mobilizare                         90.825.194
                                    90.825.194                        90.825.194
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            17.303.690
                                    17.303.690                        17.303.690
         73       Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat              94.690
                                        94.690                            94.690
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          1.897.322
                                     1.897.322                         1.897.322
7101           CERCETARE STIINTIFICA              1.338.313.937
   250.000.000                   1.588.313.937                     1.588.313.937
         01     CHELTUIELI CURENTE                1.256.754.728
   250.000.000                   1.506.754.728                     1.506.754.728
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             220.700.692
    51.000.000                     271.700.692                       271.700.692
         10       Cheltuieli cu salariile           161.892.539
    38.414.000                     200.306.539                       200.306.539
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    37.919.062
     8.120.000                      46.039.062                        46.039.062
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           6.742.998
     1.916.000                       8.658.998                         8.658.998
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.604.279
                                     2.604.279                         2.604.279
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.245.565
                                     1.245.565                         1.245.565
         13 02     - deplasari in strainatate         1.358.714
                                     1.358.714                         1.358.714
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      11.541.814
     2.550.000                      14.091.814                        14.091.814
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           665.904.364
   139.000.000                     804.904.364                       804.904.364
         21       Drepturi cu caracter social         6.209.824
                                     6.209.824                         6.209.824
         22       Hrana                               5.143.532
                                     5.143.532                         5.143.532
         23       Medicamente si materiale
                  sanitare                               18.953
                                        18.953                            18.953
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      20.031.557
     1.700.000                      21.731.557                        21.731.557
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         22.201.949
                                    22.201.949                        22.201.949
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            424.497
        20.000                         444.497                           444.497
         27       Reparatii curente                   1.576.353
       200.000                       1.776.353                         1.776.353
         28       Reparatii capitale                  5.095.569
                                     5.095.569                         5.095.569
         29       Carti si publicatii                   453.905
        20.000                         473.905                           473.905
         30       Alte cheltuieli                   604.748.225
   137.060.000                     741.808.225                       741.808.225
         34      SUBVENTII                            1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         35 01    Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                  1.194.664
                                     1.194.664                         1.194.664
         38      TRANSFERURI                        368.955.008
    60.000.000                     428.955.008                       428.955.008
         39       Transferuri consolidabile             117.600
                                       117.600                           117.600
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          117.600
                                       117.600                           117.600
         40       Transferuri neconsolidabile       368.837.408
    60.000.000                     428.837.408                       428.837.408
         40 11     Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          29.011.558
                                    29.011.558                        29.011.558
         40 16     Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             154.000.000
    40.000.000                     194.000.000                       194.000.000
         40 17     Fondul pentru stimularea
                   inovarii                          34.289.431
                                    34.289.431                        34.289.431
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    72.584.019
                                    72.584.019                        72.584.019
         40 59     Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        40.900.000
    20.000.000                      60.900.000                        60.900.000
         40 80     Alte transferuri                  38.052.400
                                    38.052.400                        38.052.400
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                            81.559.209
                                    81.559.209                        81.559.209
7201           ALTE ACTIUNI                          968.629.682      79.920.000
                                   968.629.682        79.920.000   1.048.549.682
         01     CHELTUIELI CURENTE                  960.863.137       79.920.000
                                   960.863.137       79.920.000    1.040.783.137
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL             330.976.444
                                   330.976.444                       330.976.444
         10       Cheltuieli cu salariile           178.201.039
                                   178.201.039                       178.201.039
         11       Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    49.718.090
                                    49.718.090                        49.718.090
         12       Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           8.910.052
                                     8.910.052                         8.910.052
         13       Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.932.300
                                     2.932.300                         2.932.300
         13 01     - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              2.400.000
                                     2.400.000                         2.400.000
         13 02     - deplasari in strainatate           532.300
                                       532.300                           532.300
         14       Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      12.474.073
                                    12.474.073                        12.474.073
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            95.576.243
                                    95.576.243                        95.576.243
         22       Hrana
        60.000                          60.000                            60.000
         24       Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                       7.487.200
                                     7.487.200                         7.487.200
         25       Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          2.421.100
                                     2.421.100                         2.421.100
         26       Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          7.500.000
                                     7.500.000                         7.500.000
         27       Reparatii curente                     491.400
                                       491.400                           491.400
         28       Reparatii capitale                     74.900
                                        74.900                            74.900
         29       Carti si publicatii                    31.800
                                        31.800                            31.800
         30       Alte cheltuieli                     3.428.396
       -60.000                       3.368.396                         3.368.396
         34      SUBVENTII                           91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         35 02    Subventii pe produse si
                  activitati                         91.900.000
                                    91.900.000                        91.900.000
         38      TRANSFERURI                        442.410.450       79.920.000
                                   442.410.450       79.920.000      522.330.450
         39       Transferuri consolidabile             617.400
                                       617.400                           617.400
         39 10     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          617.400
                                       617.400                           617.400
         40       Transferuri neconsolidabile       441.793.050       79.920.000
                                   441.793.050       79.920.000      521.713.050
         40 27     Transferuri aferente
                   Fondului roman de
                   dezvoltare sociala                30.000.000       79.920.000
                                    30.000.000       79.920.000      109.920.000
         40 28     Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                    15.000.000                        15.000.000
         40 29     Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           275.000.000
                                   275.000.000                       275.000.000
         40 30     Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                   3.000.000
                                     3.000.000                         3.000.000
         40 35     Finantarea partidelor
                   politice                          45.000.000
                                    45.000.000                        45.000.000
         40 55     Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    63.793.050
                                    63.793.050                        63.793.050
         40 80     Alte transferuri                  10.000.000
                                    10.000.000                        10.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         72       Investitii ale institutiilor
                  publice                             1.718.545
                                     1.718.545                         1.718.545
         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                               6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85      Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
         85 02    Plati de dobanzi si
                  comisioane                          6.048.000
                                     6.048.000                         6.048.000
7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA
               DISPOZITIA GUVERNULUI                 27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                   27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         38      TRANSFERURI                         27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         40       Transferuri neconsolidabile        27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
         40 80     Alte transferuri                  27.000.000
                                    27.000.000                        27.000.000
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT    2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         01     CHELTUIELI CURENTE                2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         38      TRANSFERURI                      2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         39       Transferuri consolidabile       2.809.606.603
                                 2.809.606.603                     2.809.606.603
         39 03     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.300.000.000
                                 1.300.000.000                     1.300.000.000
         39 04     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat     836.106.603
                                   836.106.603                       836.106.603
         39 07     Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                        673.500.000
                                   673.500.000                       673.500.000
8601           IMPRUMUTURI                           36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                 36.950.000
                                    36.950.000                        36.950.000
         80 02   Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                 36.400.000
                                    36.400.000                        36.400.000
         80 05   Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                              550.000
                                       550.000                           550.000
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI        45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
         01     CHELTUIELI CURENTE               45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
         49      DOBANZI                         45.424.727.612
                                45.424.727.612                    45.424.727.612
         50 01    Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                28.627.327.612
                                28.627.327.612                    28.627.327.612
         50 02    Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                 1.758.200.000
                                 1.758.200.000                     1.758.200.000
         50 03    Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date
                  de stat in conditiile legii     7.433.800.000
                                 7.433.800.000                     7.433.800.000
         50 04    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        4.032.700.000
                                 4.032.700.000                     4.032.700.000
         50 05    Diferente de curs aferente
                  datoriei publice interne        3.572.700.000
                                 3.572.700.000                     3.572.700.000
9501           FONDURI DE REZERVA                   933.824.292
   142.750.000                   1.076.574.292                     1.076.574.292
         01     Fond de rezerva bugetara la
                dispozitia Guvernului               820.324.292
    67.750.000                     888.074.292                       888.074.292
         02     Fond de interventie la
                dispozitia Guvernului               100.000.000
    75.000.000                     175.000.000                       175.000.000
         03     Fond la dispozitia Guvernului
                Romaniei pentru relatiile cu
                Republica Moldova                    13.500.000
                                    13.500.000                        13.500.000
9901           DEFICIT                          -36.411.000.000  -11.320.551.485
   222.000.000     15.120.000  -36.189.000.000  -11.305.431.485  -47.494.431.485
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                BUGETUL
       Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea         Program        Influente      Program
  I  II III IV     indicatorilor      actualizat         +/-        rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                 1              2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL      28.002.996.500 1.000.000.000 29.002.996.500
                I. VENITURI CURENTE  27.567.181.500 1.027.603.990 28.594.785.490
                 A. VENITURI
                    FISCALE          26.788.792.100 1.027.603.990 27.816.396.090
                  A1. IMPOZITE
                      DIRECTE        26.788.792.100 1.027.603.990 27.816.396.090
1216               CONTRIBUTIA LA
                   FONDUL DE
                   ASIGURARI SOCIALE
                   DE SANATATE       26.788.792.100 1.027.603.990 27.816.396.090
     01             Contributii de
                    la persoane
                    juridice sau
                    fizice, care
                    angajeaza
                    personal
                    salariat         10.278.488.700 1.027.603.990 11.306.092.690
     02             Contributia
                    persoanelor
                    asigurate        16.486.211.200               16.486.211.200
     03             Contributii
                    facultative la
                    asigurarile
                    sociale de
                    sanatate             24.092.200                   24.092.200
                 B. VENITURI
                    NEFISCALE           778.389.400                  778.389.400
2216               DIVERSE VENITURI     778.389.400                  778.389.400
     30             Incasari din
                    alte surse          778.389.400                  778.389.400
                IV. SUME PRIMITE DE
                    LA ALTE BUGETE      435.815.000   -27.603.990    408.211.010
3516             SUME DE LA BUGETUL
                 DE STAT PENTRU
                 PERSOANELE
                 ASIGURATE PRIN
                 EFECTUL LEGII          337.020.400   -27.604.040    309.416.360
     01             Persoane care
                    satisfac
                    serviciul
                    militar in
                    termen              135.004.800   -10.704.440    124.300.360
     02             Persoane care
                    executa o
                    pedeapsa
                    privativa de
                    libertate sau
                    arest preventiv      79.615.200   -16.899.200     62.716.000
     03             Persoane care
                    fac parte
                    dintr-o
                    familie care
                    beneficiaza de
                    ajutor social       122.400.400          -400    122.400.000
3616             SUME DE LA BUGETUL
                 ASIGURARILOR
                 SOCIALE DE STAT
                 PENTRU PERSOANELE
                 ASIGURATE PRIN
                 EFECTUL LEGII           98.794.600            50     98.794.650
     01             Persoane aflate
                    in concediu
                    medical sau in
                    concediu medical
                    pentru
                    ingrijirea
                    copilului bolnav
                    in varsta de
                    pana la 6 ani        98.794.600            50     98.794.650
               CHELTUIELI - TOTAL    24.311.079.015   950.000.000 25.261.079.015
         01     CHELTUIELI CURENTE   23.686.367.015   950.000.000 24.636.367.015
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               358.951.530                  358.951.530
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            23.327.415.485   950.000.000 24.277.415.485
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 624.712.000                  624.712.000
               Partea a III-a -
               CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE      22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
         01     CHELTUIELI CURENTE   22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
6216              SERVICII MEDICALE
                  SI MEDICAMENTE     22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
                                            *)                         *)
         01     CHELTUIELI CURENTE   22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
         25      Materiale si
                 prestari servicii
                 cu caracter
                 medical             22.974.843.875   950.000.000 23.924.843.875
               Partea a VI-a -
               ALTE ACTIUNI           1.336.235.140                1.336.235.140
         01     CHELTUIELI CURENTE      711.523.140                  711.523.140
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               358.951.530                  358.951.530
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII              352.571.610                  352.571.610
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 624.712.000                  624.712.000
7316           CHELTUIELI DE
               ADMINISTRARE A
               FONDULUI               1.336.235.140                1.336.235.140
         01     CHELTUIELI CURENTE      711.523.140                  711.523.140
         02      CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               358.951.530                  358.951.530
         10     Cheltuieli cu
                salariile               241.671.500                  241.671.500
         11     Contributii pentru
                asigurari sociale
                de stat                  72.249.450                   72.249.450
         12     Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj                 12.083.575                   12.083.575
         13     Deplasari, detasari,
                transferari              16.030.000                   16.030.000
         13 01   Deplasari,
                 detasari,
                 transferari in tara     10.463.000                   10.463.000
         13 02   Deplasari in
                 strainatate              5.567.000                    5.567.000
         14     Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de
                asigurari sociale
                de sanatate              16.917.005                   16.917.005
         20    CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII              352.571.610                  352.571.610
         24     Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie               87.270.643                   87.270.643
         25     Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter functional      80.000.000                   80.000.000
         26     Obiecte de inventar
                de mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament               50.915.740                   50.915.740
         27     Reparatii curente        65.000.000                   65.000.000
         28     Reparatii capitale       46.585.227                   46.585.227
         29     Carti si publicatii       3.200.000                    3.200.000
         30     Alte cheltuieli          19.600.000                   19.600.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL    624.712.000                  624.712.000
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice                 624.712.000                  624.712.000
               din total capitol:
     01         Administratie
                centrala                334.058.785                  334.058.785
     25         Servicii publice
                descentralizate       1.002.176.355                1.002.176.355
9516           FONDURI DE REZERVA     1.400.149.825    50.000.000  1.450.149.825
     06           Fondul de rezerva
                  al Casei Nationale
                  de Asigurari de
                  Sanatate              350.037.456    12.500.000    362.537.456
     07           Fondul de rezerva
                  la dispozitia
                  caselor de
                  asigurari de
                  sanatate judetene
                  si a municipiului
                  Bucuresti           1.050.112.369    37.500.000  1.087.612.369
9816           EXCEDENT               2.291.767.660                2.291.767.660
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si respectiv a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor. Din suma prevazuta se asigura si costul biletelor de tratament acordate veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 170/1999, in limita sumei de 20 miliarde lei, potrivit conventiei incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

    ANEXA 5

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                                     BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea         Program        Influente      Program
  I  II III IV     indicatorilor      actualizat         +/-        rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                 1              2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL       2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
                I. VENITURI CURENTE   2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
                 A. VENITURI FISCALE  2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
                  A2. IMPOZITE
                      INDIRECTE       2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
1711               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE          2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
     19             Taxa de
                    dezvoltare
                    cuprinsa in
                    tariful energiei
                    electrice si
                    termice           2.200.000.000   290.000.000  2.490.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL     2.100.000.000   290.000.000  2.390.000.000
                                            *)                           *)
            01   CHELTUIELI CURENTE      20.000.000                   20.000.000
            38    TRANSFERURI            20.000.000                   20.000.000
            39     Transferuri
                   consolidabile         20.000.000                   20.000.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL              2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
                Partea a V-a -
                ACTIUNI ECONOMICE     2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
6611            INDUSTRIE             2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL               2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
         73      Investitii ale
                 regiilor autonome,
                 societatilor si
                 companiilor
                 nationale si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital majoritar
                 de stat              2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
     05        Electricitate si
               alte forme de energie  2.080.000.000   290.000.000  2.370.000.000
8411           TRANSFERURI CATRE
               BUGETELE LOCALE           20.000.000                   20.000.000
         39     Transferuri
                consolidabile            20.000.000                   20.000.000
                 Transferuri din
                 bugetul Fondului
                 special pentru
                 dezvoltarea
                 sistemului
                 energetic catre
                 bugetele locale         20.000.000                   20.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT         100.000.000                  100.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
          Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea         Program        Influente     Propuneri
  I  II III IV     indicatorilor      actualizat         +/-        rectificare
________________________________________________________________________________
         A              B                 1              2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL       3.661.000.000   536.000.000  4.197.000.000
                I. VENITURI CURENTE   3.661.000.000   536.000.000  4.197.000.000
                 A. VENITURI FISCALE  3.661.000.000   536.000.000  4.197.000.000
                  A2. IMPOZITE
                      INDIRECTE       3.661.000.000   536.000.000  4.197.000.000
1712               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE          3.661.000.000   536.000.000  4.197.000.000
                                            *)                           *)
     07             Cota asupra
                    pretului cu
                    ridicata,
                    exclusiv
                    accizele pentru
                    carburantii
                    auto livrati la
                    intern de catre
                    producatori si
                    asupra valorii
                    in vama pentru
                    carburantii auto
                    importati         2.546.000.000   536.000.000  3.082.000.000
     08             Cota asupra
                    pretului cu
                    ridicata,
                    exclusiv
                    accizele pentru
                    autovehiculele
                    si remorcile
                    livrate de catre
                    producatorii din
                    tara pe piata
                    interna si
                    asupra valorii
                    in vama a
                    autovehiculelor
                    si remorcilor
                    importate           765.000.000                  765.000.000
     09             Sume fixe anuale
                    platite pentru
                    utilizarea
                    drumurilor
                    publice de
                    proprietarii de
                    automobile si
                    remorci             350.000.000                  350.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL     3.125.000.000   536.000.000  3.661.000.000
                                            *)                          *)
         01     CHELTUIELI CURENTE    2.825.000.000   484.560.000  3.309.560.000
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             2.825.000.000   484.560.000  3.309.560.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 300.000.000    51.440.000    351.440.000
                 a) Pentru drumurile
                    nationale:
                 ACTIUNI ECONOMICE    2.031.000.000   339.840.000  2.370.840.000
6812             TRANSPORTURI SI
                 COMUNICATII          2.031.000.000   339.840.000  2.370.840.000
         01     CHELTUIELI CURENTE    1.781.000.000   313.400.000  2.094.400.000
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.781.000.000   313.400.000  2.094.400.000
         27         Reparatii
                    curente           1.431.000.000   274.850.000  1.705.850.000
         28         Reparatii
                    capitale            333.750.000    50.000.000    383.750.000
                                           *)                         *)
         30         Alte cheltuieli      16.250.000   -11.450.000      4.800.000
         70       CHELTUIELI DE
                  CAPITAL               250.000.000    26.440.000    276.440.000
         73         Investitii ale
                    regiilor
                    autonome,
                    societatilor si
                    companiilor
                    nationale si
                    societatilor
                    comerciale cu
                    capital
                    majoritar de
                    stat                250.000.000    26.440.000    276.440.000
     05             Drumuri si
                    poduri            2.031.000.000   339.840.000  2.370.840.000
                 b) Pentru drumurile
                    locale:
                 ACTIUNI ECONOMICE    1.094.000.000    61.085.000  1.155.085.000
6812             TRANSPORTURI SI
                 COMUNICATII          1.094.000.000    61.085.000  1.155.085.000
         01     CHELTUIELI CURENTE    1.044.000.000    61.085.000  1.105.085.000
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.044.000.000    61.085.000  1.105.085.000
         27         Reparatii
                    curente             844.000.000   135.325.000    979.325.000
         28         Reparatii
                    capitale            191.250.000   -67.890.000    123.360.000
         30         Alte cheltuieli       8.750.000    -6.350.000      2.400.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  50.000.000                   50.000.000
         73         Investitii ale
                    regiilor
                    autonome,
                    societatilor si
                    companiilor
                    nationale si
                    societatilor
                    comerciale cu
                    capital
                    majoritar de
                    stat                 50.000.000                   50.000.000
     05           Drumuri si poduri   1.094.000.000    61.085.000  1.155.085.000
                 c) Pentru strazile
                    din municipiul
                    Bucuresti
                 ACTIUNI ECONOMICE                    135.075.000    135.075.000
                                                         *)          *)
6812             TRANSPORTURI SI
                 COMUNICATII                          135.075.000    135.075.000
         01    CHELTUIELI CURENTE                     110.075.000    110.075.000
         20     CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII                              110.075.000    110.075.000
         27         Reparatii
                    curente                            69.275.000     69.275.000
         28         Reparatii
                    capitale                           40.000.000     40.000.000
         30         Alte cheltuieli                       800.000        800.000
         70    CHELTUIELI DE CAPITAL                   25.000.000     25.000.000
         73         Investitii ale
                    regiilor
                    autonome,
                    societatilor si
                    companiilor
                    nationale si
                    societatilor
                    comerciale cu
                    capital
                    majoritar de
                    stat                               25.000.000     25.000.000
     05             Drumuri si
                    poduri                            135.075.000    135.075.000
9812           EXCEDENT                 536.000.000                  536.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Reparatii capitale, din care 100 miliarde lei reprezinta contributia partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare finantate din imprumutul Bancii Europene de Investitii, ratificat prin Legea nr. 34/1999 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a.
    *) Conform Ordonantei Guvernului nr. 74 din 24 august 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, un procent de 10% din Fondul special al drumurilor publice se aloca pentru strazile municipiului Bucuresti, pentru cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate in perioada 29 august - 31 decembrie 2000.

    NOTA:
    Cheltuielile se vor efectua in limita veniturilor incasate si cu prioritate pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

    ANEXA 7

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 BUGETUL
           Fondului special al aviatiei civile pe anul 2000

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                     Denumirea         Program        Influente      Program
  I  II III IV     indicatorilor      actualizat         +/-        rectificat
________________________________________________________________________________
         A              B                 1              2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL         269.000.000     9.430.000    278.430.000
                I. VENITURI CURENTE     269.000.000     9.430.000    278.430.000
                 A. VENITURI FISCALE    269.000.000     9.430.000    278.430.000
                  A1. IMPOZITE
                      INDIRECTE         269.000.000     9.430.000    278.430.000
1718               ALTE IMPOZITE
                   INDIRECTE            269.000.000     9.430.000    278.430.000
     20             Cote din
                    veniturile
                    realizate din
                    activitati in
                    domeniul
                    aviatiei civile     269.000.000     9.430.000    278.430.000
               CHELTUIELI - TOTAL       233.570.000     9.430.000    243.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE       97.230.000    -5.072.000     92.158.000
         20      CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                85.430.000    -5.072.000     80.358.000
         38      TRANSFERURI             11.800.000                   11.800.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 136.340.000    14.502.000    150.842.000
                a) Pentru
                   aeroporturi de
                   interes national
                  ACTIUNI ECONOMICE      58.392.500     2.357.500     60.750.000
6818            TRANSPORTURI SI
                COMUNICATII              58.392.500     2.357.500     60.750.000
         01      CHELTUIELI CURENTE      34.452.500     2.357.500     36.810.000
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI           34.452.500     2.357.500     36.810.000
                  SERVICII
         28        Reparatii
                   capitale              34.452.500     2.357.500     36.810.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL                 23.940.000                   23.940.000
         73     Investitii ale
                regiilor autonome,
                societatilor si
                companiilor
                nationale si
                societatilor
                comerciale cu
                capital majoritar
                de stat                  23.940.000                   23.940.000
6818 02        Aviatie civila            58.392.500     2.357.500     60.750.000
                b) Pentru
                   aeroporturi de
                   interes local
                  ACTIUNI ECONOMICE      35.035.500     1.414.500     36.450.000
6818             TRANSPORTURI SI
                 COMUNICATII             35.035.500     1.414.500     36.450.000
         01      CHELTUIELI CURENTE      20.735.500   -10.315.500     10.420.000
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI           20.735.500   -10.315.500     10.420.000
                  SERVICII
         28       Reparatii capitale     20.735.500   -10.315.500     10.420.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL                 14.300.000    11.730.000     26.030.000
                                             *)                           *)
         73     Investitii ale
                regiilor autonome,
                societatilor si
                companiilor
                nationale si
                societatilor
                comerciale cu
                capital majoritar
                de stat                  14.300.000    11.730.000     26.030.000
6818 02        Aviatie civila            35.035.500     1.414.500     36.450.000
                c) Pentru
                   achizitionarea
                   de tehnica pentru
                   aviatia civila,
                   utilizata in
                   domenii de
                   interes public
                  ACTIUNI ECONOMICE      93.428.000     3.772.000     97.200.000
6818             TRANSPORTURI SI
                 COMUNICATII             93.428.000     3.772.000     97.200.000
         01      CHELTUIELI CURENTE       1.228.000     3.000.000      4.228.000
         20       CHELTUIELI
                  MATERIALE SI            1.228.000     3.000.000      4.228.000
                  SERVICII
         28       Reparatii capitale      1.228.000     3.000.000      4.228.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL                 92.200.000       772.000     92.972.000
         72     Investitii ale
                institutiilor
                publice                  92.200.000       772.000     92.972.000
6818           Aviatie civila            93.428.000     3.772.000     97.200.000
               d) Pentru asigurarea
                  conditiilor de
                  desfasurare si de
                  executare a
                  programelor de
                  formare,
                  pregatire,
                  instruire si
                  perfectionare a
                  personalului din
                  aviatia civila
                ACTIUNI ECONOMICE        46.714.000     1.886.000     48.600.000
6818            TRANSPORTURI SI
                COMUNICATII              46.714.000     1.886.000     48.600.000
         01     CHELTUIELI CURENTE       40.814.000      -114.000     40.700.000
         38      TRANSFERURI             11.800.000                   11.800.000
         40       Transferuri
                  neconsolidabile        11.800.000                   11.800.000
         40 02     Burse                 11.800.000                   11.800.000
         20     CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII              29.014.000      -114.000     28.900.000
         28       Reparatii capitale     29.014.000      -114.000     28.900.000
         70     CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   5.900.000     2.000.000      7.900.000
         72      Investitii ale
                 institutiilor
                 publice                  5.900.000     2.000.000      7.900.000
6818            Aviatie civila           46.714.000     1.886.000     48.600.000
9818           EXCEDENT                  35.430.000                   35.430.000
________________________________________________________________________________
    *) Din care 10 miliarde lei pentru obiectivul de investitii "Modernizare Aeroport Iasi   Extindere aerogara existenta", prin exceptie de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile.SmartCity5

COMENTARII la OUG 155/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 155 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu