Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1943 din 19 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din  8 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile din anexa la Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 91/1991, publicata in brosura ca anexa la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 14 noiembrie 1991, cuprinse la: cap. I "Formulare"; cap. II "Procedura de autorizare" si la cap. III "Continutul documentatiilor", pct. 3 "Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire/desfiintare", se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                              Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

                               PREAMBUL

    1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. In cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative mentionate se specifica numarul si titlul acestora.
    3. Trimiterile din prezentele norme metodologice la articolele si alineatele din Lege corespund numerotarii din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. Dupa republicarea Legii se vor republica si prezentele norme metodologice, avand trimiterile la Lege conform cu noua numerotare a acesteia.
    4. Prezentele norme metodologice sunt structurate pe capitole, sectiuni si articole, ordonate in succesiunea operatiunilor de autorizare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Obiectivele normelor metodologice

    Art. 1
    Asigurarea cadrului unitar al autorizarii
    Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie celor interesati din domeniul executarii lucrarilor de constructii - administratia publica locala, investitori, proiectanti, institutii si autoritati avizatoare privind autorizarea lucrarilor de constructii, precum si executanti - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii, in corelare si cu prevederile altor acte normative ori reglementari complementare in vigoare, privind:
    - procedura de autorizare;
    - formularele necesare autorizarii;
    - continutul documentatiilor necesare autorizarii.
    Art. 2
    Autonomia locala - descentralizare si parteneriat
    (1) In conformitate cu principiul autonomiei locale exercitarea competentelor si a atributiilor stabilite de Lege revine autoritatilor administratiei publice locale, care se gasesc cel mai aproape de cetatean.
    (2) In domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii principiul autonomiei locale se exercita prin descentralizarea atributiilor si se asigura prin acordarea de competente de autorizare sporite unitatilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica in domeniul autorizarii, inclusiv la nivelurile administratiei publice locale care nu isi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe intreg parcursul procesului de autorizare, un parteneriat tehnic intre consiliile judetene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - si autoritatile administratiei publice locale (comune, orase, municipii, dupa caz) care nu beneficiaza de competenta tehnica pe plan local.
    Art. 3
    Simplificarea procesului de autorizare
    Prin modificarea si completarea Legii, in raport cu interesul si protectia solicitantului, se urmaresc:
    - simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare, conform modelului "ghiseului unic", prin care se transfera in competenta structurilor de specialitate organizate in cadrul aparatului propriu al emitentilor autorizatiilor obligatia de a obtine, in numele solicitantului, avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilitati urbane, prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor);
    - reducerea numarului formularelor si adecvarea continutului acestora, corespunzator exigentelor specifice procesului de autorizare si de executie a lucrarilor de constructii, in corelare cu operatiunile statistice necesare fundamentarii politicilor locale, regionale si nationale de dezvoltare urbanistica;
    - simplificarea continutului proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pe tipuri de constructii, cu grad ridicat de repetabilitate si de importanta redusa, prin preluarea din continutul-cadru (prezentat in anexa nr. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare (vezi art. 23 si anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
    Art. 4
    Asigurarea transparentei procesului de autorizare
    Transparenta procesului de autorizare - atat la nivelul certificatului de urbanism, cat si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului solicitantilor la informatii privind emiterea acestora.
    Art. 5
    Intarirea disciplinei in autorizare si in executia lucrarilor autorizate
    (1) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii reprezinta procedura de exercitare a autoritatii de catre administratia publica judeteana, municipala, oraseneasca si, respectiv, comunala cu privire la punerea in aplicare a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie in temei juridic al dezvoltarii durabile si urbanistice locale.
    (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina in procesul autorizarii, precum si in aplicarea in executie a prevederilor autorizatiilor, in toate fazele, are efecte in plan social, nerespectarea acestora fiind sanctionata potrivit Legii.
    (3) Potrivit Legii, disciplina autorizarii si executiei se asigura:
    a) la nivelul administratiei publice locale prin:
    - individualizarea raspunderii personalului cu atributii tehnice in administratia publica locala;
    - intarirea rolului institutiei arhitectului-sef la toate nivelurile unitatilor administrativ-teritoriale;
    - definirea competentelor de control ale organelor cu atributii din cadrul aparatului propriu al administratiei publice judetene si locale;
    b) la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - in toate fazele autorizarii si executiei lucrarilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cadrul legal

    Art. 6
    Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu
    (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei, precum si in corelare cu celelalte acte normative specifice si complementare domeniului constructiilor, aflate in vigoare.
    (2) Actele normative specifice sunt:
    a) in domeniul urbanismului:
    - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
    - Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie;
    - Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a - Apa;
    - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - Zone protejate;
    - Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati;
    - Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural;
    - Codul civil;
    - Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completarile si modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
    b) in domeniul constructiilor:
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
    - Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobata si modificata prin Legea nr. 707/2001;
    - Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (regulamente privind: activitatea de metrologie in constructii; conducerea si asigurarea calitatii in constructii; stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii; certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii);
    - Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
    - Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
    - Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    - Hotararea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;
    - Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor;
    - Precizari comune ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor nr. 5.122/NN/1.384/178/1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor;
    c) in domeniul administratiei publice:
    - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarului public, cu modificarile ulterioare;
    - Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
    - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;
    d) in domeniul proprietatii funciare:
    - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare;
    - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Actele normative complementare domeniului sunt:
    - Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;
    - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica;
    - Legea apelor nr. 107/1996;
    - Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, cu modificarile ulterioare;
    - Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 27/1994 privind taxele si impozitele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice;
    - Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001;
    - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
    - Ordonanta Guvernului nr. 5/2002*) pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
    - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002*) privind impozitele si taxele locale;
    - Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;
    - Hotararea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului;
    - Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult;
    - Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice;
    - Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    - Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 799/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
    - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene si a directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 74 - 103 din Legea nr. 18/1991, republicata.
------------
    *) Acte normative adoptate dupa emiterea prezentului ordin care au efecte privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003.)

    SECTIUNEA a 3-a
    Cadrul institutional in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii

    Art. 7
    Autoritati emitente
    (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare pentru executarea lucrarilor de constructii, in functie de categoriile de constructii si lucrari, precum si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, se emit in conformitate cu prevederile art. 4 din Lege, dupa cum urmeaza:
    a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza se amplaseaza investitiile, pentru: investitiile care se aproba de Guvern; investitiile care se realizeaza in extravilanul comunei, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole; investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale; alte categorii de lucrari prevazute de legislatia in vigoare;
    b) de primarii municipiilor sau ai oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor din competenta de emitere a presedintilor consiliilor judetene;
    c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:
    1. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care se realizeaza in extravilan;
    2. lucrari la constructii reprezentand monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;
    d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. a) si c);
    e) de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodaresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean, pentru celelalte constructii si lucrari care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor de la lit. a).
    (2) In intelesul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Lege sunt cuprinse lucrarile al caror amplasament traverseaza limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale (de exemplu: retele electrice, alimentari cu apa, gaze, cai ferate, drumuri, autostrazi etc.).
    (3) In situatia amplasarii investitiei atat in extravilanul, cat si in intravilanul comunei, autorizatia de construire se emite de presedintele consiliului judetean, cu avizul primarului comunei interesate.
    (4) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Lege, autoritatile care emit autorizatiile de construire/desfiintare sunt abilitate sa emita si certificatele de urbanism.
    Art. 8
    Structura institutionala a administratiei publice locale
    (1) Pentru cresterea operativitatii in procesul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, precum si in vederea respectarii termenului legal de emitere a autorizatiei, consiliile judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale vor lua masurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor, scop in care vor constitui in cadrul aparatului propriu al autoritatii administratiei publice locale:
    a) structuri de specialitate in cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (organizate ca directii generale, directii, servicii, birouri, dupa caz), abilitate sa gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, privind:
    - analiza operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare (in termen de maximum 5 zile de la inregistrarea cererii);
    - analiza proiectului depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru constatarea indeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum si a conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;
    - obtinerea, in numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, in vederea emiterii acordului unic;
    - pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza in Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);
    - intocmirea acordului unic;
    - redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;
    - emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari, in situatia inexistentei structurilor de specialitate la primariile respective;
    b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituita in cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate - al carei plen este abilitat sa emita acordul unic, cu valoare de aviz conform, care insumeaza prevederile avizelor si acordurilor privind utilitatile urbane, precum si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor, obtinute pe plan local prin grija autoritatilor locale.
    (2) Relatiile functionale, atributiile, competentele si raspunderile structurilor de specialitate, precum si asigurarea ritmicitatii functionarii acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare ale aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, dupa caz, potrivit legii.
    (3) Institutia Arhitect-sef reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si indeplineste atributiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate in cadrul acestora. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt functionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean, respectiv al primariei, dupa caz.
    (4) Functia de arhitect-sef se echivaleaza dupa cum urmeaza:
    - sef de departament ori director general, pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, arhitectii-sefi ai municipiilor de rangul I - stabilite potrivit legii - si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;
    - director, pentru arhitectii-sefi ai municipiilor;
    - sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;
    - sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariei de comuna.
    (5) Functia de arhitect-sef al judetului, al municipiului Bucuresti, al sectorului municipiului Bucuresti si al municipiului va fi ocupata, de regula, de cadre tehnice cu pregatire superioara din domeniile arhitecturii, urbanismului si constructiilor, iar cea corespunzatoare orasului, respectiv comunei, va putea fi ocupata si de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregatire medie din domeniul arhitecturii si constructiilor.
    (6) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este alcatuita din:
    - specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale;
    - reprezentantii delegati ai tuturor societatilor care administreaza si/sau furnizeaza utilitatile urbane (avizatori);
    - reprezentantii imputerniciti ai serviciilor descentralizate ale administratiei publice centrale in domeniile prevenirii si stingerii incendiilor, apararii civile, protectiei mediului si al protectiei sanatatii populatiei (avizatori), prevazute de Lege, care vor fi numiti de prefect, cu acordul ministerelor de resort.
    (7) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile judetene si locale vor stabili taxe in conditiile legii.
    Art. 9
    Atributii principale ale structurilor de specialitate
    (1) Potrivit prevederilor art. 37^1 alin. (1) din Lege, structurile de specialitate constituite in cadrul aparatului propriu al emitentilor certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare au urmatoarele atributii principale:
    a) avizarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si eliberarea certificatelor de urbanism;
    b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbansim, necesare in vederea emiterii acordului unic;
    c) intocmirea si emiterea acordului unic;
    d) intocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare.
    (2) Potrivit prevederilor art. 37^1 alin. (2) si (3) din Lege, structurile de specialitate constituite in cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentele (documentatiile) depuse pentru obtinerea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, din competenta de emitere a primarilor comunelor, respectiv ai oraselor si, dupa caz, ai municipiilor (in situatia in care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate).
    Art. 10
    Atributii specifice ale structurilor de specialitate
    (1) Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au urmatoarele atributii specifice:
    a) solicitarea avizului primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla imobilul, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean;
    b) verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, intocmita de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului din cadrul primariei de comuna si inaintata de primar spre avizare;
    c) determinarea reglementarilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
    d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementarile din documentatiile urbanistice legal aprobate;
    e) formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;
    f) stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizarii;
    g) verificarea existentei documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
    h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism;
    i) asigurarea transmiterii catre primari spre stiinta a actelor emise, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean.
    (2) Pentru elaborarea autorizatiilor de construire/desfiintare structurile de specialitate ale organelor emitente au urmatoarele atributii specifice:
    a) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din prezentele norme metodologice; in cazul in care se constata ca documentatia prezentata este incompleta, aceasta se returneaza solicitantului, cu mentionarea in scris a datelor si elementelor necesare pentru completare;
    b) obtinerea, in numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, in vederea emiterii acordului unic, prin:
    - asigurarea consultarii fiselor tehnice de catre reprezentantii administratorilor/furnizorilor de utilitati urbane, la sediul administratiei publice locale;
    - transmiterea catre organismele abilitate pe plan local a fiselor tehnice (documentatiilor) specifice si obtinerea avizelor si acordurilor pentru: prevenirea si stingerea incendiilor; apararea civila; protectia mediului; igiena si sanatatea populatiei;
    c) sintetizarea conditiilor din avizele si acordurile obtinute prin grija emitentului, in corelare cu proiectul de autorizare a executiei lucrarilor de constructii si cu conditiile din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant;
    d) pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza in Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);
    e) redactarea acordului unic, in situatia in care sunt indeplinite toate conditiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism;
    f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire/desfiintare;
    g) emiterea de catre structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune, respectiv de orase si/sau de municipii, in situatia inexistentei structurilor de specialitate la primariile respective;
    h) asigurarea transmiterii catre primari spre stiinta a actelor emise, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean.

    SECTIUNEA a 4-a
    Legalitatea executarii lucrarilor de constructii

    Art. 11
    Principiul autorizarii executarii lucrarilor de constructii
    (1) In conformitate cu dispozitiile Legii, lucrarile de constructii sunt operatiunile specifice prin care:
    - se realizeaza constructii de orice fel;
    - se desfiinteaza constructii si/sau amenajari asimilabile constructiilor.
    (2) Realizarea (edificarea) constructiilor civile, industriale, agricole sau de orice natura, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, se poate efectua numai in baza si cu respectarea prevederilor unei autorizatii de construire, emisa in temeiul Legii si in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
    (3) Desfiintarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala) constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricaror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare, emisa in aceleasi conditii cu autorizatia de construire.
    Art. 12
    Lucrari care se autorizeaza
    (1) Se supun autorizarii lucrarile prevazute la art. 3 din Lege.
    (2) In intelesul prevederilor art. 3 lit. a) din Lege, daca in vederea schimbarii destinatiei unor spatii existente nu se realizeaza lucrari de constructii, nu este necesara emiterea autorizatiei de construire.
    Art. 13
    Autorizarea executarii lucrarilor de constructii amplasate in zone asupra carora este instituit un anumit regim de protectie
    (1) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevazut in planurile urbanistice si in planurile de amenajare a teritoriului, este posibila, in conformitate cu prevederile art. 7 din Lege, numai cu conditia obtinerii avizelor si/sau a acordurilor specifice ale autoritatilor care au instituit respectivele zone de protectie.
    (2) Avizele specifice prevazute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 14
    Autorizarea lucrarilor in regim de urgenta
    (1) Autorizatia de construire/desfiintare pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional se emite imediat dupa producerea acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (13) din Lege, urmand ca documentatia necesara, intocmita conform continutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor legale.
    (2) In mod similar autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate la cladirile clasate ca monument istoric se va emite in regim de urgenta, cu consultarea prealabila a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (14) din lege, constructiile in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor reprezentand monumente istorice, pot fi dezafectate ca urmare a dispozitiei primarului, numai pe baza autorizatiei de desfiintare, care se emite imediat dupa declararea iminentei pericolului, in conditiile art. 6 alin. (13) din Lege.
    (4) In mod similar prevederilor alin. (3), autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare pentru dezafectarea constructiilor din proprietatea privata a persoanelor fizice si/sau juridice, care pun in pericol siguranta publica, se face:
    - la cererea proprietarului;
    - ca urmare a dispozitiei primarului, care va notifica proprietarului responsabilitatea care ii revine acestuia privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, implicit cu privire la siguranta publica, precum si faptul de a-i fi fost emisa autorizatia de desfiintare, inclusiv dispozitiile legale cu privire la obligatiile titularului autorizatiei de a o pune in aplicare si de a intocmi documentatia necesara autorizarii (pana la finalizarea lucrarilor).
    Art. 15
    Lucrari care se excepteaza de la autorizare
    (1) Se excepteaza de la autorizare categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 8 alin. (1) din Lege.
    (2) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Lege, daca lucrarile prevazute la alin. (1) se executa la constructiile reprezentand monumente istorice, nu se aplica exceptarea de la autorizare, fiind obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

    CAP. 2
    Documentele autorizarii

    SECTIUNEA 1
    Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare

    Art. 16
    Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
    (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent urmatoarele:
    - cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
    - plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;
    - extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
    - documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
    (2) Conform Precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere.
    (3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu exceptia prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciara.
    (4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se interzice solicitarea de catre emitent a elaborarii prealabile a unei documentatii de urbanism pentru imobilul in cauza, precum si a oricaror documentatii de definire a scopului solicitarii.
    (5) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
    Art. 17
    Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
    b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
    c) certificatul de urbanism (in copie);
    d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
    e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
    f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
    g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
    h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
    i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
    (2) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;
    b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
    c) certificatul de urbanism (in copie);
    d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
    e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
    f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
    g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
    h) certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);
    i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);
    j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
    (3) Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea in vedere si urmatoarele:
    - in situatia in care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) - piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
    - in situatia in care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigura plata taxelor la o singura casierie, se admite prezentarea unui singur document de plata echivalent taxelor comasate (in copie);
    - se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare).

    SECTIUNEA a 2-a
    Avize si acorduri necesare in procesul de autorizare

    Art. 18
    Avizul primarului
    (1) In situatia in care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta presedintelui consiliului judetean, este necesar avizul favorabil al primarului unitatii administrativ-teritoriale in al carei teritoriu este situat imobilul in cauza.
    (2) Avizul primarului se emite o singura data, la certificatul de urbanism, si este valabil:
    a) numai pentru certificatul de urbanism, daca scopul declarat de solicitant este pentru:
    - operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (vanzare-cumparare, concesiune, cesiune, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiune etc.);
    - cereri in justitie etc.;
    b) pentru certificatul de urbanism si pentru autorizatia de construire/desfiintare, in situatia in care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ori pentru adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.
    (3) Presedintele consiliului judetean are obligatia de a solicita avizul primarului in termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii, utilizand formularul-model F.2.
    (4) Primarul va emite avizul in termen de 5 zile de la primirea solicitarii, utilizand formularul-model F.3.
    (5) Pentru municipiul Bucuresti procedura de informare ori de avizare, dupa caz, se stabileste prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti potrivit legii.
    Art. 19
    Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean
    (1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean este obligatoriu in situatiile in care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta primarilor:
    - de comune (imobilul este situat in intravilanul localitatilor componente);
    - de orase sau de municipii, in situatia in care in cadrul primariilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii.
    (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean se inainteaza de primar, impreuna cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizatie de construire/desfiintare, dupa caz, redactata de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul primariei, in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii solicitantului, utilizand formularul-model F.4.
    (3) Arhitectul-sef al judetului, in calitate de sef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate, scop in care va utiliza formularul-model F.11 si va aplica stampila consiliului judetean (individualizata pentru functia de arhitect-sef) dupa cum urmeaza:
    a) pentru certificatele de urbanism, in termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitarii;
    b) pentru autorizatiile de construire/desfiintare, in termen de maximum 15 zile, impreuna cu acordul unic.
    Art. 20
    Fisele tehnice
    (1) Fisele tehnice sunt actele cuprinzand elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare in vederea emiterii acordului unic - pe baza carora se elibereaza avizul administratorilor/furnizorilor de utilitati, precum si al institutiilor descentralizate prevazute de Lege, dupa caz.
    (2) Fisele tehnice completate de proiectant se depun la emitent, impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C., P.A.D., dupa caz), in vederea avizarii furnizarii de utilitati urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum si pentru prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
    (3) Fisele tehnice-model sunt prezentate in formularele F.8.1 - F.8.5.
    (4) Definitivarea continutului formularului "Fisa tehnica" specific fiecarui domeniu se face prin grija autoritatii administratiei publice locale (emitentul autorizatiilor) si a tuturor avizatorilor interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza:
    a) fisa tehnica-model pentru avizarea furnizarii de utilitati urbane (formular-model F.8.1) se definitiveaza astfel:
    - in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice emitentii vor solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii administrativ-teritoriale) definitivarea fiselor tehnice, scop in care vor transmite cate un exemplar al fisei tehnice-model in vederea completarii acestuia;
    - in termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa si vor definitiva fisa tehnica-model prin inscrierea in rubricile rezervate a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, astfel:
        - baza legala care se aplica in domeniu;
        - continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare;
        - date privind taxa de avizare (baza legala si modalitatea de achitare);
    - dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele fiselor tehnice definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor, o data cu certificatul de urbanism, pentru utilizare in faza de proiectare si de pregatire a autorizarii;
    b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei (formularele-model F.8.2 - F.8.5) se vor transmite institutiilor avizatoare, prin grija emitentului, in vederea completarii continutului-cadru al acestora cu alte date si cerinte specifice (de pe plan local), dupa care acestea se returneaza emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor, o data cu certificatul de urbanism, pentru utilizare in faza de proiectare si de pregatire a autorizarii.
    (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, o data cu certificatul de urbanism, numai in situatia in care certificatul de urbanism se solicita pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare.
    (6) Prin grija reprezentantului avizatorului in Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza "Certificat de urbanism", fisele tehnice definitivate se completeaza la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu conditiile de asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. Dupa completare fisele tehnice (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza la certificatul de urbanism, datele continute constituind elementele de tema necesare proiectantului in vederea intocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.
    (7) In vederea autorizarii proiectantul are obligatia de a completa fisele tehnice, pe propria raspundere, cu datele proiectului si in conformitate cu cerintele fiecarui avizator, precum si de a le anexa la documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
    (8) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilitati urbane, precum si institutiile descentralizate prevazute de Lege vor analiza datele inscrise de proiectant in fisele tehnice si vor emite avizul lor cu/fara conditii, procedand dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care avizul favorabil este exprimat cu conditii, avizatorul va mentiona in scris modalitatile de rezolvare a acestora in beneficiul realizarii investitiei;
    b) in situatia in care unul sau mai multi avizatori precizeaza in fisele tehnice conditii de natura sa aduca modificari de solutii fata de documentatia supusa avizarii (care nu pot fi rezolvate in termenul legal de analiza a documentatiei depuse), aceasta se returneaza (cu data si numar de inregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situatie in care termenul de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare va curge din momentul redepunerii documentatiei completate.
    (9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/si furnizori de utilitati urbane, precum si institutiile prevazute de Lege) continutul fiselor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.
    Art. 21
    Acordul unic
    (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din subordinea arhitectului-sef, insumand avizele si acordurile favorabile - exprimate prin fisele tehnice - pentru utilitatile urbane, precum si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor (obtinute de autoritatile de pe plan local).
    (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice avizate favorabil.
    (3) In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare.
    (4) Acordul unic se emite si in situatia in care emitentul autorizatiei de construire/desfiintare este primarul comunei, orasului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. In aceasta situatie acordul unic se emite de catre presedintele consiliului judetean si de arhitectul-sef al judetului.
    Art. 22
    Avize si acorduri ale organismelor centrale
    (1) In cazul autorizarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit tip de restrictie, obtinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor - centrale sau descentralizate - care au instituit restrictiile este in obligatia solicitantului. In acest scop solicitantul va depune documentatiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, in timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor mentionate, inaintea depunerii cererii de autorizare, urmand a le anexa la documentatia P.A.C./P.A.D./P.O.E., dupa caz.
    (2) In zonele in care s-a instituit un anumit tip de restrictie, potrivit legii, ori daca natura investitiei o impune, organismele centrale sau, dupa caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri, dupa cum urmeaza:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor emite:
    - avizul comun, impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in cazul autorizarii executarii lucrarilor de orice natura la cladirile reprezentand monumente istorice si la cele din zonele lor de protectie, cuprinse in listele aprobate, potrivit legii;
    - avizul comisiei de specialitate pentru autorizarea lacaselor de cult si a anexelor acestora;
    b) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, precum si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in cazul autorizarii lucrarilor in arii naturale protejate;
    c) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in cazul autorizarii lucrarilor in zonele de siguranta si de protectie ale infrastructurilor de transport public si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie;
    d) Ministerul Apararii Nationale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, in cazul autorizarii lucrarilor situate in zona de protectie a obiectivelor cu caracter special;
    e) alte organisme care gestioneaza un alt tip de restrictie.
    (3) Inspectoratul de Stat in Constructii, prin inspectoratele teritoriale, emite acordul pentru lucrari de interventii la constructiile existente, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (4) Pentru obtinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale, cerute in mod expres prin certificatul de urbanism, obligatie a solicitantului, acesta va depune documentatiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, in timp util obtinerii acestora, anterior datei depunerii intregii documentatii in vederea autorizarii executiei lucrarilor.
    (5) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii au obligatia de a le emite solicitantului in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procesul de autorizare

    Art. 23
    Intocmirea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C. si P.A.D.
    (1) Documentatiile tehnice pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare vor contine:
    a) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. sau Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., dupa caz, este extras din proiectul tehnic elaborat pentru executia lucrarilor (care nu se prezinta la autorizare), astfel:
    - se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, potrivit prevederilor art. 6^2 din Lege si in baza continutului-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege;
    - se verifica, in conditiile legii, de verificatori de proiecte atestati;
    - in situatia in care se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, se prezinta si piesele - scrise si desenate - specifice Proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.);
    b) avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in certificatul de urbanism, cuprind:
    - fisele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului, intocmite de proiectantul lucrarilor;
    - avizele si acordurile specifice obtinute prin grija solicitantului (in copie);
    c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - dupa caz.
    (2) In vederea simplificarii procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C., P.A.D.), cu continut simplificat in raport cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege, pentru urmatoarele tipuri de constructii, situate in afara zonelor de protectie ale monumentelor istorice:
    a) locuinte individuale in mediul rural: resedinte principale, realizate din fondurile persoanelor fizice, cu regim de inaltime P, P+1E, avand suprafetele minimale prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, majorate cu maximum 20%;
    b) anexe gospodaresti ale locuintelor: imprejmuiri si bucatarii de vara; grajduri pentru animale mari; hambare, fanare, patule; magazii, soproane, garaje; spatii pentru activitati mestesugaresti, de prelucrare secundara a produselor agricole si silvice, care alcatuiesc impreuna cu locuinta o unitate functionala distincta; fantani individuale, WC-uri uscate sau tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid si gazos;
    c) racorduri si bransamente la utilitati;
    d) anexe ale exploatatiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentru animale, platforme de furaje, patule, imprejmuiri de pasuni, spatii de cazare temporara pe timpul campaniilor agricole;
    e) constructii provizorii cu utilizare temporara: targuri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, constructii temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase etc.), tabere de corturi si rulote.
    (3) Continutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor [pe tipuri de constructii, astfel cum sunt prevazute la alin. (2)] - piese scrise si desenate - este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, iar in functie de importanta si complexitatea investitiei si respectandu-se obligativitatea prezentarii pieselor prevazute de Lege si de prezentele norme metodologice, in cadrul proiectului de autorizare se poate opta pentru:
    a) alegerea scarii de redactare a pieselor desenate intre 1:50 si 1:100 (de exemplu, la investitii de amploare scara planselor de arhitectura poate sa fie 1:100 la redactarea proiectului de autorizare si 1:50 pentru proiectul tehnic necesar executiei). In cazul investitiilor de mare amploare, planul de ansamblu poate fi redactat la scara 1:200 - 1:500;
    b) gruparea pieselor desenate pe categorii pe minimul de planse necesare, pentru constructiile de mica amploare;
    c) incadrarea in zona sau in localitate a investitiei propuse poate sa fie prezentata in medalion pe planul de situatie;
    d) se admite ca valoarea care se ia in calcul pentru stabilirea taxei de autorizare sa se determine in baza unui deviz simplificat elaborat pe baza de indici, cu respectarea structurii Devizului general al investitiei - cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza", partea I.*)
    (4) Investitorul impreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic (a carui existenta pe santier este obligatorie de la inceperea lucrarilor de executie) si de a face dovada ca intre acesta si proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - exista concordanta tehnica.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica in mod corespunzator prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

    Art. 24
    Completarea fiselor tehnice
    (1) Formularele fiselor tehnice definitivate, astfel cum au fost mentionate la art. 20 alin. (4) din prezentele norme metodologice, se pun la dispozitie solicitantului, contra cost, de catre emitentul certificatului de urbanism (care va emite si autorizatia de construire/desfiintare).
    (2) Fisele tehnice se completeaza de proiectant si se depun o data cu documentatia necesara autorizarii, cuprinzand:
    - date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilitati (necesar de consumuri, evacuari etc.), dupa caz: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze, alimentare cu caldura, telecomunicatii;
    - date necesare obtinerii avizului/acordului din partea institutiilor descentralizate privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
    (3) In situatia in care in zona de amplasament nu exista utilitati sau capacitatea acestora este insuficienta pentru necesarul investitiei, fisele tehnice vor putea fi completate cu studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilitati la emiterea certificatului de urbanism) prin care sa se propuna solutii alternative in beneficiul realizarii investitiei.
    (4) Fisele tehnice insotite, dupa caz, de documentatiile necesare trebuie sa permita emitentilor de avize/acorduri identificarea imobilelor, in vederea analizarii si emiterii avizelor privind racordarea solicitata.
    Art. 25
    Obtinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale
    (1) Avizele specifice ale organismelor centrale, mentionate la art. 22 din prezentele norme metodologice, se obtin de catre solicitant potrivit cerintelor inscrise in certificatul de urbanism.
    (2) Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea organismelor centrale, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, dupa caz). Dupa avizare documentatiile prezentate pot fi restituite sau se pastreaza in arhiva avizatorului.
    Art. 26
    Competente de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
    (1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, precum si proiectele tehnice din care sunt extrase se elaboreaza exclusiv de proiectanti cu pregatire in domeniul arhitecturii si constructiilor (arhitecti, ingineri, conductori-arhitecti, subingineri, tehnicieni), constituiti in acest scop in colective tehnice de specialitate.
    (2) In conditiile prevederilor alin. (1), in vederea aplicabilitatii lor, proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se semneaza, respectiv se insusesc, dupa caz, numai de cadre tehnice cu pregatire superioara in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
    a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
    b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor si pentru instalatiile aferente acestora;
    c) de conductor-arhitect si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
    (3) Potrivit prevederilor art. 6^2 coroborate cu dispozitiile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, este interzisa intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru executia lucrarilor, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre persoane care nu au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman - institutii de invatamant superior de specialitate, in domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor.
    (4) In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii contrar prevederilor alin. (2) de mai sus constituie infractiune.
    (5) Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati, solicitantul avand obligatia de a face dovada efectuarii verificarii.
    (6) In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, arhitectii si conductorii-arhitecti cu drept de semnatura sunt obligati sa aplice parafa cu numarul de ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor, potrivit legii, incepand cu data de 18 iunie 2002.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare

    SECTIUNEA 1
    Certificatul de urbanism

    Art. 27
    Definire
    (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
    (2) In lipsa cadastrului general, respectiv a informatiilor de Carte funciara, prin certificatul de urbanism emitentul garanteaza numai cu privire la informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, in conditiile legii.
    (3) Pentru aceeasi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora in raport cu proprietatea asupra parcelei. In aceasta situatie certificatele de urbanism urmeaza a avea acelasi continut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului) pentru toti solicitantii.
    Art. 28
    Solicitantul certificatului de urbanism
    (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la un imobil - teren si/sau constructii.
    (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciara.
    Art. 29
    Cerinte urbanistice
    (1) Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se afla imobilul, precum si ale altor reglementari din domeniu.
    (2) In cazul in care scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului (functiune, accesibilitate, relatii de vecinatate etc.) nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori daca particularitatile amplasamentului (suprafata neconstruibila ca urmare a unor interdictii, servituti sau a unor zone de protectie a dotarilor de infrastructura, rezerve de teren pentru investitii de interes public etc.) nu permit realizarea investitiei, certificatul de urbanism se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii emiterii unei autorizatii de construire pentru obiectivul propus.
    (3) In situatii deosebite, in functie de conditiile specifice de amplasament (pozitia terenului in ansamblul localitatii ori al teritoriului) si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii si daca prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeaza suficiente elemente necesare autorizarii ori daca se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
    a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dupa caz, urmand ca, dupa aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate in cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; in certificatul de urbanism se va face mentiunea ca proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C.) se va putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia;
    b) completarea, dupa caz, a documentatiilor care insotesc cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire cu urmatoarele studii, avize, expertize:
    - studii de specialitate: de circulatie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului;
    - avize de la organismele competente pentru zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa etc.);
    - expertize tehnice.
    (4) Pentru lucrari la constructiile existente (reparatii, consolidari, schimbari de destinatie a spatiilor interioare etc.), daca prin acestea nu se aduc modificari de natura urbanistica cladirilor ori daca noua functiune este compatibila cu reglementarile urbanistice ale zonei, nu este necesara intocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dupa caz.
    Art. 30
    Scopul emiterii certificatului de urbanism
    (1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, precum si in vederea desfiintarii constructiilor.
    (2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de urbanism se mai emite si pentru:
    - concesionarea de terenuri;
    - adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de "studiu de fezabilitate";
    - cereri in justitie;
    - alte scopuri, atunci cand operatiunile respective o impun.
    (3) Operatiunile juridice avand ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau imparteala, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituti de trecere, precum si instrainarea unui teren destinat constructiilor se indeplinesc numai in forma autentica si cu obtinerea prealabila a certificatului de urbanism. Operatiunile juridice sus-mentionate, indeplinite fara respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.
    Art. 31
    Depunerea documentatiei
    (1) In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depuna la emitent actele mentionate la art. 16 din prezentele norme metodologice.
    (2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procura, contra cost, de la emitent si se completeaza cu datele solicitate.
    (3) La depunerea cererii-tip emitentul comunica solicitantului cuantumul taxei necesare eliberarii certificatului de urbanism, calculata potrivit reglementarilor in vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul avand obligatia de a achita taxa de indata si de a prezenta copia de pe documentul de plata.
    Art. 32
    Verificarea continutului documentatiei
    (1) Verificarea continutului documentatiei depuse de solicitant pentru obtinerea certificatului de urbanism se efectueaza in cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate in cadrul consiliului judetean sau al primariei, dupa caz, constatandu-se daca:
    - cererea este corect adresata emitentului abilitat (presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau primarul, conform competentelor de emitere stabilite de Lege);
    - cererea-tip este completata corect;
    - elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit Precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism";
    - este precizat (declarat) scopul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
    - exista documentul de plata a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.
    (2) Documentatia incompleta ori nerelevanta sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returneaza solicitantului in vederea refacerii, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare completarii.
    (3) In aceasta situatie, termenul prevazut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentatiei complete.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) taxa incasata nu se restituie, urmand sa fie utilizata pentru eliberarea certificatului de urbanism dupa depunerea documentatiei complete.
    Art. 33
    Redactarea certificatului de urbanism
    (1) Certificatul de urbanism se redacteaza de emitent, ca urmare a analizarii cererii si a documentatiei complete, in deplina concordanta cu situatia reala din teren la data solicitarii.
    (2) Certificatul de urbanism se redacteaza de emitent, utilizandu-se formularele-model F.6.1 - F.6.4 (corespunzator autoritatii emitente), facandu-se specificarile necesare privind:
    - mentionarea regimului juridic, economic si tehnic al imobilului;
    - incadrarea/neincadrarea lucrarilor in prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate si, in functie de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizarii lucrarilor solicitate prin cerere;
    - mentionarea avizelor si acordurilor care trebuie sa insoteasca proiectul de autorizare, atat cele care se obtin pe plan local de catre emitentul autorizatiei de construire, in cadrul acordului unic, cat si cele care se obtin pe plan central si care urmeaza sa fie obtinute prin grija solicitantului;
    - intocmirea, dupa caz, a unor documentatii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care sa justifice solutia urbanistica propusa sau sa modifice reglementarile urbanistice existente pentru zona de amplasament, dupa caz, conform celor mentionate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
    (3) Certificatul de urbanism va fi insotit de planul de situatie depus de solicitant, pe care emitentul va mentiona limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentatiile de urbanism.
    (4) In certificatul de urbanism se vor inscrie informatiile cunoscute de emitent, la data elaborarii, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, dupa cum urmeaza:
    a) Regimul juridic:
    - situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia;
    - natura proprietatii sau titlul asupra imobilului;
    - servitutile care greveaza asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate publica;
    - includerea imobilului in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora, dupa caz.
    b) Regimul economic:
    - folosinta actuala;
    - destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;
    - reglementari ale administratiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului;
    - alte prevederi rezultate din hotararile consiliului local sau judetean asupra zonei in care se afla imobilul.
    c) Regimul tehnic:
    - informatii extrase din documentatiile de urbanism si/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, dupa caz, precum si in situatia in care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zona protejata, interdictii temporare sau definitive de construire); in functie de complexitatea si de volumul informatiilor, acestea se vor putea prezenta si in anexa la certificatul de urbanism;
    - regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente;
    - retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine;
    - inaltimea maxima a constructiilor (totala, la cornisa, la coama, dupa caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atat in numar de niveluri, cat si in dimensiuni reale (metri);
    - procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafata de teren corespunzatoare zonei din parcela care face obiectul solicitarii;
    - echiparea cu utilitati existente si necesare (apa, canalizare, gaze, energie electrica, energie termica, telecomunicatii, transport urban etc.);
    - circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare;
    - dimensiunile si suprafetele minime si/sau maxime ale parcelelor (in cazul proiectelor de parcelare);
    - elemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor in raport cu imobilele invecinate, precum si alte prevederi extrase din documentatii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, dupa caz;
    - necesitatea elaborarii unei documentatii de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., in conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
    (5) In vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care acestia vor solicita in mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate in cadrul consiliului judetean.
    (6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabileste avizele si acordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor, dupa cum urmeaza:
    a) Avize si/sau acorduri obtinute pe plan local, prin grija emitentului autorizatiei, pe baza fiselor tehnice si care se includ in acordul unic pentru:
    a.1) utilitatile urbane, in vederea avizarii racordarii investitiei la utilitatile urbane necesare functionarii acesteia, inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilitati urbane, in functie de existenta acestora si de relatia posibila cu investitia;
    a.2) prevenirea si stingerea incendiilor, aparare civila, protectia mediului si sanatate publica, dupa caz, pe baza de documentatii de aviz elaborate de proiectant conform reglementarilor legale in vigoare pentru fiecare cerinta.
    b) Avize si/sau acorduri obtinute prin grija solicitantului:
    b.1) avize specifice:
    - avizele necesare pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei emise de: Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Apararii Nationale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., Autoritatea Aeronautica Civila Romana ori de alte organisme ale administratiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare, in functie de relatia posibila cu investitia;
    - avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant), altul decat verificatorul de proiect pentru cerinta Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrarile de sustinere a excavatiilor si a infrastructurii la constructiile care necesita executarea de excavatii cu adancime de 6,0 metri sau mai mare;
    - avizul comun al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al Ministerului Culturii si Cultelor, emis la documentatiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protectie ale acestora, va fi utilizat si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
    b.2) acordul Inspectoratului de Stat in Constructii pentru:
    - interventiile asupra constructiilor, determinate de necesitatea eliminarii efectelor actiunilor accidentale (naturale), in vederea aducerii acestora la un nivel corespunzator cerintelor de calitate a constructiilor (lucrari de sustineri provizorii, consolidari, reconstruire integrala sau partiala a constructiei etc.);
    - interventiile determinate de actiuni ale omului asupra constructiilor, ce urmeaza sa se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, in vederea schimbarii de destinatie, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicarii nivelului performantelor initiale (transformari, completari sau inlocuiri ale unor parti de constructie, extinderi sau supraetajari, modernizari sau reabilitari);
    b.3) avizul proiectantului initial al cladirii sau expertiza tehnica elaborata de un expert tehnic atestat, in cazul lucrarilor care se executa la constructii existente;
    b.4) acordul vecinilor (exprimat in forma autentica), care se solicita in urmatoarele situatii:
    - in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi de construire impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate;
    - in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
    - pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei cladirilor colective de locuinte existente sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.).
In cazul interventiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea cladirilor colective de orice fel (cu mai multi proprietari in acelasi imobil), in situatia in care unii proprietari nu isi dau acordul, in vederea urgentarii autorizarii si a demararii lucrarilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinita de hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii.
    (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a inscrie scopul utilizarii actului, in conformitate cu declaratia solicitantului.
    (8) In cazul in care scopul pentru care se solicita eliberarea certificatului de urbanism nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se elibereaza cu mentionarea incompatibilitatilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizarii obiectivului de investitii.
    (9) Certificatul de urbanism se completeaza, utilizandu-se formularele-model F.6.1 - F.6.4, dupa cum urmeaza:
    - pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, precum si in situatia respingerii solicitarii, formularul se completeaza pana la pct. 3 inclusiv;
    - pentru celelalte situatii se completeaza in totalitate, cu exceptia cererii in justitie pentru care se va completa in functie de cerintele acesteia.
    (10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificarii imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplica stampila-model "Anexa la Certificatul de urbanism nr. ..." prezentata in formularul-model F.15.
    (11) In vederea autorizarii executarii lucrarilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de executie, contractul pe baza caruia se executa lucrarile, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administratiei Domeniului Public/Administratiei Strazilor, avizele administratorilor/furnizorilor de retele, dupa caz, avizul Comisiei de coordonare retele (pentru extinderi).
    Art. 34
    Semnarea certificatului de urbanism
    (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semneaza de aceeasi autoritate abilitata sa emita autorizatia de construire/desfiintare:
    - presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, dupa caz;
    - secretarul general, respectiv de secretar;
    - arhitectul-sef (acolo unde nu este instituita functia de arhitect-sef, se semneaza de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.
    (3) In conditiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, intrucat delegarea de catre primar si presedintele consiliului judetean a competentelor de emitere a autorizatiilor este interzisa, in mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplica si la emiterea certificatelor de urbanism.
    (4) In absenta semnatarilor de drept mentionati la alin. (1) certificatul de urbanism se semneaza de catre inlocuitorii de drept ai acestora, imputerniciti in acest scop, potrivit prevederilor legale.
    Art. 35
    Inregistrarea certificatului de urbanism
    (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a institui un registru de evidenta a certificatelor de urbanism, in care acestea sunt inscrise in ordinea emiterii, numarul certificatului avand corespondent in numarul de inregistrare a cererii.
    (2) In Registrul de evidenta a certificatelor de urbanism se inscriu datele privind: adresa imobilului, numele si prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitata si valabilitatea certificatului de urbanism.
    (3) Pentru certificatele de urbanism emise in conditiile art. 29 alin. (3) si (4) din prezentele norme metodologice, autoritatile administratiei publice au obligatia de a organiza evidenta acestora.
    Art. 36
    Eliberarea certificatului de urbanism
    (1) Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului direct sau prin posta (cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire), in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii. In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare pentru utilitatile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate in judete sau in municipiul Bucuresti, in vederea emiterii acordului unic.
    (2) In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in vederea autorizarii. In acest scop societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa transmita acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati - conform reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea trebuie achitate.
    (3) In situatia in care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al municipiului Bucuresti, o copie de pe acesta va fi transmisa spre stiinta primariei interesate.
    (4) In situatia in care certificatul de urbanism este emis de primar, in baza avizului structurii de specialitate a consiliului judetean, o copie de pe acesta va fi transmisa spre stiinta consiliului judetean.
    (5) In situatia in care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti, o copie de pe acesta va fi transmisa spre stiinta Primariei Municipiului Bucuresti.
    Art. 37
    Valabilitatea certificatului de urbanism
    (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezinta intervalul de timp acordat solicitantului in vederea utilizarii acestuia in scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii.
    (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 de luni de la data emiterii, in functie de:
    - complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;
    - scopul pentru care a fost solicitat;
    - mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.
    Art. 38
    Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
    (1) Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se poate face de catre emitent, la cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii, pentru o perioada de maximum 12 luni.
    (2) Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) insotita de certificatul de urbanism emis, in original.
    (3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singura data, cu maximum 12 luni, dupa care va fi necesar un nou certificat de urbanism.
    (4) O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.
    Art. 39
    Asigurarea caracterului public
    (1) Lista certificatelor de urbanism este publica.
    (2) Lista se afiseaza lunar la sediul emitentului si va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise in luna precedenta (in ordinea eliberarii), cu mentionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor si prenumelor solicitantilor, precum si a scopului pentru care acestea au fost eliberate.
    (3) Documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitantilor certificatelor de urbanism.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autorizatia de construire/desfiintare

    Art. 40
    Definire
    (1) Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale - judetene, municipale, orasenesti sau comunale, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor.
    (2) Autorizatia de construire/desfiintare se elaboreaza in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerintelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si de avizele/acordurile exprimate.
    (3) Autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru categoriile de lucrari precizate de solicitant in cererea de autorizare, stabilite in conformitate cu prevederile Legii si detaliate in Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - formularul-model F.9.
    (4) In conditiile Legii nu se emit autorizatii provizorii sau cu conditia indeplinirii ulterioare a unor cerinte referitoare la documentatia depusa (obtinerea de avize si acorduri, completari sau modificari in piesele scrise si desenate etc.), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (13) din Lege.
    (5) Prin autorizatia de construire pentru constructiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acorda provizoratul, precum si consecintele care decurg din incetarea acestuia.
    Art. 41
    Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).
    (2) Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridica autorizata, care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.
    (3) In cazul in care autoritatile administratiei publice locale se asociaza, finanteaza sau realizeaza obiective de interes public pe terenuri aflate in proprietatea judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor:
    a) pentru domeniul public este necesara dovada inregistrarii acestuia in inventarele bunurilor care alcatuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si in Cartea funciara;
    b) pentru domeniul privat este necesara dovada inregistrarii acestuia ca bun privat in Cartea funciara.
    (4) Procedura de inregistrare a terenurilor este stabilita de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, si in actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Art. 42
    Depunerea documentatiei
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul trebuie sa se adreseze autoritatii administratiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si sa depuna o documentatie cuprinzand toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice.
    (2) O data cu depunerea cererii de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare, solicitantul, detinator al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecatoresti. In lipsa acestei declaratii documentatia nu se accepta la autorizare si se restituie imediat solicitantului.
    (3) Documentatia prezentata va fi preluata si inregistrata la ghiseul emitentului care va comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizatiei, calculata potrivit prevederilor art. 69, 71 si 72 din prezentele norme metodologice, acesta avand obligatia de a o achita de indata.
    Art. 43
    Verificarea continutului documentatiei depuse
    (1) Structurile de specialitate organizate in cadrul consiliilor judetene, Primariei Municipiului Bucuresti si primariilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si oraselor, precum si persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor comunale au obligatia de a verifica daca documentatia este completa, constatand daca:
    - cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale abilitate, potrivit legii, sa emita autorizatia;
    - formularul cererii si anexa sunt completate corespunzator;
    - certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
    - exista dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau constructiilor;
    - exista declaratia privind inexistenta pe rolul instantei de judecata a unui litigiu privind imobilul;
    - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. sau de desfiintare - P.A.D., dupa caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice;
    - exista fisele tehnice completate si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenta de obtinere a emitentului;
    - exista avizele si acordurile favorabile sau studiile, dupa caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decat cele necesare emiterii acordului unic;
    - exista referatele de verificare a proiectului si, dupa caz, referatele de expertizare tehnica;
    - se face dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum si a taxei de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare.
    (2) In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, aceasta se returneaza solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia. In aceasta situatie termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizatiei curge de la data depunerii documentatiei complete.
    (3) In situatia prezentarii unei documentatii complete, fisele tehnice si, dupa caz, documentatiile pentru avize, care sunt in competenta de obtinere a emitentului autorizatiei, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevazute de Lege si mentionate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate.
    (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizatii pe baza unei verificari superficiale sau partinitoare revine, in egala masura, atat semnatarilor autorizatiei, cat si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentatia.
    (5) Taxa pentru autorizare nu se restituie in cazul returnarii documentatiei in conditiile prevederilor alin. (2), urmand sa fie utilizata pentru emiterea autorizatiei in situatia prezentarii documentatiei complete.
    Art. 44
    Obtinerea avizelor si acordurilor din competenta emitentului
    (1) In vederea emiterii acordului unic, pe langa avizele de utilitati urbane, emitentul are obligatia sa obtina avizele si acordurile privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
    (2) Avizele si acordurile prevazute la alin. (1) se emit de institutiile descentralizate, conform legii, pe fisele tehnice specifice fiecarui avizator, completate si depuse de catre solicitant la emitentul autorizatiei de construire/desfiintare, dupa cum urmeaza:
    a) documentatia pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor se va intocmi in conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrari care se supun autorizarii pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt enumerate in Hotararea Guvernului nr. 571/1998. Documentatia va trebui sa contina cererea-tip in doua exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse in doua exemplare, certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare, documentatia tehnica cuprinzand piese scrise si desenate, in care sunt incluse masurile de prevenire si de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cate un exemplar din cerere, opis, aviz si, dupa caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate isi pierd valabilitatea daca in termen de 2 ani nu au fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica;
    b) documentatia pentru solicitarea avizului de aparare civila se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apararii nationale nr. M46/1997 si ale Deciziei primului-ministru al Romaniei nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi. Documentatia va trebui sa contina, in copie, certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectura al celui mai de jos nivel si sectiunea caracteristica, in doua exemplare, memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea doua putand fi comasate) - formularul-model F.8.3;
    c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protectia mediului se elibereaza pentru lucrarile cu impact asupra mediului, prevazute in anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, precum si pentru lucrarile cu impact redus asupra mediului. Continutul documentatiilor aferente pe tipuri de lucrari/constructii este stabilit in fisa tehnica pentru obtinerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). In situatia solicitarii acordului de mediu pentru lucrari/constructii ce necesita studiu de impact, documentatia prezentata va fi insotita de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiza tehnica organizat in cadrul inspectoratului teritorial de protectia mediului. In situatia solicitarii avizului de gospodarire a apelor, necesar asigurarii resursei de apa, solicitantul se va adresa unitatii teritoriale competente de gospodarire a apelor, in baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentatia prezentata va fi insotita de avizul respectiv;
    d) documentatia pentru avizul sanitar se va intocmi in conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice. Documentatia va contine certificatul de urbanism cu planurile anexa vizate spre neschimbare, memoriu tehnic insotit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor functionale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apa potabila, colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide, masuri pentru combaterea poluarii, pentru protectia sanitara, pentru realizarea unor circuite functionale corecte, precum si, dupa caz, certificatul de inmatriculare, codul fiscal, hotararea judecatoreasca definitiva, actul constitutiv al societatii, autorizatia de exercitare a unei activitati independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei se va elabora si se va depune un studiu de impact asupra starii de sanatate, efectuat de catre persoane fizice sau juridice atestate.
    Art. 45
    Examinarea si avizarea documentatiei
    (1) Examinarea documentatiei depuse, care se efectueaza de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) sau de desfiintare (P.A.D.), dupa caz, precum si a datelor inscrise in anexa la cerere si consta in examinarea modului in care sunt respectate:
    - datele si conditiile cerute prin certificatul de urbanism;
    - reglementarile cu privire la intocmirea si continutul proiectului supus autorizarii, astfel cum rezulta din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;
    - prevederile cu privire la abilitarea proiectantilor pentru semnarea documentatiilor, conform dispozitiilor:
        - art. 6^1 din Lege;
        - Legii nr. 184/2001;
    - prevederile cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati potrivit Legii nr. 10/1995 si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru asigurarea cerintelor de calitate a proiectului;
    - introducerea conditiilor din avizele si acordurile favorabile obtinute, altele decat cele necesare emiterii acordului unic, precum si din studiile, dupa caz, cerute prin certificatul de urbanism.
    (2) Pentru emiterea acordului unic documentatia verificata conform alin. (1) se promoveaza spre analiza si avizare in Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).
    (3) Avizarea documentatiei se face de catre Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) in termen de maximum 15 zile de la primirea documentatiei si cuprinde doua etape:
    a) Analiza pe specialitati a fiselor tehnice pentru utilitatile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor
    In aceasta etapa membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispozitie spre analiza fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupa caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, dupa caz, poate fi convocat si are obligatia de a se prezenta la sediul emitentului unde functioneaza Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizarii si/sau pentru a introduce corectiile necesare in documentatie.
    b) Analiza in plen
    In aceasta etapa Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitata sa emita acordul unic, daca se constata ca se intrunesc cumulativ toate exigentele privind:
    - avizarea furnizarii utilitatilor urbane potrivit continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
    - cerintele avizelor/acordurilor date de institutiile descentralizate, obtinute prin grija emitentului;
    - celelalte acorduri si avize din competenta de obtinere a solicitantului.
In situatia in care furnizorul/administratorul de utilitati nu poate asigura capacitatile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva in scris. Furnizorul/administratorul de utilitati are obligatia de a sugera in scris modalitatile de rezolvare in beneficiul investitiei.
    (4) Lucrarile Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-sef sau de inlocuitorul de drept al acestuia. La lucrari pot participa ca invitati persoanele interesate in promovarea autorizarii executiei lucrarilor.
    (5) Acordul unic, precum si celelalte avize si acorduri isi extind valabilitatea pe durata valabilitatii autorizatiei (inclusiv a duratei de executie inscrise in autorizatie) sau in cazul prelungirii valabilitatii acesteia.
    (6) In baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizatia de construire/desfiintare.
    (7) Procedura de avizare prezentata in cadrul prezentului articol se aplica de catre:
    - consiliul judetean, Primaria Municipiului Bucuresti, primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, ale municipiilor si oraselor care dispun de structuri de specialitate;
    - consiliul judetean, pentru lucrarile de constructii din competenta de autorizare a primarilor de comune, precum si a primarilor municipiilor si oraselor care nu au constituite structuri de specialitate.
    (8) In situatia in care primariile oraselor si municipiilor nu beneficiaza de structuri de specialitate, dar administreaza unele utilitati urbane (de exemplu: apa, canalizare, energie termica etc.), in vederea obtinerii acordului unic, acestea se vor ingriji sa obtina avizele/acordurile respective pe plan local si sa le trimita structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, urmand ca celelalte avize/acorduri sa fie obtinute la nivel judetean de la administratorii/furnizorii de drept.
    Art. 46
    Emiterea si gestionarea acordului unic
    (1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).
    (2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentatiile depuse pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - care au fost avizate favorabil de avizatori in baza fiselor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic in plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).
    (3) Acordul unic se exprima prin consens in plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semneaza de emitentul autorizatiei de construire/desfiintare - presedintele consiliului judetean sau primar, dupa caz, - si se contrasemneaza de arhitectul-sef.
    (4) Acordul unic se redacteaza utilizandu-se formularul-model F.12, se arhiveaza impreuna cu fisele tehnice continand avizele favorabile si se comunica, dupa caz, autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla imobilul.
    Art. 47
    Redactarea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Autorizatia de construire/desfiintare se redacteaza de structura de specialitate din cadrul administratiei publice judetene, municipale sau orasenesti ori, dupa caz, de persoana cu responsabilitate in domeniile urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1 - F.13.4, dupa caz, cu mentionarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrarilor de constructii autorizate.
    (2) Prin autorizatia de construire/desfiintare emitentul poate impune anumite conditii pentru perioada executarii lucrarilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale si locale, privind:
    a) conditiile de utilizare a domeniului public (accese in zona santierului, stationari ale utilajelor, inchideri de drumuri publice, ocupari temporare de spatii publice, treceri temporare sau sapaturi in spatiile publice, devieri ale circulatiei auto sau pietonale, protectia circulatiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclama etc.);
    b) masurile de protejare a proprietatilor particulare invecinate;
    c) masurile de protectie sanitara si sociala in situatia cazarii unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotari de toate tipurile in cazul unui numar mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitatile existente etc.);
    d) masurile de protectie a mediului pe durata executarii lucrarilor autorizate, precum si in cazul realizarii de investitii in zone care nu dispun de utilitati (in special canalizare, evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc.);
    e) masurile de prevenire si stingere a incendiilor.
    (3) In situatia autorizarii executarii lucrarilor pentru constructii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizatiei de construire/desfiintare (formularul-model F.13.1 - F.13.4) emitentul va face precizari privind obligatiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenta limitata pana la ...", inclusiv precizari privind termenul de incetare a functionarii obiectivului autorizat.
    (4) In situatia in care formularul tipizat nu permite inscrierea tuturor mentiunilor necesare, acestea se vor putea insera intr-o anexa la autorizatie.
    (5) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupa caz) constituie documentul martor al autorizarii, scop in care i se aplica stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" (prezentata in formularul-model F.16) pe toate piesele scrise si desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o data cu autorizatia, iar al doilea exemplar va ramane in arhiva emitentului autorizatiei.
    Art. 48
    Semnarea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Potrivit prevederilor Legii autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre:
    - presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, dupa caz;
    - secretarul general, respectiv de secretar;
    - arhitectul-sef (acolo unde nu este instituita functia de arhitect-sef se semneaza de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare revine semnatarilor acesteia, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
    (2) Lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.
    (3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 si 116 din Legea nr. 215/2001, competentele de emitere a autorizatiilor de catre presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate.
    (4) In absenta semnatarilor de drept mentionati la alin. (1) autorizatiile de construire/desfiintare se semneaza de catre inlocuitorii de drept ai acestora, imputerniciti in acest scop, potrivit prevederilor legale.
    Art. 49
    Inregistrarea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Emitentul autorizatiei de construire/desfiintare are obligatia de a institui un registru de evidenta a autorizatiilor de construire/desfiintare, in care acestea sunt inscrise in ordinea emiterii, numarul autorizatiei avand corespondent in numarul de inregistrare a cererii.
    (2) In Registrul de evidenta a autorizatiilor de construire/desfiintare se inscriu datele privind: adresa imobilului, numele si prenumele solicitantului, lucrarile autorizate, valoarea lucrarilor autorizate, durata de executie si termenul de valabilitate a autorizatiei.
    (3) Pentru autorizatiile de construire/desfiintare emise in conditiile art. 50 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice, autoritatile administratiei publice au obligatia de a organiza evidenta acestora.
    Art. 50
    Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Autorizatia de construire/desfiintare se elibereaza solicitantului, direct sau prin posta (cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire), in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.
    (2) In situatia in care autorizatia de construire/desfiintare este emisa de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al municipiului Bucuresti, o copie de pe aceasta va fi transmisa spre stiinta primariei interesate.
    (3) In situatia in care autorizatia de construire/desfiintare este emisa de primar in baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judetean, o copie de pe aceasta va fi transmisa spre stiinta consiliului judetean.
    (4) In situatia in care autorizatia de construire/desfiintare este emisa de primarul de sector al municipiului Bucuresti, o copie de pe aceasta va fi transmisa spre stiinta Primariei Municipiului Bucuresti.
    Art. 51
    Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Prin autorizatia de construire/desfiintare emitentul stabileste si inscrie in formular:
    a) valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare;
    b) durata de executie a lucrarilor.
    (2) Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se constituie din:
    a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, in interiorul caruia solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile autorizate;
    b) in cazul indeplinirii conditiei specificate la lit. a), de la data anuntata a inceperii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie.
    (3) Durata executarii lucrarilor, care reprezinta timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectiva a lucrarilor de constructii autorizate, se stabileste de catre emitentul autorizatiei de construire/desfiintare, pe baza datelor inscrise in cerere - respectiv in anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. sau de desfiintare - P.A.D., dupa caz. In functie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrarilor, emitentul autorizatiei de construire/desfiintare poate reduce durata executarii lucrarilor fata de cea solicitata prin documentatie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, dupa caz.
    (4) In cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se mentine, cu conditia respectarii in continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire/desfiintare, avizele, acordurile, precum si documentatiile care au stat la baza eliberarii autorizatiei apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.
    Art. 52
    Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral in termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei.
    (2) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se va solicita cu cel putin 15 zile inaintea datei expirarii termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit Legii, o singura data pentru cel mult 12 luni.
    (3) Acordarea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se apreciaza de emitentul acesteia, in baza examinarii cererii in raport cu: interesul public, complexitatea lucrarilor autorizate, stadiul executarii lucrarilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevazute in autorizatie. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se inscrie in originalul autorizatiei initial emise, fara a fi necesara prezentarea unei alte documentatii. In aceasta situatie emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia sa solicitantului, in termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.
    (4) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare reprezinta ultimul termen pentru executarea integrala a lucrarilor.
    Art. 53
    Pierderea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare.
    Emiterea unei noi autorizatii
    (1) Autorizatia de construire/desfiintare isi pierde valabilitatea prin:
    a) neinceperea lucrarilor in termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare ori nefinalizarea acestora conform duratei de executie stabilite prin autorizatie, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii autorizatiei;
    b) nefinalizarea lucrarilor in termenul acordat ca prelungire a valabilitatii autorizatiei;
    c) modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) este necesara emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare.
    (3) In cazul nefinalizarii lucrarilor in termenul acordat prin prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai dupa emiterea, in conditiile legii, a unei noi autorizatii de construire/desfiintare, corespunzator stadiului fizic al realizarii lucrarilor autorizate la data solicitarii, pentru lucrarile de constructii ramase de executat in raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizatiei initiale. In aceasta situatie taxele de autorizare se vor calcula corespunzator valorii lucrarilor ramase de executat.
    (4) In situatia in care valabilitatea autorizatiei de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizatii de construire (in vederea finalizarii lucrarilor ramase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizatie se mentine, cu conditia realizarii constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei initiale.
    (5) In cazul intreruperii executiei pe o perioada indelungata (peste limita de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare), fara luarea masurilor de conservare, potrivit prevederilor legale in vigoare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai dupa emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare, care va avea la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnica a lucrarilor executate, potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii.
    Art. 54
    Asigurarea caracterului public
    (1) Lista autorizatiilor de construire/desfiintare, completata cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public si se afiseaza la sediul emitentului.
    (2) Lista se afiseaza lunar la sediul emitentului si va cuprinde enumerarea autorizatiilor de construire/desfiintare emise in luna precedenta (in ordinea eliberarii), cu mentionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor si prenumelor solicitantilor, precum si a scopului pentru care acestea au fost eliberate.
    (3) Continutul documentatiilor cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora, in baza unui regulament aprobat de autoritatea emitenta.

    CAP. 4
    Alte precizari privind autorizarea

    SECTIUNEA 1
    Situatii speciale in procesul de autorizare

    Art. 55
    Lucrari care nu necesita intocmirea unor documentatii de urbanism pentru autorizare
    Nu este necesara elaborarea prealabila a unor documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrarile prevazute la art. 2 alin. (4) din Lege, din aceasta categorie facand parte, in general, lucrari de reparatii si modernizare la constructiile existente.
    Art. 56
    Autorizarea lucrarilor cu caracter militar
    Autorizarea lucrarilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.
    Art. 57
    Intrarea in legalitate
    (1) Organul de control care a sanctionat contraventional fapta de a se executa lucrari de constructii fara autorizatie sau cu incalcarea dispozitiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Lege, pe langa oprirea executarii lucrarilor, va dispune luarea masurilor necesare pentru incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie, intr-un termen pe care il va stabili prin procesul-verbal.
    (2) Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) si (3) din Lege, autoritatea administratiei publice competenta sa emita autorizatia de construire/desfiintare are obligatia de a analiza modul in care constructia corespunde reglementarilor din documentatiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmand sa dispuna mentinerea, respectiv desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia.
    (3) In situatia in care constructia realizata fara autorizatie de construire intruneste conditiile urbanistice de integrare in cadrul construit preexistent, autoritatea administratiei publice locale competenta poate proceda la emiterea unei autorizatii de construire in vederea intrarii in legalitate, in coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai in baza concluziilor unei expertize tehnice pentru cerinta de calitate A - rezistenta si stabilitate privind starea structurii de rezistenta in stadiul fizic in care se afla constructia.
    Art. 58
    Anularea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Potrivit Legii, anularea autorizatiei de construire/desfiintare emise cu incalcarea prevederilor legale poate fi facuta de catre instantele de contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire/desfiintare poate fi ceruta, in conditiile legii, de partea vatamata, de prefect si de Inspectoratul de Stat in Constructii.
    (2) Prin introducerea actiunii in anulare autorizatia de construire/desfiintare se suspenda, urmand ca instanta sa dispuna oprirea lucrarilor pana la solutionarea pe fond a cauzei.
    (3) In situatia in care suspendarea autorizatiei de construire/desfiintare nu a fost intemeiata, titularul acesteia este indreptatit sa primeasca valoarea prejudiciului adus si a daunelor-interese. In aceasta situatie durata de executie ori valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se prelungeste, de drept, cu perioada in care aceasta a fost suspendata.

    SECTIUNEA a 2-a
    Situatii speciale urbanistice si tehnice

    Art. 59
    Terenuri pentru constructii
    (1) Prin imobil, in conformitate cu prevederile Legii, se intelege teren si/sau constructii.
    (2) Terenurile pentru constructii sunt cuprinse in intravilanul localitatilor si, in functie de destinatie si utilizare, pot fi:
    a) terenuri ocupate - terenurile cu constructii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajarile aferente;
    b) terenuri libere - terenurile fara constructii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajarile aferente;
    c) terenuri aparent libere - terenurile fara cladiri, asigurand functiuni urbane de interes public stabilite si executate in baza prevederilor documentatiilor urbanistice legal aprobate (spatii verzi si de protectie, locuri de joaca pentru copii, trasee ale retelelor tehnico-edilitare subterane - inclusiv zonele de protectie aferente -, rezerve pentru largirea ori modernizarea cailor de comunicatie etc.).
    (3) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2) este permisa numai in stricta corelare cu respectarea functiunilor stabilite prin prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, potrivit legii.
    (4) Terenurile din extravilanul localitatilor pot fi ocupate de retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori de alte lucrari de infrastructura, de constructii pentru combaterea si prevenirea factorilor distructivi de origine naturala (inundatii, alunecari de teren), de anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, precum si de constructii si amenajari speciale.
    Art. 60
    Terenuri destinate construirii, apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
    (1) Concesionarea terenurilor pentru constructii se supune prevederilor Legii nr. 219/1998.
    (2) Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Lege, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a constructiei.
    Art. 61
    Terenuri destinate construirii, apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
    (1) Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Lege, terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se concesioneaza ori, potrivit legii, se inchiriaza sau se administreaza numai in vederea realizarii de constructii ori de obiective de uz si/sau de interes public.
    (2) In conditiile legii, pe terenurile apartinand domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, in interes privat, numai constructii cu caracter provizoriu, autorizate in conditiile Legii, pe amplasamente stabilite in baza reglementarilor documentatiilor urbanistice aprobate prin hotarari ale consiliilor locale.
    Art. 62
    Terenuri destinate construirii, ce se pot concesiona fara licitatie publica
    Terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date in folosinta pe termen limitat, in urmatoarele situatii (potrivit prevederilor art. 12 din Lege):
    a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decat cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;
    b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;
    c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri pana la implinirea varstei de 35 de ani;
    d) pentru stramutarea, potrivit legii, a gospodariilor afectate de dezastre;
    e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune, daca constructiile sunt realizate anterior in regim de concesionare (conform prevederilor art. 10 din Lege), daca terenurile invecinate, datorita suprafetei si dimensiunilor acestora, sunt improprii realizarii de constructii noi independente;
    f) pentru lucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, atunci cand terenul se afla in zona de protectie a acestora, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 63
    Lucrari care se pot executa fara emiterea unei autorizatii suplimentare
    (1) Lucrarile de constructii pentru remedierea deficientelor constatate ca urmare a efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor se pot executa fara a fi necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu conditia ca prin acestea sa nu se aduca modificari la constructie de natura a contraveni prevederilor autorizatiei.
    (2) Lucrarile de desfiintare a unor constructii/lucrari executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanta, se pot executa fara a fi necesara emiterea unei autorizatii de desfiintare.
    Art. 64
    Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare
    (1) Emiterea autorizatiei de construire nu este necesara pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban (tonete, tarabe, pupitre acoperite sau inchise), cu suprafata desfasurata de maximum 5 mp, fara fundatii sau platforme, precum si fara racorduri la utilitati urbane - cu exceptia energiei electrice -, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale pot emite autorizatii de functionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-sef, pentru obiectele de mobilier urban prevazute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite in conformitate cu reglementarile urbanistice aprobate, pe baza contractelor de inchiriere incheiate conform regulamentelor proprii de organizare a activitatii economice pe domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    Art. 65
    Lucrari de instalatii aferente constructiilor care se excepteaza de la autorizare
    (1) In intelesul Legii se excepteaza de la autorizare lucrarile pentru:
    a) reparatii si modificari la instalatiile interioare ale cladirilor - cu conditia respectarii caracteristicilor initiale (proiectate) ale acestora - sau, dupa caz, inlocuirea ori reamplasarea consumatorilor;
    b) montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati.
    (2) Executia lucrarilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea conditiilor specifice prevazute de normativele de specialitate si se va realiza exclusiv de persoane autorizate.
    Art. 66
    Schimbarea solutiilor tehnice din proiect pe parcursul executiei
    (1) Prin dispozitie de santier data de proiectantul lucrarilor si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, dupa caz, se pot admite modificari locale ale solutiilor tehnice din proiectele autorizate, fara emiterea unei noi autorizatii de construire, numai daca prin aceasta nu se modifica conditiile de amplasament, alcatuirea structurala de ansamblu ori aspectul constructiei sau daca nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate.
    (2) Se incadreaza in prevederile alin. (1) lucrarile care se executa la constructii existente (inclusiv monumentele istorice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor), in cazuri speciale determinate de luarea in considerare a unor situatii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertari, relevee de fundatii etc.).
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a solutiei modificatoare apartine proiectantului, iar titularul autorizatiei are obligatia de a depune (in copie) la emitentul autorizatiei documentele specificate la alin. (1), cu rol de martor.
    Art. 67
    Completari sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului
    In vederea emiterii autorizatiilor, in situatia in care sunt necesare completari sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizatiei poate cere elaborarea unor documentatii de urbanism suplimentare (P.U.Z., P.U.D.) sau poate aplica prevederile cuprinse in Regulamentul general de urbanism (R.G.U.), aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, care constituie norma tehnica in domeniul urbanismului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Taxe

    Art. 68*)
    Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism
    (1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 1 din Legea nr. 27/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru un imobil situat in mediul urban se calculeaza prin aplicarea unei cote fixe, stabilita potrivit legii, la suprafata terenului pentru care se solicita certificatul, declarata de solicitant.
    (2) Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.
    (3) De regula, in cazul in care prin cerere se indica numai adresa postala, suprafata de teren la care raporteaza calculul taxei este suprafata intregii parcele; in cazul in care, printr-un plan topografic sau de situatie, solicitantul individualizeaza o anumita zona din parcela, taxa se aplica doar la suprafata acesteia.
    (4) Taxa pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se calculeaza la 30% din valoarea taxei initiale a certificatului.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 69*)
    Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire
    (1) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Lege, taxa de autorizare se percepe de emitentul autorizatiei de construire si se calculeaza pe baza declaratiei solicitantului si in conformitate cu prevederile proiectului prezentat pentru autorizare, dupa caz, in functie de suprafata desfasurata a constructiilor proprietate a persoanelor fizice, inclusiv a celor cu destinatia de locuinta si anexe gospodaresti, ori pe baza valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente, cuprinsa in devizul general al investitiei, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul lucrarilor apartinand persoanelor fizice, valoarea declarata (determinata in corelare cu suprafata construita desfasurata a constructiei) nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale;
    b) in situatia calcularii taxei pe baza valorii reale a lucrarilor, determinata in conformitate cu Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 376/1994, cu modificarile ulterioare, se vor lua in calcul cheltuielile prevazute la cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza", partea I, din Devizul general al investitiei.
    (2) In vederea simplificarii procedurii de elaborare a documentatiilor de autorizare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, pentru tipurile de constructii prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se admite ca valoarea care se ia in calcul pentru stabilirea taxei de autorizare sa se determine in baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe baza de indici, cu respectarea structurii devizului general prevazute la alin. (1) lit. b).
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 70*)
    Regularizarea taxei de autorizare
    (1) In conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Lege, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 27/1994, republicata, la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor investitorul (titularul autorizatiei de construire) are obligatia de a solicita emitentului autorizatiei de construire sa regularizeze taxa de autorizare a lucrarilor de constructii in functie de valoarea finala a investitiei prin declararea valorii reale a lucrarii, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executie stabilit prin autorizatia de construire.
    (2) Pentru regularizarea taxei de autorizare titularul autorizatiei de construire va prezenta o documentatie cuprinzand un postcalcul (sustinut cu documente) realizat in preturi actualizate la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, pe baza indicilor preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica, din care sa rezulte:
    - valoarea finala a investitiei - in conformitate cu situatiile de lucrari executate si evidentiate potrivit cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Devizul general al investitiei;
    - actualizarea valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizatiei de construire.
    (3) Pentru regularizarea taxei de autorizare, potrivit legislatiei privind calculul taxelor si impozitelor locale, in vigoare la data autorizarii, si in baza documentatiei prevazute la alin. (2), emitentul autorizatiei de construire va stabili:
    - cuantumul taxei, calculat corespunzator valorii finale a investitiei conform cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Devizul general al investitiei;
    - cuantumul actualizat al taxei de autorizare achitate, calculat in baza valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizatiei de construire si corectat cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica.
    (4) Diferenta rezultata ca urmare a compararii cuantumurilor mentionate la alin. (3) reprezinta cuantumul de regularizare a taxei de autorizare.
    (5) In aceleasi conditii, in baza documentatiei prevazute la alin. (2), solicitantul (investitorul) are obligatia de a regulariza si cuantumul celorlalte cote legale - inclusiv al celor stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, si prin Lege.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 71*)
    Alte taxe pentru autorizarea executarii lucrarilor
    (1) Conform prevederilor art. 27 pct. 4 din Legea nr. 27/1994, republicata, taxa pentru autorizarea executarii lucrarilor pentru constructiile provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor provizorii de santier.
    (2) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 5 din Legea nr. 27/1994, republicata, taxa de autorizare pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri este de 2% din valoarea declarata a lucrarii sau a constructiei.
    (3) Taxele in vederea emiterii autorizatiilor pentru:
    - foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
    - lucrari cu caracter provizoriu amplasate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame;
    - lucrari de racorduri si bransamente la retelele publice se calculeaza potrivit prevederilor art. 27 pct. 3, 6 si 9 din Legea nr. 27/1994, modificata si completata prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 62/1998 si nr. 15/1999.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 72*)
    Taxa pentru emiterea autorizatiei de desfiintare
    (1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 7 din Legea nr. 27/1994, republicata, autorizatia de desfiintare (totala sau partiala) a constructiilor si a amenajarilor se taxeaza cu 0,1% din valoarea impozabila a acestora, inregistrata la organele fiscale teritoriale. In cazul desfiintarii partiale, cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita desfasurata care se dezafecteaza.
    (2) In cazul emiterii unei singure autorizatii atat pentru construire, cat si pentru desfiintare, pe baza ambelor proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C. si P.A.D.) prezentate, cele doua taxe aferente se cumuleaza.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 73*)
    Taxe pentru emiterea avizelor/acordurilor necesare acordului unic
    (1) Potrivit art. 4^1 alin. (2) din Lege, pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate consiliile judetene si locale vor stabili taxe pe tipuri de lucrari.
    (2) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, atat a celor din competenta de obtinere a emitentului autorizatiei in vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice), cat si a celor care se asigura de solicitant pentru emiterea autorizatiei de construire, se suporta de acesta anterior depunerii cererii de emitere a autorizatiei de construire.
    (3) Cuantumurile taxelor mentionate la alin. (2) se stabilesc de emitentii avizelor - respectiv de catre administratorii/furnizorii de utilitati urbane, precum si de catre serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor autorizatiilor de construire/desfiintare, care au obligatia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitantilor impreuna cu documentele insotitoare ale certificatului de urbanism.
------------
    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale.

    Art. 74
    Exceptari privind plata taxei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora, pentru lucrari de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrari de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
    (2) Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru interventiile executate asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestia utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit.
    (3) Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducere cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 75
    Cote ulterioare autorizarii
    (1) Potrivit art. 25^2 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult. Virarea sumelor se face in contul Inspectoratului de Stat in Constructii, iar copia de pe documentul de plata se anexeaza la "Instiintarea privind data inceperii lucrarilor", eliberata de emitent impreuna cu autorizatia de construire/desfiintare (vezi anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Lege. Intarzierea la plata a cotei prevazute se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Cota stabilita de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.
    (2) Potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995, cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrarile de constructie autorizate. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata facturilor. Intarzierile la plata a cotelor se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata.

    CAP. 5
    Asigurarea disciplinei autorizarii, raspunderi, sanctiuni

    Art. 76
    Organe de control
    (1) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) - (3) din Lege, organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a urmari respectarea disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege.
    (2) Potrivit prevederilor art. 25^1 din Lege, controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea si executarea lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii, pe intregul teritoriu al tarii, care dispune masurile si sanctiunile prevazute de Lege.
    (3) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Lege, faptele contraventionale prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e) pot fi constatate si de organele de politie.
    Art. 77
    Abilitari de control ale organelor administratiei publice locale
    (1) Autoritatile administratiei publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit legii, au obligatia de a organiza si de a efectua permanent actiuni de control vizand disciplina in autorizare pe raza unitatii administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege, privind:
    - emiterea autorizatiilor;
    - executarea lucrarilor de constructii numai pe baza de autorizatii valabile;
    - executarea lucrarilor de constructii cu respectarea prevederilor autorizatiilor de construire/desfiintare, precum si a proiectelor tehnice.
    (2) Arhitectul-sef al judetului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, stabilit in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, are atributii de control in unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului, atat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului, cat si la autorizarea executarii lucrarilor de constructii, potrivit competentelor stabilite de Lege.
    Art. 78
    Sanctiuni
    In temeiul Legii faptele de nerespectare a prevederilor acesteia constituie, potrivit gravitatii si importantei sociale a acestora, dupa caz, infractiuni (potrivit prevederilor art. 21 din Lege) sau contraventii (potrivit prevederilor art. 23 din Lege).
    Art. 79
    Aplicarea sanctiunilor contraventionale
    (1) Incadrarea faptei contraventionale, respectiv valoarea amenzii contraventionale, se stabileste de organul de control si se inscrie in formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei", prezentat in anexa nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei", prezentat in anexa nr. 6, este redactat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 si se utilizeaza de catre organele de control ale administratiei publice locale cu atributii de control in domeniul disciplinei in urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
    (3) Inspectoratul de Stat in Constructii va utiliza un formular propriu, redactat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor, ale carui forma si continut sunt prezentate in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    (4) Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (3) din Lege, corelate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (1) si ale art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in domeniul disciplinei autorizarii executiei lucrarilor de constructii si al executiei acestora in baza autorizatiilor emise, la aplicarea sanctiunii contraventionale:
    - nu se aplica sanctiunea "avertisment";
    - nu se admite achitarea in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii stabilite.

    CAP. 6
    Alte dispozitii

    SECTIUNEA 1
    Obligatii ale investitorului/beneficiarului ulterioare autorizarii

    Art. 80
    Operatiuni privind asigurarea cerintelor de calitate in constructii
    (1) Dupa obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, pentru executia obiectivului de investitii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (impreuna cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesara realizarea urmatoarelor operatiuni:
    - urmarirea executiei lucrarilor;
    - intocmirea cartii tehnice a constructiei;
    - efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale dupa perioada de garantie, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    - urmarirea comportarii in exploatare a constructiei.
    (2) Urmarirea executiei lucrarilor este obligatorie si se asigura prin:
    - diriginte de santier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmareste ca executia lucrarilor sa se faca in deplina concordanta cu autorizatia emisa (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., dupa caz, care a stat la baza emiterii autorizatiei), precum si pe baza si cu respectarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor;
    - responsabil tehnic cu executia atestat, ca reprezentant al executantului (persoana juridica cu profil de activitate in constructii).
    Costurile necesare pentru urmarirea executiei lucrarilor pe intreaga durata a acestora se includ in valoarea devizului general al investitiei.
    (3) Cartea tehnica a constructiei, care reprezinta evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei - de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor, se intocmeste si se completeaza pe parcursul executiei de toti factorii care concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier. Dupa receptie Cartea tehnica se completeaza in continuare, pe intreaga durata de existenta a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia, prin obligatia beneficiarului.
    (4) Potrivit prevederilor legale in vigoare receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea (cu sau fara rezerve) si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si a instalatiilor aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.) si se realizeaza in doua etape:
    - receptia la terminarea lucrarilor;
    - receptia finala la expirarea perioadei de garantie. Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si in situatia realizarii lucrarilor in regie proprie.
    (5) Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face dupa receptia finala a lucrarilor, pe toata durata existentei acesteia, beneficiarul avand obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor, conform prevederilor legale.
    Art. 81
    Operatiuni privind obligatiile investitorilor fata de autoritati
    (1) Dupa realizare, pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale in vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesara realizarea urmatoarelor operatiuni:
    - regularizarea taxelor datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlalte cote legale;
    - obtinerea autorizatiei de functionare;
    - declararea investitiei in vederea impunerii.
    (2) In conformitate cu prevederile Legii si ale art. 70 alin. (1) din prezentele norme metodologice, la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor solicitantul (investitorul) are obligatia de a regulariza taxele si cotele legale, in functie de valoarea finala (rezultata) a investitiei, sustinuta cu documente. Emitentul autorizatiei va comunica Inspectoratului de Stat in Constructii valoarea finala a investitiei, asa cum a fost calculata la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.
    (3) Autorizatia de functionare se emite de autoritatea administratiei publice in a carei raza teritoriala se afla amplasata investitia, numai pentru constructiile executate pe baza autorizatiei de construire si care au efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor nu se considera finalizate si ca atare nu pot primi autorizatii de functionare si nu pot fi inregistrate in Cartea funciara.
    (4) Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatii ale proiectantului si executantului

    Art. 82
    Obligatii ale proiectantului
    (1) In temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul (investitorul), proiectantul are, potrivit legii, urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C./P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice:
    - asigurarea calitatii proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, extras din acesta, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare;
    - prezentarea, spre verificare, de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investitor, a proiectului elaborat, precum si solutionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;
    - atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se subordoneze realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate, sau, dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in zona de amplasament. Pe durata executiei proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
    (2) Proiectantul are obligatia, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (3) lit. a) din prezentele norme metodologice, de a sustine solutiile tehnice ale proiectului - toate specialitatile - in fata Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitarea membrilor acesteia, precum si de a introduce in documentatie modificarile si/sau conditiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei.
    (3) In conditiile prevederilor alin. (2) contractul (faza din contract) referitor la intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare este de drept finalizat numai dupa obtinerea autorizatiei.
    Art. 83
    Obligatii ale executantului
    (1) Executantul, in baza contractului de antrepriza incheiat cu beneficiarul, are, potrivit legii, urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor, care decurg ca urmare a procedurii de autorizare:
    - sa sesizeze investitorul cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect, in vederea solutionarii lor de catre proiectant;
    - sa inceapa executia lucrarilor numai in conditiile existentei autorizatiei de construire/desfiintare;
    - sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie, verificat de specialisti atestati, potrivit legii.
    (2) Pe durata executiei executantul raspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 84
    Dispozitii tranzitorii
    (1) Primarii comunelor care au calitatea de emitenti au obligatia de a asigura ocuparea functiei de arhitect-sef din cadrul aparatului propriu al consiliului local cu o persoana cu pregatire corespunzatoare in domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.
    (2) In situatia neindeplinirii obligatiei stabilite la alin. (1), dreptul de a emite certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare se suspenda pana la indeplinirea conditiilor mentionate, situatie in care presedintele consiliului judetean va prelua functia de emitent pentru unitatea administrativ-teritoriala in cauza, urmand ca solicitantul sa se adreseze direct acestuia, iar taxele cuvenite vor fi incasate de catre consiliul judetean.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si primarilor oraselor ori, dupa caz, ai municipiilor, in situatia in care nu dispun de persoana cu pregatire corespunzatoare in domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.
    (4) Autoritatile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare au obligatia sa asigure pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. In vederea urgentarii realizarii acestei exigente, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, autoritatile emitente vor asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din subordine, astfel:
    a) specialistii din cadrul consiliilor judetene si al primariilor municipale si orasenesti, prin cursuri de scurta (lunga) durata organizate, potrivit prevederilor legale, de Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" - la nivel central sau zonal - ori de alte institutii de invatamant superior de profil interesate sau alte institutii abilitate de lege, dupa cum urmeaza:
    - cursuri postuniversitare pentru arhitecti si alte cadre cu pregatire superioara care, prin formatia de baza, se pot implica in aceasta activitate;
    - cursuri postuniversitare de perfectionare pentru cadre cu pregatire superioara din alte domenii decat cel al urbanismului, arhitecturii si constructiilor;
    - cursuri de perfectionare pentru cadre cu pregatire medie, in domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor;
    b) personalul de specialitate din cadrul primariilor comunale, prin cursuri de pregatire si/sau perfectionare organizate sub autoritatea arhitectului-sef al judetului, in cooperare cu asociatiile profesionale in domeniu.
    Art. 85
    Dispozitii finale
    (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se vor organiza pentru a prelua atributiile structurilor de specialitate prevazute prin Lege.
    (2) Analizarea si avizarea documentatiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic si a autorizatiilor de construire/desfiintare de catre compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judetean pentru primariile comunelor, precum si cele ale oraselor si municipiilor care nu dispun de compartimente (structuri) de specialitate se fac contra cost, pe baza de conventie incheiata intre primari, in calitate de emitenti, si presedintele consiliului judetean, cu exceptia prevederilor art. 84 alin. (2) din prezentele norme metodologice.
    (3) Costul serviciilor prestate de compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judetean se stabilesc procentual din taxele incasate de emitent, in functie de tipurile de lucrari de constructii.
    (4) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisa modificarea sau completarea structurii ori a continutului acestora. Formularele se tiparesc prin grija emitentului, cu inscrierea denumirii exacte a autoritatii emitente, si se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost.
    (5) In situatia in care la utilizare rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori inregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent), cu conditia inscrierii in actul de baza a mentiunii privind existenta anexei ca parte integranta a actului.
    (6) Se recomanda tiparirea de formulare distincte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si, respectiv, pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare.
    (7) Se recomanda emitentilor sa organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor la o singura casierie la care solicitantul sa plateasca o singura taxa comasata, pe tipuri de lucrari de constructii. In acest scop emitentii vor incheia conventii cu avizatorii, prin care se vor stabili:
    - modalitatea de virare a taxelor colectate;
    - termenele de virare a taxelor colectate;
    - valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.

    CAP. 7
    Formulare necesare autorizarii*)

    *) Formularele sunt reproduse in facsimil.

    F.1
    Pag. 1

    Catre,
    Presedintele Consiliului judetean/Primarul*) ________________________

                                  CERERE
               PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

    Subsemnatul*1) __________________________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea

                      CERTIFICATULUI DE URBANISM

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _______________ satul ______________ sectorul _________
cod postal ______ strada _______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___
sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de
_______________ mp

    Solicit certificatul de urbanism in scopul*4): _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Anexez*3): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                           SEMNATURA

    Data _____________________
    ______________________________

    F.1
    Pag. 2

                                PRECIZARI
                     privind completarea formularului
               "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"

    1) - Numele si prenumele solicitantului:
    - persoana fizica sau
    - reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.
    2) - Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;
    - Pentru persoana juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei.
    3) - Alte elemente de identificare, in situatia in care adresa postala nu asigura identificarea imobilului:
    - fisa bunului imobil, sau
    - extras de Carte Funciara, sau
    - elemente de reper, general cunoscute, sau
    - numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol, sau
    - plan topografic, sau
    - plan de situatie din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate in zona.
    Pentru localitatile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 si 1:2000, cu indicarea imobilului.
    4) - Se completeaza cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism, selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4.1 - 4.5):
    4.1. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
    4.1.1 Lucrari de construire - se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza, conform enumerarii de mai jos:
    a) - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
    b) - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;
    c) - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
    d) - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
    e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
    f) - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
    g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
    h) - lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
    i) - cimitire - noi si extinderi.
    4.1.2. Lucrari de desfiintare - se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza, conform enumerarii de la pct. 4.1.1.
    4.2. - Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (vanzari, cumparari, concesionari, cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc.)
    4.3. - Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.
    4.4. - Cereri in justitie.
    4.5. - Alte scopuri.
_____________
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - Primarul General al municipiului Bucuresti
    - Primarul sectorului ______ al municipiului Bucuresti
    - Primarul municipiului ______________
    - Primarul orasului __________________
    - Primarul comunei ___________________

    F.2

    ROMANIA

    CONSILIUL JUDETEAN _________________________

    Presedinte

    Nr. ___ din___________

    Doamnei/Domnului
            PRIMAR*) ___________________________

    Avand in vedere cererea nr. ____________ din _______________________, pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de*1) _____________________________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____
cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In scopul*4) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne comunicati avizul dvs. in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei.

    Anexam*3) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

         PRESEDINTE,                          SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - al municipiului .........................
    - al orasului .............................
    - al comunei ..............................
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism

    F.3

    ROMANIA

    JUDETUL __________________
    PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI _________________________

    Primar

    Nr. ____ din _________________

          Catre,
            PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ______________________________

    Urmare adresei dvs. nr. ___________ din ____________________, referitoare la cererea nr. ___________ din ___________________ pentru eliberarea certificatului de urbanism, inaintata de*1) ________________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________
municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____
cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    In scopul*4) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul

                                AVIZ*5)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de
construire/desfiintare.

           PRIMAR                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF*)
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul emiterii certificatului de urbanism
    *5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic si tehnic ale imobilului, rezultate din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, precum si din hotararile consiliului local

    F.4

    ROMANIA

    JUDETUL __________________
    PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI _________________________

    Primar

    Nr. ____ din _________________

          Catre,
            CONSILIULUI JUDETEAN _________________________________
            Doamnei/Domnului Arhitect sef ________________________

    Urmare cererii inregistrata cu nr. ________ din ____________________, pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de*1) _________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ______________________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____
cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In scopul*4) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei.

           PRIMAR                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF*)
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism

    F.5

    ROMANIA

    CONSILIUL JUDETEAN _________________________

    Arhitect sef

    Nr. ___ din___________

    Doamnei/Domnului
            PRIMAR*) ___________________

    Urmare cererii dvs. nr. __________ din ____________________, pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de*1) ____________________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________
municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____
cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    Depusa pentru*4) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism
transmis si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul

                                AVIZ*5)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - al municipiului .........................
    - al orasului .............................
    - al comunei ..............................
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism
    *5) Se vor preciza conditiile si recomandarile privind regimul juridic, economic si tehnic ale imobilului, precum si elementele rezultate din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil.

    F.6.1
    Pag. 1

    ROMANIA
    CONSILIUL JUDETEAN _______________

    Presedinte

    Nr. _____ din ______________

                             CERTIFICAT DE URBANISM
                            Nr. _____ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ____________________ satul _________________ sectorul ______ cod postal ________ strada ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________________e-mail ________________________________, inregistrata la nr. _________ din _______ 20 ____,
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                               CERTIFICA:

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul ______________ sectorul ________ cod postal _______ strada ______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ___/ ________, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local __________________ nr. ______/ _______________,

    1. REGIMUL JURIDIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    2. REGIMUL ECONOMIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    F.6.1
    Pag. 2

    3. REGIMUL TEHNIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4) pentru/intrucat:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
    a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)
    b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
     _                      _                       _
    |_| PAC                |_| PAD                 |_| POE

    c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
    c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
     _                                     _
    |_| alimentare cu apa                 |_| canalizare
    |_| alimentare cu energie electrica   |_| alimentare cu energie termica
    |_| gaze naturale                     |_| telefonizare
    |_| salubritate                       |_| transport urban
    Altele
     _                                     _
    |_|                                   |_|

     c.2. Avize si acorduri privind:
     _                                           _
    |_| prevenirea si stingerea incendiilor     |_| apararea civila
    |_| protectia mediului                      |_| sanatatea populatiei

    F.6.1
    Pag. 3

    d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant
    d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.2. Alte avize/acorduri:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.3. Studii de specialitate:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                 CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE                      |
|                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE                       |
|         SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII            |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ____________ luni de la data emiterii.

         PRESEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                         ARHITECT SEF*)
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de __________________

    F.6.1
    Pag. 4

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                         SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                          CERTIFICATULUI DE URBANISM

               de la data de __________ pana la data de ____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

         PRESEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                          ARHITECT SEF
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Transmis solicitantului la data de __________________ direct/prin posta.
------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere

    F.6.2
    Pag. 1

    ROMANIA

    PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Primar General

    Nr. _____ din ______________

                             CERTIFICAT DE URBANISM
                            Nr. _____ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ____________________ satul _________________ sectorul ______ cod postal ________ strada ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________________e-mail ________________________________, inregistrata la nr. _________ din _______ 20 ____,
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                               CERTIFICA:

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul ______________ sectorul ________ cod postal _______ strada ______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ___/ ________, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local __________________ nr. ______/ ____________,

    1. REGIMUL JURIDIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    2. REGIMUL ECONOMIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    F.6.2
    Pag. 2

    3. REGIMUL TEHNIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4) pentru/intrucat:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
    a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)
    b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
     _                      _                       _
    |_| PAC                |_| PAD                 |_| POE

    c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
    c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
     _                                     _
    |_| alimentare cu apa                 |_| canalizare
    |_| alimentare cu energie electrica   |_| alimentare cu energie termica
    |_| gaze naturale                     |_| telefonizare
    |_| salubritate                       |_| transport urban
    Altele
     _                                     _
    |_|                                   |_|

     c.2. Avize si acorduri privind:
     _                                           _
    |_| prevenirea si stingerea incendiilor     |_| apararea civila
    |_| protectia mediului                      |_| sanatatea populatiei

    F.6.2
    Pag. 3

    d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant
    d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.2. Alte avize/acorduri:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.3. Studii de specialitate:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
_____________________________________   ________________________________________
    e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                 CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE                      |
|                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE                       |
|         SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII            |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ____________ luni de la data emiterii.

       PRIMAR GENERAL,                                 SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                         ARHITECT SEF*)
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de __________________

    F.6.2
    Pag. 4

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                         SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                          CERTIFICATULUI DE URBANISM

               de la data de __________ pana la data de ____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

       PRIMAR GENERAL,                                  SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                          ARHITECT SEF
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Transmis solicitantului la data de __________________ direct/prin posta.

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere

    F.6.3
    Pag. 1

    ROMANIA

    MUNICIPIUL BUCURESTI
    PRIMARIA SECTORULUI ___

    Primar

    Nr. _____ din _________

                             CERTIFICAT DE URBANISM
                            Nr. _____ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ____________________ satul _________________ sectorul ______ cod postal ________ strada ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ___________________________ e-mail ________________________________, inregistrata la nr. _________ din _______ 20 ____,
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                               CERTIFICA:

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul ______________ sectorul ________ cod postal _______ strada ______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ____/________, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local __________________ nr. ______/___________,

    1. REGIMUL JURIDIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    2. REGIMUL ECONOMIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    F.6.3
    Pag. 2

    3. REGIMUL TEHNIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4) pentru/intrucat:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
    a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)
    b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
     _                      _                       _
    |_| PAC                |_| PAD                 |_| POE

    c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
    c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
     _                                     _
    |_| alimentare cu apa                 |_| canalizare
    |_| alimentare cu energie electrica   |_| alimentare cu energie termica
    |_| gaze naturale                     |_| telefonizare
    |_| salubritate                       |_| transport urban
    Altele
     _                                     _
    |_|                                   |_|

     c.2. Avize si acorduri privind:
     _                                           _
    |_| prevenirea si stingerea incendiilor     |_| apararea civila
    |_| protectia mediului                      |_| sanatatea populatiei

    F.6.3
    Pag. 3

    d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant
    d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.2. Alte avize/acorduri:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.3. Studii de specialitate:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________

 ______________________________________________________________________________
|                 CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE                      |
|                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE                       |
|         SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII            |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ____________ luni de la data emiterii.

           PRIMAR,                                         SECRETAR,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                         ARHITECT SEF*)
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Achitat taxa de: _________ lei, conform chitantei nr. ______ din ___________
    Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ________________

    F.6.3
    Pag. 4

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                         SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                          CERTIFICATULUI DE URBANISM

               de la data de __________ pana la data de ____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

           PRIMAR,                                         SECRETAR,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                          ARHITECT SEF
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Transmis solicitantului la data de __________________ direct/prin posta.

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere

    F.6.4
    Pag. 1

    ROMANIA

    JUDETUL ______________________________
    PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI ________________

    Primar

    Nr. _____ din _________

                             CERTIFICAT DE URBANISM
                            Nr. _____ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ____________________ satul _________________ sectorul ______ cod postal ________ strada ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________________e-mail ________________________________, inregistrata la nr. _________ din _______ 20 ____,
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                               CERTIFICA:

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul ______________ sectorul ________ cod postal _______ strada ______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ____/________, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local __________________ nr. ______/____________,

    1. REGIMUL JURIDIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    2. REGIMUL ECONOMIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    F.6.4
    Pag. 2

    3. REGIMUL TEHNIC
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4) pentru/intrucat:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
    a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)
    b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
     _                      _                       _
    |_| PAC                |_| PAD                 |_| POE

    c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
    c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
     _                                     _
    |_| alimentare cu apa                 |_| canalizare
    |_| alimentare cu energie electrica   |_| alimentare cu energie termica
    |_| gaze naturale                     |_| telefonizare
    |_| salubritate                       |_| transport urban
    Altele
     _                                     _
    |_|                                   |_|

     c.2. Avize si acorduri privind:
     _                                           _
    |_| prevenirea si stingerea incendiilor     |_| apararea civila
    |_| protectia mediului                      |_| sanatatea populatiei

    F.6.4
    Pag. 3

    d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant
    d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.2. Alte avize/acorduri:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    d.3. Studii de specialitate:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
    e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________
______________________________________   _______________________________________

 ______________________________________________________________________________
|                 CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE                      |
|                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE                       |
|         SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII            |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ____________ luni de la data emiterii.

           PRIMAR,                                         SECRETAR,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                         ARHITECT SEF*)
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Achitat taxa de: _________ lei, conform chitantei nr. ______ din ___________
    Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ________________

    F.6.4
    Pag. 4

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                         SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                          CERTIFICATULUI DE URBANISM

               de la data de __________ pana la data de ____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

           PRIMAR,                                         SECRETAR,
    (numele si prenumele,                             (numele si prenumele,
         semnatura)                                        semnatura)

            L.S.                                         ARHITECT SEF*)
                                                      (numele si prenumele,
                                                           semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________

    Achitat taxa de: ___________ lei, conform chitantei nr. ____ din ___________
    Transmis solicitantului la data de __________________ direct/prin posta.

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere

    F.7

    Catre,
    Presedintele Consiliului judetean/Primarul*) ______________________

                               CERERE
                     PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII
                        CERTIFICATULUI DE URBANISM

    Subsemnatul*1) _________________________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul _______________________ municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ________________ sectorul ______ cod postal ________ strada _____________________________ nr. ____ bl. ___ sc. ____ et. ____ ap. ____ telefon/fax __________________________ e-mail _________________________________,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit prelungirea valabilitatii

                           PRELUNGIREA VALABILITATII
                           CERTIFICATULUI DE URBANISM
                            nr. _____ din __________

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul ______________ sectorul ________ cod postal _______ strada ______________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ___/_______ din data de ___________ pana la data de _____________.
    Anexez in original certificatul de urbanism nr. _____/_____________.

                                                      SEMNATURA

    Data ______________

------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
       - Primarul General al municipiului Bucuresti
       - Primarul sectorului ____ al municipiului Bucuresti
       - Primarul municipiului ____________________________
       - Primarul orasului ________________________________
       - Primarul comunei _________________________________
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului

    F.8.1
    Pag. 1

    *1)_________________________________  *)___________________________________
            (DENUMIRE PROIECTANT)                 (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE
                                             FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI
                                                          URBANE)
                                                                         MODEL

                                FISA TEHNICA
                      in vederea emiterii Acordului Unic.
               aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord)
               pentru ___________________________________________
                            utilitatea urbana*)

    1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
    1. - Denumire*1) ___________________________________________________________
    2. - Amplasament*1) ________________________________________________________
    3. - Beneficiar*1) _________________________________________________________
    4. - Proiect*1) nr. __________ elaborator*1) _______________________________

    2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI*1)
    2.1. AMPLASAMENT*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.2. BRANSAMENT/RACORD*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    3. - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                          INTOCMIT*2)
________________________________________________________________________________

    5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

                            AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii*3) _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                              *)_______________________________
                                                 (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE)
                                                   (nume, prenume, semnatura)

                                        L.S.

    Data: _______________

    F.8.1
    Pag. 2

                                  PRECIZARI
               PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
                    pentru _________________________________
                                 utilitatea urbana*)

    I. DATE GENERALE*)
    1. Baza legala
    *) __________________________________  *) ________________________________
    *) __________________________________  *) ________________________________
    2. Continutul documentatiilor
    *) - Certificatul de urbanism (copie)  *) ________________________________
    *) - Planuri de situatie/incadrare in  *) ________________________________
          zona anexa la CU
    *) - Titlul asupra imobilului (copie)  *) ________________________________
    *) __________________________________  *) ________________________________
    3. Durata de emitere a avizului
    Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

    II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):
    (in functie de tipul de constructie)
    2.1. AMPLASAMENT:
    *) ___________________________________  *) _________________________________
    *) ___________________________________  *) _________________________________
    2.2. BRANSAMENT/RACORD:
    *) ___________________________________  *) _________________________________
    *) ___________________________________  *) _________________________________
    2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
    *) ___________________________________  *) _________________________________
    *) ___________________________________  *) _________________________________

    III. INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
    a) - Temei*): _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    b) - Valoarea taxei de avizare este de*) _________________ lei.
    c) - Modalitatea de achitare a taxei*) ____________________________________
                                              (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C.,
                                                           etc.)

    IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*)
    *) _________________________________________________________________________
    *) _________________________________________________________________________

------------
    NOTA:
    PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane:
    Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza:
    *1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
    *2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale).
    *3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse.
    *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament.
    *) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".

    ANEXA 1
    la
    F.8.1
    Pag. 3

                             PRECIZARI PROCEDURALE
                                   privind
                    DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
                 - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE -

    - Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati urbane.
    - Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane (care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local, prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza:

    Etapa I.
    In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un exemplar al "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu datele si informatiile de generalitate.

    Etapa II.
    In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor definitiva "Fisa tehnica - model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (*) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, dupa cum urmeaza:
    - Baza legala care se aplica in domeniu;
    - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare;
    - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare).
    In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice - model", pe tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeasi utilitate urbana.

    Etapa III.
    Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia solicitantilor, contra cost, pentru utilizare.

    ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa si/sau de lucru):
    - anexa la Formularul F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3),
    - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2).

    - Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza "Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice impuse), care constituie conditii prealabile de aviz.
    Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza certificatului de urbanism.

    F.8.2
    Pag. 1

    *1)_______________________________   *4)____________________________________
                  (PROIECTANT)                             (AVIZATOR)
                                                                          MODEL

                               FISA TEHNICA
                     in vederea emiterii Acordului Unic
          pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor

    1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
    1. - Denumire*1) ___________________________________________________________
    2. - Amplasament*1) ________________________________________________________
    3. - Beneficiar*1) _________________________________________________________
    4. - Proiect*1) nr. ____________ elaborator*1) _____________________________
    2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI*1) (in functie de tipul de constructie)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                   INTOCMIT*2)

________________________________________________________________________________

    5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

                               AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii*3) _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                *3)
                                                ________________________________
                                                    (nume, prenume, semnatura)

                                          L.S.

    Data: ____________

    F.8.2
    Pag. 2

                                   PRECIZARI
                PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
            pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor

    I. DATE GENERALE
    1. Baza legala
    - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 26/2001.
    - H.G.R. nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    - Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari.
    - Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    2. Continutul documentatiilor
    - Certificatul de urbanism (copie)
    - Titlul asupra imobilului (copie)
    - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei de calitate "siguranta la foc", precizate de avizator.
    - Scenariul de siguranta la foc.
    3. Durata de emitere a avizului
    Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

    II. - CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*4):
          (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    III. - INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE*4)
    a) - Temei:
           - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001;
           - Ordinul ministrului de interne nr. 680/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 121/1996, cu modificarile ulterioare.
    b) - Valoarea taxei de avizare este de ________________ lei.
    c) - Modalitatea de achitare de taxei ______________________________________
                                          (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.)

    IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*4)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
    *1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
    *2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale).
    *3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si fisei depuse.
    *4) De catre avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".

    F.8.3
    Pag. 1

    *1)______________________________          *4)______________________________
              (PROIECTANT)                                   (AVIZATOR)

                                                                          MODEL

                                  FISA TEHNICA
                      in vederea emiterii Acordului Unic,
                     pentru avizul privind protectia civila.

    1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

    1. - Denumire*1) ___________________________________________________________
    2. - Amplasament*1) ________________________________________________________
    3. - Beneficiar*1) _________________________________________________________
    4. - Proiect*1) nr. __________ elaborator*1) _______________________________

    2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI*1) (in functie de tipul de constructie)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                     INTOCMIT*2)

________________________________________________________________________________

    5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

                             AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii*3) _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                          *3)___________________________________
                                                  (nume, prenume, semnatura)

                                   L.S.

    Data: _______________

    F.8.3
    Pag. 2

                                PRECIZARI
            PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
               pentru avizul privind protectia civila

    I. DATE GENERALE
    1. Baza legala
    - Legea nr. 106 din 25.09.1996 a protectiei civile;
    - Ordin al ministrului apararii nationale nr. M46 din 21.06.1997, pentru aprobarea instructiunilor privind avizarea investitiilor in constructii pe linie de protectie civila;
    - Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi;
    2. Continutul documentatiilor
    - Certificatul de urbanism (copie)
    - Titlul asupra imobilului (copie)
    - Planuri de situatie si de incadrare in zona, anexa la CU, vizate spre neschimbare;
    - Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel - doua exemplare;
    - Sectiune caracteristica - doua exemplare;
    - Memoriu tehnic general;
    - Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate);
    - Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
    Dupa caz, mai pot fi depuse:
    - Certificat de inmatriculare;
    - Cod fiscal;
    3. Durata de emitere a avizului
    Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

    II - CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*4):
    (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    III - INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE*4)
    a) - Temei: - Conform prevederilor articolului 33 din Legea protectiei civile nr. 106/1996
    b) - Valoarea taxei de avizare este de __________________ lei.
    c) - Modalitatea de achitare a taxei _______________________________________
                                          (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.)

    IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*4)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
    *1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
    *2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale).
    *3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si fisei depuse.
    *4) De catre avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".

    F.8.4
    Pag. 1

    *1)______________________________          *4)______________________________
              (PROIECTANT)                                   (AVIZATOR)

                                                                          MODEL

                                FISA TEHNICA
                    in vederea emiterii Acordului Unic,
                    pentru obtinerea acordului de mediu.

    1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

    1. - Denumire*1) ___________________________________________________________
    2. - Amplasament*1) ________________________________________________________
    3. - Beneficiar*1) _________________________________________________________
    4. - Proiect*1) nr. __________ elaborator*1) _______________________________

    2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI*1) (in functie de tipul de constructie si in conformitate cu ANEXA 1 la Normele metodologice - "Lista activitatilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de mediu")
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                     INTOCMIT*2)

________________________________________________________________________________

    5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

                             AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii*3) _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                          *3)___________________________________
                                                  (nume, prenume, semnatura)

                                   L.S.

    Data: _______________

    F.8.4
    Pag. 2

                                 PRECIZARI
             PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
                    pentru obtinerea acordului de mediu

    I. DATE GENERALE
    1. Baza legala
    - Legea nr. 137/1995, republicata, privind protectia mediului;
    - Legea nr. 107/1996 a apelor;
    - Ordin MAPPM nr. 125/1996 - Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator;
    - Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
    - Ordonanta de Urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
    - Alte acte de reglementare necesare eliminarii impactului asupra mediului (Standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administratiei locale etc.)
     2. Continutul documentatiilor
    - Certificatul de urbanism (copie)
    - Titlul asupra imobilului (copie)
    - Memoriu tehnic intocmit cf. Ord. MAPPM nr. 125/1996, anexa 6 (publicat in M.O.R. nr. 73/1996);
    - Anunt publicitar
    - Decizia favorabila a Inspectoratului de protectie a Mediului teritorial pentru continuarea procedurii de reglementare, dupa acceptarea Raportului la studiul de impact in sedinta Colectivului de analiza tehnica si realizarea etapei de dezbatere publica;
    - Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism)
    - Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)
    3. Durata de emitere a avizului
    Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

    II - CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*4):
    (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    III - INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE*4)
    a) - Temei:
            - Conform prevederilor Ordin MAPPM nr. 340/2000 (publicat in M. Of. nr. 144 din 6 aprilie 2000) sau a altor reglementari ulterioare.
    b) - Valoarea taxei de avizare este de __________________ lei.
    c) - Modalitatea de achitare a taxei _______________________________________
                                          (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.)

    IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*4)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
    *1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
    *2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale).
    *3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si fisei depuse.
    *4) De catre avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".

    F.8.5
    Pag. 1

    *1)______________________________          *4)______________________________
              (PROIECTANT)                                   (AVIZATOR)
                                                                          MODEL

                                 FISA TEHNICA
                     in vederea emiterii Acordului Unic,
                      pentru obtinerea avizului sanitar.

    1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

    1. - Denumire*1) ___________________________________________________________
    2. - Amplasament*1) ________________________________________________________
    3. - Beneficiar*1) _________________________________________________________
    4. - Proiect*1) nr. __________ elaborator*1) _______________________________

    2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI*1) (in functie de tipul de constructie)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE*1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                     INTOCMIT*2)

________________________________________________________________________________

    5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:

                             AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii*3) _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                          *3) __________________________________
                                                   (nume, prenume, semnatura)

                                   L.S.

    Data: _______________

    F.8.5
    Pag. 2

                                PRECIZARI
             PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
                   pentru obtinerea avizului sanitar

    I. DATE GENERALE
    1. Baza legala
    - Legea nr. 114/1996 republicata, a locuintei;
    - H.G.R. nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, anexa nr. 2.
    - Ordin al ministrului sanatatii nr. 331 din 19 mai 1999, pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice.
    2. Continutul documentatiilor
    - Certificatul de urbanism (copie)
    - Titlul asupra imobilului (copie)
    - Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism), vizate spre neschimbare;
    - Memoriu tehnic intocmit conf. H.G.R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
    - Schite sau planuri intocmite conf. H.G.R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
    - Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
    Dupa caz, mai pot fi depuse:
    - Certificat de inmatriculare;
    - Cod fiscal;
    - Hotararea judecatoreasca definitiva;
    - Actul constitutiv al societatii;
    - Autorizatia de exercitare a unei activitati independente;
    - Acordul vecinilor;
    - Studiu de impact asupra starii populatiei;
    3. Durata de emitere a avizului
    Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

    II - CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*4):
    (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    III - INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE*4)
    a) - Temei: - Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 190/2000
    b) - Valoarea taxei de avizare este de __________________ lei.
    c) - Modalitatea de achitare a taxei _______________________________________
                                          (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.)

    IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*4)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
    *1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
    *2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale).
    *3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si fisei depuse.
    *4) De catre avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".

    F.9
    Pag. 1

    Catre,
    Presedintele Consiliului judetean/Primarul*) ______________________

                                      CERERE
                PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

    Subsemnatul*1) _____________________________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ______________________ satul ___________________________ sectorul ______________ cod postal _________________ strada _________________________ nr. ________ bl. _______ sc. ________  et. ________ ap. ______ telefon/fax _____________________ e-mail ________________________,
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu notificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea

                    AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna _____________________ satul _________________ sectorul _________________ cod postal ________________ strada ______________________ nr. _______ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
    Cartea funciara/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral*3) ___________________
________________________________________________________________________________
    In vederea executarii lucrarilor de*4): ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    In valoare de*5): ________________________________________

    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.*6): ___________ din data de ____________, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor, a fost elaborat de ______________________________ cu sediul in judetul ________________________ municipiul/orasul/comuna _____________ sectorul/satul ________________ cod postal _____________ strada _______________________ nr. _______ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____.

    F.9
    Pag. 2

    Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuata de*7)
     _________________________________________________________________
    | 1.                             | 4.                             |
    |________________________________|________________________________|
    | 2.                             | 5.                             |
    |________________________________|________________________________|
    | 3.                             | 6.                             |
    |________________________________|________________________________|

    Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de _____________ luni/zile.

    Anexez prezentei cereri:
    1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): ___________________
    2. Certificatul de urbanism nr. _________  din ____________________ (copie)
    3. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in doua exemplare, compus din:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului unic:
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________

    5. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse in acordul unic:
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________

    6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizarii de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.
    7. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________
___________________________________        _____________________________________

    Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect, in cunostinta prevederilor legii, autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare.

                                               Semnatura,

    Data __________________

    F.9
    Pag. 3

                                PRECIZARI
                    privind completarea formularului

                                 "CERERE
          PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE"

    1) - Numele si prenumele solicitantului:
    - persoana fizica sau
    - reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.
    2) - Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;
    - Pentru persoana juridica, se completeaza cu date privind sediul social al firmei.
    3) - Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.
    4) - Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.
    5) - Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, in functie de:
    - suprafata construita desfasurata a constructiilor, ori
    - valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aderente, din devizul general al investitiei
    6) - Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a proiectantului.
    7) - Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum si numarul certificatului de verificator.

                                       *
                                    *     *

    NOTA: - Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.
    - Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.
    Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. 7.

    F.9
    Pag. 4

                                 ANEXA
    LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

    Cap. 1 - TIPURI DE LUCRARI*1)
    a) - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
    b) - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;
    c) - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
    d) - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
    e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
    f) - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
    g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
    h) - lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
    i) - cimitire - noi si extinderi.

    Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCTII*2)
     _
    |_| constructii de locuinte
    |_| constructii pentru institutii publice si servicii:
          _
         |_| pentru sanatate
         |_| pentru asistenta sociala
         |_| pentru invatamant
         |_| pentru cultura
         |_| pentru turism
         |_| pentru culte
         |_| pentru administratie si finante
         |_| pentru comert
         |_| pentru servicii
         |_| pentru sport
         |_| pentru recreere
     _
    |_| constructii agricole si zootehnice
    |_| constructii industriale
    |_| constructii pentru depozitare
    |_| constructii pentru transporturi
    |_| constructii pentru telecomunicatii
    |_| constructii energetice
    |_| constructii hidrotehnice
    |_| constructii pentru imbunatatiri funciare
    |_| constructii tehnico-edilitare
    |_| constructii pentru pompieri
    |_| constructii cu caracter special
    |_| constructii cu functiuni comasate
    |_| retele edilitare:
          _
         |_| apa
         |_| canalizare
         |_| energie electrica
         |_| termice
         |_| gaze
         |_| telecomunicatii
     _
    |_| amenajari exterioare:
          _
         |_| amenajarea si consolidarea terenului
         |_| strazi, alei, platforme, parcaje, garaje
         |_| spatii libere si mobilier exterior
         |_| spatii verzi, imprejmuiri
     _
    |_| constructii cu caracter provizoriu

    F.9
    Pag. 5

    Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE

    a) - Suprafata terenului ____________ mp
    b) - Situarea terenului fata de strazile adiacente _________________________
    c) - Procentul de ocupare a terenului - POT*3):
         existent __________%       propus ___________%
    d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT:
         existent __________        propus ___________
    e) - Alinierea constructiilor:
    - Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la _______________ m.
    - Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt:
      de ___________ m fata de limita de proprietate din _______________________
      de ___________ m fata de limita de proprietate din _______________________
      de ___________ m fata de limita de proprietate din _______________________
    f) - Numarul de corpuri de cladiri ________ din care:
         existente ___________   desfiintate ___________   mentinute ___________
         propuse _____________   rezultate _____________
    g) - Suprafete*4):
 ______________________________________________________________________________
|                       | Suprafata | Suprafata  |Suprafata |    Suprafata     |
|      Constructii      |construita |desfasurata |  utila   |locuibila/nr. cam.|
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| - existente, din care:|           |            |          |         /        |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
|     - desfiintate     |           |            |          |         /        |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
|     - mentinute       |           |            |          |         /        |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| - propuse             |           |            |          |         /        |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
|     TOTAL*)           |           |            |          |         /        |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
    *) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise in rubricile "mentinute" si "propuse"

    h) - Inaltimea constructiilor propuse (in m)
                         CORP _____  CORP _____   CORP ____  CORP _____
 ______________________________________________________________________________
| Inaltimea la cornisa  |           |            |          |                  |
| sau streasina         |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Inaltimea maxima a    |           |            |          |                  |
| constructiilor        |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|

    i) - Numarul de niveluri
                         CORP _____  CORP _____   CORP ____  CORP _____
 ______________________________________________________________________________
| Existente             |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Propuse               |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|

    j) - Caracteristici constructive si aspect exterior
                         CORP _____  CORP _____   CORP ____  CORP _____
 ______________________________________________________________________________
| Sistem constructiv    |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Fundatii              |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Acoperis              |           |            |          |                  |
| (sarpanta/terasa)     |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Sistem de incalzire   |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Invelitoare           |           |            |          |                  |
| (material/culoare)    |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Finisaj exterior      |           |            |          |                  |
| (material/culoare)    |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|
| Tamplarie exterior    |           |            |          |                  |
| (material/culoare)    |           |            |          |                  |
|_______________________|___________|____________|__________|__________________|

    k) - Capacitati functionale ale constructiilor proiectate:
    - Constructii de locuinte*5)
     _                           _                          _
    |_| principale (permanente) |_| sezoniere (de vacanta) |_| pentru inchiriere
    |_| sociale                 |_| de serviciu            |_| de necesitate
    |_| de interventie          |_| de protocol

    Numar de apartamente propuse ________, din care cu: 1 cam. ____ 2 cam. ____ 3 cam. ____ 4 cam. ____ 5 cam. ____

    F.9
    Pag. 6

    - Constructii pentru institutii publice*5)
     _
    |_| sanatate                     Nr. paturi _________   Nr. consultatii ____
     _                               Nr. proceduri ______
    |_| invatamant                   Nr. sali de clasa __   Nr. locuri _________
     _                               Nr. grupe __________
    |_| cultura                      Nr. locuri _________
    |_| hoteliere                    Nr. camere _________   Nr. locuri _________
    |_| culte                        Nr. locuri _________
    |_| administrative si financiare Nr. de personal ____

    - Constructii pentru comert, alimentatie publica si servicii*5)
     _
    |_| comert                       Nr. de personal ____
    |_| alimentatie publica          Nr. locuri__________   Nr. de personal ____
    |_| servicii                     Nr. de personal ____

    - Constructii pentru sport, recreere*6)
     _
    |_| sport                        Nr. locuri _________
    |_| recreere                     Nr. locuri _________

    - Constructii pentru activitati productive*6)
     _
    |_| productie                    Nr. de personal ____
    |_| depozitare                   Nr. de personal ____

    - Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse, necuprinse in categoriile de mai sus:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    l) - Asigurarea utilitatilor urbane*6)
     _                 _                _                     _
    |_| apa           |_| canalizare   |_| energie electrica |_| energie termica
    |_| gaze naturale |_| telefonizare |_| salubritate       |_| transport urban
      Alte utilitati: |_|              |_|                   |_|

    m) - Garaje si parcaje*6)
     _
    |_| garaje   Nr. locuri _______ Suprafata construita desfasurata ________ mp
    |_| parcaje  Nr. locuri _______ Suprafata construita desfasurata ________ mp

    n) - Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil ______ mp; suprafata pietonala ______ mp

    o) - Spatii verzi*6)
     _                                _
    |_| arbori taiati    Numar ____  |_| arbori mentinuti    Numar ____
    |_| arbori plantati  Numar ____  |_| spatii verzi        suprafata _______mp

    p) - Modul de evacuare a deseurilor ________________________________________
________________________________________________________________________________

    r) - Masuri de prevenire si stingere a incendiilor _________________________
________________________________________________________________________________

    s) - Masuri de protectie a mediului ________________________________________
________________________________________________________________________________

    t) - Alte caracteristici specifice _________________________________________
________________________________________________________________________________

                                              INTOCMIT*7)

    Data _____________

------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - Primarul General al municipiului Bucuresti
    - Primarul sectorului _____ al municipiului Bucuresti
    - Primarul municipiului _____________________
    - Primarul orasului _________________________
    - Primarul comunei __________________________
    *1) Se subliniaza categoria de lucrari
    *2) Se introduce "X" in caseta
    *3) Conform HGR nr. 525/1996
    *4) Conform STAS 4908-85
    *5) Se introduce "X" in caseta
    *6) Se introduce "X" in caseta
    *7) - In cazul in care ANEXA se completeaza de catre solicitantul autorizatiei se precizeaza numele si prenumele acestuia.
    *8) - In cazul in care ANEXA se intocmeste de catre un proiectant autorizat (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz: numele si prenumele ori numele firmei, numele si prenumele intocmitorului si se aplica stampila.

    F.10

    ROMANIA

    JUDETUL __________________
    PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI _________________________

    Primar

    Nr. ____ din _________________

          Catre,
            CONSILIULUI JUDETEAN _________________________________
            Doamnei/Domnului Arhitect sef ________________________

    Urmare cererii inregistrata cu nr. ________ din ____________________, pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de*1) ____________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ___________________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________
municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____
cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In vederea executarii lucrarilor de*4) _____________________________________
________________________________________________________________________________

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei.

           PRIMAR                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF*)
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Se inscriu categoriile de lucrari, denumirea investitiei/lucrarilor, capacitatea si alte elemente definitorii.

    F.11

    ROMANIA

    CONSILIUL JUDETEAN _________________________

    Arhitect sef

    Nr. ___ din___________

    Doamnei/Domnului
            PRIMAR*) ___________________

    Urmare cererii dvs. nr. __________ din ____________________, pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de*1) _________________________________________
_____________________________________________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul _____________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,
    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _____________ municipiul/orasul/comuna _____________________ satul ____________ sectorul _____ cod postal ______________ strada _______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin*3) ________________________________________ _______________________________________________________________________________,

    In vederea executarii lucrarilor de*4) _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

    In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul

                                AVIZ*5)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)
------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - al municipiului .........................
    - al orasului .............................
    - al comunei ..............................
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Se inscriu categoriile de lucrari, denumirea investitiei/lucrarilor, capacitatea si alte elemente definitorii.
    *5) In cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)

    F.12

    ROMANIA
    ______________________
    (autoritatea emitenta)

    Nr. ___ din___________

                               ACORD UNIC
                          nr. ___ din___________

    Urmare cererii adresate de*1) ___________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________,

    In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare,

    Vazand documentatia depusa si avizele favorabile din FISELE TEHNICE anexate, se emite

                            ACORD UNIC

    Fara/cu urmatoarele conditii _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Pentru lucrarile ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
situate in judetul ____________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ sau identificat prin*3) ________
_______________________________________________________________________________.

    In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare.

     PRESEDINTE (PRIMAR)                         ARHITECT SEF
    (numele si prenumele,                    (numele si prenumele,
         semnatura)                               semnatura)
           L.S.

------------
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului (nr. Cartii Funciare sau a Fisei bunului imobil, dupa caz) si planurile topografice

    F.13.1
    Pag. 1

    ROMANIA

    CONSILIUL JUDETEAN _________________________
    Presedinte

    Nr. ___ din___________

                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
                          Nr. ___ din___________

    Urmare cererii adresate de*1) ___________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________, inregistrata la nr. _________ din _________ 20__,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                              AUTORIZEAZA:

    EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru:
    *3) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _________________ municipiul/orasul/comuna __________________________satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____

    Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________
    In valoare*5) de __________________________________________________________.
    In baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.*6): ________________________________________________
elaborat de ___________________ cu sediul in judetul ___________________________
municipiul/orasul/comuna ______________ sectorul/satul _____________________ cod postal ________ strada _____________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___.

    F.13.1
    Pag. 2

    CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

    A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.
     ___________________________________________________________________
    | Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare  |
    | (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) - constituie        |
    | contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991,         |
    | cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea   |
    | executarii lucrarilor de constructii.                             |
    |___________________________________________________________________|

    B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ____ luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

    C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ____ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

    D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
    1. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.
    2. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.
    3. Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor.
    4. In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.
    5. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale.
    6. Sa transporte la ____________________________________________ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.
    7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ____ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.
    8. La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei".
    9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".
    10. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
    11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei.
    12. Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

         PRESEDINTE,                          SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Taxa de autorizare in valoare de lei _______________ a fost achitata conform chitantei nr. ___________ din _____________________.
    Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ______ insotita de ______ (______) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

    F.13.1
    Pag. 3

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                       SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

              de la data de _____________ pana la data de _____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

         PRESEDINTE,                          SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________
    Achitat taxa de: _________ lei, conform chitantei nr. ________ din _________
    Transmis solicitantului la data de ____________ direct/prin posta.

------------
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din PAC/PAD
    *4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz
    *5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei
    *6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii

    F.13.2
    Pag. 1

    ROMANIA

    PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI _________________________

    Primar General

    Nr. ___ din___________

                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
                          Nr. ___ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________, inregistrata la nr. _______ din ________ 20___,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                              AUTORIZEAZA:

    EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru:
    *3) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in municipiul Bucuresti, sectorul ___________, cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____

    Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________

    In valoare*5) de ___________________________________________________________

    In baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.*6): _______________________________ elaborat de _________________________ cu sediul in judetul _________________________________
municipiul/orasul/comuna ________________________ sectorul/satul ________________________ cod postal ______________ strada ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____.

    F.13.2
    Pag. 2

    CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

    A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.
     _______________________________________________________________________
    | Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare      |
    | (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) - constituie            |
    | contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu          |
    | modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea          |
    | executarii lucrarilor de constructii.                                 |
    |_______________________________________________________________________|

    B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ____ luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

    C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ____ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

    D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
    1. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.
    2. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.
    3. Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor.
    4. In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.
    5. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale.
    6. Sa transporte la ____________________________________________ materialele
care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.
    7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ____ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.
    8. La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei".
    9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".
    10. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
    11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei.
    12. Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

       PRIMAR GENERAL,                        SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Taxa de autorizare in valoare de _______________ lei a fost achitata conform chitantei nr. ___________ din _____________________.
    Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de _______________ insotita de ______ (______) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

    F.13.2
    Pag. 3

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                       SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

              de la data de _____________ pana la data de _____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

       PRIMAR GENERAL,                        SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                              semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________
    Achitat taxa de: ______________ lei, conform chitantei nr. _____________ din ___________________
    Transmis solicitantului la data de _______________ direct/prin posta.

------------
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din PAC/PAD
    *4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz
    *5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei
    *6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii

    F.13.3
    Pag. 1

    ROMANIA

    MUNICIPIUL BUCURESTI _________________________
    PRIMARIA SECTORULUI ______

    Primar

    Nr. ___ din___________

                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
                          Nr. ___ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________, inregistrata la nr. _______ din ________ 20___,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                              AUTORIZEAZA:

    EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru:
    *3) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in municipiul Bucuresti, sectorul ___________, cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____

Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________

    In valoare*5) de _________________________________________________________.

    In baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.*6): _____________________________ elaborat de _______________________________ cu sediul in judetul ___________________________
municipiul/orasul/comuna ________________________ sectorul/satul _______________________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____.

    F.13.3
    Pag. 2

    CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

    A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.
     _______________________________________________________________________
    | Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare      |
    | (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) - constituie            |
    | contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu          |
    | modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea          |
    | executarii lucrarilor de constructii.                                 |
    |_______________________________________________________________________|

    B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ____ luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

    C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ____ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

    D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
    1. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.
    2. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.
    3. Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor.
    4. In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.
    5. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale.
    6. Sa transporte la ____________________________________________ materialele
care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.
    7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ____ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.
    8. La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei".
    9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".
    10. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
    11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei.
    12. Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

           PRIMAR,                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                               semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Taxa de autorizare in valoare de _______________ lei a fost achitata conform chitantei nr. ___________ din _____________________.
    Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de _______________ insotita de ______ (______) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

    F.13.3
    Pag. 3

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                       SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

              de la data de _____________ pana la data de _____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

           PRIMAR,                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                               semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________
    Achitat taxa de: ______________ lei, conform chitantei nr. _____________ din ___________________
    Transmis solicitantului la data de _______________ direct/prin posta.

------------
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din PAC/PAD
    *4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz
    *5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei
    *6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii

    F.13.4
    Pag. 1

    ROMANIA

    JUDETUL _________________________
    PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI _____________________

    Primar

    Nr. ___ din___________

                  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
                          Nr. ___ din ___________

    Urmare cererii adresate de*1) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________ cu
domiciliul/sediul*2) in judetul ________________________________________________ municipiul/orasul/comuna _________________________ satul _______________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ____________________ e-mail ___________________, inregistrata la nr. _______ din ________ 20___,

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                              AUTORIZEAZA:

    EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru:
    *3) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Pe imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul _________________ municipiul/orasul/comuna __________________________________ satul ______________________________ sectorul ____________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____

    Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________
    In valoare*5) de _________________________________________________________.

    In baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.*6): _____________________________ elaborat de _______________________________ cu sediul in judetul ___________________________
municipiul/orasul/comuna ________________________ sectorul/satul _______________________ cod postal ______________ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____.

    F.13.4
    Pag. 2

    CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

    A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.
     _______________________________________________________________________
    | Nerespectarea intocmai a documentatiei - vizata spre neschimbare      |
    | (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) - constituie            |
    | contraventie - in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu          |
    | modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea          |
    | executarii lucrarilor de constructii.                                 |
    |_______________________________________________________________________|

    B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ____ luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

    C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ____ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

    D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
    1. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.
    2. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat in Constructii, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.
    3. Sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor.
    4. In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.
    5. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale.
    6. Sa transporte la ____________________________________________ materialele
care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.
    7. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ____ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.
    8. La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei".
    9. La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".
    10. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
    11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei.
    12. Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

           PRIMAR,                                SECRETAR,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                               semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF*)
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Taxa de autorizare in valoare de lei _______________ a fost achitata conform chitantei nr. ___________ din _____________________.
    Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de _______________ insotita de ______ (______) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.
------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.

    F.13.4
    Pag. 3

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

                       SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
                  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

              de la data de _____________ pana la data de _____________

    Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

           PRIMAR,                            SECRETAR GENERAL,
    (numele si prenumele,                   (numele si prenumele,
         semnatura)                               semnatura)

           L.S.                                 ARHITECT SEF*)
                                            (numele si prenumele,
                                                 semnatura)

    Data prelungirii valabilitatii: __________________
    Achitat taxa de: ______________ lei, conform chitantei nr. _____________ din ___________________
    Transmis solicitantului la data de _______________ direct/prin posta.

------------
    *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din PAC/PAD
    *4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz
    *5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei
    *6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii

    F.14

    Catre,
         Presedintele Consiliului judetean _______________________________
         Primarul*)

                               CERERE
                   PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII
                AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

    Subsemnatul*1) _______________________________________________ cu domiciliul/sediul*2)_______________ in judetul ____________________ municipiul/orasul/comuna ________________________ satul _______________________________ sectorul _________ cod postal ____________ strada ______________________________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. __ ap. ____ telefon/fax ___________________ e-mail ______________________________.

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit

                        PRELUNGIREA VALABILITATII
                AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
                      nr. _________ din ___________

    Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ___________________________
municipiul/orasul/comuna ________________________ satul _______________________________ sectorul _________ cod postal ____________
strada ______________________________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. __ ap. ____
    Cartea funciara*3)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________
    In vederea executarii lucrarilor de*4): ____________________________________
________________________________________________________________________________

    Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte.
    Anexez prezentei cereri:
    - Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr. __________ din data de __________________;
    - Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD - dupa caz - prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr. __________ din data de __________________, precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare;
    - Autorizatia de construire/desfiintare nr. __________ din data de __________________, in original.

                                               SEMNATURA

    Data _______________

------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
       - Primarul General al municipiului Bucuresti
       - Primarul sectorului ____ al municipiului Bucuresti
       - Primarul municipiului ____________________________
       - Primarul orasului ________________________________
       - Primarul comunei _________________________________
    *1) Numele si prenumele solicitantului
    *2) Adresa solicitantului
    *3) Date de identificare a imobilului
    *4) Se inscriu lucrarile ramase de executat pentru care se solicita prelungirea valabilitatii

    F.15

                       STAMPILA MODEL
            "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM"
     _________________________________________________
    |                                                 |
    |                CONSILIUL JUDETEAN               |
    |                 BISTRITA-NASAUD                 |
    |                                                 |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |                  ANEXA                    |  |
    |  |                    LA                     |  |
    |  |         CERTIFICATUL DE URBANISM          |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Consiliul judetean

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |              PRIMARIA MUNICIPIULUI              |
    |                     BISTRITA                    |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |                   ANEXA                   |  |
    |  |                     LA                    |  |
    |  |         CERTIFICATUL DE URBANISM          |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Primarie municipiu

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |                PRIMARIA ORASULUI                |
    |                      NASAUD                     |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |                   ANEXA                   |  |
    |  |                     LA                    |  |
    |  |         CERTIFICATUL DE URBANISM          |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
           Stampila model pentru Primarie oras

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |                 PRIMARIA COMUNEI                |
    |                  BUDACU DE JOS                  |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |                   ANEXA                   |  |
    |  |                     LA                    |  |
    |  |         CERTIFICATUL DE URBANISM          |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef*),                |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Primarie comuna
------------
    *) Se va semna de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.

    F.16

                       STAMPILA MODEL
                  "VIZAT SPRE NESCHIMBARE"

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |                CONSILIUL JUDETEAN               |
    |                 BISTRITA-NASAUD                 |
    |                                                 |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |            VIZAT SPRE NESCHIMBARE         |  |
    |  |                                           |  |
    |  |                            construire     |  |
    |  |    Anexa la autorizatia de ___________    |  |
    |  |                            desfiintare    |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Consiliul judetean

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |              PRIMARIA MUNICIPIULUI              |
    |                     BISTRITA                    |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |            VIZAT SPRE NESCHIMBARE         |  |
    |  |                                           |  |
    |  |                            construire     |  |
    |  |    Anexa la autorizatia de ___________    |  |
    |  |                            desfiintare    |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Primarie municipiu

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |                PRIMARIA ORASULUI                |
    |                      NASAUD                     |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |            VIZAT SPRE NESCHIMBARE         |  |
    |  |                                           |  |
    |  |                            construire     |  |
    |  |    Anexa la autorizatia de ___________    |  |
    |  |                            desfiintare    |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef,                  |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
           Stampila model pentru Primarie oras

     _________________________________________________
    |                                                 |
    |             JUDETUL BISTRITA-NASAUD             |
    |                 PRIMARIA COMUNEI                |
    |                  BUDACU DE JOS                  |
    |   ___________________________________________   |
    |  |                                           |  |
    |  |            VIZAT SPRE NESCHIMBARE         |  |
    |  |                                           |  |
    |  |                            construire     |  |
    |  |    Anexa la autorizatia de ___________    |  |
    |  |                            desfiintare    |  |
    |  |                                           |  |
    |  |   Nr. ........ din ............ 20.....   |  |
    |  |___________________________________________|  |
    |                                                 |
    |                  Arhitect sef*),                |
    |               ....................              |
    |_________________________________________________|
          Stampila model pentru Primarie comuna
------------
    *) Se va semna de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
activitatilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de mediu

    1. Transporturi
    1.1. Trafic rutier
    a) autostrazi;
    b) sosele cu flux intens;
    c) alte drumuri principale; toate drumurile din ariile protejate;
    d) parcuri pentru stationare (terenuri sau cladiri) pentru mai mult de 300 de masini;
    e) linii noi de transport in comun.
    1.2. Trafic feroviar
    a) noi linii de cale ferata;
    b) alte instalatii feroviare, inclusiv dublarea sau extinderea liniilor existente.
    1.3. Navigatie pe ape
    a) instalatii portuare pentru navele companiilor publice de navigatie;
    b) porturi industriale cu instalatii fixe de incarcare si descarcare;
    c) porturi de agrement cu mai mult de 100 de locuri de acostare (amarare);
    d) cai navigabile.
    1.4. Navigatie aeriana
    a) aeroporturi;
    b) aerodromuri, cu exceptia heliporturilor;
    c) heliporturi in ariile protejate.

    2. Energie
    2.1. Productie de energie
    a) instalatii destinate producerii de energie nucleara (centrale nuclearoelectrice), instalatii in care are loc o reactie nucleara autointretinuta (reactori de cercetare), instalatii destinate extractiei si productiei de combustibili nucleari si alte instalatii generatoare de radiatii ionizante;
    b) instalatii termice destinate productiei de energie cu putere mai mare de 10 MW;
    c) centrale hidroelectrice cu putere mai mare de 1 MW;
    d) instalatii geotermice inclusiv cele care exploateaza caldura apelor subterane;
    e) uzine de gaz, cocserii, instalatii de lichefiere a carbunelui;
    f) prospectarea, explorarea si exploatarea petrolului, gazului natural sau carbunelui si a altor resurse minerale, inclusiv a celor din mare.

    2.2. Transport si stocare de energie
    a) instalatii de transport prin conducte al combustibililor sau carburantilor lichizi ori gazosi:
    b) liniile aeriene si cabluri de inalta tensiune ingropate, dimensionate pentru 220 kV sau mai mult;
    c) rezervoarele destinate stocarilor de gaz, de combustibili sau de carburanti;
    d) depozite de carbune si alte resurse minerale;
    e) construirea mijloacelor de transport pentru hidrocarburi, substante si deseuri periculoase.

    3. Constructii hidrotehnice
    a) lucrari de regularizare a nivelului sau a scurgerii apelor din lacurile naturale;
    b) amenajari hidrotehnice ca: indiguiri, corectii, instalatii pentru retinerea aluviunilor sau pentru protectia contra inundatiilor;
    c) descarcari de material sedimentar in lacuri;
    d) exploatarea de pietris, nisip, namol terapeutic sau de alte materiale din lacuri, cursuri de apa sau din panzele de apa subterana (cu exceptia extragerilor punctuale motivate de prevenirea inundatiilor);
    e) lucrari de captare a apelor subterane si de suprafata;
    f) lucrari de amenajare a zonei de coasta si de exploatare a resurselor naturale aferente;
    g) puturi de alimentare cu apa mai adanci de 50 m.

    4. Eliminarea deseurilor si a ambalajelor
    a) depozite destinate stocarii temporare sau definitive a deseurilor periculoase si radioactive;
    b) instalatii de prelucrare si tratare a deseurilor radioactive;
    c) cimitire;
    d) descarcari si/sau depozitari de materiale inerte;
    e) descarcari controlate, bioactive;
    f) descarcari controlate pentru deseuri stabilizate;
    g) instalatii destinate triajului, tratarii, reciclarii sau incinerarii deseurilor;
    h) depozite provizorii pentru deseuri sub forma lichida, solida sau pastoasa (maloasa);
    i) instalatii de tratare a apelor uzate.

    5. Apararea nationala*)
    a) arsenale, terenuri de tir si de exercitii pentru armata;
    b) aerodromuri militare;
    c) alte instalatii apartinand armatei, care sunt asimilabile unuia dintre tipurile de instalatii mentionate in prezenta anexa.
------------
    *) Cu respectarea legislatiei in domeniul apararii nationale.

    6. Sport, turism, agrement
    a) teleferice si teleschiuri (pentru punerea in valoare turistica a noilor partii de schi sau a noilor zone situate in domeniile de schi deja existente ori pentru legarea intre ele a diferitelor partii de schi);
    b) piste pentru vehicule cu motor, destinate manifestarilor sportive;
    c) tunuri cu zapada;
    d) stadioane care au tribune fixe prevazute sa adaposteasca mai mult de 20.000 de spectatori;
    e) parcuri de distractie;
    f) zone verzi.

    7. Industrie
    a) uzine de aluminiu;
    b) otelarii;
    c) uzine de metale neferoase;
    d) instalatii destinate pretratarii si topirii metalelor vechi;
    e) instalatii pentru sinteza produsilor chimici, inclusiv a apei grele;
    f) instalatii pentru transformarea produselor chimice;
    g) depozite destinate stocarii produselor chimice;
    h) fabrici de explozivi si de munitii;
    i) abatoare si macelarii cu o capacitate de productie mai mare de 5.000 tone pe an;
    j) fabrici de ciment;
    k) fabrici de sticla cu capacitati de productie mai mari de 20.000 tone pe an;
    l) fabrici de celuloza si hartie;
    m) fabrici destinate extragerii si transformarii liantilor si materialelor care contin lianti;
    n) fabrici care produc panouri de aglomerate;
    o) instalatii pentru prelucrarea lemnului;
    p) instalatii pentru produse textile si de pielarie;
    r) fabricarea, comercializarea si utilizarea substantelor periculoase si a pesticidelor;
    s) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice;
    t) unitati industriale pentru fabricarea produselor alimentare si agrotehnice;
    u) unitati de ecarisaj.

    8. Alte lucrari sau instalatii
    a) imbunatatiri funciare realizate prin lucrari de arta, precum si interventiile pe suprafete care sunt mai mari de 200 ha si/sau acompaniate de masuri tehnice in scopuri agricole, ca irigarea sau desecarea terenurilor agricole pe suprafete mai mari de 20 ha, ca si proiecte generale de scoatere din circuitul agricol;
    b) cariere de pietris, nisip si alte exploatari de extragere a materialelor nefolosite in scopul producerii de energie;
    c) constructii si instalatii pentru cresterea animalelor de ferma, cu capacitati mai mari de:
    - 100 locuri pentru bovinele de carne;
    - 500 locuri pentru porcii pentru carne;
    - 6.000 locuri pentru gaini ouatoare;
    - 6.000 locuri pentru pui pentru carne;
    - 1.500 locuri pentru curcani pentru carne;
    d) centre comerciale;
    e) locuri de transbordare a marfurilor si centre de distribuire;
    f) echipamente fixe destinate transmiterii electrice sau radioelectrice de semnale, imagini sau sunete (numai echipamentele de transmisie), cu o putere mai mare de 500 kW;
    g) defrisari de vegetatie forestiera din afara fondului forestier;
    h) amenajari piscicole;
    i) importul si exportul plantelor si ale animalelor din fauna si flora spontana.

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

            CONTINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE
 ______________________________________________________________________________
|                                 PIESE SCRISE                                 |
|==============================================================================|
|               MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR              |
|______________________________________________________________________________|
|                     |Date    |Arhitectura|Structura|Instalatiile|Principalele|
|        TIPURI       |generale|           |         |            |materiale   |
|    DE CONSTRUCTII   |        |           |         |            |utilizate   |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
|1. Locuinte in mediul|        |           |         |            |            |
|   rural             |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - cu regim de       |   x    |     x     |    x    |      x     |      x     |
| inaltime P, P+1E    |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
|2. Anexe gospodaresti|        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - bucatarii de vara |   x    |     x     |    x    |      x     |      x     |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - grajduri (pentru  |   x    |     x     |    x    |      x     |      x     |
| animale mari)       |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - hambare, fanare,  |   x    |     x     |    x    |      -     |      x     |
| patule              |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - magazii, soproane,|   x    |     x     |    x    |     <>     |      x     |
| garaje              |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - fantani, latrine  |   x    |     -     |    -    |      -     |      x     |
| uscate, fose        |        |           |         |            |            |
| vidanjabile         |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - spatii pentru     |   x    |     x     |    x    |      x     |      x     |
| activitati          |        |           |         |            |            |
| mestesugaresti      |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - rezervoare        |   x    |     -     |    -    |      x     |      x     |
| combustibil lichid/ |        |           |         |            |            |
| gazos               |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - imprejmuiri       |   x    |     x     |    -    |      -     |      x     |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
|3. Racorduri si      |   x    |     -     |    -    |      x     |      x     |
|   bransamente la    |        |           |         |            |            |
|   utilitati         |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
|4. Anexe ale         |        |           |         |            |            |
|   exploatatiilor    |        |           |         |            |            |
|   agricole          |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - saivane, padocuri,|   x    |     x     |    x    |     <>     |      x     |
| adaposturi animale, |        |           |         |            |            |
| platforme furaje    |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - imprejmuiri de    |   x    |     -     |    -    |     <>     |      x     |
| pasuni              |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - spatii de cazare  |   x    |     x     |    x    |     <>     |      x     |
| temporara           |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
|5. Constructii       |        |           |         |            |            |
|   provizorii cu     |        |           |         |            |            |
|  utilizare temporara|        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - targuri si oboare |   x    |     <>    |    <>   |     <>     |      x     |
| periodice           |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - constructii       |   x    |     <>    |    <>   |     <>     |      x     |
| ocazionate de       |        |           |         |            |            |
| evenimente          |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
| - tabere de corturi |   x    |     -     |    -    |      x     |     <>     |
| si rulote           |        |           |         |            |            |
|_____________________|________|___________|_________|____________|____________|
 ______________________________________________________________________________
|                           |Amenajari   |Inaltimea la|Numarul de | Suprafata  |
|   TIPURI DE CONSTRUCTII   |exterioare -| streasina  | niveluri  |construita -|
|                           |circulatii  |            |           |desfasurata |
|                           |carosabile  |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|1. Locuinte in mediul rural|            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - cu regim de inaltime P, |      x     |      x     |     x     |      x     |
| P+1E                      |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|2. Anexe gospodaresti      |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - bucatarii de vara       |      -     |      -     |     -     |      x     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - grajduri (pentru animale|      x     |      <>    |     -     |      x     |
| mari)                     |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - hambare, fanare, patule |      -     |      -     |     -     |      x     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - magazii, soproane,      |      x     |      <>    |     <>    |      x     |
| garaje                    |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - fantani, latrine uscate,|      -     |      -     |     -     |     <>     |
| fose vidanjabile          |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - spatii pentru activitati|      x     |      x     |     x     |      x     |
| mestesugaresti            |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - rezervoare combustibil  |      x     |      -     |     -     |     <>     |
| lichid/gazos              |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - imprejmuiri             |     <>     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|3. Racorduri si bransamente|      x     |      -     |     -     |      -     |
|   la utilitati            |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|4. Anexe ale exploatatiilor|            |            |           |            |
|   agricole                |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - saivane, padocuri,      |     <>     |      -     |     -     |      x     |
| adaposturi animale,       |            |            |           |            |
| platforme furaje          |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - imprejmuiri de pasuni   |      x     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - spatii de cazare        |      x     |      -     |     -     |      x     |
| temporara                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|5. Constructii provizorii  |            |            |           |            |
|   cu utilizare temporara  |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - targuri si oboare       |      x     |      -     |     -     |     <>     |
| periodice                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - constructii ocazionate  |      x     |      -     |     -     |     <>     |
| de evenimente             |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - tabere de corturi       |      x     |      -     |     -     |     <>     |
| si rulote                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
 ______________________________________________________________________________
|                        REFERATE DE VERIFICARE PROIECT                        |
|______________________________________________________________________________|
|                           |Pentru cerinta A|Pentru cerinta B|Pentru cerinta C|
|   TIPURI DE CONSTRUCTII   |  - Rezistenta  |  - Siguranta   |  - Siguranta   |
|                           | si stabilitate | in exploatare  |     la foc     |
|___________________________|________________|________________|________________|
|1. Locuinte in mediul rural|                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - cu regim de inaltime P, |        <>      |        -       |       <>       |
| P+1E                      |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
|2. Anexe gospodaresti      |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - bucatarii de vara       |         -      |        -       |       -        |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - grajduri (pentru animale|         -      |        -       |       <>       |
| mari)                     |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - hambare, fanare, patule |         -      |        -       |       x        |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - magazii, soproane,      |         -      |        -       |       <>       |
| garaje                    |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - fantani, latrine uscate,|         -      |        -       |       -        |
| fose vidanjabile          |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - spatii pentru activitati|        <>      |       <>       |       x        |
| mestesugaresti            |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - rezervoare combustibil  |         -      |        x       |       x        |
| lichid/gazos              |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - imprejmuiri             |         -      |        -       |       -        |
|___________________________|________________|________________|________________|
|3. Racorduri si bransamente|         -      |       <>       |       -        |
|   la utilitati            |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
|4. Anexe ale exploatatiilor|                |                |                |
|   agricole                |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - saivane, padocuri,      |         -      |        -       |       <>       |
| adaposturi animale,       |                |                |                |
| platforme furaje          |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - imprejmuiri de pasuni   |         -      |        -       |       -        |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - spatii de cazare        |        <>      |        -       |       <>       |
| temporara                 |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
|5. Constructii provizorii  |                |                |                |
|   cu utilizare temporara  |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - targuri si oboare       |         -      |        -       |       <>       |
| periodice                 |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - constructii ocazionate  |        <>      |       <>       |       <>       |
| de evenimente             |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
| - tabere de corturi       |         -      |        -       |       <>       |
| si rulote                 |                |                |                |
|___________________________|________________|________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
|                    AVIZE SI ACORDURI - UTILITATI URBANE                      |
|______________________________________________________________________________|
|                     |Alimentare|Alimentare|Alimentare|Alimentare|Telefonizare|
|        TIPURI       | cu apa - |cu energie| cu gaze  |cu energie|            |
|    DE CONSTRUCTII   |canalizare|electrica | naturale | termica  |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
|1. Locuinte in mediul|          |          |          |          |            |
|   rural             |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - cu regim de       |     x    |     x    |     <>   |     <>   |      <>    |
| inaltime P, P+1E    |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
|2. Anexe gospodaresti|          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - bucatarii de vara |     <>   |     x    |     <>   |     -    |      -     |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - grajduri (pentru  |     x    |     <>   |     -    |     -    |      -     |
| animale mari)       |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - hambare, fanare,  |     -    |     -    |     -    |     -    |      -     |
| patule              |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - magazii, soproane,|     <>   |     x    |     -    |     -    |      -     |
| garaje              |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - fantani, latrine  |     -    |     <>   |     -    |     -    |      -     |
| uscate, fose        |          |          |          |          |            |
| vidanjabile         |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - spatii pentru     |     x    |     x    |     <>   |     <>   |      <>    |
| activitati          |          |          |          |          |            |
| mestesugaresti      |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - rezervoare        |     -    |     x    |     -    |     -    |      -     |
| combustibil lichid/ |          |          |          |          |            |
| gazos               |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - imprejmuiri       |     -    |     -    |     -    |     -    |      -     |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
|3. Racorduri si      |     <>   |     <>   |     <>   |     <>   |      <>    |
|   bransamente la    |          |          |          |          |            |
|   utilitati         |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
|4. Anexe ale         |          |          |          |          |            |
|   exploatatiilor    |          |          |          |          |            |
|   agricole          |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - saivane, padocuri,|     -    |     <>   |     -    |     -    |      -     |
| adaposturi animale, |          |          |          |          |            |
| platforme furaje    |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - imprejmuiri de    |     -    |     <>   |     -    |     -    |      -     |
| pasuni              |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - spatii de cazare  |     -    |     <>   |     -    |     -    |      -     |
| temporara           |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
|5. Constructii       |          |          |          |          |            |
|   provizorii cu     |          |          |          |          |            |
|  utilizare temporara|          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - targuri si oboare |     <>   |     <>   |     -    |     -    |      <>    |
| periodice           |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - constructii       |     <>   |     <>   |     -    |     -    |      <>    |
| ocazionate de       |          |          |          |          |            |
| evenimente          |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
| - tabere de corturi |     x    |     x    |     -    |     -    |      <>    |
| si rulote           |          |          |          |          |            |
|_____________________|__________|__________|__________|__________|____________|
 ______________________________________________________________________________
|                     AVIZE SI ACORDURI - AVIZE SPECIFICE                      |
|______________________________________________________________________________|
|                           | Prevenirea |  Apararea  | Protectia | Protectia  |
|   TIPURI DE CONSTRUCTII   |si stingerea|   civila   |mediului si| sanatatii  |
|                           |incendiilor |            |a surselor | populatiei |
|                           |            |            |  de apa   |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|1. Locuinte in mediul rural|            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - cu regim de inaltime P, |     <>     |     <>     |     -     |      -     |
| P+1E                      |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|2. Anexe gospodaresti      |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - bucatarii de vara       |     <>     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - grajduri (pentru animale|     <>     |      -     |     -     |      -     |
| mari)                     |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - hambare, fanare, patule |     <>     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - magazii, soproane,      |      -     |      -     |     -     |      -     |
| garaje                    |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - fantani, latrine uscate,|      -     |      -     |     x     |      -     |
| fose vidanjabile          |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - spatii pentru activitati|      x     |      -     |     <>    |     <>     |
| mestesugaresti            |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - rezervoare combustibil  |      x     |      -     |     <>    |      -     |
| lichid/gazos              |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - imprejmuiri             |      -     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|3. Racorduri si bransamente|      -     |      -     |     -     |      -     |
|   la utilitati            |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|4. Anexe ale exploatatiilor|            |            |           |            |
|   agricole                |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - saivane, padocuri,      |     <>     |      -     |     x     |      -     |
| adaposturi animale,       |            |            |           |            |
| platforme furaje          |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - imprejmuiri de pasuni   |      -     |      -     |     -     |      -     |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - spatii de cazare        |     <>     |      -     |     -     |      -     |
| temporara                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
|5. Constructii provizorii  |            |            |           |            |
|   cu utilizare temporara  |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - targuri si oboare       |     <>     |      -     |     x     |     x      |
| periodice                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - constructii ocazionate  |     <>     |      -     |     x     |     x      |
| de evenimente             |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|
| - tabere de corturi       |     <>     |      -     |     x     |     <>     |
| si rulote                 |            |            |           |            |
|___________________________|____________|____________|___________|____________|

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - amplasare independenta
 ______________________________________________________________________________
|                                PIESE DESENATE                                |
|______________________________________________________________________________|
|                  |PLAN DE |  PLAN   | PLANURILE |SECTIUNE |1 - 2 |   PLAN    |
|    TIPURI DE     |SITUATIE| CONSTR. |  TUTUROR  | CARACTE-|FATADE| FUNDATII -|
|   CONSTRUCTII    |        |SUBTERANE|NIVELURILOR| RISTICA |      | sc. 1:100 |
|                  |        |- RETELE |           |         |      |___________|
|                  |- sc.   |- sc.    | - sc.     | - sc.   |      | A |alipire|
|                  |1:2000 -|1:2000 - |  1:100    |  1:100  |- sc. |   |  la   |
|                  |   1:100|    1:100|           |         | 1:100|   |calcan |
|                  |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
|1. Locuinte in    |        |         |           |         |      |   |       |
|   mediul rural   |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - cu regim de    |   x    |    <>   |     x     |    x    |   x  | <>|   x   |
| inaltime P, P+1E |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
|2. Anexe          |        |         |           |         |      |   |       |
|   gospodaresti   |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - bucatarii de   |   x    |    -    |     x     |    <>   |  <>  | - |   -   |
| vara             |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - grajduri       |   x    |    -    |     x     |    <>   |  <>  | - |   -   |
| (pentru animale  |        |         |           |         |      |   |       |
| mari)            |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - hambare,       |   x    |    -    |     x     |    <>   |  <>  | - |   -   |
| fanare, patule   |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - magazii,       |   x    |    -    |     x     |    <>   |  <>  | <>|   <>  |
| soproane, garaje |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - fantani,       |   <>   |    -    |     -     |    -    |   -  | - |   -   |
| latrine uscate,  |        |         |           |         |      |   |       |
| fose vidanjabile |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - spatii pentru  |   x    |    <>   |     x     |    x    |   x  | <>|   x   |
| activitati       |        |         |           |         |      |   |       |
| mestesugaresti   |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - rezervoare     |   x    |    -    |     -     |    x    |  <>  | <>|   -   |
| combustibil      |        |         |           |         |      |   |       |
| lichid/gazos     |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - imprejmuiri    |   x    |    -    |     -     |    <>   |   x  | - |   -   |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
|3. Racorduri si   |   x    |    x    |     -     |    <>   |   -  | - |   -   |
|   bransamente la |        |         |           |         |      |   |       |
|   utilitati      |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
|4. Anexe ale      |        |         |           |         |      |   |       |
|   exploatatiilor |        |         |           |         |      |   |       |
|   agricole       |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - saivane,       |   x    |    -    |     x     |    <>   |  <>  | - |   -   |
| padocuri,        |        |         |           |         |      |   |       |
| adaposturi       |        |         |           |         |      |   |       |
| animale,         |        |         |           |         |      |   |       |
| platforme furaje |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - imprejmuiri de |   x    |    -    |     -     |    x    |  <>  | - |   -   |
| pasuni           |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - spatii de      |   x    |    -    |     x     |    x    |   x  | - |   -   |
| cazare temporara |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
|5. Constructii    |        |         |           |         |      |   |       |
|   provizorii cu  |        |         |           |         |      |   |       |
|   utilizare      |        |         |           |         |      |   |       |
|   temporara      |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - targuri si     |   x    |    <>   |     <>    |    <>   |  <>  | - |   -   |
| oboare periodice |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - constructii    |   x    |    <>   |     <>    |    <>   |  <>  | - |   -   |
| ocazionate de    |        |         |           |         |      |   |       |
| evenimente       |        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|
| - tabere de      |   x    |    <>   |     -     |    -    |   -  | - |   -   |
| corturi si rulote|        |         |           |         |      |   |       |
|__________________|________|_________|___________|_________|______|___|_______|

    LEGENDA
    x  Piese obligatorii
    <> Piese optionale (recomandabile)
    -  Nu e cazul

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    ___________________________*1)

    Catre*2),
             PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN _________________
             PRIMARUL*) __________________________________________

    Subsemnatul*1) __________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul ______________________________ municipiul/orasul/comuna ________________ satul __________________ sectorul _________________ cod postal ________________ strada ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ telefon/fax ____________________________ e-mail _______________________________, titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.______ din _______ 20 ____, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor*5) _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ in valoare de ______________________ lei.

    Aduc la cunostinta
    Ca la data de*6) ________ ora _________, vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ______ municipiul/orasul/comuna __________________ satul _____________ sectorul _______ cod postal ______ strada __________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____
    Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________

                                                    Semnatura,*7)
        Data ___________
                                               L.S.
------------
    *) se completeaza, dupa caz:
       - Primarul general al municipiului Bucuresti
       - Primarul sectorului ...... al municipiului Bucuresti
       - Primarul municipiului ______________________________
       - Primarul orasului __________________________________
       - Primarul comunei ___________________________________

    PRECIZARI privind completarea formularului:
    *1) Denumirea titularului autorizatiei
    *2) Se adreseaza emitentului autorizatiei
    *3) Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv calitatea acesteia)
    *4) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
    *5) Se inscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de lucrari din autorizatie)
    *6) Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile inainte
    *7) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice

    NOTA: Instiintarea de incepere a executarii lucrarilor se anexeaza la autorizatia de construire/desfiintare in doua exemplare. Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei instiintari, cu numarul si data inregistrarii la emitent.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    _____________________________*1)

    Catre*2),
            INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ___________________

     Subsemnatul*1) _________________________________ cu domiciliul/sediul*2) in judetul _______________ municipiul/orasul/comuna _______________________________ satul ____________________________ sectorul ________________ cod postal ________ strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ telefon/fax _______________________________ e-mail ____________________________, titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr. ______ din _______ 20 ___, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor*5) _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ in valoare de _______________ lei.

    Aduc la cunostinta
    Ca la data de*6) __________ ora ______, vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ___________ municipiul/orasul/comuna ___________ satul ________ sectorul _______ cod postal _____ strada ________________ nr. ___ bl. ___ sc. ____ et.___ ap. ___

    Cartea funciara*4)/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral
________________________________________________________________________________
    Anexez, in copie dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                     Semnatura*7),

                                            L.S.
    Data _____________

------------
    PRECIZARI privind completarea formularului:
    *1) Denumirea titularului autorizatiei
    *2) Se adreseaza emitentului autorizatiei
    *3) Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv calitatea acesteia)
    *4) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
    *5) Se inscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de lucrari din autorizatie)
    *6) Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile inainte
    *7) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice

    NOTA: Instiintarea de incepere a executarii lucrarilor se anexeaza la autorizatia de construire/desfiintare in doua exemplare. Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei instiintari, cu numarul si data inregistrarii la Inspectoratul in Constructii.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                   PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

 ______________________________________________________________________________
|                                                         ___________________  |
|                                                        |                   | |
|                                                        |                   | |
|    SANTIER                                             |      VEDERE       | |
|      IN                                                |    DE ANSAMBLU    | |
|     LUCRU                                              |                   | |
|                                                        |___________________| |
|                                                                              |
| Denumirea si adresa obiectivului ........................................... |
|                                                                              |
| Beneficiarul investitiei .............................. telefon ............ |
|                          (numele si prenumele/denumirea                      |
|                               si domiciliul/sediul)                          |
|                                                                              |
| Proiectant general .................................... telefon ............ |
|                       (numele si prenumele/denumirea                         |
|                            si domiciliul/sediul)                             |
|                                                                              |
| Constructor ........................................... telefon ............ |
|                     (numele si prenumele/denumirea                           |
|                          si domiciliul/sediul)                               |
|                                                                              |
| Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de    |
| organizare de santier (daca este cazul)                                      |
| .............................................. din data de ................. |
|                                                                              |
| Eliberata de ............................................................... |
|                                                                              |
| Termenul de executie a lucrarilor, prevazut in autorizatie ................. |
|                                                                              |
| Data inceperii constructiei ................................................ |
|                                                                              |
| Data finalizarii constructiei .............................................. |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    1. - Datele de mai sus vor fi inscrise obligatoriu intr-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele avand o inaltime de cel putin 5 cm), confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toata perioada lucrarilor.
    2. - Vederea de ansamblu poate fi: fotografie dupa macheta, o perspectiva sau o fatada reprezentativa (principala) a investitiei.

    Modelul pentru panoul de identificare a investitiei este stabilit potrivit Ordinului Ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

    ANEXA 6*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    Consiliul judetean ____________________________________________________
                       (autoritatea careia ii apartine agentul constatator)
    Primaria

                             PROCES-VERBAL
              DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR
                       Nr. ....... incheiat azi .........

    1. Subsemnatul .......................... in calitate de  .............., in baza legitimatiei de control nr .........., eliberata de ................., in urma controlului efectuat azi ............./ora ......, la sediul/santierul
................................................................................
am constatat urmatoarele: ......................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    2. In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind .....
................................................................................
si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, astfel:
    - cf. art. ... alin. .. lit. ..,   - de la ........ lei pana la ....... lei;
    - cf. art. ... alin. .. lit. ..,   - de la ........ lei pana la ....... lei;
    - cf. art. ... alin. .. lit. ..,   - de la ........ lei pana la ....... lei;
                          _____________________________________________________
                          Total amenda - de la ........ lei pana la ....... lei;

    3. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator:
    - dl. (d-na.) ................................
    - persoana juridica ........................, inmatriculata la R.C. cu nr. ..............., cod fiscal nr. ...............,
        - reprezentata de dl. (d-na.) ...................... avand functia ..................... -,
cu domiciliul/sediul in ....................., str. ..............., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., ap. ...., judet ..............., sector ........., posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ......... nr. ........., C.N.P. ..............., eliberat(a)/emis de politia/statul ..................... la data de ............., tichet de inscriere a contraventiilor seria ..... nr. ......... (pentru cetateni straini).
    4. Subsemnatul(a) .......................... posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ......... eliberat(a) de ..................... la data de .................., domiciliat in ............., str. ................., nr. .., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector .................., C.N.P. .............................., in calitate de martor, declar ca numitul ..................................., nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

        AGENT CONSTATATOR                                  CONTRAVENIENT
     .......................                           .......................
      (numele si prenumele)                             (numele si prenumele)
           semnatura                  MARTOR                  semnatura
                              .......................
                               (numele si prenumele)
                                    semnatura

    5. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ....................................
................................................................................
................................................................................
    b) Obiectiuni ale contravenientului ........................................
................................................................................
    6. Potrivit prevederilor art. 31 si art. 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la
................................................................................
            (organul de control caruia ii apartine agentul constatator)
care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

    Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare, continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar, in copie, personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmarea de primire nr. ........ din ...............

         AGENT CONSTATATOR                               CONTRAVENIENT
      .......................                        .......................
       (numele si prenumele)                          (numele si prenumele)
            semnatura               MARTOR                  semnatura
                             .......................
                              (numele si prenumele)
                                   semnatura

    7. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII
    Tinand seama de faptele savarsite, in baza prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, subsemnatul, .................................................,
in calitate de ................................................................,
                    (functia si denumirea organului de control caruia ii
                             apartine agentul constatator)
aplic amenda in valoare totala de ............. lei (adica ....................)
                                    (in cifre)                  (in litere)
si dispun, in temeiul legii, urmatoarele masuri: ...............................
................................................................................
................................................................................
    Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ..........., contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit.

    8. INSTIINTARE DE PLATA:
    - Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ................. lei, la
C.E.C. sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie), in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal, iar sumele vor fi incasate astfel:
       - 75% din suma totala, adica .............. lei in contul nr. ........... deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;
       - 25% din suma totala, adica .............. lei in contul nr. ........... deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator;

    - Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal, la adresa
...............................................................................,
       (organul de control caruia ii apartine agentul constatator)
situat in .................... str. .................... nr. .... judetul/sector ........... telefon .............
    Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, se va proceda la executarea silita.

     Consiliul judetean ......................................................
                         (autoritatea careia ii apartine agentul constatator)
     Primaria
                                       .................................
                                         (organul de control/functia)
                                       .................................
                                             (numele si prenumele)
                                                  semnatura
                            L.S.

                                            Am primit un exemplar
                                       Contravenient ....................

    ANEXA 7*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
    Inspectoratul Teritorial in Constructii ............  Seria ... nr. .......
    Inspectoratul Judetean in Constructii ..............
    (autoritatea careia ii apartine agentul constatator)

                              PROCES-VERBAL
                DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR
                            incheiat azi ...........

    1. Subsemnatul ........................ in calitate de ................., in baza legitimatiei de control nr ......., eliberata de ................., in urma controlului efectuat azi ........../ora ....., la sediul/santierul .............
................................................................................
am constatat urmatoarele: ......................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    2. In conformitate cu prevederile ............................. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ..............................
................................................................................
si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, astfel:
    - cf. art. ... alin. ... lit. ...,   - de la ....... lei pana la ...... lei;
    si se aplica o amenda de ..................... lei
    - cf. art. ... alin. ... lit. ...,   - de la ....... lei pana la ...... lei;
    si se aplica o amenda de ..................... lei
    - cf. art. ... alin. ... lit. ...,   - de la ....... lei pana la ...... lei;
    si se aplica o amenda de ..................... lei
    - cf. art. ... alin. ... lit. ...,   - de la ....... lei pana la ...... lei;
    si se aplica o amenda de ..................... lei
    3. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl. (d-na.) persoana fizica/juridica ....................................................... reprezentata de ....................... avand ocupatia ........................, cu domiciliul/sediul in ......................................................., str. ..., nr. ..., bloc. ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet ............., sector ......, inmatriculata la R.C. cu nr. ......, cod fiscal nr. ............, posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ...... nr. ........., C.N.P. ......................, eliberat(a)/emis de politia/statul .............. la data de ................., tichet de inscriere a contraventiilor seria ...... nr. ........... (pentru cetateni straini).
    4. Subsemnatul(a) ............................ posesor al buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. .......... eliberat(a) de .......... la data de ................, domiciliat in ................, str. ............, nr. ..., bloc ......, scara ......, etaj ..., ap. ..., judet/sector ...................., C.N.P. ................................ in calitate de martor, declar ca numitul ........................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

           AGENT CONSTATATOR                         CONTRAVENIENT
      ...........................               ..........................
         (numele si prenumele)                    (numele si prenumele)

             semnatura                                  semnatura
                                   MARTOR
                            .......................
                             (numele si prenumele)
                                   semnatura

    5. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ....................................
................................................................................
................................................................................
    b) Obiectiuni ale contravenientului ........................................
................................................................................
................................................................................
    6.REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII
    Avand in vedere faptele savarsite, se aplica contravenientului, in conditiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, o amenda contraventionala in valoare totala de .............
lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ..........................., contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit.

    7. INSTIINTARE DE PLATA:
    - Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de .................... lei, la C.E.C. sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie), in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal, iar sumele vor fi incasate astfel:
    - 75% din suma totala, adica .......... lei in contul nr. .................. deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;
    - 25% din suma totala, adica .......... lei in contul nr. .................. al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........................., deschis la C.E.C./Trezorerie ............, suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ..........................
    - Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ............................................, situat in str. .................. nr. ...... judetul/sector .................... telefon ...................
    Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, se va proceda la executarea silita.

    8. Potrivit prevederilor art. 31 si art. 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ...................................... care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

    9. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare, continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar, in copie, personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmarea de primire nr. ....... din ................

            AGENT CONSTATATOR                   CONTRAVENIENT
        .........................          .........................
          (numele si prenumele)              (numele si prenumele)

              semnatura                           Semnatura

                                              Am primit un exemplar
                                                  Contravenient
                                          ...........................
                               MARTOR
                       .........................
                         (numele si prenumele)

                                semnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1943/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1943 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu