E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1076 din 27 septembrie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 15 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 15 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

    Art. 1
    Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute in anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999.
    Art. 2
    Platitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice si juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 3
    Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite in sume fixe si se aplica pentru fiecare act sau operatiune taxabila, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.
    (2) In cazul taxelor extrajudiciare de timbru platite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 117/1999, pentru servicii ce vor fi prestate dupa intrarea in vigoare a acesteia se vor percepe diferentele de taxa corespunzatoare cuantumului taxelor extrajudiciare de timbru in vigoare la data prestarii serviciului.
    Art. 5
    Taxele extrajudiciare de timbru nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii serviciilor, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 6
    La eliberarea actelor (avize, autorizatii, certificate, licente etc.) care sunt supuse taxelor stabilite prin reglementari legale cu caracter special nu se percep si taxe extrajudiciare de timbru.
    Art. 7
    (1) Actele prin care se comunica solicitantului ca cererea este in curs de solutionare sau ca serviciul nu poate fi prestat nu se taxeaza.
    (2) De asemenea, nu se taxeaza actele prin care se comunica solicitantului modul de solutionare a cererilor prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata creantelor bugetare, astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Pentru eliberarea copiilor, duplicatelor si extraselor de pe documentele aflate in arhiva creatorilor si detinatorilor de documente se percepe taxa extrajudiciara de timbru stabilita potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 9
    In cazul in care prestatorii serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru fac mentiuni prin care se certifica anumite situatii de fapt direct pe documentele prezentate de solicitant, fara a elibera certificate, adeverinte sau alte acte in acest sens, se percepe taxa prevazuta la cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999.
    Art. 10
    Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civila sau alte acte originale personale aflate in dosar se restituie titularului fara percepere de taxe extrajudiciare de timbru.
    Art. 11
    (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru actele si serviciile prevazute la art. 5 din Legea nr. 117/1999.
    (2) Scutirea se aplica si in cazul eliberarii copiilor si duplicatelor de pe actele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), j), k) din Legea nr. 117/1999, precum si in cazul eliberarii unui nou certificat de stare civila in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
    Art. 12
    Taxele extrajudiciare de timbru prevazute in anexa la Legea nr. 117/1999 constituie venituri la bugetul consiliului local in a carui raza teritoriala isi are sediul prestatorul serviciului taxabil, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se face venit la bugetul de stat.
    Art. 13
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I - IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se incaseaza in contul bugetului local astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 21.17.02.13 "Taxe extrajudiciare de timbru", deschis pe seama consiliului local in a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii;
    b) in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide la Banca Comerciala Romana - S.A., sectorul 4, contul 63.17.x.13 "Taxe extrajudiciare de timbru".
    (2) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se incaseaza in contul bugetului de stat astfel:
    a) la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.22.01.30 "Incasari din alte surse";
    b) in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la Banca Comerciala Romana - S.A., sectorul 4, se deschide pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat contul 60.22.x.30 "Incasari din alte surse".
    Art. 14
    (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru se efectueaza astfel:
    a) in numerar, la casieriile trezoreriei statului, la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sau la casieriile prestatorilor serviciilor supuse acestor taxe, in conditiile stabilite la art. 16 din prezentele norme metodologice, eliberandu-se platitorilor chitante;
    b) cu ordin de plata tip trezoreria statului, din conturile platitorilor in conturile prevazute la art. 13 din prezentele norme metodologice;
    c) prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, pentru taxele extrajudiciare de timbru de pana la 50.000 lei inclusiv, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se plateste numai prin modalitatile prevazute la lit. a) si b).
    (2) Pe chitantele eliberate potrivit alin. (1) lit. a) si pe ordinele de plata prevazute la alin. (1) lit. b) se inscriu elementele de identificare a taxei platite (numele, prenumele si adresa platitorului, cuantumul taxei platite, felul actului sau al serviciului taxabil, denumirea prestatorului serviciului etc.).
    (3) Copia de pe ordinul de plata vizat de unitatea la care s-a facut plata, respectiv copia de pe chitanta eliberata de casieria unitatii trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, vizate pentru conformitate de prestatorul serviciului supus taxei extrajudiciare de timbru, constituie dovada platii si se anexeaza la dosarul cererii.
    Art. 15
    (1) Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou incasarile pe baza chitantelor eliberate, in conturile prevazute la art. 13 din prezentele norme metodologice.
    (2) Sumele incasate de unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul unitatilor trezoreriei statului, respectiv al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    Art. 16
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot incasa si de prestatorii serviciilor supuse acestor taxe, care au obligatia de a le vira la bugetul local sau la bugetul de stat, dupa caz, scop in care procedeaza astfel:
    a) prestatorii serviciilor solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere in vederea incasarii taxelor extrajudiciare de timbru;
    b) organele financiare teritoriale elibereaza chitantiere tip Ministerul Finantelor, care reprezinta documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, utilizare, difuzare si pastrare a chitantierelor tip Ministerul Finantelor sunt prevazute in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, cu modificarile ulterioare;
    c) organizarea evidentei eliberarii si folosirii chitantierelor se va face de catre organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul prestatorul serviciului, cu respectarea normelor prevazute pentru agentii fiscali;
    d) la incasarea sumei se va elibera platitorului chitanta.
    Chitanta se intocmeste in doua exemplare la indigo. Originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramane la cotorul chitantierului, care va fi predat organelor fiscale teritoriale pe masura consumarii chitantierelor.
    (2) Mentiunea privind incasarea taxelor extrajudiciare de timbru se va inscrie in Registrul de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se intocmeste potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Registrul, snuruit si parafat de conducatorul institutiei, se intocmeste anual. Termenul de pastrare a acestuia este termenul prevazut de lege pentru executarea creantelor bugetare.
    (3) Sumele incasate se vireaza la unitatile trezoreriei statului sau la unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, din localitatea in care prestatorul serviciului isi are sediul, in termen de 10 zile de la data incasarii.
    (4) Nedepunerea sumelor la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 17
    (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile se efectueaza astfel:
    a) In toate cazurile in care se intocmeste un act care se detaseaza dintr-un carnet cotor-varf, un act in original si o copie, un extras sau o copie de pe un act aflat la dosar sau cand actul eliberat este tipizat, timbrul propriu-zis (partea dreapta a timbrului) se aplica pe documentul ce se elibereaza, iar matca (partea stanga a timbrului) se aplica, dupa caz, pe cotorul actului, pe copia de pe acesta sau, atunci cand nu se intocmeste o copie, pe cererea solicitantului.
    b) Cand natura serviciului prestat nu permite folosirea timbrului dublu prin divizarea lui, plata taxelor extrajudiciare de timbru se face potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. a) si b) din prezentele norme metodologice.
    (2) Timbrul fiscal face dovada perceperii taxelor extrajudiciare de timbru numai daca partile acestuia sunt anulate prin aplicarea semnaturii persoanei autorizate sa reprezinte prestatorul serviciului si a stampilei acestuia.
    (3) In cazul aplicarii incorecte a partilor timbrului, neanularii sau anularii incorecte a acestora, timbrul fiscal nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare de neincasarea taxei legale va fi sanctionata potrivit legii.
    (4) Pentru a putea servi la perceperea taxelor extrajudiciare de timbru timbrele fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa fie autentice;
    - sa fie in circulatie;
    - sa nu poarte semnatura sau vreun alt semn de anulare;
    - sa nu poarte stersaturi, razuituri sau urme de spalare;
    - sa fie intregi.
    (5) Timbrele fiscale pot fi utilizate, cu exceptiile prevazute de lege, ca mijloc de plata numai pentru plata taxelor extrajudiciare de timbru in cuantum de pana la 50.000 lei inclusiv.
    (6) Plafonul de 50.000 lei se considera pentru fiecare operatiune taxabila.
    (7) Acceptarea timbrelor fiscale pentru achitarea taxelor de peste 50.000 lei sau pentru achitarea taxei prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare pentru neincasarea taxei va fi sanctionata potrivit legii.
    Art. 18
    (1) Taxele sau diferentele de taxe extrajudiciare de timbru, care nu au fost achitate in cuantumul legal si in conditiile prevazute de lege si de prezentele norme metodologice, se debiteaza si se urmaresc de organele fiscale.
    (2) Debitarea se face prin instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, indicandu-se identitatea si domiciliul/sediul debitorului, conditiile de fapt care au dus la nasterea obligatiei de plata, natura serviciului prestat, taxa legala si suma de plata.
    Art. 19
    (1) Taxele extrajudiciare de timbru, cu exceptia celor achitate prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, se restituie sau se compenseaza, la cerere, in cazurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 117/1999.
    (2) Cererea de restituire sau de compensare a taxelor extrajudiciare de timbru se depune la organul care a prestat serviciul, in cadrul termenului de prescriptie prevazut de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
    (3) Prestatorul serviciului, dupa avizarea cererii de restituire sau de compensare, o va transmite pentru aprobare organului fiscal in contul caruia s-a facut plata, insotita de o comunicare din care sa rezulte identitatea documentului de plata (numarul, seria, data, emitentul), cuantumul sumei de restituit sau de compensat, conditiile de fapt si textul legal care indreptateste restituirea sau compensarea sumei.
    (4) In cazul in care exista drept la restituirea unei parti dintr-o suma platita drept taxa extrajudiciara de timbru, restul fiind legal datorat, documentul original de plata se retine la dosar. Organul care a prestat serviciul si care este in drept sa avizeze restituirea, daca acest drept exista si exercitarea lui nu este prescrisa, inscrie pe acel document o mentiune in sensul ca s-a avizat restituirea sumei de .... lei din totalul achitat, in conformitate cu art. ... din Legea nr. 117/1999, cu adresa nr. ..... din ........ .
    (5) In cazul aprobarii restituirii organul fiscal prevazut la alin. (3) va remite cererea unitatii trezoreriei statului, care va proceda dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele fizice restituirea se efectueaza prin casieria trezoreriei statului direct persoanei in cauza;
    b) pentru persoanele juridice suma se restituie cu ordin de plata, in contul beneficiarului indicat in cererea de restituire.
    (6) In cazul aprobarii compensarii procedura este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    (7) Organele fiscale vor comunica prestatorului serviciului taxabil modul de solutionare a cererii, cuantumul sumei restituite sau compensate, precum si numarul documentului de restituire a sumelor solicitate.
    Art. 20
    In baza prevederilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda inlesniri la plata taxelor extrajudiciare de timbru, in conditiile legii.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    - Denumirea prestatorului serviciului
    - Sediul

                               REGISTRU
de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, eliberate/prestate in anul ........
____________________________________________________________________________
Nr.  Data          Numele si   Felul       Suma     Documentul    Alte
crt. inregistrarii prenumele   actului     platita  de plata      mentiuni*)
     cererii       sau         sau al               (felul,
                   denumirea   serviciului          numarul,
                   titularului eliberat/            seria, data,
                   cererii     prestat              emitentul)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    *) Coloana se utilizeaza pentru:
      inscrierea mentiunii privind scutirea la plata taxelor extrajudiciare de timbru, precum si baza legala a scutirii;
      inscrierea mentiunii privind acordarea unei inlesniri la plata (felul inlesnirii, numarul si data documentului, emitentul).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1076/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1076 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu