E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1275 din  7 decembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 22 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Primarii, primarul general al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene au obligatia sa verifice si sa consemneze, la eliberarea autorizatiilor de construire pentru locuinte noi, indeplinirea exigentelor minimale privind suprafetele si nivelul de dotare a incaperilor ce compun locuintele, cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    (2) Exigentele minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu exceptia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizatiilor pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de locuit existente, in vederea realizarii de locuinte sociale.
    (3) Reabilitarea, in sensul legii, reprezinta ansamblul operatiunilor de modificare constructiva si/sau functionala prin care se realizeaza refacerea si/sau ameliorarea constructiilor, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele de siguranta, de confort si de economicitate, pentru a asigura cel putin nivelul exigentelor minimale stabilite de lege.
    (4) La eliberarea autorizatiilor de construire pentru locuintele incepute inainte de intrarea in vigoare a legii si sistate din diferite motive, a caror executare se reia dupa aceasta data, se va tine seama de conditiile stabilite prin proiectele care au fost initial elaborate si aprobate.
    Art. 2
    (1) Terenurile care se concesioneaza pentru construirea de locuinte vor fi situate in zonele cu aceasta destinatie, stabilite prin planurile urbanistice.
    (2) Concesionarea unor terenuri apartinand unitatilor administrativ-teritoriale in vederea construirii de locuinte urmeaza regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata.
    Art. 3
    (1) In vederea solutionarii cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinte, consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop consiliile locale vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    (2) Solicitarile vor fi inregistrate in ordinea primirii si vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de solutionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitarilor analizate.
    (4) Hotararile consiliilor locale vor fi afisate in locuri accesibile publicului.
    (5) Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Consiliile locale raspund de pregatirea si de asigurarea terenurilor, conform documentatiei urbanistice, cu utilitati si dotari edilitare necesare pentru dezvoltarea constructiilor de locuinte in corelare cu programul aprobat.
    (2) Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte se finanteaza conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.
    (3) Primarii vor aduce la cunostinta publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc sa investeasca pentru construirea de locuinte in scopul vanzarii sau inchirierii, precizand conditiile de concesionare, precum si nivelul taxelor si al redeventelor, dupa caz.

    CAP. 2
    Dezvoltarea constructiei de locuinte

    Locuinte proprietate personala realizate cu sprijin financiar de la bugetul de stat

    Art. 5
    (1) In aplicarea prevederilor art. 62 din lege, lista cuprinzand blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie este cea stabilita de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in baza propunerilor consiliilor locale, pana la data de 21 octombrie 1996.
    (2) Lista cuprinzand blocurile de locuinte pe fiecare comuna, oras, municipiu si pe sectoarele municipiului Bucuresti, cu prezentarea stadiilor fizice si a valorii lucrarilor, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, precum si lista cuprinzand blocurile de locuinte a caror executie se realizeaza in continuare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea intocmirii programelor anuale de constructie si, respectiv, de finalizare a locuintelor. In lista intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 1 se inscriu toate blocurile de locuinte care se realizeaza cu finantare conform art. 7 - 9 din lege, indiferent de sursele de finantare utilizate.
    (3) Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr. 160/1999, se aplica in continuare pentru finalizarea lucrarilor la locuintele care se realizeaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994.
    (4) Blocurile de locuinte necuprinse in programul intocmit in baza normelor metodologice prevazute la alin. (3) se pot finaliza in conditiile prevazute la art. 7 sau 38 din lege.
    Art. 6
    (1) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea executarii constructiilor de locuinte in baza prevederilor art. 7 din lege, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale vor prevedea pentru fiecare dintre constructiile respective sumele aferente, pe surse de finantare, inclusiv sumele necesare sa fie alocate in completare de la bugetul de stat.
    (2) In sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, consiliile locale vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute de cele necesare pentru constructiile noi.
    Art. 7
    (1) Sursele de finantare prevazute la art. 9 lit. b), c) si d) din lege se evidentiaza in contul 28.31.02.05 "Venituri din fondul pentru locuinte", deschis la unitatile trezoreriei statului pe seama consiliilor judetene, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, dupa caz.
    (2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) si d) din lege, in vederea finantarii constructiilor de locuinte, se reflecta in bugetele locale la capitolul "Venituri cu destinatie speciala", respectiv la subcapitolul "Venituri din fondul pentru locuinte", iar la partea de cheltuieli, la capitolul "Cheltuieli cu destinatie speciala", subcapitolul "Cheltuieli din fondul pentru locuinte".
    (3) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale vor urmari transferarea in conturile special constituite a sumelor rezultate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si a sumelor realizate in conditiile prevederilor art. 7 din lege.
    (4) Cheltuielile de la bugetul local pentru finantarea constructiilor de locuinte in limita surselor prevazute la art. 9 lit. a) din lege si a creditelor bugetare deschise in acest scop se evidentiaza la capitolul de cheltuieli bugetare 63.02 "Servicii de dezvoltare publica si locuinte", respectiv la subcapitolul "Locuinte".
    Art. 8
    (1) Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu destinatia finantarii constructiilor de locuinte consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
    a) solicita lunar, in scris, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 6 a lunii in curs, necesarul de fonduri in completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrarilor de constructii-montaj executate pana la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi insotita de situatia privind productia realizata, conform anexei nr. 2. Anexa nr. 2 se completeaza in baza situatiilor de lucrari verificate si insusite de diriginti si avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul inspectiilor de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) in vederea fundamentarii sumelor necesare sa fie alocate de la bugetul de stat pentru decontarea productiei care se va realiza in luna in curs se va transmite, pana la data de 6 a lunii in curs, valoarea preliminata a productiei respective, conform anexei nr. 3;
    c) dupa analiza si aprobare Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului solicita Ministerului Finantelor alocatii bugetare cu aceasta destinatie, conform anexei nr. 4;
    d) dupa analiza si aprobarea alocatiilor bugetare Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in contul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, "Venituri din fondul pentru locuinte", deschis la trezoreria statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti;
    e) la primirea sumelor in cont consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2 si vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul "Venituri din fondul pentru locuinte" in acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru trezoreria statului - OPHT.
    (2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale in limita resurselor prevazute la art. 9 lit. b), c) si d) din lege si a creditelor bugetare deschise in acest scop se evidentiaza in contul de cheltuieli ale bugetului local nr. 26.96.02.04 "Cheltuieli din fondul de locuinte", deschis la unitatile trezoreriei statului.
    Art. 9
    (1) Consiliile locale vor aproba listele cuprinzand constructiile de locuinte care urmeaza sa se realizeze din fondurile aflate in conturile deschise la trezoreria statului.
    (2) Listele cuprinzand constructiile de locuinte, in care se vor preciza numarul, structura dupa marime si amplasamentul acestora, vor fi afisate la sediul primariei.
    Art. 10
    (1) In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, pentru activitati comerciale, de prestari de servicii sau altele asemenea, finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia de locuinte.
    (2) Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza astfel incat sa permita receptia si darea in folosinta a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.
    Art. 11
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari si vor controla pe parcursul executarii lucrarilor finalizarea contractarii tuturor locuintelor aflate in executie. Incredintarea contractelor de proiectare si, respectiv, de executie a lucrarilor se va face prin licitatie publica, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Deschiderea finantarii lucrarilor se efectueaza numai daca sunt contractate cu viitorii beneficiari 70% din numarul de locuinte pe fiecare obiectiv de investitie.
    (2) Contractele de executie vor contine clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de partea care a generat depasirea termenului respectiv.
    (3) Locuintele necontractate pana la finalizare, dar nu mai mult de 30% din numarul acestora pe fiecare obiectiv de investitie, se constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale, apartinand domeniului privat al acesteia. Modul de administrare si eventuala instrainare a acestor locuinte se stabilesc prin hotarare a consiliului local, fara schimbarea destinatiei date prin autorizatia de constructie. Vanzarea locuintelor nerepartizate sau necontractate pana la finalizarea acestora se poate efectua prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 12
    (1) Alocarea sumelor constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare constructie de locuinte, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor cu respectarea termenului de punere in functiune si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
    (2) Verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de o comisie stabilita prin hotarare a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegati de primar si dirigintii nominalizati de unitatile specializate in raspunderea carora a fost data derularea investitiei.
    (3) Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege sunt de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale.
    Art. 13
    (1) In vederea solutionarii cererilor privind construirea sau cumpararea unor locuinte din cele care se realizeaza in conditiile art. 7 din lege, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masuri pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite din partea cetatenilor. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    (2) Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a solicitarilor primite, respectand ordinea de prioritate prevazuta la art. 7 din lege.
    (4) In aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. d) din lege, in functie de conditiile specifice locale si in ordinea de prioritate pentru care opteaza, consiliile locale pot avea in vedere categorii de persoane cum ar fi:
    a) persoane ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre;
    b) persoane evacuate din locuintele ce fac obiectul unor legi de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului;
    c) persoane care locuiesc in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele etc.;
    d) persoane cu handicap;
    e) chiriasi din imobilele nationalizate restituite in natura fostilor proprietari;
    f) alte persoane a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava.
    (5) In cadrul fiecarei categorii de persoane care beneficiaza de prioritate se va tine seama si de:
    a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
    b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul;
    c) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei.
    (6) Listele cuprinzand solicitarile si modul de solutionare a acestora vor fi afisate la sediul primariei.
    (7) Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la prioritatile stabilite se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Administratorii delegati de autoritatea administratiei publice locale sau unitatile specializate in a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiei vor incheia cu persoanele fizice carora le-a fost aprobata construirea sau cumpararea unei locuinte, in ordinea stabilita prin lista definitiva de prioritate aprobata, contracte de construire a unei locuinte cu credit, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, pentru constructiile ale caror lucrari urmeaza sa fie incepute, sau de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, pentru constructiile incepute si ale caror lucrari se finalizeaza conform art. 7 din lege.
    (2) Contractele de construire a unei locuinte cu credit sau contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate se vor incheia la preturile corespunzatoare valorii de deviz a locuintei la data contractarii, valoarea definitiva urmand sa se stabileasca la terminarea lucrarilor si darea in folosinta a locuintei.
    (3) Titularii contractelor de construire a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7 - 9 din lege beneficiaza de scutirea de impozit pe cladiri conform prevederilor art. 10 din lege. In cazul instrainarii locuintelor astfel realizate noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit.
    (4) Consemnarea scutirii de impozit pe cladiri se va efectua o data cu declararea locuintelor, in vederea impunerii, la serviciile de specialitate ale consiliilor locale, in baza contractelor mentionate la alin. (2) si a proceselor-verbale de predare-preluare a locuintelor, dupa caz. Proprietarii locuintelor noi sunt obligati sa depuna declaratia de impunere si in situatia in care beneficiaza de scutire de impozit pe cladiri.
    (5) Detinatorii locuintelor realizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, repartizate si contractate in conditiile prevazute la art. 7 si 10 din lege, nu beneficiaza si de scutirea de impozit pe cladiri prevazuta de lege.
    Art. 15
    In vederea acordarii drepturilor prevazute la art. 7 din lege solicitantii vor prezenta consiliului local urmatoarele documente:
    a) dovada ca nu au detinut si nu detin in proprietate o locuinta sau, dupa caz, dovada ca se incadreaza in prevederile art. 10 din lege;
    b) adeverinta de venit net lunar pentru fiecare membru al familiei care realizeaza venituri;
    c) acte doveditoare ca se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii stabilite de lege:
    - tineri casatoriti, fiecare in varsta de pana la 35 de ani;
    - persoane care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau la construirea unei locuinte potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - persoane calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
    d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta in baza prevederilor art. 13 alin. (4) si (5).
    Art. 16
    (1) Persoanele fizice care pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune, o data cu cererea pentru construirea sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite in acest scop prin hotarare a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse in listele de prioritati stabilite si ramase definitive conform art. 13, iar dupa verificare si insusire se vor inscrie in tabele nominale care vor fi supuse spre aprobare consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfintesc dreptul la subventie al solicitantilor si vor fi comunicate administratorilor delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.
    (2) Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    (3) Pe masura incheierii contractelor prevazute la art. 11 administratorii delegati pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul subventiilor prevazute la art. 7 alin. 2 din lege, potrivit normelor aprobate de Guvern in aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din lege, in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, si in functie de valoarea de contractare a locuintei. Cuantumurile de subventie se vor inscrie in tabele nominale si se vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.
    (4) In baza tabelelor nominale astfel intocmite si avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevazute la art. 7 din lege. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare.
    (5) Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat in anexa nr. 7 si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul in care se pun in functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.
    (6) Cererea de subventii, prezentata conform modelului din anexa nr. 7, se va reactualiza la data punerii in functiune a locuintelor, dupa stabilirea valorii finale a acestora, si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea alocarii subventiilor cuvenite.
    (7) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din creditele bugetare deschise in acest scop, va aloca consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite, in limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat.
    (8) Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii se vor confirma de autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, dupa scaderea din valoarea locuintei a avansului minim platit potrivit legii.
    (9) Intreaga subventie, primita si dedusa din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinte, va fi virata in conturile speciale deschise conform prevederilor art. 7, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinte.
    Art. 17
    (1) Autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati care au preluat obligatia vanzarii locuintelor, vor urmari incasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel:
    a) sumele platite ca avans sau ca plata integrala la nivelul pretului initial al locuintei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinte cu credit;
    b) sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din pretul final al locuintei, rezultat la terminarea lucrarilor si darea in folosinta a locuintelor, a sumelor platite ca avans si rate scadente, precum si, dupa caz, a subventiilor de care beneficiaza acestea.
    (2) Administratorii delegati cu derularea investitiilor in a caror raspundere au fost date evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la acestea vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare incasare care se face in contul locuintei vandute cu plata integrala ori in rate, exclusiv dobanda.
    Art. 18
    (1) In situatiile in care pe terenul proprietate a persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinte, construirea acestora se va face pe baza unui contract incheiat, potrivit prevederilor Codului civil, intre consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investitiei, si persoana fizica proprietara a terenului.
    (2) Pentru dobandirea unei locuinte construite in conditiile prevazute la alin. (1) persoana fizica proprietara a terenului poate incheia un contract de construire a unei locuinte cu credit, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 19
    (1) Acordarea creditelor pentru constructia de locuinte conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii si Consemnatiuni, cu incadrarea in nivelul subventiei aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru diferenta dintre 15%, cat suporta beneficiarul creditului, si nivelul dobanzii practicate de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile la termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale.
    (2) Casa de Economii si Consemnatiuni va stabili metodologia si instructiunile corespunzatoare privind evidenta, raportarea si calculul dobanzii subventionate la creditele acordate in baza legii, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subventionate se va face pe baza declaratiei autentificate a solicitantului, data pe propria raspundere, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile prevazute la art. 20 din lege.
    (4) In toate cazurile in care beneficiarii acestor credite au prezentat declaratii nesincere, au folosit sumele primite in alte scopuri sau cu incalcarea prevederilor legale, Casa de Economii si Consemnatiuni va sista creditarea si ii va obliga pe beneficiari sa restituie integral sumele primite si sa plateasca dobanzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.
    (5) Modalitatea de fundamentare si de derulare a creditelor bugetare, prevazute anual in bugetul de stat conform dispozitiilor art. 20 din lege si destinate acoperirii dobanzilor subventionate la creditele acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni, se stabileste prin conventii incheiate de ordonatorii principali de credite cu Casa de Economii si Consemnatiuni si cu avizul Ministerului Finantelor.

    Locuinta sociala si locuinta de necesitate

    Art. 20
    (1) In cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinte consiliile locale vor urmari asigurarea fondului de locuinte sociale si de necesitate, necesar pentru acoperirea cerintelor pe plan local.
    (2) Construirea locuintelor sociale si a celor de necesitate se face pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, in zonele si pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism legal aprobate si in conditiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor si a normativelor din domeniul investitiilor si constructiilor.
    (3) Locuintele sociale si cele de necesitate se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 21
    (1) In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte sociale, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop prin hotarari ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele sociale, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va tine seama de prevederile art. 42 si 43 din lege. In cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea in vedere:
    a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
    b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii;
    c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
    d) vechimea cererilor.
    (2) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza pana la data de 1 noiembrie a anului in curs cererile pentru locuintele sociale si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul urmator o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita. Dupa aprobare listele se vor afisa la sediile primariilor.
    (3) Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuintelor sociale se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    Art. 22
    In limita numarului si structurii locuintelor sociale disponibile consiliile locale vor emite repartitii in ordinea stabilita in lista de prioritati ramasa definitiva. Repartizarea locuintelor de necesitate se va efectua in baza criteriilor si in conditiile stabilite de consiliile locale conform legii.
    Art. 23
    In vederea incheierii contractului de inchiriere pentru locuinte sociale sau de necesitate, beneficiarii de repartitii vor prezenta urmatoarele documente:
    a) repartitia emisa de consiliul local;
    b) buletinul/cartea de identitate;
    c) declaratie si adeverinta de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizeaza venituri;
    d) alte documente, dupa caz, din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobandit in legatura cu inchirierea locuintei.
    Art. 24
    Contractul de inchiriere pentru locuinte sociale sau de necesitate se incheie potrivit contractului-cadru de inchiriere prezentat in anexa nr. 8 si prevederilor art. 44, respectiv 55, din lege.
    Art. 25
    (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 si 32 din lege, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinte sociale si, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinte de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotarare a consiliului local se vor stabili daca se subventioneaza chiria pentru locuintele sociale, declarate ca locuinte de necesitate conform art. 56 din lege, si categoriile de persoane beneficiare ale subventiei.
    (2) Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei pentru o locuinta sociala sau de necesitate se stabileste o data cu incheierea contractului de inchiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 si, respectiv, 55 din lege. Chiria astfel stabilita se va recalcula o data cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit alin. (1) si prevederilor art. 45 din lege.
    (3) Pentru acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre chiria nominala a locuintei si cea platita de beneficiarul repartitiei, unitatile care administreaza fondul locuintelor sociale sau al celor de necesitate, dupa caz, vor depune la consiliile locale situatia privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferentei pana la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale sau, dupa caz, a chiriei aferente locuintelor de necesitate, prevazuta in anexa nr. 9. Pentru cuprinderea in programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de acordare a subventiei de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale sau, dupa caz, a chiriei aferente locuintelor de necesitate, prevazuta in anexa nr. 10.
    Art. 26
    (1) Finantarea construirii locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice, efectuate conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 67 din lege consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti impreuna cu consiliile locale vor stabili anual lista cuprinzand blocurile de locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se realizeze in anul urmator, conform modelului prevazut in anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in vederea definitivarii programului de realizare a locuintelor.
    (3) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea executarii constructiilor de locuinte sociale si de necesitate, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective.
    (4) Consiliile judetene si consiliile locale deschid la trezoreria statului contul "Venituri cu destinatie speciala", respectiv "Venituri din fondul pentru locuinte". Acest cont se alimenteaza, in masura necesitatilor, cu sume de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.
    (5) Pentru solicitarea transferurilor de la bugetul de stat dispozitiile art. 8 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 27
    Finantarea constructiilor de locuinte, a locuintelor sociale si a celor de necesitate se efectueaza prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreria statului a mecanismului de finantare a investitiilor publice.
    Art. 28
    Pentru constructiile noi de locuinte sociale si de necesitate abaterile suprafetelor construite, prevazute in cap. B din anexa nr. 1 la lege, nu au influenta asupra suprafetelor utile decat in sens pozitiv.

    Locuinta de serviciu si locuinta de interventie

    Art. 29
    (1) Locuintele de serviciu si cele de interventie fac parte din patrimoniul agentilor economici sau al institutiilor publice centrale ori locale si se administreaza in interesul acestora prin inchiriere salariatilor proprii, contractul de inchiriere fiind accesoriu la contractul individual de munca.
    (2) Conditiile de administrare si de inchiriere a acestor locuinte se stabilesc de catre conducerile agentilor economici sau ale institutiilor detinatoare, cu respectarea prevederilor legale.
    (3) Locuintele de serviciu construite sau achizitionate cu fonduri de stat se pot vinde numai in conditiile in care, datorita restrangerii sau incetarii activitatii care a generat realizarea acestora, nu mai pot fi utilizate conform prevederilor alin. (1).
    (4) Vanzarea locuintelor de serviciu prevazute la alin. (3) si modalitatea specifica de realizare a acesteia se supun spre aprobare Guvernului, potrivit legii.

    CAP. 3
    Inchirierea locuintelor

    Art. 30
    (1) In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, autoritatile administratiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza asemenea locuinte.
    (2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de solutionare a cererilor primite si a ordinii de prioritate in rezolvarea acestora vor fi urmatoarele:
    a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
    b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul;
    c) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei;
    d) venitul mediu net lunar pe membru de familie;
    e) vechimea cererii.
    (3) Vor avea prioritate in cadrul fiecarui criteriu familiile de tineri si cele carora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuati din locuinta in virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu tin de vointa si de comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare, functionari publici transferati in interes de serviciu.
    (4) Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, avute in vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de catre consiliile locale si alte criterii, in functie de situatiile specifice existente pe plan local.
    (5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuintelor si eventualele contestatii se vor face in conditii similare celor prevazute la art. 21.
    Art. 31
    Contractul de inchiriere, incheiat in baza prevederilor art. 21 din lege si conform modelului prezentat in anexa nr. 12, va fi inregistrat la organele fiscale teritoriale prin grija proprietarului.
    Art. 32
    (1) Contractele de inchiriere se incheie pe o perioada determinata.
    (2) Cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii contractului de inchiriere proprietarul poate face cunoscut chiriasului, in scris, ca nu are intentia sa prelungeasca contractul de inchiriere in aceleasi conditii, comunicandu-i si eventualele modificari ale clauzelor acestuia. Daca proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul de inchiriere se considera mentinut in continuare in aceleasi conditii.
    (3) In aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata incetarea contractului de inchiriere, in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului de inchiriere sau de la data inregistrarii decesului ori de la implinirea termenului de 2 ani de nefolosire neintrerupta a locuintei, proprietarul, prin unitatea care are in administrare fondul locativ de stat, trebuie sa aiba dovada ca titularul contractului de inchiriere nu mai locuieste in spatiul locativ inchiriat prin:
    a) parasirea domiciliului;
    b) deces;
    c) nefolosire neintrerupta a locuintei timp de 2 ani, fara a fi detasat in interes de serviciu in alta localitate. Dovada faptului ca titularul contractului de inchiriere nu mai locuieste se face prin:
    - relatii luate de la asociatiile de chiriasi sau de proprietari;
    - extrase de pe listele de intretinere;
    - relatii luate de la serviciul de evidenta a populatiei din sectorul in care este situata locuinta, prin care se constata daca titularul contractului de inchiriere a solicitat o alta adresa de domiciliu.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca persoanele ramase in locuinta nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 lit. a) - c) din lege, intreprinderea care administreaza fondul locativ va evacua acele persoane care ocupa spatiul respectiv fara forme legale, pe baza hotararii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor.
    Art. 33
    (1) Proprietarul locuintei poate verifica in prezenta chiriasului modul in care acesta respecta obligatiile asumate prin contract cu privire la folosirea si la intretinerea locuintei.
    (2) Verificarea locuintei de catre proprietar se face numai in zile lucratoare, intre orele 7,00 - 20,00, si va fi comunicata in prealabil, in scris, chiriasului. In timpul verificarii locuintei inchiriate proprietarul poate fi insotit de un reprezentant al asociatiei de chiriasi sau de alt chirias din imobil, dupa caz.
    (3) Constatarile facute cu ocazia verificarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chirias si de un reprezentant al asociatiei de chiriasi, dupa caz.
    Art. 34
    Pentru toate stricaciunile aduse locuintei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinta titularul contractului de inchiriere raspunde fata de proprietar, potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Degradarile produse la partile comune ale imobilului din vina chiriasilor se vor suporta:
    a) de chiriasul din vina caruia s-a produs degradarea, in cazul in care acesta a fost identificat;
    b) de toti cei care au acces si folosesc in comun bunul degradat, in situatia in care nu s-a identificat persoana din vina careia s-a produs degradarea.
    (2) In situatiile in care degradarea produsa nu este reparata intr-un interval de 15 zile de la producere si pericliteaza buna functionare a imobilului, proprietarul este in drept sa stabileasca masurile pentru efectuarea reparatiilor si recuperarea cheltuielilor.
    Art. 36
    (1) In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea imobilului detinut in proprietate, chiriasii vor putea cere in scris acestuia, in baza prevederilor art. 28 si 30 din lege, sa treaca la efectuarea lucrarilor necesare.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii scrise a chiriasilor proprietarul nu a raspuns si nici nu a luat masuri de executare a lucrarilor necesare, chiriasii vor putea trece la executarea lucrarilor in contul acestuia, comunicand aceasta hotarare proprietarului. In acest caz cheltuielile aferente lucrarilor efectuate de chiriasi se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua in una sau mai multe transe, in raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, pana la acoperirea intregii sume.
    Art. 37
    Chiria practicata pentru locuinte se stabileste conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

    CAP. 4
    Administrarea cladirilor de locuinte

    Art. 38
    (1) Cladirile de locuinte pot fi administrate de persoane fizice sau juridice specializate, care prezinta garantii morale si profesionale acceptate de proprietarul cladirii sau de reprezentantul legal al acestuia.
    (2) Obligatiile administratorului sunt cele stabilite la art. 34 din lege, precum si cele stabilite prin contractul incheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul legal al acestuia.
    (3) Pentru administrator sau, dupa caz, persoana fizica ori juridica gestionara a bunurilor si mijloacelor banesti ale asociatiei de proprietari prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 39
    (1) Administrarea cladirilor de locuit are ca obiect utilizarea cladirilor in scopul pentru care au fost construite, in conditiile mentinerii pe toata perioada de existenta a performantelor functionale, tehnice si calitative pentru care acestea au fost realizate.
    (2) In acest scop activitatea de administrare a cladirii de locuit trebuie sa asigure:
    a) mentinerea in siguranta a cladirii potrivit prevederilor legale, inclusiv la actiuni seismice;
    b) functionarea in bune conditii a tuturor instalatiilor si partilor de constructii ale imobilului;
    c) aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in cladire a conditiilor generale de functionare a instalatiilor si dotarilor cladirii, precum si a regulilor de folosire a instalatiilor si dotarilor care se utilizeaza in comun;
    d) stabilirea conditiilor in care pot fi realizate serviciile de intretinere si de reparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale cladirii, atat la partile comune, cat si la cele folosite in exclusivitate si care pot perturba folosinta normala a partilor comune;
    e) aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in cladire a modului de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea si intretinerea cladirii, precum si a cheltuielilor ce decurg din alte plati efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitala a cladirii;
    f) preluarea sau reconstituirea cartii constructiei potrivit prevederilor legale si evidentierea tuturor modificarilor aduse, in conditiile legii, la partile comune ale cladirii.
    (3) Schimbarea destinatiei locuintelor si/sau a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in cladiri colective, se poate face numai cu acordul proprietarului cladirii sau al asociatiei de proprietari si, in mod obligatoriu, cu aprobarea proprietarilor direct afectati, indiferent daca proprietarul care intentioneaza sa faca aceasta schimbare este sau nu este membru al asociatiei de proprietari.
    Art. 40
    (1) In scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.
    (2) Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, recunoscuta de lege.
    Art. 41
    Asociatiile de proprietari se constituie prin hotararea a cel putin jumatate plus unul din numarul proprietarilor apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unei cladiri - condominiu.
    Art. 42
    In cladirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau scara, daca proprietatea comuna aferenta tronsonului sau scarii poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari. Pentru a se stabili daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari, precum si modalitatea acestei repartizari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati (electricitate, gaze naturale, apa sau altele asemenea) cu privire la posibilitatea tehnica de furnizare a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari.
    Art. 43
    (1) Anterior adunarii de constituire proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotararea proprietarilor se va consemna intr-un proces-verbal care va fi semnat de toti cei prezenti.
    (2) Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii vor fi convocati prin afisare intr-un loc vizibil.
    (3) Adunarea de constituire este legal intrunita in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul proprietarilor spatiilor cu destinatia de locuinta sau ai spatiilor cu alta destinatie din cladirea, scara sau tronsonul in care urmeaza sa se constituie asociatia de proprietari.
    (4) Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc dupa cel putin 5 zile de la data primei intalniri, in conditiile alin. (1).
    (5) Hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul proprietarilor apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz.
    (6) In adunarea de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:
    a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
    b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
    c) mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; venituri si cheltuieli;
    d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
    e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
    f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
    g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
    h) dispozitii finale - modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, penalizari.
    Art. 44
    (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare originale semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Procesul-verbal constituie anexa la acordul de asociere.
    (2) Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti consimtamantul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal prevazut la alin. (1), in termen de 15 zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 43 alin. (3) sau (4), dupa caz.
    (3) In cazul in care vreun proprietar nu poate semna se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.
    Art. 45
    Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului-verbal al adunarii de constituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit titlului de proprietate, contractului de vanzare-cumparare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb, contractului de donatie, titlului de proprietate asupra terenului, cu specificarea acestuia, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna si cota-parte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta.
    Art. 46
    Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimtamantul in conditiile art. 44 alin. (2) se face la cererea acestora, prin inscrierea datelor prevazute la art. 45 intr-un act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarul interesat, fara alte formalitati.
    Art. 47
    In cadrul adunarii de constituire a asociatiei de proprietari, in baza statutului adoptat, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora, precum si durata mandatelor lor.
    Art. 48
    Asociatia de proprietari poate delega prin contract atributiile comisiei de cenzori, de control financiar si contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.
    Art. 49
    (1) Adunarea generala va desemna din randul membrilor asociatiei de proprietari, cu majoritate de voturi, presedintele asociatiei de proprietari. Acesta reprezinta asociatia de proprietari in raporturile cu autoritatile si cu institutiile publice, precum si cu celelalte persoane fizice sau juridice cu care asociatia de proprietari are relatii.
    (2) In cazul imposibilitatii de exercitare a atributiilor de catre presedinte, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte desemnat de adunarea generala a asociatiei de proprietari cu majoritate de voturi.
    Art. 50
    Cererea de acordare a personalitatii juridice, impreuna cu copiile de pe procesul-verbal al adunarii de constituire, de pe acordul de asociere si de pe statutul asociatiei de proprietari, precum si, daca este cazul, cu avizele prevazute la art. 42, se depun de persoana imputernicita de proprietarii asociati la organul financiar local in a carui circumscriptie teritoriala se afla cladirea.
    Art. 51
    Dupa infiintare asociatia de proprietari se identifica prin denumire, cuprinzand adresa condominiului pentru care s-a constituit asociatia de proprietari, incheierea judecatorului delegat si codul fiscal. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.
    Art. 52
    (1) Asociatia de proprietari ia hotarari in adunarea generala, care se tine cel putin o data pe an si la care au dreptul sa participe toti membrii sai. Hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti la lucrarile adunarii generale.
    (2) Adunarea generala a proprietarilor analizeaza principalele aspecte si ia hotarari cu privire la:
    a) activitatea de administrare si de intretinere a cladirii, derularea contractelor incheiate cu agentii economici furnizori ai serviciilor de care aceasta beneficiaza, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care asociatia de proprietari le are fata de persoanele juridice sau fizice cu care are relatii;
    b) expertizarea tehnica a cladirilor care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri si a lucrarilor de interventie/consolidarilor, potrivit legislatiei in vigoare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea perioadei pentru care persoanelor aflate in vizita nu li se percep cotele de participare la cheltuielile de intretinere aferente persoanelor cu domiciliul stabil in cladire; participarea proprietarilor la cheltuielile de administrare si de intretinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii;
    d) modul de folosire a spatiilor comune si, in unele cazuri, schimbarea destinatiei unor asemenea spatii. Schimbarea destinatiei acestor spatii nu se va putea face decat cu acordul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari si, in mod obligatoriu, cu acordul celor direct afectati din vecinatate;
    e) conditiile de angajare a administratorului prin prezentarea si analiza dosarului de angajare a acestuia;
    f) stabilirea cenzorului sau a comisiei de cenzori, precum si a sarcinilor detaliate ale acestora;
    g) numarul si functiile persoanelor necesare pentru administrarea si gospodarirea cladirii, functiile care se remunereaza, cuantumul si modalitatea de actualizare a remuneratiilor;
    h) activitatea comitetului executiv si a presedintelui;
    i) rotunjirea la leu a contravalorii obligatiilor de plata.
    Art. 53
    (1) Comitetul executiv, format dintr-un numar de membri stabiliti de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si actioneaza operativ in legatura cu:
    a) activitatea curenta de administrare si de intretinere a cladirii; repartizarea lunara a cheltuielilor comune pe fiecare proprietate din condominiu, incheierea sau sistarea contractelor privind furnizarea serviciilor necesare, inclusiv pentru administrarea cladirii; angajarea personalului de intretinere si curatenie, potrivit legii, si aprobarea cheltuielilor curente;
    b) constatarea prin inspectii periodice si stabilirea masurilor necesare care sa asigure functionarea in bune conditii a partilor comune ale cladirii, a constructiilor si instalatiilor, constatari care se vor inscrie intr-o fisa de inspectie care se va depune la presedintele asociatiei de proprietari;
    c) problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari, luand masuri pentru rezolvarea lor;
    d) organizarea adunarilor generale, precum si a altor actiuni stabilite de adunarea generala.
    (2) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari pregateste si supune spre aprobare adunarii generale bugetul anual de venituri si cheltuieli.
    (3) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli comitetul executiv va urmari derularea acestuia in conditiile legii.
    Art. 54
    (1) Presedintele asociatiei de proprietari urmareste si asigura respectarea statutului si a hotararilor asociatiei de proprietari, realizarea contractelor angajate de aceasta, indeplinirea in conditiile legii a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, respectarea de catre asociatia de proprietari a ordinii publice si a reglementarilor autoritatilor publice centrale si locale.
    (2) Presedintele asociatiei de proprietari convoaca si conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv si ale adunarii generale.
    (3) Presedintele asociatiei de proprietari angajeaza prin semnatura sa asociatia de proprietari in relatiile acesteia cu tertii.
    (4) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a Cartii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.
    Art. 55
    (1) Comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.
    (2) Comisia de cenzori este formata din 3 membri care au cunostinte de specialitate si experienta in domeniile financiar, economic si/sau juridic si care nu fac parte din comitetul executiv.
    (3) Comisia de cenzori isi alege la prima reuniune presedintele din randul membrilor ei.
    (4) Atributiile comisiei de cenzori sunt urmatoarele:
    a) verificarea executiei bugetare;
    b) verificarea si validarea documentelor si a angajamentelor de plata;
    c) urmarirea depunerii in contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului care depaseste plafonul de casa;
    d) verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;
    e) verificarea modului de stabilire a cotelor de contributie la cheltuielile curente si constituirea fondurilor speciale ale asociatiei de proprietari;
    f) verificarea lunara a situatiei de incasari si plati.
    (5) Comisia de cenzori prezinta in fata adunarii generale a proprietarilor, o data pe an, raportul asupra activitatii sale.
    (6) Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adoptate de adunarea generala.
    (7) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla aplica Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 14 decembrie 1998.
    (8) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla utilizeaza registrele si formularele prevazute la pct. 18 din Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998, iar pentru activitatile economice desfasurate utilizeaza, dupa caz, si formularele specifice, prevazute pentru asemenea activitati de legislatia in vigoare.
    Art. 56
    Proprietarii, in afara drepturilor si indatoririlor prevazute la cap. IV din regulamentul-cadru cuprins in anexa nr. 2 la lege, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa participe la adunarea generala a proprietarilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele asociatiei de proprietari, daca au calitatea de membru al asociatiei de proprietari;
    b) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa il conteste presedintelui asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei cuprinzand cuantumul stabilit al acestei cote; contestatia nu suspenda plata contributiei. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 5 zile;
    c) sa foloseasca spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii.
    B. Obligatii:
    a) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;
    b) sa intretina in bune conditii spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii - casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, fatade, poduri, acoperisuri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie si altele asemenea - si sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta si de functionalitate a locuintei si/sau a spatiului cu alta destinatie din folosinta exclusiva;
    c) sa contribuie la repararea sau, dupa caz, la consolidarea si la mentinerea in stare de siguranta a proprietatii comune indivize din cadrul cladirii/condominiului.
    Art. 57
    (1) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regula fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor condominii echivalente ca marime.
    (2) Fondul de rulment urmeaza sa se constituie prin plata anticipata a cotei-parti ce revine fiecarui proprietar, asa cum s-a stabilit de adunarea generala a proprietarilor.
    (3) In situatiile in care prin contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului in care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.
    (4) Fondul de rulment se restituie in toate situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel.
    (5) Asociatia de proprietari va putea constitui un fond distinct pentru repararea instalatiilor sau a unor elemente ale cladirii, cu perioada de folosire limitata, fond care va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a proprietarilor.
    Art. 58
    (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia in termen de 30 de zile calendaristice de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. Dupa expirarea acestui termen asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalitati de intarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de adunarea generala a proprietarilor.
    (2) Modul de folosire a sumelor incasate din penalitati de intarziere si din dobanzile la sumele depuse in contul asociatiei de proprietari se stabileste de adunarea generala a proprietarilor.
    Art. 59
    Asociatia de proprietari are, potrivit prevederilor art. 35^1 din lege, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii, proprietate a membrilor sai, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale cladirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, daca reprezinta o restanta de cel putin 3 luni.
    Art. 60
    (1) Privilegiul imobiliar se va intabula in partea a III-a a Cartii funciare, conform procedurii prevazute la cap. II din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si la art. 43 si urmatoarele din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor sau, dupa caz, conform prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    (2) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile art. 61 din Legea nr. 7/1996, privilegiul se inscrie in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni de la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei circumscriptie este situat imobilul.
    Art. 61
    Privilegiul inscris asupra bunurilor imobile ale debitorului se intinde si asupra bunurilor mobile ale acestuia.
    Art. 62
    (1) In toate cazurile privilegiul se inscrie la cererea presedintelui asociatiei de proprietari.
    (2) Cererea se adreseaza biroului de carte funciara al judecatoriei in a carei circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele si domiciliul solicitantului, numele si domiciliul debitorului, suma datorata pentru care se solicita inscrierea privilegiului, precum si individualizarea imobilului asupra caruia urmeaza sa se inscrie privilegiul, prin mentionarea adresei acestuia.
    (3) La cerere se vor anexa, in doua exemplare, extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie, din care rezulta suma datorata.
    (4) Cererea, precum si extrasele de pe listele de plata vor purta stampila asociatiei de proprietari.
    Art. 63
    Cererea poate fi depusa de presedintele asociatiei de proprietari sau de o alta persoana imputernicita de aceasta, care va atasa procura, imputernicirea avocatiala sau delegatia de jurisconsult.
    Art. 64
    Privilegiul este opozabil celorlalti creditori numai de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate.
    Art. 65
    Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a altei persoane imputernicite de aceasta ori la cererea proprietarului, in baza chitantei sau a altui inscris prin care asociatia de proprietari confirma plata sumei datorate.
    Art. 66
    Executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
    Art. 67
    (1) In cazurile in care unii proprietari sau chiriasi nu respecta regulile si obligatiile adoptate de asociatia de proprietari, in conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru al asociatiei de proprietari cuprins in anexa nr. 2 la lege, acestia pot fi actionati in justitie de catre asociatia de proprietari legal constituita.
    (2) Presedintele asociatiei de proprietari raspunde in fata adunarii generale de rezolvarea situatiilor litigioase aparute in cadrul asociatiei de proprietari.

    CAP. 5
    Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

    Art. 68
    (1) Pentru intretinerea, repararea si exploatarea proprietatilor individuale, precum si a proprietatii comune indivize din cadrul unor blocuri de locuinte - cladiri, condominii, astfel cum sunt acestea definite prin lege, utilizatorii acestora, proprietari sau chiriasi, efectueaza cheltuieli sau au obligatii financiare care nu se pot inregistra pe fiecare proprietate individuala. De asemenea, din valorificarea sau exploatarea unor spatii ori parti ale proprietatii comune indivize, proprietarii acesteia pot obtine venituri care nu se pot inregistra pe fiecare proprietate individuala.
    (2) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activitati desfasurate se constituie ca fond special si se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei cladirii de locuit, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune. In aceste venituri se cuprind si cele obtinute din inchirierea unor spatii aflate in proprietate comuna indiviza, a spatiilor pentru instalarea de reclame, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se repartizeaza proprietarilor si nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment.
    (3) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, in cadrul contractului incheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului.
    (4) In functie de modul de calcul si de criteriile de repartizare a cheltuielilor pentru fiecare proprietate din condominiu, acestea se clasifica in:
    a) cheltuieli pe persoana;
    b) cheltuieli pe cota-parte de proprietate detinuta in condominiu;
    c) cheltuieli pe consumatori tehnici si de alta natura.
    Art. 69
    (1) Pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu sau pentru apartamentele sau spatiile ai caror detinatori prin natura activitatilor lor - croitori, cosmeticieni, coafori, notari, avocati - primesc la domiciliu si alte persoane, criteriile de calcul al cheltuielilor aferente acestora se stabilesc prin conventie anuala incheiata cu proprietarii acestor spatii sau apartamente. Cheltuielile pentru apa rece si canalizare, apa calda menajera, incalzire, gaze naturale, energie electrica pentru partile comune, pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, colectarea si transportul gunoiului menajer, ridicarea reziduurilor, precum si pentru salarii si indemnizatii se repartizeaza conform criteriilor stabilite de comun acord intre asociatia de proprietari si proprietarii acestor spatii, folosindu-se, dupa caz, baremurile stabilite potrivit normelor legale. Toate aceste cheltuieli se scad din totalul cheltuielilor pe condominiu, diferenta reprezentand cheltuielile aferente locuintelor/apartamentelor.
    (2) In situatia in care proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu, la notificarea asociatiei de proprietari, refuza incheierea de conventii pentru stabilirea criteriilor de repartizare a cheltuielilor si obligatiilor financiare ce le revin, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate in acest sens in adunarea generala a asociatiei de proprietari.

    A. Repartizarea cheltuielilor pe persoana
    Art. 70
    Cheltuielile pe persoana reprezinta cheltuielile privind serviciile de care beneficiaza persoanele - proprietari/locatari, care locuiesc/desfasoara activitati in mod curent in cadrul condominiului, in proprietati individuale.
    Art. 71
    (1) Cheltuielile pentru consumul de apa si pentru canalizare, corespunzatoare facturilor prezentate de furnizor si insusite de beneficiar/asociatia de proprietari, vor fi repartizate proportional cu numarul de persoane care locuiesc/desfasoara activitati in mod curent in cladire/condominiu, pentru perioada in care s-a produs consumul.
    (2) In cazuri exceptionale, in lipsa aparatelor de inregistrare a consumului de apa, la intrarea in reteaua de alimentare a condominiului, la bransament, acest consum se determina potrivit normelor legale, in sistem pausal, pe fiecare tip de consumator.
    (3) La defalcarea cheltuielilor pentru consumul de apa si pentru canalizare la apartamentele/spatiile care folosesc bai sau dusuri comune in condominiu, se va lua in calcul jumatate din suma ce revine unei persoane din apartamentele/spatiile dotate individual cu bai si dusuri.
    (4) In cazurile in care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune care deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza in raport cu numarul persoanelor care locuiesc curent in cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu.
    (5) Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si a gunoaielor menajere, pentru deratizarea, dezinsectia cladirii/condominiului, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor se repartizeaza in conformitate cu clauzele prevazute in contractul incheiat cu furnizorul respectivului serviciu sau, in lipsa acestora, proportional cu numarul persoanelor care locuiesc curent in cladire/condominiu.
    Art. 72
    (1) Consumul de energie electrica aferent partilor comune/proprietatii comune din cladire, exclusiv garaje, boxe si alte spatii aflate in proprietate individuala, care se masoara prin contor montat separat de cele aferente proprietatilor individuale, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc/desfasoara activitati in mod curent in cladire.
    (2) In cazuri exceptionale, cand nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la partile comune ale cladirii sau in apartamentele locuite in comun de mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determina, pe baza baremurilor stabilite potrivit normelor legale, cele aferente consumului detinatorilor de suprafete de locuit ocupate in exclusivitate, tinandu-se seama de dotarea fiecaruia: numarul de becuri si de aparate electrice de uz casnic, cum ar fi: masini de calcat si de spalat, aparate de radio, televizoare, frigidere; sumele astfel determinate se scad din totalul cheltuielilor pentru consumul de energie electrica inregistrat, iar ceea ce ramane reprezinta cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna si se repartizeaza pe proprietarii/locatarii apartamentelor proportional cu numarul de persoane care locuiesc in mod curent in cladire.
    (3) Consumul de energie electrica aferent functionarii ascensorului/ascensoarelor, care se masoara prin contoare montate separat de cele ale proprietatilor individuale, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in mod curent in cladire.
    (4) Prin hotararea adunarii generale a proprietarilor pot sa nu contribuie la plata cheltuielilor pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, in cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarare a adunarii generale a proprietarilor, persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin, toate sau in parte, pot sa nu contribuie la cheltuielile aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, in baza unor angajamente personale, date in scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare. In contextul celor de mai sus adunarea generala a proprietarilor va hotari, in conditiile statutului asociatiei de proprietari, in legatura cu participarea persoanelor care locuiesc in mod curent in cladire la sustinerea acestor cheltuieli.
    (5) Cheltuielile aferente consumului de energie electrica necesar pentru functionarea hidrofoarelor aflate in proprietatea sau in exploatarea/folosinta asociatiilor de proprietari se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in mod curent in cladire.
    Art. 73
    Cheltuielile pentru consumul apei calde menajere se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in mod curent in cladire.
    Art. 74
    Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatoriile/dusurile comune, in situatiile in care nu exista aparate de masura a consumului respectiv pe fiecare apartament, se repartizeaza pe fiecare proprietar corespunzator numarului de persoane care locuiesc in mod curent in cladire.
    Art. 75
    (1) Daca numai o parte din proprietarii din condominiu detin aparate de inregistrare a consumului de apa rece, apa calda menajera, agent termic de incalzire si/sau gaze naturale pentru toate instalatiile aferente proprietatii individuale, atunci repartizarea cheltuielilor se stabileste prin hotarare a adunarii generale a proprietarilor, in cadrul asociatiei de proprietari, hotarare care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la modul de citire, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum si la modul de incasare si de efectuare a platilor corespunzatoare consumurilor.
    (2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de inregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari va stabili modul de facturare si de plata a cheltuielilor comune, impreuna cu furnizorul si cu beneficiarii serviciului respectiv. In toate cazurile de existenta a aparatelor de inregistrare a consumurilor aferente proprietatilor individuale, plata consumurilor proprii nu scuteste de la plata contributiei aferente cotei din cheltuielile comune, conform modalitatii stabilite in adunarea generala a proprietarilor.
    Art. 76
    Cheltuielile pentru curatenie si evacuarea gunoiului menajer se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in mod curent in cladire.

    B. Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte de proprietate
    Art. 77
    Cheltuielile pe cota-parte de proprietate sunt cheltuieli efectuate pentru intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor din condominiu aflate in proprietate comuna indiviza.
    Art. 78
    Cheltuielile pentru lucrari de intretinere, de reparatii si, dupa caz, de consolidare la partile de constructii si instalatii aflate in proprietatea comuna indiviza, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere - subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, termoficare, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a gunoiului menajer; structura de rezistenta; fatade; acoperis - si/sau conform modificarilor ulterioare in urma unor hotarari ale asociatiei de proprietari luate in conditiile respectarii statutului propriu si a legilor in vigoare, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecarui proprietar, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere.
    Art. 79
    (1) Cheltuielile pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietate comuna intr-o cladire - casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri si alte spatii comune - se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in acordul de asociere.
    (2) Suma aferenta cheltuielilor pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor este suma rezultata prin scaderea din valoarea inscrisa in factura aferenta consumurilor de energie termica pentru incalzire a sumei aferente tuturor suprafetelor radiante/echivalent termice ale corpurilor de incalzire din apartamentele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul condominiului. Suprafata radianta/echivalent termica a tuturor corpurilor de incalzire din condominiu trebuie sa fie inscrisa pe factura emisa de furnizorul de energie termica.
    (3) Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru incalzire, in cazul in care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, inclusiv proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere.
    Art. 80
    Cheltuielile privind consumurile de apa, canalizare, apa calda menajera, gaze naturale, aferente proprietatii comune, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere, in baza contractelor incheiate cu furnizorii acestor utilitati.
    Art. 81
    (1) Cheltuielile aferente indemnizatiilor acordate membrilor asociatiei de proprietari si/sau persoanelor alese in functii de conducere a asociatiei de proprietari se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere.
    (2) Cu exceptia personalului pentru curatenie si evacuare a gunoiului menajer, cheltuielile ce privesc personalul angajat al asociatiei de proprietari, inclusiv cheltuielile privind contractele de prestari de servicii administrative catre asociatia de proprietari, precum si cheltuielile aferente materialelor consumabile folosite si celor administrative se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in acordul de asociere.

    C. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici si de alta natura
    Art. 82
    Cheltuielile pe consumatori tehnici sau de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea condominiului si pentru furnizarea de utilitati de natura energetica.
    Art. 83
    Cheltuielile pentru incalzirea centrala asigurata prin centrale termice proprii sau aflate in exploatarea directa a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului - carbune, lichid, gaze etc., costul transportului acestuia pana la locul de consum, cheltuieli efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributia pentru asigurari sociale, costul materialelor necesare pentru pastrarea curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.
    Art. 84
    (1) Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau prin punctele termice din exploatarea unitatilor de gospodarie comunala sau a altor furnizori se stabilesc dupa tarifele negociate cu reprezentantii asociatiilor de proprietari.
    (2) In cazul in care la centralele sau la punctele termice sunt racordate mai multe cladiri, suma totala a cheltuielilor pentru incalzirea tuturor cladirilor se repartizeaza pe fiecare cladire proportional cu suprafata radianta/echivalent termica, determinata potrivit normativelor legale, a tuturor corpurilor de incalzire - radiatoare din fonta sau otel, convectori, convectoradiatoare, conducte si coloane neizolate etc. - aflate in dotarea acestora conform normelor si normativelor tehnice de proiectare.
    Art. 85
    (1) Cheltuielile pentru incalzirea locuintelor/apartamentelor, indiferent de modul de inregistrare a consumului de energie termica si de sursa de agent termic, se repartizeaza proportional cu suprafata radianta/echivalent termica a tuturor corpurilor de incalzire apartinand fiecarui apartament.
    (2) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta modifica suprafata radianta a elementelor de incalzire din apartamentul sau din spatiul pe care il detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula fie prin marirea cu un coeficient de modificare a suprafetei radiante initiale, conform normativelor legale, in baza procesului-verbal de constatare emis de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, fie proportional cu suprafata radianta a tuturor corpurilor de incalzire, recalculata, pentru fiecare apartament/spatiu in care s-au produs modificari asupra corpurilor de incalzire - tip, numar de elementi etc., conform aceluiasi proces-verbal de constatare emis de comitetul executiv. Hotararea definitiva privind modul de calcul al cheltuielilor de incalzire in noile conditii se adopta de adunarea generala a proprietarilor.
    Art. 86
    Cheltuielile pentru lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in locuinte si in spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, iar pentru cutiile postale si pentru cheile de la usa de intrare comuna in cladire se repartizeaza in raport cu numarul acestora.
    Art. 87
    Posesorii de autovehicule care folosesc pentru intretinerea acestora apa din conductele de alimentare aferente cladirii, inclusiv instalatiile de alimentare cu utilitati din garajele proprii, in conditiile in care nu exista nici o interdictie legala in acest sens, vor suporta cheltuielile pentru consumul de apa si canalizare. Aceste cheltuieli, calculate pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale sau in baza consumurilor inregistrate prin aparate de masura legal instalate si autorizate, se scad din totalul cheltuielilor lunare ce revin cladirii respective pentru apa si canalizare, restul urmand sa se repartizeze conform art. 71.
    Art. 88
    In cladirile in care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, care se scade din consumul total pe cladire, diferenta considerandu-se ca fiind aferenta incalzirii.
    Art. 89
    Cheltuielile pentru curatatul cosurilor de fum se repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.
    Art. 90
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                 LISTA
cuprinzand locuintele propuse sa fie finantate conform art. 7 - 9 din Legea locuintei nr. 114/1996 in anul ...........

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numar de apartamente
________________________________________________________________________________
Denumirea         Regimul  Stadiul Termenul   Sumele      Sumele      Surse
localitatii,    A   de     fizic      de      necesare    solicitate  proprii
blocul            inaltime         punere in  in vederea  de la       prevazute
                                   functiune  finalizarii bugetul de  pentru
                                   (luna, an) (mii lei)   stat pentru anul ...*)
                                                          anul ...... (mii lei)
                                                          (mii lei)
________________________________________________________________________________
      0         1    2        3         4          5           6          7
________________________________________________________________________________
Obiective noi
de investitii
Localitatea
  Bloc
  Bloc
  Total
localitate

  Total
obiective
  noi
Obiective de
investitii in
continuare
Localitatea
  Bloc
  Bloc
  Total
localitate

  Total
obiective
in continuare
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
________________________________________________________________________________
                               Presedinte
                            (Primar general),
                           ...................
------------
    *) Se inscrie totalul sumelor care sunt cuprinse in listele de investitii ale bugetului local, fara transferuri de la bugetul de stat.

    NOTA:
    Anexa nr. 1 se completeaza in baza datelor transmise de consiliile locale.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                 SITUATIA
privind productia realizata in anul ......... pana la finele lunii ............. pentru darea in folosinta a locuintelor ...................*) aflate in diferite stadii de executie

                                                                - milioane lei -
I.   Productia realizata de la inceputul anului ..............  ................
II.  Productia decontata cumulat de la inceputul anului .....,  ................
din care:
     Consiliul local - bugetul de stat                          ................
                     - surse proprii                            ................
III. Productia realizata si nedecontata la finele lunii
     lunii .................,
din care:
                                  Suma solicitata la    Suma care se va
                                  plata de la bugetul   plati din surse
                                       de stat              proprii
                                   - milioane lei -      - milioane lei -

Consiliul Local ...............  ................... .....................
Consiliul Local ...............  ................... .....................
Consiliul Local ...............  ................... .....................
Consiliul Local ...............  ................... .....................
TOTAL:                           ................... .....................

    Raspundem pentru realitatea datelor.

           Presedinte                Director buget-finante,
        (Primar general),            .......................
       ...................
------------
    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte care se realizeaza conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinte sociale si de necesitate.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                 SITUATIA
privind sumele preliminate pentru luna ..................... necesare in vederea realizarii locuintelor*) ..................

                                                            - milioane lei -

Productia preliminata pentru luna ...........,              .................
din care:
                                                          Bugetul de stat            Surse proprii
                                                           - milioane lei -            - milioane lei -
Consiliul Local ...............  ................... .....................
Consiliul Local ...............  ................... .....................
Consiliul Local ...............  ................... .....................
TOTAL:                           ................... .....................

    Raspundem pentru realitatea datelor.

           Presedinte                Director buget-finante,
        (Primar general),            .......................
       ...................
------------
    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte care se realizeaza conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinte sociale si de necesitate.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
    SI AMENAJARII TERITORIULUI

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finantarea constructiilor de locuinte conform Legii nr. 114/1996, pe luna ........ pentru locuinte .....*)

                                                             - milioane lei -
1. Program pentru anul .............                         ................
2. Valoarea lucrarilor executate de
   la inceputul anului pana la ............................. ................
3. Valoarea lucrarilor decontate cumulat
   de la inceputul anului ................................., ................
din care: - de la bugetul de stat                            ................
          - din surse proprii                                ................
4. Valoarea lucrarilor realizate si
   nedecontate pana la finele lunii ......................., ................
din care: - suma solicitata de la bugetul de stat de
            consiliile judetene pentru decontarea productiei
            executate si nedecontate                         ................
          - suma ce se va plati din surse proprii            ................
5. Suma aprobata la plata de la bugetul de stat pentru
   decontarea productiei executate si nedecontate pana la
   finele lunii .................                            ................
6. Alocatii solicitate de la bugetul de stat pentru
   decontarea productiei preliminate a lunii in curs         ................

                    Ordonator principal de credite,
                    ...............................
------------
    *) Se va completa pentru locuintele care se realizeaza conform prevederilor art. 7 din lege si, separat, pentru locuintele sociale si de necesitate, conform art. 50 din lege.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Inregistrat la ......................
    Nr. ......... din ...................

                              CONTRACT
              de construire a unei locuinte cu credit
                     nr. .....................

    Intre subscrisii: Consiliul Local al ............... (Consiliul General al Municipiului Bucuresti), prin ...........*), reprezentat prin director ......... si contabil-sef ...................., in calitate de contractant, pe de o parte, si ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. ....................... nr. ........, bl. ......., et. ......, ap. ......., sectorul/judetul .................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberata de .......... la data de ............, denumit/denumita beneficiar, pe de alta parte, in baza art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, a intervenit urmatorul contract de construire si de creditare a unei locuinte proprietate, in baza cererii nr. ....../.......... si a pozitiei din lista de prioritati nr. ......./............

    I. Contractantul se obliga:
    a) sa asigure beneficiarului construirea unei locuinte proprietate potrivit proiectului de executie nr. ....... din ............, acceptat de beneficiar, locuinta ce va fi situata in localitatea ..............., str. ................. nr. ......., bl. ....., et. ...., ap. ......., sectorul/judetul ..............., compusa din ......... camere si dependinte, in suprafata construita de ...... mp in proprietate exclusiva si o cota-parte de ........% din proprietatea comuna.
    Valoarea locuintei la data prezentului contract este de ............... lei, din care pretul garajului ............. lei si al boxei ................ lei.
    Pretul definitiv al locuintei se stabileste la terminarea constructiei, iar pentru diferenta dintre acesta si pretul locuintei la data contractarii se incheie cu beneficiarul un act aditional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele si modalitatile de plata a acesteia;
    b) sa invite beneficiarul sa participe la receptia locuintei;
    c) sa predea beneficiarului la data de ............ locuinta contractata, in cladirea complet terminata, pe baza unui proces-verbal de predare-preluare. In cazul in care la predarea-preluarea locuintei de catre beneficiar se va constata ca locuinta nu corespunde conditiilor legale in vigoare sau prezinta unele defectiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refaca lucrarile respective in termenele prevazute in procesul-verbal de receptie. Contractantul se obliga sa asigure remedierea deficientelor sau a viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de beneficiar in cursul perioadei de garantie, in termen de maximum 30 de zile de la cererea beneficiarului.
    Pentru neefectuarea la termen a lucrarilor de remediere a deficientelor consemnate in procesul-verbal de receptie, respectiv de predare-preluare a locuintei, contractantul se obliga sa plateasca pentru fiecare zi de intarziere o penalizare de 0,05% din valoarea lucrarilor neterminate;
    d) pentru nepredarea locuintei in termenul stabilit in prezentul contract contractantul se obliga sa plateasca beneficiarului urmatoarele penalizari calculate la pretul locuintei prevazut in contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depasirea termenului; 0,04% pentru urmatoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depasesc termenele cu peste 3 luni.
    Suma penalitatilor se va vira in contul ratelor curente ale beneficiarului. In cazul in care nepredarea in termen a locuintei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuintei prevazut in prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor parti.
    II. Beneficiarul se obliga:
    a) sa achite pretul locuintei, stabilit in suma de ........... lei, incepand de la data semnarii prezentului contract, astfel:
    - suma de .............. lei, cu chitanta nr. ........... din ............, reprezentand plata integrala;
    - suma de .............. lei, cu chitanta nr. ........... din ............, reprezentand avansul de .............% din pretul locuintei;
    - suma de .............. lei in rate lunare, astfel: rata lunara ....... lei (rata .......... lei + dobanda ............ lei) se achita incepand cu data de ................; ultima rata se achita la data de .............. si este de ............... lei (rata ............ lei + dobanda ............ lei);
    - suma de .............. lei reprezentand pretul integral al boxei.
    Din pretul locuintei a fost scazuta suma de .............. lei, reprezentand subventia platita de la bugetul de stat, in baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata.
    In cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, beneficiarul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.
    Rata lunara de .............. lei urmeaza sa fie retinuta pe statul de plata al unitatii la care beneficiarul locuintei (girantul platitor) are de incasat drepturi banesti si sa fie virata in contul contractantului nr. .....;
    b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate de situatiile de urmarire si de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;
    c) sa se prezinte la data comunicata de contractant la receptia lucrarii, precum si la data fixata pentru predarea-preluarea locuintei.
    In caz de neprezentare in termen de 10 zile de la data stabilita pentru preluarea locuintei, aceasta se considera predata pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.
    III. Subscrisul declar ca:
    - nu am detinut si nu avem, atat eu, cat si familia mea, in proprietate o alta locuinta (sau alte situatii permise de lege);
    - sunt casatorit/casatorita, necasatorit/necasatorita;
    - ....................................................
    IV. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate locuinta este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, si nu poate fi instrainata inainte de termenele contractuale decat cu avizul contractantului si numai dupa ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate datorate si suma actualizata obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
    Pentru locuinta construita in conditiile prezentului contract titularul contractului beneficiaza de prevederile art. 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu privire la scutirea de impozit pe cladiri. Scutirea de impozit pe cladiri se aplica dupa receptia la terminarea lucrarilor, de la data consemnata in procesul-verbal de predare-preluare a locuintei, in care titularul contractului se constituie parte. In conditiile instrainarii locuintei prin acte intre vii, incepand cu data predarii-preluarii acesteia si dupa aceasta data noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit pe cladiri.
    V. Terenul aferent constructiei, in suprafata totala de ........... mp, din care in proprietate indiviza ...........%, este concesionat pe durata existentei constructiei, pe baza contractului semnat cu Consiliul Local ..............
    VI. Prezentul contract va fi pus in executare la data semnarii lui de catre partile contractante.
    VII. Se anexeaza planul locuintei.
    Incheiat azi, ............., in ...... exemplare.

       Contractant,                                            Beneficiar
      ..............                                          .............

        Director,                Contabil-sef,
     ..............           .................

    Vizat Oficiul juridic        Vizat C.F.P.
------------
    *) Agentul economic specializat pentru a derula investitia  -  constructia de locuinte.

                           GARANTII CONTRACTUALE
    Subsemnatul/subsemnata ..................., nascut/nascuta in ............., la data de ............, fiul/fiica lui .............. si al/a ................, domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. .................. nr. ......, bl. ....., et. ....., ap. ......., judetul/sectorul ..............., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberata de...................... la data de............., ma oblig sa garantez solidar sau platitor pe/pentru ...................., in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de ................ lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat beneficiarul, pana la stingerea acestora.

    Semnatura girantului solidar sau platitor

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Inregistrat la ...........
    Nr. .... din .............

                                  CONTRACT
                   de vanzare-cumparare cu plata in rate
                   nr. .................................

    Intre subscrisii: Consiliul Local al ................. (Consiliul General al Municipiului Bucuresti), prin ........*), reprezentat prin director ......... si contabil-sef ............., in calitate de vanzator, pe de o parte, si ........, nascut/nascuta .... in ..........., judetul/sectorul ......., la data de ......, fiul/fiica lui ...... si al/a ....., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ....., eliberat/eliberata de ....... la data de ....., domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. ............ nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..........., casatorit/casatorita cu .........., nascut/nascuta in ......., judetul/sectorul ....., la data de ....., fiul/fiica lui ........ si al/a ......, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ..........., eliberat/eliberata de .... la data de ........., domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........., in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr. .... si a pozitiei din lista de prioritati nr. .... si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata in rate.
    Art. 1
    .............*) vinde si .......... cumpara locuinta situata in localitatea ..........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......, conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusa din ...... camere de locuit, cu o suprafata utila de ...... mp in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de ....% din suprafata partilor comune ale imobilului.
    Terenul aferent locuintei, in suprafata de ..... mp, respectiv cota indiviza de ......% din totalul suprafetei, se concesioneaza pe durata existentei constructiei, conform Contractului de concesiune nr. ...., incheiat cu Consiliul Local ........ .
    Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal incheiat intre vanzator si cumparator.
    Art. 2
    Pretul locuintei este de ........ lei.
    La data prezentului contract cumparatorul a achitat suma de ........ lei, cu chitanta nr. .... din ........., reprezentand un avans de ....% din pretul locuintei, plus T.V.A., precum si comisionul vanzatorului.
    Art. 3
    In baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cumparatorul beneficiaza de o subventie in suma de ........ lei.
    Art. 4
    Diferenta dintre pretul locuintei, din care s-a scazut subventia in suma de ....... lei, si avansul achitat in suma de ........ lei, precum si dobanda totala de ........ lei, calculata cu ...... % pe an si T.V.A. total de ....... lei, vor fi achitate de cumparator in rate lunare pe termen de .... ani, astfel:
    - rata lunara ....... lei + dobanda lunara ...... lei + T.V.A. lunara ...... lei = ...... lei;
    - ultima rata ....... lei + ultima dobanda ...... lei + ultima T.V.A. ...... lei = ...... lei.
    Rata, dobanda si T.V.A. lunara de ....... lei urmeaza sa fie retinute pe statul de plata al unitatii la care cumparatorul (girantul platitor) .......... are de incasat drepturi banesti, conform dovezii nr. ...., incepand cu data de ........ pana la data de .........., si vor fi virate in contul vanzatorului nr. ...., deschis la ........... .
    Pentru perioada in care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti ratele, dobanzile aferente si T.V.A. se achita la casieria vanzatorului pana la sfarsitul lunii curente.
    In cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.
    Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si de executarea acestuia in caz de neplata la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.
    Art. 5
    Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata.
    Art. 6
    Pentru locuinta dobandita in conditiile prezentului contract titularul contractului beneficiaza de prevederile art. 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu privire la scutirea de plata impozitului pe cladiri. Scutirea de plata impozitului pe cladiri se aplica dupa receptia de la terminarea lucrarilor, de la data consemnata in procesul-verbal de predare-preluare a locuintei, in care titularul contractului se constituie parte. In conditiile instrainarii locuintei prin acte intre vii, incepand cu data predarii-preluarii acesteia si dupa aceasta data noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit pe cladiri.
    Art. 7
    Locuinta care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata inainte de termenele contractuale decat cu acceptul vanzatorului si dupa ce cumparatorul achita integral vanzatorului sumele actualizate datorate si restituie suma actualizata obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
    Eliberat la data de .......... in .... exemplare, din care .... exemplare se inmaneaza cumparatorului.

       Vanzator,                                            Cumparator,
     ............                                         ...............

       Director,                 Contabil-sef,
     ............               ................

      Vizat Oficiul juridic       Vizat C.F.P.
------------
    *) Agentul economic specializat pentru vanzarea de locuinte.


                          GARANTII CONTRACTUALE
    Subsemnatul/subsemnata ..........., nascut/nascuta in .......... la data de ........., fiul/fiica lui ........ si al/a ........, domiciliat/domiciliata in localitatea .........., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. .........., eliberat/eliberata de ....... la data de ........, ma oblig sa garantez solidar sau platitor pentru ............ in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de ......... lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat cumparatorul, pana la stingerea acestora.

    Semnatura garantului solidar sau platitor

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                CERERE
de subventii in sume fixe de la bugetul de stat pentru constructii de locuinte*) (art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata)
__________________________________________________________________________
Nr.   Categorii de beneficiari               Numar de     Subventia totala
crt.                                          cazuri         - mii lei -
__________________________________________________________________________
 1.  Tineri casatoriti care la data
     contractarii locuintei au fiecare
     varsta pana la 35 de ani
 2.  Persoane care beneficiaza de
     facilitati la cumpararea sau la
     construirea unei locuinte potrivit
     prevederilor Legii nr. 42/1990,
     republicata
 3.  Persoane calificate din agricultura,
     sanatate, administratie publica si
     culte, care isi stabilesc domiciliul
     in mediul rural
 4.  Alte categorii de persoane stabilite
     de consiliile locale
__________________________________________________________________________
     TOTAL:
__________________________________________________________________________

            Presedinte                                   Secretar,
        (Primar general),                              ............
       ...................
------------
    *) Are la baza listele nominale pentru acordarea subventiilor, aprobate de consiliile locale si insusite de consiliile judetene.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Inregistrat la .............
    Nr. ....... din ............

                      CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE
              pentru suprafetele cu destinatia de locuinta*)

    Intre ........., in calitate de proprietar, cu sediul in localitatea ..........., str. ........... nr. ...., sectorul/judetul ......., reprezentat prin ..........., in calitate de administrator al fondului imobiliar ce apartine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ..........., si .........., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....nr. .........., eliberat/eliberata de ......... la data de ........., in calitate de chirias, in baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, si a repartitiei nr. .... din ......., emisa de .........., a intervenit prezentul contract.

    I. Obiectul inchirierii

    Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din localitatea ............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, compusa din .... camere in suprafata de .... mp (camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp), dependinte in suprafata de .... mp (baie .... mp, bucatarie .... mp, WC .... mp, debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... mp, pivnita .... mp, boxa ..... mp), .... mp curte (gradina) si .... mp terasa, folosite in exclusivitate, si ...., folosite in comun.
    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si de membrii familiei mentionati in comunicarea de inchiriere, astfel: ..... chirias, ...... sotie, .... fiu, .... fiica.
    Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-preluare incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
    Termenul de inchiriere este .... ani (luni), cu incepere de la data de ........ pana la data de ......... .

    II. Chiria aferenta locuintei inchiriate

    Chiria lunara aferenta locuintei inchiriate este de ........, calculata in conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzator art. 44 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, astfel:
    - de catre chiriasi ........... lei*);
    - de la bugetul local ......... lei.
    Chiria se datoreaza incepand cu data de ......... si se achita in numerar la casieria ....... .
    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
    In caz de neplata executarea silita se va face prin hotarare judecatoreasca prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum si dobanda si cheltuielile de judecata.

    III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului

    a) Proprietarul se obliga:
    - sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
    - sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
    - sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
    b) Chiriasul se obliga:
    - sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
    - sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
    - sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
    - sa predea proprietarului, la mutarea din locuinta, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-preluare intocmit la preluarea locuintei.

    IV. Nulitatea si rezilierea contractului

    Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:
    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;
    - impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
    - exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
    - autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
    Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face:
    a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 30 de zile;
    b) la cererea proprietarului, atunci cand:
    - chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;
    - venitul net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. 42 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare;
    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau a instrainat fara drept parti ale acestora;
    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale si/sau prevederile art. 49 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata;
    c) chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de inchiriere in sarcina chiriasului.
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile si chiriasul este obligat sa plateasca chiria prevazuta in contract pana la data executiei efective a hotararii de evacuare.
    Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.

    V. Clauze speciale: .......................................
                        (conditii de inchiriere si de eliberare
                        a locuintei de necesitate etc.)

    Prezentul contract s-a incheiat astazi, ........., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

           Proprietar,                                      Chirias,
         ..............                                   ............

    .......................................................*)
------------
    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale si, dupa caz, a locuintelor de necesitate.
    *) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate ori apar modificari ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata. Diferenta se va suporta din bugetul local. Se vor avea in vedere pentru acest calcul prevederile legale in vigoare cu privire la inchirierea locuintelor.
    *) Denumirea unitatii specializate care raspunde de urmarirea investitiilor.

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                             SITUATIA
privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferentei pana la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale sau, dupa caz, a chiriei aferente locuintelor de necesitate
_________________________________________________________________________
                                              Chiria lunara, din care:
Nr.  Adresa    Numele si   Venitul      ---------------------------------
crt. locuintei prenumele   mediu net    nominala   platita      acordata
               chiriasului lunar/membru            de chirias   prin
                           de familie              (sau 10%     subventie
                                                   din venitul
                                                   mediu net
                                                   lunar)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Total pe cladire
_________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
_________________________________________________________________________

                                        Director (Manager),
                                      ......................

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL .............................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                CERERE
de subventie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale sau, dupa caz, a chiriei nominale aferente locuintelor de necesitate in anul ..........
_____________________________________________________________________________
Nr.     Categorii                           Numar     Chiria      Subventia
crt. de beneficiari                       de cazuri  nominala,  de la bugetul
                                                     din care:      local
_____________________________________________________________________________
 1. Tineri casatoriti care au fiecare
    varsta pana la 35 de ani
 2. Tineri proveniti din institutii de
    ocrotire sociala si care au implinit
    varsta de 18 ani
 3. Invalizi de gradele I si II
 4. Persoane cu handicap
 5. Pensionari
 6. Veterani si vaduve de razboi
 7. Beneficiari ai prevederilor Legii
    nr. 42/1990, republicata
 8. Beneficiari ai prevederilor
    Decretului-lege nr. 118/1990,
    republicat, cu modificarile ulterioare
 9. Alte persoane sau familii
_____________________________________________________________________________
    TOTAL:
_____________________________________________________________________________

                                                            Primar
                                                      (Primar general),
                                                    .....................

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                 LISTA
    cuprinzand locuintele sociale si de necesitate propuse a fi finantate in anul .....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numar de apartamente
    B = Numar de cereri
    C = Regimul de inaltime
    D = Stadiul fizic
    E = Termen PIF
    F = Tipul constructiei*)
    G = Numarul de locuinte sociale
________________________________________________________________________________
                                                           Suma
                                                           solicitata
Denumirea     A  B  C  D  E  F  G  Numarul     Sume        de la       Surse
localitatii,                         de        necesare    bugetul     proprii
bloc                               locuinte    in vederea  de stat     pentru
                                      de       finalizarii pentru      anul
                                   necesitate  (milioane   anul ....)  .....*)
                                                  lei)     (milioane   (milioane
                                                              lei)        lei)
________________________________________________________________________________
    0         1  2  3  4  5  6  7      8           9          10          11
________________________________________________________________________________
Localitate
Bloc
Bloc

Total localitate
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
________________________________________________________________________________
    *) Se completeaza: reabilitare sau constructie noua.
    *) Se completeaza totalul sumelor cuprinse in listele de investitii de la bugetul local, fara transferuri de la bugetul de stat.

                               Presedinte
                            (Primar general),
                          ......................

    NOTA:
    Anexa nr. 11 se completeaza in baza datelor transmise de consiliile locale.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    Inregistrat la .......................
    Nr. ........... din ..................

                           CONTRACT DE INCHIRIERE
                pentru suprafetele cu destinatie de locuinta*)

    Intre subsemnatii: ........................., in calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) in localitatea ......................, str. ................ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul .............., reprezentat/reprezentata prin ........................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ............, eliberat/eliberata la data de .............., si .........................., cu domiciliul in localitatea .............., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ........, judetul/sectorul ....................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberata la data de .................., a intervenit prezentul contract de inchiriere.

    I. Obiectul inchirierii

    Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din localitatea ............., str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ............, compusa din .... camere in suprafata de .... mp (camera.... mp, camera ..... mp, camera ....... mp, camera ...... mp), dependinte in suprafata de ...... mp (baie ...... mp, bucatarie ..... mp, WC ...... mp, debara ...... mp, camara ..... mp, boxa ... mp, hol ...... mp, pod .... mp, pivnita ........ mp, boxa ....... mp) si curte (gradina) ....... mp, terasa ........ mp, folosite in exclusivitate si ......... mp, folosite in comun.
    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si de familia sa compusa din: ........... chirias ............. sotie ........... fiu .......... fiica.
    Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-preluare incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
    Termenul de inchiriere este de ..... ani (luni), cu incepere de la data de ....... pana la data de ........ *).
    La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti.

    II. Chiria aferenta locuintei ce face obiectul contractului

    Chiria lunara este de ........ lei, calculata in conformitate cu prevederile legale. Chiria se datoreaza incepand cu data de ........... si se achita in contul proprietarului nr. ........... la Banca ................, pana la data de ......... .
    La data incheierii prezentului contract chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de ....... lei, reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de ....... luni.
    Chiria se va plati lunar, incepand cu data de ........, la sediul ........., in contul ............ .
    Pe durata inchirierii cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii in care partile cad de acord: ............................ .
    Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu 30 de zile inainte de termenul scadent de plata.
    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.

    III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului

    a) Proprietarul se obliga:
    - sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
    - sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii, pe toata durata inchirierii locuintei;
    - sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta ale cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune, proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
    b) Chiriasul se obliga:
    - sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
    - sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna, pe toata durata contractului de inchiriere;
    - sa comunice proprietarului in termen de 30 de zile orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
    - sa predea proprietarului, la mutarea din locuinta, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-preluare intocmit la preluarea locuintei.

    IV. Nulitatea si rezilierea contractului

    Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;
    - impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
    - exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
    - autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
    Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face:
    a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 30 de zile;
    b) la cererea proprietarului, atunci cand:
    - chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;
    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, acesta fiind obligat sa plateasca chiria prevazuta in contract, pana la data executiei efective a hotararii de evacuare.
    Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.

    V. Alte clauze convenite intre parti

    Contractul de inchiriere este accesoriu la contractul de munca*).
    Prezentul contract s-a incheiat astazi, ........., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

------------
    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor din proprietatea statului sau a unitatilor economice cu capital de stat.
    *) Mentiune speciala, in conditiile in care proprietarul doreste sa preia locuinta la o anumita data, in intervalul perioadei de inchiriere.
    *) Aceasta mentiune se face numai la inchirierea locuintelor de serviciu si de interventie.

           Proprietar,                                    Chirias,
         ...............                               .............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1275/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1275 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1275/2000
Hotărârea 457 2017
Hotărârea 1097 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000
Hotărârea 400 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Hotărârea 1278 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
Hotărârea 950 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Hotărârea 366 2001
privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu