Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1076 din 27 septembrie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 15 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 15 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

    Art. 1
    Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute in anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999.
    Art. 2
    Platitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice si juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 3
    Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite in sume fixe si se aplica pentru fiecare act sau operatiune taxabila, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.
    (2) In cazul taxelor extrajudiciare de timbru platite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 117/1999, pentru servicii ce vor fi prestate dupa intrarea in vigoare a acesteia se vor percepe diferentele de taxa corespunzatoare cuantumului taxelor extrajudiciare de timbru in vigoare la data prestarii serviciului.
    Art. 5
    Taxele extrajudiciare de timbru nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii serviciilor, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 6
    La eliberarea actelor (avize, autorizatii, certificate, licente etc.) care sunt supuse taxelor stabilite prin reglementari legale cu caracter special nu se percep si taxe extrajudiciare de timbru.
    Art. 7
    (1) Actele prin care se comunica solicitantului ca cererea este in curs de solutionare sau ca serviciul nu poate fi prestat nu se taxeaza.
    (2) De asemenea, nu se taxeaza actele prin care se comunica solicitantului modul de solutionare a cererilor prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata creantelor bugetare, astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Pentru eliberarea copiilor, duplicatelor si extraselor de pe documentele aflate in arhiva creatorilor si detinatorilor de documente se percepe taxa extrajudiciara de timbru stabilita potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 9
    In cazul in care prestatorii serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru fac mentiuni prin care se certifica anumite situatii de fapt direct pe documentele prezentate de solicitant, fara a elibera certificate, adeverinte sau alte acte in acest sens, se percepe taxa prevazuta la cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999.
    Art. 10
    Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civila sau alte acte originale personale aflate in dosar se restituie titularului fara percepere de taxe extrajudiciare de timbru.
    Art. 11
    (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru actele si serviciile prevazute la art. 5 din Legea nr. 117/1999.
    (2) Scutirea se aplica si in cazul eliberarii copiilor si duplicatelor de pe actele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), j), k) din Legea nr. 117/1999, precum si in cazul eliberarii unui nou certificat de stare civila in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
    Art. 12
    Taxele extrajudiciare de timbru prevazute in anexa la Legea nr. 117/1999 constituie venituri la bugetul consiliului local in a carui raza teritoriala isi are sediul prestatorul serviciului taxabil, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se face venit la bugetul de stat.
    Art. 13
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I - IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se incaseaza in contul bugetului local astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 21.17.02.13 "Taxe extrajudiciare de timbru", deschis pe seama consiliului local in a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii;
    b) in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide la Banca Comerciala Romana - S.A., sectorul 4, contul 63.17.x.13 "Taxe extrajudiciare de timbru".
    (2) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se incaseaza in contul bugetului de stat astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.22.01.30 "Incasari din alte surse";
    b) in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la Banca Comerciala Romana - S.A., sectorul 4, se deschide pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat contul 60.22.x.30 "Incasari din alte surse".
    Art. 14
    (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru se efectueaza astfel:
    a) in numerar, la casieriile trezoreriei statului, la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sau la casieriile prestatorilor serviciilor supuse acestor taxe, in conditiile stabilite la art. 16 din prezentele norme metodologice, eliberandu-se platitorilor chitante;
    b) cu ordin de plata tip trezoreria statului, din conturile platitorilor in conturile prevazute la art. 13 din prezentele norme metodologice;
    c) prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, pentru taxele extrajudiciare de timbru de pana la 50.000 lei inclusiv, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se plateste numai prin modalitatile prevazute la lit. a) si b).
    (2) Pe chitantele eliberate potrivit alin. (1) lit. a) si pe ordinele de plata prevazute la alin. (1) lit. b) se inscriu elementele de identificare a taxei platite (numele, prenumele si adresa platitorului, cuantumul taxei platite, felul actului sau al serviciului taxabil, denumirea prestatorului serviciului etc.).
    (3) Copia de pe ordinul de plata vizat de unitatea la care s-a facut plata, respectiv copia de pe chitanta eliberata de casieria unitatii trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, vizate pentru conformitate de prestatorul serviciului supus taxei extrajudiciare de timbru, constituie dovada platii si se anexeaza la dosarul cererii.
    Art. 15
    (1) Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou incasarile pe baza chitantelor eliberate, in conturile prevazute la art. 13 din prezentele norme metodologice.
    (2) Sumele incasate de unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul unitatilor trezoreriei statului, respectiv al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    Art. 16
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot incasa si de prestatorii serviciilor supuse acestor taxe, care au obligatia de a le vira la bugetul local sau la bugetul de stat, dupa caz, scop in care procedeaza astfel:
    a) prestatorii serviciilor solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere in vederea incasarii taxelor extrajudiciare de timbru;
    b) organele financiare teritoriale elibereaza chitantiere tip Ministerul Finantelor, care reprezinta documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, utilizare, difuzare si pastrare a chitantierelor tip Ministerul Finantelor sunt prevazute in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, cu modificarile ulterioare;
    c) organizarea evidentei eliberarii si folosirii chitantierelor se va face de catre organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul prestatorul serviciului, cu respectarea normelor prevazute pentru agentii fiscali;
    d) la incasarea sumei se va elibera platitorului chitanta.
    Chitanta se intocmeste in doua exemplare la indigo. Originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramane la cotorul chitantierului, care va fi predat organelor fiscale teritoriale pe masura consumarii chitantierelor.
    (2) Mentiunea privind incasarea taxelor extrajudiciare de timbru se va inscrie in Registrul de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se intocmeste potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Registrul, snuruit si parafat de conducatorul institutiei, se intocmeste anual. Termenul de pastrare a acestuia este termenul prevazut de lege pentru executarea creantelor bugetare.
    (3) Sumele incasate se vireaza la unitatile trezoreriei statului sau la unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, din localitatea in care prestatorul serviciului isi are sediul, in termen de 10 zile de la data incasarii.
    (4) Nedepunerea sumelor la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 17
    (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile se efectueaza astfel:
    a) In toate cazurile in care se intocmeste un act care se detaseaza dintr-un carnet cotor-varf, un act in original si o copie, un extras sau o copie de pe un act aflat la dosar sau cand actul eliberat este tipizat, timbrul propriu-zis (partea dreapta a timbrului) se aplica pe documentul ce se elibereaza, iar matca (partea stanga a timbrului) se aplica, dupa caz, pe cotorul actului, pe copia de pe acesta sau, atunci cand nu se intocmeste o copie, pe cererea solicitantului.
    b) Cand natura serviciului prestat nu permite folosirea timbrului dublu prin divizarea lui, plata taxelor extrajudiciare de timbru se face potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. a) si b) din prezentele norme metodologice.
    (2) Timbrul fiscal face dovada perceperii taxelor extrajudiciare de timbru numai daca partile acestuia sunt anulate prin aplicarea semnaturii persoanei autorizate sa reprezinte prestatorul serviciului si a stampilei acestuia.
    (3) In cazul aplicarii incorecte a partilor timbrului, neanularii sau anularii incorecte a acestora, timbrul fiscal nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare de neincasarea taxei legale va fi sanctionata potrivit legii.
    (4) Pentru a putea servi la perceperea taxelor extrajudiciare de timbru timbrele fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa fie autentice;
    - sa fie in circulatie;
    - sa nu poarte semnatura sau vreun alt semn de anulare;
    - sa nu poarte stersaturi, razuituri sau urme de spalare;
    - sa fie intregi.
    (5) Timbrele fiscale pot fi utilizate, cu exceptiile prevazute de lege, ca mijloc de plata numai pentru plata taxelor extrajudiciare de timbru in cuantum de pana la 50.000 lei inclusiv.
    (6) Plafonul de 50.000 lei se considera pentru fiecare operatiune taxabila.
    (7) Acceptarea timbrelor fiscale pentru achitarea taxelor de peste 50.000 lei sau pentru achitarea taxei prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare pentru neincasarea taxei va fi sanctionata potrivit legii.
    Art. 18
    (1) Taxele sau diferentele de taxe extrajudiciare de timbru, care nu au fost achitate in cuantumul legal si in conditiile prevazute de lege si de prezentele norme metodologice, se debiteaza si se urmaresc de organele fiscale.
    (2) Debitarea se face prin instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, indicandu-se identitatea si domiciliul/sediul debitorului, conditiile de fapt care au dus la nasterea obligatiei de plata, natura serviciului prestat, taxa legala si suma de plata.
    Art. 19
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru, cu exceptia celor achitate prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, se restituie sau se compenseaza, la cerere, in cazurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 117/1999.
    (2) Cererea de restituire sau de compensare a taxelor extrajudiciare de timbru se depune la organul care a prestat serviciul, in cadrul termenului de prescriptie prevazut de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
    (3) Prestatorul serviciului, dupa avizarea cererii de restituire sau de compensare, o va transmite pentru aprobare organului fiscal in contul caruia s-a facut plata, insotita de o comunicare din care sa rezulte identitatea documentului de plata (numarul, seria, data, emitentul), cuantumul sumei de restituit sau de compensat, conditiile de fapt si textul legal care indreptateste restituirea sau compensarea sumei.
    (4) In cazul in care exista drept la restituirea unei parti dintr-o suma platita drept taxa extrajudiciara de timbru, restul fiind legal datorat, documentul original de plata se retine la dosar. Organul care a prestat serviciul si care este in drept sa avizeze restituirea, daca acest drept exista si exercitarea lui nu este prescrisa, inscrie pe acel document o mentiune in sensul ca s-a avizat restituirea sumei de .... lei din totalul achitat, in conformitate cu art. ... din Legea nr. 117/1999, cu adresa nr. ..... din ........ .
    (5) In cazul aprobarii restituirii organul fiscal prevazut la alin. (3) va remite cererea unitatii trezoreriei statului, care va proceda dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele fizice restituirea se efectueaza prin casieria trezoreriei statului direct persoanei in cauza;
    b) pentru persoanele juridice suma se restituie cu ordin de plata, in contul beneficiarului indicat in cererea de restituire.
    (6) In cazul aprobarii compensarii procedura este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    (7) Organele fiscale vor comunica prestatorului serviciului taxabil modul de solutionare a cererii, cuantumul sumei restituite sau compensate, precum si numarul documentului de restituire a sumelor solicitate.
    Art. 20
    In baza prevederilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda inlesniri la plata taxelor extrajudiciare de timbru, in conditiile legii.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    - Denumirea prestatorului serviciului
    - Sediul

                               REGISTRU
de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, eliberate/prestate in anul ........
____________________________________________________________________________
Nr.  Data          Numele si   Felul       Suma     Documentul    Alte
crt. inregistrarii prenumele   actului     platita  de plata      mentiuni*)
     cererii       sau         sau al               (felul,
                   denumirea   serviciului          numarul,
                   titularului eliberat/            seria, data,
                   cererii     prestat              emitentul)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    *) Coloana se utilizeaza pentru:
      inscrierea mentiunii privind scutirea la plata taxelor extrajudiciare de timbru, precum si baza legala a scutirii;
      inscrierea mentiunii privind acordarea unei inlesniri la plata (felul inlesnirii, numarul si data documentului, emitentul).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1076/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1076 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu