E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.41 din 28.06.2016

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 30 iunie 2016SmartCity1

O cerinţă expresă a unor pături largi ale societăţii, care este tot mai des exprimată în spaţiul public, se referă la debirocratizare şi simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei României care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive. În aceste condiţii nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la data de 1 iulie 2016 impune creşterea gradului de furnizare a serviciilor online şi creşterea încrederii în tranzacţiile electronice, precum şi stabilirea unui cadru de interoperabilitate a sistemelor informatice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IMăsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale Articolul 1Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar. Articolul 2(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte. Articolul 3Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar. Articolul 4(1) Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.(2) Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituţie publică şi organ de specialitate a/al administraţiei publice centrale responsabilă/responsabil cu aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi transmisă şi în format electronic.(4) Condiţiile-cadru privind schimbul de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, urmând ca fiecare instituţie sau autoritate să stabilească după adoptarea hotărârii, prin ordin sau prin instrucţiuni, procedurile de schimb de date raportat la scopul concret. Articolul 5Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale are obligaţia de a-şi informatiza procesele şi procedurile. Aceste obligaţii vor fi definite şi detaliate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei. Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale îşi va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet şi aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei. Articolul 7(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1) ordonatorii de credite au obligaţia de a prevedea în bugetele proprii sumele necesare pentru realizarea acestor obligaţii. Articolul 8Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică. Articolul 9Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi se adoptă prin ordin al conducătorului instituţiei. Articolul 10Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce şi denumirea, descrierea şi durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date. Articolul 11Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare şi de actualizare a acestor seturi de date se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a prevedea explicit în caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziţie publică demarate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va aproba, prin ordin, instrucţiuni privind caietele de sarcini şi contractele aferente, prevăzute la alin. (1).(3) Verificarea îndeplinirii acestei condiţii intră în atribuţiile Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, pentru documentaţiile care se supun avizării acestuia. Articolul 13În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale are obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. În termen de 10 zile de la finalizarea termenului de analiză, fiecare dintre instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale are obligaţia de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente. Capitolul IIModificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative Articolul 14 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum urmează: I. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru. 2. La articolul 5 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)eliberarea cărţii de identitate; 3. La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m) , cu următorul cuprins: l)eliberarea cazierului judiciar; m)eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini. 4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot plăti prin mijloace electronice de plată, prin ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexă, pentru taxele de până la 10 lei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.
5. La anexă, la capitolul I, punctele 1 , 3 , 6 , 7 şi 9 - 12 se abrogă . 6. La anexă, la capitolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani 7. La anexă, la capitolul II, litera c) a punctului 1 şi punctul 4 se abrogă. 8. La anexă, la capitolul II punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români; II. La articolul 13, litera c) a alineatului (2) şi litera b) a alineatului (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. III. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
(3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
IV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. 2. La articolul 11, alineatele (6) şi (8) se abrogă. 3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 (1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POSurilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.
(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.
(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care sa efectuat plata.
4. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate , alineatele (91)-(94), cu următorul cuprins: (91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. (92) Prin excepţie de la prevederile alin. (91), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A. (93) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere. (94) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările prevăzute la alin. (91), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne. V. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:
(5) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. 2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive. 3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:
(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe. 4. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă. 5. La articolul 28, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe. VI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice proprii. 2. La articolul 6, litera g) se abrogă. VII. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: Articolul 151 (1) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului după achitarea taxei de paşaport constituite din contravaloarea paşaportului şi a taxei pentru serviciul public prestat, stabilite potrivit legii.(2) Taxa de paşaport pentru paşapoartele eliberate în ţară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului şi alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal, în numerar la casieriile instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului.(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor încasează sumele în numerar aferente taxelor de paşaport în contul prevăzut la alin. (2).(5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituţiilor publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2), în prima zi lucrătoare de la încasare.(6) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (2) se virează de instituţiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare» codificat cu codul de identificare fiscală al acestora şi, respectiv, în contul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. cărora li se cuvin, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.(7) Restituirea taxelor de paşaport achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente se face din contul prevăzut la alin. (2), respectiv din taxa pentru serviciul public prestat şi din suma aferentă contravalorii paşaportului, la cererea scrisă a plătitorului adresată instituţiei publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.(8) Sumele care se restituie din contul prevăzut la alin. (2) se reţin în mod corespunzător din sumele datorate Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. şi, respectiv, din sumele datorate bugetului de stat.(9) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru restituirea taxelor de paşaport solicitate, suma aferentă taxei pentru serviciul public prestat se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de către unitatea Trezoreriei Statului, iar suma aferentă contravalorii paşaportului se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. la cererea scrisă adresată acestora de instituţiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
2. La articolul 171, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) şi (6), art. 151, respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. VIII. După articolul 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi articole , articolele 54-57, cu următorul cuprins: Articolul 54 (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.(2) Sumele înregistrate în conturile de venituri bugetare potrivit alin. (1) reprezintă venituri încasate definitiv la bugetele către care s-a efectuat plata la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, şi se iau în calcul la determinarea deficitului bugetar cu aceeaşi dată.(3) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în acest scop, sumele aferente tranzacţiilor sunt evidenţiate de către unităţile Trezoreriei Statului în debitul unui cont distinct al contului corespondent al Trezoreriei Statului 61.50 «Cont corespondent al Trezoreriei Statului - Operaţiuni în curs de decontare aferente încasărilor prin POS" şi reprezintă debite din operaţiuni în curs de decontare în sarcina instituţiilor de credit.(4) Cu sumele aferente tranzacţiilor, încasate de la instituţiile de credit în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului, se sting debitele din operaţiuni în curs de decontare evidenţiate de unităţile Trezoreriei Statului.(5) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.(6) Sumele înregistrate la data la care a fost efectuată tranzacţia în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele prevăzute la alin. (5) se stornează, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate.
Articolul 55 (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se evidenţiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.(2) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiei publice beneficiare, sumele aferente tranzacţiilor efectuate se evidenţiază în contabilitatea proprie a instituţiilor publice beneficiare ca debite pe seama instituţiilor de credit, în structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - venituri, după caz.(3) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.(4) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor stinse la data la care a fost efectuată tranzacţia şi care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele prevăzute la alin. (3) se reînregistrează în contabilitatea instituţiilor publice beneficiare, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate.(5) Evidenţierea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum şi raportarea acestora în situaţiile financiare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 56 Consolidarea şi autorizarea datelor aferente plăţilor efectuate la terminale de plată electronice potrivit art. 54 şi 55 se realizează de către unităţile Trezoreriei Statului şi instituţiile publice la sediile cărora sunt instalate terminalele de plată electronice până la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacţiile din ziua respectivă. Articolul 57 (1) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale care colectează venituri bugetare pentru bugetul din care sunt finanţate, precum şi instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modalitatea de finanţare, care colectează sume reprezentând venituri bugetare pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat decât pentru bugetul propriu sau care colectează sume din care se defalcă cote procentuale către bugetul propriu şi către alte bugete componente ale bugetului general consolidat pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului de conturi de disponibilităţi pentru încasarea sumelor respective, în cazul în care urmărirea încasării creanţelor bugetare respective este în sarcina acestora.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) încasate în numerar prin casieriile proprii ale instituţiilor publice se depun în contul de disponibil deschis la unităţile Trezoreriei Statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia sumelor încasate în numerar de instituţiile publice care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.(3) Sumele colectate în contul de disponibil prevăzut la alin. (1) se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare."
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 15În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.076/1999, cu modificările ulterioare. Articolul 16În scopul implementării prevederilor prezentului capitol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor emite ordine sau instrucţiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice. Articolul 17Prevederile art. 23 alin. (91)-(94) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Ioan-Dragoş Tudorache Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Marius-Raul Bostan Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic, Victoria-Violeta Alexandru Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu ANEXĂPLAN DE DEZVOLTARE a serviciilor publice electronice 2016-2020

Nr. crt. Serviciu public furnizat Modalitate de furnizare (online sau fizic la ghişeu) Proiect de digitalizare a serviciului public (DA/NU) Denumire/funcţionalitate proiect Sursă de finanţare Termen de implementare
1.
2.
3.
...SmartCity5

COMENTARII la OUG 41/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 41 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 41/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu