E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 950 2002
Hotărârea 1278 2002 in legatura cu Ordonanţa 36 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica articolul 1 din actul Ordin 1943 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 1275 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica articolul 1 din actul Ordin 1076 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica Norma 443 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1278 2002 in legatura cu Legea 117 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 1278 2002 modifica articolul 1 din actul Ordin 760 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1278 2002 in legatura cu Ordonanţa 12 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 1278 2002 in legatura cu Legea 146 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1278 din 13 noiembrie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 875 din  4 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga prevederile referitoare la destinatia resurselor financiare, in sensul ca acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum si cele care contravin normelor metodologice prevazute la art. 1 ori altor reglementari specifice impozitelor si taxelor locale cuprinse in urmatoarele acte normative:
    a) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999;
    b) Normele metodologice nr. 443/C/1999 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, emise de Ministerul Justitiei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 11 august 1999;
    c) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.076/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 15 octombrie 1999.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se abroga:
    a) Ordinul ministrului finantelor nr. 40/1979 privind modificarea unor prevederi din Indicatiile tehnice nr. 1/1974 ale Ministerului Finantelor, nepublicat;
    b) art. 68 - 74 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;
    c) art. 14 alin. (3) si (4) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificarile ulterioare;
    d) art. 24 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 950/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 18 septembrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ORDONANTA:
    Art. 1
    (1) Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin prezenta ordonanta.
    (2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritatile administratiei publice locale avand obligatia sa asigure accesul liber si neingradit la acestea.

    NORME METODOLOGICE:
    1.01. Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile si regulile de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completarile aduse art. 45 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2002, denumita in continuare Ordonanta, constituindu-se intr-un instrument operational atat pentru autoritatile administratiei publice locale in realizarea atributiilor ce le revin pe aceasta linie, cat si pentru cetatean in documentarea sa cu privire la actele adoptate de autoritatile administratiei publice locale in domeniul impozitelor si taxelor locale, pe de o parte, precum si la actele si faptele pe care le are de indeplinit in calitatea de contribuabil, pe de alta parte.
    1.02. Aplicarea Ordonantei se face cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) principiul transparentei - autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public;
    b) principiul aplicarii unitare - autoritatile administratiei publice locale asigura organizarea executarii si executarea in concret, in mod unitar, a prevederilor Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice, fiindu-le interzisa instituirea altor impozite sau taxe locale in afara celor prevazute de Ordonanta. Taxele speciale instituite pentru functionarea unor servicii publice locale ori pentru efectuarea unor lucrari publice, realizate in interesul persoanelor fizice si juridice, se incaseaza numai de la acestea, potrivit regulamentului aprobat de consiliile locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii;
    c) principiul autonomiei locale - consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene stabilesc impozitele si taxele locale intre limitele si in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice. Acest principiu corespunde Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
    1.03. Impozitele si taxele locale, reglementate prin Ordonanta si prin prezentele norme metodologice, stabilite de catre autoritatile prevazute la pct. 1.02 lit. c), constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor, dupa caz.
    Potrivit art. 95 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 215/2001, la nivelul municipiului Bucuresti, atributia referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale poate fi exercitata de catre consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza imputernicirii exprese date prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    1.04. Autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, in functie de atributiile specifice, vor raspunde, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, in scris sau verbal, dupa cum este satisfacut interesul contribuabilului, la orice solicitare adresata de acesta referitoare la impozitele si taxele locale instituite prin Ordonanta si numai pentru cele stabilite ca obligatie a sa.
    1.05. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure accesul neingradit, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricaror persoane interesate la informatiile privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor adoptate de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, precum si la informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Ordonantei.
    1.06. Pentru neplata in termen a impozitelor, taxelor si a oricaror alte venituri ale bugetelor locale, in scopul descurajarii neefectuarii platii obligatiilor bugetare, autoritatile administratiei publice locale pot face publice informatiile referitoare atat la contribuabilii in cauza, cat si la obligatiile acestora catre bugetele locale.
    1.07. Impozitele si taxele locale reglementate prin Ordonanta, inclusiv cele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, sunt cuprinse in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale care constituie anexa I la prezentele norme metodologice.
    1.08. Nivelurile prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevederilor art. 67 coroborate cu cele ale art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta.
    1.09. Dictionarul cuprinzand semnificatia unor termeni si notiuni utilizate in Ordonanta, in normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale constituie anexa II la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 2
    Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii.

    NORME METODOLOGICE:
    2.01. Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale sunt utilizate in intregime de catre autoritatile administratiei publice locale pentru executarea atributiilor acestora, in conditiile legii. Categoriile de cheltuieli publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale sunt stabilite prin lege.

    ORDONANTA:
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta.
    (2) Sunt asimilati persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera.
    (3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati, precum:
    a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
    b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica.
    (4) Sunt asimilate persoanelor juridice, in sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea.
    (5) Sunt exceptate institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

    NORME METODOLOGICE:
    3.01. Persoanele fizice si persoanele juridice prevazute de Ordonanta au obligatia legala sa contribuie prin impozitele si taxele locale stabilite de consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, intre limitele si in conditiile Ordonantei, precum si ale prezentelor norme metodologice, la cheltuielile publice locale.
    3.02. Contribuabilii asimilati persoanelor fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, precum si cei care exercita in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera sunt:
    a) persoanele fizice care exercita activitati independente in mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea realizarii de activitati, cum sunt: asociatiile familiale, asociatiile agricole sau altele asemenea si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridica;
    b) persoanele fizice care exercita acele profesii, cum sunt: medicale, de avocatura, notariale, de expertiza contabila, de expertiza tehnica, de consultanta fiscala, de contabil autorizat, de consultant de plasament in valori imobiliare, de arhitectura, de executare judecatoreasca, cele autorizate sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, sau alte profesii asemanatoare desfasurate in mod autonom, in conditiile legii, si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridica.
    3.03. In categoria comerciantilor, contribuabili persoane juridice, se cuprind: regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancare si orice alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activitati economice, cooperativele mestesugaresti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau alte entitati persoane juridice care fac fapte de comert, astfel cum sunt definite de Codul comercial, si care nu sunt asimilate persoanelor fizice.
    3.04. In categoria unitatilor economice ale persoanelor juridice de drept public, ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, cultelor religioase si altora asemenea se cuprind numai acele unitati apartinand acestor persoane juridice care desfasoara activitati in oricare dintre domeniile prevazute la pct. 3.03 din prezentele norme metodologice.
    3.05. Notiunea culte religioase, prevazuta la art. 3 alin. (3) din Ordonanta si notiunea culte religioase recunoscute de lege, prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 2 si la pct. 2 din anexa nr. 5 la Ordonanta, corespund notiunii culte religioase recunoscute oficial in Romania, prevazuta la pct. 37 din anexa II la prezentele norme metodologice. Cultele religioase recunoscute oficial in Romania, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice si componentele locale ale acestora, precum si asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile prevazute in statutele lor de organizare si functionare, daca acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice. Unitatile locale mentionate in Ordonanta corespund, din punct de vedere terminologic, componentelor locale, astfel cum sunt denumite in Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3.06. Prin expresia orice alte entitati cu personalitate juridica se intelege orice alti contribuabili care intra in categoria persoanelor juridice nementionate expres la art. 3 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta, respectiv la pct. 3.03 - 3.05 din prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Impozitul pe cladiri

    ORDONANTA:
    Art. 4
    (1) Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.
    (2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.
    (3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
    (4) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

    NORME METODOLOGICE:
    4.01. Pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate contribuabilii prevazuti la art. 3 din Ordonanta datoreaza impozitul pe cladiri, indiferent unde sunt situate acestea, in intravilanul ori extravilanul comunelor, oraselor sau municipiilor, dupa caz.
    4.02. Contribuabilii prevazuti la art. 4 alin. (2) din Ordonanta sunt persoanele juridice care detin in administrare sau in folosinta cladiri proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru care datoreaza impozit pe cladiri.
    4.03. In cazul in care cladirea este concesionata sau inchiriata, datorarea redeventei ori a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea impozitului pe cladiri.
    4.04. In scopul identificarii proprietatilor situate in intravilanul localitatilor rurale si urbane, precum si pentru identificarea adresei de domiciliu/resedinta/sediu, autoritatile administratiei publice locale vor elabora si vor aproba nomenclatura stradala pe fiecare localitate, pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2002, acolo unde aceasta nu este realizata pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    La elaborarea si aprobarea nomenclaturii stradale se au in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002.
    4.05. Pentru fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor, pe fiecare strada individualizata prin denumire proprie se atribuie cate un numar de ordine, dupa cum urmeaza:
    a) pe partea stanga a strazii se incepe cu numarul 1 si se continua cu numerele impare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii;
    b) pe partea dreapta a strazii se incepe cu numarul 2 si se continua cu numerele pare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii.
    4.06. In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti - lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
    4.07. Datele despre domiciliul/resedinta/sediul contribuabililor se inscriu in registrul agricol, in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, cu mentionarea elementelor de identificare prevazute la pct. 4.05 si 4.06 din prezentele norme metodologice.
    4.08. Suprafata construita desfasurata a unei cladiri, ce sta la baza calcularii impozitului pe cladiri, datorat de persoanele fizice, rezulta din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar in lipsa acestora, din schita/fisa cladirii sau din orice alte documente asemanatoare.
    Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv ale balcoanelor, logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.
    4.09. Pentru calcularea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, in cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20 prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta. Coeficientul de transformare serveste la stabilirea relatiei dintre suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti, si suprafata construita desfasurata determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.
    4.10. La stabilirea coeficientului de transformare mentionat la pct. 4.09 din prezentele norme metodologice s-a avut in vedere potentiala diferenta dintre suprafata construita desfasurata si suprafata utila a cladirii; prin potentiala diferenta se cuantifica suprafata sectiunii zidurilor si cota-parte din eventualele spatii de deservire comuna, acolo unde este cazul. Daca in documente este inscrisa suprafata construita desfasurata a cladirii, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe cladiri nu se ia in calcul suprafata utila si, implicit, nu se aplica coeficientul de transformare.

    ORDONANTA:
    Art. 5
    (1) Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.
    (3) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
    (4) Contribuabilii care intra sub incidenta alin. (2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.
    (5) Modelul declaratiei speciale mentionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

    NORME METODOLOGICE:
    5.01. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina pe baza de cota procentuala, diferentiata in functie de locul in care se afla situata cladirea, respectiv 0,2% pentru mediul urban si 0,1% pentru mediul rural, aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.
    5.02. Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor, stabilita pe baza criteriilor si normelor de evaluare prevazute de anexa nr. 1 la Ordonanta, se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv:
    a) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate in coloana 2 acele cladiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire, dupa cum urmeaza:
    a.1. cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala - put, fantana sau izvor - in sistem propriu;
    a.2. cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica sau intr-un punct colector propriu - put absorbant sau fosa vidanjabila;
    a.3. cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
    a.4. cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii - si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid;
    b) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana 3 acele cladiri care nu se regasesc in contextul mentionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.
    Mentiunea cu privire la existenta instalatiilor se face prin Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice, model ITL - 001, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    5.03. In situatia in care, pe parcursul anului fiscal, cladirea incadrata pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana 3 din anexa nr. 1 la Ordonanta face obiectul aplicarii valorilor impozabile prevazute in coloana 2 din aceeasi anexa, ca efect al dotarii cu toate cele patru instalatii, modificarea impozitului pe cladiri se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a aparut aceasta situatie, necesitand depunerea unei noi declaratii de impunere conform pct. 5.02 din prezentele norme metodologice. In mod similar se procedeaza si in situatia in care la cladirea dotata cu toate cele patru instalatii prevazute la pct. 5.02 lit. a), pe parcursul anului fiscal, se elimina din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalatii, pe baza de autorizatie de desfiintare eliberata in conditiile legii.
    5.04. In vederea aplicarii coeficientilor de corectie prevazuti la pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanta, pentru incadrarea localitatilor pe ranguri de localitati se are in vedere ierarhizarea acestora reglementata de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, denumita in continuare Legea nr. 351/2001. Conform acestei reglementari ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea:
    a) rangul 0 - Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana;
    b) rangul I - municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european;
    c) rangul II - municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati;
    d) rangul III - orase;
    e) rangul IV - sate resedinta de comune;
    f) rangul V - sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor.
    5.05. Localitatile componente ale oraselor si municipiilor, astfel cum sunt incadrate potrivit dispozitiilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 - 55 din 27 iulie 1981, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 2/1968, sunt asimilate localitatilor urbane.
    5.06. Exemplu de calcul pentru impozitul pe cladiri
    Pentru o cladire cu destinatia de locuinta, care nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, proprietatea unei persoane fizice, situata in municipiul Bucuresti, zona A, construita in anul 1950, cu pereti din caramida arsa, ce are toate cele patru instalatii mentionate la pct. 5.02 din prezentele norme metodologice si o suprafata utila de 100 mp, impozitul pe cladiri datorat in anul 2003 se calculeaza astfel:
    a) se calculeaza suprafata construita desfasurata, prin aplicarea coeficientului de transformare de 1,20 asupra suprafetei utile:
    100 mp x 1,20 = 120 mp;
    b) se determina valoarea impozabila a cladirii astfel:
    b.1. se calculeaza valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata, in functie de rangul 0 corespunzator Capitalei, zona A, conform pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanta, unde coeficientul de corectie este de 1,30:
    5.300.000 lei/mp x 1,30 = 6.890.000 lei/mp;
    b.2. se calculeaza valoarea impozabila a cladirii, tinandu-se seama de suprafata construita desfasurata prevazuta la lit. a) si valoarea prevazuta la subpct. b.1:
    120 mp x 6.890.000 lei/mp = 826.800.000 lei;
    b.3. in raport de anul in care a fost realizata cladirea se aplica o reducere de 15%, potrivit adnotarii*) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordonanta, ce corespunde aplicarii unei cote de 85% asupra valorii mentionate la subpct. b.2, respectiv:
    826.800.000 lei x 85% = 702.780.000 lei;
    c) se calculeaza impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2003 prin inmultirea valorii mentionate la subpct. b.3 cu cota de 0,2% prevazuta la art. 5 alin. (1) din Ordonanta:
    702.780.000 lei x 0,2% = 1.405.560 lei/an.
    Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta rezulta impozitul pe cladiri, rotunjit, de 1.406.000 lei/an.
    5.07. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, incadrarea cladirilor urmeaza incadrarea terenurilor efectuata de catre consiliile locale, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, in conditiile prevazute la art. 13 din Ordonanta, cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 14.02 din prezentele norme metodologice.
    5.08. Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, se majoreaza conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta.
    5.09. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri cu destinatia de locuinta pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;
    b) contractul mentionat la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, in conditiile legii;
    c) locatorul face dovada ca locatarul are inscrisa in actul sau de identitate mentiunea cu privire la domiciliu sau resedinta, dupa caz, care corespunde cu cea a adresei la care este situata cladirea ce face obiectul inchirierii;
    d) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti.
    5.10. Impozitul pe cladiri majorat in conditiile art. 5 alin. (2) din Ordonanta se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pentru acele cladiri pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, precum si pentru partea din cladire pentru care nu se face dovada indeplinirii acestor conditii;
    b) proportional cu perioada pentru care nu sunt indeplinite conditiile de la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care nu sunt indeplinite aceste conditii.
    5.11. O persoana fizica ce detine in proprietate doua cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:
    a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta;
    b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 115% .
    5.12. O persoana fizica ce detine in proprietate trei cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:
    a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta;
    b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 115%;
    c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 150% .
    5.13. O persoana fizica ce detine in proprietate patru cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:
    a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta;
    b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 115%;
    c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 150%;
    d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 175% .
    5.14. O persoana fizica ce detine in proprietate cinci cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:
    a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta;
    b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 115%;
    c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 150%;
    d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 175%;
    e) pentru cea de-a cincea cladire, care este a patra in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanta se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 200% .
    In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate mai mult de cinci cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanta, pentru fiecare dintre acestea, se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta cu 200% .
    5.15. In cazul in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri cu pana la 50%, in conditiile art. 72 din Ordonanta si ale pct. 72.02 din prezentele norme metodologice, impozitul pe cladiri determinat in conditiile prevazute la pct. 5.06 se majoreaza corespunzator.
    De asemenea, in situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri cu pana la 50%, in conditiile art. 72 din Ordonanta si ale pct. 72.01 din prezentele norme metodologice, impozitul pe cladiri determinat in conditiile prevazute la pct. 5.11 - 5.14 se majoreaza corespunzator.
    5.16. Pentru cladirile aflate in indiviziune contribuabilii persoane fizice raspund solidar in ceea ce priveste impozitul pe cladiri stabilit in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanta. Acest impozit se imparte in cote-parti egale, in functie de numarul total al persoanelor aflate in indiviziune, iar la cota-parte din impozitul pe cladiri corespunzator se aplica majorarea prevazuta la art. 5 alin. (2) din Ordonanta, in raport cu ordinea numerica rezultata din aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta, datorata de fiecare contribuabil, dupa caz.
    5.17. Regulile prevazute la pct. 5.16 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator persoanelor care beneficiaza de facilitati fiscale de la plata impozitului pe cladiri.
    5.18. In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice se cuprind:
    a) constructiile cu destinatia de locuinta, respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelasi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevazute, dupa caz, cu dependinte si/sau alte spatii de deservire;
    b) constructiile mentionate la lit. a), dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere, de activitati comerciale sau in orice alte scopuri;
    c) constructiile-anexe situate fie in corpul principal de cladire, fie in afara acestuia, cum sunt: bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si altele asemenea;
    d) constructiile gospodaresti, cum sunt: patulele, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemenea.
    5.19. Sunt considerate cladiri distincte, avand elemente de identificare proprii ale adresei, potrivit pct. 4.05 si 4.06 din prezentele norme metodologice:
    a) cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curte - lot de teren, precum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;
    b) cladirile alipite, situate pe loturi alaturate, care au sisteme constructive si arhitectonice diferite - fatade si materiale de constructie pentru peretii exteriori, intrari separate din strada, curte sau gradina - si nu au legaturi interioare.
    5.20. Cladirile distincte cu destinatia de locuinta, situate la aceeasi adresa, proprietate a aceleiasi persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta. In cazul cladirilor de natura celor prevazute la pct. 4.06 din prezentele norme metodologice, proprietate a aceleiasi persoane fizice, apartamentul este asimilat cladirii ce intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta coroborate cu cele ale pct. 5.10 din prezentele norme metodologice.
    5.21. Nu intra sub incidenta art. 5 alin. (2) din Ordonanta cladirea dobandita in baza si pe durata de executare a contractului:
    a) ce contine clauze de intretinere pe durata intregii vieti a persoanei care instraineaza cladirea respectiva, proprietarul asigurandu-i inmormantarea;
    b) de renta viagera, in conditiile art. 1.639 si urmatoarele din Codul civil.
    5.22. De prevederile pct. 5.21 din prezentele norme metodologice un contribuabil poate beneficia numai pentru un singur contract incheiat sub forma autentica si sub rezerva ca persoana care instraineaza nu este ruda de gradul intai cu persoana care dobandeste cladirea respectiva.
    5.23. Majorarea impozitului pe cladiri cu cotele prevazute la art. 5 alin. (2) din Ordonanta se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica a acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.
    5.24. Prin stabilirea impozitului pe cladiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta si in conditiile pct. 5.08 - 5.10 si 5.16 - 5.23 din prezentele norme metodologice, se considera executate prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002.
    5.25. Ordinea numerica a proprietatilor pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
    In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este determinata de data dobandirii.
    In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.
    5.26. Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, model ITL - 002, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 6
    (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.
    (3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar.
    (4) Incepand cu data transferului de proprietate catre beneficiar a cladirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2), pana la data primei reevaluari inregistrate in contabilitate.

    NORME METODOLOGICE:
    6.01. - Prin sintagma valoarea de inventar inscrisa in evidenta contabila se intelege valoarea de intrare a cladirilor in patrimoniu si care, dupa caz, poate fi:
    a) costul de achizitie, pentru cladirile procurate cu titlu oneros;
    b) costul de productie, pentru cladirile construite de unitatea patrimoniala;
    c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;
    d) valoarea de aport - de utilitate acceptata de parti -, pentru cladirile intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii/fuziunii, conform statutelor si contractelor, determinata prin expertiza, potrivit legii;
    e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale.
    6.02. In cursul lunii mai a fiecarui an fiscal pentru anul urmator, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% inclusiv. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    6.03. Pentru cladirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculeaza de catre acestia prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar inscrise in evidenta contabila a acestora. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice, model ITL - 003, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    6.04. Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au inregistrata in evidenta contabila valoarea de inventar actualizata a cladirilor, incepand cu anul 1998, se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 3% si 5% inclusiv, prin hotarare a consiliului local. Cota se stabileste in cursul lunii mai a fiecarui an fiscal si se aplica pentru anul urmator. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta se au in vedere urmatoarele:
    a) impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data de 1 ianuarie 2003, data intrarii in vigoare a prevederilor referitoare la impozitul pe cladiri potrivit art. 78 din Ordonanta, se calculeaza prin aplicarea asupra valorii de inventar a cladirii a cotei stabilite intre 3% si 5% inclusiv, prin hotarare a consiliului local;
    b) impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data primei reevaluari, dupa data de 1 ianuarie 2003, se calculeaza prin aplicarea asupra valorii de inventar a cladirii a cotei stabilite intre 3% si 5% inclusiv, prin hotarare a consiliului local;
    c) dupa efectuarea reevaluarii impozitul pe cladiri se calculeaza potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta coroborate cu cele ale pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se efectueaza reevaluarea.
    6.06. Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, proprietar este locatorul/finantatorul pana la data expirarii contractului de leasing, cand se transfera utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra cladirii.
    6.07. Impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se determina pe baza valorii negociate intre parti si inscrise in contract. Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de leasing, impozitul pe cladiri se determina dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.
    Valoarea negociata intre parti corespunde valorii totale a contractului de leasing.
    6.08. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii.

    ORDONANTA:
    Art. 7
    (1) La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau conservare.
    (2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate.

    NORME METODOLOGICE:
    7.01. Datorarea impozitului pe cladiri este prevazuta in sarcina contribuabililor persoane juridice atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.
    7.02. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta se au in vedere Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 403/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 403/2000.

    ORDONANTA:
    Art. 8
    Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

    NORME METODOLOGICE:
    8.01. Prin expresia cladire dobandita, indiferent sub ce forma se intelege orice cladire intrata in proprietatea persoanelor fizice sau juridice pe oricare dintre caile prevazute de dispozitiile art. 644 si urmatoarele din Codul civil.
    In cazul cladirilor dobandite prin acte notariale, translative ale dreptului de proprietate, data dobandirii este cea mentionata in actul respectiv.
    In cazul cladirilor dobandite prin hotarari judecatoresti, data dobandirii este data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila.
    8.02. In cazul persoanelor fizice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 50/1991, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
    a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
    b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
    c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.
    8.03. Procesele-verbale mentionate la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice se intocmesc prin grija structurilor specializate din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare structuri specializate, si servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, agricole sau cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri.
    8.04. Data dobandirii cladirii, potrivit mentiunii prevazute la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice, determina concomitent, in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice, urmatoarele:
    a) datorarea impozitului pe cladiri;
    b) diminuarea suprafetei de teren pentru care se datoreaza impozitul pe teren cu suprafata construita la sol a cladirii respective.
    Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.
    8.05. Pentru cladirile dobandite in cursul anului impozitul pe cladiri datorat de la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta a fost dobandita si pana la sfarsitul anului respectiv se repartizeaza la termenele de plata ramase, iar ratele scadente sunt in functie de ratele trimestriale determinate pentru impozitul anual, proportional cu numarul de luni pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
    8.06. Exemple de calcul

    Exemplul 0. Utilizandu-se exemplul de calcul de la pct. 5.06 din prezentele norme metodologice, impozitul pe cladiri aferent unui an fiscal este de 1.406.000 lei si, potrivit art. 10 din Ordonanta, se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv .................. 351.500 lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 351.500 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.500 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.500 lei,
iar impozitul pe cladiri aferent unei luni se determina prin impartirea impozitului pe cladiri aferent anului fiscal la numarul de luni calendaristice, respectiv:
    1.406.000 lei : 12 luni aproximativ 117.167 lei/luna.
    Pentru clarificarea prevederilor pct. 8.05 din prezentele norme metodologice prin exemplele de calcul ce urmeaza se parcurg toate perioadele dintr-un an fiscal avand drept referinta exemplul 0.

    Exemplul 1. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna ianuarie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 februarie:
    117.167 lei/luna x 11 luni = 1.288.837 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv .................. 234.334 lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 351.501 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 2. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna februarie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 martie:
    117.167 lei/luna x 10 luni = 1.171.670 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv .................. 117.167 lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 351.501 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 3. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna martie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 aprilie:
    117.167 lei/luna x 9 luni = 1.054.503 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 351.501 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 4. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna aprilie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 mai:
    117.167 lei/luna x 8 luni = 937.336 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 234.334 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 5. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna mai.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 iunie:
    117.167 lei/luna x 7 luni = 820.169 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv .................. 117.167 lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 6. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna iunie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 iulie:
    117.167 lei/luna x 6 luni = 703.002 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv ..................       - lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 7. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna iulie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 august:
    117.167 lei/luna x 5 luni = 585.835 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv ..................       - lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 234.334 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 8. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna august.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 septembrie:
    117.167 lei/luna x 4 luni = 468.668 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv ..................       - lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............ 117.167 lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 9. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna septembrie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 octombrie:
    117.167 lei/luna x 3 luni = 351.501 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv ..................       - lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............       - lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.

    Exemplul 10. Dreptul de proprietate se dobandeste intre 1 si 15 octombrie inclusiv.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 noiembrie:
    117.167 lei/luna x 2 luni = 234.334 lei.
    b) Impozitul pe cladiri prevazut la lit. a) se repartizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel:
    I. pana la 15 martie inclusiv ..................       - lei;
    II. pana la 15 iunie inclusiv ..................       - lei;
    III. pana la 15 septembrie inclusiv ............       - lei;
    IV. pana la 15 noiembrie inclusiv .............. 234.334 lei.

    Exemplul 11. Dreptul de proprietate se dobandeste intre 16 si 31 octombrie inclusiv.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 noiembrie:
    117.167 lei/luna x 2 luni = 234.334 lei.
    b) Avand in vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanta, cum ultimul termen de plata prevazut la art. 10 din Ordonanta este inauntrul celor 30 de zile in care contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru cladirile dobandite, termenul de plata pentru impozitul datorat, mentionat la lit. a), este la 30 de zile de la data dobandirii cladirii, respectiv intre 16 si 30 noiembrie inclusiv.

    Exemplul 12. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna noiembrie.
    a) Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 decembrie:
    117.167 lei/luna x 1 luna = 117.167 lei.
    b) Avand in vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanta, cum ultimul termen de plata prevazut la art. 10 din Ordonanta este depasit, plata se considera in termen daca impozitul datorat, mentionat la lit. a), se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobandire, inauntrul careia contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru cladirile dobandite, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

    Exemplul 13. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna decembrie.
    Avand in vedere ca impozitul pe cladiri se datoreaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita, adica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator, este evident ca pentru anul curent nu se stabileste impozit pe cladiri.
    8.07. Rotunjirea prevazuta la art. 73 alin. (2) din Ordonanta se aplica numai la calcularea impozitului pe cladiri anual. Pentru toate celelalte calcule intermediare referitoare la impozitul pe cladiri datorat pentru perioade mai mici de un an, la determinarea unor niveluri ca efect al majorarii anuale prevazute la art. 72 din Ordonanta ori al aplicarii unor coeficienti de corectie, precum si la repartizarea pe termene de plata, rotunjirea se face la leu, in sensul ca orice fractiune din acesta se intregeste la un leu, prin adaos.

    ORDONANTA:
    Art. 9
    (1) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii. Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (2) Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr. 2.
    (3) Avizarea de catre consiliile locale a constructiilor speciale prevazute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, in cursul lunii noiembrie, si se aplica in anul fiscal urmator.

    NORME METODOLOGICE:
    9.01. Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta, se face dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;
    b) proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii;
    c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.
    Pe cale de consecinta, impozitul pe cladiri, determinat in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice, se datoreaza pana la data la care se face scaderea.
    9.02. Prin notiunea institutii publice, mentionata la pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanta, se intelege: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
    9.03. Prin sintagma incinte folosite pentru activitati economice, mentionata la pct. 1 - 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta, se intelege spatiile utilizate in scopuri comerciale, liber profesionale, de locuit sau altele asemenea, ce exced destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.
    9.04. Referitor la pct. 3 din anexa nr. 2 la Ordonanta, prin sintagma cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult se intelege bisericile, respectiv casele de rugaciuni si anexele acestora. In categoria cultelor religioase se vor incadra numai acele culte recunoscute oficial in Romania.
    9.05. In cursul lunii noiembrie a fiecarui an fiscal pentru anul urmator consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanta, stabilesc prin hotarare acele constructii speciale de natura similara nementionate la subpct. (1) - (19) ale aceluiasi punct. Termenul avizare, prevazut la art. 9 alin. (3) din Ordonanta, corespunde avizului prevazut la art. 45 din Legea nr. 215/2001, specific adoptarii hotararilor de catre consiliile locale, in conditiile art. 46 din aceeasi lege.
    Pentru anul 2003 adoptarea hotararilor se face pana cel tarziu la 15 decembrie 2002.
    9.06. Contribuabilii proprietari ai constructiilor care fac obiectul pct. 9.05 din prezentele norme metodologice vor depune anual, in cursul lunii octombrie, Cererea privind avizarea constructiilor speciale in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri, model ITL - 023, potrivit anexei nr. IV la prezentele norme metodologice, la autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe a caror raza administrativ-teritoriala se afla constructiile speciale. Nedepunerea acestei cereri pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, precum si respingerea cererilor de catre consiliile locale determina stabilirea impozitului pe cladiri in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice.
    Pentru anul 2003 cererea prevazuta la alin. 1 se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sub sanctiunea decaderii.
    9.07. In cerere se prezinta detaliat elementele de identificare ale constructiilor speciale pentru care se solicita aprobarea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu mentionarea expresa a declaratiei pe propria raspundere a semnatarului cererii, sub sanctiunile prevazute de legea penala pentru nedeclararea corespunzatoare adevarului, ca acele constructii speciale nu intrunesc elementele constitutive ale cladirii pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
    9.08. Prin hotararile adoptate de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit pct. 9.05 din prezentele norme metodologice, se mentioneaza nominal contribuabilii care au depus cereri, constructiile stabilite ca fiind de natura similara constructiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe cladiri, precum si cazurile de cereri respinse.
    Neadoptarea hotararilor pana la termenele prevazute la pct. 9.05 din prezentele norme metodologice corespunde masurii de aprobare a cererilor, respectiv de avizare a constructiilor speciale.

    ORDONANTA:
    Art. 10
    Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, in conditiile prezentei ordonante, si se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

    NORME METODOLOGICE:
    10.01. Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza administrativ-teritoriala se afla cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor art. 10 si ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta.
    10.02. Declaratiile de impunere, potrivit art. 62 alin. (5) din Ordonanta, se depun in termen de 30 de zile de la dobandire sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
    a) intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, dupa caz, al contribuabilului;
    b) se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat;
    c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.
    10.03. Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice sunt obligati sa depuna declaratia de impunere in conditiile prevazute la pct. 10.01, 10.02, 10.04 si 10.05 din prezentele norme metodologice, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau de scutire de impozit pe cladiri.
    10.04. Contribuabilii persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta sunt obligati sa depuna si declaratia speciala de impunere, in conditiile prevazute la pct. 10.01 si 10.02 din prezentele norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate respectivele cladiri, potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanta.
    10.05. Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul pe cladiri datorat anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala se afla cladirea, conform prevederilor art. 62 alin. (6) din Ordonanta.
    10.06. Potrivit art. 62 alin. (3) din Ordonanta, in cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere conform prevederilor pct. 10.01, 10.02, 10.04 si 10.05 din prezentele norme metodologice, dupa caz, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza inregistrarilor existente in registrele agricole, in evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si in evidenta contabila a contribuabililor.
    10.07. Impozitul pe cladiri anual se plateste in patru rate egale pana la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie si noiembrie ale fiecarui an.
    10.08. In cazul in care termenul de plata a impozitului pe cladiri, stabilit in conditiile Ordonantei, expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

    CAP. 3
    Impozitul si taxa pe teren

    ORDONANTA:
    Art. 11
    Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul sau extravilanul localitatilor datoreaza impozit pe teren.

    NORME METODOLOGICE:
    11.01. Pentru terenurile dobandite, indiferent sub ce forma, contribuabilii prevazuti la art. 3 din Ordonanta datoreaza impozitul pe teren, stabilit in limitele si in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice, oriunde ar fi situate aceste terenuri, in comune, orase sau municipii, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan.
    11.02. Se considera proprietari de terenuri si acei contribuabili carora, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 400/2002, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa caz, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisiile locale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate.

    ORDONANTA:
    Art. 12
    (1) Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 si, respectiv, anexei nr. 4.
    (2) In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.

    NORME METODOLOGICE:
    12.01. Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul si extravilanul localitatilor, dupa cum urmeaza:
    a) in intravilan:
    a.1. pe ranguri de localitati, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV si V;
    a.2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C si D;
    a.3. pe categorii de folosinta, astfel cum sunt evidentiate in tabelul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice;
    b) in extravilan:
    b.1. pe ranguri de localitati, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV si V;
    b.2. pe zone, identificate prin cifrele romane, respectiv zonele: I, a II-a, a III-a si a IV-a;
    b.3. pe categorii de folosinta, astfel cum sunt evidentiate in tabloul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice.
    12.02. Pentru terenurile din intravilanul localitatilor, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se determina prin inmultirea nivelurilor prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta cu coeficientii de corectie cuprinsi in nota din aceeasi anexa, diferentiati pe ranguri de localitati. Pentru incadrarea terenurilor pe zone se utilizeaza urmatoarea corespondenta:
    a) zonei A din intravilan ii corespunde zona I din extravilan;
    b) zonei B din intravilan ii corespunde zona a II-a din extravilan;
    c) zonei C din intravilan ii corespunde zona a III-a din extravilan;
    d) zonei D din intravilan ii corespunde zona a IV-a din extravilan.
    12.03. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat in intravilan. O persoana fizica sau juridica detine in proprietate o suprafata de teren de 500 mp, avand categoria de folosinta teren cu constructii, situata in intravilanul localitatii, din care 50 mp reprezinta suprafata construita la sol a cladirilor. Terenul este situat in municipiul Bucuresti, corespunzator rangului 0 de localitati, si in zona A, potrivit hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, adoptata in termenul prevazut la art. 77 din Ordonanta. Impozitul pentru terenul situat in intravilanul localitatii, datorat pentru anul 2003, se determina dupa cum urmeaza:
    a) se stabileste suprafata de teren supusa impozitului, scazandu-se din suprafata detinuta in proprietate suprafata construita la sol a cladirilor, respectiv: 500 mp - 50 mp = 450 mp;
    b) se calculeaza impozitul pe terenul situat in intravilan, inmultindu-se suprafata stabilita la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren, corespunzator rangului 0 si zonei A, mentionat in anexa nr. 3 la Ordonanta, respectiv: 450 mp x 5.900 lei/mp = 2.655.000 lei/an.
    12.04. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat in extravilan. O persoana fizica sau juridica detine in proprietate o suprafata de teren situata in extravilanul localitatii, de 472 mp, din care suprafata construita la sol a cladirilor este de 129 mp. Terenul este situat in municipiul Bucuresti, corespunzator rangului 0 de localitati, in categoria de folosinta "livezi", zona I. Impozitul pe terenul situat in extravilanul localitatii, datorat pentru anul 2003, se determina dupa cum urmeaza:
    a) se stabileste suprafata de teren supusa impozitului, scazandu-se din suprafata detinuta in proprietate suprafata construita la sol a cladirilor, respectiv: 472 mp - 129 mp = 343 mp;
    b) se calculeaza impozitul pe terenul situat in extravilan, inmultindu-se suprafata stabilita la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren corespunzator categoriei de folosinta "livezi", mentionat la nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanta, zona I, precum si cu coeficientul de corectie mentionat la lit. a) a notei din aceeasi anexa, respectiv:
    343 mp x 30 lei/mp x 8,00 = 82.320 lei/an.
    Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta rezulta impozitul pe teren rotunjit, datorat pentru anul 2003, in suma de 82.000 lei.
    12.05. Precizarile efectuate la pct. 5.04 si 5.05 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator si pentru stabilirea impozitului pe terenurile situate in intravilan si in extravilan.
    12.06. La incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta se are in vedere tabloul urmator:
 __________________________________________________________________
| Categoria  |        Subcategoria de folosinta           | Simbol |
|     de     |                                            |  (cod) |
| folosinta  |                                            |        |
|____________|____________________________________________|________|
| 1. Terenuri| - constructii                              | C      |
| cu         | - curti si constructii                     | CC     |
| constructii| - diguri                                   | CD     |
|            | - cariere                                  | CA     |
|            | - parcuri                                  | CP     |
|            | - cimitire                                 | CI     |
|            | - terenuri de sport                        | CS     |
|            | - piete si targuri                         | CT     |
|            | - pajisti si stranduri                     | CPJ    |
|            | - taluzuri pietruite                       | CTZ    |
|            | - fasie de frontiera                       | CFF    |
|            | - exploatari miniere si petroliere         | CMP    |
|            | - alte terenuri cu constructii             | CAT    |
|____________|____________________________________________|________|
| 2. Arabil  | - arabil propriu-zis                       | A      |
|            | - pajisti cultivate                        | AP     |
|            | - gradini de legume                        | AG     |
|            | - orezarii                                 | AO     |
|            | - sere                                     | AS     |
|            | - solarii si rasadnite                     | ASO    |
|            | - capsunarii                               | AC     |
|            | - alte culturi perene                      | AD     |
|____________|____________________________________________|________|
| 3. Pasuni  | - pasuni curate                            | P      |
|            | - pasuni impadurite                        | PP     |
|            | - pasuni cu pomi fructiferi                | PL     |
|            | - pasuni cu tufarisuri si maracinis        | PT     |
|____________|____________________________________________|________|
| 4. Fanete  | - fanete curate                            | F      |
|            | - fanete cu pomi fructiferi                | FL     |
|            | - fanete impadurite                        | FP     |
|            | - fanete cu tufarisuri si maracinis        | FT     |
|____________|____________________________________________|________|
| 5. Vii     | - vii nobile                               | VN     |
|            | - vii hibride                              | VH     |
|            | - plantatii hamei                          | VHA    |
|            | - pepiniere viticole                       | VA     |
|____________|____________________________________________|________|
| 6. Livezi  | - livezi clasice                           | L      |
|            | - livezi intensive si superintensive       | LI     |
|            | - livezi plantatii arbusti                 | LF     |
|            | - plantatii dud                            | LD     |
|            | - pepiniere pomicole                       | LP     |
|____________|____________________________________________|________|
| 7. Paduri  | - paduri                                   | PD     |
| si alte    | - perdele de protectie                     | PDP    |
| terenuri cu| - tufarisuri si maracinisuri               | PDT    |
| vegetatie  | - rachitarii                               | PDR    |
| forestiera | - pepiniere silvice                        | PDPS   |
|____________|____________________________________________|________|
| 8. Terenuri| - ape curgatoare                           | HR     |
| cu ape     | - lacuri si balti naturale                 | HB     |
|            | - lacuri de acumulare                      | HA     |
|            | - amenajari piscicole                      | HP     |
|            | - ape cu stuf                              | HS     |
|            | - canaluri                                 | HC     |
|            | - marea teritoriala                        | HM     |
|____________|____________________________________________|________|
| 9. Drumuri | - autostrazi                               | DA     |
| si cai     | - drumuri nationale                        | DN     |
| ferate     | - drumuri judetene                         | DJ     |
|            | - drumuri comunale                         | DC     |
|            | - strazi si ulite                          | DS     |
|            | - drumuri de exploatare (agricole, silvice,| DE     |
|            |   petrolier, industriale etc.)             |        |
|            | - drumuri si poteci turistice              | DT     |
|            | - cai ferate                               | DF     |
|____________|____________________________________________|________|
|10. Terenuri| - nisipuri zburatoare                      | NN     |
|neproductive| - bolovanisuri, stancarii, pietrisuri      | NB     |
|            | - rape, ravene, torenti                    | NR     |
|            | - saraturi cu crusta                       | NS     |
|            | - mocirle si smarcuri                      | NM     |
|            | - gropi imprumut, deponii                  | NG     |
|            | - halde                                    | NH     |
|____________|____________________________________________|________|

    12.07. Ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri se face avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 351/2001. In acest sens, la nivelurile impozitului pe terenurile situate in extravilan, prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta, se aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    a) localitati urbane de rangul 0 .............. 8,00;
    b) localitati urbane de rangul I .............. 5,00;
    c) localitati urbane de rangul II ............. 4,00;
    d) localitati urbane de rangul III ............ 3,00;
    e) localitati rurale de rangul IV ............. 1,10;
    f) localitati rurale de rangul V .............. 1,00.
    12.08. Pentru terenurile inregistrate la categoria de folosinta "terenuri cu constructii", ocupate de orice fel de constructii care nu sunt de natura cladirilor, se datoreaza impozitul pe teren.
    Trotuarele, aleile de orice fel, digurile, terenurile de sport, puturile, fosele betonate, podurile, bazinele, platformele betonate, caile de rulare, retelele de canalizare, imprejmuirile, precum si orice alte constructii asemanatoare nu sunt de natura cladirilor, iar pentru suprafetele ocupate de acestea se datoreaza impozit pe teren.
    12.09. In cazul in care terenul este concesionat sau inchiriat, datorarea redeventei sau a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea impozitului pe teren.

    ORDONANTA:
    Art. 13
    Incadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosinta, in intravilan si extravilan, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.

    NORME METODOLOGICE:
    13.01. Consiliile locale adopta hotarari privind delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, pe baza documentelor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a altor evidente agricole ori cadastrale, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Neadoptarea hotararilor in termenul prevazut la alin. 1 corespunde optiunii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti de delimitare la nivelul comunei, orasului sau municipiului respectiv, in intravilan, a zonei A, iar in extravilan, a zonei I.
    Pentru asigurarea unei stabilitati in ceea ce priveste delimitarea zonelor, hotararile prevazute la alin. 1 pot avea caracter multianual.
    In cazul in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se impun modificari ale delimitarii zonelor, autoritatile deliberative prevazute la alin. 1 adopta hotararile respective in cursul lunii mai pentru anul fiscal urmator. Neadoptarea hotararilor in cursul lunii mai corespunde optiunii autoritatilor deliberative de mentinere a zonelor existente.
    13.02. La unitatile administrativ-teritoriale in cazul carora elementele specifice permit delimitarea a mai putin de 4 zone consiliile locale pot face incadrarea terenurilor, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care delimiteaza 3 zone, acestea sunt:
    a.1. in intravilan: zona A, zona B si zona C;
    a.2. in extravilan: zona I, zona a II-a si zona a III-a;
    b) in cazul in care delimiteaza 2 zone, acestea sunt:
    b.1. in intravilan: zona A si zona B;
    b.2. in extravilan: zona I si zona a II-a;
    c) in cazul in care delimiteaza o singura zona, aceasta este:
    c.1. in intravilan: zona A;
    c.2. in extravilan: zona I.
    13.03. In cazurile in care numarul de zone din intravilan este diferit de numarul de zone din extravilan, pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, corespondenta dintre zone se face dupa cum urmeaza:
    a) in intravilan se delimiteaza doar zona A, iar in extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a si a IV-a; pentru aceste cazuri impozitul pe teren se determina numai in functie de nivelurile corespunzatoare zonei I;
    b) in intravilan se delimiteaza zonele A si B, iar in extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a si a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile incadrate in zona A se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei I, iar pentru cele incadrate in zona B se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei a II-a;
    c) in intravilan se delimiteaza zonele A, B si C, iar in extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a si a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile incadrate in zona A se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei I, pentru cele incadrate in zona B se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zone a II-a, iar pentru cele incadrate in zona C se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei a III-a;
    d) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C, si D, iar in extravilan se delimiteaza zonele I, a II-a si a III-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile incadrate in zona A se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei I, pentru cele incadrate in zona B se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei a II-a, iar pentru cele incadrate in zonele C si D, in functie de nivelurile corespunzatoare zonei a III-a;
    e) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C si D, iar in extravilan se delimiteaza zonele I si a II-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile incadrate in zona A se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei I, iar pentru cele incadrate in zonele B, C si D se determina in functie de nivelurile corespunzatoare zonei a II-a;
    f) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C si D, iar in extravilan se delimiteaza doar zona I; pentru acest caz impozitul pe teren, indiferent in care dintre zonele A - D sunt incadrate terenurile, se determina in functie de nivelurile zonei I;

    NOTA: Prevederile prezentului punct sunt sistematizate, in forma tabelara, dupa cum urmeaza:
 ________________________________________________________________________
|         |    INTRAVILAN    |    Corespondenta       |    EXTRAVILAN    |
|         |__________________|   zonelor in cazul     |__________________|
|         | OPTIUNEA |  ZONA |  in care nr. zonelor   |  ZONA | OPTIUNEA |
|         |          |       |  din intravilan este   |       |          |
|         |          |       | diferit de nr. zonelor |       |          |
|         |          |       |     din extravilan     |       |          |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. a) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |          |   B   |                        | a II-a|     X    |
|         |__________|_______|                        |_______|__________|
|         |          |   C   |                        |a III-a|     X    |
|         |__________|_______|                        |_______|__________|
|         |          |   D   |                        | a IV-a|     X    |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. b) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   B   |                        | a II-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |          |   C   |                        |a III-a|     X    |
|         |__________|_______|                        |_______|__________|
|         |          |   D   |                        | a IV-a|     X    |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. c) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   B   |                        | a II-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   C   |                        |a III-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |          |   D   |                        | a IV-a|     X    |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. d) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   B   |                        | a II-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   C   |                        |a III-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |          |       |              ^         |       |          |
|         |     X    |   D   |______________|         | a IV-a|          |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. e) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   B   |                        | a II-a|     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |          |       |           ^  ^         |       |          |
|         |     X    |   C   |___________|  |         |a III-a|          |
|         |__________|_______|              |         |_______|__________|
|         |     X    |   D   |______________|         | a IV-a|          |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|
| lit. f) |     X    |   A   |                        |    I  |     X    |
|         |__________|_______|----------------------->|_______|__________|
|         |     X    |   B   |           ^  ^  ^      | a II-a|          |
|         |          |       |___________|  |  |      |       |          |
|         |__________|_______|              |  |      |_______|__________|
|         |     X    |   C   |______________|  |      |a III-a|          |
|         |__________|_______|                 |      |_______|__________|
|         |     X    |   D   |_________________|      | a IV-a|          |
|_________|__________|_______|________________________|_______|__________|

    13.04.Exemplu de calcul privind impozitul pe teren. Un contribuabil detine in proprietate, pe raza administrativ-teritoriala a unei localitati de rangul I, urmatoarele terenuri:
    A. in intravilan:
    A.1. 2.780 mp teren cu constructii situat la adresa: Str. Viitorului nr. 17, incadrat in zona B, pe care este amplasata o cladire a carei suprafata construita desfasurata este de 630 mp, suprafata construita la sol a acesteia fiind de 295 mp;
    A.2. 4.314 mp teren situat la adresa: Str. Labirintului nr. 53, incadrat in zona D, inregistrat in registrul agricol ca avand categoria de folosinta "livezi";
    B. in extravilan:
    B.1. 6.372 mp teren de sport situat in punctul: "Hipodrom", incadrat in zona I, pe care se afla doua cladiri a caror suprafata construita la sol este de 615 mp;
    B.2. 10.000 mp teren agricol situat in punctul: "La gradina", incadrat in zona a III-a, din care 4.660 mp sunt cultivati cu legume si 5.340 mp sunt afectati unei pepiniere viticole.
    Consiliul local al municipiului respectiv, prin hotarare, in conditiile art. 13 si 72 coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanta, pentru anul 2003 stabileste urmatoarele:
    a) pentru intravilan incadrarea terenurilor se face pe patru zone;
    b) pentru extravilan incadrarea terenurilor se face pe trei zone;
    c) impozitul pe teren se majoreaza cu cota de 45% .
    Pentru determinarea impozitului pe teren se parcurg urmatoarele etape:
    a) se stabilesc atat pentru intravilan, cat si pentru extravilan suprafetele de teren ce fac obiectul impozitarii, in sensul ca din suprafetele detinute se scad suprafetele construite la sol ale cladirilor, si anume:
    A.1.    2.780 mp - 295 mp = 2.485 mp;
    A.2.    4.314 mp -   0 mp = 4.314 mp;
    B.1.    6.372 mp - 615 mp = 5.757 mp;
    B.2.1.  4.660 mp -   0 mp = 4.660 mp;
    B.2.2.  5.340 mp -   0 mp = 5.340 mp;
    b) se determina, in conditiile date, nivelurile impozitului pe teren, in lei/mp, atat pentru intravilan, cat si pentru extravilan, pe categoriile de folosinta declarate de contribuabil si inregistrate ca atare in registrul agricol, astfel ca:
    A.1. pentru terenul cu constructii incadrat in zona B, impozitul pe teren, potrivit anexei nr. 3 la Ordonanta, este de 3.700 lei/mp, iar prin majorarea anuala conduce la nivelul de 5.365 lei/mp;
    A.2. pentru terenul avand alta categorie de folosinta decat cea de "terenuri cu constructii", respectiv categoria de folosinta "livezi", incadrat in zona D, impozitul pe teren, potrivit art. 12 alin. (2) din Ordonanta si nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanta, este de 20 lei/mp, corespunzator precizarilor de la pct. 13.03 lit. d) din prezentele norme metodologice, in sensul ca in intravilan s-au stabilit patru zone si in extravilan doar trei zone, iar prin majorarea anuala conduce la nivelul de 29 lei/mp, asupra caruia se aplica coeficientul de corectie 5,00, rezultand nivelul de: 29 lei/mp x 5,00 = 145 lei/mp;
    B.1. pentru terenul de sport care se incadreaza la categoria de folosinta "terenuri cu constructii" si in zona I, impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 1 din anexa nr. 4 la Ordonanta, este de 10 lei/mp, iar prin majorarea anuala conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/mp, asupra caruia se aplica coeficientul de corectie 5,00, rezultand nivelul, rotunjit la leu, de: 15 lei/mp x 5,00 = 75 lei/mp;
    B.2. pentru acest teren, incadrat in zona a III-a, identificam doua categorii de folosinta, si anume:
    B.2.1. pentru terenul cultivat cu legume, care se incadreaza la categoria de folosinta "arabil", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 2 din anexa nr. 4 la Ordonanta, este de 10 lei/mp, iar prin majorarea anuala conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/mp, asupra caruia se aplica coeficientul de corectie 5,00, rezultand nivelul de: 15 lei/mp x 5,00 = 75 lei/mp;
    B.2.2. pentru terenul afectat unei pepiniere viticole, care se incadreaza la categoria de folosinta "vii", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 5, din anexa nr. 4 la Ordonanta, este de 15 lei/mp, iar prin majorarea anuala conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 22 lei/mp, asupra caruia se aplica coeficientul de corectie 5,00, rezultand nivelul, rotunjit la leu, de: 22 lei/mp x 5,00 = 110 lei/mp;
    c) avand suprafetele de teren ce fac obiectul impozitarii, mentionate la lit. a), precum si nivelurile impozitului pe teren, in lei/mp, pentru fiecare dintre aceste suprafete, mentionate la lit. b), se calculeaza impozitul pe teren datorat, astfel:
    A.1.    2.485 mp x 5.365 lei/mp = 13.332.025 lei;
    A.2.    4.314 mp x   145 lei/mp =    625.530 lei;
    B.1.    5.757 mp x    75 lei/mp =    431.775 lei;
    B.2.1.  4.660 mp x    75 lei/mp =    349.500 lei;
    B.2.2.  5.340 mp x   110 lei/mp =    587.400 lei;
                              TOTAL:  15.326.230 lei;
    d) prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta rezulta impozitul pe teren, rotunjit, datorat pentru anul 2003 in suma de 15.326.000 lei, repartizat in rate egale pe termene de plata, astfel:
    d.1.  15 martie inclusiv      3.831.500 lei;
    d.2.  15 iunie inclusiv       3.831.500 lei;
    d.3.  15 septembrie inclusiv  3.831.500 lei;
    d.4.  15 noiembrie inclusiv   3.831.500 lei;
    13.05. Prevederile pct. 8.07 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator si pentru impozitul pe teren.

    ORDONANTA:
    Art. 14
    (1) Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor a caror incadrare se modifica in cursul anului fiscal.

    NORME METODOLOGICE:
    14.01. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului este similara cu cea prevazuta la pct. 8.05 si 8.06 din prezentele norme metodologice.
    14.02. In situatia in care pe parcursul anului fiscal terenurile fac obiectul modificarii incadrarii din extravilan in intravilan ori din intravilan in extravilan, stabilite ca atare prin Planul urbanistic general, sau al schimbarii categoriei de folosinta, in conditiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a aparut modificarea sau schimbarea, dupa caz.
    14.03. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale are obligatia sa comunice contribuabililor care intra sub incidenta pct. 14.02 din prezentele norme metodologice instiintarile referitoare la modificarea impozitului pe teren, in termen de cel mult 30 de zile de la data aprobarii modificarii incadrarii sau schimbarii categoriei de folosinta, dupa caz.

    ORDONANTA:
    Art. 15
    In situatia in care in cursul anului se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

    NORME METODOLOGICE:
    15.01. Daca in cursul anului se modifica rangul localitatilor urbane si rurale, impozitul pe teren datorat se modifica potrivit noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, dat fiind faptul ca priveste toti contribuabilii dintr-o unitate administrativ-teritoriala. In aceasta situatie impozitul pe teren datorat se determina din oficiu de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, fara a se mai depune o noua declaratie de impunere, dupa ce in prealabil le-a fost adusa la cunostinta contribuabililor modificarea rangului localitatii.

    ORDONANTA:
    Art. 16
    (1) Impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren datorata potrivit art. 17 din prezenta ordonanta.
    (2) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile care corespund dispozitiilor legale in vigoare, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs acea situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (3) Lista cuprinzand terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa este redata in anexa nr. 5.

    NORME METODOLOGICE:
    16.01. Pentru terenurile aflate in proprietatea contribuabililor se datoreaza impozit pe teren.
    Pentru terenurile proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta persoanelor juridice si folosite de catre acestea in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, se datoreaza taxa pe teren.
    16.02. Pentru o suprafata pentru care se datoreaza impozit pe teren nu se datoreaza taxa pe teren.
    16.03. Prin sintagma scaderea de la impunere se intelege scaderea referitoare la impozitul pe teren si/sau la taxa pe teren. Dispozitiile pct. 9.01 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator pentru determinarea impozitului pe teren si a taxei pe teren.
    16.04. In cazul in care terenul este concesionat sau inchiriat, datorarea redeventei sau chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea taxei pe teren.
    16.05. Prin sintagma suprafata construita a acestora, prevazuta la lit. A pct. 1 din anexa nr. 5 la Ordonanta, se intelege suprafata construita la sol a cladirilor, in sensul ca pentru determinarea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta "terenuri cu constructii" se scade suprafata construita la sol a cladirilor, chiar daca pentru acestea nu se datoreaza impozit pe cladiri.
    16.06. Pentru terenurile inregistrate la categoria de folosinta "terenuri cu constructii" ocupate de constructii care nu sunt de natura cladirilor se datoreaza impozitul/taxa pe teren, dupa caz.

    ORDONANTA:
    Art. 17
    Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren, care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevazut la art. 12.

    NORME METODOLOGICE:
    17.01. Regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancare, societatile comerciale sau persoanele juridice care detin in administrare sau in folosinta terenuri proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, datoreaza taxa pe teren. Taxa pe teren se determina in aceleasi conditii ca impozitul pe teren.
    17.02. Utilizarea terenurilor in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura este confirmata prin actele de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice care au atributii privind administrarea domeniului public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
    17.03. Contribuabilii prevazuti la pct. 17.01 din prezentele norme metodologice au obligatia sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde se afla situate terenurile pentru care se datoreaza taxa pe teren, o data cu declaratia de impunere, si copia actului prin care face dovada acordului autoritatilor mentionate la pct. 17.02 din prezentele norme metodologice cu privire la administrarea sau folosinta terenurilor respective.
    17.04. In cazurile in care pe terenurile prevazute la art. 17 din Ordonanta sunt amplasate cladiri, din suprafata de teren care se afla in administrare sau in folosinta, pentru determinarea taxei pe teren, nu se scade suprafata construita la sol a cladirilor.

    ORDONANTA:
    Art. 18
    (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 17 datoreaza taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:
    a) pentru drumuri             200.000 lei/km;
    b) pentru cai ferate normale  390.000 lei/km;
    c) pentru cai ferate inguste  200.000 lei/km.
    (2) Taxa se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.

    NORME METODOLOGICE:
    18.01. Contribuabilii prevazuti la art. 17 din Ordonanta datoreaza taxa pe teren stabilita in lei/km, atunci cand pe terenurile pe care le au in administrare sau in folosinta sunt amplasate drumuri sau cai ferate.
    18.02. Taxa pe teren stabilita in lei/km de drum sau de cale ferata se datoreaza numai pentru lungimea acestora care afecteaza terenurile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale situate in afara incintei unitatii. Prin incinta unitatii se intelege suprafata de teren imprejmuita sau conventional delimitata, care se incadreaza la categoria de folosinta "terenuri cu constructii" - subcategoria de folosinta "curti si constructii".
    18.03. Pentru suprafata de teren din incinta unitatii se datoreaza impozit pe teren in cazul in care, potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanta, nu se datoreaza taxa pe teren in conditiile art. 17 din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 19
    Unitatile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevazuta la art. 17 si 18.

    NORME METODOLOGICE:
    19.01. Potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe si impozite.
    19.02. Avand in vedere prevederile art. 19 din Ordonanta, coroborate cu cele mentionate la pct. 19.01 din prezentele norme metodologice, unitatile de transport feroviar, in intelesul Ordonantei, sunt cele ce privesc transportul feroviar public, iar terenurile destinate acestui scop sunt scutite de:
    a) impozitul pe teren stabilit in conditiile art. 12 din Ordonanta;
    b) taxa pe teren stabilita in conditiile art. 17 din Ordonanta;
    c) taxa pe teren stabilita in conditiile art. 18 din Ordonanta.
    19.03. Pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente ale infrastructurii feroviare ce privesc transportul feroviar in interes propriu, precum si pentru terenurile destinate acestui scop se datoreaza impozitul pe teren sau/si taxa pe teren, in conditiile Ordonantei.

    ORDONANTA:
    Art. 20
    Impozitul si taxa pe teren se stabilesc, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 8 - 10.

    NORME METODOLOGICE:
    20.01. Procedurile de stabilire, modificare si de incasare/plata a impozitului si a taxei pe teren sunt similare celor pentru impozitul pe cladiri, detaliate la pct. 8.01, 8.03 - 8.07, 10.01 - 10.03, 10.05, 10.07 si 10.08 din prezentele norme metodologice.
    20.02. Pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe teren, dupa caz, se aplica in mod corespunzator prevederile de la pct. 8.04 din prezentele norme metodologice.
    20.03. Declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, model ITL - 004, si, respectiv, declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, model ITL - 005/model ITL - 005 bis, sunt prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

    CAP. 4
    Taxa asupra mijloacelor de transport

    ORDONANTA:
    Art. 21
    (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm^3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
    (2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III.
    (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.
    (4) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.
    (5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

    NORME METODOLOGICE:
    21.01. Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica este anuala si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevazut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanta, pentru fiecare 500 cm^3 sau fractiune din acestia.
    A. Exemplu de calcul
    Un contribuabil detine in proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrica de 1.002 cm^3. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg urmatoarele etape:
    a) se stabileste numarul de fractiuni a 500 cm^3, astfel:
    1.002 cm^3 : 500 cm^3 = 2,004; pentru calcul se considera 3 fractiuni a 500 cm^3;
    b) se identifica in anexa nr. 6 la Ordonanta nivelul taxei corespunzatoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrica de pana la 2.000 cm^3 inclusiv: 58.000 lei/an/500 cm^3 sau fractiune, nivel care se inmulteste cu numarul de fractiuni mentionat la lit. a), si anume: 58.000 lei x 3 fractiuni = 174.000 lei/an.
    In cazul in care in conditiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanta, s-a hotarat majorarea cu pana la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevazut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanta, precum si la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majoreaza corespunzator.
    B. Exemplu de calcul
    Un contribuabil detine in proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrica de 2.200 cm^3. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg urmatoarele etape:
    a) se stabileste numarul de fractiuni a 500 cm^3, astfel:
    2.200 cm^3 : 500 cm^3 = 4,4; pentru calcul se considera 5 fractiuni a 500 cm^3;
    b) se identifica in anexa nr. 6 la Ordonanta nivelul taxei corespunzatoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cm^3 : 72.000 lei/an/500 cm^3 sau fractiune, nivel care se inmulteste cu numarul de fractiuni mentionat la lit. a), si anume: 72.000 lei x 5 fractiuni = 360.000 lei/an.
    In cazul in care in conditiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanta, s-a hotarat majorarea cu pana la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevazut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanta, precum si la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majoreaza corespunzator.
    21.02. Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea taxei asupra mijloacelor de transport prevazute in anexa nr. 6 la Ordonanta se efectueaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.
    21.03. Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevazute la lit. A pct. II si III din anexa nr. 6 la Ordonanta, taxa anuala se stabileste in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de numarul de axe, de masa totala maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate. Prin masa totala maxima autorizata se intelege masa totala a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizarii de catre autoritatea competenta. Numarul axelor si masa totala maxima autorizata avute in vedere la calcularea taxei sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in randul 7 si, respectiv, randul 11. Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".
    In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la lit. A pct. I lit. d) din anexa nr. 6 la Ordonanta, iar in cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la lit. A pct. II si III din anexa nr. 6 la Ordonanta. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si automobilele specializate/autospecializatele prevazute la subpct. 7.1.3 si, respectiv, 7.1.5 din anexa nr. II la prezentele norme metodologice.
    In cazul in care contribuabilii nu depun documentele care sa ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determina corespunzator autovehiculelor "cu axa/axele motoare cu alt sistem de suspensie".
    Modificarea taxelor asupra mijloacelor de transport, in conditiile prezentului punct, se face incepand cu data de intai a lunii in care se prezinta un astfel de document.
    Adeverinta ori cartea de identitate cu mentiunile prevazute la alin. 1, pentru autovehiculele inregistrate la data de 31 octombrie 2002 in evidentele compartimentelor de specialitate, se prezinta pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2002.
    21.04. La unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica unde unitatile administrativ-teritoriale si sectoarele municipiului Bucuresti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.
    21.05. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, vireaza cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la lit. A pct. II si III din anexa nr. 6 la Ordonanta, catre bugetele judetene si, respectiv, catre bugetul local al municipiului Bucuresti, lunar, pana cel tarziu la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.
    21.06. In situatia in care sumele ce urmeaza a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizarii in cotele de 60% si, respectiv, 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanta, catre contribuabilii care solicita aceasta in conditiile legii sunt mai mari decat cele constituite din cota de 40% pana la data solicitarii restituirii, compartimentul de specialitate mentionat la pct. 21.02 din prezentele norme metodologice solicita in scris, compartimentului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa vireze suma necesara restituirii din cota de 40% incasata, iar acesta din urma are obligatia virarii sumei in cel mult 10 zile de la data solicitarii.
    21.07. Dobanzile si penalitatile de intarziere aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone urmeaza regula divizarii in proportie de 60% si, respectiv, de 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanta.
    21.08. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta la lit. A pct. II si III din anexa nr. 6 la Ordonanta se utilizeaza, in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean.
    21.09. Pentru remorci, semiremorci si rulote taxa anuala este stabilita in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de capacitatea acestora. Fac exceptie cele care fac parte din combinatiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanta.
    21.10. Contribuabilii care se afla in situatia prevazuta la art. 21 alin. (5) din Ordonanta au obligatia sa prezinte compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atesta situatia respectiva, precum si documentele prin care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.
    21.11. Obligatia de a depune declaratia de impunere, in conditiile art. 62 alin. (4) din Ordonanta, sub sanctiunile prevazute de lege, revine si persoanelor fizice care intra sub incidenta art. 21 alin. (5) din Ordonanta ori a altor reglementari prin care se acorda reducerea sau scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica.
    21.12. Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face incepand cu data de intai a lunii in care contribuabilii interesati prezinta compartimentelor de specialitate ale administratiei publice locale documentele prin care atesta situatiile, prevazute de lege, pentru care sunt scutiti.

    ORDONANTA:
    Art. 22
    Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.

    NORME METODOLOGICE:
    22.01. Capacitatea cilindrica a motorului se poate dovedi si cu o adeverinta eliberata de o persoana fizica sau juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

    ORDONANTA:
    Art. 23
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.
    (2) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

    NORME METODOLOGICE:
    23.01. Pentru a intra sub incidenta prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei trebuie sa aiba domiciliul sau sediul, dupa caz, in oricare dintre unitatile administrativ-teritoriale din aceste zone.
    23.02. Unitatile administrativ-teritoriale din zonele prevazute la pct. 23.01 din prezentele norme metodologice se stabilesc prin ordine ale prefectilor judetelor respective, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele prefectilor se aduc la cunostinta publica si vor fi comunicate autoritatilor administratiei publice locale interesate, in conditiile Legii nr. 215/2001.
    23.03. Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite in alte scopuri decat pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport, in conditiile Ordonantei. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevazute la lit. C.h) din anexa nr. 6 la Ordonanta.
    23.04. Prin sintagma folosite pentru uz si agrement prevazuta la lit. C.a) din anexa nr. 6 la Ordonanta se intelege folosirea in scop personal si necomercial, atat pentru activitati ce privesc necesitatile familiale, cat si pentru activitati recreativ-distractive.
    23.05. Prevederile pct. 21.11 din prezentele norme metodologice se aplica deopotriva persoanelor fizice si persoanelor juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor care nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

    ORDONANTA:
    Art. 24
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.
    (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar.

    NORME METODOLOGICE:
    24.01. Taxa asupra mijloacelor de transport este de natura impozitelor directe, constituie venit al bugetelor locale si se datoreaza pentru mijloacele de transport proprietatea contribuabililor, dobandite prin oricare dintre caile prevazute de dispozitiile art. 644 si urmatoarele din Codul civil.
    24.02. Sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport numai vehiculele ce intra sub incidenta cap. IV din Ordonanta, respectiv:
    a) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, prevazute la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanta;
    b) autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la lit. A pct. II din anexa nr. 6 la Ordonanta;
    c) combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanta;
    d) remorcile, semiremorcile si rulotele, prevazute la lit. B din anexa nr. 6 la Ordonanta;
    e) mijloacele de transport pe apa, prevazute la lit. C din anexa nr. 6 la Ordonanta.
    24.03. Pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta, referitoare la dobandire, inmatriculare/inscriere, instrainare si radiere/scoatere din evidente, se fac urmatoarele precizari:
    A. taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care acestea au fost dobandite; in situatiile in care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevazute de Ordonanta, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza;
    B. taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut instrainarea sau radierea;
    C. instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:
    c.1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;
    c.2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;
    D. radierea consta in scoaterea din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate a vehiculelor pentru care se datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:
    d.1. pentru mijloacele de transport prevazute la pct. 24.02 lit. a) - d) din prezentele norme metodologice, radierea priveste:
    d.1.1. scoaterea din evidentele formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei a mijloacelor de transport inmatriculate la aceste formatiuni;
    d.1.2. scoaterea din evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport inregistrate la aceste autoritati;
    d.2. pentru mijloacele de transport prevazute la pct. 24.02 lit. e) din prezentele norme metodologice, radierea priveste:
    d.2.1. scoaterea din evidentele capitaniei porturilor a mijloacelor de transport inmatriculate la aceasta autoritate si numai daca fac obiectul inmatricularii;
    d.2.2. scoaterea din evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport inregistrate la aceste autoritati.
    24.04. In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanta, coroborate cu precizarile de la pct. 24.01 si 24.03 din prezentele norme metodologice, se stabilesc urmatoarele doua actiuni corelative dreptului de proprietate, in raport cu care se datoreaza ori se da la scadere taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:
    a) dobandirea mijlocului de transport, potrivit celor mentionate la pct. 24.03 lit. a) din prezentele norme metodologice, care genereaza datorarea taxei asupra mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii in care acestea au fost dobandite;
    b) instrainarea mijlocului de transport, potrivit celor mentionate la pct. 24.03 lit. c) din prezentele norme metodologice, care genereaza scaderea taxei asupra mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii in care acestea au fost instrainate.
    24.05. Prezentele norme metodologice, in cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 610/1992, in aplicarea careia s-au emis Instructiunile ministrului de interne, ministrului finantelor si ministrului transportului nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993, denumite in continuare Instructiuni.
    24.06. Potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana care o detine, dreptul de proprietate.
    Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile de impunere model ITL - 006 sau model ITL - 007, prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.
    La declaratia de impunere prevazuta la alin. 2 se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate, precum si, fotocopia certificata "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.
    24.07. Pentru mijloacele de transport scaderea taxei se poate face atat in cazurile instrainarii acestora, potrivit prevederilor pct. 24.03 lit. C din prezentele norme metodologice, cat si in cazurile in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.
    Mijloacele de transport scoase din functiune corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport respectiv ori piesele rezultate din dezasamblarea acestuia au fost predate catre comercianti care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea materialelor refolosibile.
    Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.
    24.08. Formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei nu pot sa radieze din evidentele acestora mijloacele de transport cu tractiune mecanica decat in cazurile prevazute la pct. 24.07 din prezentele norme metodologice.
    24.09. Detinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil. In caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei nu se stabileste o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.
    24.10. Contribuabilii care datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de art. 62 din Ordonanta, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care conduc la modificarea cuantumului taxei, sub sanctiunile prevazute la art. 70 din Ordonanta.
    24.11. In cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul Romaniei, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse taxei au obligatia sa declare, conform art. 62 din Ordonanta, in termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde sunt inregistrate aceste mijloace de transport data schimbarii si noua adresa. In baza acestei declaratii compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in vederea impunerii, in termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere taxa cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, verifica pe teren, inainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa, confirmand preluarea debitului in termenul prevazut de lege.
    24.12. In cazul instrainarii mijloacelor de transport, taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare si/sau a certificatului de radiere din evidenta autoritatilor la care au fost inmatriculate, cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a facut radierea. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va proceda la scaderea taxei si va comunica, in termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala noul proprietar, in calitatea sa de dobanditor, isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui si data de la care s-a acordat scaderea din sarcina vechiului proprietar. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala dobanditorul isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea acestuia. In ceea ce priveste inscrierea sau radierea din evidentele autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport, dispozitiile prezentelor norme metodologice se intregesc cu cele ale Instructiunilor mentionate la pct. 24.05 din prezentele norme metodologice.
    24.13. In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse taxei, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, fara sa incunostinteze despre modificarile intervenite, taxele aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca ulterior sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale. In cazul in care prin cercetarile intreprinse se identifica noua adresa, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in evidenta carora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde contribuabilii si-au stabilit noua adresa, in conditiile legii.
    24.14. Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractului de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar. In cazul in care proprietarul, persoana juridica straina, are reprezentant autorizat sa functioneze pe teritoriul Romaniei, taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza de catre reprezentant.
    24.15. In cazul in care detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral taxa datorata, pentru intreaga perioada pentru care solicita inmatricularea, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
    24.16. In cazul in care detinatorii, persoane juridice straine, incheie contracte de leasing cu persoane fizice sau juridice din Romania, acestea din urma, in calitate de beneficiari care folosesc mijloacele de transport respective, conform prevederilor art. 10 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, coroborate cu cele ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992, nu pot solicita inmatricularea mijloacelor de transport in Romania fara sa le inscrie in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si, respectiv, sa achite taxa pentru acestea.
    24.17. Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza taxa prevazuta la cap. IV din Ordonanta pentru acele mijloace de transport inregistrate in contabilitate ca stocuri.

    ORDONANTA:
    Art. 25
    Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depuse in conditiile prezentei ordonante.

    NORME METODOLOGICE:
    25.01. Declaratia de impunere si procesul-verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice, model ITL - 006, si cea specifica persoanelor juridice, model ITL - 007, ce se depun de catre contribuabili in conditiile art. 62 alin. (4) - (6) din Ordonanta, sunt prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    25.02. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport, model ITL - 008 este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 26
    (1) Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
    (2) Transportul de calatori in comun in regim urban si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.

    NORME METODOLOGICE:
    26.01. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun, in regim urban si suburban, sunt operatorii de transport public local de calatori a caror activitate intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 86/2001.
    26.02. Contribuabilii prevazuti la pct. 26.01 din prezentele norme metodologice sunt scutiti de la plata taxei asupra mijloacelor de transport numai pentru mijloacele de transport prevazute la lit. A pct. I lit. c) din anexa nr. 6 la Ordonanta, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001.

    ORDONANTA:
    Art. 27
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    (2) Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.
    (3) Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

    NORME METODOLOGICE:
    27.01. Pentru stabilirea taxei datorate pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) se determina taxa asupra mijloacelor de transport respective aferenta unui an calendaristic, potrivit art. 20 din Ordonanta;
    b) taxa determinata potrivit mentiunii de la lit. a) se imparte la 12, care reprezinta numarul de luni ale unui an calendaristic;
    c) nivelul determinat potrivit mentiunii de la lit. b) se inmulteste cu numarul de luni calendaristice cuprinse intre data de intai a lunii in care a fost dobandit mijlocul de transport si data de 31 decembrie a anului respectiv, rezultand astfel taxa asupra mijloacelor de transport datorata de contribuabil;
    d) taxa asupra mijloacelor de transport datorata de contribuabil, respectiv cea calculata potrivit mentiunii de la lit. c), se imparte la numarul de termene de plata ramase pana la sfarsitul anului de referinta, determinandu-se astfel rata datorata la fiecare termen de plata ce urmeaza datei stabilirii taxei respective.
    27.02. Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, taxa datorata pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal.

    CAP. 5
    Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

    ORDONANTA:
    Art. 28
    Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei nr. 7.

    NORME METODOLOGICE:
    28.01. Procedurile ce privesc eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si modalitatile de determinare a taxelor ce se percep pentru aceste servicii sunt prevazute in cap. V din Ordonanta, in anexa nr. 7 la aceasta si in prezentele norme metodologice.
    28.02. Pentru eliberarea certificatului de urbanism in conditiile Legii nr. 50/1991 se stabileste o taxa, care se plateste anticipat, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul, potrivit pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta. In mediul rural consiliile locale stabilesc taxa intre limitele prevazute la pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, reduse cu 50% . Mediul urban corespunde localitatilor de rangul 0 - III, iar mediul rural corespunde localitatilor de rangul IV si V.
    28.03. In cazul in care prin cerere se indica numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale, suprafata de teren la care se raporteaza calculul taxei este suprafata intregii parcele, iar in cazul in care printr-un plan topografic sau de situatie solicitantul individualizeaza o anumita zona din parcela, taxa se aplica doar la suprafata acesteia.
    28.04. Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se plateste o taxa reprezentand 30% din valoarea taxei initiale, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta.
    28.05. Institutiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism. Nu beneficiaza de aceste scutiri unitatile economice ale institutiilor publice.

    ORDONANTA:
    Art. 29
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.
    (2) La terminarea lucrarilor beneficiarii autorizatiei de construire, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.
    (3) Structurile specializate mentionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor declarate de catre solicitant, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.
    (4) Pentru persoane fizice, in cazul in care valoarea lucrarilor declarate de catre solicitant este mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.

    NORME METODOLOGICE:
    29.01. Pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa, potrivit alin. (1) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, reprezentand 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991.
    Pentru cladirile cu destinatia de locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele gospodaresti, numai in cazul persoanelor fizice, taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire se reduc cu 50% .
    Calculul acestei taxe se face de catre structurile specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare structuri specializate.
    Prin expresia anexe gospodaresti se intelege: grajdurile, patulele, magaziile, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele si garajele.
    29.02. In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, ca exceptie de la prevederile pct. 29.01 din prezentele norme metodologice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile anexei nr. 1 la Ordonanta, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile.
    Pentru orice alte lucrari supuse autorizarii, in afara lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor de la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice.
    29.03. Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se stabileste o taxa reprezentand 30% din taxa initiala, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta.
    29.04. Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de construire se recomanda ca structura specializata sa instiinteze beneficiarul autorizatiei de construire despre necesitatea prelungirii valabilitatii in cazul in care lucrarile de construire nu se finalizeaza pana la termen.
    29.05. In cazul in care lucrarile de construire nu au fost executate integral pana la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire si nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia, la data regularizarii taxei, in conditiile Ordonantei, se stabileste separat si taxa prevazuta la pct. 29.03 din prezentele norme metodologice.
    29.06. Valoarea de proiect care se ia in calcul pentru stabilirea taxei de autorizare in cazul persoanelor juridice corespunde valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente cuprinse in devizul general al investitiei la cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza", intocmit potrivit Hotararii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    29.07. In vederea simplificarii procedurii de elaborare a documentatiilor de autorizare, pentru tipurile de constructii prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002, se admite ca valoarea care se ia in calcul pentru stabilirea taxei de autorizare sa se determine in baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe baza de indici, cu respectarea structurii devizului general prevazut la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice.
    29.08. Cheltuielile pentru investitia de baza, prevazute la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice, sunt cele pentru:
    a) cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati din incinta;
    b) montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente;
    c) utilaje si echipamente de transport;
    d) utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj;
    e) dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu.
    29.09. In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier sunt autorizate o data cu cele ale investitiei de baza, taxa de 1% prevazuta la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice se aplica la valoarea de proiect declarata, la care se adauga si cheltuielile cu organizarea de santier.
    In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier nu au fost autorizate o data cu lucrarile pentru investitia de baza, potrivit pct. 4 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 3% si se aplica la cheltuielile cu organizarea de santier.
    29.10. La terminarea lucrarilor de construire, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate al autorizatiei de construire, beneficiarii acesteia, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, sunt obligati sa declare la structura specializata de sub autoritatea emitentului autorizatiei valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei de autorizare, sub sanctiunile prevazute la art. 70 din Ordonanta. Valoarea reala a lucrarilor corespunde valorii finale a investitiei si este cuprinsa intr-o documentatie care se anexeaza la declaratia respectiva.
    Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire, in cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice, model ITL - 009, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    29.11. In cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizatiei de construire pentru cladiri, atunci cand valoarea reala a lucrarilor declarata este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile anexei nr. 1 la Ordonanta, regularizarea taxei se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile stabilite pentru anul in care se face regularizarea.
    Pentru orice alte lucrari autorizate, in afara lucrarilor de construire a cladirilor persoanelor fizice, regularizarea taxei se face cu respectarea regulii generale prevazute la pct. 29.10 din prezentele norme metodologice.
    29.12. In cazul persoanelor juridice, valoarea reala a lucrarilor este cea care corespunde inregistrarilor din evidenta contabila.
    29.13. In situatia in care se apreciaza ca valoarea reala a lucrarilor declarata este subevaluata in raport cu alte lucrari similare, compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza de competenta unde se realizeaza lucrarile de construire, la sesizarea structurii specializate, are obligatia sa efectueze controlul fiscal, in conditiile legii, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reala a lucrarilor declarate pentru regularizarea taxei si inregistrarile efectuate in evidenta contabila.
    29.14. Termenul de plata a diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire.
    29.15. In cazul in care in urma regularizarii taxei de autorizare beneficiarului autorizatiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta inregistreaza obligatii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor art. 144 - 146 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 61/2002. In cazul in care nu inregistreaza obligatii bugetare restante restituirea sumei se face in termenul prevazut la art. 29 alin. (2) din Ordonanta. Prevederile de la pct. 29.17 alin. 2 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator.
    29.16. Alte taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, in afara celor de la pct. 1 si 2 din aceasta, sunt si se calculeaza/datoreaza dupa cum urmeaza:
    a) taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavarii necesare:
    a.1. studiilor geotehnice;
    a.2. ridicarilor topografice;
    a.3. exploatarilor de cariera;
    a.4. balastierelor;
    a.5. sondelor de gaze;
    a.6. sondelor de petrol;
    a.7. oricaror alte exploatari nementionate la lit. a.1 - a.6, prevazute la pct. 3 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, care se calculeaza pentru fiecare mp sau fractiune de mp afectat de foraje sau de excavari. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta, iar plata taxei nu il scuteste pe titularul autorizatiei de orice alte obligatii fiscale legale, in masura in care acestea ii sunt aplicabile.
    Autorizatia de foraje si excavari se elibereaza de catre primari;
    b) taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, ori campinguri, prevazuta la pct. 5, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrarii sau a constructiei;
    c) taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor, prevazuta la pct. 6 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, se calculeaza pentru fiecare mp sau fractiune de mp afectat acestor lucrari;
    d) taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor, prevazuta la pct. 7 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile, in cazul persoanelor fizice detinatoare de cladiri.
    In cazul persoanelor fizice ale caror constructii sau amenajari nu sunt de natura cladirilor, cota de 0,1% se aplica asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei, daca acestea ar fi realizate la data respectiva.
    In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse desfiintarii, iar pentru celelalte constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor, taxa se calculeaza proportional cu valoarea reala a constructiilor sau amenajarilor supuse desfiintarii. Prin termenul desfiintare se intelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiei si a instalatiilor aferente, precum si a oricaror alte amenajari. Dezafectarea priveste schimbarea destinatiei unui imobil;
    e) taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, prevazuta la pct. 9 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta in situatia in care este necesara emiterea autorizatiei de construire.
    Autorizatia prevazuta la acest punct, model ITL - 010, se emite numai de catre primari, in functie de raza de competenta, si este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrarile de racorduri sau bransamente decat dupa obtinerea autorizatiei, in conditiile prezentelor norme metodologice, sub sanctiunile prevazute de lege.
    Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii, care cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente: datele de identificare a emitentului, datele de identificare a beneficiarului serviciului, adresa acestuia, categoria de lucrare pentru care se solicita autorizatia, perioada in care urmeaza sa execute racordul/bransamentul, data solicitarii, numele si prenumele reprezentantului furnizorului de servicii, semnatura si stampila.
    Solutionarea cererii se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
    f) taxa pentru eliberarea avizului de catre primari ori structurile specializate din cadrul consiliilor judetene, prevazuta la pct. 10 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, se datoreaza pentru fiecare aviz. Aceste avize sunt cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 50/1991;
    g) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, prevazuta la pct. 11 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, se datoreaza pentru fiecare certificat eliberat de catre primari in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localitatii. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala nu se datoreaza si taxa extrajudiciara de timbru.
    29.17. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire, potrivit alin. (2) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanta, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
    a) pentru oricare categorie de lucrari referitoare la lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, cu conditia ca acel cult religios sa fie recunoscut oficial in Romania;
    b) pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, indiferent cine este solicitantul;
    c) pentru lucrarile de interes public judetean sau local, indiferent cine este solicitantul autorizatiei;
    d) pentru lucrarile privind constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice, indiferent cine este solicitantul autorizatiei.
    Pentru lucrarile de natura celor prevazute la alin. 1, terminate dupa data de 1 ianuarie 2003 si pentru care la eliberarea autorizatiei de construire s-a incasat taxa in conditiile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 27/1994, la data terminarii acestora nu se mai face regularizarea taxei de autorizare.
    29.18. Pentru lucrarile referitoare la interventiile executate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, denumita in continuare Legea nr. 422/2001, de catre proprietarii de monumente istorice, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit, nu se datoreaza taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire. Prin sintagma interventii executate se intelege orice lucrare executata in conditiile Legii nr. 50/1991.
    29.19. Potrivit art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum ele sunt reglementate prin documentatia de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobata, in conditiile legii, pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.
    29.20. Potrivit art. 4^1 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, pentru asigurarea functionarii structurilor specializate, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrari, in conditiile legii finantelor publice locale. Taxele speciale nu sunt de natura impozitelor si taxelor locale, reprezentand contravaloarea cheltuielilor ocazionate de eliberarea certificatelor de urbanism sau a autorizatiilor de construire/desfiintare, dupa caz.
    29.21. Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism in vederea emiterii acordului unic, inclusiv cotele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt de natura impozitelor si taxelor locale si nu se cuvin bugetelor locale.

    ORDONANTA:
    Art. 30
    (1) Cuantumul taxelor prevazute in anexa nr. 7 se stabileste intre aceste limite de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.
    (2) Taxele prevazute la acest capitol se platesc prealabil eliberarii sau vizarii, dupa caz, a certificatelor, avizelor si autorizatiilor.
    (3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.
    (4) Pentru municipiul Bucuresti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor acestuia, dupa caz, potrivit atributiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.
    (5) Dovada platii taxei se pastreaza la structura specializata a autoritatii administratiei publice locale care a eliberat documentele respective.

    NORME METODOLOGICE:
    30.01. Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa in anexa nr. 7 la Ordonanta se stabilesc de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz, intre limitele si in conditiile Ordonantei, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    30.02. In cazul taxelor datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene cu avizul primarilor comunelor, structurile specializate de la nivelul judetelor procedeaza la virarea cotei de 50% catre bugetele locale ale comunelor beneficiare, dupa cum urmeaza:
    a) la fiecare 5 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsa intre data de 16 si ultima zi a lunii precedente, inclusiv;
    b) la fiecare 20 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsa intre data de 1 si 15, inclusiv, din luna respectiva.
    30.03. In cazul regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, atunci cand se impune restituirea de sume catre contribuabili, structurile specializate de la nivelul comunelor, prevazute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice, pe baza Declaratiei privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire, in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice, model ITL - 009, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, au obligatia de a vira, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei, cota de 50% din suma ce urmeaza sa fie restituita contribuabilului.
    30.04. Pentru perioada cuprinsa intre data de 2 februarie 2002, data punerii in executare a dispozitiilor art. 30 alin. (3) din Ordonanta, si data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, taxele in cota de 50% datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene cu avizul primarilor comunelor se vireaza la bugetele locale ale comunelor beneficiare in termen de cel mult 5 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Intra sub incidenta prevederilor prezentului punct si sumele incasate la nivelul consiliilor judetene pentru prelungirea valabilitatii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, precum si cele incasate ca efect al regularizarii taxelor pentru eliberarea autorizatiilor de construire, cu conditia ca aceste taxe sa fi fost incasate dupa data de 2 februarie 2002.
    Pentru sumele incasate dupa data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, virarea sumelor cuvenite bugetelor locale ale comunelor se face la termenele prevazute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice.
    30.05. Taxele prevazute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta vizeaza numai persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Decretul-lege nr. 54/1990, precum si in cea a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoanele fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, denumita in continuare Legea nr. 507/2002.
    Autorizatiile de functionare corespund autorizarii pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si celor pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale.
    30.06. Autorizatiile de functionare eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 isi inceteaza valabilitatea incepand cu data de 6 noiembrie 2003, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002.
    Contribuabilul beneficiar al autorizatiei de functionare eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 care solicita continuarea activitatii in conditiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 507/2002 nu datoreaza taxa pentru eliberarea noii autorizatii si nici taxa pentru viza anuala a acesteia, in situatia in care in anul respectiv are achitata taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei obtinute in baza Decretului-lege nr. 54/1990 si numai daca nu se modifica situatia persoanelor sau activitatilor inscrise in noua autorizatie.
    30.07. Taxele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare se achita integral anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. Pentru anul in care se elibereaza autorizatia de functionare nu se datoreaza taxa pentru viza anuala a acesteia.
    30.08. Taxele pentru viza anuala a autorizatiilor de functionare se datoreaza numai de catre acei contribuabili care la data de 1 ianuarie a anului in curs sunt beneficiarii unei astfel de autorizatii, compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale avand obligatia sa procedeze la debitarea acestor taxe cu aceasta data.
    Taxa pentru viza anuala se achita integral la nivelul stabilit prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, indiferent de perioada din an in care se desfasoara activitatea economica, iar termenul de plata al acesteia este data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal.
    In cazul in care contribuabilul nu se prezinta sa achite taxa pentru viza anuala pana la data de 31 ianuarie, aceasta taxa se considera neachitata la termenul scadent si se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in conditiile legii.
    30.09. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare si taxa pentru viza anuala a acesteia nu se restituie, chiar daca autorizatia de functionare a fost suspendata sau anulata, dupa caz.
    30.10. In cazul pierderii ori degradarii autorizatiei de functionare, eliberarea alteia se face numai dupa achitarea taxei in conditiile prevazute la pct. 30.07 din prezentele norme metodologice.
    In cazul pierderii autorizatiei de functionare titularul sau are obligatia sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dovada publicarii se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizatii de functionare.
    30.11. Pentru efectuarea de mentiuni in autorizatia de functionare, la cererea titularului sau, dupa eliberarea acesteia, se incaseaza o taxa care se stabileste de catre consiliile locale intre limitele prevazute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta.
    30.12. Taxele pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, prevazute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta, se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde se afla situate obiectivele si/sau activitatile pentru care se solicita autorizarea.
    In cazul municipiului Bucuresti aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se afla situate obiectivele si/sau unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita autorizarea.
    Institutiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare. Nu beneficiaza de aceste scutiri unitatile economice ale institutiilor publice.
    30.13. Taxele prevazute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta:
    a) se refera la autorizatiile sanitare de functionare eliberate de directiile de sanatate publica teritoriale in temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) se achita integral la data eliberarii autorizatiei, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;
    c) nu se restituie, chiar daca autorizatia a fost retrasa temporar sau definitiv.
    30.14. Taxele prevazute la pct. 3 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta se incaseaza de la persoanele fizice si de la persoanele juridice pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, cum ar fi cele specifice amenajarii teritoriului si urbanismului, detinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, in functie de suprafata planului respectiv si de scara la care este realizat.
    Aceste taxe se fac venit la bugetele locale administrate de catre autoritatile deliberative care detin planurile respective.
    30.15. Taxele prevazute la pct. 4 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanta:
    a) se incaseaza de la persoanele fizice producatori care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 661/2001;
    b) se achita anticipat eliberarii/vizarii certificatului de producator;
    c) se fac venit la bugetele locale ale caror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producator respective;
    d) nu se restituie, chiar daca certificatul de producator a fost anulat.
    Potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 661/2001, contravaloarea certificatelor de producator se suporta din aceste taxe si pe cale de consecinta consiliile locale nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor de producator in afara celor prevazute la prezentul punct.
    30.16. La data eliberarii certificatului de producator se vizeaza trimestrul corespunzator acestei date, fara incasarea taxei pentru viza trimestriala.
    Taxa pentru viza trimestriala a certificatului de producator se incaseaza oricand inauntrul trimestrului vizat sau cu cel mult 15 zile inainte de inceputul trimestrului respectiv.

    CAP. 6
    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

    ORDONANTA:
    Art. 31
    (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/mp si 130.000 lei/an/mp sau fractiune de mp.
    (3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/mp si 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp.
    (4) Cota procentuala si cuantumul taxei prevazut in suma fixa se stabilesc de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus.

    NORME METODOLOGICE:
    31.01. Beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate, realizate sub diverse forme, datoreaza bugetelor locale taxa prevazuta de art. 31 alin. (1) din Ordonanta. Acestia au si obligatia sa incheie contracte in acest sens. Taxa se datoreaza de la data la care contractul intra in vigoare.
    31.02. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se stabileste pe baza de cota cuprinsa intre 1% si 3%, inclusiv, din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si se evidentiaza distinct in contract.
    Nivelul cotei intre limitele prevazute de Ordonanta se stabileste de catre consiliile locale in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    31.03. Pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, in cazurile care nu intra sub incidenta art. 31 alin. (1) din Ordonanta, taxa se stabileste in suma fixa, in functie de dimensiunea afisului, panoului etc., dupa caz, intre 65.000 lei/an/mp si 130.000 lei/an/mp sau fractiune de mp, de catre consiliile locale, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    31.04. Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste intre 120.000 lei/an/mp si 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp, de catre consiliile locale, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    31.05. Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se inscriu toate elementele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz. Fractiunile de mp se rotunjesc la un mp, prin adaos.
    Exemplu de afis, panou sau firma:

    Figura 1, reprezentand exemplu de afis, panou sau firma, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, la pagina 26.

    Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate este determinata de produsul: L x I, respectiv 5,73 m x 4,08 m = 23,38 mp. Avand in vedere ca aceasta taxa se stabileste in lei/mp sau fractiune de mp, suprafata astfel determinata se rotunjeste la 24 mp.
    31.06. Declaratia de impunere privind stabilirea taxei, in suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii, model ITL - 011, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 32
    (1) Taxa datorata potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plateste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciul, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.
    (2) Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.
    (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorata potrivit art. 31 alin. (2) se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. In situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au o durata mai mare de un an, taxa se plateste pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
    (4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    (5) Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
    (6) Taxa prevazuta la art. 31 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.

    NORME METODOLOGICE:
    32.01. Taxa datorata potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta se plateste lunar de catre persoana fizica sau juridica care efectueaza reclama si publicitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei, pe toata durata desfasurarii contractului.
    32.02. In cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul in Romania, taxa prevazuta la art. 31 alin. (1) din Ordonanta se plateste/se vireaza la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul sau sediul acestor beneficiari.
    32.03. In cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul in strainatate, taxa se plateste la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul sau sediul reprezentantului autorizat al beneficiarului.
    32.04. Pentru publicitatea efectuata de catre beneficiari cu domiciliul sau sediul in strainatate, care nu au reprezentanti autorizati in Romania, taxa se plateste de catre persoana care presteaza serviciul, la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul sau sediul prestatorului serviciului.
    32.05. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisare, panouri sau alte asemenea mijloace prevazute de art. 31 alin. (2) din Ordonanta se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza de competenta este expus afisul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar.
    In cazul in care publicitatea de natura celei prevazute la art. 31 alin. (2) din Ordonanta se efectueaza, pe baza de contract, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata sa realizeze astfel de servicii, alta decat beneficiarul publicitatii, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama sau publicitate datorata de beneficiarul publicitatii se evidentiaza distinct in contract si se plateste/se vireaza la bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza de competenta este expus afisul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar. Pentru aceste cazuri nu se depun declaratiile de impunere prevazute la pct. 31.06 din prezentele norme metodologice.
    32.06. Taxa prevazuta la art. 31 alin. (3) din Ordonanta se plateste trimestrial la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea contribuabilii, in patru rate egale, respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv.

    CAP. 7
    Impozitul pe spectacole

    ORDONANTA:
    Art. 33
    (1) Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, denumite in continuare spectacole, datoreaza impozit pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul, mai putin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.
    (2) Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.

    NORME METODOLOGICE:
    33.01. Datoreaza impozitul pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare, persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari artistice si competitii sportive, cu caracter permanent sau ocazional.
    33.02. Organizatorii de manifestari artistice cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice datoreaza impozit pe spectacole, in conditiile art. 33 din Ordonanta si ale prezentelor norme metodologice, calculat asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz, determinata potrivit prevederilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, emise de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    33.03. In cazul persoanelor fizice sau juridice care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul.
    Fractiunile de mp se rotunjesc la un mp, prin adaos.
    33.04. Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.

    ORDONANTA:
    Art. 34
    Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:
    a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
    b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

    NORME METODOLOGICE:
    34.01. Impozitul pe spectacole se determina prin aplicarea cotelor procentuale corespunzatoare fiecarui tip de spectacol, prevazute la art. 34 din Ordonanta, asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, mai putin valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz.
    34.02. In categoria platitorilor de impozit pe spectacole, organizatori de manifestari artistice si de competitii sportive, se includ acei contribuabili care desfasoara activitati sau servicii la care accesul publicului se face cu plata pe baza de abonamente sau bilete de intrare, dupa cum urmeaza:
    a) activitati de proiectie de filme cinematografice sau benzi video in sali de cinema, in aer liber sau in alte locuri pentru proiectie;
    b) activitati de radio si televiziune;
    c) servicii de impresariat artistic si sportiv;
    d) servicii de organizare si prezentare publica de piese de teatru, de spectacole muzicale - simfonice, corale, lirice, de opera, de opereta, de filarmonica, folclorice sau altele asemenea, de circ, de divertisment, de marionete, de dans, de balet, de estrada, precum si orice alte forme similare;
    e) competitii sportive interne sau internationale, indiferent de forma organizatorica - asociatii, federatii, cluburi sau alte forme asemanatoare;
    f) servicii de organizare si prezentare publica de festivaluri, de concursuri, de cenacluri, de serate, de recitaluri sau de alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional;
    g) servicii de cazare in hoteluri, moteluri, tabere pentru tineret, campinguri, vile, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice sau de alimentatie publica in restaurante, baruri etc., numai in cazul in care organizeaza activitati ce intra sub incidenta prevederilor art. 34 din Ordonanta;
    h) balciuri si parcuri de distractii;
    i) orice alte manifestari artistice si competitii sportive neprevazute la lit. a) - h), la care accesul publicului se face cu plata pe baza de abonamente sau bilete de intrare.
    34.03. Nu intra sub incidenta impozitului pe spectacole incasarile din vanzarea:
    a) biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, monumentelor, cladirilor istorice, targurilor, expozitiilor, gradinilor zoologice si botanice, rezervatiilor naturale, acvariilor, planetariilor si observatoarelor astronomice;
    b) biletelor de tombola;
    c) abonamentelor si biletelor de intrare la manifestarile artistice si competitiile sportive organizate de institutiile publice.
    34.04. Sunt considerate ca au caracter ocazional si pentru ele impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare prin aplicarea unei cote de 5% acele manifestari artistice sau distractive, prevazute la art. 34 lit. b) din Ordonanta, care sunt organizate numai cu prilejul anumitor evenimente si in afara incintei contribuabilului respectiv, destinate prezentarii de spectacole. Prin expresia incinta contribuabilului se intelege sala de spectacole, gradina de vara sau orice alt spatiu situat la adresa sediului organizatorului sau la adresa unde acesta organizeaza, in mod curent, manifestari artistice sau distractive de natura celor ce intra sub incidenta art. 34 lit. b) din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 35
    (1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi;
    b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi.
    (2) Cuantumul impozitului se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ-teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4.

    NORME METODOLOGICE:
    35.01. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive.
    35.02. Pentru dimensionarea suprafetei incintei in functie de care se stabileste impozitul pe spectacole se insumeaza suprafetele utile afectate acestor activitati, precum si, acolo unde este cazul, suprafata utila a incintelor in care se consuma bauturi alcoolice, bauturi racoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in picioare sau pe scaune, precum si suprafata utila a oricaror alte incinte in care se desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.
    35.03. Prin zi de functionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se intelege intervalul de timp de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta inauntrul caruia se desfasoara activitatea de videoteca sau discoteca, chiar daca programul respectiv cuprinde timpi din doua zile calendaristice consecutive.
    35.04. Cuantumul impozitului, prevazut in suma fixa la art. 35 alin. (1) din Ordonanta, se stabileste de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, astfel:
    a) se stabileste o valoare cuprinsa intre limitele prevazute la art. 35 alin. (1) din Ordonanta;
    b) asupra valorii stabilite potrivit mentiunii de la lit. a) se aplica coeficientul de corectie ce corespunde rangului localitatii respective, potrivit notei din anexa nr. 4 la Ordonanta, astfel:
    a) localitati urbane de rangul 0 ......................... 8,00;
    b) localitati urbane de rangul I ......................... 5,00;
    c) localitati urbane de rangul II ........................ 4,00;
    d) localitati urbane de rangul III ....................... 3,00;
    e) localitati rurale de rangul IV ........................ 1,10;
    f) localitati rurale de rangul V ......................... 1,00;
    c) asupra valorii rezultate potrivit mentiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuala, hotarata de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu pana la 50%, prevazuta de art. 72 din Ordonanta, reprezentand impozitul pe spectacole, in lei/mp/zi, ce se percepe pentru activitatea de videoteca sau discoteca.
    35.05. Contribuabilii care intra sub incidenta art. 35 din Ordonanta au obligatia sa prezinte releveul suprafetei incintei o data cu depunerea declaratiei de impunere si ori de cate ori intervine o modificare a acestei suprafete, tinand seama de prevederile pct. 35.01 si 35.02 din prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 36
    (1) Platitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestarile prevazute la art. 34, au obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.
    (2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.

    NORME METODOLOGICE:
    36.01. Contribuabililor care desfasoara activitati sau servicii de natura celor mentionate la pct. 34.02 din prezentele norme metodologice le revine obligatia de a inregistra atat abonamentele, cat si biletele de intrare, in conditiile prevazute de normele tehnice mentionate la art. 41 din Ordonanta, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor, precum si la locul de desfasurare a spectacolelor.
    36.02. In cazul in care contribuabilii organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a altor autoritati ale administratiei publice locale decat cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare, inregistrate potrivit mentiunii de la pct. 41.01 al prezentelor norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.
    36.03. Nerespectarea obligatiilor prevazute la pct. 36.01 si 36.02 ale prezentelor norme metodologice se sanctioneaza in conditiile art. 43 din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 37
    Platitorii de impozit pe spectacole, pentru activitatile prevazute la art. 35, au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.

    NORME METODOLOGICE:
    37.01. Contribuabilii care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, in calitatea lor de platitori de impozit pe spectacole, au obligatia de a depune Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, model ITL - 012, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.
    37.02. Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei de impunere prevazute la pct. 37.01. din prezentele norme metodologice se sanctioneaza in conditiile art. 70 din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 38
    (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.
    (2) Platitorii de impozit pe spectacole raspund de exactitatea calculului si de varsarea la timp a impozitului.

    NORME METODOLOGICE:
    38.01. Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza de competenta se desfasoara spectacolele.

    ORDONANTA:
    Art. 39
    Pentru sumele cedate in scopuri umanitare, pe baza de contract, din incasarile obtinute din spectacole nu se datoreaza impozit.

    NORME METODOLOGICE:
    39.01. Contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia. Pentru aceste sume nu se datoreaza impozit pe spectacol.
    39.02. Contractele prevazute la art. 39 din Ordonanta sunt cele ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ORDONANTA:
    Art. 40
    Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta platitorul isi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaratia prevazuta la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

    NORME METODOLOGICE:
    40.01. Contribuabilii organizatori de manifestari artistice si competitii sportive, in calitate de platitori de impozit pe spectacole, au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor artistice si competitiilor sportive organizate de persoanele fizice si de persoanele juridice model ITL - 013, prevazut in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, precum si impozitul pe spectacole datorat, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz.
    40.02. Contribuabilii organizatori de activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, in calitate de platitori de impozit pe spectacole, au obligatia sa depuna lunar declaratia de impunere model ITL - 012, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, in conditiile art. 37 din Ordonanta, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul sau domiciliul, dupa caz.
    40.03. Declaratia de impunere, model ITL - 012, si decontul de impunere, model ITL - 013, prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, se completeaza in doua exemplare, cu toate datele cerute de formular, dupa evidenta contabila si dupa orice alte documente justificative ale contribuabilului. Un exemplar ramane la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, iar celalalt exemplar, cu confirmarea de primire, ramane la contribuabil.
    40.04. Incasarile din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole se evidentiaza in decontul de impunere distinct pe fiecare forma de spectacol, cu precizarea localitatii in care acesta s-a desfasurat.
    40.05. Dispozitiile de la pct. 40.02. si 40.03. ale prezentelor norme metodologice se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 68/1997, precum si cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, ale caror prevederi se aplica in mod corespunzator de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Prevederile art. 70 din Ordonanta se aplica in mod corespunzator.

    ORDONANTA:
    Art. 41
    Tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare a Guvernului la initiativa Ministerului Administratiei Publice, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Tineretului si Sportului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    NORME METODOLOGICE:
    41.01. Dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 29 august 2002, sunt obligatorii atat pentru organizatorii de spectacole prevazuti la art. 34 din Ordonanta si, respectiv, la pct. 34.02. din prezentele norme metodologice, cat si pentru institutiile publice organizatoare de spectacole, chiar daca acestea nu datoreaza impozitul pe spectacole.

    ORDONANTA:
    Art. 42
    Platitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:
    a) sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;
    b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;
    c) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.

    NORME METODOLOGICE:
    42.01. Cu ocazia controalelor efectuate persoanele prevazute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice, in calitate de organe de control, verifica urmatoarele obiective:
    a) daca abonamentele si biletele de intrare vandute au fost inregistrate si/sau vizate in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice;
    b) daca este afisat tariful de intrare la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolului si daca acesta corespunde cu cel inscris pe bilete;
    c) daca s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele incasate de la participantii platitori ai biletelor;
    d) daca datele inscrise pe biletele de intrare sunt identice cu cele inscrise pe marca de control;
    e) daca datele inscrise in declaratia de impunere, model ITL - 012, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespund cu cele din realitate, respectiv datele de desfasurare a activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca si suprafetele incintelor.

    ORDONANTA:
    Art. 43
    (1) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Sanctiunea se aplica platitorilor de impozit pe spectacole.

    NORME METODOLOGICE:
    43.01. Actualizarea amenzilor prevazute la art. 43 alin. (1) din Ordonanta se face prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, astfel cum este prevazut la art. 70 alin. (5) din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 44
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 43 se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.

    NORME METODOLOGICE:
    44.01. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 43 din Ordonanta se fac de catre:
    a) primar si imputernicitii acestuia din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de raza de competenta a acestora;
    b) persoanele imputernicite in acest scop din cadrul:
    b.1. Ministerului Administratiei Publice;
    b.2. Ministerului Finantelor Publice;
    b.3. Ministerului Culturii si Cultelor;
    b.4. Ministerului Tineretului si Sportului.
    44.02. Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu controlul se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala au loc spectacolele, precum si de catre persoanele prevazute la pct. 44.01 lit. b) din prezentele norme metodologice, care verifica obiectivele prevazute la pct. 42.01 din prezentele norme metodologice.

    CAP. 8
    Taxa hoteliera

    ORDONANTA:
    Art. 45
    (1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.
    (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere.
    (3)*) Pentru sederea in statiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale, intre 0,5% si 5%, la tarifele practicate de unitatile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.
------------
    *) Alin. (3) reprezinta completarea Ordonantei efectuata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002.

    NORME METODOLOGICE:
    45.01. Instituirea taxei hoteliere constituie atributia optionala a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale municipiilor/oraselor/comunelor, dupa caz. Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul lunii mai si se aplica in anul fiscal urmator, in conditiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotararii pana la data de 31 mai a fiecarui an fiscal corespunde optiunii consiliului local de a nu institui taxa hoteliera pentru anul fiscal urmator.
    45.02. In cazul in care autoritatile prevazute la pct. 45.01 din prezentele norme metodologice opteaza pentru instituirea taxei hoteliere, cota se stabileste intre 0,5% si 5% inclusiv si se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pentru sederea in municipii, orase sau comune, altele decat cele declarate, conform legii, statiuni turistice, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa; numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale respective;
    b) pentru sederea in statiunile turistice, atat cele de interes national, cat si cele de interes local, declarate ca atare prin hotarare a Guvernului, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 755/2001, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, indiferent de durata sejurului. Prin sejur se intelege perioada neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate hoteliera; perioada poate fi de una sau de mai multe zile.
    45.03. Persoanele juridice care intra sub incidenta prevederilor art. 46 din Ordonanta au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota si, dupa caz, de numarul de zile stabilite de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile locale.

    ORDONANTA:
    Art. 46
    Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

    NORME METODOLOGICE:
    46.01. Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla unitatea de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare.

    ORDONANTA:
    Art. 47
    In cazul in care taxa hoteliera este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 46 vor varsa la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale suma incasata cu acest titlu, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

    NORME METODOLOGICE:
    47.01. La virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera, unitatile de cazare, persoane juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea vor depune la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale respective o declaratie-decont care sa cuprinda sumele incasate si virate pentru luna de referinta. Virarea sumelor se face in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.
    Declaratia-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera, model ITL - 014, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    47.02. Nedepunerea declaratiei-decont mentionate la pct. 47.01 din prezentele norme metodologice la termenul prevazut pentru virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 68/1997.

    CAP. 9
    Alte taxe locale

    ORDONANTA:
    Art. 48
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie.
    (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse intre limitele prevazute la alin. (1), pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de catre consiliile locale.
    (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevazute in anexa nr. 8, in suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse intre 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.
    (4) Sumele provenite din taxele prevazute la alin. (1) - (3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale si se platesc anticipat.
    (5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1) - (3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute in normele metodologice mentionate la art. 76 din prezenta ordonanta.

    NORME METODOLOGICE:
    48.01. Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru:
    a) utilizarea temporara a locurilor publice;
    b) vizitarea:
    b.1. muzeelor;
    b.2. caselor memoriale;
    b.3. monumentelor istorice;
    b.4. monumentelor de arhitectura;
    b.5. monumentelor arheologice;
    b.6. oricaror alte obiective stabilite de catre autoritatile administratiei publice locale.
    48.02. Autoritatile administratiei publice locale mentionate la pct. 48.01 din prezentele norme metodologice pot stabili taxe zilnice numai pentru imobilele administrate in mod direct de catre acestea.
    48.03. Pentru instituirea taxelor zilnice autoritatile deliberative ale administratiei publice locale vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    A. pentru utilizarea temporara a locurilor publice:
    a.1. imobilele sa apartina domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale respective si acestea sa fie administrate direct de catre autoritatile administratiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti, imobilele trebuie sa le fie date in administrare, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii. Nu intra sub incidenta prezentului punct imobilele care apartin domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si care sunt concesionate, potrivit legii;
    a.2. utilizarea temporara a locurilor publice sa aiba la baza reguli si proceduri clare, care sa nu permita nici un arbitrariu ce ar putea da nastere la favoritisme sau discriminari in raporturile cu contribuabilii, adecvate specificului pentru care se datoreaza taxa, si anume:
    a.2.1. pentru parcarea ocazionala a vehiculelor, taxa se stabileste in lei/ora/vehicul, astfel incat nivelul acesteia inmultit cu 24 sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei. Prin parcare ocazionala se intelege stationarea unui vehicul intr-un loc public situat, de regula, intr-o alta unitate administrativ-teritoriala decat cea in care se afla sediul sau domiciliul, dupa caz, al detinatorului/utilizatorului vehiculului;
    a.2.2. pentru parcarea curenta a vehiculelor, taxa se stabileste in lei/zi/vehicul, astfel incat nivelul acesteia sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei. Prin parcare curenta se intelege stationarea in mod obisnuit a unui vehicul intr-un loc public, de regula in unitatea administrativ-teritoriala in care se afla sediul, domiciliul sau resedinta detinatorului/utilizatorului. Platitorii acestei taxe nu datoreaza si taxa prevazuta la lit. a.2.1 aceleiasi unitati administrativ-teritoriale;
    a.2.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se stabileste in lei/mp/zi, astfel incat pentru un metru patrat de teren ocupat pentru depozitarea de materiale, taxa/zi sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei;
    a.2.4. pentru realizarea unor lucrari, taxa se stabileste in lei/mp/zi, astfel incat pentru un metru patrat de teren afectat respectivei lucrari, taxa/zi sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei;
    a.2.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului, in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, taxa se stabileste in lei/mp/zi, astfel incat pentru un metru patrat de teren afectat acestei activitati, taxa/zi sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei;
    a.2.6. pentru accesul in parcuri, in gradini zoologice, in gradini botanice, in targuri, in balciuri, la stranduri, la expozitii, la locuri de agrement sau altele similare, taxa zilnica se stabileste in lei/persoana, astfel incat aceasta sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei;
    B. pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura sau a oricaror alte obiective, denumite in continuare obiective, stabilite ca atare de catre autoritatile administratiei publice locale:
    b.1. obiectivele sa apartina domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale respective si acestea sa fie administrate direct de catre autoritatile administratiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti, obiectivele trebuie sa le fie date in administrare, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii. Nu intra sub incidenta prezentului punct obiectivele care apartin domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si care sunt concesionate, potrivit legii;
    b.2. taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele in cauza, regula de baza constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate si contribuabil - vizitator. Cuantumul taxei/vizitator se stabileste intre 1.000 lei si 100.000 lei, in functie de importanta obiectivelor in cauza, precum si de nivelul cheltuielilor efectuate de acest serviciu.
    48.04. Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanta, taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru detinerea de catre persoane fizice, in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit si care nu fac parte din inventarul activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002.
    48.05. Pentru a putea institui taxe zilnice, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanta, si implicit pentru a stabili categoriile de utilaje pentru care se datoreaza aceste taxe, consiliile locale vor avea in vedere urmatoarele criterii cumulative:
    a) utilajul sa reprezinte acea unealta, masina, instalatie, aparat, vehicul, altul decat cel pentru care se datoreaza taxa in conditiile art. 48 alin. (3) din Ordonanta sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveste pentru efectuarea unei anumite lucrari sau activitati de prestari de servicii;
    b) functionarea utilajului respectiv sa determine obtinerea de venituri de catre persoana fizica ce il detine in proprietate sau in folosinta;
    c) utilajul care indeplineste conditiile de la lit. a) si b) sa nu faca parte din sfera activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002.
    48.06. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot institui taxe pentru fiecare dintre vehiculele lente prevazute in anexa nr. 8 la Ordonanta, al caror cuantum se stabileste de catre aceste autoritati, in conditiile art. 48 alin. (3) din Ordonanta, intre 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.
    48.07. Taxele locale de natura celor reglementate prin art. 48 alin. (1) - (3) din Ordonanta se platesc anticipat, respectiv:
    a) pentru utilizarea temporara a locurilor publice, dupa cum urmeaza:
    a.1. pentru parcarea ocazionala, taxa se achita pentru fiecare parcare de o ora sau fractiune din aceasta;
    a.2. pentru parcarea curenta, taxa se achita lunar, pana cel tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare. Pentru perioade mai mici de o luna, taxa se achita in prima zi a perioadei pentru care se solicita parcarea, pentru intreaga durata. In ambele situatii se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a platitorilor, al carui model si a carui procedura de evidentiere se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    a.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, a carei eliberare se face pe baza de cerere. Modelul de cerere si cel al autorizatiei pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice interesate;
    a.4. pentru realizarea unor lucrari, taxa se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, iar eliberarea autorizatiei se face pe baza de cerere. Modelul de cerere si cel al autorizatiei pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru realizarea de lucrari se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    a.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, taxa se achita zilnic sau pe baza de abonament pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea abonamentului, al carui model si a carui procedura de evidentiere se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate. Pentru taxele achitate zilnic se emit numai chitantele cu regim special;
    b) pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achita la accesul in incinta acestora, pe baza de bilete de intrare. Modelul biletului de intrare si procedura de evidentiere a acestora se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    c) pentru detinerea de catre persoane fizice, in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit, taxa se achita la data depunerii Declaratiei de impunere, model ITL - 015, prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespunzator numarului de zile cuprins intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest utilaj serveste scopului vizat. In cazul in care pentru utilajul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna, aceasta se achita lunar, pana cel tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare. Nedepunerea declaratiei de impunere in conditiile prezentei litere se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 68/1997;
    d) pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului de referinta;
    d.1. pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxele locale se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv, si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii;
    d.2. pentru vehiculele lente instrainate ori scoase din functiune, taxele locale aferente se dau la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv, regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensarii cu alte impozite si taxe locale exigibile la acea data sau al restituirii catre contribuabil, in cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de scadere insotite de documentele corespunzatoare.
    48.08. Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehiculele lente, model ITL - 016, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    48.09. Nedepunerea declaratiei de impunere pana la termenele prevazute la pct. 48.07 lit. d) din prezentele norme metodologice, respectiv pana la data de 31 ianuarie, si in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanta.
    48.10. Autoritatile administratiei publice locale nu pot hotari instituirea altor taxe locale, criterii, reguli sau proceduri de stabilire a acestora, in afara celor prevazute la art. 48 din Ordonanta, astfel cum au fost detaliate la pct. 48.01 - 48.07 din prezentele norme metodologice. In situatiile in care autoritatile administratiei publice locale apreciaza ca oportuna si necesara utilizarea unor criterii, reguli sau proceduri de stabilire a taxelor locale neavute in vedere la data aprobarii prezentelor norme metodologice, in scopul aplicarii unitare a Ordonantei, pot face propuneri pentru aprobarea unor solutii, prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Ministerului Administratiei Publice.

    CAP. 10
    Facilitati fiscale

    ORDONANTA:
    Art. 49
    (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta in timpul anului hotarari privind reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren, stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatii de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren.
    (3) Sunt scutiti de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii in termen.
    (4) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileste prin hotarare a consiliului local.
    (5) In cazul calamitatilor naturale consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea de impozite si taxe locale, stabilite in sarcina contribuabililor prevazuti la art. 3.
    (6) Scutirea sau reducerea se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza atesta situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (5).
    (7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

    NORME METODOLOGICE:
    49.01. Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot adopta hotarari privind stabilirea categoriilor de persoane fizice care beneficiaza de reducerea sau de scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren. Reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren se acorda numai pentru locuinta de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare si pentru terenul aferent acesteia.
    Prin sintagma teren aferent locuintei se intelege numai suprafata de teren inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta "teren cu constructii", pe care este amplasata cladirea pentru care se acorda reducerea sau scutirea, dupa caz.
    49.02. Categoriile de persoane care pot beneficia de reducerea sau de scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren sunt urmatoarele:
    a) persoanele cu handicap de gradul I si II;
    b) persoanele fizice nevazatoare;
    c) persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de:
    c.1. indemnizatie de somaj;
    c.2. si/sau ajutor social;
    c.3. alocatie de sprijin.
    49.03. Sunt scutiti de la plata taxei hoteliere urmatorii beneficiari ai serviciilor hoteliere:
    a) persoanele cu handicap de gradul I si II, inclusiv persoanele nevazatoare;
    b) pensionarii;
    c) elevii;
    d) studentii;
    e) militarii in termen.
    49.04. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu documentul care atesta situatia respectiva, certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de elev, carnetul de student sau altele similare, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor cu handicap si al elevilor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere.
    49.05. In cazul producerii de calamitati naturale, contribuabilii care au avut de suferit de pe urma acestora si numai pentru bunurile distruse partial sau total pot beneficia, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, de scutirea de la plata:
    a) impozitului pe cladiri;
    b) impozitului pe teren;
    c) taxei pe teren;
    d) taxei asupra mijloacelor de transport;
    e) taxelor prevazute la art. 31 alin. (2) si (3) si art. 48 din Ordonanta;
    f) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de construire, reconstruire sau reparare a oricaror constructii afectate de calamitatile naturale.
    49.06. Prin sintagma calamitati naturale se intelege fenomenele naturale distructive de origine geodezica sau meteorologica ori imbolnavirea unui numar mare de persoane, produse in mod brusc. In aceasta categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile, precum si evenimentele cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator, provocate de accidente chimice, biologice, incendii si altele asemenea.
   49.07. Scutirea sau reducerea prevazuta la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele fizice prezinta actele doveditoare ale situatiei respective.
    Scutirea prevazuta la pct. 49.05 din prezentele norme metodologice se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs calamitatea naturala constatata de comisia desemnata in acest scop de catre autoritatea administratiei publice locale competente.
    49.08. Consiliile locale adopta hotarari privind acordarea bonificatiei de pana la 10% in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    49.09. Contribuabilii persoane fizice beneficiaza de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru plata integrala a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pana la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal. Prin plata integrala se intelege stingerea creantelor bugetare datorate aceluiasi buget local.
    49.10. In situatia in care un contribuabil persoana fizica plateste integral pana la data de 15 martie impozitul pentru care a beneficiat de bonificatie, iar in cursul anului fiscal instraineaza bunul pentru care a datorat impozitul respectiv, restituirea catre contribuabil se face proportional cu perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat instrainarea si sfarsitul anului fiscal, luandu-se in calcul suma efectiv incasata la bugetul local.
    Exemplu:
    a) Un contribuabil persoana fizica are pentru anul 2003 stabilite urmatoarele debite:
    a.1. impozit pe cladiri     2.000.000 lei;
    a.2. impozit pe teren       1.800.000 lei;
    b) in unitatea administrativ-teritoriala unde sunt situate aceste imobile, consiliul local a hotarat acordarea unei bonificatii de 9% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si de 7% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren;
    c) la data de 23 ianuarie 2003 contribuabilul achita integral obligatiile, si anume:
    c.1. impozit pe cladiri: suma achitata = 1.820.000 lei, bonificatie acordata = 180.000 lei;
    c.2. impozit pe teren: suma achitata = 1.674.000 lei, bonificatie acordata = 126.000 lei;
    d) la data de 29 aprilie 2003 instraineaza cladirea, iar pe data de 1 noiembrie 2003 instraineaza si terenul;
    e) acestui contribuabil i se restituie urmatoarele sume:
    e.1. din impozitul pe cladiri: 1.213.332 lei = [(1.820.000 lei: 12 luni) x 8 luni], unde 8 luni reprezinta perioada 1 mai - 31 decembrie 2003;
    e.2. din impozitul pe teren: 139.500 lei = [(1.674.000 lei: 12 luni) x 1 luna], unde 1 luna reprezinta perioada 1 decembrie - 31 decembrie 2003;
    f) restituirea catre contribuabilul respectiv se face in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

    ORDONANTA:
    Art. 50
    Persoanele fizice, veterani de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta.

    NORME METODOLOGICE:
    50.01. Scutirea se acorda pentru impozitele si taxele locale stabilite in limitele si in conditiile Ordonantei, cu exceptia taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, numai persoanelor in cauza, pe baza actului care atesta situatia respectiva. Copia actului ramane ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care il certifica pentru conformitate. Persoanele care beneficiaza de aceste scutiri sunt:
    a) veteranii de razboi;
    b) vaduvele de razboi;
    c) vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
    d) detinutii politici;
    e) deportatii;
    f) sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau prizonieri;
    g) sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prizonierat, daca ulterior nu s-a recasatorit;
    h) sotul (sotia) celui decedat in conditiile prevazute la lit. f) si g) si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, deportat, prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si poate face dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia.

    ORDONANTA:
    Art. 51
    Persoanele fizice, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi, sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si de taxa hoteliera.

    NORME METODOLOGICE:
    51.01. Persoanele fizice vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si de taxa hoteliera, pe baza actelor doveditoare ce le atesta situatia respectiva, conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002.

    ORDONANTA:
    Art. 52
    Prevederile art. 6 si ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei ordonante.

    NORME METODOLOGICE:
    52.01. Categoriile de persoane care intra sub incidenta prevederilor art. 52 din Ordonanta sunt cele prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
    a) persoanele care si-au pierdut total capacitatea de munca;
    b) persoanele care si-au pierdut partial capacitatea de munca;
    c) marii mutilati;
    d) ranitii;
    e) urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989;
    f) celelalte persoane mentionate la lit. a) - e) carora li s-a conferit Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
    52.02. Categoriile de persoane prevazute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice, pentru a beneficia de scutirile prevazute la art. 52 din Ordonanta, trebuie sa prezinte brevetul prin care se atesta conferirea titlurilor respective.
    52.03. Persoanele prevazute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice beneficiaza de scutirea de la plata:
    a) impozitului pe cladiri, numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
    b) impozitului pe teren, numai pentru terenul incadrat la categoria de folosinta "teren cu constructii" aferent locuintei prevazute la lit. a);
    c) taxei asupra mijloacelor de transport pentru:
    c.1. autoturismele hycomat;
    c.2. mototricicluri.

    ORDONANTA:
    Art. 53
    Scutirile prevazute la art. 50 - 52 se acorda in proportie de 100% persoanelor fizice mentionate pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor.

    NORME METODOLOGICE:
    53.01. Scutirile se acorda persoanelor prevazute la art. 50 - 52 din Ordonanta, in proportie de 100%, atat pentru bunurile proprii, cat si pentru bunurile comune ale sotilor, stabilite potrivit Codului familiei.

    ORDONANTA:
    Art. 54
    (1) Scutirea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.
    (2) In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.

    NORME METODOLOGICE:
    54.01. Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de art. 50 - 52 din Ordonanta se acorda persoanelor in cauza pe baza cererii acestora, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele prin care se atesta situatia respectiva. In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren, scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu si pentru terenul incadrat la categoria de folosinta "terenuri cu constructii" aferent acestei locuinte.
    54.02. Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea scutirilor de la plata impozitelor si taxelor locale acordate conform prevederilor art. 50 - 52 din Ordonanta, se depun noi declaratii de impunere in termen de 30 de zile.

    ORDONANTA:
    Art. 55
    (1) Sunt scutite de impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.
    (2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

    NORME METODOLOGICE:
    55.01. Sub incidenta art. 55 alin. (1) din Ordonanta se regaseste Fundatia Menachem Elias a carei legatara universala este Academia Romana.
    55.02. Pot fi scutite de la plata impozitelor si taxelor locale, prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asociatiile si fundatiile cu caracter umanitar, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) asigura cazarea batranilor, a copiilor orfani, precum si a copiilor strazii;
    b) au ca unic obiect de activitate, prevazut in statut, intretinerea si functionarea caminelor pentru persoanele mentionate la lit. a).

    ORDONANTA:
    Art. 56
    Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirile destinate acestei activitati.

    NORME METODOLOGICE:
    56.01. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren, in cazul societatilor comerciale care au ca obiect unic de activitate, prevazut in statut, asigurarea de servicii turistice pe o perioada de cel mult 5 luni dintr-un an fiscal, se reduc cu 50% numai pentru imobilele destinate acestei activitati. Intra sub incidenta acestei reglementari activitatile mentionate la grupa 552 - alte mijloace de cazare de scurta durata, asimilate activitatii sezoniere, din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ORDONANTA:
    Art. 57
    Sunt scutite de impozitul pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti.

    NORME METODOLOGICE:
    57.01. Obiectivele nou-construite, finalizate dupa data de 31 decembrie 2002, care apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani.
    Scutirea se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune o cerere in acest sens si numai pentru cladirile realizate cu respectarea autorizatiei de construire.
    57.02. Pentru obiectivele nou-construite prealabil datei de 1 ianuarie 2003, scutirea de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 50% se acorda pentru perioada cuprinsa intre aceasta data si cea la care se implinesc 5 ani de la punerea in functiune, cu respectarea prevederilor pct. 57.01 alin. 2 din prezentele norme metodologice.
    57.03. Prin termenul obiectiv se intelege cladirea, astfel cum este definita la art. 4 alin. (3) din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 58
    Consiliile locale pot hotari scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investitiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor.

    NORME METODOLOGICE:
    58.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot sa hotarasca scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe teren pentru suprafata aferenta investitiilor executate conform Legii nr. 332/2001, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor. Prin hotararea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se precizeaza data de la care se acorda scutirea sau reducerea.

    ORDONANTA:
    Art. 59
    (1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia, dupa cum urmeaza:
    a) pentru locuintele noi, in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pentru cladirile realizate pe baza de credite, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In cazul instrainarii cladirilor prevazute la alin. (1), noii beneficiari nu mai beneficiaza de aceste scutiri.
    (3) Sunt scutiti de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile si tronsoanele de cale ferata concesionate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatie terestre - autostrazi si cai ferate, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc efectiv in localitatile prevazute in hotararile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare, si nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata.

    NORME METODOLOGICE:
    59.01. Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea locuintei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7 - 9 din aceasta lege, scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica incepand cu data de 21 octombrie 1996, data intrarii in vigoare a legii, si se acorda pe timp de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.
    59.02. Beneficiarii de credite, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.
    59.03. Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, inainte de data de 1 septembrie 2001 beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri incepand cu aceasta data si pana la implinirea termenului de 10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintelor.
    Data de 1 septembrie 2001 reprezinta data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 734/2001.
    59.04. Scutirile prevazute la pct. 59.01 si 59.02 din prezentele norme metodologice se acorda pe baza de cerere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele beneficiare prezinta la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza.
    59.05. In cazul instrainarii prin acte intre vii a locuintelor dobandite in temeiul Ordonantei nr. 19/1994 si al Legii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe cladiri.
    59.06. Declaratiile de impunere se depun la compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale in a caror raza de competenta sunt situate cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat.
    59.07. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri nu exonereaza proprietarii locuintelor respective de depunerea declaratiei de impunere, sub sanctiunile prevazute la art. 70 din Ordonanta.
    59.08. Reducerea cu 50% a impozitelor si a taxelor locale, prevazuta la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, se acorda dupa cum urmeaza:
    a) pentru bunurile impozabile/taxabile situate in localitatile prevazute in hotararile Guvernului nr. 323/1996, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, nr. 395/1996 si inregistrate, potrivit legii, in registrele agricole de la nivelul acestor localitati;
    b) pentru serviciile taxabile ce privesc raporturile juridice ale persoanelor fizice respective cu autoritatile/serviciile publice care au sediul sau biroul de lucru in localitatile prevazute la lit. a).
    In categoria beneficiarilor facilitatilor prevazute la lit. a) si b) se cuprind numai acele persoane fizice care fac dovada stabilirii domiciliului sau, dupa caz, inscrierii mentiunii de stabilire a resedintei in cartea de identitate in oricare dintre localitatile prevazute la lit. a), potrivit legii.
    Reducerea de 50% se aplica si asupra taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta, care sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.
    59.09. Se mentine scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, pe durata contractului de inchiriere, pentru proprietarii prevazuti la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cu conditia ca nivelul chiriei stabilit prin negociere intre acestia sa fie mai mic decat cel calculat potrivit art. 26 - 30 din aceasta ordonanta de urgenta.
    In ceea ce priveste dispozitiile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, acestea nu se aplica in cazul contractelor de inchiriere a locuintelor de serviciu. De scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si a impozitului pe teren pot beneficia numai proprietarii, persoane fizice si juridice de drept privat, prevazuti la art. 32 alin. (1) din aceasta ordonanta de urgenta.
    59.10. Pentru clarificarea prevederilor pct. 59.01 - 59.03 din prezentele norme metodologice se prezinta urmatoarele exemple:
    Exemplul A:
    La data de 10 noiembrie 1996 se dobandeste o locuinta in baza Legii locuintei nr. 114/1996. Locuinta este declarata la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1996.
    Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda incepand cu data de 1 decembrie 1996, ea operand pana la data de 30 noiembrie 2006.
    Exemplul B:
    La data de 10 noiembrie 1994 se dobandeste o locuinta in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994. Locuinta este declarata la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1994.
    Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda dupa cum urmeaza:
    a) pentru perioada 1 noiembrie 1996 - 31 decembrie 2000;
    b) pentru perioada 1 septembrie 2001 - 31 iulie 2006.

    ORDONANTA:
    Art. 60
    Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte situatii pentru care se acorda facilitati fiscale.

    NORME METODOLOGICE:
    60.01. Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, dupa consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, pot prezenta Guvernului propuneri pentru acordarea altor facilitati fiscale decat cele prevazute de Ordonanta si de prezentele norme metodologice.

    CAP. 11
    Dispozitii comune

    ORDONANTA:
    Art. 61
    (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, in functie de atributiile specifice, potrivit legii.
    (2) Taxele cuvenite bugetelor locale in conditiile art. 74 sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.

    NORME METODOLOGICE:
    61.01. Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, tinandu-se seama de atributiile specifice, potrivit legii.
    61.02. Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, se solutioneaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 392/2001, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999.
    61.03. Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, si a Hotararii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.
    61.04. Functionarul public din compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale se bucura de protectia legii si este investit cu exercitiul autoritatii publice pe timpul serviciului si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
    61.05. In indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu functionarii publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate, a delegatiei semnate de conducatorul compartimentului respectiv, precum si a actului de identitate. Legitimatia, model ITL - 017, este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    61.06. Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice au obligatia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea acestuia, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare silita. Identificarea functionarului public se face prin prezentarea legitimatiei, insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de conducatorul compartimentului de specialitate.
    61.07. Taxele prevazute la art. 74 din Ordonanta sunt asimilate impozitelor si taxelor locale si constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, potrivit prevederilor de la pct. 74.01 - 74.26 din prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 62
    (1) Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.
    (2) Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin confruntare cu cele existente in registrele agricole sau in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, dupa caz.
    (3) In cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit dispozitiilor legale, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevazute la alin. (2).
    (4) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.
    (5) Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.
    (6) Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.

    NORME METODOLOGICE:
    62.01. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se calculeaza de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate aceste imobile, pe baza declaratiei de impunere depuse de catre proprietar sau de catre procuratorul acestuia, la care se anexeaza o copie dupa actul de dobandire, precum si schita cladirii/terenului.
    62.02. Declaratia de impunere si declaratia speciala de impunere se depun separat pentru fiecare cladire la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale unde sunt situate cladirile.
    62.03. Pentru veridicitatea datelor inscrise atat in declaratia de impunere, cat si in declaratia speciala de impunere intreaga raspundere juridica o poarta contribuabilul, semnatar al declaratiei respective.
    62.04. Nu se depun noi declaratii de impunere pentru bunurile impozabile sau taxabile existente in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale la data de 31 decembrie 2002, cu exceptia cazurilor in care proprietarii detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta.
    62.05. In cazul contribuabililor care detin, la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cladiri care intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta, declaratia speciala de impunere se depune pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2002 inclusiv.
    62.06. In cazul contribuabililor care dobandesc ulterior datei publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cladiri care intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta, declaratia speciala de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
    62.07. Pe baza declaratiei de impunere si a declaratiei speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecarui compartiment de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, se intocmeste Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice model ITL - 018, prevazut in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
    62.08. Pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la depunerea declaratiilor speciale de impunere, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate cladirile ce intra sub incidenta art. 5 alin. (2) din Ordonanta vor proceda la stabilirea contraventiilor, potrivit dispozitiilor acesteia si ale prezentelor norme metodologice coroborate cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
    62.09. Contribuabilii, persoane fizice si persoane juridice, inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute de prezentele norme metodologice, potrivit dispozitiilor art. 62 din Ordonanta, ori de cate ori se modifica materia impozabila sau situatia contribuabililor, sub sanctiunile prevazute de lege.
    62.10. Sinceritatea declararii datelor din declaratia de impunere se verifica prin controlul incrucisat cu datele declarate si inscrise in registrul agricol, cadastrul imobiliar-edilitar sau cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, dupa caz. Procedura verificarii modului de completare a declaratiei de impunere se face dupa cum urmeaza:
    a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare a declaratiei depuse de contribuabil;
    b) in cazul in care in declaratia depusa de contribuabil se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:
    b.1. aplicarea corecta a cotelor stabilite, potrivit legii;
    b.2. inscrierea corecta a sumelor reprezentand impozitele/taxele locale datorate, rezultate din inmultirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabila/taxabila;
    b.3. inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;
    b.4. corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratie a unor sume eronate;
    b.5. daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creantei bugetare, compartimentul de specialitate va solicita, in scris, contribuabilului sa se prezinte la sediul autoritatii administratiei publice locale pentru efectuarea corecturilor necesare.
    62.11. Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor si a taxelor locale se desfasoara, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, denumite in continuare Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997, dupa cum urmeaza:
    a) compartimentul de specialitate are dreptul sa stabileasca, din oficiu, creantele bugetare, daca:
    a.1. contribuabilul nu se prezinta in termen de 15 zile de la termenul stabilit de compartimentul de specialitate pentru efectuarea corecturilor, in cazul depunerii unei declaratii in a carei completare au fost constatate erori;
    a.2. contribuabilul nu depune declaratia de impunere in termen de 15 zile de la primirea instiintarii prin care compartimentul de specialitate ii notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei;
    b) daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creantei bugetare, precum si in cazul in care contribuabilul nu depune declaratia de impunere, compartimentele de specialitate vor stabili, din oficiu, creanta bugetara folosind metoda estimarii;
    c) estimarea creantei bugetare se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioadele de raportare din ultimele 12 luni, cum ar fi:
    c.1. declaratiile de impunere depuse pentru perioadele anterioare;
    c.2. procesele-verbale de control;
    c.3. datele inscrise in registrele agricole;
    d) in cazul in care la dosarul fiscal al contribuabilului nu exista astfel de documente, contribuabilul in cauza va fi supus de indata unui control fiscal;
    e) din documentele prevazute la lit. c) se va selecta ultimul debit cunoscut al contribuabilului, care va fi folosit drept etalon in cadrul procedurii de estimare;
    f) prima etapa in stabilirea creantei bugetare va fi actualizarea debitului folosit drept etalon, avandu-se in vedere rata inflatiei comunicata de Institutul National pentru Statistica, aferenta perioadei cuprinse intre data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii din oficiu;
    g) rezultatul astfel obtinut va fi ajustat pe baza oricaror date si informatii detinute de compartimentele de specialitate (de exemplu: date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legaturi de afaceri cu contribuabilul in cauza, date din dosarul fiscal al contribuabilul, informatii de la terti etc.);
    h) debitul stabilit conform lit. g) va fi majorat cu 20%, potrivit prevederilor lit. D pct. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997;
    i) in aplicarea acestei proceduri compartimentul de specialitate va intocmi o nota de constatare care va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele care au fost avute in vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum si penalitatile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei de impunere. Nota de constatare va fi aprobata de catre conducatorul compartimentului de specialitate, iar creanta bugetara stabilita prin aceasta va fi comunicata contribuabilului printr-o instiintare de plata, transmisa conform legii;
    j) creantele bugetare stabilite din oficiu de compartimentele de specialitate se corecteaza:
    j.1. la data depunerii efective de catre contribuabil a declaratiei de impunere referitoare la creanta bugetara care a fost stabilita din oficiu;
    j.2. la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru creanta bugetara care a fost stabilita din oficiu;
    k) accesoriile calculate asupra creantelor bugetare stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a creantei. Prin termenul accesorii se intelege majorarile, majorarile de intarziere, dobanzile, penalitatile si penalitatile de intarziere.
    62.12. Pentru mijloacele de transport aferente punctelor de lucru, contribuabilii persoane juridice vor depune declaratia de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale unde sunt situate punctele de lucru.
    62.13. Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitele si taxele locale pe care le datoreaza si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz. Declaratia de impunere are elementele constitutive ale procesului-verbal de impunere.
    62.14. Prin notiunea punct de lucru se intelege un centru de activitate din structura unui comerciant cu personalitate juridica, cu minimum 5 angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.
    62.15. Declaratiile de impunere, declaratiile speciale de impunere, declaratiile-decont de impunere, deconturile de impunere, procesele-verbale de control, procesele-verbale de constatare a contraventiei, precum si orice alte documente prin care se constata ori se stabilesc impozite si taxe locale, in conditiile legii, constituie titluri de creanta bugetara si totodata instiintare de plata pentru toata durata de detinere in proprietate sau in folosinta a bunurilor impozabile/taxabile de natura cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport, chiar daca impozitele si taxele locale se indexeaza ori se majoreaza in conditiile art. 67 si, respectiv, art. 72 din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 63
    Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei ordonante, si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de constructie. Instiintarea de plata nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate.

    NORME METODOLOGICE:
    63.01. Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.
    Prevederile art. 62 alin. (1) se aplica in mod corespunzator, sub sanctiunile prevazute la art. 70 din Ordonanta.
    63.02. Declaratia de impunere, procesele-verbale de impunere si instiintarile de plata nu au elementele constitutive ale certificatului de urbanism, autorizatiei de construire sau ale titlului de proprietate, dupa caz.
    63.03. De asemenea, declararea cladirilor in vederea impunerii nu exonereaza persoana respectiva de aplicarea sanctiunilor prevazute de lege pentru incalcarea disciplinei in constructii.

    ORDONANTA:
    Art. 64
    Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum si mostenitorii aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute de prezenta ordonanta.

    NORME METODOLOGICE:
    64.01. Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul persoana fizica pe numele caruia s-au stabilit impozite sau taxe locale ce privesc bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, proprietate a contribuabilului respectiv, precum si mostenitorii acestuia aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute de Ordonanta.
    64.02. De asemenea, contribuabilii coindivizari raspund solidar in ceea ce priveste datorarea oricaror impozite si taxe locale. Termenul coindivizari desemneaza coproprietarii aflati in indiviziune.

    ORDONANTA:
    Art. 65
    (1) Contribuabilii, persoane fizice si juridice straine, platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit prezentei ordonante, in lei.
    (2) Plata obligatiilor prevazute la alin. (1) este in sarcina persoanelor fizice sau juridice straine si se achita de catre acestea sau de catre reprezentantul lor autorizat.

    NORME METODOLOGICE:
    65.01. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice straine sau al reprezentantilor lor legali autorizati sa functioneze pe teritoriul Romaniei, stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere, a penalitatilor pentru nedeclarare si a amenzilor, precum si plata acestora se fac in lei.

    ORDONANTA:
    Art. 66
    Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau in care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, dupa caz.

    NORME METODOLOGICE:
    66.01. Impozitele si taxele locale prevazute de Ordonanta constituie venituri proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul/sediul/punctele de lucru, dupa caz, sau ale unitatilor administrativ-teritoriale unde se afla situate bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz.

    ORDONANTA:
    Art. 67
    Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, precum si valorile impozabile, prevazute in anexele nr. 1, 3, 4, 6 si 7, se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei Publice, in luna aprilie a fiecarui an, pe baza ratei inflatiei prognozate pentru anul urmator, in cazul in care cresterea acesteia depaseste 5% .

    NORME METODOLOGICE:
    67.01. Incepand cu anul 2003, in cazul in care rata inflatiei prognozata pentru anul urmator depaseste 5%, in luna aprilie a anului curent, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei Publice, prin hotarare a Guvernului, se indexeaza:
    a) impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, instituite prin Ordonanta;
    b) valorile impozabile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta;
    c) taxele in suma fixa instituite prin reglementarile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta.

    ORDONANTA:
    Art. 68
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si persoanelor fizice si juridice straine, in masura in care, prin conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte ori pe baza de reciprocitate, nu se stabileste altfel.

    NORME METODOLOGICE:
    68.01. Potrivit art. 11 alin. (2) din Constitutia Romaniei, in conditiile in care prin tratate internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate s-a stabilit altfel decat in Ordonanta, se aplica in mod prioritar acele prevederi.

    ORDONANTA:
    Art. 69
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    NORME METODOLOGICE:
    69.01. Nerespectarea prevederilor Ordonantei de catre autoritatile administratiei publice locale, de catre functionarii publici si de catre contribuabili atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si raspunderea materiala sau civila, potrivit legii.
    69.02. Exercitarea activitatii de control fiscal se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora, in conformitate cu prevederile:
    a) Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994;
    b) Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 70/1997;
    c) Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.
    69.03. Functionarii publici din compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale sunt asimilati organelor fiscale, astfel cum sunt specificate in actele normative prevazute la pct. 69.02 din prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA:
    Art. 70
    (1) Constituie contraventii la prezenta ordonanta urmatoarele fapte:
    a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4) - (6);
    b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4) - (6).
    (2) Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoanele imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
    (4) In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (2) se majoreaza cu 300% .
    (5) Limitele amenzilor prevazute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (6) Contraventiilor prevazute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28.

    NORME METODOLOGICE:
    70.01. Constituie contraventii la Ordonanta si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) depunerea peste termen a declaratiei de impunere sau a decontului:
    a.1. de catre persoanele fizice, cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
    a.2. de catre persoanele juridice, cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;
    b) nedepunerea declaratiei de impunere sau a decontului:
    b.1. de catre persoanele fizice, cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
    b.2. de catre persoanele juridice, cu amenda de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei;
    c) incalcarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, prevazute la pct. 41.01 din prezentele norme metodologice, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    d) contribuabilii prevazuti la art. 3 din Ordonanta sunt obligati sa depuna declaratia de impunere privind impozitele si taxele locale, in conditiile Ordonantei si ale prezentelor norme metodologice, chiar daca acestia sunt scutiti de la plata impozitelor si taxelor locale;
    e) limitele amenzilor prevazute la lit. a) - c), precum si cele prevazute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    70.02. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoanele imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, pentru:
    a) depunerea peste termen sau nedepunerea oricaror declaratii, declaratii de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, dupa caz, prevazute de Ordonanta si de prezentele norme metodologice;
    b) incalcarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole.
    De asemenea, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor ce intra sub incidenta lit. b) se fac si de catre persoanele prevazute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice.
    70.03. Contraventiilor prevazute la pct. 70.01 lit. a) - d) din prezentele norme metodologice li se aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
    70.04. In cazul in care persoanele prevazute la pct. 70.02 din prezentele norme metodologice, in calitate de agenti constatatori, apreciaza ca faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusa, se poate aplica drept sanctiune contraventionala avertismentul, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 si ale art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
    70.05. In cazul persoanelor juridice se vor avea in vedere si penalitatile stabilite pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe, precum si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 68/1997, coroborate cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997.

    ORDONANTA:
    Art. 71
    (1) Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale.
    (2) In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, dupa caz, se face fara majorari de intarziere in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    (3) In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, dupa caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.
    (4) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.
    (5) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de intarziere de la data cand impozitul sau taxa era datorata.
    (6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta raspunde civil, in limita majorarilor de intarziere calculate.
    (7) Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare impozitului sau taxei la care se refera.

    NORME METODOLOGICE:
    71.01. Orice creanta bugetara neachitata la scadenta genereaza plata dobanzilor prevazute de lege, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la incasarea creantei datorate.
    71.02. Colectarea impozitelor si taxelor locale se realizeaza in baza urmatoarelor reglementari:
    a) pana la data de 31 decembrie 2002, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    b) incepand cu data de 1 ianuarie 2003 potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002.
    Dispozitiile acestora referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorarilor de intarziere/dobanzilor, a penalitatilor si penalitatilor de intarziere, precum si a celorlalte proceduri vor fi aplicate si in cazul impozitelor si taxelor locale.
    71.03. Datorarea majorarilor de intarziere/dobanzilor nu il exonereaza pe contribuabil de la datorarea penalitatilor pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale, conform legii.
    71.04. Majorarile de intarziere/dobanzile datorate pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare, penalitatile de intarziere, precum si penalitatile si majorarile de intarziere stabilite pe perioada inlesnirilor la plata se achita in acelasi cont bugetar in care se face plata debitului care le-a generat.
    Penalitatile datorate pentru neplata obligatiilor bugetare retinute la sursa se achita la bugetul local caruia i se cuvin obligatiile respective. In acest sens se au in vedere si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 81/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002, prin care se modifica Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.103/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.
    Sunt considerate ca obligatii bugetare retinute la sursa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si taxa hoteliera, prevazute la art. 31 alin. (1), respectiv la art. 45 din Ordonanta.
    71.05. Pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. c) din Ordonanta in cazul actelor notariale indeplinite de catre secretarii comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, precum si la lit. d) din Ordonanta, se angajeaza raspunderea civila a functionarului public vinovat, in conditiile legii, in limita majorarilor de intarziere calculate de la data de cand impozitul sau taxa, dupa caz, se datora catre bugetul local respectiv, pana la data constatarii.

    ORDONANTA:
    Art. 72
    In functie de conditiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot majora anual cu pana la 50% impozitele si taxele locale prevazute de prezenta ordonanta.

    NORME METODOLOGICE:
    72.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Ordonanta, inclusiv taxele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) cu pana la 50%, in functie de conditiile locale specifice zonei. Hotararea de majorare se adopta in luna mai a fiecarui an si se aplica in anul fiscal urmator.
    Hotararile adoptate au la baza nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa conform prevederilor Ordonantei, precum si impozitele si taxele locale determinate pe baza de cota procentuala, potrivit dispozitiilor acesteia. Hotararea de majorare se aplica numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat. In anul fiscal urmator se vor avea in vedere impozitele si taxele locale actualizate cu rata inflatiei conform prevederilor art. 67 din Ordonanta, coroborate cu cele ale pct. 67.01 din prezentele norme metodologice.
    72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, pot adopta hotarari privind majorarea cu pana la 50% a impozitelor si taxelor locale prevazute de Ordonanta, inclusiv a taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    72.03. Termenele care rezulta implicit din analiza prevederilor pct. 72.01 si 72.02 din prezentele norme metodologice, respectiv 31 mai si 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt termene de decadere, ceea ce corespunde aplicarii in anul fiscal urmator a unei majorari de 0% .

    ORDONANTA:
    Art. 73
    (1) Consiliile locale si consiliile judetene adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale, intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    (2) Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.
    (3) Primarii si presedintii consiliilor judetene sunt obligati sa asigure publicitatea hotararilor mentionate la alin. (1), in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

    NORME METODOLOGICE:
    73.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, in cursul lunii mai a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la:
    a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin Ordonanta sunt prevazute limite minime si maxime;
    b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa, intre limitele prevazute de Ordonanta ori de hotararea Guvernului prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/actualizeaza in conditiile art. 67 din Ordonanta;
    c) stabilirea taxelor locale prevazute la art. 48 alin. (1) - (3) din Ordonanta;
    d) stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art. 49 alin. (7) din Ordonanta;
    e) reducerea sau scutirea de impozit pe terenul aferent investitiei, conform prevederilor art. 58 din Ordonanta;
    f) majorarea cu pana la 50% a impozitelor si taxelor locale, conform art. 72 din Ordonanta;
    g) delimitarea zonelor atat in intravilan, cat si in extravilan; in acest sens se au in vedere prevederile pct. 13.01 din prezentele norme metodologice;
    h) procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice;
    i) adoptarea oricaror alte hotarari privind aplicarea Ordonantei si a prezentelor norme metodologice.
    73.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, adopta hotararile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale prevazute la pct. 73.01 din prezentele norme metodologice in termen de 30 de zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    73.03. In timpul anului consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, pot hotari:
    a) acordarea de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele prevazute la art. 49 alin. (2) din Ordonanta;
    b) in cazul calamitatilor naturale, scutirea de la plata impozitului si taxelor locale, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice;
    c) acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
    73.04. In cursul lunii noiembrie a fiecarui an fiscal consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, conform pct. 7 subpct. (20) din anexa nr. 2 la Ordonanta, adopta hotarari pentru avizarea constructiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe cladiri. Aceste hotarari se aplica in anul fiscal urmator.

    ORDONANTA:
    Art. 74
    (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale urmatoarele resurse banesti:
    a) penalitatile de intarziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca exceptie de la dispozitiile art. 13^1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) taxele judiciare de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
    c) taxele de timbru prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
    d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala pentru taxele mentionate la cap I - IV, precum si la cap. V din anexa la aceasta lege se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluarii la bugetele locale a acestor resurse financiare.

    NORME METODOLOGICE:
    74.01. Penalitatile de intarziere datorate si calculate in conditiile art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete si se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare categoriei de venit la care se refera. In acest sens se au in vedere si prevederile art. 71 alin. (7) din Ordonanta, respectiv pct. 71.01 - 71.04 si 72.02 din prezentele norme metodologice. Penalitatile si penalitatile de intarziere care se fac venit la bugetele locale sunt:
    a) cota de 10% calculata asupra sumei retinute si nevirate la bugetele locale intr-un termen mai mare de 30 de zile de catre platitorii obligatiilor catre aceste bugete; intra sub incidenta acestei penalitati obligatiile bugetare retinute la sursa, prevazute la art. 31 alin. (1) si la art. 45 din Ordonanta;
    b) cota de 0,5% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care impozitele, taxele si celelalte venituri ale bugetelor locale, cu exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor, aveau termene de plata calculate asupra acestor venituri;
    c) in cazul contribuabililor persoane juridice, in afara celor prevazuti la lit. a) si b), se aplica penalitati pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe locale, in conditiile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997, dupa cum urmeaza:
    c.1. 10% din impozitul sau taxa locala totala datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit;
    c.2. 30% din impozitul sau taxa locala datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de la 31 de zile pana la 60 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit;
    c.3. 50% din impozitul sau taxa locala datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit;
    c.4. 500.000 de lei, suma ce se poate actualiza prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, in cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil.
    74.02. Penalitatile calculate asupra impozitelor si taxelor locale stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor si taxelor locale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997.
    74.03. Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru.
    74.04. La nivelul municipiului Bucuresti, taxa judiciara de timbru se incaseaza direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala unde se afla autoritatile publice care solutioneaza actiunile si cererile ce intra sub incidenta Legii nr. 146/1997.
    74.05. Taxele instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, constituie venituri ale bugetelor locale.
    74.06. Procedurile specifice preluarii la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele si formele pe care le au de indeplinit notarii publici si secretarii unor comune si orase in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 coroborate cu cele ale Ordonantei si sunt detaliate la pct. 74.07 - 74.17 din prezentele norme metodologice.
    74.07. Taxele de timbru pentru autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, se fac venit la bugetul local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, unde se afla situate bunurile imobile respective.
    74.08. La nivelul municipiului Bucuresti taxele de timbru prevazute la pct. 74.07 se fac venit la bugetul local al sectorului unde se afla situate bunurile imobile respective.
    74.09. Taxele asupra succesiunilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in raport cu locul situarii bunurilor imobile, proportional cu ponderea acestora in valoarea intregului activ.
    74.10. Taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale, prevazute la art. 12 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 36/1995, de catre secretarii comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici se fac venit la bugetele locale ale comunelor si oraselor respective.
    74.11. Notarii publici au obligatia ca la intocmirea actelor notariale prevazute la pct. 74.07 din prezentele norme metodologice si a celor ce privesc procedura succesorala notariala sa solicite certificatul fiscal de la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate bunurile imobile, in care sa se faca, pe langa mentiunile prevazute la art. 70 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile ulterioare, si mentiunea cu privire la numarul contului de venituri, precum si unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica la care are deschis contul unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a acestor taxe.
    74.12. In cazul in care, pana la data eliberarii certificatului de mostenitor, mostenitorii nu au achitat taxa stabilita in conditiile legii si ale pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale competente, iar acesta are obligatia sa confirme debitul prin adresa model ITL - 2 - Regim special, prevazuta in anexa nr. III la prezentele norme metodologice.
    74.13. In aplicarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 36/1995 si ale art. 75 din Regulamentul prevazut la pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, secretarului unitatii administrativ-teritoriale/secretarului sectorului municipiului Bucuresti, denumit in continuare secretar, din raza localitatii in care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile, procedand la verificarea datelor inregistrate in registrul agricol, ii revine obligatia sa trimita sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, cu mentionarea datelor prevazute la art. 72 din acest regulament, in cel mult 30 de zile de la data decesului, sub sanctiunile prevazute de lege.
    Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se intocmeste obligatoriu in 3 exemplare, dintre care unul se inainteaza notarului public, unul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale pentru cunoasterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel de-al treilea ramane la secretar, ca unic document care sta la baza inregistrarilor din registrul prevazut la pct. 74.14 din prezentele norme metodologice.
    74.14. Pentru urmarirea realizarii atributiei prevazute la pct. 74.13 din prezentele norme metodologice, secretarii au obligatia conducerii unui registru de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale, care contine urmatoarele coloane: numarul curent, numele si prenumele defunctului, data decesului, numarul actului de deces, numarul si data inregistrarii sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale respective, rolul nominal unic, volumul/pozitia din registrul agricol, numarul si data confirmarii primirii de catre notarul public si observatii.
    Acest registru va fi numerotat, snuruit, sigilat si inregistrat in registrul general pentru inregistrarea corespondentei, prin grija secretarului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    74.15. In registrul de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale se trec si defunctii cu ultimul domiciliu in localitatea din raza de competenta a secretarului respectiv, chiar daca mostenirea nu cuprinde bunuri imobile, cu precizarea ca nu se mai inainteaza la notarul public sesizarea respectiva, iar la rubrica "observatii" se face mentiunea "fara bunuri imobile".
    74.16. Prealabil inaintarii catre notarul public a sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va solicita compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale sa cerceteze pozitia din rolul nominal unic al defunctului, in ceea ce priveste impunerea pentru cei 5 ani anteriori decesului.
    Cand se constata ca defunctul - autor al succesiunii, in calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an dintre cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea in sesizare a creantelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcina succesorala, facand parte din pasivul succesoral, iar mostenitorii sunt solidar raspunzatori de plata creantelor bugetare respective.
    Aceasta cercetare se face in ceea ce priveste atat inregistrarile din registrul de rol nominal unic, cat si cele din registrul agricol.
    74.17. Toate celelalte taxe stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, cu exceptia celor prevazute la pct. 74.07, 74.09 si 74.10 din prezentele norme metodologice, se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul/sediul secundar al biroului notarului public.
    In cazul in care taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale sunt incasate de catre notarii publici, prin realizarea unor protocoale incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si notarii publici respectivi, acestia au obligatia sa vireze/sa depuna aceste taxe la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta. Protocoalele astfel incheiate nu pot avea drept clauza perceperea de comisioane pentru sumele incasate/virate/depuse, avand doar caracterul realizarii unor servicii notariale in conditii de operativitate pentru beneficiarii acestor servicii.
    74.18. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.
    74.19. Procedurile specifice preluarii la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele si formele pe care le au de indeplinit institutiile publice care presteaza servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru si sunt detaliate la pct. 74.20 - 74.24 din prezentele norme metodologice.
    74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I, II si III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul prestatorului de servicii.
    74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, dupa caz.
    74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberarii titlurilor de proprietate pentru care se plateste taxa respectiva.
    74.23. Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul unitatilor care vand timbre fiscale. Unitatile care vand aceste timbre au obligatia sa depuna contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.
    74.24. La nivelul municipiului Bucuresti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se vireaza direct de catre unitatile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala in care se afla situate unitatile respective.
    74.25. Majorarea anuala cu pana la 50%, potrivit prevederilor art. 72 din Ordonanta, a taxelor de timbru judiciare, a taxelor notariale si a taxelor extrajudiciare de timbru reprezinta atributia exclusiva a consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Prevederile pct. 72.01 - 72.03 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator.
    74.26. Dispozitiile din actele normative prevazute la pct. 74.03, 74.05 si 74.18 din prezentele norme metodologice raman aplicabile dupa data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia celor ce privesc destinatia resurselor financiare, in sensul ca acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum si a celor care contravin prevederilor Ordonantei, prezentelor norme metodologice sau oricaror alte reglementari specifice impozitelor si taxelor locale.

    CAP. 12
    Dispozitii tranzitorii

    ORDONANTA:
    Art. 75
    In fiecare an, pana la data de 15 mai, autoritatile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora.

    NORME METODOLOGICE:
    75.01. Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Ordonantei, in fiecare an, pana la data de 15 mai, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora.
    75.02. Materia impozabila reprezinta multimea obiectelor impozabile sau taxabile, dupa caz, cum ar fi: cladirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitarii activitatii, succesiunile etc.
    Inventarierea materiei impozabile, in cazul impozitelor si taxelor locale, consta in identificarea tuturor obiectelor impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si a celorlalte elemente pe care se fundamenteaza calculul sau evaluarea impozitelor si taxelor locale la un moment dat.
    75.03. Inventarierea materiei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu, inaintea elaborarii proiectelor bugetelor locale, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestora, fapt pentru care autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora au in vedere urmatoarele:
    a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a hotararilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliilor judetene, dupa caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent;
    b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale, respectiv cele prevazute la art. 49 - 59 din Ordonanta, precum si urmatoarele prevederi, in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice:
    b.1. art. 4 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot acorda beneficiarilor de credite, pe durata de rambursare a creditului:
    b.1.1. in cazul persoanelor fizice, scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
    b.1.2. in cazul persoanelor juridice, scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a taxei pe teren;
    b.2. art. 42 din Legea nr. 422/2001, potrivit caruia proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de la plata impozitului pe cladirile care sunt monumente istorice, cu exceptia spatiilor in care se desfasoara activitati comerciale, potrivit legii. De asemenea, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot reduce impozitul pe teren pentru suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitia publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare;
    b.3. art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, in temeiul caruia agentii economici, precum si celelalte persoane juridice care au in administrare sau in folosinta terenuri proprietate a statului utilizate pentru productia de aparare, depozite destinate produselor militare si materialelor cu specific militar, precum si zonele de siguranta ale acestora, stabilite potrivit normelor legale in domeniu, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele evidentiate in inventarul capacitatilor de productie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    b.4. art. 1 din Legea nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietatea publica sau privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002;
    b.5. art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 325/2002;
    b.6. art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002;
    b.7. art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu alta destinatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001;
    c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati administrativ-teritoriale. Autoritatile/institutiile publice care detin astfel de documente au obligatia sa le puna gratuit la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale ori de cate ori acestea le solicita;
    d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
    e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;
    f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si pe cale de consecinta identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de referinta;
    g) intocmirea:
    g.1. Matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice, model ITL - 024, care este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;
    g.2. Matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice, model ITL - 025, care este prevazuta in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;
    h) intocmirea si tinerea la zi a Registrului de rol nominal unic, model ITL - 026, prevazut in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;
    i) orice alte documente necuprinse la lit. a) - h), in care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile.
    75.04. Rolul nominal unic reprezinta fisa unica a contribuabilului care contine elementele de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor. Se recomanda, in special, la unitatile administrativ-teritoriale cu un numar mare de contribuabili sa se deschida registre de rol nominal unic pentru persoane fizice si registre de rol nominal unic pentru persoane juridice.
    Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic dupa cum urmeaza:
    a) in cazul mostenitorilor aflati in indiviziune, pe numele autorului succesiunii;
    b) in cazul celorlalti coindivizari, in urmatoarea ordine:
    b.1. pe numele celui care efectueaza declaratia de impunere;
    b.2. pe numele celui care are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
    b.3. pe numele celui care are resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
    b.4. pe numele primului inscris in actul prin care se atesta dreptul de proprietate.
    75.05. Este interzisa atribuirea de doua sau mai multe numere de rol aceluiasi contribuabil la nivelul aceleiasi comune, aceluiasi oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    75.06. In cazul in care pe seama contribuabilului respectiv se stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputatiilor, despagubirilor etc., inregistrarea acestora se poate face in registrele de rol alte venituri, model ITL - 027, prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, dar care utilizeaza pentru identificarea contribuabilului acelasi numar de rol.
    75.07. Pentru urmarirea creantelor bugetare la domiciliul sau sediul contribuabililor, dupa caz, in functie de conditiile specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale sau fiecarui sector al municipiului Bucuresti, se utilizeaza Extrasul de rol, model ITL - 028, prevazut in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, in care se inregistreaza date din registrul de rol nominal unic.
    75.08. Registrele prevazute la pct. 75.03, 75.06 si 75.07 din prezentele norme metodologice se numeroteaza, se snuruiesc, se sigileaza si se inregistreaza in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale respective, prin grija conducatorului compartimentului de specialitate al acestora.
    75.09. Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioada de 5 ani, avand realizata, in mod obligatoriu, corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu rolul nominal unic pentru perioada anterioara, cat si cu cel al pozitiei din registrul agricol ce il priveste pe contribuabilul respectiv.
    In situatia in care in perioada anterioara contribuabilul in cauza nu a avut deschis rol nominal unic se face mentiunea "rol nou".
    75.10. Codul numeric personal si codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare reprezinta elemente de identificare a contribuabilului care se inscriu, in mod obligatoriu, in registrul de rol nominal unic, in registrul agricol, in matricole, in declaratiile de impunere, in procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, in certificatele fiscale, in chitantele pentru creante ale bugetelor locale, in actele de control, precum si in orice alte documente asemanatoare.
    75.11. Prevederile pct. 75.04 - 75.06, 75.09 si 75.10 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator si in cazul programelor informatice.

    ORDONANTA:
    Art. 76
    In termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, dupa consultarea cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

    NORME METODOLOGICE:
    76.01. Modificarea sau completarea prezentelor norme metodologice, in conditiile pct. 48.10 si 60.01 din acestea ori ca efect al modificarii sau completarii Ordonantei, se poate face numai dupa consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale potrivit art. 8 din Legea nr. 215/2001, prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului finantelor publice.
    76.02. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanta, precum si a pct. 21.04, 74.03, 74.05 si 74.18 din prezentele norme metodologice, in termenul prevazut la art. 76 din Ordonanta, Ministerul Finantelor Publice asigura elaborarea clasificatiei bugetare, in concordanta cu prevederile Ordonantei.
    76.03. Prevederile prezentelor norme metodologice sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, precum si pentru toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabil, chiar daca, potrivit prevederilor Ordonantei, sunt scutiti de la plata impozitelor si taxelor locale instituite prin aceasta.

    ORDONANTA:
    Art. 77
    In anul 2002, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotararile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003.

    NORME METODOLOGICE:
    77.01. In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se aplica in anul fiscal 2003, in limitele si in conditiile Ordonantei, precum si ale prezentelor norme metodologice.
    77.02. Pentru anul 2003 consiliile locale vor adopta hotarari tinand seama de prevederile lit. a) - c) ale pct. 35.04 din prezentele norme metodologice, in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    77.03. Regularizarea sumelor incasate ori de incasat, pentru perioada cuprinsa intre data de 2 februarie 2002, data de la care dispozitiile cap. VII din Ordonanta se pun in executare, potrivit prevederilor acesteia, si data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, intre platitorii de impozit pe spectacole si bugetele locale beneficiare se face prin grija compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale respective, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru diferentele de plata constatate in sarcina contribuabililor in urma regularizarii, numai pentru perioada prevazuta la acest punct, nu se percep majorari sau penalitati de intarziere.

    ORDONANTA:
    Art. 78
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 si 76, care se aduc la indeplinire la termenele prevazute, in anul 2002, precum si ale dispozitiilor art. 30 alin. (3) si ale cap. VII, care se pun in executare incepand cu data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    NORME METODOLOGICE:
    78.01. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu urmatoarele exceptii:
    a) incepand cu data de 2 februarie 2002, data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se pun in executare:
    a.1. art. 30 alin. (3) din Ordonanta, care prevede ca taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean;
    a.2. cap. VII "Impozitul pe spectacole" din Ordonanta;
    b) dispozitiile art. 9 alin. (3) din Ordonanta, cu privire la avizarea de catre consiliile locale a constructiilor speciale, prevazute la subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanta, se vor executa inauntrul termenului prevazut la pct. 9.06 alin. 2 din prezentele norme metodologice, iar hotararile adoptate de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti se aplica in anul 2003.
    78.02. Pe parcursul anului 2002, pana la data de 31 decembrie 2002, autoritatile administratiei publice locale si centrale, prin compartimentele de specialitate, vor lua masuri privind:
    a) asigurarea concordantei datelor din evidentele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale cu cele din registrele agricole si evidentele cadastrale, acolo unde este cazul;
    b) adaptarea programelor informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale la prevederile Ordonantei, precum si la cele ale prezentelor norme metodologice.
    78.03. In conditiile prevazute la art. 72 si 73 din Ordonanta, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene vor adopta hotarari in limitele si in conditiile Ordonantei, ce se vor aplica pentru anul fiscal 2003.
    78.04. Pana la data de 15 decembrie 2002 autoritatile administratiei publice locale vor inventaria materia impozabila generata de aplicarea prevederilor Ordonantei.

    ORDONANTA:
    Art. 79
    Pe data aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se abroga urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;
    b) Ordinul ministrului finantelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;
    c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;
    e) Hotararea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;
    f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;
    h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) Hotararea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;
    j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;
    k) art. 6 alin. (15) si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;
    l) Ordinul comun al ministrului finantelor si al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 si 482 bis din 5 octombrie 1999;
    m) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.

    NORME METODOLOGICE:
    79.01. Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 isi inceteaza aplicabilitatea:
    a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 si Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete in afara bugetelor locale;
    b) orice hotarare a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor judetene prin care s-au stabilit taxe locale sau taxe speciale in baza:
    b.1. art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994;
    b.2. art. 43 din Legea nr. 27/1994.

    ORDONANTA:
    Art. 80
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

    ANEXA 1
    la Ordonanta

                          VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata*) la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice

____________________________________________________________________________
Nr.  Felul cladirilor si al altor            Valoarea impozabila*)
crt. constructii impozabile                        (lei/mp)
                                  ___________________________________________
                                  Cu instalatii de apa,  Fara instalatii de
                                  canalizare, electrice, apa, canalizare,
                                  incalzire [conditii    electrice, incalzire
                                  cumulative*)]
____________________________________________________________________________
 0               1                      2                           3
____________________________________________________________________________
  1. Cladiri:
     a) cu pereti sau cadre din       5.300.000                   3.100.000
     beton armat, din caramida
     arsa, piatra naturala sau
     din alte materiale
     b) cu pereti din lemn,           1.400.000                     900.000
     caramida nearsa, valatuci,
     paianta si alte materiale
     asemanatoare
  2. Constructii-anexe, situate
     in afara corpului principal
     al cladirii:
     a) cu pereti din caramida          900.000                     800.000
     arsa, piatra, beton sau din
     alte materiale asemanatoare
     b) cu pereti din lemn,             500.000                     300.000
     caramida nearsa, paianta,
     valatuci etc.
  3. Pentru locuinte situate la   Valoarea reprezinta 75% din valoarea
     subsol, demisol sau la       corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
     mansarda
  4. Pentru spatiile cu alta      Valoarea reprezinta 50% din valoarea
     destinatie, situate in       corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
     subsolul sau demisolul
     cladirilor
____________________________________________________________________________
    *) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.
    *) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
    a) inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
    b) intre anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5% .
    *) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp, prevazute in col. 3.

    NOTA:
    1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
__________________________________________________________________
Zona
in cadrul                      Rangul localitatii
localitatii
__________________________________________________________________
              0        I        II       III      IV        V
__________________________________________________________________
     A       1,30     1,25     1,20     1,15     1,10     1,05
     B       1,25     1,20     1,15     1,10     1,05     1,00
     C       1,20     1,15     1,10     1,05     1,00     0,95
     D       1,15     1,10     1,05     1,00     0,95     0,90
__________________________________________________________________

    2. Zonele A, B, C si D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C si D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
    3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.

    ANEXA 2
    la Ordonanta

                                   LISTA
    cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului

    1. Cladirile institutiilor publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice
    2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologice, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    4. Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    5. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificarile ulterioare
    6. Constructii si amenajari funerare din cimitire
    7. Constructii speciale:
    (1) sonde de titei, gaze, sare;
    (2) platforme de foraj marin;
    (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare si de conexiuni, precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport si distributie, instalatii electrice de forta;
    (4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene realizate pe suport propriu;
    (5) cai de rulare;
    (6) galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put;
    (7) puturi de mina;
    (8) cosuri de fum;
    (9) turnuri de racire;
    (10) baraje si constructii accesorii;
    (11) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
    (12) constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice;
    (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
    (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;
    (15) terasamente;
    (16) cheiuri;
    (17) platforma betonata;
    (18) imprejmuiri;
    (19) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
    (20) altele de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local.
    Prin constructii speciale, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.

    ANEXA 3
    la Ordonanta

                           IMPOZITUL
              pe terenurile situate in intravilan

                                                       - lei/mp -
______________________________________________________________________
Zona in cadrul       Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
localitatii
______________________________________________________________________
                   0         I         II       III      IV      V
______________________________________________________________________
     A           5.900     4.900     4.300     3.700     500    400
     B           4.900     3.700     3.000     2.500     400    300
     C           3.700     2.500     1.900     1.200     300    200
     D           2.500     1.200     1.000       700     200    100
______________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la Ordonanta

                                  IMPOZITUL
                     pe terenurile situate in extravilan

                                                              - lei/mp -
_____________________________________________________________________________
Nr.  Categoria \  Zona
crt.    de      \              Zona I  Zona a II-a  Zona a III-a  Zona a IV-a
     folosinta   \ 
__________________\__________________________________________________________
  1. Terenuri cu constructii*)   10          9           8             7
  2. Arabil                      15         12          10             8
  3. Pasuni                      12         10           8             6
  4. Fanete                      12         10           8             6
  5. Vii                         25         20          15            10
  6. Livezi                      30         25          20            15
  7. Paduri si alte terenuri     15         12          10             8
     cu vegetatie forestiera
  8. Terenuri cu ape              8          6           4             x
  9. Drumuri si cai ferate        x          x           x             x
 10. Terenuri neproductive        x          x           x             x
_________________________________________________________________________
    *) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

    NOTA:
    Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 12 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    a) localitati urbane de rangul 0 .......................... 8,00
    b) localitati urbane de rangul I .......................... 5,00
    c) localitati urbane de rangul II ......................... 4,00
    d) localitati urbane de rangul III ........................ 3,00
    e) localitati rurale de rangul IV ......................... 1,10
    f) localitati rurale de rangul V .......................... 1,00.

    ANEXA 5
    la Ordonanta

                                 TERENURILE
pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa pe teren

    A. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru:
    1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora;
    2. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatilor locale ale acestora cu personalitate juridica;
    3. terenurile cimitirelor;
    4. terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
    5. terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    6. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    7. terenurile aferente cladirilor institutiilor publice, precum si cladirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

    B. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:
    1. terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de catre consiliile locale, prin hotarare;
    3. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.

    ANEXA 6
    la Ordonanta

                                   TAXA
                     asupra mijloacelor de transport

    A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica:
__________________________________________________________
  Tipul mijlocului de transport         - lei/an/500 cm^3
                                          sau fractiune -
__________________________________________________________
 a) autoturisme cu capacitatea               58.000
    cilindrica de pana la
    2.000 cm^3 inclusiv
 b) autoturisme cu capacitatea               72.000
    cilindrica de peste 2.000 cm^3
 c) autobuze, autocare, microbuze           117.000
 d) autovehicule de pana la 12 tone         126.000
    inclusiv
 e) tractoare inmatriculate                  78.000
 f) motociclete, motorete si scutere         29.000
__________________________________________________________

    Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

    A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:
_______________________________________________________________________________
                                                Taxa (lei/an/autovehicul)
                                          -------------------------------------
 Numarul axelor si masa totala            Axa/axe motoare cu    Axa/axe motoare
 maxima autorizata (in tone)              suspensie pneumatica  cu alt sistem
                                          sau un echivalent     de suspensie
                                          recunoscut
_______________________________________________________________________________
1. Autovehicule cu doua axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t      1.000.000          1.100.000
   b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t      1.100.000          1.200.000
   c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t      1.200.000          1.400.000
   d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t      1.400.000          2.800.000
_______________________________________________________________________________
2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t      1.100.000          1.200.000
   b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t      1.200.000          1.300.000
   c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t      1.300.000          1.600.000
   d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t      1.600.000          2.500.000
   e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t      2.500.000          3.800.000
   f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t      2.500.000          3.800.000
_______________________________________________________________________________
3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t      1.600.000          1.700.000
   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t      1.700.000          2.500.000
   c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t      2.500.000          4.000.000
   d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t      4.000.000          6.000.000
   e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t      4.000.000          6.000.000
_______________________________________________________________________________

    A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:
_______________________________________________________________________________
                                                Taxa (lei/an/autovehicul)
                                          -------------------------------------
 Numarul axelor si masa totala            Axa/axe motoare cu    Axa/axe motoare
 maxima autorizata (in tone)              suspensie pneumatica  cu alt sistem
                                          sau un echivalent     de suspensie
                                          recunoscut
_______________________________________________________________________________
1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t      1.000.000          1.100.000
   b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t      1.100.000          1.200.000
   c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t      1.200.000          1.300.000
   d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t      1.300.000          1.400.000
   e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t      1.400.000          1.500.000
   f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t      1.500.000          1.600.000
   g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t      1.600.000          2.000.000
   h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t      2.000.000          3.400.000
_______________________________________________________________________________
2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t      1.200.000          1.300.000
   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t      1.300.000          1.600.000
   c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t      1.600.000          2.000.000
   d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t      2.000.000          2.300.000
   e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t      2.300.000          3.700.000
   f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t      3.700.000          5.200.000
   g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t      5.200.000          7.900.000
   h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t      5.200.000          7.900.000
_______________________________________________________________________________
3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t      4.200.000          5.700.000
   b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t      5.700.000          8.000.000
_______________________________________________________________________________
4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t      3.500.000          5.000.000
   b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t      5.000.000          7.000.000
   c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t      7.000.000          7.900.000
_______________________________________________________________________________
5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________________
   a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t      2.800.000          3.100.000
   b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t      3.100.000          3.700.000
   c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t      3.700.000          7.500.000
_______________________________________________________________________________

    B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*):
_______________________________________________________
           Capacitatea                 - lei/an -
_______________________________________________________
   a) pana la o tona inclusiv            59.000
   b) intre 1 si 3 tone inclusiv        194.000
   c) intre 3 si 5 tone inclusiv        292.000
   d) peste 5 tone                      370.000
_______________________________________________________
    *) Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.

    C. Pentru mijloacele de transport pe apa:
_________________________________________________________________
                                                 - lei/an -
_________________________________________________________________
 a) luntre, barci fara motor, scutere de apa,       100.000
    folosite pentru uz si agrement personal
 b) barci fara motor, folosite in alte scopuri      300.000
 c) barci cu motor                                  600.000
 d) bacuri, poduri plutitoare                     5.000.000
 e) salupe                                        3.000.000
 f) iahturi                                      15.000.000
 g) remorchere si impingatoare:
    g1) pana la 500 CP                            3.000.000
    g2) intre 501 si 2.000 CP                     5.000.000
    g3) intre 2.001 si 4.000 CP                   8.000.000
    g4) peste 4.000 CP                           12.000.000
 h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau        1.000.000
    fractiune din aceasta
 i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, in
    functie de capacitatea de incarcare:
    i1) pana la 1.500 tone inclusiv               1.000.000
    i2) intre 1.501 si 3.000 tone inclusiv        1.500.000
    i3) peste 3.000 tone                          2.500.000
_________________________________________________________________

    ANEXA 7
    la Ordonanta

                                   TAXE
    pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

    A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
    1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:
    1.1. In mediul urban:
__________________________________________________________________
             Suprafata                          Taxa
                                               - lei -
__________________________________________________________________
 a) pana la 150 mp inclusiv                 25.000 - 35.000
 b) intre 151 si 250 mp inclusiv            37.000 - 47.000
 c) intre 251 si 500 mp inclusiv            48.000 - 60.000
 d) intre 501 si 750 mp inclusiv            61.000 - 72.000
 e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv          73.000 - 85.000
 f) peste 1.000 mp                          85.000 + 130 lei/mp
                                         pentru ceea ce depaseste
                                          suprafata de 1.000 mp
__________________________________________________________________

    1.2. In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.
    2. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50% .
    (2) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
    3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mp este cuprinsa intre 37.000 lei si 48.000 lei.
    4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.
    5. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri taxa datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
    6. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este de 48.000 lei pentru fiecare mp.
    7. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.
    8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.
    9. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 73.000 lei pentru fiecare instalatie.
    10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene, taxa datorata este cuprinsa intre 100.000 lei si 364.000 lei.
    11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 61.000 lei.

    B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit. A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:
    1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
___________________________________________________________________
              Activitati lucrative                   - lei -
___________________________________________________________________
 a) pentru meseriasi si carausi                  50.000 - 75.000
 b) pentru cazane de fabricat rachiu             75.000 - 130.000
 c) pentru liber-profesionisti                  130.000 - 200.000
 d) pentru mori, prese de ulei si darace        200.000 - 400.000
 e) pentru activitati de proiectare             500.000 - 1.000.000
 f) pentru alte activitati neprevazute mai sus  400.000 - 1.000.000
___________________________________________________________________

    2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, intre 83.000 lei si 121.000 lei.
    3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:

                                      - lei -
_______________________________________________
 a1) la scara 1:500                    240.000
 a2) la scara 1:1.000                  360.000
 a3) la scara 1:2.000                  480.000
_______________________________________________

    4. Pentru eliberarea certificatului de producator, intre 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, intre 25.000 lei si 100.000 lei.

    ANEXA 8
    la Ordonanta

                                    LISTA
                           cuprinzand vehicule lente

_________________________________________________________________________
Nr.                          Denumirea vehiculului lent
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Autocositoare
  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
  3. Autogreder
  4. Autoscreper
  5. Autostivuitor
  6. Buldozer pe pneuri
  7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
  8. Compactor autopropulsat
  9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc.
 10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri
 11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri
 12. Excavator pe pneuri
 13. Freza autopropulsata pentru canale
 14. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
 15. Freza rutiera
 16. Incarcator cu o cupa pe pneuri
 17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
 18. Macara cu greifer
 19. Macara mobila pe pneuri
 20. Macara turn autopropulsata
 21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
 22. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la
     drumuri
 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
 25. Masina autopropulsata pentru forat
 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
 27. Plug de zapada autopropulsat
 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
 29. Tractor pe pneuri
 30. Troliu autopropulsat
 31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
 33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
 35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri
_________________________________________________________________________

    NORME METODOLOGICE:
    80.01. Formularele cu regim special, utilizate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale, se executa pe hartie autocopiativa cu elemente de securitate speciala si sunt cuprinse in Lista formularelor cu regim special, care constituie anexa nr. III la prezentele norme metodologice.
    80.02. Formularele cu regim special, prevazute la pct. 80.01 din prezentele norme metodologice, intra sub incidenta prevederilor:
    a) Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;
    b) Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.
    80.03. Formularele tipizate, de natura celor prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, aflate in stoc la nivelul autoritatilor administratiei publice locale la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi utilizate pana la epuizare, adaptandu-se in mod corespunzator, in masura in care este posibil.
    80.04. Formularele cuprinse in Lista formularelor tipizate care constituie anexa nr. IV la prezentele norme metodologice se tiparesc potrivit modelelor aprobate prin prezentele norme metodologice sau prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, dupa cum urmeaza:
    a) modelele ITL - 002, 012, 013 si 023, cuprinse in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, pentru punerea in aplicare a prevederilor pct. 40.01 - 40.05, pct. 78.01 lit. b) si pct. 78.05 din prezentele norme metodologice, incepand cu data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    b) celelalte modele prevazute in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, altele decat cele mentionate la lit. a), se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    80.05. Pentru tiparirea formularelor tipizate, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti se agreeaza o editura, cod CAEN - 221.
    Agrearea editurii se face pe baza de licitatie publica, la care se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) pretul de livrare al formularelor tipizate;
    b) pretul de livrare al acestora sa poata fi corectat, dar numai dupa ce este insusit de catre comisia de licitatie, la intervale de cel putin 6 luni, pe baza ratei inflatiei aferente perioadei anterioare.
    80.06. La nivelul fiecarui judet comisia pentru organizarea licitatiei se stabileste prin ordin al prefectului, avand urmatoarea componenta:
    a) un reprezentant al presedintelui consiliului judetean;
    b) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice a judetului respectiv;
    c) primarii care reprezinta judetul respectiv in Consiliul de dezvoltare regionala.
    80.07. La nivelul municipiului Bucuresti comisia pentru organizarea licitatiei se stabileste prin ordin al prefectului, avand urmatoarea componenta:
    a) un reprezentant al primarului general;
    b) 2 reprezentanti ai directiei generale a finantelor publice;
    c) cate un functionar public de la nivelul fiecarui sector, desemnat de primarul acestuia.
    80.08. Fiecare comisie pentru organizarea licitatiei isi desemneaza presedintele si inlocuitorul sau. Lucrarile specifice activitatii de secretariat se asigura prin grija prefectilor, care vor desemna in acest scop 3 functionari publici din aparatul propriu al prefecturilor si vor asigura publicitatea licitatiilor. Secretariatul comisiei asigura si intocmirea caietului de sarcini.
    80.09. Comisiile prevazute la pct. 80.06 si 80.07 lucreaza valabil avand in componenta lor:
    a) la nivelul judetului, cel putin 4 membri;
    b) la nivelul municipiului Bucuresti, cel putin 7 membri.
    80.10. In exercitarea atributiilor lor comisiile pentru organizarea licitatiei adopta hotarari:
    a) la nivelul judetului, cu cel putin 3 voturi pentru;
    b) la nivelul municipiului Bucuresti, cu cel putin 5 voturi pentru.
    Hotararile comisiilor de licitatie se semneaza de catre toti membrii care au participat la lucrari si se supun controlului contenciosului administrativ.
    80.11. Hotararea prevazuta la pct. 80.10 din prezentele norme metodologice, vizata de catre prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, constituie actul de adjudecare a licitatiei publice care da dreptul editurii sa realizeze formularele tipizate.
    80.12. Contractul cu editura castigatoare a licitatiei publice se semneaza de catre presedintele comisiei de licitatie sau de catre inlocuitorul acestuia si se pastreaza la prefectura, hotararea prevazuta la pct. 80.11 din prezentele norme metodologice constituind anexa la contract.
    80.13. Prin act aditional, numai dupa ce se hotaraste de catre comisia de licitatie, se poate efectua corectarea pretului in conditiile prevazute la pct. 80.05 din prezentele norme metodologice.
    80.14. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca prin compartimentul de specialitate sa calculeze si sa comunice la fiecare 6 luni necesarul de formulare tipizate, dupa cum editura are obligatia sa asigure in permanenta, din stoc, necesarul de formulare tipizate pentru toate autoritatile administratiei publice locale din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, dupa caz.
    80.15. Formatele formularelor tipizate se stabilesc de catre comisiile prezentate la pct. 80.06 si 80.07 din prezentele norme metodologice si se consemneaza ca atare in caietul de sarcini, astfel incat acestea sa permita inregistrarea datelor cerute de formular si totodata sa fie realizate in conditii de economicitate.
    80.16. Contravaloarea formularelor tipizate si a formularelor cu regim special se asigura din bugetele locale sau bugetele judetene, dupa caz.
    80.17. Editura nu poate utiliza alte preturi decat cele stabilite prin hotararea de adjudecare sau prin actul aditional la aceasta.
    Utilizarea altor preturi decat cele stabilite potrivit alineatului precedent atrage rezilierea contractului, la initiativa comisiei de licitatie, pe baza unei notificari vizate de prefect, depusa la editura, la directia generala a finantelor publice judeteana/a municipiului Bucuresti si adusa la cunostinta publica prin presa locala. Data notificarii constituie data rezilierii contractului.
    80.18. In cazul rezilierii contractului, in termen de 15 zile se organizeaza o noua licitatie publica, la care editura, parte a contractului reziliat, nu mai are dreptul sa participe.
    80.19. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentele norme metodologice:
    a) anexa nr. I - Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale;
    b) anexa nr. II - Dictionarul cuprinzand semnificatia unor termeni si notiuni utilizate in Ordonanta, in normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale;
    c) anexa nr. III - Lista formularelor cu regim special;
    d) anexa nr. IV - Lista formularelor tipizate.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                               TABLOUL
                cuprinzand impozitele si taxele locale

    I. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. I, PRECUM SI AL IMPOZITELOR SI
                    TAXELOR LOCALE STABILITE IN SUME FIXE
care se indexeaza anual in conditiile art. 67 si art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata
 ______________________________________________________________________________
|   CAPITOLUL II                                                               |
|   IMPOZITUL PE CLADIRI                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|                              VALORILE IMPOZABILE                             |
|   pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte     |
|                constructii apartinand persoanelor fizice                     |
|                                                                              |
|   Art. 5 alin. (1) - ANEXA Nr. 1                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  |                           |      NIVELURILE       |       NIVELURILE      |
|  |                           | PREVAZUTE DE ORDONANTA|  ACTUALIZATE PENTRU   |
|  |                           |                       |      ANUL 2003        |
|  |                           |_______________________|_______________________|
|  |                           |  Valoarea impozabila  |  Valoarea impozabila  |
|  |                           |     - lei/mp -        |      - lei/mp -       |
|  |    Felul cladirilor si    |_______________________|_______________________|
|  |   al altor constructii    |    Cu     |   Fara    |    Cu     |   Fara    |
|  |       impozabile          | instalatii| instalatii| instalatii| instalatii|
|  |                           |  de apa,  |  de apa,  |  de apa,  |  de apa,  |
|  |                           |canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|
|  |                           | electrice,| electrice,| electrice,| electrice,|
|  |                           | incalzire | incalzire | incalzire | incalzire |
|  |                           | [conditii |           | [conditii |           |
|  |                           | cumulative|           | cumulative|           |
|  |                           |   *)]   |           |   *)]   |           |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 0|             1             |     2     |     3     |     4     |     5     |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 1|Cladiri:                   |     x     |     x     |     x     |     x     |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |a) cu pereti sau cadre din |           |           |           |           |
|  |beton armat, din caramida  |           |           |           |           |
|  |arsa, piatra naturala sau  |           |           |           |           |
|  |din alte materiale         |  5.300.000|  3.100.000|  5.300.000|  3.100.000|
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |b) cu pereti din lemn,     |           |           |           |           |
|  |caramida nearsa, valatuci, |           |           |           |           |
|  |paianta si alte materiale  |           |           |           |           |
|  |asemanatoare               |  1.400.000|    900.000|  1.400.000|    900.000|
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 2|Constructii anexe, situate |           |           |           |           |
|  |in afara corpului principal|           |           |           |           |
|  |al cladirii                |     x     |     x     |     x     |     x     |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |a) cu pereti din caramida  |           |           |           |           |
|  |arsa, piatra, beton sau din|           |           |           |           |
|  |alte materiale asemanatoare|    900.000|    800.000|    900.000|    800.000|
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |b) cu pereti din lemn,     |           |           |           |           |
|  |caramida nearsa, paianta,  |           |           |           |           |
|  |valatuci etc.              |    500.000|    300.000|    500.000|    300.000|
|==|===========================|===========|===========|===========|===========|
|                                                                              |
|   CAPITOLUL III                                                              |
|   IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|               IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN                  |
|                                                                              |
|   Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 3                                 - lei/mp - |
|______________________________________________________________________________|
|   Zona    |       NIVELURILE PREVAZUTE     | NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU   |
|    in     |           DE ORDONANTA         |           ANUL 2003             |
|  cadrul   |________________________________|_________________________________|
|localitatii|    Nivelurile impozitului,     |     Nivelurile impozitului,     |
|           |    pe ranguri de localitati    |     pe ranguri de localitati    |
|           |________________________________|_________________________________|
|           |  0  |  I  |  II | III | IV | V |  0  |  I  |  II | III | IV |  V |
|___________|_____|_____|_____|_____|____|___|_____|_____|_____|_____|____|____|
|     A     |5.900|4.900|4.300|3.700| 500|400|5.900|4.900|4.300|3.700| 500| 400|
|___________|_____|_____|_____|_____|____|___|_____|_____|_____|_____|____|____|
|     B     |4.900|3.700|3.000|2.500| 400|300|4.900|3.700|3.000|2.500| 400| 300|
|___________|_____|_____|_____|_____|____|___|_____|_____|_____|_____|____|____|
|     C     |3.700|2.500|1.900|1.200| 300|200|3.700|2.500|1.900|1.200| 300| 200|
|___________|_____|_____|_____|_____|____|___|_____|_____|_____|_____|____|____|
|     D     |2.500|1.200|1.000|  700| 200|100|2.500|1.200|1.000|  700| 200| 100|
|===========|=====|=====|=====|=====|====|===|=====|=====|=====|=====|====|====|
|                                                                              |
|               IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN                  |
|                                                                              |
|   Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 4                                 - lei/mp - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |\           Zona |  NIVELURILE PREVAZUTE DE  |   NIVELURILE ACTUALIZATE  |
|crt.|   \             |        ORDONANTA          |      PENTRU ANUL 2003     |
|    |      \          |___________________________|___________________________|
|    |         \       | Zona| Zona |  Zona | Zona | Zona| Zona |  Zona | Zona |
|    |Categoria   \    |  I  |a II-a|a III-a|a IV-a|  I  |a II-a|a III-a|a IV-a|
|    |de folosinta   \ |     |      |       |      |     |      |       |      |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  1 |Terenuri cu      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|    |constructii*)    |  10 |   9  |    8  |   7  |  10 |   9  |    8  |   7  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  2 |Arabil           |  15 |  12  |   10  |   8  |  15 |  12  |   10  |   8  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  3 |Pasuni           |  12 |  10  |    8  |   6  |  12 |  10  |    8  |   6  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  4 |Fanete           |  12 |  10  |    8  |   6  |  12 |  10  |    8  |   6  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  5 |Vii              |  25 |  20  |   15  |  10  |  25 |  20  |   15  |  10  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  6 |Livezi           |  30 |  25  |   20  |  15  |  30 |  25  |   20  |  15  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  7 |Paduri si alte   |     |      |       |      |     |      |       |      |
|    |terenuri cu      |     |      |       |      |     |      |       |      |
|    |vegetatie        |     |      |       |      |     |      |       |      |
|    |forestiera       |  15 |  12  |   10  |   8  |  15 |  12  |   10  |   8  |
|____|_________________|_____|______|_______|______|_____|______|_______|______|
|  8 |Terenuri cu ape  |   8 |   6  |    4  |   x  |   8 |   6  |    4  |   x  |
|==============================================================================|
| *) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor               |
|                                                                              |
|                              TAXA PE TEREN                                   |
|                                                                              |
|   Art. 18 alin. (1)                                               - lei/km - |
|==============================================================================|
|        Taxa pe teren         |      NIVELURILE       |  VALORILE ACTUALIZATE |
|                              | PREVAZUTE DE ORDONANTA|    PENTRU ANUL 2003   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pentru drumuri             |        200.000        |        200.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) pentru cai ferate normale  |        390.000        |        390.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) pentru cai ferate inguste  |        200.000        |        200.000        |
|==============================|=======================|=======================|
|                                                                              |
|   CAPITOLUL IV                                                               |
|   TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                                       |
|______________________________________________________________________________|
|                    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                      |
|                                                                              |
|   Art. 21 alin. (1) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. 1                              |
|   Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica:                        |
|==============================================================================|
|      Tipul mijlocului de     |      NIVELURILE       | NIVELURILE ACTUALIZATE|
|           transport          | PREVAZUTE DE ORDONANTA|    PENTRU ANUL 2003   |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |   - lei/an/500 cm^3   |   - lei/an/500 cm^3   |
|                              |     sau fractiune -   |     sau fractiune -   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) autoturisme cu capacitatea |                       |                       |
|cilindrica de pana la         |                       |                       |
|2.000 cm^3, inclusiv          |          58.000       |          58.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) autoturisme cu capacitatea |                       |                       |
|cilindrica de peste 2.000 cm^3|          72.000       |          72.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) autobuze, autocare,        |                       |                       |
|microbuze                     |         117.000       |         117.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) autovehicule de pana la    |                       |                       |
|12 tone, inclusiv             |         126.000       |         126.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) tractoare inmatriculate    |          78.000       |          78.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) motociclete, motorete si   |                       |                       |
|scutere                       |          29.000       |          29.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
|   Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. II                             |
|   Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata    |
|   de peste 12 tone:                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|                              |      NIVELURILE       |       NIVELURILE      |
| Numarul axelor si masa totala| PREVAZUTE DE ORDONANTA|  ACTUALIZATE PENTRU   |
|  maxima autorizata (in tone) |                       |      ANUL 2003        |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |         Taxa          |         Taxa          |
|                              |- lei/an/autovehicul - |- lei/an/autovehicul - |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |  Axa/axe  |  Axa/axe  |  Axa/axe  |  Axa/axe  |
|                              |  motoare  |  motoare  |  motoare  |  motoare  |
|                              |     cu    |  cu alt   |     cu    |  cu alt   |
|                              | suspensie | sistem de | suspensie | sistem de |
|                              | pneumatica| suspensie | pneumatica| suspensie |
|                              |   sau un  |           |   sau un  |           |
|                              | echivalent|           | echivalent|           |
|                              | recunoscut|           | recunoscut|           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|1. Autovehicule cu doua axe si|           |           |           |           |
|   cu masa:                   |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 12 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 13 t                    |  1.000.000|  1.100.000|  1.000.000|  1.100.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 13 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 14 t                    |  1.100.000|  1.200.000|  1.100.000|  1.200.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 14 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 15 t                    |  1.200.000|  1.400.000|  1.200.000|  1.400.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 15 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 18 t                    |  1.400.000|  2.800.000|  1.400.000|  2.800.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|2. Autovehicule cu trei axe si|           |           |           |           |
|   cu masa:                   |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 15 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 17 t                    |  1.100.000|  1.200.000|  1.100.000|  1.200.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 17 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 19 t                    |  1.200.000|  1.300.000|  1.200.000| 1.300.000 |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 19 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 21 t                    |  1.300.000|  1.600.000|  1.300.000|  1.600.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 21 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 23 t                    |  1.600.000|  2.500.000|  1.600.000|  2.500.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 23 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 25 t                    |  2.500.000|  3.800.000|  2.500.000|  3.800.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 25 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 26 t                    |  2.500.000|  3.800.000|  2.500.000|  3.800.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|3. Autovehicule cu patru axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 23 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 25 t                    |  1.600.000|  1.700.000|  1.600.000|  1.700.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 25 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 27 t                    |  1.700.000|  2.500.000|  1.700.000|  2.500.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 27 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 29 t                    |  2.500.000|  4.000.000|  2.500.000|  4.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 29 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 31 t                    |  4.000.000|  6.000.000|  4.000.000|  6.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 31 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 32 t                    |  4.000.000|  6.000.000|  4.000.000|  6.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|   CAPITOLUL IV                                                               |
|   TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                                       |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|   Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. III                            |
|   Pentru combinati de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri      |
|   rutiere) de transport masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:      |
|______________________________________________________________________________|
|                              |      NIVELURILE       |       NIVELURILE      |
| Numarul axelor si masa totala| PREVAZUTE DE ORDONANTA|  ACTUALIZATE PENTRU   |
|  maxima autorizata (in tone) |                       |      ANUL 2003        |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |         Taxa          |         Taxa          |
|                              |- lei/an/autovehicul - |- lei/an/autovehicul - |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |  Axa/axe  |  Axa/axe  |  Axa/axe  |  Axa/axe  |
|                              |  motoare  |  motoare  |  motoare  |  motoare  |
|                              |     cu    |  cu alt   |     cu    |  cu alt   |
|                              | suspensie | sistem de | suspensie | sistem de |
|                              | pneumatica| suspensie | pneumatica| suspensie |
|                              |   sau un  |           |   sau un  |           |
|                              | echivalent|           | echivalent|           |
|                              | recunoscut|           | recunoscut|           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|1. Autovehicule cu 2 + 1 axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 12 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 14 t                    |  1.000.000|  1.100.000|  1.000.000|  1.100.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 14 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 16 t                    |  1.100.000|  1.200.000|  1.100.000|  1.200.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 16 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 18 t                    |  1.200.000|  1.300.000|  1.200.000|  1.300.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 18 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 20 t                    |  1.300.000|  1.400.000|  1.300.000|  1.400.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 20 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 22 t                    |  1.400.000|  1.500.000|  1.400.000|  1.500.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 22 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 23 t                    |  1.500.000|  1.600.000|  1.500.000|  1.600.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|g) peste 23 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 25 t                    |  1.600.000|  2.000.000|  1.600.000|  2.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|h) peste 25 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 28 t                    |  2.000.000|  3.400.000|  2.000.000|  3.400.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|2. Autovehicule cu 2 + 2 axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 23 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 25 t                    |  1.200.000|  1.300.000|  1.200.000|  1.300.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 25 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 26 t                    |  1.300.000|  1.600.000|  1.300.000|  1.600.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 26 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 28 t                    |  1.600.000|  2.000.000|  1.600.000|  2.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 28 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 29 t                    |  2.000.000|  2.300.000|  2.000.000|  2.300.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 29 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 31 t                    |  2.300.000|  3.700.000|  2.300.000|  3.700.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 31 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 33 t                    |  3.700.000|  5.200.000|  3.700.000|  5.200.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|g) peste 33 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 36 t                    |  5.200.000|  7.900.000|  5.200.000|  7.900.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|h) peste 36 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 38 t                    |  5.200.000|  7.900.000|  5.200.000|  7.900.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|3. Autovehicule cu 2 + 3 axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 38 t                    |  4.200.000|  5.700.000|  4.200.000|  5.700.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 40 t                    |  5.700.000|  8.000.000|  5.700.000|  8.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|4. Autovehicule cu 3 + 2 axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 38 t                    |  3.500.000|  5.000.000|  3.500.000|  5.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 40 t                    |  5.000.000|  7.000.000|  5.000.000|  7.000.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 40 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 44 t                    |  7.000.000|  7.900.000|  7.000.000|  7.900.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|5. Autovehicule cu 3 + 3 axe  |           |           |           |           |
|   si cu masa: |     x     |     x     |     x     |     x     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 38 t                    |  2.800.000|  3.100.000|  2.800.000|  3.100.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 40 t                    |  3.100.000|  3.700.000|  3.100.000|  3.700.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 40 t, dar nu mai mult|           |           |           |           |
|   de 44 t                    |  3.700.000|  7.500.000|  3.700.000|  7.500.000|
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|                                                                              |
|   Art. 21 alin. (4) - ANEXA Nr. 6 lit. B                                     |
|   Pentru remorci, semiremorci si rulote:                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                              |      NIVELURILE       | NIVELURILE ACTUALIZATE|
|         Capacitatea          | PREVAZUTE DE ORDONANTA|    PENTRU ANUL 2003   |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |    Taxa - lei/an -    |   Taxa - lei/an -     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru remorci, semiremorci|                       |                       |
|   si rulote:                 |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la o tona inclusiv    |         59.000        |         59.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) intre 1 si 3 tone inclusiv |        194.000        |        194.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) intre 3 si 5 tone inclusiv |        292.000        |        292.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) peste 5 tone               |        370.000        |        370.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru mijloace de         |                       |                       |
|   transport pe apa:          |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) luntre, barci fara motor,  |                       |                       |
|   folosite pentru uz si      |                       |                       |
|   agrement personal          |        100.000        |        100.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) barci fara motor, folosite |                       |                       |
|   in alte scopuri            |        300.000        |        300.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) barci cu motor             |        600.000        |        600.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) bacuri, poduri plutitoare  |      5.000.000        |      5.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) salupe                     |      3.000.000        |      3.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) iahturi                    |     15.000.000        |     15.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|g) remorchere si impingatoare:|                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.1. pana la 500 CP         |      3.000.000        |      3.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.2. intre 501 si 2.000 CP  |      5.000.000        |      5.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.3. intre 2.001 si 4.000 CP|      8.000.000        |      8.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.4. peste 4.000 CP         |     12.000.000        |     12.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|h) vapoare - pentru fiecare   |                       |                       |
|   1.000 tdw sau fractiune din|                       |                       |
|   aceasta                    |      1.000.000        |      1.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|i) ceamuri, slepuri si barje  |                       |                       |
|   fluviale, in functie de    |                       |                       |
|   capacitatea de incarcare:  |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.1. pana la 1.500 tone     |                       |                       |
|       inclusiv               |      1.000.000        |      1.000.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.2. intre 1.501 si 3.000   |                       |                       |
|       tone inclusiv          |      1.500.000        |      1.500.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.3. peste 3.000 tone       |      2.500.000        |      2.500.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
|   Art. 28 - ANEXA Nr. 7                                                      |
|   Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:              |
|______________________________________________________________________________|
|A. In domeniul constructiilor |      NIVELURILE       |       NIVELURILE      |
|taxele se stabilesc in functie| PREVAZUTE DE ORDONANTA|  ACTUALIZATE PENTRU   |
|  de valoarea acestora sau a  |                       |      ANUL 2003        |
|  instalatiilor, de suprafata |_______________________|_______________________|
|   terenurilor sau de natura  |    Taxa - lei/mp -    |   Taxa - lei/mp -     |
|serviciilor prestate, astfel: |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|certificatului de urbanism, in|                       |                       |
|functie de suprafata pentru   |                       |                       |
|care se solicita:             |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1.1. in mediul urban:         |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la 150 mp inclusiv    |    25.000 - 35.000    |    25.000 - 35.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) intre 151 si 250 mp        |                       |                       |
|   inclusiv                   |    37.000 - 47.000    |    37.000 - 47.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) intre 251 si 500 mp        |                       |                       |
|   inclusiv                   |    48.000 - 60.000    |    48.000 - 60.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) intre 501 si 750 mp        |                       |                       |
|   inclusiv                   |    61.000 - 72.000    |    61.000 - 72.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) intre 751 si 1.000 mp      |                       |                       |
|   inclusiv                   |    73.000 - 85.000    |    73.000 - 85.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) peste 1.000 mp             |  85.000 + 130 lei/mp  |  85.000 + 130 lei/mp  |
|                              |    pentru ceea ce     |    pentru ceea ce     |
|                              | depaseste suprafata de| depaseste suprafata de|
|                              |       1.000 mp        |       1.000 mp        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|autorizatiei de foraje si     |                       |                       |
|excavari, necesare studiilor  |                       |                       |
|geotehnice, ridicarilor       |                       |                       |
|topografice, exploatarilor de |                       |                       |
|cariera, balastierelor,       |                       |                       |
|sondelor de gaze si petrol,   |                       |                       |
|precum si altor exploatari    |                       |                       |
|taxa datorata pentru fiecare  |                       |                       |
|mp este cuprinsa intre:       |    37.000 - 48.000    |    37.000 - 48.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|autorizatiei de construire    |                       |                       |
|pentru chioscuri, tonete,     |                       |                       |
|cabine, spatii de expunere,   |                       |                       |
|situate pe caile si in        |                       |                       |
|spatiile publice, precum si   |                       |                       |
|pentru amplasarea corpurilor  |                       |                       |
|si a panourilor de afisaj, a  |                       |                       |
|firmelor si reclamelor taxa   |                       |                       |
|datorata este: |         48.000        |        48.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|autorizatiilor privind        |                       |                       |
|lucrarile de racorduri si     |                       |                       |
|bransamente la retele publice |                       |                       |
|de apa, canalizare, gaze,     |                       |                       |
|termice, energie electrica,   |                       |                       |
|telefonie si televiziune prin |                       |                       |
|cablu taxa datorata pentru    |                       |                       |
|fiecare instalatie este       |                       |                       |
|cuprinsa intre:               |    48.000 - 73.000    |    48.000 - 73.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|5. Pentru eliberarea avizului |                       |                       |
|comisiei de urbanism si       |                       |                       |
|amenajarea teritoriului de    |                       |                       |
|catre primari ori structurile |                       |                       |
|de specialitate din cadrul    |                       |                       |
|consiliilor judetene, taxa    |                       |                       |
|datorata este cuprinsa intre: |   100.000 - 364.000   |   100.000 - 364.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|6. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|certificatului de nomenclatura|                       |                       |
|stradala si adresa, taxa      |                       |                       |
|datorata este cuprinsa intre: |    48.000 - 61.000    |    48.000 - 61.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|B. Pentru eliberarea altor    |  NIVELURILE PREVAZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE|
|autorizatii si certificate    |     DE ORDONANTA      |    PENTRU ANUL 2003   |
|decat cele prevazute la       |_______________________|_______________________|
|lit. A, precum si pentru viza |     Taxa - lei -      |     Taxa - lei -      |
|anuala sau trimestriala a     |                       |                       |
|acestora se datoreaza         |                       |                       |
|urmatoarele taxe:             |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|autorizatiilor de functionare |                       |                       |
|pentru activitati lucrative si|                       |                       |
|viza anuala a acestora:       |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pentru meseriasi si carausi|    50.000 - 75.000    |    50.000 - 75.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) pentru cazane de fabricat  |                       |                       |
|   rachiu                     |    75.000 - 130.000   |    75.000 - 130.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) pentru liber-profesionisti |   130.000 - 200.000   |   130.000 - 200.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) pentru mori, prese de ulei |                       |                       |
|   si darace                  |   200.000 - 400.000   |   200.000 - 400.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) pentru activitati de       |                       |                       |
|   proiectare                 |   500.000 - 1.000.000 |   500.000 - 1.000.000 |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) pentru alte activitati     |                       |                       |
|   neprevazute mai sus        |   400.000 - 1.000.000 |   400.000 - 1.000.000 |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|autorizatiilor sanitare de    |                       |                       |
|functionare                   |    83.000 - 121.000   |    83.000 - 121.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Pentru eliberarea de: copii|                       |                       |
|heliografice de pe planuri    |                       |                       |
|cadastrale sau de pe alte     |                       |                       |
|asemenea planuri, detinute de |                       |                       |
|consiliile locale, pentru     |                       |                       |
|fiecare mp de plan:           |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.1. la scara 1:500           |        240.000        |        240.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.2. la scara 1:1.000         |        360.000        |        360.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.3. la scara 1:2.000         |        480.000        |        480.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Pentru eliberarea          |                       |                       |
|certificatului de producator  |intre 50.000 si 500.000|intre 50.000 si 500.000|
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Pentru viza trimestriala a    |                       |                       |
|certificatului de producator  |intre 25.000 si 100.000|intre 25.000 si 100.000|
|______________________________|_______________________|_______________________|
|   CAP. VI                                                                    |
|   TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE                |
|______________________________________________________________________________|
|         TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE          |
|______________________________________________________________________________|
|                              |  VALORILE PREVAZUTE   | VALORILE ACTUALIZATE  |
|                              |      DE ORDONANTA     |    PENTRU ANUL 2003   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 31 (2) pentru folosirea  |                       |                       |
|mijloacelor de publicitate    | intre 65.000 lei/an/mp| intre 65.000 lei/an/mp|
|prin afisaj, panouri sau      |  si 130.000 lei/an/mp |  si 130.000 lei/an/mp |
|altele asemenea mijloace.     |  sau fractiune de mp  |  sau fractiune de mp  |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 32 (3) pentru firmele    |                       |                       |
|instalate la locul exercitarii|                       |                       |
|activitatii, taxa se          |intre 120.000 lei/an/mp|intre 120.000 lei/an/mp|
|stabileste in functie de      |  si 200.000 lei/an/mp |  si 200.000 lei/an/mp |
|dimensiunea acestora intre:   |  sau fractiune de mp  |  sau fractiune de mp  |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|   CAP. VII                                                                   |
|   IMPOZITUL PE SPECTACOL                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                           IMPOZITUL PE SPECTACOLE                            |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 35 (1) lit. a) in cazul  |  de la 500 lei/mp/zi  |  de la 500 lei/mp/zi  |
|videotecilor                  |   la 1.000 lei/mp/zi  |   la 1.000 lei/mp/zi  |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 35 (1) lit. b) in cazul  | de la 1.000 lei/mp/zi | de la 1.000 lei/mp/zi |
|discotecilor                  |  la 2.000 lei/mp/zi   |  la 2.000 lei/mp/zi   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|   CAPITOLUL IX                                                               |
|   ALTE IMPOZITE SI TAXE                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|                             ALTE TAXE LOCALE                                 |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 48 (1) taxe zilnice      |                       |                       |
|pentru utilizarea temporara a |                       |                       |
|locurilor publice si pentru   |                       |                       |
|vizitarea muzeelor, caselor   |                       |                       |
|memoriale, monumentelor       |                       |                       |
|istorice de arhitectura si    | intre 1.000 lei/zi si | intre 1.000 lei/zi si |
|arheologie                    |    100.000 lei/zi     |    100.000 lei/zi     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 48 (2) pentru detinerea  |                       |                       |
|in proprietate sau in         |                       |                       |
|folosinta, dupa caz, de       |                       |                       |
|utilaje autorizate sa         |                       |                       |
|functioneze in scopul         | intre 1.000 lei/zi si | intre 1.000 lei/zi si |
|obtinerii de venit;           |    100.000 lei/zi     |    100.000 lei/zi     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 48 (3) taxe pentru       |                       |                       |
|vehiculele lente prevazute in |                       |                       |
|anexa nr. 8, pentru fiecare   | intre 26.000 lei/an si| intre 26.000 lei/an si|
|vehicul;                      |      260.000 lei/an   |     260.000 lei/an    |
|______________________________|_______________________|_______________________|

    II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
 ______________________________________________________________________________
|                              | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
|                              |     PRIN HOTARAREA    |    PENTRU ANUL 2003   |
|                              |GUVERNULUI NR. 752/1999|                       |
|                              |        - lei -        |        - lei -        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 2. (1) Actiunile si      |                       |                       |
|cererile evaluabile in bani,  |                       |                       |
|introduse la instantele       |                       |                       |
|judecatoresti, se taxeaza     |                       |                       |
|astfel:                       |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la valoarea de        |                       |                       |
|   300.000 lei                |                       |                       |
|a*) pana la valoarea de      |                       |                       |
|   342.000 lei                |        15.000         |         17.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) intre 300.000 lei si       |                       |                       |
|   3.000.000 lei              |   15.000 lei + 10%    |    17.000 lei + 10%   |
|b*) intre 342.001 lei si     |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|   3.420.000 lei              |      300.000 lei      |       342.000 lei     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) intre 3.000.000 lei si     |                       |                       |
|   30.000.000 lei             |    285.000 lei + 8%   |    325.000 lei + 8%   |
|c*) intre 3.420.001 lei si   |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|   34.200.000 lei             |     3.000.000 lei     |     3.420.000 lei     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) intre 30.000.000 lei si    |                       |                       |
|   150.000.000 lei            |   2.445.000 lei + 6%  |   2.787.000 lei + 6%  |
|d*) intre 34.200.001 lei si  |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|  171.000.000 lei             |     30.000.000 lei    |     34.200.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) intre 150.000.000 lei si   |                       |                       |
|   300.000.000 lei            |   9.645.000 lei + 4%  |  10.995.000 lei + 4%  |
|e*) intre 171.000.001 lei si |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|   342.000.000 lei            |     150.000.000 lei   |     171.000.000 lei   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) intre 300.000.000 lei si   |                       |                       |
|   1.500.000.000 lei          |  15.645.000 lei + 2%  |  17.835.000 lei + 2%  |
|f*) intre 342.000.001 lei si |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|   1.710.000.000 lei          |     300.000.000 lei   |     342.000.000 lei   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|g) peste 1.500.000.000 lei    |   39.645.000 lei+ 1%  |  45.195.000 lei + 1%  |
|g*) peste 1.710.001.001 lei  |  pentru ce depaseste  |  pentru ce depaseste  |
|                              |   1.500.000.000 lei   |   1.710.000.000 lei   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|(2) ........... Taxa aferenta |                       |                       |
|acestei contestatii nu poate  |                       |                       |
|depasi suma de ..........*1), |                       |                       |
|indiferent de valoarea        |                       |                       |
|contestata                    |      1.500.000*1)     |      1.710.000*1)     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 3. Actiunile si cererile |                       |                       |
|neevaluabile in bani se       |                       |                       |
|taxeaza astfel:               |           x           |            x          |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru constatarea  |                       |                       |
|existentei sau neexistentei   |                       |                       |
|unui drept, facute in cadrul  |                       |                       |
|art. 111 din Codul de         |                       |                       |
|procedura civila              |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a)*1) cereri in anularea sau  |                       |                       |
|declararea nulitatii unui act |                       |                       |
|juridic                       |          90.000       |        103.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) cereri care privesc dreptul|                       |                       |
|de folosinta a locuintelor sau|                       |                       |
|a unor incaperi, nelegate de  |                       |                       |
|plata anumitor sume de bani,  |                       |                       |
|precum si cereri de ordonanta |                       |                       |
|presedintiala al caror obiect |                       |                       |
|nu este evaluabil in bani     |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) cereri pentru stabilirea   |                       |                       |
|calitatii de mostenitor, a    |                       |                       |
|masei succesorale, cereri de  |                       |                       |
|raport, cereri de reductiune a|                       |                       |
|liberalitatilor si cereri de  |                       |                       |
|partaj                        |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) cereri de recuzare in      |                       |                       |
|materie civila                |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) cereri de suspendare a     |                       |                       |
|executarii silite, inclusiv a |                       |                       |
|executarii vremelnice, precum |                       |                       |
|si cereri in legatura cu      |                       |                       |
|masurile asiguratorii         |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) cereri de perimare si      |                       |                       |
|cereri pentru eliberarea      |                       |                       |
|ordonantei de adjudecare      |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|g) contestatii in anulare     |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|h) cereri de revizuire        |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|i) actiuni de granituire, in  |                       |                       |
|cazul in care nu cuprind si   |                       |                       |
|revendicarea unei portiuni de |                       |                       |
|teren                         |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|j) actiuni posesorii si cereri|                       |                       |
|care au ca obiect servituti   |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|k) cereri de stramutare in    |                       |                       |
|materie civila                |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|l) cereri pentru investirea cu|                       |                       |
|formula executorie a          |                       |                       |
|hotararilor judecatoresti     |                       |                       |
|pronuntate in tara sau in alte|                       |                       |
|tari si a oricaror alte       |                       |                       |
|hotarari sau inscrisuri       |                       |                       |
|prevazute de lege, care nu    |                       |                       |
|sunt executorii potrivit legii|          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|m) cereri introduse de cei    |                       |                       |
|vatamati in drepturile lor    |                       |                       |
|printr-un act administrativ   |                       |                       |
|sau prin refuzul nejustificat |                       |                       |
|al unei autoritati            |                       |                       |
|administrative de a le rezolva|                       |                       |
|cererea referitoare la un     |                       |                       |
|drept recunoscut de lege:     |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- cererea pentru anularea     |                       |                       |
|actului sau, dupa caz,        |                       |                       |
|recunoasterea dreptului       |                       |                       |
|pretins, precum si pentru     |                       |                       |
|eliberarea unui certificat,   |                       |                       |
|unei adeverinte sau oricarui  |                       |                       |
|alt inscris                   |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- cererea cu caracter         |                       |                       |
|patrimonial, prin care se     |                       |                       |
|solicita si repararea         |                       |                       |
|pagubelor suferite - 10% din  |                       |                       |
|valoarea pretinsa, dar nu mai |                       |                       |
|mult de                       |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|n) cereri pentru refacerea    |                       |                       |
|inscrisurilor si a hotararilor|                       |                       |
|disparute, precum si cereri de|                       |                       |
|repunere in termen            |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|o) cereri pentru incuviintarea|                       |                       |
|executarii silite             |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|o)*1) cereri pentru emiterea  |                       |                       |
|somatiei de plata             |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|p) cereri privind instituirea |                       |                       |
|de masuri asiguratorii asupra |                       |                       |
|navelor si aeronavelor        |       3.000.000       |      3.420.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|r) cereri de asistenta        |                       |                       |
|judiciara, formulate de       |                       |                       |
|autoritatile straine, daca    |                       |                       |
|prin conventii internationale |                       |                       |
|sau pe baza de reciprocitate  |                       |                       |
|nu s-a stabilit ca asistenta  |                       |                       |
|judiciara internationala se   |                       |                       |
|efectueaza gratuit:           |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- inmanarea de acte judiciare |                       |                       |
|sau extrajudiciare            |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- efectuarea de comisii       |                       |                       |
|rogatorii                     |         600.000       |        684.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|s) cereri de infiintare a     |                       |                       |
|popririi                      |          75.000       |         85.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|t) cereri pentru eliberarea de|                       |                       |
|catre instantele judecatoresti|                       |                       |
|de copii de pe hotararile     |                       |                       |
|judecatoresti, cu mentiunea ca|                       |                       |
|sunt definitive sau           |                       |                       |
|irevocabile                   |          15.000       |         17.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|t) cereri pentru legalizarea  |                       |                       |
|de copii de pe inscrisurile   |                       |                       |
|aflate la dosar, pentru       |                       |                       |
|fiecare exemplar de copie in  |                       |                       |
|parte                         |      6.000/pagina     |      7.000/pagina     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|t*1) cereri pentru eliberarea |                       |                       |
|oricaror alte certificate prin|                       |                       |
|care se atesta fapte sau      |                       |                       |
|situatii rezultate din        |                       |                       |
|evidentele instantelor de     |                       |                       |
|judecata sau cu privire la    |                       |                       |
|dosarele aflate in arhiva     |                       |                       |
|acestora                      |           6.000       |         7.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|u) notificarile si somatiile  |                       |                       |
|comunicate prin executorii    |                       |                       |
|judecatoresti, de fiecare     |                       |                       |
|comunicare                    |          30.000       |        34.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|v) cereri adresate            |                       |                       |
|Ministerului Justitiei pentru |                       |                       |
|supralegalizarea inscrisurilor|                       |                       |
|sau copiilor de pe inscrisuri,|                       |                       |
|destinate a fi utilizate in   |                       |                       |
|strainatate                   |           6.000       |         7.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|x) cereri adresate            |                       |                       |
|Ministerului Justitiei pentru |                       |                       |
|autorizarea traducatorilor si |                       |                       |
|interpretilor                 |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 4. Cereri pentru         |                       |                       |
|acordarea personalitatii      |                       |                       |
|juridice, pentru autorizarea  |                       |                       |
|functionarii                  |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru inregistrarea|                       |                       |
|partidelor politice           |         300.000       |       342.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) cereri pentru acordarea    |                       |                       |
|personalitatii juridice       |                       |                       |
|asociatiilor fara scop        |                       |                       |
|lucrativ, fundatiilor,        |                       |                       |
|uniunilor si federatiilor de  |                       |                       |
|persoane juridice fara scop   |                       |                       |
|lucrativ, precum si pentru    |                       |                       |
|modificarea actelor           |                       |                       |
|constitutive ale acestora     |         150.000       |       171.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 5. Cererile formulate in |                       |                       |
|domeniul drepturilor de autor |                       |                       |
|si de inventator se taxeaza   |                       |                       |
|dupa cum urmeaza:             |            x          |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru recunoasterea|                       |                       |
|dreptului de autor si a celor |                       |                       |
|conexe, pentru constatarea    |                       |                       |
|incalcarii acestora si        |                       |                       |
|repararea prejudiciilor,      |                       |                       |
|inclusiv plata drepturilor de |                       |                       |
|autor si a sumelor cuvenite   |                       |                       |
|pentru opere de arta, precum  |                       |                       |
|si pentru luarea de masuri in |                       |                       |
|scopul prevenirii producerii  |                       |                       |
|unor pagube iminente sau      |                       |                       |
|pentru asigurarea repararii   |                       |                       |
|acestora                      |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) cereri pentru recunoasterea|                       |                       |
|calitatii de inventator, de   |                       |                       |
|titular de brevet, a          |                       |                       |
|drepturilor nascute din       |                       |                       |
|brevetul de inventie, din     |                       |                       |
|contractele de cesiune si     |                       |                       |
|licenta, inclusiv drepturile  |                       |                       |
|patrimoniale ale              |                       |                       |
|inventatorului                |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 6. In materie comerciala,|                       |                       |
|se taxeaza urmatoarele cereri:|            x          |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru inregistrarea|                       |                       |
|sau autorizarea societatilor  |                       |                       |
|comerciale, precum si pentru  |                       |                       |
|modificarea actelor           |                       |                       |
|constitutive ale acestora,    |                       |                       |
|cereri pentru excluderea unui |                       |                       |
|asociat, precum si cereri de  |                       |                       |
|dizolvare si lichidare a unei |                       |                       |
|societati comerciale          |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) cereri pentru lichidarea   |                       |                       |
|pozitiei dominante a unui     |                       |                       |
|agent economic                |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) actiuni, cereri si         |                       |                       |
|contestatii introduse in      |                       |                       |
|temeiul Legii nr. 64/1995     |                       |                       |
|privind procedura             |                       |                       |
|reorganizarii judiciare si a  |                       |                       |
|falimentului si al            |                       |                       |
|Legii nr. 83/1998 privind     |                       |                       |
|procedura falimentului        |                       |                       |
|bancilor                      |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) cereri pentru contestarea  |                       |                       |
|devizului lucrarilor          |                       |                       |
|reglementate de art. 67       |                       |                       |
|alin. 3 din Legea nr. 26/1996 |                       |                       |
|(Codul silvic)                |         150.000       |        171.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 7. Taxele judiciare de   |                       |                       |
|timbru pentru unele actiuni si|                       |                       |
|cereri referitoare la         |                       |                       |
|raporturile de familie sunt   |                       |                       |
|urmatoarele:                  |            x          |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pentru cererea de divort   |                       |                       |
|intemeiata pe art. 38 alin. 1 |                       |                       |
|si 2 din Codul familiei       |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) pentru cererea de divort   |                       |                       |
|intemeiata pe art. 38 alin. 3 |                       |                       |
|din Codul familiei, precum si |                       |                       |
|in cazul in care reclamantul  |                       |                       |
|nu realizeaza venituri sau    |                       |                       |
|acestea sunt inferioare       |                       |                       |
|salariului minim brut pe tara |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) pentru cererile de         |                       |                       |
|stabilire a locuintei         |                       |                       |
|minorilor, formulate potrivit |                       |                       |
|art. 100 alin. 3 din          |                       |                       |
|Codul familiei, pentru cererea|                       |                       |
|de incredintare a copiilor    |                       |                       |
|minori, introdusa separat de  |                       |                       |
|actiunea de divort, pentru    |                       |                       |
|cererile de reincredintare a  |                       |                       |
|copiilor minori ulterior      |                       |                       |
|divortului, pentru actiunea   |                       |                       |
|introdusa de un parinte care  |                       |                       |
|a recunoscut unul sau mai     |                       |                       |
|multi copii, in scopul        |                       |                       |
|purtarii numelui sau, precum  |                       |                       |
|si pentru cererile de         |                       |                       |
|incredintare a copiilor       |                       |                       |
|minori din afara casatoriei,  |                       |                       |
|formulate potrivit art. 65 din|                       |                       |
|Codul familiei                |          45.000       |         51.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 8. (1) Cererile formulate|                       |                       |
|potrivit Legii notarilor      |                       |                       |
|publici si a activitatii      |                       |                       |
|notariale nr. 36/1995 se      |                       |                       |
|taxeaza dupa cum urmeaza:     |            x          |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru solutionarea |                       |                       |
|conflictelor de competenta    |                       |                       |
|dintre birourile notarilor    |                       |                       |
|publici                       |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) plangeri impotriva         |                       |                       |
|incheierii de respingere a    |                       |                       |
|cererii de indeplinire a unui |                       |                       |
|act notarial                  |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) cereri pentru              |                       |                       |
|supralegalizarea semnaturii si|                       |                       |
|a sigiliului notarului public |                       |                       |
|de catre Ministerul Justitiei |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 8^1. (2) Dupa plata      |                       |                       |
|taxelor succesorale,          |                       |                       |
|eliberarea de noi copii de pe |                       |                       |
|hotararile judecatoresti      |                       |                       |
|prevazute la alin. (1) se     |                       |                       |
|taxeaza cu ..............*1)  |          15.000*1)    |         17.000*1)     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 8^2. Cererile formulate  |                       |                       |
|potrivit Legii nr. 188/2000   |                       |                       |
|privind executorii            |                       |                       |
|judecatoresti, cu modificarile|                       |                       |
|si completarile ulterioare, se|                       |                       |
|taxeaza dupa cum urmeaza:     |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) cereri pentru solutionarea |                       |                       |
|conflictelor de competenta    |                       |                       |
|intre birourile executorilor  |                       |                       |
|judecatoresti                 |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) plangeri impotriva         |                       |                       |
|refuzului executorului        |                       |                       |
|judecatoresc de a indeplini un|                       |                       |
|act sau de a efectua o        |                       |                       |
|executare silita              |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) cereri pentru              |                       |                       |
|supralegalizarea semnaturii si|                       |                       |
|a stampilei executorului      |                       |                       |
|judecatoresc                  |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 9. (1) Transcrierea sau, |                       |                       |
|dupa caz, intabularea in      |                       |                       |
|registrele de publicitate a   |                       |                       |
|instrainarilor de imobile, pe |                       |                       |
|baza de acte sub semnatura    |                       |                       |
|privata, si a ordonantelor de |                       |                       |
|adjudecare se taxeaza in      |                       |                       |
|functie de valoarea declarata |                       |                       |
|de parti in act, dar nu mai   |                       |                       |
|putin decat valoarea          |                       |                       |
|terenurilor si constructiilor,|                       |                       |
|avuta in vedere la stabilirea |                       |                       |
|impozitelor, astfel:          |           x           |            x          |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la 3.000.000 lei      |4%, dar nu mai putin de|4%, dar nu mai putin de|
|a*) pana la 3.420.000 lei    |       30.000 lei      |      34.000 lei       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) de la 3.000.000 lei la     |                       |                       |
|   15.000.000 lei             |120.000 lei + 3% pentru|137.000 lei + 3% pentru|
|b*) de la 3.420.001 lei la   |  suma care depaseste  |  suma care depaseste  |
|   17.100.000 lei             |     3.000.000 lei     |     3.420.000 lei     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) de la 15.000.000 lei la    |                       |                       |
|  30.000.000 lei              |480.000 lei + 2% pentru|547.000 lei + 2% pentru|
|c*) de la 17.100.001 lei la  |  suma care depaseste  |  suma care depaseste  |
|  34.200.000 lei              |     15.000.000 lei    |     17.100.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) de la 30.000.000 lei la    |   780.000 lei + 1,5%  |   889.000 lei + 1,5%  |
|   45.000.000 lei             |    pentru suma care   |    pentru suma care   |
|d*) de la 34.200.001 lei la  |  depaseste 30.000.000 |  depaseste 34.200.000 |
|   51.000.000 lei             |          lei          |           lei         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) peste 45.000.000 lei       |   1.005.000 lei + 1%  |   1.197.000 lei + 1%  |
|e*) peste 51.000.000 lei     |    pentru suma care   |    pentru suma care   |
|                              |  depaseste 45.000.000 |  depaseste 51.000.000 |
|                              |          lei          |           lei         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|(4) Inscrierea drepturilor    |                       |                       |
|reale de garantie (gaj,       |                       |                       |
|ipoteca, privilegii,          |                       |                       |
|fidejusiuni reale) se taxeaza |                       |                       |
|cu 1,5% la cuantumul din      |                       |                       |
|creanta garantat, dar nu mai  |                       |                       |
|mult de                       |         300.000       |        342.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|(5) Orice alte transcrieri,   |                       |                       |
|inscrieri sau notari in       |                       |                       |
|registrele de publicitate a   |                       |                       |
|situatiei juridice a          |                       |                       |
|imobilelor, inclusiv radierea |                       |                       |
|drepturilor reale de garantie |          30.000       |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|(6) Actiunile si cererile     |                       |                       |
|prevazute de Decretul-lege    |                       |                       |
|nr. 115/1938 pentru unificarea|                       |                       |
|dispozitiilor privitoare la   |                       |                       |
|cartile funciare si de Legea  |                       |                       |
|cadastrului si a publicitatii |                       |                       |
|imobiliare nr. 7/1996, altele |                       |                       |
|decat cererile de efectuare a |                       |                       |
|operatiunilor de publicitate  |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|(7) Eliberarea certificatelor |                       |                       |
|de sarcini in urma cercetarii |                       |                       |
|registrelor de transcriptiuni |                       |                       |
|si inscriptiuni si, dupa caz, |                       |                       |
|a extraselor sau copiilor de  |                       |                       |
|carte funciara                |          15.000       |         17.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 11. (2) Se timbreaza     |                       |                       |
|cu ...........*1) cererile    |                       |                       |
|pentru exercitarea apelului   |                       |                       |
|sau recursului impotriva      |                       |                       |
|urmatoarelor hotarari         |                       |                       |
|judecatoresti: .............. |          30.000*1)    |        34.000*1)      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 12. Cererile in vederea  |                       |                       |
|declararii recursului in      |                       |                       |
|anulare in cauze civile,      |                       |                       |
|adresate Ministerului         |                       |                       |
|Justitiei sau Parchetului de  |                       |                       |
|pe langa Curtea Suprema de    |                       |                       |
|Justitie                      |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 13. Toate celelalte      |                       |                       |
|actiuni si cereri neevaluabile|                       |                       |
|in bani, cu exceptia celor    |                       |                       |
|scutite de plata taxei        |                       |                       |
|judiciare de timbru potrivit  |                       |                       |
|legii                         |          60.000       |         68.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
    *) Plafoanele valorice actualizate pentru anul 2003

    III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata
 ______________________________________________________________________________
| ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM|
|         SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE    |
|         TIMBRU                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                              |      NIVELURILE       | NIVELURILE ACTUALIZATE|
|                              | PREVAZUTE DE ORDONANTA|    PENTRU ANUL 2003   |
|                              |        - lei -        |        - lei -        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|       LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE          |
|______________________________________________________________________________|
|1. Autentificarea actelor     |                       |                       |
|intre vii, translative ale    |                       |                       |
|dreptului de proprietate si   |                       |                       |
|ale altor drepturi reale ce au|                       |                       |
|ca obiect bunuri imobile,     |                       |                       |
|inclusiv actele ce au ca      |                       |                       |
|obiect constituirea ca aport  |                       |                       |
|la capitalul social al        |                       |                       |
|dreptului de proprietate sau  |                       |                       |
|al altui drept real asupra    |                       |                       |
|bunurilor imobile se taxeaza  |                       |                       |
|la valoarea stabilita         |                       |                       |
|potrivit art. 4 alin. (1),    |                       |                       |
|dupa cum urmeaza:             |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la 25.000.000 lei     | 3% dar nu mai putin de| 3% dar nu mai putin de|
|a*) pana la 128.000.000 lei  |       50.000 lei      |      257.000 lei      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) de la 25.000.001 lei la    |750.000 lei + 2% pentru|   3.850.000 lei + 2%  |
|   50.000.000 lei             |   suma ce depaseste   |     pentru suma ce    |
|b*) de la 128.000.001 lei la |    25.000.000 lei     |        depaseste      |
|   257.000.000 lei            |                       |    128.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) de la 50.000.001 lei la    |  1.250.000 lei + 1,5% |  6.420.000 lei + 1,5% |
|   100.000.000 lei            |     pentru suma ce    |     pentru suma ce    |
|c*) de la 257.000.001 lei    |       depaseste       |       depaseste       |
|   la 513.000.000 lei         |    50.000.000 lei     |    257.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) de la 100.000.001 lei la   |  2.000.000 lei + 1%   |  10.260.000 lei + 1%  |
|   500.000.000 lei            |     pentru suma ce    |     pentru suma ce    |
|d*) de la 513.000.001 lei la |       depaseste       |       depaseste       |
|   2.566.000.000 lei          |    100.000.000 lei    |    513.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) de la 500.000.001 lei la   | 6.000.000 lei + 0,75% | 30.790.000 lei + 0,75%|
|   1.000.000.000 lei          |     pentru suma ce    |     pentru suma ce    |
|e*) de la 2.566.000.001 lei  |       depaseste       |       depaseste       |
|   la 5.133.000.000 lei       |    500.000.000 lei    |   2.566.000.000 lei   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) peste 1.000.000.001 lei    | 9.750.000 lei + 0,5%  | 50.050.000 lei + 0,5% |
|f*) peste 5.133.000.001 lei  |     pentru suma ce    |     pentru suma ce    |
|                              |       depaseste       |       depaseste       |
|                              |   1.000.000.000 lei   |   5.133.000.000 lei   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Autentificarea             |                       |                       |
|testamentelor                 |         15.000        |        77.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Autentificarea actelor de  |                       |                       |
|   partaj                     |         50.000        |       257.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Autentificarea actelor de  |                       |                       |
|lotizare (parcelare)          |         15.000        |        77.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|5. Autentificarea actelor de  |                       |                       |
|garantie, inclusiv a          |                       |                       |
|contractelor de ipoteca       |         20.000        |       103.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|7. Autentificarea contractelor|   0,5% din valoarea   |   0,5% din valoarea   |
|de comodat si inchiriere de   |bunurilor declarate de |bunurilor declarate de |
|bunuri                        |  parti sau, dupa caz, |  parti sau, dupa caz, |
|                              | din cuantumul chiriei | din cuantumul chiriei |
|                              |declarate de parti, dar|declarate de parti, dar|
|                              |    nu mai putin de    |    nu mai putin de    |
|                              |      25.000 lei       |      128.000 lei      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|8. Autentificarea procurilor  |         10.000        |        51.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|9. Autentificarea oricaror    |   0,5% din valoarea   |   0,5% din valoarea   |
|alte acte al caror obiect este|declarata de parti, dar|declarata de parti, dar|
|evaluabil in bani, necuprinse |    nu mai putin de    |    nu mai putin de    |
|la pct. 1 - 8                 |      25.000 lei       |      128.000 lei      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|10. Autentificarea actelor    |                       |                       |
|constitutive ale societatilor |                       |                       |
|comerciale, precum si a       |                       |                       |
|actelor de modificare a       |                       |                       |
|acestora                      |         50.000        |       257.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|11. Autentificarea actelor    |                       |                       |
|constitutive ale societatilor |                       |                       |
|agricole, precum si a actelor |                       |                       |
|de modificare a acestora      |         20.000        |       103.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|12. Autentificarea actelor de |                       |                       |
|constituire si a statutelor   |                       |                       |
|asociatiilor fara scop        |                       |                       |
|patrimonial si ale            |                       |                       |
|fundatiilor, inclusiv a       |                       |                       |
|actelor de modificare         |         20.000        |       103.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|13. Autentificarea oricaror   |                       |                       |
|alte acte al caror obiect este|                       |                       |
|neevaluabil in bani           |          3.000        |        15.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|14. Intocmirea actelor de     |                       |                       |
|protest al cambiilor,         |                       |                       |
|cecurilor si al altor titluri |                       |                       |
|la ordin                      |         50.000        |         257.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|15. Legalizarea semnaturilor, |                       |                       |
|a specimenelor de semnatura si|                       |                       |
|a sigiliilor, dare de data    |                       |                       |
|certa, certificarea unor      |                       |                       |
|fapte, pentru fiecare act     |         10.000        |          51.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|16. Legalizarea de copii de pe|                       |                       |
|inscrisurile prezentate de    |                       |                       |
|parti sau din arhiva notarului|                       |                       |
|public, pentru fiecare copie  |          3.000        |          15.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|17. Legalizarea traducerii de |                       |                       |
|catre notarul public autorizat|                       |                       |
|sau legalizarea semnaturii    |                       |                       |
|traducatorului, pentru fiecare|                       |                       |
|exemplar                      |          5.000        |          26.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|18. Primirea in depozit a     |                       |                       |
|inscrisurilor si documentelor |                       |                       |
|pe timp de un an sau fractiune|                       |                       |
|de un an, pentru fiecare      |                       |                       |
|exemplar                      |          3.000        |          15.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|19. Eliberari de duplicate de |                       |                       |
|pe actele notariale si        |                       |                       |
|reconstituiri de acte         |                       |                       |
|originale                     |          5.000        |          26.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|20. Taxa asupra succesiunilor,|                       |                       |
|dupa valoarea acestora, se    |                       |                       |
|stabileste astfel: |           x           |            x          |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la 10.000.000 lei     | 3% dar nu mai putin de| 3% dar nu mai putin de|
|a*) pana la 51.000.000 lei   |    10.000 lei pentru  |   51.000 lei pentru   |
|                              |   fiecare mostenitor  |   fiecare mostenitor  |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) de la 10.000.001 lei la    |300.000 lei + 2% pentru|   1.540.000 lei + 2%  |
|   50.000.000 lei             |  suma care depaseste  |    pentru suma care   |
|b*) de la 51.000.001 lei la  |     10.000.000 lei    |       depaseste       |
|   257.000.000 lei            |                       |     51.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) de la 50.000.001 lei la    |   1.100.000 lei + 1%  |   5.650.000 lei + 1%  |
|  100.000.000 lei             |    pentru suma care   |    pentru suma care   |
|c*) de la 257.000.001 lei la |       depaseste       |       depaseste       |
|  513.000.000 lei             |     50.000.000 lei    |    257.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) peste 100.000.001 lei      | 1.600.000 lei+ 0,5%   | 8.213.000 lei + 0,5%  |
|d*) peste 513.000.001 lei    |    pentru suma care   |    pentru suma care   |
|                              |       depaseste       |       depaseste       |
|                              |    100.000.000 lei    |    513.000.000 lei    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|21. Efectuarea oricaror alte  |                       |                       |
|acte notariale necuprinse la  |                       |                       |
|pct. 11 - 18, pentru fiecare  |                       |                       |
|act                           |          3.000        |         15.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
    *) Plafoanele valorice actualizate pentru anul 2003

    IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 ______________________________________________________________________________
| ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU                     |
|______________________________________________________________________________|
|                              |      NIVELURILE       | NIVELURILE ACTUALIZATE|
|                              |   PREVAZUTE DE LEGE   |    PENTRU ANUL 2003   |
|                              |        - lei -        |        - lei -        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|CAP. 1. Taxe pentru eliberarea|                       |                       |
|certificatelor de orice fel,  |                       |                       |
|altele decat cele eliberate de|                       |                       |
|instante, Ministerul          |                       |                       |
|Justitiei, Parchetul de pe    |                       |                       |
|langa Curtea Suprema de       |                       |                       |
|Justitie si de notarii        |                       |                       |
|publici, precum si pentru alte|                       |                       |
|servicii prestate de unele    |                       |                       |
|institutii publice            |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Eliberarea de catre        |                       |                       |
|organele administratiei       |                       |                       |
|publice centrale si locale, de|                       |                       |
|alte autoritati publice,      |                       |                       |
|precum si de institutii de    |                       |                       |
|stat, care, in exercitarea    |                       |                       |
|atributiilor lor, sunt in     |                       |                       |
|drept sa certifice anumite    |                       |                       |
|situatii de fapt, a           |                       |                       |
|certificatelor, adeverintelor |                       |                       |
|si a oricaror alte inscrisuri |                       |                       |
|prin care se atesta un fapt   |                       |                       |
|sau o situatie, cu exceptia   |                       |                       |
|acelor acte pentru care se    |                       |                       |
|plateste o alta taxa          |                       |                       |
|extrajudiciara de timbru mai  |                       |                       |
|mare                          |          800          |          2.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Eliberarea certificatelor  |                       |                       |
|de proprietate asupra         |                       |                       |
|animalelor, pe cap de animal: |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- pentru animale sub 2 ani    |          800          |          2.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- pentru animale peste 2 ani  |        1.600          |          5.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Certificarea (transcrierea)|                       |                       |
|transmisiunii proprietatii    |                       |                       |
|asupra animalelor, pe cap de  |                       |                       |
|animal, in bilete de          |                       |                       |
|proprietate:                  |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- pentru animale sub 2 ani    |         3.100         |         9.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|- pentru animale peste 2 ani  |         8.000         |        25.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Eliberarea certificatelor  |                       |                       |
|de inregistrare fiscala       |        10.000         |        31.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|5. Eliberarea, la cerere, a   |                       |                       |
|certificatelor medico-legale  |                       |                       |
|si a altor certificate        |                       |                       |
|medicale folosite in justitie |         2.850         |         9.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|6. Eliberarea, la cerere, a   |                       |                       |
|certificatelor de cazier      |                       |                       |
|judiciar                      |         2.000         |         6.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|7. Inregistrarea, la cerere,  |                       |                       |
|in actele de stare civila a   |                       |                       |
|schimbarii numelui si a       |                       |                       |
|sexului                       |        27.500         |        84.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|8. Inregistrarea, la cerere,  |                       |                       |
|in actele de stare civila a   |                       |                       |
|desfacerii casatoriei         |         1.600         |         5.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|9. Transcrierea, la cerere, in|                       |                       |
|registrele de stare civila    |                       |                       |
|romane, a actelor de stare    |                       |                       |
|civila intocmite de           |                       |                       |
|autoritatile straine          |         1.600         |         5.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|10. Reconstituirea si         |                       |                       |
|intocmirea ulterioara, la     |                       |                       |
|cerere, a actelor de stare    |                       |                       |
|civila                        |         1.600         |         5.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|11. Eliberarea altor          |                       |                       |
|certificate de stare civila in|                       |                       |
|locul celor pierdute,         |                       |                       |
|sustrase, distruse sau        |                       |                       |
|deteriorate                   |         1.600         |         5.000         |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|CAP. 2. Taxe pentru eliberarea|                       |                       |
|sau preschimbarea actelor de  |                       |                       |
|identitate si inscrierea      |                       |                       |
|mentiunilor in acestea, precum|                       |                       |
|si pentru eliberarea          |                       |                       |
|permiselor de vanatoare si de |                       |                       |
|pescuit                       |           x           |            x          |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Acte de identitate:        |           x           |            x          |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) eliberarea sau             |                       |                       |
|preschimbarea cartilor de     |                       |                       |
|identitate (inclusiv a celor  |                       |                       |
|provizorii) si a buletinelor  |                       |                       |
|de identitate pentru cetatenii|                       |                       |
|romani, eliberarea carnetelor |                       |                       |
|de identitate, precum si      |                       |                       |
|eliberarea sau prelungirea    |                       |                       |
|valabilitatii legitimatiilor  |                       |                       |
|provizorii pentru cetatenii   |                       |                       |
|straini si persoanele fara    |                       |                       |
|cetatenie                     |          800          |          2.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) inscrierea mentiunilor     |                       |                       |
|privind schimbarea            |                       |                       |
|domiciliului sau a resedintei |          800          |          2.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) viza anuala a carnetelor de|                       |                       |
|identitate ale cetatenilor    |                       |                       |
|straini si ale persoanelor    |                       |                       |
|fara cetatenie                |       10.550          |         32.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) eliberarea unor noi carti, |                       |                       |
|buletine, carnete de          |                       |                       |
|identitate si legitimatii     |                       |                       |
|provizorii in locul celor     |                       |                       |
|pierdute, furate sau          |                       |                       |
|deteriorate                   |       11.200          |         34.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Inregistrarea cererilor    |                       |                       |
|persoanelor fizice si juridice|                       |                       |
|privind furnizarea unor date  |                       |                       |
|din Registrul permanent de    |                       |                       |
|evidenta a populatiei         |          800          |          2.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Eliberarea sau viza anuala |                       |                       |
|a permiselor de vanatoare     |        4.100          |         13.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Eliberarea sau viza anuala |                       |                       |
|a permiselor de pescuit       |        2.000          |          6.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|CAP. 3. Taxe pentru examinarea|                       |                       |
|conducatorilor de autovehicule|                       |                       |
|in vederea obtinerii          |                       |                       |
|permiselor de conducere       |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Taxe pentru examinarea     |                       |                       |
|candidatilor care au absolvit |                       |                       |
|o scoala de conducatori de    |                       |                       |
|autovehicule:                 |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule din              |                       |                       |
|subcategoria A1               |        6.500          |         20.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule din categoria A  |       10.300          |         32.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule apartinand uneia |                       |                       |
|dintre categoriile sau        |                       |                       |
|subcategoriile B, B1, B + E   |       12.800          |         40.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule apartinand uneia |                       |                       |
|dintre categoriile sau        |                       |                       |
|subcategoriile C1, D1, Tr     |       25.500          |         78.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule apartinand uneia |                       |                       |
|dintre categoriile sau        |                       |                       |
|subcategoriile C1 + E, D1 + E,|                       |                       |
|C, D, Tb, Tv                  |       32.000          |         98.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) obtinerea permisului de    |                       |                       |
|conducere valabil pentru      |                       |                       |
|autovehicule din categoriile  |                       |                       |
|C + E, D + E                  |       38.500          |        118.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Taxe pentru examinarea     |    de 5 ori taxele    |    de 5 ori taxele    |
|persoanelor care nu au        |  prevazute la pct. 1  |  prevazute la pct. 1  |
|absolvit o scoala de          | corespunzator fiecarei| corespunzator fiecarei|
|conducatori de autovehicule,  |     categorii si      |     categorii si      |
|cu exceptia celor prevazute la|    subcategorii de    |    subcategorii de    |
|pct. 3                        |     autovehicule      |     autovehicule      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Taxe pentru examinarea     |                       |                       |
|persoanelor carora le-a fost  |                       |                       |
|anulat permisul de conducere, |                       |                       |
|pentru categoriile cuprinse   |     dublul taxelor    |     dublul taxelor    |
|in permisul anulat            |  prevazute la pct. 1  |  prevazute la pct. 1  |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Taxe pentru examinarea     |                       |                       |
|persoanelor care au fost      |                       |                       |
|respinse de trei ori la       |    de 3 ori taxele    |    de 3 ori taxele    |
|examenul pentru obtinerea     |  prevazute la pct. 1  |  prevazute la pct. 1  |
|aceleiasi categorii a         |   ori, dupa caz, la   |   ori, dupa caz, la   |
|permisului de conducere       |     pct. 2 sau 3      |     pct. 2 sau 3      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|CAP. 4. Taxe de inmatriculare |                       |                       |
|a autovehiculelor si          |                       |                       |
|remorcilor, autorizare        |                       |                       |
|provizorie de circulatie si   |                       |                       |
|autorizare de circulatie      |                       |                       |
|pentru probe                  |           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Taxe de inmatriculare      |                       |                       |
|permanenta sau temporara a    |                       |                       |
|autovehiculelor si remorcilor:|           x           |           x           |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) autovehicule si remorci cu |                       |                       |
|masa totala maxima autorizata |                       |                       |
|de pana la 750 kg inclusiv    |         67.750        |        208.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) autovehicule si remorci cu |                       |                       |
|masa totala maxima autorizata |                       |                       |
|cuprinsa intre 750 kg inclusiv|                       |                       |
|si 3.500 kg inclusiv          |        134.250        |        412.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) autovehicule si remorci cu |                       |                       |
|masa totala maxima autorizata |                       |                       |
|mai mare de 3.500 kg          |        268.400        |        823.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Taxe de autorizare         |                       |                       |
|provizorie a circulatiei      |                       |                       |
|autovehiculelor si remorcilor |                       |                       |
|neinmatriculate permanent sau |                       |                       |
|temporar                      |         19.250        |         59.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Taxe de autorizare a       |                       |                       |
|circulatiei pentru probe a    |                       |                       |
|autovehiculelor si remorcilor |        769.300        |      2.359.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|CAP. 5. Taxe pentru eliberarea|                       |                       |
|titlurilor de proprietate     |                       |                       |
|asupra terenurilor dobandite  |                       |                       |
|in baza Legii fondului funciar| 27.550 lei/hectar sau | 84.000 lei/hectar sau |
|nr. 18/1991                   |  fractiune de hectar  |   fractiune de hectar |
|______________________________|_______________________|_______________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                DICTIONARUL
cuprinzand semnificatia unor termeni si notiuni utilizate in Ordonanta, in normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale

    1. Actiuni cu caracter umanitar, social si cultural - actiuni care se preocupa de binele oamenilor, sunt legate de raporturile acestora in societate sau fata de societate si care ajuta la raspandirea culturii.
    2. Administrare - actiunea de a administra.
    3. Afis - instiintarea imprimata, expusa public, prin care:
    a) se dau informatii in legatura cu o activitate, un produs, un producator etc.;
    b) se anunta o manifestare artistica, competitie sportiva, activitate artistica si distractiva de catre un organizator platitor de impozit pe spectacole.
    3.1. afisaj - faptul de a afisa; lipire de afise.
    4. Amenda - sanctiune contraventionala, stabilita prin lege, hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, constand intr-o suma de bani, in sarcina persoanelor fizice/persoanelor juridice, pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a unor obligatii cu caracter civil, administrativ sau fiscal.
    5. Autoritati ale administratiei publice locale
    a) autoritati deliberative: consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene;
    b) autoritati executive: primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si primarul general al municipiului Bucuresti.
    6. Autorizatie de construire - act de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
    7. Autovehicul - vehicul, care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia celui care circula pe sine; poate tracta in anumite conditii si remorci sau semiremorci;
    7.1. automobil - autovehicul care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru tractarea de remorci; troleibuzul este considerat automobil; nu sunt considerate automobile tractorul si masina autopropulsata pentru lucrari;
    7.1.1. autoturism - automobil care prin constructie si echipare este destinat transportului de persoane, bagajului si/sau bunurilor acestora, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul;
    7.1.1.1. autorulota/autocaravana - autoturism special destinat transportului si cazarii de persoane, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul, sau locuri pe banchete care indeplinesc conditiile prevazute pentru transportul de persoane si dotari speciale pentru cazarea de persoane;
    7.1.1.2. ambulanta - autovehicul special din categoria autovehiculelor avand cel putin 4 roti, destinat transportului de persoane bolnave sau ranite, echipat special in acest scop;
    7.1.1.3. vehicul blindat - vehicul special destinat protectiei pasagerilor si/sau marfurilor transportate si care satisface cerintele protectiei de blindaj impotriva gloantelor;
    7.1.1.4. automobil funerar - autovehicul destinat transportului persoanelor decedate, echipat special in acest scop;
    7.1.2. autobuz - automobil destinat prin constructie transportului in comun a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul, pe scaune si, dupa caz, al bagajelor acestora; poate avea unul sau doua niveluri - autobuz cu etaj; poate fi solo sau articulat; autobuzul articulat consta din doua sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza intre ele; compartimentele de pasageri situate in fiecare dintre tronsoanele rigide comunica intre ele in permanenta, permitand libera circulatie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate intre ele in mod permanent, astfel incat sa nu poata fi detasate decat printr-o operatiune necesitand mijloace tehnice care in mod normal nu se gasesc decat intr-un atelier;
    7.1.2.1. microbuz/minibuz - autobuz pentru transportul in comun de persoane, cu numar redus de locuri pe scaune, destinat prin constructie transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul, dar nu mai mult de 22 de persoane, exclusiv conducatorul;
    7.1.2.2. autobuz urban - autobuz destinat transportului public urban sau suburban de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, care asigura la statii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;
    7.1.2.3. autobuz interurban - autobuz destinat transportului public interurban de pasageri, asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distante scurte a unui numar limitat de pasageri in picioare, pe culoar.
    7.1.2.4. autocar - autobuz destinat transportului de persoane asezate pe scaune, pe distante lungi si in scopuri turistice, in conditii de confort, prevazut din constructie cu spatii special amenajate, in afara salonului, pentru depozitarea bagajelor; poate tracta o remorca pentru bagaje, cu respectarea conditiilor impuse in acest domeniu;
    7.1.2.5. troleibuz - autobuz actionat electric, prin captarea curentului electric de la o linie de contact;
    7.1.3. automobil mixt - automobil destinat prin constructie transportului simultan de persoane si bunuri in compartimente separate;
    7.1.4. automobil utilitar/autoutilitara - automobil comercial destinat prin constructie transportului de bunuri intr-o structura inchisa sau deschisa;
    7.1.4.1. autocamion/autoutilitara camion - automobil utilitar destinat prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma, cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
    7.1.4.2. autofurgon/autoutilitara furgon - automobil utilitar destinat prin constructie si echipare transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
    7.1.4.3. automobil cu caroserie demontabila/amovibila - automobil prevazut, prin caroserie, cu posibilitatea montarii a diferite tipuri de caroserii pe acelasi sasiu echipat;
    7.1.5. automobil specializat/autospecializata - automobil destinat transportului de bunuri sau persoane (de exemplu: personalul - la si de la locul de munca), pentru care sunt prevazute amenajari specifice;
    7.1.6. automobil special/autospeciala - autovehicul cu caroserie inchisa sau deschisa, destinat prin constructie si echipare efectuarii de servicii si/sau lucrari, cum este ambulanta sanitara, autovehiculul pentru transportul de persoane cu handicap locomotor etc. Autovehiculele din categoriile M2 si M3, altele decat autobuzele, sunt considerate automobile speciale:
    M2 - vehicule destinate transportului de persoane, care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
    M3 - vehicule destinate transportului de persoane, care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune si o masa maxima ce depaseste 5 tone;
    7.1.7. autotractor - autovehicul de tractiune, destinat exclusiv sau in special tractarii de remorci;
    7.1.7.1. autoremorcher - autotractor destinat, in principal, tractarii remorcilor grele cu protap articulat sau a unor vehicule tractate grele, putand fi prevazut cu o platforma pentru lestare;
    7.1.7.2. autotractor cu sa - autotractor destinat numai tractarii semiremorcilor si prevazut cu un dispozitiv de cuplare de tip sa, care preia o parte importanta din masa acestora, precum si fortele de tractare;
    7.2. motociclu - autovehicul, in general cu doua roti amplasate intr-un plan longitudinal vertical, cu suporturi sau platforma pentru sprijinirea picioarelor; poate avea si atas sau doua roti spate laterale simetrice, caz in care trebuie sa indeplineasca cerintele pentru autovehiculele cu trei roti. In cazuri speciale, poate avea si patru roti. El poate tracta o remorca specifica;
    7.2.1. motocicleta - motociclu prevazut cu parti fixe (de exemplu: rezervor de carburant, motor) in zona genunchilor si cu suporturi pentru sprijinirea picioarelor, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h; poate avea si atas, care nu ii schimba incadrarea;
    7.2.2. motoreta/moped - motociclu avand o capacitate cilindrica de cel mult 50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, de cel mult 45 km/h;
    7.2.2.1. motoreta usoara/moped usor - motoreta avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cm^3 si o viteza maxima care nu depaseste 25 km/h; este asimilata/asimilat bicicletei;
    7.2.3. scuter - motociclu fara parti fixe in zona genunchilor, la care picioarele conducatorului se sprijina pe o platforma/podea; daca are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h, este asimilat motocicletei;
    7.2.3.1. scuter usor - scuter avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 25 km/h; este asimilat motoretei usoare;
    7.2.4. mototriciclu - motociclu cu trei roti, cele din spate fiind amplasate simetric, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h;
    7.2.4.1. mototriciclu usor - mototriciclu avand o capacitate cilindrica mai mica de 50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 45 km/h;
    7.2.5. motocvadriciclu - motociclu cu patru roti, asimilat mototriciclului, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3, o putere maxima a motorului mai mica sau egala cu 15 kW si/sau o viteza maxima, prin constructie, de peste 45 km/h; masa vehiculului trebuie sa fie mai mica de 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfa, fara a include masa acumulatorilor pentru autovehiculele electrice);
    7.2.6. motocvadriciclu usor - motociclu cu patru roti, asimilat mototriciclului, avand o masa proprie mai mica de 350 kg, fara a include si masa acumulatorilor in cazul vehiculelor electrice, o viteza maxima, prin constructie, mai mica de 45 km/h si capacitatea cilindrica mai mica de 50 cm^3 pentru cele echipate cu motor de aprindere prin scanteie (sau a caror putere neta maxima nu depaseste 4 kW in cazul altor tipuri de motoare);
    7.3. tractor - autovehicul de tractiune destinat prin constructie si echipare tractarii, impingerii si/sau actionarii diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc.;
    7.3.1. tractor agricol sau forestier pe roti - tractor destinat efectuarii unor lucrari in agricultura si silvicultura prin tractarea, purtarea si, dupa caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii, fiind, in general, tractor lent, cu o viteza cuprinsa intre 6 si 40 km/h; el poate fi amenajat pentru a transporta o incarcatura sau un insotitor;
    7.3.2. tractor monoax sau motocultor - tractor fara mecanism de directie, a carui viteza maxima, prin constructie, nu depaseste 25 km/h; el poate fi sustinut si condus de un conducator pedestru sau poate fi dotat cu un carucior ori o remorca prevazuta cu scaun pentru conducator, fara insa a se depasi o masa totala maxima autorizata de 2,5 tone, inclusiv masa motocultorului;
    7.4. masina autopropulsata pentru lucrari - utilaj autopropulsat destinat, prin constructie si echipare, efectuarii unor lucrari sau servicii, care circula pe drum numai pentru a se deplasa intre locul de garare si locul unde executa lucrarile, avand o viteza care nu depaseste 30 km/h; masina autopropulsata pentru lucrari realizata pe sasiu auto, care pastreaza caracteristicile de performanta ale autovehiculului de baza din care deriva, este asimilata cu automobilul special/autospeciala;
    7.5. autovehicul atipic - autovehicul care, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus.
    8. Beneficiar - persoana, colectivitate locala sau institutie publica care are un folos din ceva; destinatar al unor bunuri materiale sau al unor servicii.
    9. Bilant teritorial/balanta teritoriala - evaluare prin care se insumeaza suprafetele de teren la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, indiferent de locul situarii, de proprietarul sau de categoria de folosinta a terenurilor, la un moment dat.
    10. Bonificatie - avantaj acordat contribuabililor persoane fizice, in scopul mobilizarii acestora pentru achitarea integrala atat a impozitului pe cladiri, cat si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an, in avans, pana la primul termen de plata, respectiv 15 martie inclusiv a anului fiscal respectiv.
    11. Borderou - document intern in care sunt inregistrate cronologic o serie de documente fiscale de incasare, intr-o perioada data; echivalent cu jurnal sau centralizator; document care evidentiaza instituirea unor creante sau modificarea lor in sensul cresterii creantei, numit de obicei borderou de debitare, sau in sensul diminuarii creantei, numit de obicei borderou de scadere.
    12. Buget judetean - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile judetului; este de natura bugetului local, dar denumit astfel pentru a putea identifica destinatia unui venit avand ca beneficiar atat comuna, orasul sau municipiul, dupa caz, cat si judetul.
    13. Buget local - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile comunei, orasului, municipiului sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
    14. Bunuri comune ale sotilor - bunuri dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, de la data dobandirii lor. In acest sens a se vedea art. 30 din Codul familiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, in forma actualizata, care cuprinde modificarile si completarile aduse de la adoptarea sa prin Legea nr. 4/1953 pana la data de 26 iulie 1993.
    15. Bunuri proprii - bunurile fiecarui sot, respectiv:
    a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
    b) bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;
    c) bunurile de uz personal si cele destinate profesiunii unuia dintre soti;
    d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele sau proiectele artistice, proiectele de investitii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;
    e) indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
    f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.
    In acest sens a se vedea prevederile art. 31 din Codul familiei.
    16. Cadastru imobiliar-edilitar - cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, avand la baza elementele de control si referinta ale acestuia, in conformitate cu care se intocmesc planuri si registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinta si proprietar (din punct de vedere juridic, economic si tehnic), a retelelor edilitare si a constructiilor aferente acestora, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.
    17. Cale de rulare - ansamblu de elemente tehnice de infrastructura pe terasamente de piatra sau de beton, necesar deplasarii mijloacelor de transport terestru sau instalatiilor/utilajelor, prin rulare pe sine;
    17.1. (a) rula - a deplasa un corp prin rostogolire sau prin alunecare pe o cale fixa; a inainta prin intermediul unor roti sau role;
    17.2. rulare - actiunea de a rula si rezultatul ei.
    18. Categorie de folosinta - incadrare a unui teren in functie de destinatia sa, respectiv: terenuri cu constructii, arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, terenuri cu ape, drumuri si cai ferate, terenuri neproductive.
    19. Certificat de urbanism - act de informare prin care primarii, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintii consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
    20. Cheltuieli publice locale - cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale, in limita si cu destinatia stabilita prin bugetul respectiv.
    21. Cladire - constructie care serveste la adapostirea de activitati, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea; constructie care indeplineste cumulativ cel putin doua conditii, respectiv:
    a) este sub forma de incinta inchisa;
    b) serveste la desfasurarea unei activitati umane.
    22. Cod de debit - in sistemele fiscale vechi se aloca un cod pentru fiecare tip de impozit si taxa. Deoarece prin instituirea creantelor bugetare se realiza o debitare, codul respectiv a ajuns sa fie denumit "cod de debit".
    23. Coeficient de corectie - element care prin aplicarea sa asupra unor niveluri de baza adauga la/scade din acestea valori in scopul diferentierii impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe spectacole in cazul discotecilor si videotecilor, pe ranguri de localitati si/sau zone in cadrul acestora.
    24. Coeficient de transformare - element constant care prin aplicarea sa asupra suprafetei utile a unei cladiri stabileste echivalenta cu suprafata construita desfasurata; serveste la stabilirea relatiei dintre suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti, si suprafata construita desfasurata, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.
    25. Coindivizari - persoane aflate in situatia de indiviziune; termenul "coindivizari" desemneaza coproprietarii aflati in indiviziune (vezi "indiviziune").
    26. Combinatie de vehicule - ansamblu rutier format dintr-un autovehicul si unul sau doua vehicule tractate;
    26.1. tren rutier de persoane - combinatie de vehicule folosita in agricultura, formata dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci de persoane (muncitori agricoli), precum si in scopuri de agrement, formata dintr-un autovehicul si o remorca de persoane, care prin constructie nu poate depasi viteza de 30 km/h;
    26.2. tren rutier de marfa - combinatie de vehicule formata dintr-un autoremorcher si o remorca pentru transport de bunuri ori, in agricultura, dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci lente;
    26.3. vehicul articulat - combinatie de vehicule formata dintr-un autotractor cu sa si o semiremorca;
    26.4. tren rutier pentru materiale lungi - combinatie de vehicule formata dintr-un autoremorcher si o remorca atipica (axa simpla sau dubla, cu platforma de incarcare), legatura dintre autovehicule fiind asigurata prin materialele lungi transportate (tevi, busteni etc.), precum si printr-un sistem de siguranta suficient de robust, care sa faca imposibila desprinderea remorcii de vehicul in orice situatii (pante mari, franare brusca etc.).
    27. Comerciant - persoana ce face fapte de comert, avand comertul ca profesiune obisnuita, in conditiile legii; statul si unitatile administrativ-teritoriale nu au calitatea de comerciant.
    28. Compartiment de specialitate - structura functionala constituita la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din unul sau mai multi functionari publici, avand ca obiect al activitatii atributii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea ori incasarea impozitelor si taxelor locale. Potrivit uzantei, "compartiment de specialitate" este sinonim cu "compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale", astfel cum este prevazut in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.
    29. Compensare - modalitate de stingere a creantelor bugetare cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la bugetul local, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si cea de debitor al aceluiasi buget local.
    30. Constatare - stabilirea situatiei sau a starii unui lucru, a existentei unui fapt, a unui adevar; actiunea de a constata si rezultatul ei; a consemna intr-un document cele observate.
    31. Constructii speciale - acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati; altfel spus, constructie care:
    a) nu este realizata sub forma de incinta inchisa; sau
    b) daca este realizata sub forma de incinta inchisa, nu serveste la desfasurarea unei activitati umane.
    32. Contract/conventie - act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, de a modifica sau de a stinge intre ele drepturi si obligatii; conditiile esentiale pentru validitatea contractelor sunt: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o creanta licita;
    32.1. contract de concesiune - acord de vointa prin efectul caruia o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente; contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publica ori privata a statului, a judetului, a orasului sau a comunei, activitatile si serviciile publice de interes national sau local; a se vedea in acest sens Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998;
    32.1.1. redeventa - suma de bani care se plateste periodic, la date fixe, pe toata durata contractului de concesiune;
    32.2. contract de leasing - cuprinde minimum urmatoarele elemente:
    a) partile in contractul de leasing:
    a.1. locatorul/finantatorul;
    a.2. utilizatorul;
    b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
    c) valoarea totala a contractului de leasing;
    d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
    e) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
    f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.
    Partile pot conveni si alte clauze.
    Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.
    Contractul de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii:
    a) la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
    b) in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului;
    32.2.1. contractul de leasing financiar - cuprinde, pe langa elementele prevazute la pct. 32.2, urmatoarele:
    a) valoarea initiala a bunului;
    b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat;
    32.3. contract de locatiune/inchiriere - acel contract pe baza caruia o persoana, numita locator, se obliga sa asigure altei persoane, numita locatar (chirias), folosinta integrala sau partiala a unui bun sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret convenit de partile contractante.
    33. Contribuabil - persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa contribuie la cheltuielile publice prin impozite si taxe si care raspunde pentru plata acestora.
    34. Control - analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii etc., pentru a urmari mersul ei si pentru a lua masuri de imbunatatire.
    35. Cota - parte cu care cineva participa la realizarea unui venit, la o cheltuiala comuna; parte care ii revine cuiva in urma unei repartizari, a unei imparteli;
    35.1. cota-parte - cota de proprietate care ii revine din proprietatea comuna fiecarui apartament proprietate individuala si care este inscrisa in actul de proprietate; in situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi stabilite corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a fiecarui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.
    36. Creanta - drept conferit unui creditor de a obtine de la un debitor, la un anumit termen, o suma de bani sau alte bunuri ori valori echivalente, plus dobanda accesorie; drept subiectiv patrimonial relativ, exprimand indreptatirea creditorului de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, a face sau a nu face ceva; dreptul conferit creditorului de a obtine de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; act care stabileste acest drept; creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor; vezi si creante bugetare;
    36.1. creante bugetare/fiscale - impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere;
    36.2. colectare a creantelor bugetare - exercitare a functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului, reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, in conditiile legii.
    37. Culte religioase recunoscute oficial in Romania:
    37.1. Biserica Ortodoxa Romana
    37.2. Biserica Romano-Catolica
    37.3. Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica)
    37.4. Biserica Reformata (Calvina)
    37.5. Biserica Evanghelica Lutherana de Confesiune Augustana (C.A.)
    37.6. Biserica Evanghelica Lutherana Sinodo-Presbiteriala (S.P.)
    37.7. Biserica Unitariana
    37.8. Biserica Armeana
    37.9. Cultul Crestin de Rit Vechi
    37.10. Biserica Crestina Baptista
    37.11. Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica
    37.12. Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea
    37.13. Cultul Crestin dupa Evanghelie
    37.14. Biserica Evanghelica Romana
    37.15. Cultul Musulman
    37.16. Cultul Mozaic.
    38. (A) datora - a avea obligatia stabilita prin lege sa contribuie prin plata impozitelor si taxelor la cheltuielile publice.
    39. Debit - ceea ce datoreaza o persoana fizica sau juridica, dandu-i calitatea de debitor in relatia cu statul sau cu unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea acestora de persoane juridice creditoare; in contabilitatea in partida dubla, este coloana din stanga unui cont, in care sunt inregistrate sumele ce constau dintr-o creanta, intrari de bunuri sau valori in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli.
    Avand in vedere ca sumele calculate la un moment dat de catre compartimentul de specialitate ca fiind datorate de un contribuabil se inregistreaza ca debit in contul respectiv, creantele sunt numite "debite", de unde si termenii "debitare initiala" si "debitare" pentru stabilirea si individualizarea unor obligatii.
    39.1. Debit initial/debitare initiala - creanta bugetara stabilita la inceputul anului fiscal sau la data declararii de catre contribuabil a unui obiect impozabil.
    40. Declaratie de impunere - relatare facuta in scris de catre o persoana fizica in nume propriu sau ca reprezentanta a unei persoane juridice, prin completarea unui formular care serveste pentru documentarea autoritatilor administratiei publice locale sau a compartimentelor de specialitate ale acestora, dupa caz, asupra materiei impozabile si elementelor necesare pentru constatarea acesteia si stabilirea impozitelor si/sau taxelor locale respective.
    41. (A) demola - a darama o constructie sau un element de constructie;
    41.1. demolare - actiunea de a demola si rezultatul ei; daramare.
    42. (A) detine - a avea in stapanire sau in pastrare un bun material; a dispune de un bun, a poseda, a avea.
    43. Devalmasie - forma de stapanire sau de folosire in comun a pamanturilor din hotarul satului, specifica obstii satului; drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane, numite devalmasi, il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in cote-parti.
    44. (A) dezafecta - a schimba destinatia unui imobil.
    45. (A) dezmembra - a descompune, a imparti, a desface in mai multe parti; a desfiinta un bun in urma unei astfel de actiuni;
    45.1. dezmembrare - faptul de a dezmembra.
    46. Diferentiat - care se deosebeste; se refera la stabilirea sau determinarea, dupa caz, a impozitelor ori a taxelor locale in functie de caracteristicile specifice ale obiectelor impozabile/taxabile sau ale bazei de calcul.
    47. Distrugere - actiunea de a distruge un bun si rezultatul ei; nimicire, daramare, ruinare; aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun;
    47.1. distrus - nimicit, daramat, ruinat; in stare de neintrebuintare.
    48. (A) dobandi - a obtine un bun impozabil sau taxabil, a deveni proprietarul unui obiect impozabil sau taxabil;
    48.1. dobandire - faptul de a dobandi un bun impozabil sau taxabil.
    49. Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism - ansamblul de documente scrise si desenate referitoare la un teritoriu delimitat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata, avand urmatoarea structura: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii.
    50. Domeniu public - priveste bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public; poate fi de interes national, caz in care proprietatea, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete).
    51. Domiciliu - priveste persoana fizica si reprezinta adresa din localitatea in care aceasta isi are locuinta statornica.
    52. Egalizare financiara - protejarea unitatilor administrativ-teritoriale cu o situatie mai grea din punct de vedere financiar necesita instituirea de proceduri de egalizare financiara sau de masuri echivalente, destinate sa corecteze efectele repartitiei inegale a resurselor potentiale de finantare, precum si a sarcinilor fiscale care le incumba. Asemenea proceduri sau masuri nu trebuie sa restranga libertatea de optiune a autoritatilor administratiei publice locale in sfera lor de competenta; a se vedea in acest sens prevederile art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, ratificata prin Legea nr. 199/1997.
    53. Exigibil - priveste creanta bugetara a carei executare poate fi ceruta, in conditiile legii, de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate.
    54. (A) exonera - a scuti un contribuabil, total sau partial, de o creanta bugetara;
    54.1. exonerare - actiunea de a exonera si rezultatul ei; eliberarea de raspundere a unei persoane care nu-si exercita obligatia din cauze straine de vointa sa.
    55. Evidenta analitica - evidenta condusa pe fiecare contribuabil, obiect impozabil, creanta, plata in parte.
    56. Evidenta sintetica - evidenta condusa prin consolidarea inregistrarilor individuale din evidenta analitica, urmarindu-se situatia totalizata de obicei la nivel de venit (tip de impozit).
    57. Executare silita - procedura prin intermediul careia autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, in temeiul unui titlu executoriu, constrang cu ajutorul autoritatilor/institutiilor publice competente pe contribuabilul care nu a executat obligatia inscrisa in titlu, asigurandu-se in acest fel incasarea creantelor bugetului local; modalitate de incasare de catre compartimentele de specialitate a creantelor bugetare datorate de contribuabili.
    58. Facilitati fiscale - diminuare a unor obligatii de plata catre bugetul local in favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, in limitele si in conditiile legii; facilitatile fiscale constau in:
    a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii;
    b) inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare restante, respectiv:
    b.1. esalonari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;
    b.2. amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;
    b.3. esalonari la plata dobanzilor si/sau a penalitatilor de orice fel;
    b.4. amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de dobanzi si/sau penalitati de intarziere.
    Procedura de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste prin legi speciale.
    59. Fanarie - sura, magazie unde se pastreaza fanul.
    60. Finante publice locale - totalitatea mijloacelor banesti de care dispun autoritatile administratiei publice locale si care sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor lor; reprezinta gestiunea resurselor financiare, a cheltuielilor, precum si a datoriilor unitatilor administrativ-teritoriale in calitatea acestora de persoane juridice.
    61. Firma - element constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei autoritati, institutii publice, societati comerciale, asociatii, fundatii, federatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta;
    61.1. denumire - element de identificare a persoanei juridice, care se compune dintr-un cuvant sau din mai multe cuvinte stabilite prin actul de constituire si/sau statut si inregistrate la autoritatile publice competente, in vederea distingerii acestui subiect de drept de alte participante la raporturile juridice; denumirea are acelasi rol in cazul persoanei juridice ca si numele pentru persoana fizica.
    62. Folosinta - dreptul de a folosi un bun.
    63. Hambar - magazie in care se pastreaza produse agricole sau alte produse.
    64. Impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public;
    64.1. (a) impozita - a impune, a prevedea perceperea unui impozit;
    64.2. impozitare - actiunea de a impozita;
    64.3. impozabil(a) - care poate fi sau care este supus(a) unui impozit.
    65. Indiviziune - notiune care in materia lichidarii succesiunii este rezultatul transmisiunii ereditare a bunurilor succesorale, drepturi neindividualizate si care nu pot fi determinate decat prin operatiunea partajului; nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune; drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane il au, pe cote-parti, asupra unor bunuri privite ca o totalitate nedivizata.
    66. Incinta - spatiu (mare) inchis in interiorul unei cladiri sau suprafata de teren imprejmuita sau conventional delimitata, afectata unei anume activitati;
    66.1. incinta folosita pentru activitati economice - spatiu utilizat in scopuri comerciale, profesionale, de locuit sau altele asemenea ce exced destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.
    67. Inflatie - dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior, poate fi sesizata prin doua tendinte majore strans legate intre ele, respectiv: cresterea generalizata a preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor.
    68. Informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informatiei.
    69. Institutie publica - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
    70. Inventarierea materiei impozabile - operatiune ce priveste identificarea obiectelor impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si a celorlalte elemente referitoare la baza de calcul pe care se fundamenteaza evaluarea veniturilor bugetare la un moment dat; baza de calcul poate fi:
    a) aceeasi cu obiectul impozabil sau taxabil in cazul in care aceasta reprezinta:
    a.1. valoarea, profitul, pretul sau tariful, de exemplu: impozitul pe venit, impozitul pe profit;
    a.2. suprafata terenului, de exemplu: impozitul pe teren sau taxa pe teren, unde obiectul impozabil este terenul, iar baza de calcul este suprafata acestuia, exprimata in mp;
    b) diferita de obiectul impozabil sau taxabil, de exemplu: taxa asupra succesiunilor, unde obiectul taxabil il constituie dezbaterea succesiunii si actele intocmite cu acest prilej, iar baza de calcul este valoarea acesteia; in situatia impozitului pe cladiri, unde obiectul impozabil este imobilul-cladire, iar baza de calcul este valoarea impozabila/de inventar a cladirii.
    71. Incetare - termen folosit pentru a indica de obicei incetarea detinerii unei proprietati si, prin extensie, a oricarui bun impozabil.
    72. Leasing - tehnica de credit profesional bazata pe un contract de leasing (inchiriere de echipamente mobiliare si imobiliare), insotit de o promisiune de vanzare in favoarea locatorului;
    72.1. leasing financiar - este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
    a) riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
    b) partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
    c) utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
    d) perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.
    73. Locator/chirias - persoana care locuieste intr-o cladire, in calitate de chirias.
    74. Locator - persoana care da in locatie un bun, pe baza de contract de locatiune.
    75. (A) majora - a face mai mare, a spori un impozit, o taxa;
    75.1. majorare - actiunea de a majora si rezultatul ei;
    75.1.1. majorare anuala - crestere a impozitelor si taxelor locale stabilita prin hotarare de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, cu pana la 50%;
    75.1.2. majorare/majorare de intarziere - notiuni consacrate pana la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, care, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, se inlocuiesc cu notiunea de dobanzi; suma de bani pe care colectivitatile locale, prin compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, o incaseaza in plus ca sanctiune aplicata celor care depun cu intarziere declaratia de impunere, precum si celor care intarzie plata impozitelor si taxelor locale;
    75.1.3. majorare evidentiata - majorare determinata la sfarsitul anului fiscal pentru neplata impozitelor si taxelor locale, care se inregistreaza ca atare in anul fiscal urmator.
    76. Mansarda - incapere sau ansamblu de incaperi locuibile, asezate imediat sub acoperis; etaj situat imediat sub acoperisul unei cladiri.
    77. Masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a vehiculului sau a ansamblului de vehicule incarcate, autorizata pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, conform legislatiei in vigoare; ea nu poate sa depaseasca masa totala tehnic admisibila, stabilita de constructor.
    78. Materie impozabila - multimea obiectelor impozabile sau taxabile, cum ar fi: cladirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitarii activitatii, succesiunile etc.
    79. Matricola - registru fiscal in care se inscriu, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucuresti, contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, cu elementele de identificare a acestora, precum si impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum si taxa asupra mijloacelor de transport, pe care le datoreaza, avand la baza declaratiile de impunere si procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale respective.
    80. Mediu - ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale de interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale; a se vedea in acest sens prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 17 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    81. Membru de familie - persoana apartinand unei familii; familia reprezinta forma sociala de baza, intemeiata prin casatorie si care consta din sot, sotie si din copiii acestora.
    82. Modificare - actiunea de a modifica si rezultatul ei; se refera la aparitia unor situatii in care elementele obiectelor impozabile ori ale bazei de calcul se modifica, ceea ce conduce la modificarea impozitelor si taxelor locale respective; pentru anumite obiecte impozabile, si schimbarea domiciliului/sediului contribuabilului conduce la modificarea impozitului respectiv (de exemplu: cladirile cu destinatia de locuinta, al caror impozit este determinat in functie si de adresa de domiciliu a persoanei fizice, in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri cu destinatia de locuinta).
    83. Mostenitor - persoana care mosteneste bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept;
    83.1. mostenitor aflat in indiviziune - persoana care impreuna cu una sau mai multe persoane, denumite comostenitori, au drepturi neindividualizate asupra bunurilor succesorale; individualizarea poate fi determinata numai prin operatiunea partajului.
    84. Norma juridica - regula de conduita cu caracter general si impersonal, stabilita de autoritatile publice competente, prin lege sau alte acte normative specifice fiecarei autoritati; are caracter obligatoriu si, in caz de nerespectare, se aplica sanctiuni, iar atunci cand este cazul, este impusa prin constrangere, pe calea utilizarii fortei publice;
    84.1. norma metodologica - norma juridica emisa numai pe baza si in executarea unui act normativ superior celui prin care se aproba norma metodologica respectiva; se limiteaza strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora; in preambulul normelor metodologice se indica expres actul normativ superior pe care se intemeiaza.
    85. Obiect impozabil - bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitarii ori taxarii, dupa caz, in conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitarii sau taxarii.
    86. Panou - plansa de lemn, de carton etc., de marimi variate, pe care se lipesc afise, se scriu lozinci etc.
    87. Parte - ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu.
    88. Patule - constructie cu pereti din sipci, de nuiele impletite etc., ridicata pe un postament la mica inaltime deasupra solului, care serveste la pastrarea porumbului in stiuleti.
    89. Penalitate - sanctiune baneasca instituita si aplicata pentru depasirea termenelor de:
    a) depunere a declaratiilor de impunere;
    b) plata a creantelor bugetare, inclusiv a obligatiilor bugetare retinute la sursa.
    90. Persoana fizica - omul luat individual, in calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alcatuiesc continutul raportului juridic civil; numai oamenii pot fi subiecti ai unor raporturi juridice civile, conduita umana fiind unicul obiect al reglementarii juridice;
    90.1. persoana cu handicap - persoana care are un dezavantaj cauzat de unele deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care o impiedica sau ii limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii ei sociale.
    91. Persoana juridica - entitate, reprezentata de una sau mai multe persoane fizice, constituita cu respectarea cerintelor legale de fond si de forma, de sine statatoare, ce are un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta.
    92. (A) plati - a stinge o creanta bugetara;
    92.1. plata - modalitate de stingere a creantei bugetare pe cale voluntara de catre debitor;
    92.1.1. plata anticipata - plata unei sume de bani inainte de prestarea unui serviciu sau de termenul de plata prevazut de lege;
    92.1.2. plata cu anticipatie - plata integrala a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pana la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal;
    92.1.3. plata in rate - operatiunea de plata fractionata sau fractiunea din suma totala care se achita esalonat;
    92.2. platitor - persoana care face plata si care poate fi:
    a) debitorul; sau
    b) o alta persoana in numele debitorului.
    93. Pod - spatiul dintre acoperis si planseul superior al unei cladiri.
    94. Poprire:
    - in general: modalitate de executare silita a unei obligatii care se realizeaza prin indisponibilizarea altei obligatii pe care debitorul urmarit o are fata de un debitor al sau (tert poprit); forma de executare silita, prin care creditorul bugetar urmareste sumele reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului si/sau le vor detine tertii in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente, blocand sumele cuvenite acestuia in mainile tertului poprit si obligandu-l sa verse direct, pe seama lui, din suma respectiva atat cat ii datoreaza debitorul;
    - procedura in materia impozitelor si taxelor locale: poprirea asupra veniturilor debitorului, persoana fizica sau juridica, se infiinteaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, in calitate de organ de executare, printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu; poprirea nu este supusa validarii;
    94.1. poprire asiguratorie - procedura administrativa prealabila inceperii procedurii de executare silita, constand in instituirea, prin decizie motivata a creditorului bugetar, a unei masuri asiguratorii asupra veniturilor debitorului, atunci cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.
    95. Prescriptie - mijloc de dobandire sau pierdere a unui drept prin trecerea timpului ori stingerea unui drept la actiune prin neexecutarea lui in termenul prevazut de lege; modalitate de stingere a creantelor bugetare;
    95.1. termen de prescriptie - intervalul de timp inauntrul caruia creditorul bugetar are dreptul de a cere executarea silita privind o creanta bugetara; acest drept se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului fiscal in care a luat nastere acest drept; termenul de prescriptie incepe la data cand, potrivit legii, se naste dreptul de a cere executarea silita.
    96. Procedura - ansamblu de principii, reguli si forme juridice pe care il utilizeaza autoritatile/institutiile/serviciile publice pentru realizarea atributiilor lor;
    96.1. procedura privind indexarea/majorarea anuala si preluarea la bugetele locale a unor resurse financiare - ansamblu de principii, reguli si forme juridice pe care il utilizeaza autoritatile/institutiile/serviciile publice, in scopul asigurarii unui cadru unitar in materia impozitelor si taxelor locale, pentru realizarea atributiilor lor referitoare la:
    a) indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale;
    b) majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale cu pana la 50%;
    c) administrarea taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala si a taxelor extrajudiciare de timbru, ca resurse financiare cuvenite bugetelor locale, de natura taxelor locale, inclusiv procedura de egalizare financiara.
    97. Proces-verbal de constatare a contraventiei - act prin care se constata contraventia, incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite generic agenti constatatori;
    97.1. contraventie - fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    98. Proprietate - dreptul pe care il are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele prevazute de lege; proprietatea este publica sau privata; notiunea de proprietate se extinde atat asupra bunurilor corporale (proprietate mobiliara sau imobiliara), cat si a celor necorporale (proprietate intelectuala, proprietatea numelui); atributele proprietatii sunt:
    a) dreptul de a se servi de bun;
    b) dreptul de folosinta, de fructe si venituri;
    c) dreptul de a dispune de bun;
    98.1. proprietar - persoana fizica sau persoana juridica care are dreptul de proprietate asupra unui bun;
    98.2. proprietate privata - forma de proprietate in care bunurile apartin unei persoane fizice/persoane juridice si/sau unui grup de persoane fizice/persoane juridice, inclusiv statului ori unitatilor administrativ-teritoriale; in cazul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aceste bunuri constituie domeniul privat, care este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele care apartin domeniului public;
    98.3. proprietate publica - forma de proprietate in care bunurile apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale; a se vedea in acest sens pct. 50 din prezenta anexa.
    99. Propriu - care apartine, in mod exclusiv, cuiva personal.
    100. Publicitate - orice forma de prezentare a unei activitati industriale, artizanale sau liber-profesioniste, avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii; a se vedea in acest sens prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    101. Punct de lucru - un centru de activitate din structura unui agent economic cu personalitate juridica, cu minimum 5 angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier, sonde, gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale si altele asemenea.
    102. Ramasita - creanta bugetara nestinsa pana la sfarsitul anului fiscal si evidentiata ca atare in rolul nominal unic la inchiderea anuala a acestuia; aceste creante bugetare se inscriu in lista de ramasita la data de 31 decembrie si se evidentiaza sub aceasta denumire in anul fiscal urmator.
    103. Raspundere - faptul de a raspunde; obligatia de a raspunde de indeplinirea unei actiuni, atributii, indatoriri etc.; responsabilitate; a obliga pe cineva sa dea socoteala de faptele sale, ca urmare a responsabilitatii asumate; ea intervine in cazul incalcarii unor reguli de munca, a dispozitiilor legale administrative, disciplinare, civile, penale etc.;
    103.1. raspundere solidara - faptul de a raspunde in egala masura si impreuna doua sau mai multe persoane.
    104. Real - care exista in realitate, obiectiv, adevarat.
    105. Reclama - activitate (comerciala) prin care se urmareste pe calea publicitatii (prin tiparituri, radio, televiziune, cinematograf, internet etc.) suscitarea, castigarea interesului public asupra anumitor marfuri, a unor carti, a unui spectacol, a folosirii unor servicii; raspandire de informatii elogioase (despre cineva sau ceva), cu scopul de a-i crea renume sau popularitate; articol (dintr-o publicatie), afis, pancarta, panou, prospect etc., prin care se face reclama.
    106. Reducere - actiunea de a reduce si rezultatul ei; micsorare, scadere, diminuare a unor impozite si/sau taxe locale, in conditiile legii, cu pana la 100% .
    107. Registru agricol - document oficial de evidenta primara-unitara in care se inscriu date privind persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul/resedinta/sediul la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale, bunurile acestora de natura cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport, precum si date privind orice alte persoane fizice sau persoane juridice care detin in proprietate cladiri si/sau terenuri in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, constituind:
    a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice: politica fiscala, politica agrara, politica protectiei sociale, politica edilitara, politica sanitara, politica educationala etc.;
    b) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, ca de exemplu: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare, calitatea de producator in vederea vanzarii produselor agricole pe piata, intocmirea sesizarii deschiderii procedurii succesorale privind autorii succesiunilor si bunurile succesorale ale acestora;
    c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic.
    108. Registru pentru evidenta veniturilor/registru de partizi-venituri - evidenta specifica activitatii fiscale, din categoria evidentelor sintetice, reprezentand evidenta centralizata a debitelor, precum si a incasarilor creantelor bugetare, inregistrate cronologic, in care se indica la sfarsitul lunii, pentru fiecare tip de venit, soldul precedent, total debitari, total creditari si soldul curent/final.
    109. Remiza - constructie prevazuta cu instalatie de spalare si de ventilare, precum si cu un mic atelier de reparatii, folosita pentru adapostirea autovehiculelor, a uneltelor, a locomotivelor, a vagoanelor etc.
    110. Remorca/vehicul tractat - vehicul fara motor, destinat prin constructie sa fie tractat de autovehicule;
    110.1. remorca utilitara - vehicul tractat, destinat transportului de marfa, fara amenajari speciale;
    110.1.1. remorca utilitara camion - remorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
    110.1.2. remorca utilitara furgon - remorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
    110.2. remorca specializata - remorca dotata cu amenajari specifice, destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci basculabile);
    110.3. remorca speciala - remorca cu platforma coborata pentru transporturi foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice, destinata prin constructie efectuarii de servicii si/sau de lucrari speciale, ca de exemplu: remorca echipata cu grupuri electrogene, motocompresoare, macarale, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de campanie, masini pentru imprastiat ingrasaminte, vagoane de circ etc.;
    110.4. rulota/caravana - remorca echipata cu axa centrala, destinata, prin constructie si amenajari specifice, cazarii de persoane;
    110.5. remorca lenta - vehicul tractat care, prin constructie, inclusiv constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h; din aceasta categorie fac parte remorci agricole, forestiere, destinate constructiilor, pavilioane apicole etc.;
    110.6. remorca de persoane - remorca lenta pentru transportul de persoane in agricultura sau in activitati extractive (poate avea si amenajari pentru cazare ori pentru efectuarea unor lucrari) sau pentru transportul turistilor in zone de agrement, care poate fi tractata numai de autovehicule avand o viteza maxima, prin constructie, ce nu depaseste 30 km/h;
    110.7. remorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus.
    111. Resurse financiare locale - totalitatea veniturilor bugetelor locale evidentiate in acestea intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare, precis determinate in functie de provenienta lor.
    112. Resedinta - adresa la care persoanele fizice locuiesc temporar, alta decat cea de domiciliu.
    113. Rol nominal unic - fisa unica a contribuabilului care contine elemente de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor.
    114. Rural - notiune generica prin care se individualizeaza localitatile in care:
    a) majoritatea fortei de munca se afla concentrata in agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod specific si viabil de viata locuitorilor lor si care prin politicile de modernizare isi va pastra si in perspectiva specificul rural;
    b) majoritatea fortei de munca se afla in alte domenii decat cele agricole, silvice, piscicole, dar care ofera in prezent o dotare insuficienta necesara in vederea declararii lor ca oras si care, prin politicile de echipare si de modernizare, vor putea evolua spre localitatile de tip urban.
    Localitatile rurale sunt: satele componente ale comunelor, satele resedinta de comuna si satele apartinand oraselor si municipiilor.
    115. Scutire - actiunea de a scuti si rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plati anumite impozite si taxe locale; in contextul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, republicata, scutirea poate fi partiala sau totala.
    116. Sectiune - denumire generica prin care se individualizeaza suprafata fiecarui nivel al unei cladiri, determinata prin insumarea suprafetei utile cu cea a suprafetei ocupate de ziduri; schita reprezentand suprafata fiecarui nivel al cladirii, determinata de conturul exterior al acesteia.
    117. Sediu - atribut de identificare a persoanei juridice cu ajutorul caruia ea se individualizeaza si se localizeaza in spatiu, prin indicarea unui loc determinat concret - adresa, unde isi desfasoara activitatea administratia subiectului de drept respectiv; sediul persoanei juridice se stabileste prin actul de infiintare sau prin statut; o persoana juridica poate avea, de regula, un sediu principal si, daca este cazul, unul sau mai multe sedii secundare;
    117.1. sediu principal - loc unde persoana juridica isi desfasoara intreaga activitate ori activitatea in ansamblu, in primul rand administratia, dar, de regula, si activitatea sa economico-sociala;
    117.2. sediu secundar/subsediu - loc unde persoana juridica isi desfasoara numai o parte a activitatii si care serveste la identificarea acesteia privind activitatile respective, ca de exemplu: punct de lucru.
    118. Serviciu - actiunea, faptul de a servi; denumire generica pentru orice activitate prestata in folosul sau in interesul cuiva, care are valoare de intrebuintare, dar nu se realizeaza prin vanzarea de bunuri materiale.
    119. Semiremorca - remorca prevazuta, in locul axei directoare, cu un sistem de articulatie cu pivot care se cupleaza cu saua autotractorului; axa sau grupa de axe este situata in spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform incarcat, astfel incat o parte semnificativa a masei sale totale maxime autorizate este suportata de saua autotractorului;
    119.1. semiremorca utilitara - vehicul tractat destinat transportului de marfa, fara amenajari speciale;
    119.1.1. semiremorca utilitara camion - semiremorca destinata prin constructie si echipare transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
    119.1.2. semiremorca utilitara furgon - semiremorca destinata, prin constructie si echipare, transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
    119.2. semiremorca specializata - semiremorca dotata cu amenajari specifice, destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci basculabile);
    119.3. semiremorca speciala - remorca cu platforma coborata, pentru transporturi foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice, destinata prin constructie efectuarii de servicii si/sau de lucrari speciale, ca de exemplu: semiremorca echipata cu grupuri electrogene, motocompresoare, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de campanie, masini pentru imprastiat ingrasaminte etc.;
    119.4. semiremorca lenta - vehicul tractat care prin constructie, inclusiv constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole, forestiere, destinate constructiilor, pavilioanelor apicole etc.;
    119.5. semiremorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus.
    120. Spectacol - manifestare artistica de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografica, muzicala, de circ, festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, alte asemenea manifestari artistice sau distractive, precum si competitiile sportive interne si internationale.
    121. Stabilire retroactiva - determinarea creantelor bugetare pentru perioade anterioare datei efectuarii acestei operatiuni, dar nu mai mult de 5 ani.
    122. Suprafata - intindere delimitata considerata sub raportul lungimii si latimii; arie limitata de o linie inchisa (franta sau curba), masurata in unitati la patrat;
    122.1. suprafata construita desfasurata - suma suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor unei cladiri, inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la subsol; in calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, nici cele ale treptelor si teraselor neacoperite; se determina astfel:
    a) pe baza masuratorilor efectuate pe conturul exterior al peretilor;
    b) prin inmultirea suprafetei utile cu coeficientul de transformare de 1,20 (numai pentru cazurile care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al peretilor);
    122.2. suprafata construita la sol - suprafata sectiunii orizontale a unei cladiri, la nivelul solului, masurata pe conturul exterior al peretilor;
    122.3. suprafata utila - suprafata determinata pe baza dimensiunilor interioare dintre pereti.
    123. Suprasolvire - suma platita in plus fata de creantele bugetare debitate.
    124. Sura - constructie-anexa pe langa o gospodarie rurala, in care se adapostesc vitele, se pastreaza diferite vehicule, unelte agricole etc.
    125. Taxa - suma platita, in temeiul unui act normativ, de o persoana fizica sau persoana juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un comerciant, o institutie publica sau un serviciu public;
    125.1. taxa judiciara de timbru - taxa de natura impozitelor si taxelor locale, instituita prin Legea nr. 146/1997;
    125.2. taxa de timbru pentru activitatea notariala - taxa de natura impozitelor si taxelor locale, instituita prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1998;
    125.3. taxa extrajudiciara de timbru - taxa de natura impozitelor si taxelor locale, instituita prin Legea nr. 117/1999.
    126. Teren - intindere de pamant delimitata, indiferent de locul situarii sau de categoria de folosinta a acesteia;
    126.1. teren supus impozitului - suprafata unui teren din care se scade suprafata construita la sol a cladirilor.
    127. Teritoriu administrativ - suprafata delimitata prin lege pentru comune, orase si judete; la nivelul comunelor si oraselor teritoriul administrativ este constituit din teritoriul extravilan si din teritoriul intravilan, delimitate prin planurile urbanistice; teritoriul administrativ al judetelor este constituit din totalitatea teritoriilor administrative ale comunelor si oraselor;
    127.1. teritoriu extravilan - suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (comuna, oras, municipiu) si limita teritoriului intravilan;
    127.2. teritoriu intravilan - totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor care compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general si in cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari; de regula, intravilanul se compune din mai multe trupuri.
    128. Termen - interval de timp stabilit printr-un act normativ, inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinita o cerinta legala, exercitat un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; interval de timp inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinit ori este oprit sa se faca un anumit act de procedura; data pana la care trebuie indeplinita o cerinta legala, se poate exercita un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; in acest sens a se vedea art. 101 si urmatoarele din Codul de procedura civila;
    128.1. termen de plata - data la care sau pana la care trebuie achitata o creanta bugetara.
    129. Unitate administrativ-teritoriala - potrivit legii, acestea sunt: comunele, orasele si judetele; unitatea administrativ-teritoriala are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina, fiind titulara a codului de inregistrare fiscala, precum si a conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica sau la societatile bancare, daca este cazul;
    129.1. subdiviziune administrativ-teritoriala - potrivit legii, in prezent acestea sunt sectoarele municipiului Bucuresti; in municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale a caror delimitare si organizare se fac potrivit legii.
    130. Urban - notiune generica prin care se individualizeaza localitatile in care majoritatea fortei de munca este ocupata in activitati neagricole, cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitand o influenta socioeconomica constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare; localitatile urbane sunt orasele si municipiile, precum si localitatile componente ale acestora.
    131. Urmarire - actiune specifica activitatii de colectare a creantelor bugetare intreprinsa de catre creditorul bugetar asupra bunurilor urmaribile ale debitorului.
    132. Utilaj - totalitatea uneltelor, aparatelor, masinilor etc. necesare pentru efectuarea unei anumite lucrari sau pentru asigurarea procesului de lucru intr-un atelier, intr-un laborator, intr-o gospodarie;
    132.1. utilaj destinat sa functioneze in scopul obtinerii de venit apartinand persoanelor fizice - unealta, masina, instalatie, aparat, vehicul, altul decat cel pentru care se datoreaza taxa in conditiile art. 48 alin. (3) din Ordonanta sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveste pentru efectuarea unei anumite lucrari sau activitati de prestari de servicii si care, totodata, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) functionarea utilajului respectiv sa determine obtinerea de venituri de catre persoana fizica ce-l detine in proprietate sau in folosinta;
    b) utilajul respectiv sa nu faca parte din sfera activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala, potrivit legii; exemplu de astfel de utilaje: instalatie pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului; unealta sau masina prevazuta cu o lama, o banda sau un disc din otel cu dinti ascutiti pusa in miscare pe cale mecanica sau electrica; instalatie special amenajata pentru macinarea cerealelor; vehicul cu tractiune animala; tractor neinmatriculat; vehicul tras sau impins cu mana; orice alt utilaj stabilit de catre autoritatile deliberative cu respectarea pct. 48.05 din normele metodologice.
    133. Valoare impozabila/taxabila - valoare care sta la baza determinarii unui impozit/taxa; de exemplu: valoarea impozabila avuta in vedere la stabilirea impozitului pe cladiri, valoarea bunurilor avute in vedere la determinarea taxelor de timbru pentru activitatea notariala etc.
    134. Valatuci - material de constructie facut din lut amestecat cu paie sau cu rogoz, in forma de colaci sau de caramizi, din care se cladesc peretii constructiilor.
    135. Vehicul - sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fara mijloace proprii de propulsie, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori efectuarea de servicii sau lucrari; vehiculele sunt dupa cum urmeaza:
    135.1. autovehicul - a se vedea in acest sens pct. 7 din prezenta anexa;
    135.2. combinatie de vehicule - a se vedea in acest sens pct. 26 din prezenta anexa;
    135.3. remorca - a se vedea in acest sens pct. 110 din prezenta anexa;
    135.4. semiremorca - a se vedea in acest sens pct. 119 din prezenta anexa;
    135.5. masina pentru lucrari - utilaj fara mijloace proprii de propulsie, purtat sau remorcat de un tractor cu o viteza ce nu depaseste 30 km/h, destinat prin constructie si echipare efectuarii de lucrari sau servicii; masina pentru lucrari realizata pe sasiu de vehicul, care pastreaza caracteristicile de performanta ale vehiculului de baza din care deriva; este asimilata cu vehiculul special;
    135.6. bicicleta;
    135.7. vehicule cu tractiune animala;
    135.8. vehicule trase sau impinse cu mana.
    136. Vehicul lent - vehicul sau combinatie de vehicule avand prin constructie o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h; a se vedea in acest sens art. 48 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, precum si anexa nr. 8 la aceasta.
    137. Zona - portiune dintr-o intindere, dintr-un ansamblu, dintr-un tot, delimitata pe baza unor caracteristici distinctive, a unor imprejurari speciale, a unei destinatii determinate, conditii specifice etc.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                    LISTA
                       formularelor cu regim special*)

    *) Formularele ITL - 1 si ITL - 2 sunt reproduse in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                       |      Anexa      |
|crt.|                     Denumirea                         |Model ITL - ... -|
|    |                                                       |  Regim special  |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  1 | Chitanta pentru creante ale bugetelor locale          | Model ITL - 1 - |
|    |                                                       |  Regim special  |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  2 | Confirmarea de primire a debitelor                    | Model ITL - 2 - |
|    |                                                       |  Regim special  |
|____|_______________________________________________________|_________________|

    Nota: Modelele formularelor cu regim special fac parte integranta din prezenta anexa.

           ROMANIA                 ________      Model ITL - 1 - Regim special
    Judetul .................     |        |
    .........................*1)  |  STEMA |              CHITANTA
    Codul de inregistrare         |ROMANIEI|    PENTRU CREANTE ALE BUGETELOR
    fiscala .................*2)  |________|               LOCALE
    Str. .........., nr. ......                   Seria ........ Nr. .........
                                        _______________________________________
                                       |ELEMENTE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI|
 ______________________________________|_______________________________________|
| NR. DE ROL     |  |  |           |                                           |
| NOMINAL UNIC   |PF|PJ| | | | | | |                                           |
|________________|__|__|_|_|_|_|_|_|                                           |
| Codul numeric                    | ......................................*3) |
| personal:                        | str. ......................, nr. ......., |
|__________________________________| bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., |
| Codul unic de                    | ......................................*4) |
| inregistrare:                    |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea creantei|     COD    |           Sume incasate          - lei -     |
| bugetului local  |clasificatie|______________________________________________|
|                  |  bugetara  |  Curent  |  Ramasita  |  Dobanzi  |  TOTAL   |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|IMPOZIT PE CLADIRI|            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|IMPOZIT PE TEREN  |            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|TAXA ASUPRA       |            |          |            |           |          |
|MIJLOACELOR DE    |            |          |            |           |          |
|TRANSPORT         |            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|                  |            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|                  |            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|                  |            |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|      TOTAL       |    x x     |          |            |           |          |
|__________________|____________|__________|____________|___________|__________|
|     (aici se inscrie, in litere, suma totala peste un leu, inclusiv, iar     |
|                      fractiunea sub un leu, in cifre)                        |
|______________________________________________________________________________|

                                     DATA INCASARII: ....../.............. 20..
 ______________________________________________________________________________
| ELEMENTE DE    |            |                         |                      |
| IDENTIFICARE   |LEGITIMATIA |                         |                      |
| A INCASATORULUI|NR.: .....  |  (prenumele si numele)  |      (semnatura)     |
|________________|____________|_________________________|______________________|
    *1) Se mentioneaza: COMUNA ......./ORASUL ....../MUNICIPIUL ......./SECTORUL .........;
    *2) Se mentioneaza: codul de inregistrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti;
    *3) Se mentioneaza: in cazul persoanelor fizice (PF) - numele, initiala tatalui, prenumele; in cazul persoanelor juridice (PJ) - denumirea;
    *4) Se mentioneaza: denumirea unitatii administrativ-teritoriale sau sectorul municipiului Bucuresti unde platitorul isi are domiciliul/sediul.

    NOTA: Chitantele sunt valabile numai daca au aplicat, pe verso, sigiliul autoritatii administratiei publice locale.

           ROMANIA                 ________      Model ITL - 2 - Regim special
    Judetul .................     |        |
    PRIMARIA ................     |  STEMA |               CONFIRMAREA
    ...........................   |ROMANIEI|         DE PRIMIRE A DEBITELOR
    Str. .........., nr. ......   |________|
    Nr. .... din .../..... 20..                   Seria ........ Nr. .........

              ...................................................
                   (denumirea autoritatii/institutiei publice
                           care a transmis debitul)

                  Str. ................... nr. .........,

        .................. - ........................ - .............
          (codul postal)           (localitatea)          (judetul)

    La adresa dvs. nr. ...... din ....../.......... 20..., va confirmam primirea debitului in suma de ................... lei (................................)
                         (in cifre)              (se va trece si in litere)
reprezentand ............................. privind debitorul .................. avand adresa: str. ................, nr. ......., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ..... .
    Debitul sus-mentionat a fost inregistrat in borderoul de debite nr. ....... din ......./................ 20...., precum si la nr. de rol nominal unic ................. .

         ..........................            .........................
           (Functia de conducere)                (Functia de executie)

    L.S. ..........................            .........................
           (prenumele si numele)                 (prenumele si numele)

         ..........................            .........................
                (semnatura)                           (semnatura)
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. IV este reprodusa in facsimil.

                                     LISTA
                              formularelor tipizate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                       |      Anexa      |
|crt.|                     Denumirea                         | Model ITL - ... |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  1 | Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului  | Model ITL - 001 |
|    | pe cladiri in cazul persoanelor fizice                |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  2 | Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea     | Model ITL - 002 |
|    | impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor  |                 |
|    | fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia |                 |
|    | de locuinta                                           |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  3 | Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului  | Model ITL - 003 |
|    | pe cladiri in cazul persoanelor juridice              |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  4 | Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului  | Model ITL - 004 |
|    | pe teren in cazul persoanelor fizice                  |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  5 | Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului  | Model ITL - 005 |
|    | pe teren in cazul persoanelor juridice                |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  6 | Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei pe     | Model ITL - 005 |
|    | teren                                                 |       bis       |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  7 | Declaratia de impunere si procesul-verbal pentru      | Model ITL - 006 |
|    | stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport      |                 |
|    | detinute de persoanele fizice                         |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  8 | Declaratia de impunere si procesul-verbal pentru      | Model ITL - 007 |
|    | stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport      |                 |
|    | detinute de persoanele juridice                       |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
|  9 | Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor| Model ITL - 008 |
|    | de transport                                          |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 10 | Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor        | Model ITL - 009 |
|    | executate in baza autorizatiei de construire in cazul |                 |
|    | persoanelor fizice si al persoanelor juridice         |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 11 | Autorizatia privind lucrarile de racorduri si         | Model ITL - 010 |
|    | bransament la retelele publice de apa, canalizare,    |                 |
|    | gaze, termice, energie electrica, telefonie si        |                 |
|    | televiziune prin cablu                                |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 12 | Declaratia de impunere privind stabilirea taxei, in   | Model ITL - 011 |
|    | suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si |                 |
|    | publicitate, precum si pentru firma instalata la locul|                 |
|    | exercitarii activitatii                               |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 13 | Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului  | Model ITL - 012 |
|    | pe spectacole, in cazul activitatilor artistice si    |                 |
|    | distractive de videoteca si discoteca                 |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 14 | Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe | Model ITL - 013 |
|    | spectacole, in cazul manifestarilor artistice si      |                 |
|    | competitiilor sportive                                |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 15 | Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand| Model ITL - 014 |
|    | taxa hoteliera                                        |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 16 | Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale| Model ITL - 015 |
|    | pentru detinerea de catre persoanele fizice, in       |                 |
|    | proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje    |                 |
|    | destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 17 | Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale| Model ITL - 016 |
|    | pentru vehiculele lente                               |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 18 | Legitimatie                                           | Model ITL - 017 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 19 | Procesul-verbal - instiintare de plata pentru         | Model ITL - 018 |
|    | impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice     |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 20 | Procesul-verbal - instiintare de plata pentru         | Model ITL - 019 |
|    | impozitul pe teren datorat de persoanele fizice       |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 21 | Procesul-verbal - instiintare de plata pentru         | Model ITL - 020 |
|    | impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice   |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 22 | Procesul-verbal - instiintare de plata pentru         | Model ITL - 021 |
|    | impozitul pe teren datorat de persoanele juridice     |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 23 | Proces-verbal de constatare a contraventiilor         | Model ITL - 022 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 24 | Cererea privind avizarea constructiilor speciale in   | Model ITL - 023 |
|    | scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri    |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 25 | Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului  | Model ITL - 024 |
|    | pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra  |                 |
|    | mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice  |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 26 | Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului  | Model ITL - 025 |
|    | pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren  |                 |
|    | si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul   |                 |
|    | persoanelor juridice                                  |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 27 | Registrul de rol nominal unic                         | Model ITL - 026 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 28 | Registrul de rol alte venituri                        | Model ITL - 027 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 29 | Extras de rol                                         | Model ITL - 028 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 30 | Cererea pentru eliberarea certificatului privind      | Model ITL - 029 |
|    | impozitele si taxele locale in cazul persoanelor      |                 |
|    | fizice                                                |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 31 | Cererea pentru eliberarea certificatului privind      | Model ITL - 030 |
|    | impozitele si taxele locale in cazul peroanelor       |                 |
|    | juridice                                              |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 32 | Certificatul fiscal privind impozitele si taxele      | Model ITL - 031 |
|    | locale in cazul persoanelor fizice                    |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 33 | Certificatul fiscal privind impozitele si taxele      | Model ITL - 032 |
|    | locale in cazul persoanelor juridice                  |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 34 | Borderoul desfasurator al incasarilor                 | Model ITL - 033 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 35 | Borderoul de debite-scaderi                           | Model ITL - 034 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 36 | Nota de plata                                         | Model ITL - 035 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 37 | Procesul-verbal de verificare gestionara              | Model ITL - 036 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 38 | Instiintare de plata                                  | Model ITL - 037 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 39 | Adresa de infiintare a popririi                       | Model ITL - 038 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 40 | Procesul-verbal de numire a administratorului         | Model ITL - 039 |
|    | sechestru                                             |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 41 | Procesul-verbal de sechestru si anexa la acesta       | Model ITL - 040 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 42 | Publicatia de vanzare pentru bunuri mobile            | Model ITL - 041 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 43 | Publicatia de vanzare pentru bunuri imobile           | Model ITL - 042 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 44 | Procesul-verbal de constatare a insolvabilitatii      | Model ITL - 043 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 45 | Somatie                                               | Model ITL - 044 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 46 | Somatia pentru executarea silita a bunurilor imobile  | Model ITL - 045 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 47 | Adeverinta de primire a somatiei                      | Model ITL - 046 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 48 | Procesul-verbal privind comunicarea somatiei          | Model ITL - 047 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 49 | Titlul executoriu                                     | Model ITL - 048 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 50 | Dispozitia de urmarire                                | Model ITL - 049 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 51 | Procesul-verbal de predare-primire                    | Model ITL - 050 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 52 | Procesul-verbal de licitatie pentru bunuri mobile     | Model ITL - 051 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 53 | Procesul-verbal de licitatie pentru bunuri imobile    | Model ITL - 052 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 54 | Procesul-verbal de identificare pentru bunuri imobile | Model ITL - 053 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 55 | Procesul-verbal privind cheltuielile de executare     | Model ITL - 054 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 56 | Documentul de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile  | Model ITL - 055 |
|    | sechestrate                                           |                 |
|____|_______________________________________________________|_________________|

    NOTA:
    1. Modelele ITL - 002, 012, 013 si 023 fac parte integranta din prezenta anexa.
    2. Celelalte modele neprevazute la pct. 1 din aceasta nota se aproba in conditiile prevazute la pct. 80.04. lit. b) din normele metodologice.

    Model ITL - 002

 ___________________________                        ___________________________
|B|PENTRU PERSOANELE FIZICE |                      |PENTRU PERSOANELE FIZICE |C|
|_|CU DOMICILIUL IN ROMANIA |                      |CU DOMICILIUL IN ROMANIA |_|
  |                         |                      |   ORI IN STRAINATATE    |
  |_________________________|      __________      |_________________________|
  |Inregistrata sub nr.     |     | Se depune|     |Inregistrata sub nr.     |
  |...... din ../....../20..|     | in termen|     |...... din ../....../20..|
  |la compartimentul de     |     | de 30 de |     |la compartimentul de     |
  |specialitate al          |  /|_| zile de  |_|\  |specialitate al          |
  |autoritatilor            |/      la data  |    \|autoritatilor            |
  |administratiei publice   |\   _ dobandirii _   /|administratiei publice   |
  |locale din raza          |  \| | cladirii | |/  |locale din raza          |
  |administrativ-teritoriala|     |  supuse  |     |administrativ-teritoriala|
  |a domiciliului.          |     | acestui  |     |unde sunt situate        |
  |                         |     |  regim   |     |cladirile cu destinatia  |
  |                         |     | juridic  |     |de locuinta, altul decat |
  |                         |     |__________|     |cel din raza             |
  |                         |                      |administrativ-teritoriala|
  |                         |                      |a domiciliului.          |
  |_________________________|                      |_________________________|
  |FUNCTIONARUL| .......... |                      |FUNCTIONARUL| .......... |
 -|PUBLIC      | s.s.       |                      |PUBLIC      | s.s.       |_
| |____________|____________|                      |____________|____________| |
|                                                                              |
|         _                                                          _         |
|       /   \                                                      /   \       |
 ----> | L.S.|                                                    | L.S.| <----
        \___/                                                      \___/

                          DECLARATIA SPECIALA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice
detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 ______________________________________________________________________________
|A| Subsemnatul ..................................., identificat prin actul de |
|_| identitate .................., seria ............., nr. ............... si |
  |                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          |
  | codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat in ROMANIA/ |
  | / ....................... la adresa: judetul: ..........................., |
  | municipiul/orasul/comuna .................., str. .............., nr. ..., |
  | bl. ......, sc. ....., etaj ...., apart. ...., satul/sectorul municipiului |
  | Bucuresti ........................, cod postal .............., ca detin in |
  | proprietate urmatoarele cladiri cu destinatia de locuinta, in afara celei  |
  | de la adresa de domiciliu, inscrise in ordinea numerica determinat in      |
  | functie de anul dobandirii:                                                |
  |____________________________________________________________________________|
  |    | Judetul/Municipiul |                |Suprafata | Suprafata |Din total |
  |    |     Bucuresti      |  Adresa unde   |  utila   | construita| col. 4,  |
  |Nr. | .................. |  este situata  |  - mp -  |desfasurata|suprafata |
  |crt.|Localitatea/Sectorul|    cladirea    |          |   - mp -  |inchiriata|
  |    |                    |                |__________|___________|  - mp -  |
  |    |                    |                |Suprafata |    Anul   |          |
  |    |                    |                |construita| dobandirii|          |
  |    |                    |                |  la sol  |           |          |
  |    |                    |                |  - mp -  |           |          |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  |  0 |         1          |        2       |    3     |     4     |     5    |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  |    |                    |str. ..........,|          |           |          |
  |  1 | .................. |nr. ..., bl. ..,|__________| ......... |          |
  |    |                    |sc. .., etaj ..,|          |           |          |
  |    |                    |ap. ...         |          |           |          |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  |    |                    |str. ..........,|          |           |          |
  |  2 | .................. |nr. ..., bl. ..,|__________| ......... |          |
  |    |                    |sc. .., etaj ..,|          |           |          |
  |    |                    |ap. ...         |          |           |          |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  |    |                    |str. ..........,|          |           |          |
  |  3 | .................. |nr. ..., bl. ..,|__________| ......... |          |
  |    |                    |sc. .., etaj ..,|          |           |          |
  |    |                    |ap. ...         |          |           |          |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  |    |                    |str. ..........,|          |           |          |
  |  4 | .................. |nr. ..., bl. ..,|__________| ......... |          |
  |    |                    |sc. .., etaj ..,|          |           |          |
  |    |                    |ap. ...         |          |           |          |
  |____|____________________|________________|__________|___________|__________|
  | Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare |
  | adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte|
  | si complete.                                                               |
  |                                                                            |
  |     ......./............/20...               ...........................   |
  |                                                 (semnatura autografa)      |
  |____________________________________________________________________________|

    NOTA:
    1. In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este cea determinata de data dobandirii.
    2. In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.
    3. Se intocmeste in 3 exemplare, din care 1 exemplar se depune la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala a domiciliului, 1 exemplar acolo unde sunt situate cladirile si 1 exemplar ramane contribuabilului.
    4. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

    Model ITL - 012

 ___________________________
|A|ELEMENTE DE IDENTIFICARE |
|_|A PLATITORULUI DE IMPOZIT|
  |PE SPECTACOLE            |   ____________        ___________________________
  |_________________________|  | Se depune  |      |Inregistrata sub nr.     |D|
  |                         |  | lunar, pana|      |...... din ../....../20..|_|
  |........................,|  | cel tarziu |_|\   |la compartimentul de     |
  |str. ...................,|  | la data de      \ |specialitate al          |
  |nr. ........,            |  | 15          _   / |autoritatilor            |
  |localitatea ............,|  | inclusiv,  | |/   |administratiei publice   |
  |judetul .................|  | pentru luna|      |locale din raza          |
  |_________________________|  | urmatoare  |      |administrativ-teritoriala|
  |CODUL UNIC DE            |  |____________|      |a localitatii mentionate |
  |INREGISTRARE: |                      |in caseta "B"            |
  |_________________________|                      |_________________________|
  |Nr. ...................  |                      |FUNCTIONARUL| .......... |
  |din ............../20... |                      |PUBLIC      | S.S.       |
  |_________________________|                      |____________|____________|

                             DECLARATIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata.

 _________________________________________________    _________________________
|B| Subsemnatul .................................,|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |C|
|_| identificat prin actul de identitate seria    |  |___|___|___|___|___|___|_|
  | ....., nr. .............., si codul numeric   |  | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
  |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |  |___|___|___|___|___|___|
  | personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |  | 13| 14| 15| 16| 17| 18|
  | declar ca la adresa: str. .................., |  |___|___|___|___|___|___|
  | nr. ..., localitatea ......................., |  | 19| 20| 21| 22| 23| 24|
  | judetul ...................., este situata o  |  |___|___|___|___|___|___|
  |                          _ _ _ _              |  | 25| 26| 27| 28| 29| 30|
  | incinta in suprafata de |_|_|_|_| mp, unde    |  |___|___|___|___|___|___|
  | organizez spectacole de videoteca/discoteca,  |  | 31| Se mentioneaza cu |
  | in zilele mentionate in Caseta "C".           |  |   | "X" zilele in care|
  |                                               |  |   | se desfasoara     |
  |                                               |  |   | spectacolele      |
  |                                               |  |___|___________________|
  |_______________________________________________|__________________________
  | 1. Prin semnarea prezentei, am luat cunostinta                           |
  | ca declararea necorespunzatoare adevarului se    Semnatura declarantului,|
  | pedepseste conform legii penale, cele declarate                          |
  | fiind corecte si complete.                                               |
  | 2. Prezenta declaratie de impunere constituie    L.S.                    |
  | titlu executoriu.                                                        |
  |__________________________________________________________________________|
   __________________________________________________________________________
  |Impozitul pe|Suprafata|Nr. zilelor|Impozit pe|                            |
  |spectacole, |incintei,|mentionate |spectacole|                            |
  | in lei/mp  |  in mp  |cu "X" in  | datorat, | Impozitul pe spectacole se |
  |            |         |caseta "C" |  in lei  | plateste pana la data de   |
  |____________|_________|___________|__________| 15 .............., 20....  |
  |            x         x           =          |                            |
  |_____________________________________________|____________________________|

    Model ITL - 013

    - fata -
 _________________________                            _________________________
|ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                          |Inregistrat sub nr.      |
|A PLATITORULUI DE IMPOZIT|                          | ___/___/______20__*)   |
|     PE SPECTACOLE       |   DECONTUL DE IMPUNERE   |la compartimentul de     |
|_________________________|    privind stabilirea    |specialitate din raza    |
| _______________________ |       impozitului pe     |administrativ-teritoriala|
|str. ___________________,|   spectacole, in cazul   |unde isi are sediul      |
|nr. ________,            | manifestarilor artistice |organizatorul de         |
|localitatea ____________,|     si competitiilor     |spectacole/unde se       |
|judetul ________________ |   sportive, datorat in   |desfasoara spectacolul.  |
|_________________________|    temeiul Ordonantei    |_________________________|
|CODUL UNIC DE            |  Guvernului nr. 36/2002  |FUNCTIONARUL| __________ |
|INREGISTRARE: |   privind impozitele si  |   PUBLIC   | (prenumele |
|_________________________|       taxele locale,     |            | si numele) |
|Nr. _________*) din      |        republicata       |            |            |
| ___/___________/20__*) |                          |        L.S.| S.S.       |
|_________________________|                          |____________|____________|

    Subsemnatul _______________ identificat prin actul de identitate seria ____, nr. ___________ si codul numeric personal ______________________ declar ca in luna ______________20__ am organizat manifestarile artistice si competitiile sportive la care s-au realizat urmatoarele incasari:

    I. SITUATIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT SI DEPUS

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Incasarile din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole - lei -
    B - Cota reprezentand timbrul .... (Legea nr. 35/1994) %
    C - Valoarea timbrului (col. 2 x col. 3) - lei -
    D - Incasarile supuse impozitului pe spectacole (col. 2 - col. 4 - col. 5) - lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |             |   |  |   |         |   |          |          | Actul prin |
|    |    Tipul    |   |  |   |  Sume   |   |  Cota de |IMPOZITUL |  care s-a  |
|Nr. |spectacolului| A | B| C | cedate  | D |impozit pe|    PE    |   depus    |
|crt.|_ _ _ _ _ _ _|   |  |   |   in    |   |spectacole|SPECTACOLE|impozitul pe|
|    | Localitatea |   |  |   | scopuri |   | 2% sau 5%|  DATORAT | spectacole |
|    |   unde s-a  |   |  |   |umanitare|   |          |(col. 6 x |   datorat  |
|    |  desfasurat |   |  |   | - lei - |   |          | col. 7)  |____________|
|    |             |   |  |   |         |   |          | - lei -  | Nr. | Data |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  0 |      1      | 2 | 3| 4 |    5    | 6 |    7     |     8    |  9  |  10  |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  1 | _ _ _ _ _ _ |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  2 | _ _ _ _ _ _ |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  3 | _ _ _ _ _ _ |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  4 | _ _ _ _ _ _ |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|  5 | _ _ _ _ _ _ |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
|    | TOTAL SAU   |   |  |   |         |   |          |          |     |      |
|  X | DE REPORTAT |   |  | X |         |   |     X    |          |     |      |
|____|_____________|___|__|___|_________|___|__________|__________|_____|______|
    *) Se atribuie anual, incepand cu nr. 1 care corespunde primei luni de depunere a decontului de impunere si se continua, in ordine crescatoare, pana la sfarsitul fiecarui an fiscal.
    *) Corespunde datei depunerii decontului de impunere.

    - verso -

    II. SITUATIA ABONAMENTELOR SI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE VANDUTE
 ______________________________________________________________________________
|    |Seria abonamentelor,      |   Numarul   |        |        |              |
|Nr. |de la nr. .... la nr. ....|abonamentelor|Valoarea|Valoarea|  OBSERVATII  |
|crt.|__________________________|_____________|unitara | totala |              |
|    |Seria biletelor,          |   Numarul   | - lei -| - lei -|              |
|    |de la nr. .... la nr. ....|  biletelor  |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
| 0  |               1          |       2     |    3   |    4   |       5      |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|  1 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | _ _ _ _ _ _ | _ _ _  | _ _ _  |              |
|    | _                        |             | _      |        |              |
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|  2 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | _ _ _ _ _ _ | _ _ _  | _ _ _  |              |
|    | _                        |             | _      |        |              |
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|  3 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | _ _ _ _ _ _ | _ _ _  | _ _ _  |              |
|    | _                        |             | _      |        |              |
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|  4 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | _ _ _ _ _ _ | _ _ _  | _ _ _  |              |
|    | _                        |             | _      |        |              |
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|  5 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | _ _ _ _ _ _ | _ _ _  | _ _ _  |              |
|    | _                        |             | _      |        |              |
|    | de la nr.     la nr.     |             |        |        |              |
|____|__________________________|_____________|________|________|______________|
| 1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat       |              |
|    cunostinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se   |              |
|    pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind      | _ _ _ _ _ _  |
|    corecte si complete.                                       |              |
| 2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanta   | (semnatura   |
|    bugetara.                                             L.S. |declarantului)|
|_______________________________________________________________|______________|

    NOTA:
    1. Prezentul decont de impunere, precum si impozitul pe spectacole datorat se depun pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul - se realizeaza venitul.
    2. In situatia in care se organizeaza mai mult de 5 spectacole intr-o luna calendaristica, se intocmesc deconturi de impunere carora li se atribuie numere subsecventiale (ex.: in luna ianuarie se organizeaza 23 de spectacole fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 si 1/5, iar in februarie se organizeaza 11 spectacole, fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 2/1, 2/2 si 2/3).

    Model ITL - 023

 ______________________________    ____________________________________________
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A   |  | Inregistrat sub nr. ____/____/____ 20 __*) |
|       CONTRIBUABILULUI       |  | la compartimentul de specialitate din raza |
|______________________________|  | administrativ-teritoriala unde se afla     |
|                              |  | situate constructiile speciale pentru care |
| ____________________________ |  | se solicita scutirea de la plata           |
| str. _____________, nr. ___, |  | impozitului pe cladiri.                    |
| localitatea _______________, |  |____________________________________________|
| judetul ___________________  |  |                   |                        |
|______________________________|  |  FUNCTIONARUL     | ______________________ |
|                              |  |  PUBLIC  L.S. s.s.|  (prenumele si numele) |
| CODUL UNIC DE INREGISTRARE:  |  |___________________|________________________|
|______________________________|  | HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Al ........../ |
|                              |  | CONSILIULUI GENERAL AL                     |
| Nr. ____ din ___/____ 20 __*)|  | MUNICIPIULUI BUCURESTI                     |
|                              |  | Nr. _____ din _____/___________ 20 ___*)  |
|______________________________|__|____________________________________________|
|                                                                              |
|                                 CEREREA                                      |
|    privind avizarea constructiilor speciale in scopul scutirii de la plata   |
|                           impozitului pe cladiri                             |
|______________________________________________________________________________|

            DOMNULUI PRIMAR AL ................................

    Subsemnatul .........................., identificat prin actul de identitate seria ......, nr. .......... si codul numeric personal ......................, in calitate de reprezentant al persoanei juridice mentionate in antet, avand in vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, precum si pe cele ale pct. 9.05. - 9.08. din Normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, va rog sa initiati la nivelul Consiliului Local al .............................. proiectul de hotarare privind aprobarea constructiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe cladiri in anul 20 ...., pentru urmatoarele imobile:

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea constructiei speciale,    |    Numarul    |    Valoare de  |
|crt.|        potrivit inventarului           |      de       |     inventar   |
|    |  ....................................  |   inventar    |     - lei -    |
|    |      Adresa la care este situata       |               |                |
|    |          constructia speciala          |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
| 0  |                  1                     |      2        |        3       |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|    |                                        |               |                |
|  1 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  2 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  3 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  4 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  5 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  6 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|    |                                        |               |                |
|  7 |  ....................................  |               |                |
|    |                                        |               |                |
|____|________________________________________|_______________|________________|
|  1. Prin semnarea prezentei cereri, am luat cunostinta ca   |                |
|     declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste   |                |
|     conform legii penale, cele declarate fiind corecte si   |                |
|     complete, iar constructiile speciale inscrise in        |                |
|     prezenta cerere nu intrunesc elementele constitutive ale|                |
|     cladirii pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri. |                |
|  2.*) Cererea se depune, anual, pana la data de 31          |                |
|       octombrie.                                   L.S.     | .............. |
|  3.*) Hotararea se adopta pana cel tarziu la data de 30    |  (semnatura    |
|        noiembrie a fiecarui an.                             | declarantului) |
|_____________________________________________________________|________________|

    NOTA: In situatia in care contribuabilul are de declarat mai mult de 7 constructii speciale, la prezenta cerere se depune o anexa cu datele din formularul de mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1278/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1278 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1278/2002
Hotărârea 950 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Ordonanţa 36 2002
privind impozitele si taxele locale
Ordin 1943 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea 1275 2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996
Ordin 1076 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Norma 443 1999
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Legea 117 1999
privind taxele extrajudiciare de timbru
Ordin 760 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Ordonanţa 12 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Legea 146 1997
privind taxele judiciare de timbru
Hotărârea 1034 2003
privind modificarea pct. 4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002
Legea 358 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale
Hotărârea 561 2003
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002
Ordin 197 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil
Hotărârea 149 2003
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002
Ordonanţa 39 2003
privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale
Ordin 10 2003
privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale
Ordin 384 2002
privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu