E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.41 din 28.06.2016

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 30 iunie 2016SmartCity1

O cerinţă expresă a unor pături largi ale societăţii, care este tot mai des exprimată în spaţiul public, se referă la debirocratizare şi simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei României care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive. În aceste condiţii nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la data de 1 iulie 2016 impune creşterea gradului de furnizare a serviciilor online şi creşterea încrederii în tranzacţiile electronice, precum şi stabilirea unui cadru de interoperabilitate a sistemelor informatice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IMăsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale Articolul 1Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar. Articolul 2(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte. Articolul 3Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar. Articolul 4(1) Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.(2) Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituţie publică şi organ de specialitate a/al administraţiei publice centrale responsabilă/responsabil cu aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi transmisă şi în format electronic.(4) Condiţiile-cadru privind schimbul de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, urmând ca fiecare instituţie sau autoritate să stabilească după adoptarea hotărârii, prin ordin sau prin instrucţiuni, procedurile de schimb de date raportat la scopul concret. Articolul 5Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale are obligaţia de a-şi informatiza procesele şi procedurile. Aceste obligaţii vor fi definite şi detaliate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei. Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale îşi va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet şi aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei. Articolul 7(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1) ordonatorii de credite au obligaţia de a prevedea în bugetele proprii sumele necesare pentru realizarea acestor obligaţii. Articolul 8Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică. Articolul 9Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi se adoptă prin ordin al conducătorului instituţiei. Articolul 10Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce şi denumirea, descrierea şi durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date. Articolul 11Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare şi de actualizare a acestor seturi de date se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a prevedea explicit în caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziţie publică demarate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va aproba, prin ordin, instrucţiuni privind caietele de sarcini şi contractele aferente, prevăzute la alin. (1).(3) Verificarea îndeplinirii acestei condiţii intră în atribuţiile Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, pentru documentaţiile care se supun avizării acestuia. Articolul 13În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale are obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. În termen de 10 zile de la finalizarea termenului de analiză, fiecare dintre instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale are obligaţia de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente. Capitolul IIModificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative Articolul 14 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum urmează: I. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru. 2. La articolul 5 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)eliberarea cărţii de identitate; 3. La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m) , cu următorul cuprins: l)eliberarea cazierului judiciar; m)eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini. 4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot plăti prin mijloace electronice de plată, prin ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexă, pentru taxele de până la 10 lei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.
5. La anexă, la capitolul I, punctele 1 , 3 , 6 , 7 şi 9 - 12 se abrogă . 6. La anexă, la capitolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani 7. La anexă, la capitolul II, litera c) a punctului 1 şi punctul 4 se abrogă. 8. La anexă, la capitolul II punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români; II. La articolul 13, litera c) a alineatului (2) şi litera b) a alineatului (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. III. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
(3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
IV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. 2. La articolul 11, alineatele (6) şi (8) se abrogă. 3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 (1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POSurilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.
(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.
(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care sa efectuat plata.
4. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate , alineatele (91)-(94), cu următorul cuprins: (91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. (92) Prin excepţie de la prevederile alin. (91), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A. (93) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere. (94) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările prevăzute la alin. (91), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne. V. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:
(5) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. 2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive. 3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:
(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe. 4. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă. 5. La articolul 28, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe. VI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice proprii. 2. La articolul 6, litera g) se abrogă. VII. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: Articolul 151 (1) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului după achitarea taxei de paşaport constituite din contravaloarea paşaportului şi a taxei pentru serviciul public prestat, stabilite potrivit legii.(2) Taxa de paşaport pentru paşapoartele eliberate în ţară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului şi alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal, în numerar la casieriile instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului.(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor încasează sumele în numerar aferente taxelor de paşaport în contul prevăzut la alin. (2).(5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituţiilor publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2), în prima zi lucrătoare de la încasare.(6) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (2) se virează de instituţiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare» codificat cu codul de identificare fiscală al acestora şi, respectiv, în contul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. cărora li se cuvin, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.(7) Restituirea taxelor de paşaport achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente se face din contul prevăzut la alin. (2), respectiv din taxa pentru serviciul public prestat şi din suma aferentă contravalorii paşaportului, la cererea scrisă a plătitorului adresată instituţiei publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.(8) Sumele care se restituie din contul prevăzut la alin. (2) se reţin în mod corespunzător din sumele datorate Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. şi, respectiv, din sumele datorate bugetului de stat.(9) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru restituirea taxelor de paşaport solicitate, suma aferentă taxei pentru serviciul public prestat se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de către unitatea Trezoreriei Statului, iar suma aferentă contravalorii paşaportului se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. la cererea scrisă adresată acestora de instituţiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
2. La articolul 171, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) şi (6), art. 151, respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. VIII. După articolul 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi articole , articolele 54-57, cu următorul cuprins: Articolul 54 (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.(2) Sumele înregistrate în conturile de venituri bugetare potrivit alin. (1) reprezintă venituri încasate definitiv la bugetele către care s-a efectuat plata la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, şi se iau în calcul la determinarea deficitului bugetar cu aceeaşi dată.(3) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în acest scop, sumele aferente tranzacţiilor sunt evidenţiate de către unităţile Trezoreriei Statului în debitul unui cont distinct al contului corespondent al Trezoreriei Statului 61.50 «Cont corespondent al Trezoreriei Statului - Operaţiuni în curs de decontare aferente încasărilor prin POS" şi reprezintă debite din operaţiuni în curs de decontare în sarcina instituţiilor de credit.(4) Cu sumele aferente tranzacţiilor, încasate de la instituţiile de credit în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului, se sting debitele din operaţiuni în curs de decontare evidenţiate de unităţile Trezoreriei Statului.(5) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.(6) Sumele înregistrate la data la care a fost efectuată tranzacţia în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele prevăzute la alin. (5) se stornează, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate.
Articolul 55 (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se evidenţiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.(2) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată şi autorizată tranzacţia şi data încasării efective de la instituţia de credit a sumelor aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiei publice beneficiare, sumele aferente tranzacţiilor efectuate se evidenţiază în contabilitatea proprie a instituţiilor publice beneficiare ca debite pe seama instituţiilor de credit, în structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - venituri, după caz.(3) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăţilor efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încasării acestora la termenele şi potrivit clauzelor stabilite prin convenţiile încheiate cu instituţiile de credit.(4) Obligaţiile fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor stinse la data la care a fost efectuată tranzacţia şi care nu sunt încasate de la instituţia de credit în termenele prevăzute la alin. (3) se reînregistrează în contabilitatea instituţiilor publice beneficiare, iar plăţile aferente acestor tranzacţii sunt anulate.(5) Evidenţierea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum şi raportarea acestora în situaţiile financiare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 56 Consolidarea şi autorizarea datelor aferente plăţilor efectuate la terminale de plată electronice potrivit art. 54 şi 55 se realizează de către unităţile Trezoreriei Statului şi instituţiile publice la sediile cărora sunt instalate terminalele de plată electronice până la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacţiile din ziua respectivă. Articolul 57 (1) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale care colectează venituri bugetare pentru bugetul din care sunt finanţate, precum şi instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modalitatea de finanţare, care colectează sume reprezentând venituri bugetare pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat decât pentru bugetul propriu sau care colectează sume din care se defalcă cote procentuale către bugetul propriu şi către alte bugete componente ale bugetului general consolidat pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului de conturi de disponibilităţi pentru încasarea sumelor respective, în cazul în care urmărirea încasării creanţelor bugetare respective este în sarcina acestora.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) încasate în numerar prin casieriile proprii ale instituţiilor publice se depun în contul de disponibil deschis la unităţile Trezoreriei Statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia sumelor încasate în numerar de instituţiile publice care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.(3) Sumele colectate în contul de disponibil prevăzut la alin. (1) se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare."
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 15În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.076/1999, cu modificările ulterioare. Articolul 16În scopul implementării prevederilor prezentului capitol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor emite ordine sau instrucţiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice. Articolul 17Prevederile art. 23 alin. (91)-(94) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Ioan-Dragoş Tudorache Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Marius-Raul Bostan Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic, Victoria-Violeta Alexandru Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu ANEXĂPLAN DE DEZVOLTARE a serviciilor publice electronice 2016-2020

Nr. crt. Serviciu public furnizat Modalitate de furnizare (online sau fizic la ghişeu) Proiect de digitalizare a serviciului public (DA/NU) Denumire/funcţionalitate proiect Sursă de finanţare Termen de implementare
1.
2.
3.
...SmartCity5

COMENTARII la OUG 41/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 41 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 41/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu